MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 1 z 30

2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel.: , fax.: Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) Strona internetowa MEN (zakładka BIP). c) Tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Rozdział 3 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 4 Informacje o planowanym zawarciu umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Rozdział 5 Informacje o planowanych zamówieniach dodatkowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Rozdział 6 Informacja o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnego elementu zamówienia, który nie moŝe być powierzony podwykonawcom. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 2 z 30

3 Rozdział 7 Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji całości zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy. Rozdział 8 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: - wykonali lub wykonują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę sprzętu komputerowego (tj. komputery przenośne, komputery stacjonarne, serwery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne podłączane do komputerów) o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00). 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) kaŝdy z Wykonawców musi spełniać warunki opisane w ust. 1 pkt 4; 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki opisane w ust. 1 pkt Ocena spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 9 SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia. Rozdział 9 Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 3 z 30

4 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych takŝe wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Z powyŝszego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. wykonanie co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę sprzętu komputerowego (tj. komputery przenośne, komputery stacjonarne, serwery, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne podłączane do komputerów) o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00). Wykaz musi zawierać: a) wartości wykonanych dostaw (brutto w PLN), b) przedmiot, c) daty wykonania dostawy, d) odbiorców. Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały zrealizowane naleŝycie (dokumenty te naleŝy oznaczyć liczbami porządkowymi odpowiadającymi pozycji dostaw umieszczonych w wykazie). Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniana łącznie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/00) wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z powyŝszej informacji musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 3 SIWZ. Sytuacja finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniana łącznie. 9. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia określone: 1) w ust. 2, 3, 4, 5, 6 składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie, 2) w ust 1, 7, 8 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Uwaga: dokumenty wymienione w rozdziale 9 ust. 3-8 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdziale 9 ust. 1 i ust. 2 w formie oryginału. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 4 z 30

5 Rozdział 10 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami będą przekazywane faxem lub pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie dla usprawnienia udzielania powyŝszych wyjaśnień Zamawiający prosi o przesyłanie równieŝ w wersji elektronicznej treści pytań Wykonawcy na adres oraz 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której będzie udostępniona SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-BgS /09. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. Rozdział 11 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach merytorycznych Marcin Wójcik tel , w sprawach formalnych Bogdan Sowa tel Rozdział 12 Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę kaŝdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Kwota wymaganego wadium wynosi ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 3. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium naleŝy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złoŝone w formie dokumentu oryginalnego. 6. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. Pekao S.A. O/Warszawa , z podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 5 z 30

6 7. Wadium w formie pienięŝnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta otwarcia ofert). 8. Kserokopię potwierdzenia złoŝenia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dołączyć do oferty. 9. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) naleŝy złoŝyć w kasie Ministerstwa w godz do (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę naleŝy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. 10. Nie wniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. Rozdział 13 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Rozdział 14 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. Zapis ustępu 7 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 9. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 10. Wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Wymagane SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 6 z 30

7 12. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 10 i ust. 11 powinny zawierać parafę i imienną pieczątkę poświadczającego. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkich załączonych oświadczeń, tłumaczeń i innych dokumentów, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 15. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 18. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg. załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 6 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 6 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ. 19. Oferta musi ponadto zawierać: 1) cenę brutto i netto dla całości zamówienia 2) informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 6 SIWZ, 3) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 4) opis techniczny oferowanego sprzętu (w tym parametry techniczne), nazwę i model oraz producenta oferowanego sprzętu zgodnie ze załącznikiem nr 7 do SIWZ 5) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) dokumenty potwierdzające, Ŝe producent komputera posiada certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny, b) oświadczenie Wykonawcy, iŝ oferowany sprzęt posiada oznakowanie CE i deklarację zgodności rozumianą jako oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, c) oświadczenie Wykonawcy, iŝ oferowany sprzęt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 7 z 30

8 urządzeń biurowych, spełnia warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star, d) dokumenty potwierdzające, Ŝe firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera, e) oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę lub firmę serwisującą, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 6) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 9 SIWZ, 7) oświadczenie dot. sposobu świadczenia usług gwarancyjnych. 20. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na Biurze Podawczym lub przesłać na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Ekonomiczny, al. Szucha 25, Warszawa. 21. Opakowanie (koperta) z Ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: opis zawartości koperty: Oferta na dostawę komputerów przenośnych - Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09, adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Ekonomiczny, Al. Szucha 25, Warszawa, nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 22. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 23. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 24. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Zgodnie z rozdziałem 14 pkt Termin składania ofert do r. do godz Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz Rozdział 16 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda na formularzu ofertowym cenę netto oraz cenę brutto całości przedmiotu zamówienia. 2. Cena brutto podana w formularzu ofertowym stanowi cenę za realizację całości zamówienia w tym koszty świadczeń gwarancyjnych świadczonych w okresie min. 24 miesięcy. 3. W cenie brutto naleŝy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 8 z 30

9 4. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę netto oferty. 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. Rozdział 17 Informacje dot. rozliczeń z Wykonawcą Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Rozdział 18 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium: Cena za realizację całości zamówienia waga 100 %, 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium Cena za realizację całości zamówienia zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania całości zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cn C = x 100 pkt, Co gdzie: Cn oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Co oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. Rozdział 19 Informacje dot. protokołu 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Rozdział 20 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. Rozdział 21 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy i odszkodowania SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 9 z 30

10 1. Zgodnie z art. 147 ustawy Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 5. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienaleŝytego wykonania umowy. 7. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający pozostawi kwotę stanowiącą 20% wartości zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 80%, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 9. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 20%, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni licząc od dnia, w którym skończy się okres gwarancji przedmiotu zamówienia. 10. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, ma być wniesione na rachunek: Pekao S.A. O/Warszawa z podaniem tytułu Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Rozdział 22 Wymagania dotyczące informacji i promocji 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonych komputerów przenośnych logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagą Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznakowanie musi znajdować się w widocznym miejscu 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji i promocji w tym stosowania znaków graficznych PO KL, UE znajdują się w dokumencie Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym pod adresem: w zakładce Zasady promocji Programu. Rozdział 23 Monitoring, kontrola i audyt 1. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli, w tym udostępnienia prowadzonej dokumentacji przedstawicielom Zamawiającego oraz instytucjom uprawnionym do kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 10 z 30

11 2. Wykonawca ma obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji z zakresu realizacji zamówienia co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 roku. Rozdział 24 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości przekraczającej ,00 euro. Rozdział 25 Informacje o umowie 1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zapisów art. 139 wymienionej ustawy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 2) zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, Załącznik nr 4 Wzór wykazu dostaw, Załącznik nr 5 Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy, Załącznik nr 7 Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 11 z 30

12 Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER PRZENOŚNY - 15,4" 400 sztuk. Lp Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Procesor klasy x86 umoŝliwiający osiągnięcie, co najmniej takiego 1 Procesor wyniku: 174 Performance Qualification w benchmarku BAPCo MobileMark Matryca 15,4" 1280x800 pikseli 3 Pamięć RAM Min. 2GB DDR2 4 Dysk twardy Min. 160 GB SATA 5 Napęd optyczny 8 x DVD+/-RW wewnętrzny wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt 6 Komunikacja WiFi IEEE b/g, wewnętrzny lub zewnętrzny modem analogowy, LAN 10/100/1000 Mbps, wbudowany Bluetooth 2 7 Karta graficzna Zintegrowana z moŝliwością dynamicznego przydzielenia do 128MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX Karta dźwiękowa Wejście mikrofonu, wyjście liniowe stereo, wbudowana głośniki 9 Porty/złącza 3 x USB 2.0, VGA lub S-Video 10 Wskaźnik Touchpad 11 Bateria Lion min. 3 godz. Pracy na baterii 12 System operacyjny 13 Oprogramowanie biurowe Microsoft Windows Vista Business PL lub rozwiązanie równowaŝne charakteryzujące się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - moŝliwość przywracania plików systemowych, - moŝliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, system przeinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami. Microsoft Office 2007 PL zawierający w swoim pakiecie min. edytor tekstu - Word, arkusz kalkulacyjny - Excel, klienta poczty elektronicznej - Outlook, program do tworzenia prezentacji - PowerPoint, lub równowaŝny - inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - moŝliwość automatycznej instalacji komponentów (przy uŝyciu instalatora systemowego), - moŝliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - moŝliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych moŝliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 12 z 30

13 14 Certyfikaty i standardy dokumentów i informacji, - moŝliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - moŝliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, - moŝliwość automatycznego odświeŝania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - moŝliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny dla producenta komputera, - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie, iŝ sprzęt posiada oznakowanie CE i deklarację zgodności rozumianą jako oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Oświadczenie, iŝ oferowany sprzęt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, spełnia warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star. 15 Waga Maks. 3,0kg 16 Gwarancja 17 Akcesoria dodatkowe 18 Inne wymagania Min. 24 miesiące. Czas naprawy nie moŝe przekroczyć 7 dni roboczych. Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001 lub równowaŝny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. oświadczenie naleŝy dołączyć do oferty W przypadku awarii urządzenia dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zasilacz do zaoferowanego komputera przenośnego, odpowiednia dla zaoferowanego komputera torba, mysz bluetooth. Dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów z dostarczonym w ramach zamówienia systemem operacyjnym przeznaczonym dla niego. Monitor komputera połączony na trwałe z jednostką centralną i klawiaturą, połączenie monitora musi umoŝliwiać złoŝenie go bez rozłączania z jednostką centralną oraz zapakowanie całości do transportu. 1. Wymagania dodatkowe: 1.1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń prawami osób trzecich KaŜde urządzenie powinno być wyposaŝone w kabel zasilający oraz kabel UTP (min. 3 mb) Do kaŝdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna urządzenia. 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt, uwzględniającej minimum następujące warunki: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 13 z 30

14 2.1.Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zgłoszenia wady, niesprawności lub usterki sprzętu telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 2.2.Czas naprawy nie moŝe przekroczyć 7 dni roboczych. 2.3.Przez dni robocze naleŝy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem świąt. 2.4.JeŜeli mimo wykonania 3 napraw, sprzęt będzie nadal wykazywał wady utrudniające korzystanie z niego, zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, o nie gorszych parametrach w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego takiego Ŝądania. 2.5.JeŜeli usunięcie wady jest niemoŝliwe, dokonana zostanie wymiana tego sprzętu na nowy, o nie gorszych parametrach, w terminie dni 14 od rozpoczęcia naprawy. 2.6.W przypadku wymiany, o której mowa w pkt 2.4 i 2.5, bieg okresu gwarancji na wymieniony przedmiot umowy biegnie od początku. 2.7.Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłuŝeniu o czas naprawy - licząc od dnia zgłoszenia usterki. 2.8.W przypadku wystąpienia w pierwszym roku gwarancji, wady, awarii, usterki, tego samego elementu (podzespołu) sprzętu w co najmniej 5% dostarczonych komputerów przenośnych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do wymiany takiego elementu (podzespołu) na swój koszt, we wszystkich egzemplarzach dostarczonego sprzętu, w terminie nie dłuŝszym niŝ 21 dni od dnia zgłoszenia Ŝądania przez Zamawiającego. 3. Zakupiony sprzęt będzie przekazany na własność organom sprawującym nadzór pedagogiczny w celu wykorzystywania go do właściwego wykonywania nowych zadań związanych z realizowanym projektem. Sprzęt będzie takŝe wykorzystywany po zakończeniu realizacji projektu. 4. Wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji mogą być realizowane takŝe przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, którym zostanie przekazany zakupiony sprzęt. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 14 z 30

15 Załącznik nr 2 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert: - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, - dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,* - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia data podpis osoby uprawnionej * niepotrzebne skreślić SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 15 z 30

16 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) Oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (miejscowość i data). (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 16 z 30

17 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR wykazu dostaw dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BgS /09 na: dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II L.p. Zleceniodawca Okres realizacji (dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr) Przedmiot nazwa i krótki opis przedmiotu dostawy Wartość zamówienia brutto w PLN (imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) - w załączeniu dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w wykazie. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 17 z 30

18 WZÓR FORMULARZ OFERTOWEGO O F E R T A Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:... TELEFON. FAX.. Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BgS /09 na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap II, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę: CENA NETTO złotych (słownie:......zł) CENA BRUTTO..złotych (słownie: zł) Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość [szt.] Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto [PLN] (ilość x cena jedn. netto) Wartość brutto [PLN] (wartość netto + naleŝy podatek VAT) Komputer przenośny 400 SUMA Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje: Oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, 3. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Oświadczamy, Ŝe zaoferowane przez nas komputery przenośne objęte są gwarancją producenta na okres.. i Ŝe uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 18 z 30

19 zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. Sposób zgłaszania awarii: 5) Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń prawami osób trzecich oraz Ŝe posiada oznakowanie CE i deklarację zgodności rozumianą jako oświadczenie producenta lub jego upowaŝnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087). 6) Oświadczamy, Ŝe oferowany sprzęt, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych spełnia warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star. 7) Oświadczamy, Ŝe dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ istotne postanowienia umowy. Ofertę niniejszą składam na.. kolejno ponumerowanych stronach. Do niniejszej oferty załączamy: 1. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 19 z 30

20 Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Przedmiot i zakres dostawy 1.1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostawy 400 fabrycznie nowych komputerów przenośnych do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie przy Al. Szucha 25 wg opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 2. Zakupiony sprzęt będzie przekazany na własność organom sprawującym nadzór pedagogiczny w celu wykorzystywania go do właściwego wykonywania nowych zadań związanych z realizowanym projektem. Sprzęt będzie takŝe wykorzystywany po zakończeniu realizacji projektu. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zamówienia, których szczegółowy opis znajduje się w SIWZ. 4. Wszystkie zobowiązania Wykonawcy zawarte w złoŝonej przez Niego ofercie muszą być bezwzględnie przestrzegane i zrealizowane. Wyciąg z oferty Wykonawcy dotyczący konfiguracji zaoferowanego sprzętu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Potwierdzenie wykonania zamówienia Wykonanie umowy nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 2. Za wykonanie zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Warszawie. 3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się w szczególności potwierdzone protokołami odbioru sprzętu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy: 1) dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) wniesienie sprzętu do pomieszczeń docelowych wskazanych przez Zamawiającego, 3) przekazanie związanych z przedmiotem zamówienia dokumentów, np. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BgS /09 Strona 20 z 30

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo