Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / /

2 STRUKTURA GRUPY Grupê Komunikacji Marketingowej Amber Communications tworz¹ firmy specjalizuj¹ce siê w odrêbnych profilach dzia³alnoœci: Agencja Public Relations AMBERMEDIA Ltd. z siedzib¹ w Gdañsku, za³o ona w 1999 r., œwiadczy us³ugi w zakresie: tworzenia strategii komunikacyjnych analizy efektywnoœci kampanii reklamowych us³ug w zakresie public relations organizacji eventów monitoringu mediów szkoleñ PR Agencja Reklamowa AMBERFILM Ltd. z siedzib¹ w Gdañsku, za³o ona w 1989 r., œwiadczy us³ugi w zakresie: kreacji i produkcji przekazów reklamowych realizacji kampanii reklamowych (ATL, BTL) dzia³añ w zakresie business to business media planning&buying produkcji filmowej produkcji serwisów www GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 2

3 UNIVERSAL McCANN Przedstawicielstwo w Polsce Pó³nocnej W lipcu 2007 r. agencja Ambermedia zosta³a przedstawicielem jednego z czo³owych koncernów komunikacyjnych na œwiecie Universal McCann, nale ¹cego do McCann Worldgroup. Przedstawicielstwo obejmuje na zasadach ekskluzywnych obszar Polski Pó³nocnej. G³ówn¹ ide¹ tej inicjatywy jest wyjœcie poza Warszawê, bli ej Klienta, tak aby zindywidualizowaæ kontakt, zapewniaj¹c przez to bardziej komfortow¹ i profesjonaln¹ obs³ugê przy planowaniu i zakupie mediów. Universal McCann podj¹³ siê takiego dzia³ania jako pierwszy spoœród miêdzynarodowych koncernów mediowych w Polsce. W portfolio koncernu znajduj¹ siê najbardziej rozpoznawalne marki, m. in.: Plus GSM (Polkomtel), Reserved, UPS, Soraya, Microsoft, Mastercard, Goodyear, LOT, BZ WBK, Mediamarkt, Hasbro, Polpharma, Herbapol, Exxon Mobil oraz wiele rozwijaj¹cych siê firm œredniej wielkoœci z ambicjami do dominacji rynkowej w Polsce, które oczekuj¹ skutecznej komunikacji. Procedury dotycz¹ce planowania i zakupów mediów w Universal McCann s¹ audytowane przez Sarbanes &Oxley oraz Price Waterhouse Coopers i gwarantuj¹ pe³n¹ jawnoœæ przep³ywu wszystkich dokumentów zwi¹zanych z kampaniami medialnymi GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 3

4 US UGI G³ówny cel dzia³añ komunikacyjnych postrzegamy w kszta³towaniu po ¹danego wizerunku firmy w jej otoczeniu zewnêtrznym i wewnêtrznym oraz utrzymywaniu korzystnych relacji z poszczególnymi grupami otoczenia. Tworzymy pozytywny wizerunek przedsiêbiorstw na d³ugie lata, w³aœnie to powoduje, e nasi Klienci zajmuj¹ najwy sze pozycje. prezentujemy opinie i racje naszych Klientów t³umaczymy Ich intencje wyjaœniamy Ich decyzje analizujemy otoczenie firmy budujemy w³aœciw¹ komunikacjê z otoczeniem, wykorzystuj¹c w³aœciwie dobrane formy komunikacji Wœród Klientów Agencji Public Relations Ambermedia znajduj¹ siê zarówno firmy polskie, jak i miêdzynarodowe, prowadz¹ce dzia³alnoœæ zarówno na skalê ogólnopolsk¹, jak i tylko lokaln¹ w regionie gdañskim. Wœród firm, które nam zaufa³y znajduj¹ siê miêdzy m.in. nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa, instytucje oraz marki: Grupa Lotos S.A., Uniwersytet Gdañski, Hotel Rezydent*****, Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej, Nagroda Literacka Gdynia, Komitet Badañ Naukowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Best S.A., egluga Gdañska, Diverse, Urz¹d Miasta Gdañska, Pran Polish Recruitment Agency Netherlands, Ratiopharm Gmbh, Volvo, Gemini Silver Screen, Tempur, Kiwanis International, Energa S.A., Energa Invest, Miasto Gdynia, Shiraz Park, Big Invest Consult AG, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Kospec, Sun Energy, Literaturomanie, Restauracja Autorska Pasjami..., BT Service, Kaz Agencja Us³ug In ynierskich, TVP S.A., Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 4

5 US UGI Dzia³ produkcji TV Realizujemy: filmy dokumentalne, reporta e telewizyjne spoty reklamowe radiowe spoty reklamowe rejestracje dokumentalne (standard Betacam i DVCAM, DV) monta TV i udÿwiêkawianie (standard Betacam, DVCAM, DV) postprodukcjê materia³ów wideo, digitalizacjê do formatów komputerowych telewizyjne transmisje na ywo Na rynku produkcji filmowej i telewizyjnej dzia³amy od 1989 roku. Mamy za sob¹ wiele znacz¹cych produkcji dokumentalnych, zrealizowanych m.in. na zlecenie telewizji publicznej. Posiadamy równie du e doœwiadczenie w produkcji cyklicznych programów telewizyjnych; dla TVP wyprodukowaliœmy np. znan¹ seriê programu popularno-naukowego Laboratorium oraz cykl programów o problematyce rolnej i ekologicznej pt. Magazyn notowañ. Ekipy i sprzêt Amberfilmu pracowa³y na zlecenie wielu krajowych i zagranicznych stacji TV, w tym: BBC, TVP, TVN, RTL, rejestruj¹c wydarzenia, które trafia³y na czo³ówki programów informacyjnych tych stacji. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu w produkcji licznych form telewizyjnych i filmowych oraz stale unowoczeœnianej bazie sprzêtowej, mo emy sprostaæ najwiêkszym wymaganiom nowoczesnego rynku telewizyjnego. Produkujemy równie filmy reklamowe, promocyjne i instrukta owe. Ponadto, na zlecenia firm, dokonujemy rejestracji dokumentalnych wa nych wydarzeñ z ich dzia³alnoœci. Materia³y takie s¹ wykorzystywane przez naszych Klientów np. w Ich dzia³aniach public relations GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 5

6 AMBERMEDIA Ltd. Agencja Public Relations US UGI Zakres us³ug public relations obejmuje nastêpuj¹ce obszary: Tworzenie i realizowanie zintegrowanych strategii komunikacyjnych Budowa relacji z mediami Budowanie relacji w otoczeniu wewnêtrznym Doradztwo i pomoc w sytuacjach kryzysowych Tworzenie strategii sponsorskich i badanie efektywnoœci sponsoringu Internet PR SEO PR (pozycjonowanie w wyszukiwarkach) Organizowanie eventów PR Produkcja przekazów informacyjnych Szkolenia w zakresie komunikacji Kreowanie wizerunku osób oraz coaching indywidualny Monitoring mediów GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 6

7 Kluczowi pracownicy agencji Ambermedia Ryszard BANACH Prezes Zarz¹du Za³o yciel agencji, twórca pierwszej trójmiejskiej agencji PR (w 2000 roku). Absolwent Politechniki Gdañskiej. Posiada ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie w bran y filmowej i public relations. Wczeœniej pracowa³ jako dziennikarz TVP Gdañsk. Jest producentem i autorem wielu filmów dokumentalnych oraz reporta y. Monika SKORYNKIEWICZ-KASPRZYK Managing Director Od kilkunastu lat pracuje dla bran y reklamowej i public relations, wczeœniej: Dyrektor Marketingu UP International Ltd., Creative Director w agencji reklamowej Amberfilm; autorka licznych scenariuszy reklamowych i strategii komunikacyjnych dla znanych marek; specjalistka w dziedzinie kszta³towania wizerunku osobistego. Absolwentka studiów MBA Oxford Brookes University oraz Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Wy szej Szko³y Zarz¹dzania w Warszawie. Dysertacja MBA poœwiêcona zosta³a strategii budowy wizerunku Grupy Lotos. Zwi¹zana z Ambermedia od 2002 r. Cyprian MACIEJEWSKI PR Manager W agencji Ambermedia od pocz¹tku 2007 r., odpowiedzialny przede wszystkim za strategie komunikacyjne, media relations oraz PR copywriting; cz³onek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; ukoñczy³ filologiê polsk¹ ze specjalnoœci¹ dziennikarsk¹ Uniwersytetu Zielonogórskiego, a tak e Podyplomowe Studia PR Szko³y Wy szej Psychologii Spo³ecznej; wczeœniej zbiera³ doœwiadczenia zawodowe jako reporter TV, prezenter i dziennikarz radiowy, a tak e organizator eventów. Pracowa³ w mediach lubuskich i trójmiejskich GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 7

8 Miros³aw KASPRZYK Film Production Manager Z wykszta³cenia aktor; realizator i re yser wielu produkcji telewizyjnych (zarówno publicystycznych, jak i promocyjnych oraz eventów PR); scenograf, kompozytor muzyki filmowej i reklamowej, monta ysta filmowy, autor projektu Gdyñskiego Miasteczka Literackiego; wczeœniej: wieloletni aktor Teatru Muzycznego w Gdyni oraz prezenter Radia Plus. Zwi¹zany z Ambermedia od 2002 r. Joanna SULEWSKA- OBOCKA Account Manager Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdañskim (specjalizacja dziennikarska oraz pedagogiczna) oraz podyplomowych studiów Public Relations na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Uczestniczy³a w wielu szkoleniach i kursach z zakresu skutecznych metod i narzêdzi komunikacyjnych. Wœród zdobytych dyplomów i certyfikatów warto wymieniæ dyplom trenera / wyk³adowcy. Przez ponad 5 lat doœwiadczenie zdobywa³a w administracji samorz¹dowej na stanowisku specjalisty ds. programów UE. W tym czasie organizowa³a i prowadzi³a spotkania i szkolenia dla zainteresowanych ubieganiem siê o unijne œrodki. Konferansjerki, przemówienia, prezentacje do tego stopnia zdominowa³y listê zawodowych obowi¹zków, e sta³y siê jej zawodow¹ pasj¹. Micha³ RUMIÑSKI e-pr Manager Absolwent wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego oraz Wydzia³u Finansów i Zarz¹dzania na kierunku Public Relations i Marketingu Partnerskiego Wy szej Szko³y Bankowej w Toruniu; autor Systemów CI dla wielu marek, projektant stron internetowych, specjalista w dziedzinie e-pr oraz e-marketingu. Praca dyplomowa poœwiêcona by³a to samoœci firmy w Internecie. Zwi¹zany z Ambermedia od 2008 r GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 8

9 Krzysztof BANACH Account Executive Absolwent psychologii Szko³y Wy szej Psychologii Spo³ecznej ze specjalnoœci¹ psychologia mediów i rynków finansowych, szczególne zainteresowanie bran a IT; w agencji wspó³odpowiedzialny za obs³ugê klientów i wdra anie dzia³añ PR. Zwi¹zany z Ambermedia od 2009 r. Dorota B ASZAK Senior Art Designer Autorka licznych kompleksowych opracowañ graficznych, w tym identyfikacji wizualnych, dla wielu marek, korporacji, festiwali czy eventów. Specjalistka DTP. Absolwentka Wydzia³u Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w odzi. W bran y reklamowej i PR pracuje od 2002 r.; wczeœniej grafik komputerowy w agencji Multimedia Productions. Zwi¹zana z Ambermedia od 2005 r. Marcin SZYMECZKO Monitoring & Social Media Manager Odpowiedzialny za monitorowanie mediów dla Klientów agencji, research oraz opracowywanie analiz mediowych i raportów skutecznoœci sponsoringu sportowego. Absolwent marketingu na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej oraz administracji samorz¹dowej i finansów publicznych na Pañstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Elbl¹gu. Zwi¹zany z Ambermedia od 2005 r. Karolina SOBOL PR Assistant Absolwentka handlu i us³ug Wy szej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku oraz gospodarowania zasobami ludzkimi na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdañskiego. W agencji zajmuje siê koordynacj¹ spotkañ z klientami, szkoleñ oraz prowadzeniem administracji agencji GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 9

10 Konsultanci sta³a wspó³praca Wiktor NIEDZICKI Ekspert ds. komunikacji spo³ecznej cz³onek Komitetu Doradczego Ministerstwa Gospodarki ds. Energetyki J¹drowej zespó³ do spraw kampanii informacyjno - edukacyjnej, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor wielu telewizyjnych programów popularno-naukowych, m.in. Laboratorium ; autor wielu publikacji i ksi¹ ek, ostatnio wydana to Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce (Wyd. Poltext 2010). Od kilkunastu lat prowadzi na Politechnice Warszawskiej wyk³ady w zakresie prezentacji i promocji nauki oraz techniki. dr Piotr INDYKIEWICZ Ekspert - ekolog Ekolog konsultuj¹cy zagadnienia przyrodnicze w kontekœcie planowanych inwestycji Klientów agencji, a przede wszystkim rekomenduj¹cy optymalne formy wspó³pracy i komunikacji ze œrodowiskami ekologicznymi; ornitolog, adiunkt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierz¹t Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, autor i wspó³autor ponad stu ksi¹ ek i kilkudziesiêciu ekspertyz, cz³onek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Bydgoszczy, pracowa³ m.in. w bydgoskim sztabie kryzysowym w trakcie epidemii ptasiej grypy, a tak e nad strategi¹ komunikacyjn¹ dla budowy najwiêkszej w Polsce elektrowni gazowej GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 10

11 PORTFOLIO Przyk³ady realizacji GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 11

12 Urz¹d Miejski w Gdyni Muzeum Emigracji projekt i organizacja eventu pt. Projekt Muzeum Emigracji w Gdyni media relations oprawa graficzna teczka, press release, cd, koperta, listownik 12

13 Shiraz Osiedle Shiraz Park organizacja eventu z okazji wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê osiedla Shiraz Park media relations oprawa graficzna roll up, p³yta cd 13

14 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** strategia komunikacyjna obs³uga full service oprawa graficzna billboard 14

15 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** strategia komunikacyjna obs³uga full service projekt i produkcja strony www serwis www 15

16 obs³uga full service 16 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** folder reklamowy

17 obs³uga full service 17 Hotel Rezydent ***** Hotel Rezydent ***** folder reklamowy

18 Hotel Rezydent ***** Restauracja Café Resto oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 18

19 Hotel Rezydent ***** Restauracja Café Resto oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 19

20 Hotel Rezydent ***** Restauracja Autorska Pasjami... oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 20

21 Hotel Rezydent ***** Restauracja Autorska Pasjami... oprawa graficzna obs³uga full service ksiêga CI 21

22 KAZ Agencja Us³ug In ynierskich KAZ Agencja Us³ug In ynierskich projekt logo opracowanie Ksiêgi Znaku projekt i produkcja serwisu www ksiêga znaku 22

23 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Literaturomanie full service 23 ksiêga CI

24 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Literaturomanie full service 24 citylight, ulotka / program

25 full service 25 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Jesienne Spotkania z Laureatami NLG plakat, zaproszenie

26 full service 26 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Jesienne Spotkania z Laureatami NLG tablice informacyjne

27 full service 27 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Jesienne Spotkania z Laureatami NLG plakat, zaproszenie

28 full service 28 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Nagroda Literacka Gdynia roll up

29 full service 29 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Nagroda Literacka Gdynia pop up, digipack

30 projekt, druk, emisja 30 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Dodatek Literacki periodyk gazeta

31 Centrum Kultury w Gdyni Gdyñskie Miasteczko Literackie kompleksowa organizacja gdyñskiej imprezy literackiej plakat, ulotka / program 31

32 organizacja eventu okolicznoœciowego 32 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 75 lat MBP w Gdyni plakat, zaproszenie

33 33

34 34

35 Uniwersytet Gdañski Uniwersytet Gdañski prezentacje multimedialne monitoring mediów prezentacja multimedialna 35

36 Tempur Tempur prezentacja multimedialna artyku³y prasowe oprawa graficzna media planning & buying prezentacja multimedialna 36

37 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG prezentacja multimedialna corporate identity projekt folderu wizerunkowego projekt i produkcja serwisu www prezentacja multimedialna 37

38 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG prezentacja multimedialna 38 prezentacja multimedialna

39 Europejskie Centrum Solidarnoœci ECS projekt graficzny serwisu www 39 serwis www

40 GPEC Gdañskie Przesiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Kraina Zabawy naming oprawa graficzna serwis www 40

41 BEST S.A. BEST S.A. full service 41 serwis www

42 BEST S.A. BEST S.A. full service 42 folder wizerunkowy

43 BT Service BT Service oprawa graficzna projekt i produkcja serwisu www serwis www 43

44 BT Service BT Service oprawa graficzna 44 folder wizerunkowy

45 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG projekt i produkcja serwisu www 45 serwis www

46 BIG InvestConsult AG BIG InvestConsult AG oprawa graficzna 46 folder wizerunkowy

47 Grupa Lotos Grupa Lotos kreacja produkcja przekazów reklamowych planowanie i zakup mediów BTL billboard 47

48 Signal Iduna Signal Iduna projekty graficzne reklamy prasowe 48

49 Signal Iduna Signal Iduna projekty graficzne reklama prasowa, billboard 49

50 PORTFOLIO Wybrane eventy public relations GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 50

51 Kongresy I Kongres GPEC spotkanie pracowników z Zarz¹dem oraz g³ównymi udzia³owcami Stadtwerke Leipzig Gala dzienna w Multikinie, prowadzona przez Piotra Œwi¹ca iloœæ goœci 500 osób GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 51

52 Imprezy sportowo rozrywkowe Imprezy szkoleniowo integracyjne dla pracowników Centrostalu S.A. iloœæ goœci 40 osób Imprezy szkoleniowo integracyjne Imprezy szkoleniowo integracyjne dla managerów GPEC iloœæ goœci 40 osób GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 52

53 Konferencje prasowe Konferencja prasowa na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹ ki w Warszawie og³oszenie nominacji do Nagrody Literackiej Gdynia organizacja corocznych konferencji od 2007 r. Konferencja prasowa poprzedzaj¹ca 40 Konwent Europejskiej Federacji Kiwanis International Konferencja prasowa w Urzêdzie Miasta SOPOT podpisanie Listu Intencyjnego miêdzy Miastem Sopot a GPEC GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 53

54 Konferencje prasowe Ogólnopolska Konferencja pt. Nowy Wizerunek marki LOTOS Tematyczne konferencje prasowe dla GPEC GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 54

55 Imprezy medialne z okazji otwarcia obiektów i inne eventy Wielkie Otwarcie Zielonej Elektrociep³owni Matarnia w Gdañsku GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 55

56 Otwarcie nowoczesnej stacji podnoszenia ciœnieñ w Gdañsku Otwarcie firmy PRAN Polish Recruitment Agency Netherlands w Gdañsku GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 56

57 Debaty literackie Debaty literackie z udzia³em Kapitu³y Nagrody Literackiej Gdynia, nominowanych oraz publicznoœci, w gdyñskim klubie UCHO oraz warszawskim Czu³ym Barbarzyñcy GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 57

58 Gale fina³owe Gale Nagrody Literackiej Gdynia uroczyste og³oszenie laureatów 2007, 2008, 2009 i 2010 r. w Gdyni GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 58

59 Produkcje tv Realizacja spotu reklamowego dla Sun Energy (emisja w TVN 24) kwiecieñ 2009 r. Realizacja filmu promocyjnego dla Nagrody Literackiej Gdynia z udzia³em Anny Seniuk (emisja w TVP Kultura) czerwiec 2009 r GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 59

60 Zawartoœæ merytoryczna i kreatywna portfolio stanowi przedmiot praw autorskich oraz tajemnicê firmy AMBERMEDIA Sp. z o.o. w oparciu o treœæ ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Portfolio nie mo e byæ przekazywane jakiejkolwiek osobie nie zwi¹zanej z procesem ofertowym. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie tego dokumentu w ca³oœci lub czêœciowo w jakiejkolwiek z dostêpnych form osobom trzecim lub wykorzystywanie w sposób gospodarczy w celach innych ni nawi¹zanie wspó³pracy bez uprzedniej pisemnej zgody AMBERMEDIA Sp. z o.o GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) / / 60

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin / dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin Miejsce Zamieszkania: ul. Markowska 22/40 03-742 Warszawa STAN CYWILNY: Panna E-Mail: / wykształcenie / Wyższa Szkoła Promocji i Reklamy

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 005 Ostro w dół Majowy raport PRoto zawiera analizę 6 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W porównaniu z poprzednimi miesiącami to niewiele - o 8 ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie?

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie? prezentuje agenda 1 KIM JESTEŚMY 2 Jak działamy 3 Co możemy zrobić dla Ciebie? 4 Dlaczego my 5 Kontakt KIM JESTEŚMY kim jesteśmy Jesteśmy agencją reklamową typu marketing communiaction, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy. jest pomysł. Bez niego ani rusz. Gunter Frit. dwacreo.pl / /

Najważniejszy. jest pomysł. Bez niego ani rusz. Gunter Frit. dwacreo.pl / / Najważniejszy jest pomysł. Bez niego ani rusz. Gunter Frit Co możemy dla Państwa zrobić? Nasza oferta: Tworzenie stron internetowych Copywriting Content marketing Teksty reklamowe i wizerunkowe Kreacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy. Prezes Zarządu

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy. Prezes Zarządu Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy Nazwa jednostki Koordynator biura 1. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

/ Zdecydowanie. kreatywna agencja

/ Zdecydowanie. kreatywna agencja / Zdecydowanie kreatywna agencja Jesteśmy agencją nowoczesnego marketingu i brandingu. Budujemy marki w sposób zintegrowany. Tworzymy rozwiązania, które angażują odbiorców i dostarczają im pozytywnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

O nas Internet. Multimedia Consulting Kreacja Public Relation Abonament. Oferta dla gmin

O nas Internet. Multimedia Consulting Kreacja Public Relation Abonament. Oferta dla gmin O nas Internet Multimedia Consulting Kreacja Public Relation Abonament Oferta dla gmin Uniwersytet Łódzki Zaufała nam także jedna z jednostek Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Biofizyki Molekularnej. W ramach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R.

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2016 PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R. Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji 1. I. Złożenie uzupełnień

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

www.emmerson.pl DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY

www.emmerson.pl DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY www.emmerson.pl DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY propozycje działań marketingowych dla inwestorów nazwa i znak logo ulotka teczka, folder reklama prasowa tablice, billboardy, siatki

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Ksiêga znaku RSU. Sieæ InnoWaMa

Ksiêga znaku RSU. Sieæ InnoWaMa 1.01 1.02 1.03 1.04 2.01 2.02 2.03 2.04 3.01 3.02 3.03 3.04 4.01 5.01 5.02 6.01 Logo RSU - sieæ InnoWaMa - wersja podstawowa Konstrukcja - Logo RSU wersja podstawowa - wielkoœci i proporcje Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW i WYSTAWCÓW Szanowni Państwo, II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów : - jesteśmy zespołem kreującym i realizujący projekty szeroko rozumianego event marketingu (szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, performance

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

SARTO Public Relations zakres działania - klienci - realizacje. Mirosław Zagórski SARTO Agencja Public Relations

SARTO Public Relations zakres działania - klienci - realizacje. Mirosław Zagórski SARTO Agencja Public Relations SARTO Public Relations zakres działania - klienci - realizacje Mirosław Zagórski SARTO Agencja Public Relations SARTO Public Relations Wartości SARTO słuchać i myśleć, planować i proponować, przewidywać

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Studia Lednickie 12, 199-202 2013 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Muzeum Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zaj Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zaj Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Rok Za³o enia 1919 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIA W SZCZECINIE ZAPRASZA NA. 11-14 paÿdziernika 2007r OFERTA WSPÓ PRACY

Rok Za³o enia 1919 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIA W SZCZECINIE ZAPRASZA NA. 11-14 paÿdziernika 2007r OFERTA WSPÓ PRACY Rok Za³o enia 1919 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIA W SZCZECINIE ZAPRASZA NA 11-14 paÿdziernika 2007r OFERTA WSPÓ PRACY Dni M³odego Elektryka Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka s¹ imprez¹ cykliczn¹,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy?

Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy? Młode firmy na polsko-czeskim pograniczu. Jak skutecznie planować rozwój firmy? Jak podnieść sprzedaż, pozytywy dobrego marketingu, dobra pozycja firm w przestrzeni internetowej Charakterystyka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa perspektywa finansowa 014-00. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. Wybrane realizacje w ramach obsługi marketingowej firm

PORTFOLIO. Wybrane realizacje w ramach obsługi marketingowej firm PORTFOLIO Wybrane realizacje w ramach obsługi marketingowej firm 2 Premium Solutions Polska / branża: IT / Z firmą Premium Solutions Polska pracujemy od kilku lat jako zewnętrzny dział marketingu. Z zarządem

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO WYBRANE. Club PR & Marketing s.c. ul. Orkana 10/1, 80-313 Gdańsk. www.clubpr.pl

PORTFOLIO WYBRANE. Club PR & Marketing s.c. ul. Orkana 10/1, 80-313 Gdańsk. www.clubpr.pl PORTFOLIO WYBRANE Club PR & Marketing s.c. ul. Orkana 10/1, 80-313 Gdańsk www.clubpr.pl CLUB PR & MARKETING Tworzymy zespół ludzi o zróżnicowanym doświadczeniu i zainteresowaniach. Dzięki temu połączeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1591/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Z dnia 11 marca 2009 r.

Uchwała 1591/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Z dnia 11 marca 2009 r. Uchwała 1591/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Z dnia 11 marca 2009 r. W sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2009 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 1 S t r o n a 1 O portalu: Portal Laboratoria.net to pierwszy i największy tego typu branżowy portal w Polsce. Już od roku 2004 serwis zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu nauki, technologii

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Reklama i Public Relations Zaliczenie wykładu specjalizacyjnego

tryb niestacjonarny Reklama i Public Relations Zaliczenie wykładu specjalizacyjnego MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce nowe i zarazem nowoczesne medium na Warmii i Mazurach. Telewizja ReTV łączy w sobie portal informacyjny, telewizję tradycyjną

Oddajemy w Państwa ręce nowe i zarazem nowoczesne medium na Warmii i Mazurach. Telewizja ReTV łączy w sobie portal informacyjny, telewizję tradycyjną Oddajemy w Państwa ręce nowe i zarazem nowoczesne medium na Warmii i Mazurach. Telewizja ReTV łączy w sobie portal informacyjny, telewizję tradycyjną i internetową. Choć z nazwy jest to telewizja regionalna,

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo