SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)"

Transkrypt

1 Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan

2 Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań w Europie. 7PR obejmujący lata jest naturalnym następcą szóstego programu ramowego (6PR) i stanowi wynik wieloletnich konsultacji ze społecznością naukową, instytucjami kształtowania polityki i ośrodkami badawczymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami. Od ich rozpoczęcia w 1984 r., programy ramowe odegrały wiodącą rolę w badaniach multidyscyplinarnych oraz działaniach na rzecz współpracy w Europie i poza jej granicami (patrz wykres budżetu). 7PR kontynuuje tę działalność i jest jednocześnie bardziej obszerny i wszechstronny niż wcześniejsze programy ramowe. Program ten, trwający od 2007 r. do 2013 r., ma budżet 53,2 miliardów euro na siedmioletni okres trwania, co stanowi najwyższą kwotę dotychczas przydzieloną na takie programy. 7PR znacząco też różni się od poprzednich programów w następujący sposób: Ewolucja budżetów programów ramowych UE (miliardów) PR PR PR PR

3 Co nowego w 7PR? W 7PR pojawiły się znaczące różnice w porównaniu z wcześniejszymi programami, tj.: Zwiększony budżet budżet 7PR stanowi wzrost o 63% w porównaniu z 6PR przy cenach bieżących, co oznacza dodatkowe środki na badania europejskie. Jest to również wyraźne przesłanie polityczne do państw członkowskich UE, które zobowiązały się zwiększyć wydatki związane z działalnością badawczą z obecnych 2% PKB do 3% w 2010 roku. Nastawienie na obszary tematyczne skupienie się na głównych tematach badawczych (zdrowie, TIK, przestrzeń kosmiczna itp.) w ramach największego komponentu 7PR Współpraca czyni program bardziej elastycznym i wrażliwym na potrzeby przemysłu. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) pierwsza paneuropejska agencja finansowania badań. Nowo powołana Europejska Rada ds. Badań Naukowych ma na celu finansowanie większej ilości badań wysokiego ryzyka w pionierskich dziedzinach nauki, które potencjalnie przyniosą duże korzyści. Regiony Wiedzy 7PR ustanawia nowe Regiony Wiedzy, które łączą różnych partnerów badawczych w danym regionie. Uniwersytety, ośrodki badawcze, międzynarodowe firmy, władze regionalne i MŚP mogą się połączyć i zwiększyć swoje możliwości badawcze i badawczy potencjał. Finansowy podział ryzyka nowy mechanizm finansowego podziału ryzyka ma zwiększyć udział prywatnych inwestorów w projektach badawczych zwiększając dostęp do pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla dużych europejskich projektów badawczych. Wspólne Inicjatywy Technologiczne (WIT) stanowiąc kontynuację Europejskich Platform Technologicznych (EPT) prowadzonych przez użytkowników, WIT jest zupełnie nową koncepcją, łączącą różnych partnerów, którzy podejmą się realizacji celów nie do osiągnięcia poprzez procedurę zaproszenia do składania wniosków na propozycje projektów. WIT odnoszą się przede wszystkim do tych dziedzin badawczych, w których zacieśniona współpraca i znaczne inwestycje są niezbędne dla zapewnienia długoterminowego sukcesu.

4 Jednolity Helpdesk system obsługi zgłoszeń, serwis pod nazwą Research Enquiries service, działa jako punkt pierwszego kontaktu dla potencjalnych uczestników, odpowiadając na pytania dotyczące wszystkich aspektów badań finansowanych przez UE i wspomagając uczestniczących po raz pierwszy w programach ramowych na rzecz badań naukowych. Więcej informacji na 7PR zachowuje również ważne elementy wcześniejszych programów ramowych. Ten sam nacisk kładzie się na konsorcja europejskich partnerów, współpracę transgraniczną, otwartą koordynację, elastyczność i doskonałość badań.

5 7PR priorytety Priorytety 7PR są zawarte w kilkunastu szczegółowych programach. Są to: Program Współpraca trzon 7PR Program Współpraca, trzon 7PR i jednocześnie największy jego komponent, sprzyja wspólnym badaniom w Europie i innych państwach partnerskich na rzecz kilku kluczowych obszarów tematycznych. Tymi obszarami tematycznymi są: zdrowie; żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (w tym zmiany klimatyczne); transport (w tym aeronautyka); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo. Program ten obejmuje również wspólne inicjatywy technologiczne, które są związanymi z przemysłem i finansowanymi z wielu źródeł działaniami na szeroką skalę, i które są w niektórych przypadkach wspomagane finansowo z sektorów publicznego i prywatnego. Innymi znaczącymi osiągnięciami tego programu są: koordynacja pozawspólnotowych programów badawczych mająca na celu zbliżenie europejskich krajowych i regionalnych programów badawczych (np. ERA-NET) oraz mechanizm finansowego podziału ryzyka. Zwraca się również szczególną uwagę na badania multidyscyplinarne i w dziedzinach przekrojowych, łącznie ze wspólnymi zaproszeniami do składania wniosków na propozycje projektów obejmujących kilka obszarów tematycznych. Program Pomysły i Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) Po raz pierwszy w programie Pomysły europejski program ramowy finansuje czysto badawcze i pionierskie dziedziny nauki i technologii, niezależnie od priorytetów tematycznych. Poza zbliżeniem tego rodzaju badań do źródeł

6 koncepcyjnych, ten sztandarowy program 7PR jest również oznaką uznania dla wartości badań podstawowych na rzecz gospodarczego i społecznego dobrobytu. Program Pomysły jest wyjątkowo elastyczny w stosunku do badań wspólnotowych w tym, że projekty badań są rozpatrywane jedynie na podstawie ich doskonałości zgodnie z ocenami eksperckimi. Jest on wdrażany przez nową Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), która składa się z Rady Naukowej (planującej strategię naukową, ustalającej program prac, kontrolę jakości i działania informacyjne) oraz agencji wdrażającej (zajmującej się administracją, wspieraniem kandydatów, kwalifikowaniem wniosków, zarządzaniem grantami oraz praktyczną organizacją). Badania mogą być przeprowadzone w każdej dziedzinie nauki lub technologii, łącznie z inżynierią, naukami społeczno-ekonomicznymi i humanistycznymi. Szczególny nacisk kładzie się na powstające i szybko rozwijające się dziedziny badań pionierskich oraz badania interdyscyplinarne. W przeciwieństwie do programu Współpraca, w tym przypadku nie nałożono obowiązku nawiązywania partnerstwa transgranicznego. Więcej informacji znajdziecie na Program Ludzie stymulacja europejskich karier naukowych Program Ludzie znacząco wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców w UE jak i poza nią. Program ten jest wdrażany poprzez spójne działania Marie Curie, które opracowano aby wspierać naukowców rozwijających swoje umiejętności i kompetencje przez cały czas trwania ich kariery. Program obejmuje działania takie jak: szkolenia początkujących naukowców, pomoc na rzecz ustawicznego kształcenia i rozwoju poprzez międzynarodowe stypendia europejskie i inne działania oraz partnerstwa między środowiskiem akademickim i przemysłem.

7 Wymiar międzynarodowy z partnerami spoza UE dodatkowo wpłynie na rozwój karier europejskich naukowców poprzez przyznawanie międzynarodowych stypendiów wyjazdowych i wjazdowych sprzyjających współpracy z zespołami badawczymi spoza Europy. Program Możliwości budowanie gospodarki opartej na wiedzy Program Możliwości opracowano w taki sposób aby wzmocnić i zoptymalizować zasoby wiedzy potrzebne Europie do osiągnięcia wysokiego stopnia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Rozwijając możliwości badawcze i innowacyjneoraz europejską konkurencyjność, program ten stymuluje europejski potencjał badawczy i zasoby wiedzy. Program Możliwości obejmuje sześć określonych obszarów wiedzy: infrastrukturę naukowo-badawczą, działalność badawczą na rzecz MŚP, regiony wiedzy, potencjał badawczy, naukę w społeczeństwie i działania w zakresie współpracy międzynarodowej. Badania jądrowe Ten program składa się z dwóch części pierwsza skupia się na badaniach nad syntezą jądrową i międzynarodowym ośrodkiem badań ITER, który zostanie zbudowany w Europie. Celem programu jest poszerzenie bazy wiedzy na temat syntezy jądrowej oraz budowa eksperymentalnego reaktora termojądrowego ITER. ITER jest największym przedsięwzięciem naukowym tego rodzaju na świecie. Druga część programu obejmuje bezpieczeństwo jądrowe, zarządzanie odpadami ośrodków specjalizujących się w badaniach nad rozszczepieniem jądrowym i ochronę przed promieniowaniem. Działania Wspólnego Centrum Badawczego w tej dziedzinie obejmują ukształtowanie się opinii na poziomie europejskim na temat zagadnień związanych z zarządzaniem i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, zapewnianiem bezpiecznie działającej instalacji jądrowej oraz wspieranie dalszych badań na rzecz energii jądrowej. Więcej informacji na ten temat oraz na temat działań WCB znajduje się na: Więcej informacji na tematy zawarte w tej broszurze można uzyskać na

8 Kto może uczestniczyć? W 7PR może brać udział wiele organizacji i osób. Uniwersytety, ośrodki badawcze, międzynarodowe przedsiębiorstwa, MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), administracja publiczna, nawet pojedyncze osoby z jakiejkolwiek części świata wszyscy mają możliwość udziału w 7PR. Stosowane są różne zasady udziału w zależności od danego projektu badawczego. Od czego zacząć? 1. Masz pomysł na projekt badań. 2. Sprawdź zasady dotyczące badań w ramach 7PR. 3. Poszukaj partnerów z UE lub uczestników z innych państw, którzy podzielają twoje poglądy i z którymi mógłbyś współpracować. 4. Złóż wniosek do Komisji Europejskiej przestrzegając terminów składania wniosków na propozycje projektów i programów pracy wybranych konkursów. 5. Komisja Europejska zapewnia należyte ocenienie złożonych przez ciebie dokumentów przez 3 7 niezależnych członków komisji ewaluacyjnej, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. 6. Komisja powiadomi cię o wynikach ewaluacji. Jeżeli ocena jest pozytywna rozpocznie się negocjowanie kontraktu. 7. Podpisanie kontraktu i rozpoczęcie projektu. Możesz również sam zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji ewaluacyjnej. Informacje na ten temat znajdziesz na

9 7PR w skrócie Siódmy program ramowy (7PR) obejmuje kilka szczegółowych programów: Współpraca wspieranie współpracy między środowiskiem akademickim i przemysłem w celu osiągnięcia pozycji lidera w kluczowych dziedzinach technologii. Pomysły wspieranie badań podstawowych w pionierskich dziedzinach nauki (wdrażane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych). Ludzie wspieranie mobilności i rozwoju kariery naukowców w Europie i poza nią. Możliwości wspieranie rozwoju możliwości potrzebnych Europie do osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Badania jądrowe (program Euratom) rozwój europejskich badań nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym. pomysły współpraca ludzie euratom możliwości

10 Jak uzyskać więcej informacji? Aby uzyskać więcej informacji na temat. 7PR, skorzystaj z następujących możliwości: Zajrzyj do witryny internetowej Cordis poświęconą 7PR Witryna ta zawiera szczegółowe informacje o. programie, łącznie z aktualizacjami, zaproszeniami do składania wniosków na propozycje projektów, częstymi pytaniami wraz z odpowiedziami na nie itp. KI PL-D Skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK) w twoim kraju. Zadaniem punktu jest udzielanie porad potencjalnym wnioskodawcom. Adresy KPK znajdują się na Skontaktuj się z serwisem Helpdesk, który wspomaga nowych uczestników w programie ramowym. Zajrzyj też na strony zawierające informacje o wspólnotowej działalności badawczej poświęcone 7PR www. ec.europa.eu/research/fp7/ Niniejsza publikacja została wydana przez: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dział komunikacji B-1049 Brussels Faks: Wspólnoty Europejskie, 2007 Powielanie materiałów jest dozwolone, pod warunkiem że zostanie podane ich źródło. Printed in Belgium

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo