P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j"

Transkrypt

1 P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa, działki nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1 obręb: 0207, Ostrów Wlkp., Jedn. ewid _1, Ostrów Wlkp - miasto inwestor (zamawiający): Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski generalny projektant: studiowarsztat Mikołaj Wower ul. Grochowska 98/ Poznań tel branŝa: i n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e projekt: projekt branŝowy mgr inŝ. Marek Jerzyński sprawdzenie projektu inŝ. Grzegorz Chrapkowski zawartość tomu: część I załączniki formalno prawne część II opis techniczny do projektu branŝy elektrycznej część III rysunki branzy elektrycznej Poznań, 15 stycznia 2015

2 Część I - Załączniki formalno prawne spis zawartości: 1. uprawnienia budowlane Projektanta branŝy elektrycznej 2. zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa Projektanta 3. uprawnienia budowlane Sprawdzającego branŝe elektryczną 4. zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa Sprawdzają cego 5. Warunki przyłączenia ENERGA nr P/14/ z dn

3 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego branŝe elektryczną Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z póź. zm.) niniejszym oświadczam y, Ŝe projekt wykonawczey w zakresie branŝy elektrycznej dla budynku przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1; wykonany dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ora z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4 Część II - opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych: spis zawartości: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Opis rozwiązań technicznych 5. Bilans mocy 6. Obliczenia techniczne 7. Zestawienia ilości podstawowych materiałów 1. Przedm iot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach budynku przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 50, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/3, 79, 81/1. Projekt obejmuje wykonanie linii zasilającej rozdzielnicę RNN ze złącza zabudowanego przy granicy działki oraz wewnętrznych linii zasilających tablice bezpiecznikowe w budynku. Wszystkie punkty rozdziału energii elektrycznej zostały przedstawione w projekcie. Zaprojektowano zasilanie urządzeń elektrycznych tj. gniazda wtykowe 230V, gniazda siłowe, oświetlenie, urządzenia sanitarne i urządzenia technologiczne. Projektowany pobór mocy elektrycznej przez odbiory w budynku wynosi P=31,5 kw. 2. Podstawa opracowania: zlecenia wykonania projektu; podkłady architektoniczne przygotowane przez studiowarsztat z Poznania, przepisów i norm, a w szczegóiności: Dz.U nr 89 poz. 414 z późn. zmianami Ustawa Prawo budowlane Dz.U nr 75 poz. 690 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

5 Dz. U nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporaŝeniowa PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetęŝeniowym PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego 3. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych: - zasilenie ze złącza ZK rozdzielnicy głównej RNN, - rozdzielnicę główną RNN, - wewnętrzne linie zasilające tablice bezpiecznikowe, - tablice elektryczne TB1, TB2, TK, TPSP, TBS, TBK, TW, - instalacje oświetlenia podstawowego, - instalacje oświetlenia awaryjnego, - instalacje oświetlenia ewkauacyjnego, - sterowanie oświetleniem, - instalacje przeciwpoŝarowe, - instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych 230VAC, - instalacje gniazd siłowych 400VAC, - instalacja zasilania urządzeń technologicznych, - instalacja zasilania urządzeń sanitarnych, - opomiarowanie energii elektrycznej, - instalacje ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym, - instalację wyrównawczą, - instalacje fotowoltaiczną, - ochronę przeciwprzepięciową, - instalację uziemiającą, instalację odgromową.

6 4. Opis rozwiązań technicznych 4.1. Zasilanie obiektu Planuje się zasilenie budynku ze złącza kablowego projektowanego (wg odrębnego opracowania) zlokalizowanego w granicy działki z drogą. Od złącza naleŝy prowadzić kabel zasilający YKY 4x35mm 2 długości 25m do projektowanej w pomieszczeniu technicznym w poziomie parteru rozdzielnicy głównej RNN. Po terenie budynku kabel naleŝy prowadzić w rurze ochronnej pod tynkiem i powyŝej sufitu podwieszanego zgodnie z normą N SEP-E-002. Projektowana wewnętrzna linia zasilająca będzie zabezpieczona w złączu kablowym po stronie energetyki wkładkami bezpiecznikowymi 3x50A. Na odpływie naleŝy zamontować odłącznik FR A. Kabel od złącza do budynku układać w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypać taką samą warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu, a następnie przykryć taśmą PCV koloru niebieskiego i zasypać do końca rów kablowy. Odcinek kabla prowadzony na budynku wciągnąć do rury osłonowej. W miejscu skrzyŝowania z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem terenu kabel wciągnąć do rury osłonowej DVK75. Miejsca wprowadzenia kabla do rur uszczelnić za pomocą pianki poliuretanowej. Przy skrzyŝowaniach i zbliŝeniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu zachować odległość 0,5 m. Lokalizację i przebieg kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rysunku E-01 oraz na rzucie parteru E Rozdzielnica główna RNN Główna rozdzielnica RNN zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Zostanie ona wykonana na bazie szafki typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝnej, przystosowanej do zabudowy aparatury modułowej i sterownicznej. Z rozdzielnicy zrealizowane będzie zasilanie wszystkich urządzeń i tablic elektrycznych w budynku. W rozdzielnicy naleŝy zabudować komplet ochronników przepięciowych typu OVRT14L (ABB) i modułów sygnalizacyjnych typu E229. NaleŜy równieŝ połączyć rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, połączonym z przyciskiem ppoŝ. Naciśniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza i wyłączenie napięcia w rozdzielnicy. Instalacje wyłącznika ppoŝ. naleŝy wykonać niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm2 p/t. Lokalizację wyłącznika ppoŝ pokazano na rys. E-02. W rozdzielnicy zabudować zabezpieczenia tablic elektrycznych rozlokowanych na obiekcie oraz zabezpieczenia urządzeń zasilanych bezpośrednio z rozdzielni głównej RNN. Zaplanowano równieŝ opomiarowanie energii elektrycznej wyznaczonych urządzeń zgodnie z warunkami programu Lemur, tj. Opomiarowanie odrębne na oświetlenie, ogrzewanie, urządzenia wentylacyjne, odrębne opomiarowanie kotłowni i innych tablic zgodnie z wymogami. Na etapie realizacji zadania, przed wykonaniem instalacji, naleŝy upewnić się co do aktualnych zasad przyznawania dotacji co do opomiarowania poszczególnych urządzeń w budynku. Lokalizację rozdzielnicy w budynku przedstawiono na rysunku E-02, natomiast schemat elektryczny rozdzielnicy na rysunku E Wewnętrzne linie zasilające Z rozdzielnicy głównej RNN wyprowadzone będą wewnętrzne linie zasilające tablice dla projektowanego obiektu oraz bezpośrednio do urządzeń obsługujących obiekt. Tablice TB1, TB2, TK, TPSP, TBS, TBK, TW zasilane będą przewodami YKYŜo 5x16mm 2 oraz 5x6mm 2 zgodnie rysunkami i schematem. Bezpośrednio z RNN zasilane będą urządzenia obsługujące pomieszczenie RNN oraz niektóre urządzenia techniczne. KaŜda tablica opomiarowana będzie licznikiem energii elektrycznej w rozdzielnicy głównej RNN. Zabezpieczenia w/w linii naleŝy wykonać w rozdzielni głównej rozłącznikami bezpiecznikowymi ILTS3 oraz wyłącznikami instalacyjnymi. Schemat RNN i rozprowadzenia WLZ przedstawiono na rysunku E-05. Schematy poszczególnych

7 tabli elektrycznych pokazano na rysunkach E-06 E-12 niniejszego projektu Tablice bezpiecznikowe TB Tablice bezpiecznikowe TB planuje się umieścić w korytarzach na parterze zasilić z rozdzielnicy głównej RNN przewodami typu YKYŜo 5x16mm 2 układanymi w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Na trasie kabla do tablicy TB2 przejścia kablem z wysokiego sufitu na niŝszy - naleŝy wejść nad podciągiem w warstwę ocieplenia i następnie niŝej w sufit podwieszony. Tablice bedą wykonane jako podtynkowe typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝne i wyposaŝone w rozłączniki izolacyjne typu E203 (ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia gniazd wtyczkowych, obwodów oświetleniowych wyłącznikami nadprądowo róŝnicowymi DS951 16A lub róŝnicowo-prądowymi F202 30mA 16A i wyłącznikami instalacyjnymi S201 B10/16. Tablice opomiarowane w RNN. Lokalizacje tablic bezpiecznikowych przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablic bezpiecznikowych TB przedstawiono na rysunkach E-06 i E Tablica bezpiecznikowa TK Tablice bezpiecznikową TK planuje się umieścić w pomieszczeniu przy kuchni i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x16 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Na trasie kabla do tablicy TK przejścia kablem z wysokiego sufitu na niŝszy - naleŝy wejść nad podciągiem w warstwę ocieplenia i następnie niŝej w sufit podwieszony. Tablica bedzie wykonana jako natynkowa typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝna i wyposaŝona w rozłącznik izolacyjny typu E203(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące urządzenia w pomieszczeniach kuchennych zasilania urządzen technologicznych, gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniu umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. Tablica opomiarowana w RNN. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablicy TK przedstawiono na rysunku E Tablica bezpiecznikowa TPSP Tablice bezpiecznikową TPSP planuje się umieścić w pomieszczeniu komunikacyjnym i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x16 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Tablica bedzie wykonana jako podtynkowa typu Striebel & John (ABB) i wyposaŝone w rozłącznik izolacyjny typu S803S(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące urządzenia w części OSP - gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniach OSP umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. NaleŜy równieŝ połączyć rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, połączonym z przyciskiem ppoŝ. Naciśniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza i wyłączenie napięcia w rozdzielnicy. Instalacje wyłącznika ppoŝ. naleŝy wykonać niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm2 p/t. Lokalizację wyłącznika ppoŝ pokazano na rys. E-02. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schemat tablicy TPSP przedstawiono na rysunku E-09.

8 4.7. Tablica bezpiecznikowa TBS Tablice bezpiecznikową TK planuje się umieścić w pomieszczeniu komunikacyjnym i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x6 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Tablica bedzie wykonana jako podynkowa typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝna i wyposaŝona w rozłącznik izolacyjny typu E203(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące urządzenia w sali wielofunkcyjnej zasilania urządzen technologicznych, gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniu umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. Tablica opomiarowana w RNN. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablicy TK przedstawiono na rysunku E Tablica bezpiecznikowa TBK Tablice bezpiecznikową TBK planuje się umieścić w pomieszczeniu kotłowni i zasilić z rozdzielnicy głównej RNN kablem typu YKYŜo 5x6 mm 2 układanym w korytkach powyŝej sufitu podwieszanego. Do tablicy doprowadzone równieŝ kable zasilające zasilające oświetlenie. Tablica bedzie wykonana jako natynkowa typu Striebel & John (ABB) i wyposaŝone w rozłącznik izolacyjny typu S803S(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia obsługujące pomieszczenie kotłowni - gniazd wtyczkowych i oświetlenia. Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i urządzen w pomieszczeniach OSP umieścić w tablicy i chronić za pomocą wyłączników instalacyjnych S201 B10/16 oraz rozłączników bezpiecznikowych ILTS. NaleŜy równieŝ połączyć rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym SOR250, połączonym z przyciskiem ppoŝ. Naciśniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza i wyłączenie napięcia w rozdzielnicy. Instalacje wyłącznika ppoŝ. naleŝy wykonać niepalnymi przewodami typu NKGS 2x1,5 mm2 p/t. Lokalizację wyłącznika ppoŝ pokazano na rys. E-02. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schemat tablicy TPSP przedstawiono na rysunku E Tablica bezpiecznikowa TW Tablice bezpiecznikową TW planuje się umieścić w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RNN i zasilić z RNN kablem typu YKYŜo 5x10 mm 2. Tablica bedzie wykonana jako naynkowa typu Striebel & John (ABB) lub równowaŝna i wyposaŝona w rozłącznik izolacyjny typu E203(ABB), moduły sygnalizacyjne typu E229 oraz zabezpieczenia odpływów. Tablica podzielona na dwie sekcje, kaŝda z nich opomiarowana. 1 część urządzenia grzewcze, 2 część urządzenia wentylacyjne. Opomiarowanie zasilań urządzeń cieplnych i wentylacyjnych jest jednym z warunków programu lemur. Zasilanie urządzeń realizować poprzez tablice elektryczne rozmieszczone na obiekcie. Wydzielone sekcje zgodnie ze schematem zasilono kablami YKY 5x4, 5x6 lub 5x10 mm2. Lokalizacje tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rys. E-02. Schematy tablicy TW przedstawiono na rysunku E Instalacje oświetleniowe Projektuje się instalacje oświetleniowe pomieszczeń w budynku toalet, komunikacji, kuchni, holu wielofunkcyjnego, sal przedszkolnych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, technologicznych oraz związanych z tymi pomieszczeniami pomieszczeń pomocniczych. Instalacje oświetlenia podstawowego naleŝy wykonać przewodami typu YDYŜo 3x1,5 mm2, w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody układać na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w pomieszczeniach

9 bez sufitu podwieszanego układać pod tynkiem. Główne puszki rozgałęźne lokalizować na korytarzu. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych naleŝy zastosować osprzęt bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostałych pomieszczeniach zastosować osprzęt podtynkowy (ABB). W niektórych miejscach na rysunkach przy oprawach zaznaczono wysokość montaŝu (zwieszenia) danej oprawy. Część opraw pracujących w systemie oświetlenia podstawowego będzie wyposaŝona w moduły awaryjne i pełnić będzie funkcję oświetlenia awaryjnego (oprawy opisane AW ). Oświetlenie awaryjne powinno charakteryzować się odpowiednim poziomem i równomiernością. Oprawy te wyróŝnić Ŝółtym paskiem. Zaprojektowane oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natęŝenia oświetlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy ścianach zewnętrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podłogi zgodnie z normą PN-EN Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne po zaniku napięcia musi działać przez 2 godziny. Oświetlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane będzie w postaci stale załączonych opraw podświetlających piktogramy tryb pracy na jasno. W wyniku zaniku napięcia nastąpi zasilenie opraw napięciem z zamontowanej w oprawie baterii. Oświetlenie ewakuacyjne zapewniać będzie dostrzeŝenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na drogach wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku Do wyjścia i Od wyjścia. Oświetlenie ewakuacyjne umoŝliwia takŝe dostrzeŝenie punktów alarmowych tj. sprzętu przeciwpoŝarowego umieszczonego wzdłuŝ dróg wyjścia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe naleŝy zainstalować wzdłuŝ dróg ewakuacyjnych (tak, aby pokazywały kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjściowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urządzeniach ppoŝ. naleŝy zainstalować lampkę, która w przypadku braku napięcia oświetli to miejsce zgodnie z przepisami natęŝeniem oświetlenia min. 5lx. Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe i kable słuŝące ochronie przeciwpoŝarowej posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać certyfikaty CNBOP. Oświetlenie zasilane będzie z najbliŝszych tablic, ale z obwodów opomiarowanych w RNN na potrzeby programu Lemur. Schemat zasilań i przyporządkowanie do poszczególncyh odpływów przedstawiono na rysunkach dołaczonych do projektu. Uwaga! Przed zamówieniem opraw naleŝy sprawdzić długości opraw ESSENCE LED w pomieszczeniach biurowych. Oprawy są produkowane w róŝnych długościach. Oprawy w tych pomieszczeniach muszą być wpasowane w moduły sufitowe!! Instalacje gniazd wtyczkowych 230V AC Instalacja obejmuje zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V AC ogólnego przeznaczenia na terenie toalet, komunikacji, kuchni, holu wielofunkcyjnego, sal przedszkolnych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, technologicznych oraz związanych z tymi pomieszczeniami pomieszczeń pomocniczych. Instalacje naleŝy wykonać przewodami typu YDYŜo 3x2,5 mm 2. Instalacje naleŝy prowadzić w korytkach instalacyjnych. Gniazdka wtyczkowe instalować na wysokości: - sale przedszkolne 30 cm od posadzki - komunikacja 30 cm od posadzki - toalety 140 cm od posadzki - kuchnia 120 cm od posadzki - szatnie 30 cm od posadzki

10 W pomieszczenia technicznych gniazda montować na wysokości dostosowanej do obsługi urządzeń. Gniazda w salach przedszkolnych, komunikacji, toaletach i szatniach montować z zabezpieczeniem przed dziećmi. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych naleŝy zastosować osprzęt bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostałych pomieszczeniach zastosować osprzęt podtynkowy (ABB). Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. E Instalacje wyrównawcze Główną szyną wyrównawczą budynku naleŝy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm i zainstalować w przestrzeni międzystropowej za rozdzielnicą główną RNN. Dla kaŝdej z projektowanych rozdzielnic projektuje się szyny uziemiające, zlokalizowane w przestrzeni międzystropowej. Szyny uziemiające naleŝy połączyć przewodem LgY 1x6 mm 2 z główną szyną wyrównawczą. Do szyn wyrównawczych podłączyć naleŝy: szyny uziemiające metalowe futryny drzwi, metalowe rurociągi wodne, ruszt stalowy stropu podwieszanego itp.. Połączenia wykonać przewodem LgY 1x6 mm 2. Główną szynę wyrównawczą w budynku przyłączyć do uziomu przewodem LgY 1x35mm 2 układanej pod warstwą ocieplenia w rurce PCV Ø Instalacja odgromowa Instalację odgromową i uziemiającą wykonać zgodnie z normą PN-EN :2006. Instalację odgromową na dachu budynku (zwody poziome) wykonać naleŝy drutem stalowym ocynkowanym 8mm, układanym na uchwytach montowanych do dachów płaskich. Do instalacji odgromowej przyłączyć kominy i inne elementy konstrukcyjne oraz urządzenia, wystające ponad powierzchnię dachu. NaleŜy równieŝ uziemić maszt OSP stalowy maszt będzie pełnił funkcję zwodu pionowego, do którego u podstawy naleŝy podłączyć przewód odprowadzający w postaci przewodu LgY 16mm2 do najbliŝszego zwodu odprowadzającego. Zwody odprowadzające Fe/Zn 8 mm prowadzić w ścianach pod tynkiem, w rurach PCV 25. Instalację piorunochronną połączyć naleŝy z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolne 2 śrubowe. Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,4 m od powierzchni ziemi w puszkach podtynkowych. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - wykorzystujący zbrojenie fundamentu. Na dnie wykopu fundamentowego dodatkowo umieścić bednarkę Fe/Zn 30x4 mm i połączyć z przewodami uziemiającymi. Do uziomu przyłączyć naleŝy szynę PEN rozdzielnicy RNN. Do projektowanej instalacji odgromowej przyłączyć istniejącą z dachu istniejącego budynku. Trwałą wartość rezystancji uziomu naleŝy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich połączeń jako trwałych (poprzez spawanie). Bezwzględnie miejsca spawów chronić przed korozją. Po wykonaniu instalacji naleŝy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna być mniejsza od 10Ω System podgrzewania spustów Do instalacji ogrzewania spustów dachowych zastosowano materiały firmy DEVI lub równowaŝnej - kable typu DTIP-18, regulatory typu Devireg 850. Obliczenia i dobór kabli opracowano na podstawie wytycznych firmy DEVI lub równowaŝnej. Zasilanie kabli grzejnych na dachu z rozdzielnicy w budynku. Kable układać w rejonie wpustów rynnowych na powierzchni około 1m2, następnie wpuścić kable do rur spustowych. Kable układać za pomocą uchwytów DEVI lub równowaŝnych. Podczas układania naleŝy przestrzegać i stosować wskazania w instrukcji montaŝu systemu DEVI lub równowaŝnego. Przewody DTIP-18 naleŝy zasilić przewodami YKYŜo 3x2,5mm2. Do podgrzewania wpustów stosować materiały firmy DEVI lub równowaŝne.

11 4.15. Instalacja fotowoltaiczna Na dachu planuje się rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych do konwersji energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną. Na potrzeby niniejszego obiektu zaplanowano 30 paneli po 250W kaŝdy o łącznej mocy zainstalowanej 7,5kW mocy elektrycznej. Ogniwa zamontowano na dachu zgodnie ze schematem rozmieszczenia pokazanym na rzucie dachu. Ogniwa będą wytwarzały energię elektryczną do bieŝącego zuŝycia na potrzeby przedszkola. Nie przewiduje się sprzedaŝy energii elektrycznej do sieci energetycznej. Podłączenie ogniw za pomocą automatyki planuje się zrealizować do części grzewczej (zasilanej z TW) obiektu. NadwyŜki energii elektrycznej uzyskane z energii cieplnej poprzez ogniwa fotowoltaiczne przeznaczone byłyby na potrzeby podgrzewania wody w budynku Podłączenie masztu OSP W ramach niniejszego projektu zaplanowano równieŝ podłączenie masztu syganlizacyjnego z pomieszczeniem socjalnym OSP dł. 100m typu YnTKSY 2x1,0mm2. Kabel naleŝy podłączyć z syreną alarmową. Przewód sygnalizacyjny na całej trasie prowadzić w rurkach ochronnych. Dokładne rozmieszczenie urządzeń naleŝy ustalić na etapie realizacji z Inwestorem Instalacje niskoprądowe W niniejszym obiekcie przewidziano zabudowę niniejszych instalacji niskoprądowych: - instalacja teleinformatyczna, - instalacja RTV, - instalacja kontroli dostępu, - instalacja sygnalizacji włamania i napadu, - instalacja monitoringu. PowyŜsze instalacje są przedmiotem odrębnej teczki projektu wykonawczego Ochrona przeciwprzepięciowa Przewiduje się zabudowę ochronników przeciwprzepięciowych: - stopnia B+C w rozdzielnicy głównej RNN, - stopnia C w podrozdzielniach TB1, TB2, TK, TPSP, TBS, TBK, TW, Ochrona przeciwporaŝeniowa Układ zasilania instalacji wewnętrznych TN-S; Ochrona przeciwporaŝeniowa: przed dotykiem bezpośrednim: - izolacja robocza

12 - wyłączniki nadprądowo-róŝnicowe (0,03A) i róŝnicowo-prądowe (0,03A) przed dotykiem pośrednim: - samoczynne wyłączenie zasilania lub II klasy ochronności Urządzenia do zamontowania na obiekcie Interaktywna Podłoga FunFloor Premium Opis urządzenia Profesjonalny system Interaktywnej Podłogi FunFloor Premium z wysokiej klasy projektorem przeznaczony jest do sal zabaw i przedszkoli. Ze względu na jasną lampę 4200 Ansi Lumenów nie wymaga zaciemnienia pomieszczeń. System obsługiwany jest z pilota i podłączony jest do internetu. Dzięki temu moŝliwy jest zdalny serwis i zdalna zmiana ustawień systemu. Przez internet istnieje równieŝ moŝliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji oraz instalowania nowych gier i animacji interaktywnych. System wyposaŝony jest w bogaty zestaw 40 animacji i gier interaktywnych. Atestowane podłoŝe zapewnia pełen komfort uŝytkowania, bezpieczeństwo dzieci i zapewnia higieniczne warunki zabawy. Na Interaktywnej Podłodze FunFloor Premium moŝna zarówno grać w róŝnego rodzaju gry i zabawy sportowe, urządzać turnieje, animacje dla najmłodszych jak i zajęcia edukacyjne. Istnieje moŝliwość rozbudowy systemu o dodatkowe opcje takie jak tryb automatycznego przełączania gier, podział gier na kategorie, moŝliwość podmiany grafiki, zarządzanie listą gier i czasem ich trwania, tryb automatycznego włączania i wyłączania systemu. NaleŜy przewidzieć gwarancje na system minimum 2 lata i gwarancje na lampe 3000h Dane techniczne Zaproponowany system Interaktywnej Podłogi składa się z detektorów ruchu, komputera oraz projektora. Urządzenia w zwartej obudowie montowane są na suficie - wyświetlając obraz na podłoŝe. Animacja wyświetlana jest na dowolną płaską powierzchnię. Istnieje moŝliwość wykonania projekcji gier i zabaw równieŝ w wersji pionowej na ścianie. Optymalna wielkość obrazu to [200 cm x 270 cm], zaś maksymalna wielkość obrazu to [300 cm x 400 cm]. Urządzenia dobrane zostaną na miejscu w trakcie realizacji budowy w zaleŝności od wysokości i stopnia jasności pomieszczenia na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Zaproponowany system Interaktywnej Podłoga powinien równieŝ zawierać: profesjonalny zestaw urządzeń projektorowo sterujących oprogramowanie Interaktywna Podłoga Xvision zestaw gier / animacji interaktywnych instalację systemu Interaktywnej Podłogi 24 miesięczny okres gwarancji szkolenie z obsługi Tablica interaktywna w sali przedszkolnej Opis urządzenia Zaproponowano do sal przedszkolnych tablice interaktywne marki Qomo typu QWB200-BW 88". Tablica współpracuje z

13 komputerem oraz projektorem multimedialnym. Działa na zasadzie duŝego ekranu dotykowego, który moŝe być obsługiwany za pomocą palca. Kluczowym elementem jest zastosowana powierzchnia, która decyduje o uniwersalności tablicy interaktywnej. Powierzchnia zaproponowanych tablic Qomo charakteryzuje się następującymi cechami: wysoce suchościeralna- pozwala z powodzeniem uŝywać tablicy Qomo jako klasycznej tablicy suchościeralnej matowa - pozwala na wyświetlanie obrazu z projektora bez uciąŝliwego efektu hot-spot magnetyczna - pozwala na przyczepianie do powierzchni tablicy magnesów odporna na uszkodzenia - powierzchnia jest bardzo trwała, a ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Tablicę tą wyróŝniają intuicyjne paski skrótów, a takŝe interaktywna półka na pisaki dodatkowo zamykana na kluczyk. Pozostałe cechy proponowanej tablicy: 4 punkty dotyku dzięki technologii IR (pozycjonowanie w podczerwieni) format obrazu 4:3 oprogramowanie Flow!Works, które pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału tkwiącego w tablicach Qomo intuicyjne paski skrótów, które umoŝliwiają szybki dostęp do szeregu funkcji oprogramowania, co znacząco ułatwia prace z tablicą półka interaktywna zamykana na kluczyk pozwalająca na szybki dostęp do trzech kolorów pisaka oraz do gąbki zestaw montaŝowy, który umoŝliwia sprawną instalację tablicy na ścianie 3-letnia gwarancja Parametry proponowanej tablicy: Technologia pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy: 88" Przekątna powierzchni roboczej: 79" Rodzaj powierzchni: Sposób obsługi magnetyczna, matowa, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 4:3 Rozdzielczość 4096 x 4096 Dokładność odczytu Prędkość kursora Czas reakcji Komunikacja Paski skrótów Wymiary tablicy 1 mm 125 punktów/sekundę Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms USB po obu stronach tablicy 1818 x 1325 mm

14 Wymiary powierzchni roboczej Wymiary opakowania Waga tablicy Waga z opakowaniem Zasilanie 1649 x 1157 mm 1990 x 1420 x 130 mm 25 kg 35 kg Port USB Akcesoria 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), Instrukcja obsługi, kabel USB (7,5m), okrągły wymazywacz, oprogramowanie Flow!Works, Uchwyty do montaŝu na ścianie, wskaźnik teleskopowy, zamykana inteligentna półka na pisaki, NaleŜy zamontować w/w tablice interaktywne w kaŝdej z 4 sal przedszkolnych Opis projektora do obsługi tablicy: Zaprojektowano do sal przedszkolnych projektory współpracujące z tablicami interaktywnymi typu VIVITEK DW882ST. Zaproponowany projektor krótkoogniskowy ze specjalnym układem optycznym pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości zaledwie 90 cm. DuŜą zaletą w/w projektora krótkoogniskowego jest brak cienia rzucanego na ekran oraz ochrona wzroku prowadzącego. Zaproponowane urządzenie wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1.280 x 800) z jasnością podwyŝszoną do ANSI lumenów z wykorzystaniem technologii DLP oraz BrilliantColor. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący :1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw. Ponadto w urządzeniu będą złącze HDMI, dwa złącza VGA oraz trzy wejścia audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio. Projektor musi być wyposaŝony równieŝ w gniazdo RJ45 (LAN) co pozwala na jego zdalne sterowanie za pomocą komputera. Dzięki wyeliminowaniu filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego zaproponowane urządzenie jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym - pozwala to na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i wyeliminowania kosztów serwisowania projektora. śywotność lampy jest na poziomie godzin w trybie pracy DynamicECO. Projektor musi być objęty 3-letnią gwarancją producenta, gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy (max h) Parametry proponowanego projektora do obsługi tablicy: Typ projektora Krótkoogniskowy Technologia DLP Rozdzielczość x 800 (WXGA) Kontrast :1 Jasność 3600 ANSI lm Poziom szumu 32 db (ECO) / 36 db (tryb normalny) ZuŜycie energii 310W (tryb normalny) / <0,5W (Stand-by) śywotność źródła światła 7.000h (DynamicECO) /5.000h (ECO) / 3.500h (tryb normalny) Moc/źródło światła 240W Obiektyw F = 2.8, f = 7.51mm Zoom/Focus brak/ręczny Odległość od ekranu m Współczynnik odległości 0.52:1

15 Odległość od ekranu dla obrazu 80" 0.90 m Szerokość obrazu m Przekątna 68" - 200" Wejścia video Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x), Wyjścia video VGA (D-Sub15) Wejścia audio 3 x mini jack 3.5 mm Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne mini USB (serwisowe), RJ-45, RS232, Trigger 12V, USB (a) zasilające 5V/1.5A Wbudowany głośnik 10W Waga 3.2 kg Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 126 x 216 x 314 mm WyposaŜenie standardowe Baterie do pilota, Kabel VGA, D-Sub 15, Kabel zasilający, Osłona obiektywu, Pilot ze wskaźnikiem laserowym, Płyta CD z instrukcją obsługi Gwarancja 3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę projekcyjną Funkcje 3D Ready, Auto-Setup, Bezfiltrowy układ chłodzenia, BrilliantColor, Kensington Lock, Korekcja Keystone (w pionie +/- 40 ), Menu ekranowe w j. Polskim, Security bar, Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Tryb tablicy kolorowej, Zabezpieczenie kodem PIN, Łatwa wymiana lampy. NaleŜy zamontować w/w projektory do obsługi tablic interaktywnych do sufitów w kaŝdej z 4 sal przedszkonych Parametry proponowanego laptopa do obsługi projektora i tablicy: Procesor Intel Core i5-4210u (2 rdzenie, od 1.7 GHz do 2.7 GHz, 3 MB cache) Chipset Intel Lynx Point Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Typ ekranu Błyszczący, LED Przekątna ekranu 15,6" Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna NVIDIA GeForce 840M + Intel HD Graphics 4400 Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR3 (pamięć własna) Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność Wi-Fi b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps, Intel Wireless Display (WiDi), Bluetooth Rodzaje wyjść / wejść DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

16 VGA (D-sub) 1 szt. HDMI 1 szt. RJ-45 (LAN) 1 szt. USB szt. USB szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 1 szt. Czytnik kart pamięci 1 szt. Bateria 4-komorowa, 2800 mah, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie Nośnik z systemem MS Windows 8.1 PL 64bit Sterowniki do systemu Windows 8.1 Wysokość 25 mm Szerokość 384 mm Głębokość 265 mm Waga 2,40 kg (z baterią) Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna NaleŜy na stan przygotować w/w laptopy do obsługi tablic interaktywnych i projektorów dla kaŝdej z 4 sal przedszkonych. Przykładowy notebook: Notebook / Laptop 15,6": Lenovo :: Z50-70 i5-4210u/16gb/1000gb/win8x GT840M FHD Uwagi ogólne -Całość prac wykonać naleŝy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarządzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostałych branŝ. - Po wykonaniu instalacji naleŝy sprawdzić ciągłość połączeń, oporność izolacji oraz skuteczność działania ochrony od poraŝeń. - Podstawowe materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe jednostki certyfikujące oraz karty gwarancyjne ZastrzeŜenia prawne - Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu; - Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branŝowymi; - Jako całość projektu naleŝy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową Materiały opisane w projekcie moŝna zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i uŝytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

17 5. Bilans mocy: Moc zainstalowana [kw] Kj Moc szczytowa [kw] Tablica TB Tablica TB2 7,8 3,9 Tablica TK 25 12,5 Tablica TPSP 10 5 Tablica TBS 12 6 Tablica TBK 12 6 RAZEM 78,8 0,4 31,5 kw Dodatkowo na obiekcie zamontowana jest tablica TW, zlokalizowana przy RNN, z której zasilane są tablice ujęte w powyŝszej tabeli. Pi = 30 kw, kj = 0,5, Ps = 15,0 kw.

18 6. Obliczenia techniczne 6.1. Obliczenia związane z obciąŝalnością prądową długotrwałą kabla zasilającego Moc obliczeniowa: 31,5 kw Prąd obliczeniowy: 47,9A W złączu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie przelicznikowe zgodne z wytycznymi gestora 50A. Dla zasilenia rozdzielni RNN przyjęto kabel YKY 4x35 mm2, którego obciąŝalność długotrwała wynosi Id = 157A. Z uwagi na ułoŝenie kabla w rurze: Idd = Id 0,74 = 157 0,74 = 116,2A Warunki: Ib < In < Idd oraz 1,6 In < 1,45 Idd 47,9A < 50A < 116,2A oraz 90,0 A < 168,4A są spełnione Obliczenia związane ze spadkiem napięcia Spadek napięcia od ZKP do RNN w kablu YKY 4x35 mm2 (l=25m) wynosi: U% = 0,25% U%(ZKP-RNN) < 0,5% warunek spełniony. Pozostałych obliczeń dokonano w trybie roboczym. opracował mgr inŝ. Marek Jerzyński

19 7. Zestawienia ilości podstawowych materiałów 7.1. Zestawienia opraw oświetleniowych L.p. Oprawa Ilosc Uwagi 1 oprawa awaryjna LVNC/ 2/SE/AT 3W (F) 2 Luxiona 2 oprawa awaryjna LVNO/ 2/SE/AT 3W (F1) 2 Luxiona 3 oprawa awaryjna LVPC/ 2/SE/AT 3W (F2) 11 Luxiona 4 oprawa awaryjna LVPO/ 2/SE/AT 3W (F3) 24 Luxiona 5 oprawa awaryjna UPDO-OR 2x18W TC-L SHM E IP 65 5 Luxiona ( termostat) (H) 6 oprawa awaryjna IFB/2/ SE/AT (G)' 9 Luxiona 7 oprawa awaryjna IFB/2/ SE/AT (G1) 1 Luxiona 8 oprawy ATLANTIS P oprawy ATLANTIS P oprawy BERYL LED 05Y 2500LM IP20 (C) 55 Luxiona 11 oprawy BERYL LED 05Y 3800 LM IP20 (C1) 10 Luxiona 12 oprawy ENOLA C Out CI LED 9W (M) 8 13 oprawy NEPTUN LED 4400LM PC OPAL IP 65 7 Luxiona (D) 14 oprawy NEPTUN LED 5200LM PC OPAL IP 65 9 Luxiona (D1) 15 oprawy RUBIN LOOK LED 4400LM PLX IP44 3 Luxiona 400x400 (E) 16 oprawy RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO- 5 Luxiona PRM IP44 600x600 (E1) 17 oprawy RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 6 Luxiona 600x600 (E2) 18 oprawy TYTUS INSPIRE 5W LED 830 (T) oprawy X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP Luxiona (I) 20 oprawy AGAT LED G/K 6500LM MICRO-PRM 2 Luxiona 600x600 (B) 21 oprawy AGAT LED G/K 8800LM PLX E 600x600 (B1) 2 Luxiona 22 oprawy AGAT CLEAN LED 6600LM SHM IP 65 9 Luxiona (A) 23 oprawy ESSENCE LED 5500LM PLX (K) 8 Luxiona 24 oprawy ESSENCE LED G/K 3900 LM PLX (J1) 4 Luxiona 25 oprawy ESSENCE LED G/K 5500LM PLX ((J) 4 Luxiona 26 oprawy oświetlenia sceny PURI SPOT zestaw 2 Spotlight

20 7.2. Zestawienia tablic elektrycznych L.p. Oprawa Ilosc Uwagi 1 Rozdzielnica główna RNN 1 Zestawienie wg schematu E-05 ABB 2 Tablica elektryczna TB1 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 3 Tablica elektryczna TB2 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 4 Tablica elektryczna TK 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 5 Tablica elektryczna TPSP 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 6 Tablica elektryczna TBS 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 7 Tablica elektryczna TBK 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB 8 Tablica elektryczna TW 1 Zestawienie wg schematu E-06 ABB

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

nazwa inwestycji: Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy ZST w Turku

nazwa inwestycji: Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy ZST w Turku projekt budowlany nazwa inwestycji: Sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy ZST w Turku lokalizacja: Turek ul. Milewskiego 3b inwestor: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego)

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego) Szkoła Podstawowa w Czernikowie Czerników 11 99-120 Piątek tel/fax 24 7221044 tel. 605 148 861 e-mail: szkolaczernikow@interia.pl Czerników, dnia 19 marca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO OBIEKT: Fabianów ul. Szkolna Działka Nr 176, Obręb: Fabianów, AM: 1

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO OBIEKT: Fabianów ul. Szkolna Działka Nr 176, Obręb: Fabianów, AM: 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ADRES: Fabianów ul. Szkolna Działka Nr 176, Obręb: Fabianów, AM: 1 INWESTOR: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 63-460

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2..11.3. BUDYNKI NA PERONIE NR 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt Wykonawczy Budynki na peronie nr 3 instalacje elektryczne str. 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Część IV Elektryczna.

Część IV Elektryczna. Część IV Elektryczna. Zestawienie dokumentacji I. Opis techniczny. II. Zestawienie rysunków: 1. Schemat zasilania rozdzielnicy T1. 2. Plan instalacji oświetlenia piętro. 3. Plan instalacji oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo