MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 1 z 30

2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel.: , fax.: Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) Strona internetowa MEN (zakładka BIP). c) Tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Rozdział 3 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 4 Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Rozdział 5 Informacje o planowanych zamówieniach dodatkowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Rozdział 6 Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnego elementu zamówienia, który nie moŝe być powierzony podwykonawcom. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 2 z 30

3 Rozdział 7 Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji całości zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy. Rozdział 8 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: - wykonali lub wykonują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę sprzętu komputerowego (tj. komputery przenośne, komputery stacjonarne, serwery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne podłączane do komputerów) o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00). 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) kaŝdy z Wykonawców musi spełniać warunki opisane w ust. 1 pkt 4; 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki opisane w ust. 1 pkt Ocena spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 9 SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia. Rozdział 9 Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 3 z 30

4 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych takŝe wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Z powyŝszego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. wykonanie co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę sprzętu komputerowego (tj. komputery przenośne, komputery stacjonarne, serwery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne podłączane do komputerów) o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00). Wykaz musi zawierać: a) wartości wykonanych dostaw (brutto w PLN), b) przedmiot, c) daty wykonania dostawy, d) odbiorców. Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały zrealizowane naleŝycie (dokumenty te naleŝy oznaczyć liczbami porządkowymi odpowiadającymi pozycji dostaw umieszczonych w wykazie). Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniana łącznie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00) wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z powyŝszej informacji musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 3 SIWZ. Sytuacja finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniana łącznie. 9. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia określone: 1) w ust. 2, 3, 4, 5, 6 składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie, 2) w ust 1, 7, 8 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Uwaga: dokumenty wymienione w rozdziale 9 ust. 3-8 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdziale 9 ust. 1 i ust. 2 w formie oryginału. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 4 z 30

5 Rozdział 10 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami będą przekazywane faxem lub pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie dla usprawnienia udzielania powyŝszych wyjaśnień Zamawiający prosi o przesyłanie równieŝ w wersji elektronicznej treści pytań Wykonawcy na adres oraz 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której będzie udostępniona SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-BgS /09. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. Rozdział 11 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach merytorycznych Marcin Wójcik tel , w sprawach formalnych Bogdan Sowa tel Rozdział 12 Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę kaŝdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Kwota wymaganego wadium wynosi ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 3. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium naleŝy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złoŝone w formie dokumentu oryginalnego. 6. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. Pekao S.A. O/Warszawa , z podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 5 z 30

6 7. Wadium w formie pienięŝnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta otwarcia ofert). 8. Kserokopię potwierdzenia złoŝenia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dołączyć do oferty. 9. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) naleŝy złoŝyć w kasie Ministerstwa w godz do (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę naleŝy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. 10. Nie wniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. Rozdział 13 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Rozdział 14 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. Zapis ustępu 7 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 9. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 10. Wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Wymagane SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 6 z 30

7 12. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 10 i ust. 11 powinny zawierać parafę i imienną pieczątkę poświadczającego. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkich załączonych oświadczeń, tłumaczeń i innych dokumentów, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 15. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 18. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg. załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 6 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 6 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ. 19. Oferta musi ponadto zawierać: 1) cenę brutto i netto dla całości zamówienia 2) informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 6 SIWZ, 3) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 4) opis techniczny oferowanego sprzętu (w tym parametry techniczne), nazwę i model oraz producenta oferowanego sprzętu zgodnie ze załącznikiem nr 7 do SIWZ 5) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) dokumenty potwierdzające, Ŝe producent komputera posiada certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny, b) oświadczenie Wykonawcy, iŝ oferowany sprzęt posiada oznakowanie CE i deklarację zgodności rozumianą jako oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, c) oświadczenie Wykonawcy, iŝ oferowany sprzęt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 7 z 30

8 urządzeń biurowych, spełnia warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star, d) dokumenty potwierdzające, Ŝe firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera, e) oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę lub firmę serwisującą, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 6) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 9 SIWZ, 7) oświadczenie dot. sposobu świadczenia usług gwarancyjnych. 20. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na Biurze Podawczym lub przesłać na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Ekonomiczny, al. Szucha 25, Warszawa. 21. Opakowanie (koperta) z Ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: opis zawartości koperty: Oferta na dostawę komputerów przenośnych - Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09, adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Ekonomiczny, Al. Szucha 25, Warszawa, nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 22. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 23. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 24. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Zgodnie z rozdziałem 14 pkt Termin składania ofert do r. do godz Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz Rozdział 16 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda na formularzu ofertowym cenę netto oraz cenę brutto całości przedmiotu zamówienia. 2. Cena brutto podana w formularzu ofertowym stanowi cenę za realizację całości zamówienia w tym koszty świadczeń gwarancyjnych świadczonych w okresie min. 24 miesięcy. 3. W cenie brutto naleŝy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 8 z 30

9 4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę netto oferty. 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. Rozdział 17 Informacje dot. rozliczeń z Wykonawcą Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Rozdział 18 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium: Cena za realizację całości zamówienia waga 100 %, 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium Cena za realizację całości zamówienia zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania całości zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cn C = x 100 pkt, Co gdzie: Cn oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Co oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. Rozdział 19 Informacje dot. protokołu 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Rozdział 20 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. Rozdział 21 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy i odszkodowania SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 9 z 30

10 1. Zgodnie z art. 147 ustawy Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 5. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienaleŝytego wykonania umowy. 7. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający pozostawi kwotę stanowiącą 20% wartości zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 80%, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 9. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 20%, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni licząc od dnia, w którym skończy się okres gwarancji przedmiotu zamówienia. 10. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, ma być wniesione na rachunek: Pekao S.A. O/Warszawa z podaniem tytułu Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Rozdział 22 Wymagania dotyczące informacji i promocji 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonych komputerów przenośnych logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagą Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznakowanie musi znajdować się w widocznym miejscu 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji i promocji w tym stosowania znaków graficznych PO KL, UE znajdują się w dokumencie Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym pod adresem: w zakładce Zasady promocji Programu. Rozdział 23 Monitoring, kontrola i audyt 1. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli, w tym udostępnienia prowadzonej dokumentacji przedstawicielom Zamawiającego oraz instytucjom uprawnionym do kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 10 z 30

11 2. Wykonawca ma obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji z zakresu realizacji zamówienia co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 roku. Rozdział 24 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości przekraczającej ,00 euro. Rozdział 25 Informacje o umowie 1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zapisów art. 139 wymienionej ustawy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 2) zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, Załącznik nr 4 Wzór wykazu dostaw, Załącznik nr 5 Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy, Załącznik nr 7 Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 11 z 30

12 Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER PRZENOŚNY - 15,4" 400 sztuk. Lp Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Procesor klasy x86 umoŝliwiający osiągnięcie, co najmniej takiego 1 Procesor wyniku: 174 Performance Qualification w benchmarku BAPCo MobileMark Matryca 15,4" 1280x800 pikseli 3 Pamięć RAM Min. 2GB DDR2 4 Dysk twardy Min. 160 GB SATA 5 Napęd optyczny 8 x DVD+/-RW wewnętrzny wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt 6 Komunikacja WiFi IEEE b/g, wewnętrzny lub zewnętrzny modem analogowy, LAN 10/100/1000 Mbps, wbudowany Bluetooth 2 7 Karta graficzna Zintegrowana z moŝliwością dynamicznego przydzielenia do 128MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX Karta dźwiękowa Wejście mikrofonu, wyjście liniowe stereo, wbudowana głośniki 9 Porty/złącza 3 x USB 2.0, VGA lub S-Video 10 Wskaźnik Touchpad 11 Bateria Lion min. 3 godz. Pracy na baterii 12 System operacyjny 13 Oprogramowanie biurowe Microsoft Windows Vista Business PL lub rozwiązanie równowaŝne charakteryzujące się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - moŝliwość przywracania plików systemowych, - moŝliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, system przeinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami. Microsoft Office 2007 PL zawierający w swoim pakiecie min. edytor tekstu - Word, arkusz kalkulacyjny - Excel, klienta poczty elektronicznej - Outlook, program do tworzenia prezentacji - PowerPoint, lub równowaŝny - inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - moŝliwość automatycznej instalacji komponentów (przy uŝyciu instalatora systemowego), - moŝliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - moŝliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych moŝliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 12 z 30

13 14 Certyfikaty i standardy dokumentów i informacji, - moŝliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - moŝliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, - moŝliwość automatycznego odświeŝania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - moŝliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny dla producenta komputera, - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie, iŝ sprzęt posiada oznakowanie CE i deklarację zgodności rozumianą jako oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Oświadczenie, iŝ oferowany sprzęt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, spełnia warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star. 15 Waga Maks. 3,0kg 16 Gwarancja 17 Akcesoria dodatkowe 18 Inne wymagania Min. 24 miesiące. Czas naprawy nie moŝe przekroczyć 7 dni roboczych. Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. oświadczenie naleŝy dołączyć do oferty W przypadku awarii urządzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zasilacz do zaoferowanego komputera przenośnego, odpowiednia dla zaoferowanego komputera torba, mysz bluetooth. Dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów z dostarczonym w ramach zamówienia systemem operacyjnym przeznaczonym dla niego. Monitor komputera połączony na trwałe z jednostką centralną i klawiaturą, połączenie monitora musi umoŝliwiać złoŝenie go bez rozłączania z jednostką centralną oraz zapakowanie całości do transportu. 1. Wymagania dodatkowe: 1.1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń prawami osób trzecich KaŜde urządzenie powinno być wyposaŝone w kabel zasilający oraz kabel UTP (min. 3 mb) Do kaŝdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna urządzenia. 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt, uwzględniającej minimum następujące warunki: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 13 z 30

14 2.1.Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zgłoszenia wady, niesprawności lub usterki sprzętu telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 2.2.Czas naprawy nie moŝe przekroczyć 7 dni roboczych. 2.3.Przez dni robocze naleŝy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem świąt. 2.4.JeŜeli mimo wykonania 3 napraw, sprzęt będzie nadal wykazywał wady utrudniające korzystanie z niego, zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, o nie gorszych parametrach w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego takiego Ŝądania. 2.5.JeŜeli usunięcie wady jest niemoŝliwe, dokonana zostanie wymiana tego sprzętu na nowy, o nie gorszych parametrach, w terminie dni 14 od rozpoczęcia naprawy. 2.6.W przypadku wymiany, o której mowa w pkt 2.4 i 2.5, bieg okresu gwarancji na wymieniony przedmiot umowy biegnie od początku. 2.7.Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłuŝeniu o czas naprawy - licząc od dnia zgłoszenia usterki. 2.8.W przypadku wystąpienia w pierwszym roku gwarancji, wady, awarii, usterki, tego samego elementu (podzespołu) sprzętu w co najmniej 5% dostarczonych komputerów przenośnych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do wymiany takiego elementu (podzespołu) na swój koszt, we wszystkich egzemplarzach dostarczonego sprzętu, w terminie nie dłuŝszym niŝ 21 dni od dnia zgłoszenia Ŝądania przez Zamawiającego. 3. Zakupiony sprzęt będzie przekazany na własność organom sprawującym nadzór pedagogiczny w celu wykorzystywania go do właściwego wykonywania nowych zadań związanych z realizowanym projektem. Sprzęt będzie takŝe wykorzystywany po zakończeniu realizacji projektu. 4. Wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji mogą być realizowane takŝe przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, którym zostanie przekazany zakupiony sprzęt. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 14 z 30

15 Załącznik nr 2 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert: - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, - dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,* - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia data podpis osoby uprawnionej * niepotrzebne skreślić SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 15 z 30

16 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) Oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (miejscowość i data). (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 16 z 30

17 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR wykazu dostaw dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BgS /09 na: dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II L.p. Zleceniodawca Okres realizacji (dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr) Przedmiot nazwa i krótki opis przedmiotu dostawy Wartość zamówienia brutto w PLN (imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) - w załączeniu dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w wykazie. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 17 z 30

18 WZÓR FORMULARZ OFERTOWEGO O F E R T A Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:... TELEFON. FAX.. Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BgS /09 na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę: CENA NETTO złotych (słownie:......zł) CENA BRUTTO..złotych (słownie: zł) Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość [szt.] Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN] (ilość x cena jedn. netto) Wartość brutto [PLN] (wartość netto + naleŝy podatek VAT) Komputer przenośny 400 SUMA Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje: Oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, 3. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Oświadczamy, Ŝe zaoferowane przez nas komputery przenośne objęte są gwarancją producenta na okres.. i Ŝe uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 18 z 30

19 zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. Sposób zgłaszania awarii: 5) Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń prawami osób trzecich oraz Ŝe posiada oznakowanie CE i deklarację zgodności rozumianą jako oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087). 6) Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych spełnia warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star. 7) Oświadczamy, Ŝe dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ istotne postanowienia umowy. Ofertę niniejszą składam na.. kolejno ponumerowanych stronach. Do niniejszej oferty załączamy: 1. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 19 z 30

20 Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Przedmiot i zakres dostawy 1.1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostawy 400 fabrycznie nowych komputerów przenośnych do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. Szucha 25 wg opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 2. Zakupiony sprzęt będzie przekazany na własność organom sprawującym nadzór pedagogiczny w celu wykorzystywania go do właściwego wykonywania nowych zadań związanych z realizowanym projektem. Sprzęt będzie takŝe wykorzystywany po zakończeniu realizacji projektu. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zamówienia, których szczegółowy opis znajduje się w SIWZ. 4. Wszystkie zobowiązania Wykonawcy zawarte w złoŝonej przez Niego ofercie muszą być bezwzględnie przestrzegane i zrealizowane. Wyciąg z oferty Wykonawcy dotyczący konfiguracji zaoferowanego sprzętu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Potwierdzenie wykonania zamówienia Wykonanie umowy nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Za wykonanie zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Warszawie. 3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się w szczególności potwierdzone protokołami odbioru sprzętu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy: 1) dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) wniesienie sprzętu do pomieszczeń docelowych wskazanych przez Zamawiającego, 3) przekazanie związanych z przedmiotem zamówienia dokumentów, np. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 20 z 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA

UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (Wzór) ORYGINAŁ / KOPIA Zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676 208 34 99; REGON: 351555335; adres

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Numer ogłoszenia: 54120-2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Informacje o planowanym zawarciu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy po zakończeniu procedury przetargowej.

Rozdział 4. Informacje o planowanym zawarciu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy po zakończeniu procedury przetargowej. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ] ROZPROWADZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO RELAKS W TORUNIU PRZY UL. RUDACKIEJ Rozdział 1. Informacje ogólne 1. Dane Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58,

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58, Łódź: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowa pamięci serwerów - ZP/ŁOW NFZ/5/11 Numer ogłoszenia: 263630-2011; data zamieszczenia: 29.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP 783-11-21-773

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 03 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 03 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 03 marca 2009 r. Przedmiot: Pieczątki biurowe Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny ZEAS.ZP.2.2014 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2014/2015 w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 3/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo