Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / /

2 STRUKTURA GRUPY Grupê Komunikacji Marketingowej Amber Communications tworz¹ firmy specjalizuj¹ce siê w odrêbnych profilach dzia³alnoœci: Agencja Public Relations AMBERMEDIA Ltd. z siedzib¹ w Gdañsku, za³o ona w 1999 r., œwiadczy us³ugi w zakresie: tworzenia strategii komunikacyjnych analizy efektywnoœci kampanii reklamowych us³ug w zakresie public relations organizacji eventów monitoringu mediów szkoleñ PR Agencja Reklamowa AMBERFILM Ltd. z siedzib¹ w Gdañsku, za³o ona w 1989 r., œwiadczy us³ugi w zakresie: kreacji i produkcji przekazów reklamowych realizacji kampanii reklamowych (ATL, BTL) dzia³añ w zakresie business to business media planning&buying produkcji filmowej produkcji serwisów www GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 2

3 UNIVERSAL McCANN Przedstawicielstwo w Polsce Pó³nocnej W lipcu 2007 r. agencja Ambermedia zosta³a przedstawicielem jednego z czo³owych koncernów komunikacyjnych na œwiecie Universal McCann, nale ¹cego do McCann Worldgroup. Przedstawicielstwo obejmuje na zasadach ekskluzywnych obszar Polski Pó³nocnej. G³ówn¹ ide¹ tej inicjatywy jest wyjœcie poza Warszawê, bli ej Klienta, tak aby zindywidualizowaæ kontakt, zapewniaj¹c przez to bardziej komfortow¹ i profesjonaln¹ obs³ugê przy planowaniu i zakupie mediów. Universal McCann podj¹³ siê takiego dzia³ania jako pierwszy spoœród miêdzynarodowych koncernów mediowych w Polsce. W portfolio koncernu znajduj¹ siê najbardziej rozpoznawalne marki, m. in.: Plus GSM (Polkomtel), Reserved, UPS, Soraya, Microsoft, Mastercard, Goodyear, LOT, BZ WBK, Mediamarkt, Hasbro, Polpharma, Herbapol, Exxon Mobil oraz wiele rozwijaj¹cych siê firm œredniej wielkoœci z ambicjami do dominacji rynkowej w Polsce, które oczekuj¹ skutecznej komunikacji. Procedury dotycz¹ce planowania i zakupów mediów w Universal McCann s¹ audytowane przez Sarbanes &Oxley oraz Price Waterhouse Coopers i gwarantuj¹ pe³n¹ jawnoœæ przep³ywu wszystkich dokumentów zwi¹zanych z kampaniami medialnymi GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 3

4 US UGI G³ówny cel dzia³añ komunikacyjnych postrzegamy w kszta³towaniu po ¹danego wizerunku firmy w jej otoczeniu zewnêtrznym i wewnêtrznym oraz utrzymywaniu korzystnych relacji z poszczególnymi grupami otoczenia. Tworzymy pozytywny wizerunek przedsiêbiorstw na d³ugie lata, w³aœnie to powoduje, e nasi Klienci zajmuj¹ najwy sze pozycje. prezentujemy opinie i racje naszych Klientów t³umaczymy Ich intencje wyjaœniamy Ich decyzje analizujemy otoczenie firmy budujemy w³aœciw¹ komunikacjê z otoczeniem, wykorzystuj¹c w³aœciwie dobrane formy komunikacji Wœród Klientów Agencji Public Relations Ambermedia znajduj¹ siê zarówno firmy polskie, jak i miêdzynarodowe, prowadz¹ce dzia³alnoœæ zarówno na skalê ogólnopolsk¹, jak i tylko lokaln¹ w regionie gdañskim. Wœród firm, które nam zaufa³y znajduj¹ siê miêdzy m.in. nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa, instytucje oraz marki: Grupa Lotos S.A., Uniwersytet Gdañski, Hotel Rezydent*****, Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej, Nagroda Literacka Gdynia, Komitet Badañ Naukowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Best S.A., egluga Gdañska, Diverse, Urz¹d Miasta Gdañska, Pran Polish Recruitment Agency Netherlands, Ratiopharm Gmbh, Volvo, Gemini Silver Screen, Tempur, Kiwanis International, Energa S.A., Energa Invest, Miasto Gdynia, Shiraz Park, Big Invest Consult AG, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Kospec, Sun Energy, Literaturomanie, Restauracja Autorska Pasjami..., BT Service, Kaz Agencja Us³ug In ynierskich, TVP S.A., Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 4

5 US UGI Dzia³ produkcji TV Realizujemy: filmy dokumentalne, reporta e telewizyjne spoty reklamowe radiowe spoty reklamowe rejestracje dokumentalne (standard Betacam i DVCAM, DV) monta TV i udÿwiêkawianie (standard Betacam, DVCAM, DV) postprodukcjê materia³ów wideo, digitalizacjê do formatów komputerowych telewizyjne transmisje na ywo Na rynku produkcji filmowej i telewizyjnej dzia³amy od 1989 roku. Mamy za sob¹ wiele znacz¹cych produkcji dokumentalnych, zrealizowanych m.in. na zlecenie telewizji publicznej. Posiadamy równie du e doœwiadczenie w produkcji cyklicznych programów telewizyjnych; dla TVP wyprodukowaliœmy np. znan¹ seriê programu popularno-naukowego Laboratorium oraz cykl programów o problematyce rolnej i ekologicznej pt. Magazyn notowañ. Ekipy i sprzêt Amberfilmu pracowa³y na zlecenie wielu krajowych i zagranicznych stacji TV, w tym: BBC, TVP, TVN, RTL, rejestruj¹c wydarzenia, które trafia³y na czo³ówki programów informacyjnych tych stacji. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu w produkcji licznych form telewizyjnych i filmowych oraz stale unowoczeœnianej bazie sprzêtowej, mo emy sprostaæ najwiêkszym wymaganiom nowoczesnego rynku telewizyjnego. Produkujemy równie filmy reklamowe, promocyjne i instrukta owe. Ponadto, na zlecenia firm, dokonujemy rejestracji dokumentalnych wa nych wydarzeñ z ich dzia³alnoœci. Materia³y takie s¹ wykorzystywane przez naszych Klientów np. w Ich dzia³aniach public relations GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 5

6 AMBERMEDIA Ltd. Agencja Public Relations US UGI Zakres us³ug public relations obejmuje nastêpuj¹ce obszary: Tworzenie i realizowanie zintegrowanych strategii komunikacyjnych Budowa relacji z mediami Budowanie relacji w otoczeniu wewnêtrznym Doradztwo i pomoc w sytuacjach kryzysowych Tworzenie strategii sponsorskich i badanie efektywnoœci sponsoringu Internet PR SEO PR (pozycjonowanie w wyszukiwarkach) Organizowanie eventów PR Produkcja przekazów informacyjnych Szkolenia w zakresie komunikacji Kreowanie wizerunku osób oraz coaching indywidualny Monitoring mediów GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 6

7 Kluczowi pracownicy agencji Ambermedia Ryszard BANACH Prezes Zarz¹du Za³o yciel agencji, twórca pierwszej trójmiejskiej agencji PR (w 2000 roku). Absolwent Politechniki Gdañskiej. Posiada ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie w bran y filmowej i public relations. Wczeœniej pracowa³ jako dziennikarz TVP Gdañsk. Jest producentem i autorem wielu filmów dokumentalnych oraz reporta y. Monika SKORYNKIEWICZ-KASPRZYK Managing Director Od kilkunastu lat pracuje dla bran y reklamowej i public relations, wczeœniej: Dyrektor Marketingu UP International Ltd., Creative Director w agencji reklamowej Amberfilm; autorka licznych scenariuszy reklamowych i strategii komunikacyjnych dla znanych marek; specjalistka w dziedzinie kszta³towania wizerunku osobistego. Absolwentka studiów MBA Oxford Brookes University oraz Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Wy szej Szko³y Zarz¹dzania w Warszawie. Dysertacja MBA poœwiêcona zosta³a strategii budowy wizerunku Grupy Lotos. Zwi¹zana z Ambermedia od 2002 r. Cyprian MACIEJEWSKI PR Manager W agencji Ambermedia od pocz¹tku 2007 r., odpowiedzialny przede wszystkim za strategie komunikacyjne, media relations oraz PR copywriting; cz³onek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; ukoñczy³ filologiê polsk¹ ze specjalnoœci¹ dziennikarsk¹ Uniwersytetu Zielonogórskiego, a tak e Podyplomowe Studia PR Szko³y Wy szej Psychologii Spo³ecznej; wczeœniej zbiera³ doœwiadczenia zawodowe jako reporter TV, prezenter i dziennikarz radiowy, a tak e organizator eventów. Pracowa³ w mediach lubuskich i trójmiejskich GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 7

8 Miros³aw KASPRZYK Film Production Manager Z wykszta³cenia aktor; realizator i re yser wielu produkcji telewizyjnych (zarówno publicystycznych, jak i promocyjnych oraz eventów PR); scenograf, kompozytor muzyki filmowej i reklamowej, monta ysta filmowy, autor projektu Gdyñskiego Miasteczka Literackiego; wczeœniej: wieloletni aktor Teatru Muzycznego w Gdyni oraz prezenter Radia Plus. Zwi¹zany z Ambermedia od 2002 r. Joanna SULEWSKA- OBOCKA Account Manager Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdañskim (specjalizacja dziennikarska oraz pedagogiczna) oraz podyplomowych studiów Public Relations na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Uczestniczy³a w wielu szkoleniach i kursach z zakresu skutecznych metod i narzêdzi komunikacyjnych. Wœród zdobytych dyplomów i certyfikatów warto wymieniæ dyplom trenera / wyk³adowcy. Przez ponad 5 lat doœwiadczenie zdobywa³a w administracji samorz¹dowej na stanowisku specjalisty ds. programów UE. W tym czasie organizowa³a i prowadzi³a spotkania i szkolenia dla zainteresowanych ubieganiem siê o unijne œrodki. Konferansjerki, przemówienia, prezentacje do tego stopnia zdominowa³y listê zawodowych obowi¹zków, e sta³y siê jej zawodow¹ pasj¹. Micha³ RUMIÑSKI e-pr Manager Absolwent wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego oraz Wydzia³u Finansów i Zarz¹dzania na kierunku Public Relations i Marketingu Partnerskiego Wy szej Szko³y Bankowej w Toruniu; autor Systemów CI dla wielu marek, projektant stron internetowych, specjalista w dziedzinie e-pr oraz e-marketingu. Praca dyplomowa poœwiêcona by³a to samoœci firmy w Internecie. Zwi¹zany z Ambermedia od 2008 r GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 8

9 Krzysztof BANACH Account Executive Absolwent psychologii Szko³y Wy szej Psychologii Spo³ecznej ze specjalnoœci¹ psychologia mediów i rynków finansowych, szczególne zainteresowanie bran a IT; w agencji wspó³odpowiedzialny za obs³ugê klientów i wdra anie dzia³añ PR. Zwi¹zany z Ambermedia od 2009 r. Dorota B ASZAK Senior Art Designer Autorka licznych kompleksowych opracowañ graficznych, w tym identyfikacji wizualnych, dla wielu marek, korporacji, festiwali czy eventów. Specjalistka DTP. Absolwentka Wydzia³u Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w odzi. W bran y reklamowej i PR pracuje od 2002 r.; wczeœniej grafik komputerowy w agencji Multimedia Productions. Zwi¹zana z Ambermedia od 2005 r. Marcin SZYMECZKO Monitoring & Social Media Manager Odpowiedzialny za monitorowanie mediów dla Klientów agencji, research oraz opracowywanie analiz mediowych i raportów skutecznoœci sponsoringu sportowego. Absolwent marketingu na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej oraz administracji samorz¹dowej i finansów publicznych na Pañstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Elbl¹gu. Zwi¹zany z Ambermedia od 2005 r. Karolina SOBOL PR Assistant Absolwentka handlu i us³ug Wy szej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku oraz gospodarowania zasobami ludzkimi na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdañskiego. W agencji zajmuje siê koordynacj¹ spotkañ z klientami, szkoleñ oraz prowadzeniem administracji agencji GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 9

10 Konsultanci sta³a wspó³praca Wiktor NIEDZICKI Ekspert ds. komunikacji spo³ecznej cz³onek Komitetu Doradczego Ministerstwa Gospodarki ds. Energetyki J¹drowej zespó³ do spraw kampanii informacyjno - edukacyjnej, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor wielu telewizyjnych programów popularno-naukowych, m.in. Laboratorium ; autor wielu publikacji i ksi¹ ek, ostatnio wydana to Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce (Wyd. Poltext 2010). Od kilkunastu lat prowadzi na Politechnice Warszawskiej wyk³ady w zakresie prezentacji i promocji nauki oraz techniki. dr Piotr INDYKIEWICZ Ekspert - ekolog Ekolog konsultuj¹cy zagadnienia przyrodnicze w kontekœcie planowanych inwestycji Klientów agencji, a przede wszystkim rekomenduj¹cy optymalne formy wspó³pracy i komunikacji ze œrodowiskami ekologicznymi; ornitolog, adiunkt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, autor i wspó³autor ponad stu ksi¹ ek i kilkudziesiêciu ekspertyz, cz³onek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Bydgoszczy, pracowa³ m.in. w bydgoskim sztabie kryzysowym w trakcie epidemii ptasiej grypy, a tak e nad strategi¹ komunikacyjn¹ dla budowy najwiêkszej w Polsce elektrowni gazowej GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 10

11 PORTFOLIO Przyk³ady realizacji GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 11

12 Urz¹d Miejski w Gdyni Muzeum Emigracji projekt i organizacja eventu pt. Projekt Muzeum Emigracji w Gdyni media relations oprawa graficzna teczka, press release, cd, koperta, listownik 12

13 Shiraz Osiedle Shiraz Park organizacja eventu z okazji wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê osiedla Shiraz Park media relations oprawa graficzna roll up, p³yta cd 13

14 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** strategia komunikacyjna obs³uga full service oprawa graficzna billboard 14

15 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** strategia komunikacyjna obs³uga full service projekt i produkcja strony www serwis www 15

16 obs³uga full service 16 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** folder reklamowy

17 obs³uga full service 17 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** folder reklamowy

18 Hotel Rezydent ***** Restauracja Café Resto oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 18

19 Hotel Rezydent ***** Restauracja Café Resto oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 19

20 Hotel Rezydent ***** Restauracja Autorska Pasjami... oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 20

21 Hotel Rezydent ***** Restauracja Autorska Pasjami... oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 21

22 KAZ Agencja Us³ug In ynierskich KAZ Agencja Us³ug In ynierskich projekt logo opracowanie Ksiêgi Znaku projekt i produkcja serwisu www ksiêga znaku 22

23 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Literaturomanie full service 23 ksiêga CI

24 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Literaturomanie full service 24 citylight, ulotka / program

25 full service 25 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Jesienne Spotkania z Laureatami NLG plakat, zaproszenie

26 full service 26 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Jesienne Spotkania z Laureatami NLG tablice informacyjne

27 full service 27 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Jesienne Spotkania z Laureatami NLG plakat, zaproszenie

28 full service 28 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Nagroda Literacka Gdynia roll up

29 full service 29 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Nagroda Literacka Gdynia pop up, digipack

30 projekt, druk, emisja 30 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Dodatek Literacki periodyk gazeta

31 Centrum Kultury w Gdyni Gdyñskie Miasteczko Literackie kompleksowa organizacja gdyñskiej imprezy literackiej plakat, ulotka / program 31

32 organizacja eventu okolicznoœciowego 32 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 75 lat MBP w Gdyni plakat, zaproszenie

33 33

34 34

35 Uniwersytet Gdañski Uniwersytet Gdañski prezentacje multimedialne monitoring mediów prezentacja multimedialna 35

36 Tempur Tempur prezentacja multimedialna artyku³y prasowe oprawa graficzna media planning & buying prezentacja multimedialna 36

37 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG prezentacja multimedialna corporate identity projekt folderu wizerunkowego projekt i produkcja serwisu www prezentacja multimedialna 37

38 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG prezentacja multimedialna 38 prezentacja multimedialna

39 Europejskie Centrum Solidarnoœci ECS projekt graficzny serwisu www 39 serwis www

40 GPEC Gdañskie Przesiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Kraina Zabawy naming oprawa graficzna serwis www 40

41 BEST S.A. BEST S.A. full service 41 serwis www

42 BEST S.A. BEST S.A. full service 42 folder wizerunkowy

43 BT Service BT Service oprawa graficzna projekt i produkcja serwisu www serwis www 43

44 BT Service BT Service oprawa graficzna 44 folder wizerunkowy

45 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG projekt i produkcja serwisu www 45 serwis www

46 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG oprawa graficzna 46 folder wizerunkowy

47 Grupa Lotos Grupa Lotos kreacja produkcja przekazów reklamowych planowanie i zakup mediów BTL billboard 47

48 Signal Iduna Signal Iduna projekty graficzne reklamy prasowe 48

49 Signal Iduna Signal Iduna projekty graficzne reklama prasowa, billboard 49

50 PORTFOLIO Wybrane eventy public relations GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 50

51 Kongresy I Kongres GPEC spotkanie pracowników z Zarz¹dem oraz g³ównymi udzia³owcami Stadtwerke Leipzig Gala dzienna w Multikinie, prowadzona przez Piotra Œwi¹ca iloœæ goœci 500 osób GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 51

52 Imprezy sportowo rozrywkowe Imprezy szkoleniowo integracyjne dla pracowników Centrostalu S.A. iloœæ goœci 40 osób Imprezy szkoleniowo integracyjne Imprezy szkoleniowo integracyjne dla managerów GPEC iloœæ goœci 40 osób GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 52

53 Konferencje prasowe Konferencja prasowa na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹ ki w Warszawie og³oszenie nominacji do Nagrody Literackiej Gdynia organizacja corocznych konferencji od 2007 r. Konferencja prasowa poprzedzaj¹ca 40 Konwent Europejskiej Federacji Kiwanis International Konferencja prasowa w Urzêdzie Miasta SOPOT podpisanie Listu Intencyjnego miêdzy Miastem Sopot a GPEC GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 53

54 Konferencje prasowe Ogólnopolska Konferencja pt. Nowy Wizerunek marki LOTOS Tematyczne konferencje prasowe dla GPEC GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 54

55 Imprezy medialne z okazji otwarcia obiektów i inne eventy Wielkie Otwarcie Zielonej Elektrociep³owni Matarnia w Gdañsku GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 55

56 Otwarcie nowoczesnej stacji podnoszenia ciœnieñ w Gdañsku Otwarcie firmy PRAN Polish Recruitment Agency Netherlands w Gdañsku GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 56

57 Debaty literackie Debaty literackie z udzia³em Kapitu³y Nagrody Literackiej Gdynia, nominowanych oraz publicznoœci, w gdyñskim klubie UCHO oraz warszawskim Czu³ym Barbarzyñcy GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 57

58 Gale fina³owe Gale Nagrody Literackiej Gdynia uroczyste og³oszenie laureatów 2007, 2008, 2009 i 2010 r. w Gdyni GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 58

59 Produkcje tv Realizacja spotu reklamowego dla Sun Energy (emisja w TVN 24) kwiecieñ 2009 r. Realizacja filmu promocyjnego dla Nagrody Literackiej Gdynia z udzia³em Anny Seniuk (emisja w TVP Kultura) czerwiec 2009 r GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 59

60 Zawartoœæ merytoryczna i kreatywna portfolio stanowi przedmiot praw autorskich oraz tajemnicê firmy AMBERMEDIA Sp. z o.o. w oparciu o treœæ ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Portfolio nie mo e byæ przekazywane jakiejkolwiek osobie nie zwi¹zanej z procesem ofertowym. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie tego dokumentu w ca³oœci lub czêœciowo w jakiejkolwiek z dostêpnych form osobom trzecim lub wykorzystywanie w sposób gospodarczy w celach innych ni nawi¹zanie wspó³pracy bez uprzedniej pisemnej zgody AMBERMEDIA Sp. z o.o GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 60

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo