Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o darmowych i niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Sprawa numer DA Warszawa, dnia r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych o wartości powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. przynajmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w 2 ust. 1, 3.2. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 2.2 oraz 2.3 niniejszej SIWZ, 3.3. pozostałe dokumenty w imieniu konsorcjum składa ten lub ci spośród Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, od których niniejsza SIWZ lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 3.4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 10. W postępowaniu będzie żądane wadium w wysokości 9 000,00 PLN. 11. W postępowaniu będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 12. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 13. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 14. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 15. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 16. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 17. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że

3 pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 20. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o darmowych i niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych. Nie otwierać przed godz. 13:30 dnia r. 21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 22. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 23. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone), oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, dowód wniesienia wadium. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu graficznym oraz zaprogramowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego wraz z systemem CMS zawierającego w szczególności: wyszukiwarkę danych z podziałem na min 4 kategorie wyszukiwania, korzystającą z różnych bibliotek oraz API, z możliwością dodawania treści przez użytkowników poprzez system zarządzania treścią (CMS) lub bezpośrednio poprzez serwis, o wartości co najmniej ,00 zł brutto, co najmniej 2 usług polegających na zaprojektowaniu graficznym oraz zaprogramowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego wraz z systemem CMS o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje zespołem składającym się co najmniej z: managera projektu posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, grafika webowego posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu serwisów www, specjalisty od user experience (UX designer) posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w badaniach użytkowników i projektowaniu serwisów www uwzględniających ich indywidualne potrzeby, Strona 3 z 26

4 programisty - backend developer posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w języku Python, programisty - backend developer posiadającego co najmniej roczne doświadczenie w programowaniu w języku Python, programisty - frontend developer posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w języku Python, programisty - frontend developer posiadającego co najmniej roczne doświadczenie w programowaniu w języku Python, specjalisty od SEO/SEM posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu architektury serwisów www i mechanizmów pozwalających na efektywne ich pozycjonowanie, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ), 2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) (załącznik nr 4 do SIWZ), 2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2.5. wykaz usług o których mowa w pkt. 1.2 powyżej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 SIWZ) wykaz osób, które będą brać udział w realizacji Przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt. 1.3 powyżej wraz z informacjami nt. ich doświadczenia oraz rodzaju pełnionej funkcji w zespole (załącznik nr 7 do SIWZ), 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umożliwiającego dostęp do informacji o darmowych i niskobudżetowych (cena biletu do 20,00 zł) wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych z całej Polski. Celem serwisu jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, zwracając szczególną uwagę na grupy najbardziej zagrożone wykluczeniem kulturalnym. Poprzez wdrożenie rozumiane jest zainstalowanie serwisu wraz z systemem Strona 4 z 26

5 zarządzania treścią na serwerze Zamawiającego. Trzon portalu stanowią poniższe funkcje portalu oraz informacyjne strony statyczne: 1. Wyszukiwarka wydarzeń kulturalnych; 2. Katalog zasobów online: informacje o dostępie do legalnych i darmowych zasobów dostępnych w Internecie (strona statyczna); 3. Katalog instytucji: informacje o instytucjach i organizacjach kultury (strona statyczna); 4. Sugerowane wydarzenia: najciekawsze wydarzenia kulturalne w Twojej okolicy Zamawiający przewiduje podział prac nad całością zamówienia na 3 etapy: Etap 1: Przygotowanie koncepcji technicznej realizacji serwisu uwzgledniającego poniższe wymagania: Wymagania technologiczne serwisu Lp. Warunek Uszczegółowienie Serwis musi spełniać wymagane standardy (lub nowsze). Serwis musi spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 2.0 na poziomie AA w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Serwis będzie posiadał dokładną walidację danych pobieranych przez system z formularzy, danych URL, zabezpieczając system w szczególności przed następującymi atakami. Zamawiający wymaga wykonania serwisu w języku Python 3 w oparciu o framework Django 1.7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie silników baz danych Open Source, My SQL lub Postgres, w najnowszych stabilnych wersjach. Wykonawca przedstawi projekt bazy danych, pobieranie danych z bazy odbywa się za pomocą procedur składowanych. Serwis zostanie zainstalowany przez Wykonawcę na urządzeniach Zamawiającego Zamawiający przewiduje obsługę serwisu łączem o przepustowości. W3C w kontekście struktury dokumentu HTML5 lub XHTML 1.0; W3C w kontekście wyglądu i struktury layoutu CSS 2.0 lub nowszej; spełniać wytyczne i wymagania organic SEO ; być poprawnie i jednakowo wyświetlany przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Chrome 30+, Internet Explorer 9+, Firefox 12+, Safari 8+, Opera 9.1+., przeglądarki mobilne Android, ios, Chrome Mobile ataki semantyczne na adres URL, ataki związane z ładowaniem plików, ataki typu cross-site scripting, ataki typu CSRF, podrabianie zatwierdzenia formularza, sfałszowanie żądania HTTP, ujawnienie uwierzytelnień dostępu, wstrzykiwanie kodu SQL, ujawnienie danych przechowywanych w bazie, kradzież cookies, przechwytywanie sesji, wstrzykiwanie sesji, zafiksowanie sesji, trawersowanie katalogów, wstrzykiwanie poleceń systemowych. Infrastruktura Strona 5 z 26 Serwer HP Blade BL685 G7 (4x Opteron, 64 rdzenie, 256 GB RAM, storage na macierzy InfiniBand 20 GBit/sek). 10 Mbit/sek

6 Wykonawca zapewni środowiska testowe i przedprodukcyjne we własnym zakresie. Serwis umożliwia zarządzanie zawartością strony poprzez interfejs graficzny (CMS). Serwis musi umożliwiać import danych o wydarzeniach z wielu zewnętrznych źródeł danych, poprzez istniejące API innych dostawców (np. XML, RSS lub za pomocą innych technologii). Zaimportowane dane z zewnętrznych źródeł, umieszczane będą w lokalnej bazie danych serwisu Zamawiającego zaprojektowanej przez Wykonawcę (pkt. 7) Wykonawca wdroży mechanizm przeciwdziałający duplikacji wydarzeń kulturalnych podczas importu z wielu zewnętrznych źródeł. Serwis zapewnia możliwość moderowania zaimportowanych danych zapisanych w bazie lokalnej. Serwis zapewnia możliwość promowania poszczególnych wydarzeń przez moderatora za pomocą panelu administracyjnego. Automatyczne przenoszenie wydarzeń nieaktualnych do archiwum. Serwis zapewnia możliwość przeszukiwania i wglądu do archiwum jedynie moderatorom. Sugerowane wydarzenia - serwis, w pierwszej kolejności, wyświetla wydarzenia z miejscowości odwiedzającego, w oparciu o dane z geolokalizacji. W przypadku braku danych z geolokalizacji, pojawiają się wydarzenia rekomendowane. Odwiedzający może samodzielnie podać lokalizację. Serwis wyświetla wyniki wyszukiwania wydarzeń przy użyciu Google Maps. Wyszukiwarka - wyświetla wyniki dla podanej miejscowości z uwzględnieniem promienia podanego przez odwiedzającego. 22. Kryteria wyszukiwania Wyszukiwarka obsługuje zapytania różnych form morfologicznych języka polskiego Wyszukiwarka pokazuje jedynie wydarzenia aktualne z rozdzielczością 15 min. (z wyłączeniem wydarzeń długoterminowych). Zarządzanie treścią serwisu Panel administracyjny składać się będzie z gotowych elementów, pobranych w formie gotowych bibliotek z zasobów Open Source lub wbudowanych w wykorzystywany framework, nie obciążonych dodatkową licencją i będących rozwijanymi na dzień podpisania umowy. Import danych z portalu coigdzie.pl (opis API coigdzie.pl zawiera załącznik nr 8 do SIWZ), możliwość zwiększenia liczby źródeł danych do maksymalnie 20. Możliwość edycji i zablokowania publikacji treści. Promowanie za pomocą np. kolejności wyświetlania, dodawania tagów, dodatkowych grafik, ikon. System automatycznie przenosi nieaktualne wydarzenia do archiwum (osobna tabela w bazie danych) min. 1 raz w na dobę. System umożliwia przeszukiwanie na tych samych zasadach, co produkcyjna część serwisu. Jeśli w wybranej geolokalizacji nie ma wydarzeń, serwis poszerza krąg przeszukiwania. Standardowy promień automatycznego przeszukiwania to 20 km. Możliwość edycji standardowego promienia wyszukiwania przez moderatora Lokalizacja wydarzenia przy użyciu API Google Maps. Odwiedzający ma możliwość wybrania wydarzeń w zadeklarowanej odległości (w km) od aktualnej lub podanej lokalizacji. Współrzędne geograficzne wydarzeń, zostaną dostarczone z zewnętrznych źródeł danych. Odległości będą liczone od geograficznych centrum miast. Przeszukuje bazę danych minimum po: lokalizacji, dacie, kategorii wydarzenia, cenie Wyszukiwarka będzie przeszukiwać jedynie aktualne oraz przyszłe wydarzenia. Strona 6 z 26

7 Kolejność wyświetlanych wyników wyszukiwania określana na podstawie wag przydzielanych parametrom. Wykonawca zaproponuje sposób wyświetlania wyników. Drukowanie wyników wyszukiwania wydarzeń oraz pojedynczych wydarzeń w postaci plakatowej (wzór plakatu do uzgodnienia podczas rozmów roboczych). Serwis umożliwia integrację z mediami społecznościowymi. Strona 7 z 26 Słowo kluczowe w tytule, w opisie, rekomendacja Zamawiającego, czas pozostały do wydarzenia, odległość. Oprócz listy wyników, powinna być widoczna mapa Google przedstawiająca wyniki znalezionych wydarzeń. 28. Facebook: udostępnienie, polubienie, komentarz, Twitter: udostępnienie, YouTube: udostępnianie filmów. 29. Tytuł, zdjęcie, lokalizacja, data, data końcowa (o ile istnieje), Informacje opisujące wydarzenie zgodne z API godzina, czas trwania, cena biletu, opis, kategoria/kategorie coigdzie.pl. wydarzenia, link, metadane (np. dla_seniorów). 30. Możliwość opisywania wydarzeń metadanymi. Przez moderatora lub import z coigdzie.pl 31. Serwis umożliwi analizę statystyk Przy użyciu Google Analytics lub innego narzędzia. 32. SEO Wydarzenia pod oddzielnym adresem URL, blokowanie indeksowania stron takich jak ekran logowania. Testy 33. Wykonawca przygotuje scenariusze i sposoby testowania sprawności i wydajności serwisu. 34. Wsparcie dla przeglądarek (minimum). Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari. Wykonawca przygotuje mapę serwisu i diagramy realizujące główne scenariusze użycia aplikacji, szczegółowy harmonogram prac oraz system zgłaszania awarii poza godzinami wymienionymi w Warunkach gwarancji poniżej w pkt. 5. Etap 1 zakończony zostanie sporządzeniem protokołu zgodności z ustaleniami nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ustalenia zawarte w protokole wiążą obie strony umowy. Etap 2: Zaprojektowanie serwisu Podczas etapu 2 Wykonawca zaprojektuje stronę główną serwisu wraz ze wszystkimi niezbędnymi widokami podstron wynikającymi z ustaleń poczynionych podczas Etapu 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów graficznych i multimedialnych wykorzystanych w szablonie strony internetowej wykonanej na podstawie projektu graficznego. Projekt musi być zgodny z założeniami WCAG 2.0 na poziomie AA w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza i zaleca korzystanie z gotowych skórek lub frameworków graficznych, np. Twitter Bootstrap. Etap 2 zakończony zostanie sporządzeniem protokołu zgodności z ustaleniami nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ustalenia zawarte w protokole wiążą obie strony umowy. Załącznikiem do protokołu będą koncepcje graficzne uzgodnionego wyglądu. Etap 3: Wykonanie i wdrożenie serwisu Etap ten obejmuje wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego zgodnie z ustaleniami z Etapu 1. Przez wykonanie rozumiane jest zaprojektowanie i zakodowanie wszystkich ustalonych w Etapie 1 i 2 funkcjonalności serwisu wraz z systemem zarządzania treścią CMS. Przez wdrożenie rozumiane jest zainstalowanie serwisu wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) na serwerze Zamawiającego zgodnie z ustaleniami poprzednich etapów. Wdrożenie serwisu nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego systemu testowego działającego w zasobach informatycznych Wykonawcy. Ze sporządzonych testów (wykonanych na podstawie zatwierdzonych w Etapie 1 scenariuszy) Wykonawca sporządzi protokół. Wykonawca przeprowadzi szkolenie administratora oraz moderatorów Zamawiającego z obsługi ww. serwisu w wymiarze 16 godzin (2 dni) w siedzibie Zamawiającego. Wraz z odbiorem

8 zamówienia Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich autorskich elementów serwisu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1. dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać opis i budowę systemu oraz sposoby jego użytkowania (specyfikację techniczną serwisu), 2. strukturę zaprojektowanej bazy danych, 3. instrukcję instalacji i konfiguracji systemu wraz z procedurą archiwizacji i odzyskiwania kopii zapasowej zarówno bazy danych jak i samego serwisu, 4. listę niezbędnych komponentów (np. moduły serwera Apache) i ich konfigurację, 5. zestaw instalacyjny zawierający wybrany framework, CMS i wszystkie komponenty konieczne do uzyskania umówionej funkcjonalności serwisu, 6. kod źródłowy oprogramowania wraz z komentarzami, 7. gotowy zainstalowany serwis. Etap 3 zakończony zostanie, po instalacji i wdrożeniu Serwisu na serwerach Zamawiającego, sporządzeniem protokołu zgodności z ustaleniami nie później niż 65 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Ustalenia zawarte w protokole wiążą obie strony umowy. Warunki gwarancji i opieki powdrożeniowej W celu skutecznej i sprawnej obsługi serwisowej zgłoszeń błędów, awarii i modyfikacji, Wykonawca udostępni Zamawiającemu elektroniczny system ticketowy, realizowany poprzez serwis www, nie później niż na 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. L.P. Warunek Parametr 1. Czas trwania gwarancji na prawidłowe działanie całego serwisu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Zamawiający ma prawo do modyfikacji powdrożeniowych (bez utraty gwarancji), realizowanych przez: Wykonawcę, we własnym zakresie lub wykonane przez strony trzecie. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić chęć wprowadzenia modyfikacji Wykonawcy, z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca przetestuje wpływ modyfikacji na działanie serwisu. W przypadku prawidłowości działania modyfikacji, Wykonawca zainstaluje modyfikacje w środowisku produkcyjnym. W przeciwnym wypadku Wykonawca sporządzi 2. szczegółowy protokół niezgodności modyfikacji z systemem. Czas trwania testów modyfikacji i przygotowanie protokołu nie może przekroczyć 5 godzin. Pliki modyfikacji są przekazywane za pomocą systemu ticketowego. Zamawiający ma prawo zgłosić zapotrzebowanie na wytworzenie modyfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca oszacuje każdorazowo ilość roboczogodzin koniecznych do wprowadzenia i przetestowania modyfikacji. Wykonawca dokona modyfikacji po zatwierdzeniu kosztorysu przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje na wszystkie powyższe prace przeznaczyć maksymalnie 200 roboczogodzin W ramach gwarancji Wykonawca dostosuje oprogramowanie do zaktualizowanych wersji komponentów Open Source, tj. silnik bazy danych, framework, serwer www, system operacyjny serwera. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić chęć powyższej aktualizacji Wykonawcy, z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tego tygodnia Wykonawca przetestuje wpływ aktualizacji na działanie serwisu. Zamawiający wymaga usunięcia awarii uniemożliwiającej prawidłowe korzystanie przez odwiedzających z serwisu (np. serwis zawiesza się, serwis nie działa) w maksymalnym terminie do 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Wykonawca opracuje i wdroży, w Strona 8 z 26 minimalnie 12 m-cy maksymalnie 24 m-ce Do 200 roboczogodzin Wykonawca w ciągu do 10 dni dostosuje swoje oprogramowanie jeżeli powyższa aktualizacja powoduje wadliwe działanie serwisu.

9 terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii, docelowe rozwiązanie zapewniające funkcjonalność serwisu. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii serwisu przez 5 dni roboczych w tygodniu w godzinach co najmniej od 07:00 do 21:00. Usunięcie awarii, wad i błędów Serwisu w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia stałej pomocy telefonicznej, w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00. II. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji umowy 1. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za kontakty robocze z Zamawiającym na etapie realizacji umowy 2. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag dot. projektowania i realizacji serwisu na każdym etapie jego powstawania. 3. Ostatecznie przyjęte rozwiązania zostaną ustalone w trybie roboczym: spotkania w siedzibie Zamawiającego (na życzenie Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy), w trybie co 10 dni roboczych, za pomocą korespondencji mailowej, zgłoszeń w systemie ticketowym. Zamawiający przewiduje możliwość zwołania dodatkowych 7 spotkań w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania realizacji systemu. Na spotkaniach Wykonawca zapewni możliwość podglądu aktualnie wykonanych prac. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich kwestii związanych z materiałami wykorzystanymi, w tym w szczególności dotyczących kwestii związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (prawa zależne). III. Zmiany postanowień umowy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. Konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 2. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku rezygnacji z realizacji projektu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia wykonawcy; 3. Konieczności wprowadzenia zmian technologicznych realizacji zamówienia zmianie może ulec wynagrodzenie wykonawcy lub termin realizacji umowy. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 1. Zamówienie powinno być wykonane w całości w terminie do 65 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 2. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia uwzględniający jego etapowość zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Lp. Kryterium Liczba pkt 1. (C) Cena za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych (CR) Cena za 1 roboczogodzinę na prace modyfikacyjno-testowe w ramach opieki powdrożeniowej (do 200 roboczogodzin) (T) Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe od daty podpisania umowy) (G) Długość okresu gwarancyjnego (R) Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie serwisu 10 RAZEM Kryterium (C): Cena za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych: 1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty. Strona 9 z 26

10 1.2. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. Cmin = 40 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: C = (Cmin : Cb) 40 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 2. Kryterium (CR): Cena za 1 roboczogodzinę na prace modyfikacyjno-testowe w ramach opieki powdrożeniowej (200 roboczogodzin) 2.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na 1 roboczogodzinę biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. CRmin = 15 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: CR = (CRmin : CRb) 15 pkt., gdzie: CRmin - cena oferty minimalnej, CRb - cena oferty badanej. 3. Kryterium (T): Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe): 3.1. Wykonawca ustala realny czas, jaki jest konieczny do realizacji Przedmiotu zamówienia. Czas ten będzie brany pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najkrótszym terminem realizacji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Tmin = 20. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Tmin : Tb) 20 pkt, gdzie: Tmin oferta z najkrótszym terminem, Tb - termin oferty badanej. 4. W kryterium (G) Długość okresu gwarancyjnego Wykonawca wpisuje jego długość wyrażoną w miesiącach, lecz nie krócej niż 12 i nie dłużej niż 24. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Gmax = 15. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Gb : Gmax) 15 pkt, gdzie: Gmax oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym, Gb - okres gwarancyjny oferty badanej, 5. W kryterium (R) Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie serwisu Wykonawca wpisuje jego długość wyrażoną w godzinach, lecz nie dłużej niż 12. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najkrótszym czasem reakcji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Rmin = 10. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Rmin : Rb) 10 pkt, gdzie: Rmin oferta z najkrótszym czasem reakcji, Rb - czas reakcji oferty badanej, 6. Ostateczna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich ww. kryteriach, tj. O = C + CR + T + G + R. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 13:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa o godzinie 13:30 w dniu r. Strona 10 z 26

11 9. Informacje dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazane konto Zamawiającego: Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 5. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 upzp. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 2-5 upzp, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 upzp, przy czym: 6.1. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 6.2. dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 upzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale. 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 3. Kwota określona w ust. 3 powyżej będzie podzielona w następujący sposób: % wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, % wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku formach zgodnie z zapisem art. 148 ust. 1 upzp. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy: 5.1. dokonać wpłaty gwarancji wnoszonej w pieniądzu na konto Zamawiającego: lub 5.2. dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie gwarancji lub poręczenia w oryginale. 11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, Strona 11 z 26

12 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny, terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 12. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Aleksandrę Stańczuk- Sosnowską, tel , faks , godz. 09:00 15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel , faks: , godz. 09:00 15: Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. UWAGA!!! Żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą dokonywane telefonicznie! 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicza Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. Strona 12 z 26

13 13. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 14. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Istotne postanowienia umowy Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Strona 13 z 26

14 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON: FAKS: ADRES NUMER NIP: NUMER REGON: O F ERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej cenie: Numer etapu I II III RAZEM Wartość netto Podatek VAT Stawka Kwota Cena Obsługa powdrożeniowa Wartość netto Podatek VAT Stawka Kwota Cena 1 roboczogodzina Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Długość okresu gwarancyjnego: miesięcy/miesiące* Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie serwisu: godzina/godziny/godzin* * Niepotrzebne skreślić Strona 14 z 26

15 Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ 2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty Strona 15 z 26

16 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Oświadczamy, że wszystkie złożone przez Wykonawcę/Wykonawców informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 16 z 26

17 Załącznik nr 3 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 17 z 26

18 Załącznik nr 4 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o niskobudżetowych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych oświadczamy, że: 1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)* 2. należymy do grupy kapitałowej: * 2.1. nazwa: 2.2. adres: 2.3. nr tel.: /strona www: Jednocześnie informujemy, że do wyżej wymienionej grupy kapitałowej należą następujące podmioty: Lp. Nazwa Adres Nr tel. /strona www Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) *odpowiednie podkreślić Strona 18 z 26

19 Załącznik nr 5 do SIWZ I STO T N E POSTA N O W I ENIA UMOWY w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 rok, poz. 907 ze zm.), dalej zwaną w skrócie upzp, zawarta została umowa o następującej treści: 1. Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1) Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie nowego serwisu internetowego wraz z CMS, zwanego dalej Serwisem, którego charakterystyka zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ. 2) Techniczna opieka powdrożeniowa Serwisu w ramach udzielanej gwarancji. 2. Warunki wykonania Serwisu 1. Wykonawca wykona nowy Serwis zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zapisami przedmiotowej umowy oraz warunkami technicznymi, których charakterystyka zawarta jest w SIWZ. 2. Jako dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień zawarcia umowy. 3. Wykonawca wykona gotową wersję Serwisu w terminie dni licząc od daty podpisania umowy. 4. Zakończenie każdego etapu prac związanych z wykonaniem nowego Serwisu wymaga uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru. 3. Prawa autorskie 1. Wykonawca pozyska CMS oparty na otwartym oprogramowaniu. 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do szaty graficznej Serwisu następuje z chwilą zakończenia prac związanych z wykonaniem Serwisu (podpisanie protokołu odbioru III etapu prac), bez ograniczeń co do terytorium, czasu w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz pozwala na: 1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, 3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, Strona 19 z 26

20 4) prawo do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, tworzenie opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej, 6) albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 7) udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie. 3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 8, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 5 ust Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji o wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w materiałach marketingowo-reklamowych opracowanych w formie drukowanej i elektronicznej Wykonawcy oraz na liście referencyjnej Wykonawcy, tylko w sytuacji, gdy przedmiot umowy zostanie zaakceptowany i odebrany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 4 ust. 5 i Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do serwerów Zamawiającego w celu wdrożenia zainstalowania Serwisu. 4. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług określonych w 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz wytycznymi Zamawiającego. 3. W ramach przekazania Serwisu Wykonawca: 1) zainstaluje gotowy Serwis na serwerach Zamawiającego, 2) przekaże Zamawiającemu: a) dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać opis i budowę Serwisu oraz sposoby jego użytkowania (specyfikację techniczną serwisu), b) instrukcję instalacji i konfiguracji Serwisu wraz z procedurą archiwizacji i odzyskiwania kopii zapasowej zarówno bazy danych jak i samego serwisu, c) listę niezbędnych komponentów Serwisu (np. moduły serwera Apache) i ich konfigurację, d) zestaw instalacyjny zawierający wybrany framework, CMS i wszystkie komponenty konieczne do uzyskania umówionej funkcjonalności serwisu, e) kod źródłowy oprogramowania Serwisu wraz z komentarzami. Strona 20 z 26

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo