P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j"

Transkrypt

1 P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa, działki nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1 obręb: 0207, Ostrów Wlkp., Jedn. ewid _1, Ostrów Wlkp - miasto inwestor (zamawiający): Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski generalny projektant: studiowarsztat Mikołaj Wower ul. Grochowska 98/ Poznań tel branŝa: i n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e projekt: projekt branŝowy mgr inŝ. Marek Jerzyński sprawdzenie projektu inŝ. Grzegorz Chrapkowski zawartość tomu: część I załączniki formalno prawne część II opis techniczny do projektu branŝy elektrycznej część III rysunki branzy elektrycznej Poznań, 15 stycznia 2015

2 Część I - Załączniki formalno prawne spis zawartości: 1. uprawnienia budowlane Projektanta branŝy elektrycznej 2. zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa Projektanta 3. uprawnienia budowlane Sprawdzającego branŝe elektryczną 4. zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa Sprawdzają cego 5. Warunki przyłączenia ENERGA nr P/14/ z dn

3 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego branŝe elektryczną Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z póź. zm.) niniejszym oświadczam y, Ŝe projekt wykonawczey w zakresie branŝy elektrycznej dla budynku przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1; wykonany dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ora z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4 Część II - opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych: spis zawartości: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Opis rozwiązań technicznych 5. Bilans mocy 6. Obliczenia techniczne 7. Zestawienia ilości podstawowych materiałów 1. Przedm iot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach budynku przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1. Projekt obejmuje wykonanie linii zasilającej rozdzielnicę RNN ze złącza zabudowanego przy granicy działki oraz wewnętrznych linii zasilających tablice bezpiecznikowe w budynku. Wszystkie punkty rozdziału energii elektrycznej zostały przedstawione w projekcie. Zaprojektowano zasilanie urządzeń elektrycznych tj. gniazda wtykowe 230V, gniazda siłowe, oświetlenie, urządzenia sanitarne i urządzenia technologiczne. Projektowany pobór mocy elektrycznej przez odbiory w budynku wynosi P=31,5 kw. 2. Podstawa opracowania: zlecenia wykonania projektu; podkłady architektoniczne przygotowane przez studiowarsztat z Poznania, przepisów i norm, a w szczegóiności: Dz.U nr 89 poz. 414 z późn. zmianami Ustawa Prawo budowlane Dz.U nr 75 poz. 690 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

5 Dz. U nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporaŝeniowa PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetęŝeniowym PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego 3. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych: - zasilenie ze złącza ZK rozdzielnicy głównej RNN, - rozdzielnicę główną RNN, - wewnętrzne linie zasilające tablice bezpiecznikowe, - tablice elektryczne TB1, TB2, TK, TPSP, TBS, TBK, TW, - instalacje oświetlenia podstawowego, - instalacje oświetlenia awaryjnego, - instalacje oświetlenia ewkauacyjnego, - sterowanie oświetleniem, - instalacje przeciwpoŝarowe, - instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych 230VAC, - instalacje gniazd siłowych 400VAC, - instalacja zasilania urządzeń technologicznych, - instalacja zasilania urządzeń sanitarnych, - opomiarowanie energii elektrycznej, - instalacje ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym, - instalację wyrównawczą, - instalacje fotowoltaiczną, - ochronę przeciwprzepięciową, - instalację uziemiającą, instalację odgromową.

6 4. Opis rozwiązań technicznych 4.1. Zasilanie obiektu Planuje się zasilenie budynku ze złącza kablowego projektowanego (wg odrębnego opracowania) zlokalizowanego w granicy działki z drogą. Od złącza naleŝy prowadzić kabel zasilający YKY 4x35mm 2 długości 25m do projektowanej w pomieszczeniu technicznym w poziomie parteru rozdzielnicy głównej RNN. Po terenie budynku kabel naleŝy prowadzić w rurze ochronnej pod tynkiem i powyŝej sufitu podwieszanego zgodnie z normą N SEP-E-002. Projektowana wewnętrzna linia zasilająca będzie zabezpieczona w złączu kablowym po stronie energetyki wkładkami bezpiecznikowymi 3x50A. Na odpływie naleŝy zamontować odłącznik FR A. Kabel od złącza do budynku układać w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypać taką samą warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu, a następnie przykryć taśmą PCV koloru niebieskiego i zasypać do końca rów kablowy. Odcinek kabla prowadzony na budynku wciągnąć do rury osłonowej. W miejscu skrzyŝowania z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem terenu kabel wciągnąć do rury osłonowej DVK75. Miejsca wprowadzenia kabla do rur uszczelnić za pomocą pianki poliuretanowej. Przy skrzyŝowaniach i zbliŝeniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu zachować odległość 0,5 m. Lokalizację i przebieg kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rysunku E-01 oraz na rzucie parteru E Rozdzielnica główna RNN Główna rozdzielnica RNN zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Zostanie ona wykonana na bazie szafki typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝnej, przystosowanej do zabudowy aparatury modułowej i sterownicznej. Z rozdzielnicy zrealizowane będzie zasilanie wszystkich urządzeń i tablic elektrycznych w budynku. W rozdzielnicy naleŝy zabudować komplet ochronników przepięciowych typu OVRT14L (ABB) i modułów sygnalizacyjnych typu E229. NaleŜy równieŝ połączyć rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, połączonym z przyciskiem ppoŝ. Naciśniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza i wyłączenie napięcia w rozdzielnicy. Instalacje wyłącznika ppoŝ. naleŝy wykonać niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm2 p/t. Lokalizację wyłącznika ppoŝ pokazano na rys. E-02. W rozdzielnicy zabudować zabezpieczenia tablic elektrycznych rozlokowanych na obiekcie oraz zabezpieczenia urządzeń zasilanych bezpośrednio z rozdzielni głównej RNN. Zaplanowano równieŝ opomiarowanie energii elektrycznej wyznaczonych urządzeń zgodnie z warunkami programu Lemur, tj. Opomiarowanie odrębne na oświetlenie, ogrzewanie, urządzenia wentylacyjne, odrębne opomiarowanie kotłowni i innych tablic zgodnie z wymogami. Na etapie realizacji zadania, przed wykonaniem instalacji, naleŝy upewnić się co do aktualnych zasad przyznawania dotacji co do opomiarowania poszczególnych urządzeń w budynku. Lokalizację rozdzielnicy w budynku przedstawiono na rysunku E-02, natomiast schemat elektryczny rozdzielnicy na rysunku E Wewnętrzne linie zasilające Z rozdzielnicy głównej RNN wyprowadzone będą wewnętrzne linie zasilające tablice dla projektowanego obiektu oraz bezpośrednio do urządzeń obsługujących obiekt. Tablice TB1, TB2, TK, TPSP, TBS, TBK, TW zasilane będą przewodami YKYŜo 5x16mm 2 oraz 5x6mm 2 zgodnie rysunkami i schematem. Bezpośrednio z RNN zasilane będą urządzenia obsługujące pomieszczenie RNN oraz niektóre urządzenia techniczne. KaŜda tablica opomiarowana będzie licznikiem energii elektrycznej w rozdzielnicy głównej RNN. Zabezpieczenia w/w linii naleŝy wykonać w rozdzielni głównej rozłącznikami bezpiecznikowymi ILTS3 oraz wyłącznikami instalacyjnymi. Schemat RNN i rozprowadzenia WLZ przedstawiono na rysunku E-05. Schematy poszczególnych

7 tabli elektrycznych pokazano na rysunkach E-06 E-12 niniejszego projektu Tablice bezpiecznikowe TB Tablice bezpiecznikowe TB planuje się umieścić w korytarzach na parterze zasilić z rozdzielnicy głównej RNN przewodami typu YKYŜo 5x16mm 2 układanymi w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Na trasie kabla do tablicy TB2 przejścia kablem z wysokiego sufitu na niŝszy - naleŝy wejść nad podciągiem w warstwę ocieplenia i następnie niŝej w sufit podwieszony. Tablice bedą wykonane jako podtynkowe typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝne i wyposaŝone w rozłączniki izolacyjne typu E203 (ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia gniazd wtyczkowych, obwodów oświetleniowych wyłącznikami nadprądowo róŝnicowymi DS951 16A lub róŝnicowo-prądowymi F202 30mA 16A i wyłącznikami instalacyjnymi S201 B10/16. Tablice opomiarowane w RNN. Lokalizacje tablic bezpiecznikowych przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablic bezpiecznikowych TB przedstawiono na rysunkach E-06 i E Tablica bezpiecznikowa TK Tablice bezpiecznikową TK planuje się umieścić w pomieszczeniu przy kuchni i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x16 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Na trasie kabla do tablicy TK przejścia kablem z wysokiego sufitu na niŝszy - naleŝy wejść nad podciągiem w warstwę ocieplenia i następnie niŝej w sufit podwieszony. Tablica bedzie wykonana jako natynkowa typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝna i wyposaŝona w rozłącznik izolacyjny typu E203(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące urządzenia w pomieszczeniach kuchennych zasilania urządzen technologicznych, gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniu umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. Tablica opomiarowana w RNN. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablicy TK przedstawiono na rysunku E Tablica bezpiecznikowa TPSP Tablice bezpiecznikową TPSP planuje się umieścić w pomieszczeniu komunikacyjnym i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x16 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Tablica bedzie wykonana jako podtynkowa typu Striebel & John (ABB) i wyposaŝone w rozłącznik izolacyjny typu S803S(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące urządzenia w części OSP - gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniach OSP umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. NaleŜy równieŝ połączyć rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, połączonym z przyciskiem ppoŝ. Naciśniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza i wyłączenie napięcia w rozdzielnicy. Instalacje wyłącznika ppoŝ. naleŝy wykonać niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm2 p/t. Lokalizację wyłącznika ppoŝ pokazano na rys. E-02. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schemat tablicy TPSP przedstawiono na rysunku E-09.

8 4.7. Tablica bezpiecznikowa TBS Tablice bezpiecznikową TK planuje się umieścić w pomieszczeniu komunikacyjnym i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x6 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Tablica bedzie wykonana jako podynkowa typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝna i wyposaŝona w rozłącznik izolacyjny typu E203(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące urządzenia w sali wielofunkcyjnej zasilania urządzen technologicznych, gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniu umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. Tablica opomiarowana w RNN. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablicy TK przedstawiono na rysunku E Tablica bezpiecznikowa TBK Tablice bezpiecznikową TBK planuje się umieścić w pomieszczeniu kotłowni i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x6 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie. Tablica bedzie wykonana jako natynkowa typu Striebel & John (ABB) i wyposaŝone w rozłącznik izolacyjny typu S803S(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące pomieszczenie kotłowni - gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniach OSP umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. NaleŜy równieŝ połączyć rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, połączonym z przyciskiem ppoŝ. Naciśniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza i wyłączenie napięcia w rozdzielnicy. Instalacje wyłącznika ppoŝ. naleŝy wykonać niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm2 p/t. Lokalizację wyłącznika ppoŝ pokazano na rys. E-02. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schemat tablicy TPSP przedstawiono na rysunku E Tablica bezpiecznikowa TW Tablice bezpiecznikową TW planuje się umieścić w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RNN i zasilić z RNN kablem typu YKYŜo 5x10 mm 2. Tablica bedzie wykonana jako naynkowa typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝna i wyposaŝona w rozłącznik izolacyjny typu E203(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia odpływów. Tablica podzielona na dwie sekcje, kaŝda z nich opomiarowana. 1 część urządzenia grzewcze, 2 część urządzenia wentylacyjne. Opomiarowanie zasilań urządzeń cieplnych i wentylacyjnych jest jednym z warunków programu lemur. Zasilanie urządzeń realizować poprzez tablice elektryczne rozmieszczone na obiekcie. Wydzielone sekcje zgodnie ze schematem zasilono kablami YKY 5x4, 5x6 lub 5x10 mm2. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablicy TW przedstawiono na rysunku E Instalacje oświetleniowe Projektuje się instalacje oświetleniowe pomieszczeń w budynku toalet, komunikacji, kuchni, holu wielofunkcyjnego, sal przedszkolnych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, technologicznych oraz związanych z tymi pomieszczeniami pomieszczeń pomocniczych. Instalacje oświetlenia podstawowego naleŝy wykonać przewodami typu YDYŜo 3x1,5 mm2, w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody układać na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w pomieszczeniach

9 bez sufitu podwieszanego układać pod tynkiem. Główne puszki rozgałęźne lokalizować na korytarzu. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych naleŝy zastosować osprzęt bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostałych pomieszczeniach zastosować osprzęt podtynkowy (ABB). W niektórych miejscach na rysunkach przy oprawach zaznaczono wysokość montaŝu (zwieszenia) danej oprawy. Część opraw pracujących w systemie oświetlenia podstawowego będzie wyposaŝona w moduły awaryjne i pełnić będzie funkcję oświetlenia awaryjnego (oprawy opisane AW ). Oświetlenie awaryjne powinno charakteryzować się odpowiednim poziomem i równomiernością. Oprawy te wyróŝnić Ŝółtym paskiem. Zaprojektowane oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natęŝenia oświetlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy ścianach zewnętrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podłogi zgodnie z normą PN-EN Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne po zaniku napięcia musi działać przez 2 godziny. Oświetlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane będzie w postaci stale załączonych opraw podświetlających piktogramy tryb pracy na jasno. W wyniku zaniku napięcia nastąpi zasilenie opraw napięciem z zamontowanej w oprawie baterii. Oświetlenie ewakuacyjne zapewniać będzie dostrzeŝenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na drogach wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku Do wyjścia i Od wyjścia. Oświetlenie ewakuacyjne umoŝliwia takŝe dostrzeŝenie punktów alarmowych tj. sprzętu przeciwpoŝarowego umieszczonego wzdłuŝ dróg wyjścia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe naleŝy zainstalować wzdłuŝ dróg ewakuacyjnych (tak, aby pokazywały kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjściowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urządzeniach ppoŝ. naleŝy zainstalować lampkę, która w przypadku braku napięcia oświetli to miejsce zgodnie z przepisami natęŝeniem oświetlenia min. 5lx. Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe i kable słuŝące ochronie przeciwpoŝarowej posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać certyfikaty CNBOP. Oświetlenie zasilane będzie z najbliŝszych tablic, ale z obwodów opomiarowanych w RNN na potrzeby programu Lemur. Schemat zasilań i przyporządkowanie do poszczególncyh odpływów przedstawiono na rysunkach dołaczonych do projektu. Uwaga! Przed zamówieniem opraw naleŝy sprawdzić długości opraw ESSENCE LED w pomieszczeniach biurowych. Oprawy są produkowane w róŝnych długościach. Oprawy w tych pomieszczeniach muszą być wpasowane w moduły sufitowe!! Instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC Instalacja obejmuje zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V AC ogólnego przeznaczenia na terenie toalet, komunikacji, kuchni, holu wielofunkcyjnego, sal przedszkolnych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, technologicznych oraz związanych z tymi pomieszczeniami pomieszczeń pomocniczych. Instalacje naleŝy wykonać przewodami typu YDYŜo 3x2,5 mm 2. Instalacje naleŝy prowadzić w korytkach instalacyjnych. Gniazdka wtyczkowe instalować na wysokości: - sale przedszkolne 30 cm od posadzki - komunikacja 30 cm od posadzki - toalety 140 cm od posadzki - kuchnia 120 cm od posadzki - szatnie 30 cm od posadzki

10 W pomieszczenia technicznych gniazda montować na wysokości dostosowanej do obsługi urządzeń. Gniazda w salach przedszkolnych, komunikacji, toaletach i szatniach montować z zabezpieczeniem przed dziećmi. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych naleŝy zastosować osprzęt bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostałych pomieszczeniach zastosować osprzęt podtynkowy (ABB). Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. E Instalacje wyrównawcze Główną szyną wyrównawczą budynku naleŝy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm i zainstalować w przestrzeni międzystropowej za rozdzielnicą główną RNN. Dla kaŝdej z projektowanych rozdzielnic projektuje się szyny uziemiające, zlokalizowane w przestrzeni międzystropowej. Szyny uziemiające naleŝy połączyć przewodem LgY 1x6 mm 2 z główną szyną wyrównawczą. Do szyn wyrównawczych podłączyć naleŝy: szyny uziemiające metalowe futryny drzwi, metalowe rurociągi wodne, ruszt stalowy stropu podwieszanego itp.. Połączenia wykonać przewodem LgY 1x6 mm 2. Główną szynę wyrównawczą w budynku przyłączyć do uziomu przewodem LgY 1x35mm 2 układanej pod warstwą ocieplenia w rurce PCV Ø Instalacja odgromowa Instalację odgromową i uziemiającą wykonać zgodnie z normą PN-EN :2006. Instalację odgromową na dachu budynku (zwody poziome) wykonać naleŝy drutem stalowym ocynkowanym 8mm, układanym na uchwytach montowanych do dachów płaskich. Do instalacji odgromowej przyłączyć kominy i inne elementy konstrukcyjne oraz urządzenia, wystające ponad powierzchnię dachu. NaleŜy równieŝ uziemić maszt OSP stalowy maszt będzie pełnił funkcję zwodu pionowego, do którego u podstawy naleŝy podłączyć przewód odprowadzający w postaci przewodu LgY 16mm2 do najbliŝszego zwodu odprowadzającego. Zwody odprowadzające Fe/Zn 8 mm prowadzić w ścianach pod tynkiem, w rurach PCV 25. Instalację piorunochronną połączyć naleŝy z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolne 2 śrubowe. Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,4 m od powierzchni ziemi w puszkach podtynkowych. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - wykorzystujący zbrojenie fundamentu. Na dnie wykopu fundamentowego dodatkowo umieścić bednarkę Fe/Zn 30x4 mm i połączyć z przewodami uziemiającymi. Do uziomu przyłączyć naleŝy szynę PEN rozdzielnicy RNN. Do projektowanej instalacji odgromowej przyłączyć istniejącą z dachu istniejącego budynku. Trwałą wartość rezystancji uziomu naleŝy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich połączeń jako trwałych (poprzez spawanie). Bezwzględnie miejsca spawów chronić przed korozją. Po wykonaniu instalacji naleŝy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna być mniejsza od 10Ω System podgrzewania spustów Do instalacji ogrzewania spustów dachowych zastosowano materiały firmy DEVI lub równowaŝnej - kable typu DTIP-18, regulatory typu Devireg 850. Obliczenia i dobór kabli opracowano na podstawie wytycznych firmy DEVI lub równowaŝnej. Zasilanie kabli grzejnych na dachu z rozdzielnicy w budynku. Kable układać w rejonie wpustów rynnowych na powierzchni około 1m2, następnie wpuścić kable do rur spustowych. Kable układać za pomocą uchwytów DEVI lub równowaŝnych. Podczas układania naleŝy przestrzegać i stosować wskazania w instrukcji montaŝu systemu DEVI lub równowaŝnego. Przewody DTIP-18 naleŝy zasilić przewodami YKYŜo 3x2,5mm2. Do podgrzewania wpustów stosować materiały firmy DEVI lub równowaŝne.

11 4.15. Instalacja fotowoltaiczna Na dachu planuje się rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych do konwersji energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną. Na potrzeby niniejszego obiektu zaplanowano 30 paneli po 250W kaŝdy o łącznej mocy zainstalowanej 7,5kW mocy elektrycznej. Ogniwa zamontowano na dachu zgodnie ze schematem rozmieszczenia pokazanym na rzucie dachu. Ogniwa będą wytwarzały energię elektryczną do bieŝącego zuŝycia na potrzeby przedszkola. Nie przewiduje się sprzedaŝy energii elektrycznej do sieci energetycznej. Podłączenie ogniw za pomocą automatyki planuje się zrealizować do części grzewczej (zasilanej z TW) obiektu. NadwyŜki energii elektrycznej uzyskane z energii cieplnej poprzez ogniwa fotowoltaiczne przeznaczone byłyby na potrzeby podgrzewania wody w budynku Podłączenie masztu OSP W ramach niniejszego projektu zaplanowano równieŝ podłączenie masztu syganlizacyjnego z pomieszczeniem socjalnym OSP dł. 100m typu YnTKSY 2x1,0mm2. Kabel naleŝy podłączyć z syreną alarmową. Przewód sygnalizacyjny na całej trasie prowadzić w rurkach ochronnych. Dokładne rozmieszczenie urządzeń naleŝy ustalić na etapie realizacji z Inwestorem Instalacje niskoprądowe W niniejszym obiekcie przewidziano zabudowę niniejszych instalacji niskoprądowych: - instalacja teleinformatyczna, - instalacja RTV, - instalacja kontroli dostępu, - instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - instalacja monitoringu. PowyŜsze instalacje są przedmiotem odrębnej teczki projektu wykonawczego Ochrona przeciwprzepięciowa Przewiduje się zabudowę ochronników przeciwprzepięciowych: - stopnia B+C w rozdzielnicy głównej RNN, - stopnia C w podrozdzielniach TB1, TB2, TK, TPSP, TBS, TBK, TW, Ochrona przeciwporaŝeniowa Układ zasilania instalacji wewnętrznych TN-S; Ochrona przeciwporaŝeniowa: przed dotykiem bezpośrednim: - izolacja robocza

12 - wyłączniki nadprądowo-róŝnicowe (0,03A) i róŝnicowo-prądowe (0,03A) przed dotykiem pośrednim: - samoczynne wyłączenie zasilania lub II klasy ochronności Urządzenia do zamontowania na obiekcie Interaktywna Podłoga FunFloor Premium Opis urządzenia Profesjonalny system Interaktywnej Podłogi FunFloor Premium z wysokiej klasy projektorem przeznaczony jest do sal zabaw i przedszkoli. Ze względu na jasną lampę 4200 Ansi Lumenów nie wymaga zaciemnienia pomieszczeń. System obsługiwany jest z pilota i podłączony jest do internetu. Dzięki temu moŝliwy jest zdalny serwis i zdalna zmiana ustawień systemu. Przez internet istnieje równieŝ moŝliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji oraz instalowania nowych gier i animacji interaktywnych. System wyposaŝony jest w bogaty zestaw 40 animacji i gier interaktywnych. Atestowane podłoŝe zapewnia pełen komfort uŝytkowania, bezpieczeństwo dzieci i zapewnia higieniczne warunki zabawy. Na Interaktywnej Podłodze FunFloor Premium moŝna zarówno grać w róŝnego rodzaju gry i zabawy sportowe, urządzać turnieje, animacje dla najmłodszych jak i zajęcia edukacyjne. Istnieje moŝliwość rozbudowy systemu o dodatkowe opcje takie jak tryb automatycznego przełączania gier, podział gier na kategorie, moŝliwość podmiany grafiki, zarządzanie listą gier i czasem ich trwania, tryb automatycznego włączania i wyłączania systemu. NaleŜy przewidzieć gwarancje na system minimum 2 lata i gwarancje na lampe 3000h Dane techniczne Zaproponowany system Interaktywnej Podłogi składa się z detektorów ruchu, komputera oraz projektora. Urządzenia w zwartej obudowie montowane są na suficie - wyświetlając obraz na podłoŝe. Animacja wyświetlana jest na dowolną płaską powierzchnię. Istnieje moŝliwość wykonania projekcji gier i zabaw równieŝ w wersji pionowej na ścianie. Optymalna wielkość obrazu to [200 cm x 270 cm], zaś maksymalna wielkość obrazu to [300 cm x 400 cm]. Urządzenia dobrane zostaną na miejscu w trakcie realizacji budowy w zaleŝności od wysokości i stopnia jasności pomieszczenia na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Zaproponowany system Interaktywnej Podłoga powinien równieŝ zawierać: profesjonalny zestaw urządzeń projektorowo sterujących oprogramowanie Interaktywna Podłoga Xvision zestaw gier / animacji interaktywnych instalację systemu Interaktywnej Podłogi 24 miesięczny okres gwarancji szkolenie z obsługi Tablica interaktywna w sali przedszkolnej Opis urządzenia Zaproponowano do sal przedszkolnych tablice interaktywne marki Qomo typu QWB200-BW 88". Tablica współpracuje z

13 komputerem oraz projektorem multimedialnym. Działa na zasadzie duŝego ekranu dotykowego, który moŝe być obsługiwany za pomocą palca. Kluczowym elementem jest zastosowana powierzchnia, która decyduje o uniwersalności tablicy interaktywnej. Powierzchnia zaproponowanych tablic Qomo charakteryzuje się następującymi cechami: wysoce suchościeralna- pozwala z powodzeniem uŝywać tablicy Qomo jako klasycznej tablicy suchościeralnej matowa - pozwala na wyświetlanie obrazu z projektora bez uciąŝliwego efektu hot-spot magnetyczna - pozwala na przyczepianie do powierzchni tablicy magnesów odporna na uszkodzenia - powierzchnia jest bardzo trwała, a ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Tablicę tą wyróŝniają intuicyjne paski skrótów, a takŝe interaktywna półka na pisaki dodatkowo zamykana na kluczyk. Pozostałe cechy proponowanej tablicy: 4 punkty dotyku dzięki technologii IR (pozycjonowanie w podczerwieni) format obrazu 4:3 oprogramowanie Flow!Works, które pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału tkwiącego w tablicach Qomo intuicyjne paski skrótów, które umoŝliwiają szybki dostęp do szeregu funkcji oprogramowania, co znacząco ułatwia prace z tablicą półka interaktywna zamykana na kluczyk pozwalająca na szybki dostęp do trzech kolorów pisaka oraz do gąbki zestaw montaŝowy, który umoŝliwia sprawną instalację tablicy na ścianie 3-letnia gwarancja Parametry proponowanej tablicy: Technologia pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy: 88" Przekątna powierzchni roboczej: 79" Rodzaj powierzchni: Sposób obsługi magnetyczna, matowa, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 4:3 Rozdzielczość 4096 x 4096 Dokładność odczytu Prędkość kursora Czas reakcji Komunikacja Paski skrótów Wymiary tablicy 1 mm 125 punktów/sekundę Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms USB po obu stronach tablicy 1818 x 1325 mm

14 Wymiary powierzchni roboczej Wymiary opakowania Waga tablicy Waga z opakowaniem Zasilanie 1649 x 1157 mm 1990 x 1420 x 130 mm 25 kg 35 kg Port USB Akcesoria 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), Instrukcja obsługi, kabel USB (7,5m), okrągły wymazywacz, oprogramowanie Flow!Works, Uchwyty do montaŝu na ścianie, wskaźnik teleskopowy, zamykana inteligentna półka na pisaki, NaleŜy zamontować w/w tablice interaktywne w kaŝdej z 4 sal przedszkolnych Opis projektora do obsługi tablicy: Zaprojektowano do sal przedszkolnych projektory współpracujące z tablicami interaktywnymi typu VIVITEK DW882ST. Zaproponowany projektor krótkoogniskowy ze specjalnym układem optycznym pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości zaledwie 90 cm. DuŜą zaletą w/w projektora krótkoogniskowego jest brak cienia rzucanego na ekran oraz ochrona wzroku prowadzącego. Zaproponowane urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1.280 x 800) z jasnością podwyŝszoną do ANSI lumenów z wykorzystaniem technologii DLP oraz BrilliantColor. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący :1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw. Ponadto w urządzeniu będą złącze HDMI, dwa złącza VGA oraz trzy wejścia audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio. Projektor musi być wyposaŝony równieŝ w gniazdo RJ45 (LAN) co pozwala na jego zdalne sterowanie za pomocą komputera. Dzięki wyeliminowaniu filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego zaproponowane urządzenie jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym - pozwala to na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i wyeliminowania kosztów serwisowania projektora. śywotność lampy jest na poziomie godzin w trybie pracy DynamicECO. Projektor musi być objęty 3-letnią gwarancją producenta, gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy (max h) Parametry proponowanego projektora do obsługi tablicy: Typ projektora Krótkoogniskowy Technologia DLP Rozdzielczość x 800 (WXGA) Kontrast :1 Jasność 3600 ANSI lm Poziom szumu 32 db (ECO) / 36 db (tryb normalny) ZuŜycie energii 310W (tryb normalny) / <0,5W (Stand-by) śywotność źródła światła 7.000h (DynamicECO) /5.000h (ECO) / 3.500h (tryb normalny) Moc/źródło światła 240W Obiektyw F = 2.8, f = 7.51mm Zoom/Focus brak/ręczny Odległość od ekranu m Współczynnik odległości 0.52:1

15 Odległość od ekranu dla obrazu 80" 0.90 m Szerokość obrazu m Przekątna 68" - 200" Wejścia video Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x), Wyjścia video VGA (D-Sub15) Wejścia audio 3 x mini jack 3.5 mm Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne mini USB (serwisowe), RJ-45, RS232, Trigger 12V, USB (a) zasilające 5V/1.5A Wbudowany głośnik 10W Waga 3.2 kg Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 126 x 216 x 314 mm WyposaŜenie standardowe Baterie do pilota, Kabel VGA, D-Sub 15, Kabel zasilający, Osłona obiektywu, Pilot ze wskaźnikiem laserowym, Płyta CD z instrukcją obsługi Gwarancja 3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę projekcyjną Funkcje 3D Ready, Auto-Setup, Bezfiltrowy układ chłodzenia, BrilliantColor, Kensington Lock, Korekcja Keystone (w pionie +/- 40 ), Menu ekranowe w j. Polskim, Security bar, Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Tryb tablicy kolorowej, Zabezpieczenie kodem PIN, Łatwa wymiana lampy. NaleŜy zamontować w/w projektory do obsługi tablic interaktywnych do sufitów w kaŝdej z 4 sal przedszkonych Parametry proponowanego laptopa do obsługi projektora i tablicy: Procesor Intel Core i5-4210u (2 rdzenie, od 1.7 GHz do 2.7 GHz, 3 MB cache) Chipset Intel Lynx Point Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Typ ekranu Błyszczący, LED Przekątna ekranu 15,6" Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna NVIDIA GeForce 840M + Intel HD Graphics 4400 Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR3 (pamięć własna) Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność Wi-Fi b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps, Intel Wireless Display (WiDi), Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

16 VGA (D-sub) 1 szt. HDMI 1 szt. RJ-45 (LAN) 1 szt. USB szt. USB szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 1 szt. Czytnik kart pamięci 1 szt. Bateria 4-komorowa, 2800 mah, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie Nośnik z systemem MS Windows 8.1 PL 64bit Sterowniki do systemu Windows 8.1 Wysokość 25 mm Szerokość 384 mm Głębokość 265 mm Waga 2,40 kg (z baterią) Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna NaleŜy na stan przygotować w/w laptopy do obsługi tablic interaktywnych i projektorów dla kaŝdej z 4 sal przedszkonych. Przykładowy notebook: Notebook / Laptop 15,6": Lenovo :: Z50-70 i5-4210u/16gb/1000gb/win8x GT840M FHD Uwagi ogólne -Całość prac wykonać naleŝy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarządzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostałych branŝ. - Po wykonaniu instalacji naleŝy sprawdzić ciągłość połączeń, oporność izolacji oraz skuteczność działania ochrony od poraŝeń. - Podstawowe materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe jednostki certyfikujące oraz karty gwarancyjne ZastrzeŜenia prawne - Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu; - Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branŝowymi; - Jako całość projektu naleŝy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową Materiały opisane w projekcie moŝna zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i uŝytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

17 5. Bilans mocy: Moc zainstalowana [kw] Kj Moc szczytowa [kw] Tablica TB Tablica TB2 7,8 3,9 Tablica TK 25 12,5 Tablica TPSP 10 5 Tablica TBS 12 6 Tablica TBK 12 6 RAZEM 78,8 0,4 31,5 kw Dodatkowo na obiekcie zamontowana jest tablica TW, zlokalizowana przy RNN, z której zasilane są tablice ujęte w powyŝszej tabeli. Pi = 30 kw, kj = 0,5, Ps = 15,0 kw.

18 6. Obliczenia techniczne 6.1. Obliczenia związane z obciąŝalnością prądową długotrwałą kabla zasilającego Moc obliczeniowa: 31,5 kw Prąd obliczeniowy: 47,9A W złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie przelicznikowe zgodne z wytycznymi gestora 50A. Dla zasilenia rozdzielni RNN przyjęto kabel YKY 4x35 mm2, którego obciąŝalność długotrwała wynosi Id = 157A. Z uwagi na ułoŝenie kabla w rurze: Idd = Id 0,74 = 157 0,74 = 116,2A Warunki: Ib < In < Idd oraz 1,6 In < 1,45 Idd 47,9A < 50A < 116,2A oraz 90,0 A < 168,4A są spełnione Obliczenia związane ze spadkiem napięcia Spadek napięcia od ZKP do RNN w kablu YKY 4x35 mm2 (l=25m) wynosi: U% = 0,25% U%(ZKP-RNN) < 0,5% warunek spełniony. Pozostałych obliczeń dokonano w trybie roboczym. opracował mgr inŝ. Marek Jerzyński

19 7. Zestawienia ilości podstawowych materiałów 7.1. Zestawienia opraw oświetleniowych L.p. Oprawa Ilosc Uwagi 1 oprawa awaryjna LVNC/ 2/SE/AT 3W (F) 2 Luxiona 2 oprawa awaryjna LVNO/ 2/SE/AT 3W (F1) 2 Luxiona 3 oprawa awaryjna LVPC/ 2/SE/AT 3W (F2) 11 Luxiona 4 oprawa awaryjna LVPO/ 2/SE/AT 3W (F3) 24 Luxiona 5 oprawa awaryjna UPDO-OR 2x18W TC-L SHM E IP 65 5 Luxiona ( termostat) (H) 6 oprawa awaryjna IFB/2/ SE/AT (G)' 9 Luxiona 7 oprawa awaryjna IFB/2/ SE/AT (G1) 1 Luxiona 8 oprawy ATLANTIS P oprawy ATLANTIS P oprawy BERYL LED 05Y 2500LM IP20 (C) 55 Luxiona 11 oprawy BERYL LED 05Y 3800 LM IP20 (C1) 10 Luxiona 12 oprawy ENOLA C Out CI LED 9W (M) 8 13 oprawy NEPTUN LED 4400LM PC OPAL IP 65 7 Luxiona (D) 14 oprawy NEPTUN LED 5200LM PC OPAL IP 65 9 Luxiona (D1) 15 oprawy RUBIN LOOK LED 4400LM PLX IP44 3 Luxiona 400x400 (E) 16 oprawy RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO- 5 Luxiona PRM IP44 600x600 (E1) 17 oprawy RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 6 Luxiona 600x600 (E2) 18 oprawy TYTUS INSPIRE 5W LED 830 (T) oprawy X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP Luxiona (I) 20 oprawy AGAT LED G/K 6500LM MICRO-PRM 2 Luxiona 600x600 (B) 21 oprawy AGAT LED G/K 8800LM PLX E 600x600 (B1) 2 Luxiona 22 oprawy AGAT CLEAN LED 6600LM SHM IP 65 9 Luxiona (A) 23 oprawy ESSENCE LED 5500LM PLX (K) 8 Luxiona 24 oprawy ESSENCE LED G/K 3900 LM PLX (J1) 4 Luxiona 25 oprawy ESSENCE LED G/K 5500LM PLX ((J) 4 Luxiona 26 oprawy oświetlenia sceny PURI SPOT zestaw 2 Spotlight

20 7.2. Zestawienia tablic elektrycznych L.p. Oprawa Ilosc Uwagi 1 Rozdzielnica główna RNN 1 Zestawienie wg schematu E-05 ABB 2 Tablica elektryczna TB1 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 3 Tablica elektryczna TB2 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 4 Tablica elektryczna TK 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 5 Tablica elektryczna TPSP 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 6 Tablica elektryczna TBS 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 7 Tablica elektryczna TBK 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 8 Tablica elektryczna TW 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WyposaŜenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, serwery, tablice interaktywne i sprzęt biurowy, nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 8 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo