ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza co następuje: 1. Przekazać Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3. informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, Mazowieckiego. 4. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5. Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2012 ROK Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 2 1

3 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2012rok Plan po zmianach Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,35 65, Infrastruktura wodociągowa , , ,00 57,43 i sanitacyjna wsi 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x , ,00 57, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 x x x Pozostała działalność x , ,35 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami x , ,35 100, LEŚNICTWO 2.600, , ,57 100, Gospodarka leśna 2.600, , ,57 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.600, , ,57 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,69 98, Drogi publiczne gminne , , ,69 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x , ,69 98,96 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 3 2

4 6208 Dotacje celowe w ramach ,00 x x x programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,43 83, Gospodarka gruntami i , , ,43 83,22 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 6.300, , ,55 99,99 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,50 99,06 pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,09 97,57 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia , , ,75 54,26 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 5.000, , ,54 44, Dotacje celowe w ramach ,00 x x x programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,62 90, Urzędy wojewódzkie , , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją x x 7,75 x zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,87 85, Pozostałe odsetki , , ,41 122, Otrzymane spadki, zapisy i x 4.400, ,00 98,95 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,46 81, URZĘDY NACZELNYCH 1.099, , ,00 100,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 1.099, , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.099, , ,00 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 4 3

5 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, , , ,56 96,79 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od , , ,99 85,98 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności , , ,99 86,41 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 50,00 x x z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,40 99,83 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Podatek rolny , , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od środków transportowych , , ,00 101, Podatek od czynności , , ,00 103,42 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 26,40 52, Odsetki od nieterminowych wpłat 500, , ,00 101,15 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,53 90,64 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn Podatek od nieruchomości , , ,26 90, Podatek rolny , , ,47 86, Podatek leśny 3.000, , ,07 114, Podatek od środków transportowych , , ,00 114, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 163, Podatek od czynności , , ,75 101,93 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500, , ,40 106, Odsetki od nieterminowych wpłat 4.000, , ,58 124,25 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,50 94,73 dochody j. s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,98 96, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,23 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na , , ,46 99,82 sprzedaż alkoholi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,83 88,57 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 5 4

6 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach , , ,14 96,58 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , , ,00 97,22 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , , ,14 74,40 prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla x 4.928, ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów x 4.928, ,00 100,00 gmin Część wyrównawcza subwencji , , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,30 96, Szkoły podstawowe x , ,30 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,30 77,46 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pozostała działalność , , ,00 99, Dotacje celowe w ramach , , ,92 99,22 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , , ,08 99,18 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,54 97, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,18 97, , , ,81 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,37 59,68 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 6

7 zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,36 99,20 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,36 99,04 państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.100, , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,00 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000, , ,00 100,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.000, , ,00 100,00 państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,00 98,22 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA W x , ,00 100,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność x , ,00 100,00 x , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 6 x 5.832, ,00 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 7

8 mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA x , ,00 99,35 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów x , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,00 99,35 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,26 98,80 OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z , , ,26 98,80 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,26 98,80 DOCHODY OGÓŁEM w tym: , , ,32 93,88 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,58 97,87 w tym z tytułu dotacji i środków na , , ,00 99,39 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,74 78,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,69 80,59 Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2012 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,06 95, Infrastruktura wodociągowa , , ,63 94,72 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,26 89,62 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek x , ,53 99,99 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 x x x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,84 99,96 budżetowych Izby rolnicze , , ,08 87, Wpłaty gmin na rzecz izb , , ,08 87,48 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1.500, , ,35 99, Składki na ubezpiecz. Społeczne x 872,10 872,10 100, Składki na Fundusz Pracy x 124,95 124,95 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 8 7

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 5.100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, , ,41 79, Różne opłaty i składki x , ,89 100, PRZETWÓRSTWO , , ,06 58,44 PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości , , ,06 58, Dotacje celowe przekazane do , , ,06 58,44 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,32 65, Drogi publiczne powiatowe x 9.840, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z x 9.840, ,00 100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,32 65, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 89, Zakup usług remontowych , , ,52 99, Zakup usług pozostałych , , ,30 85, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 x x budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,68 83, Gospodarka gruntami i , , ,68 83,04 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 92, Zakup energii , , ,65 83, Zakup usług remontowych , ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 91, Różne opłaty i składki , , ,77 20, Pozostałe odsetki x 3.670, ,00 68, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych , , ,50 99, , , ,00 99, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 87, , , ,00 8, ,00 x x x ,00 x x x x , ,00 43,12 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 9

10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,60 61, Plany zagospodarowania , , ,96 30,29 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,96 32, Zakup usług obejmujących 5.000, ,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i , , ,64 99,99 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,56 92, Urzędy wojewódzkie , , ,53 96, Nagrody i wydatki osobowe nie 512,00 512,00 324,00 63,28 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , ,00 97,56 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.900, , ,24 95, Składki na ubezpieczenia , , ,87 99,35 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 864,00 679,56 78, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,86 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.300, ,00 690,00 53,07 będących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin , , ,24 77, Różne opłaty na rzecz osób , , ,00 81,70 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,64 45, Zakup usług pozostałych 4.000, ,00 680,60 17, Urzędy gmin , , ,60 92, Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,29 56,43 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,67 96,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,32 96, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 85, Składki na ubezpieczenia , , ,12 99,07 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,15 96, Wpłaty na PFRON , , ,00 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 550,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 80, Zakup energii , , ,38 76, Zakup usług remontowych 3.000, , ,60 57, Zakup usług zdrowotnych 1.500, ,00 256,00 17, Zakup usług pozostałych , , ,27 90, Zakup usług dostępu do sieci 3.600, , ,00 100,00 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.000, , ,43 84,44 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 10 9

11 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,15 92,40 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących 3.000,00 500,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500, , ,46 53, Różne opłaty i składki , , ,00 97, Odpis na zakładowy fundusz , , ,84 99,99 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000, ,00 50,48 5,04 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie , , ,70 64,33 będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 46,90 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu , , ,07 91,72 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500, , ,27 62, Zakup usług pozostałych , , ,80 97, Pozostała działalność , , ,12 93, Wydatki osobowe nie zaliczone 2.000, , ,19 85,67 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,28 96,46 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000, , ,02 97, Składki na ubezpieczenia , , ,45 98,82 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.800, , ,24 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 313,27 31, Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 840,00 56, Zakup usług pozostałych 1.000, ,00 22,00 2, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.000, , ,37 99, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.200, ,00 650,00 54, , , ,30 38, , , ,00 100, , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia 141,00 157,21 157,21 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 22,53 22,53 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 11 10

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 935,00 919,26 919,26 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,88 90,82 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne , , ,24 90, Różne opłaty na rzecz osób x 4.500, ,90 40,06 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 97, Zakup energii , , ,17 81, Zakup usług remontowych 5.000,00 500,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , ,00 97, Zarządzanie kryzysowe 1.100, , ,64 91, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,64 98, Zakup usług pozostałych 600,00 100,00 x x 757 OBSŁUGA DŁUGU , , ,88 99,45 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, , , ,88 99,45 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5.000, , ,00 100, Odsetki i dyskonto od krajowych ,00 x x x skarbowych papierów wartościowych 8110 Odsetki od samorządowych x , ,88 99,43 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 x x Rezerwy ogólne i celowe , ,00 x x 4810 Rezerwy , ,00 x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 96, Szkoły podstawowe , , ,86 96, Dotacje celowe przekazane , , ,80 98,89 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu x , ,80 100,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,85 96,80 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,46 98,76 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 99, Składki na ubezpieczenia , , ,05 99,91 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,68 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 97, Zakup pomocy naukowych, 9.000, , ,55 95,90 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,78 90, Zakup usług remontowych , , ,02 54,77 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 12 11

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000, , ,00 55, Zakup usług pozostałych , , ,93 95, Zakup usług dostępu do sieci 4.500, , ,45 70,69 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.200, , ,14 87,69 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000, ,00 591,94 29, Różne opłaty i składki 8.000, , ,00 71, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000,00 500,00 229,50 45,90 będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,09 77,48 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,69 96,08 podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane , , ,56 99,41 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu x , ,44 84,21 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,80 92,22 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,91 95,92 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 96, Składki na ubezpieczenia , , ,14 97,59 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.900, , ,58 80, Zakup materiałów i wyposażenia 4.000, , ,96 67, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,89 99, Dotacje celowe przekazane , , ,89 99,92 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,37 96, Dotacje celowe przekazane , , ,50 93,44 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu x , ,32 100,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,40 95,36 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,82 99,01 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,66 99,85 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 13 12

14 4110 Składki na ubezpieczenia , , ,96 99,97 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,29 70, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 95, Zakup pomocy naukowych, 5.000, , ,04 26,34 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,51 69, Zakup usług remontowych , , ,66 78, Zakup usług zdrowotnych 1.500, ,00 450,00 30, Zakup usług pozostałych 3.800, , ,00 63, Zakup usług dostępu do sieci 1.000, ,00 350,88 35,08 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500, , ,44 78,36 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 1.000, ,00 566,00 40, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 500,00 500,00 229,50 45,90 będących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,13 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42 96, Zakup usług pozostałych , , ,71 97, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , ,83 93,39 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.500, , ,91 91,72 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,90 99,96 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,99 87, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,29 94, Składki na Fundusz Pracy 3.800, , ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 51, Zakup energii x 300,00 x x 4270 Zakup usług remontowych 2.500, , ,20 95, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 128,00 64, Zakup usług pozostałych x 6.000, ,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, , ,71 64,33 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 170,50 17, Różne opłaty i składki 500, ,00 168,00 15, Odpis na zakładowy fundusz 3.450, , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 2.000, , ,10 62,57 będących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie , , ,40 93,91 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,40 93,91 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 14 13

15 80195 Pozostała działalność , , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe , , ,03 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 3.114, , ,84 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia 7.924, , ,69 100,00 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia 1.114, , ,86 100,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 1.285, , ,38 100, Składki na Fundusz Pracy 180,78 139,42 139,42 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,05 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4.263, , ,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6.195, , ,44 100, Zakup materiałów i wyposażenia 871,16 842,56 842,56 100, Zakup usług pozostałych , , ,33 99, Zakup usług pozostałych , , ,67 98, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,53 99, Zwalczanie narkomanii 2.000,00 450,00 436,47 96, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 450,00 436,47 96, Zakup usług pozostałych 1.700,00 x x x Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,06 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7.500, , ,66 99, Zakup usług pozostałych , , ,40 99, Podróże służbowe krajowe 300,00 x x x 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000,00 200,00 x x prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie 1.200,00 x x x będących członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,88 95, Domy pomocy społecznej , , ,23 98, Zakup usług przez jednostki , , ,23 98,77 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 2.500,00 300,00 x x przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 300,00 x x Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,44 97,90 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 500,00 750,00 717,50 95,66 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , ,70 97, Wynagrodzenia osobowe , , ,91 97,37 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700, , ,39 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 15 14

16 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,62 99, Składki na Fundusz Pracy 2.000, , ,41 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 200,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.032, , ,93 91, Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 128,00 85, Zakup usług pozostałych 3.650, , ,77 85, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,86 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000, ,00 750,00 75,00 będących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie , , ,90 96,56 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia , , ,90 96,56 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,44 99,06 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , ,44 99, Świadczenia społeczne x , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,66 97, Świadczenia społeczne , , ,66 97, Zasiłki stałe , , ,00 84, Świadczenia społeczne , , ,00 84, Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,62 81, Wydatki osobowe niezaliczone do 800, , ,04 90,80 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,23 76,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 99, Składki na ubezpieczenia , , ,01 99,21 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300, , ,74 84, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, ,00 830,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,60 78, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 128,00 64, Zakup usług pozostałych 2.200, , ,30 93, Opłaty z tytułu zakupu usług 4.724, , ,08 82,82 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 100,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 151,60 75, Odpis na zakładowy fundusz 4.376, , ,72 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 800,00 550,00 210,00 38,18 będących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 43,07 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 16 15

17 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 x x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.800, ,00 x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,59 96, Świadczenia społeczne , , ,59 96, POZOSTALE ZADANIA W x , ,00 100,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność x , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe x , ,56 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe x 1.573, ,80 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia x 5.407, ,48 100,00 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia x 286,28 286,28 100,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy x 460,50 460,50 100, Składki na Fundusz Pracy x 24,38 24,38 100, Wynagrodzenia bezosobowe x , ,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 603,36 603,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 3.039, ,10 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 160,90 160,90 100, Zakup usług pozostałych x , ,72 100, Zakup usług pozostałych x 3.183, ,28 100, EDUKACYJNA OPIEKA , ,20 82,37 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , ,20 82, Stypendia oraz inne formy , , ,20 81,34 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów x , ,00 95, GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,17 89,23 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi , , ,48 93, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,48 94, Utrzymanie zieleni w miastach i 5.500, , ,07 78,18 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,07 97, Zakup usług pozostałych 1.000,00 500,00 70,00 14, Różne opłaty i składki 2.500, , ,00 72, Schroniska dla zwierząt x , ,10 95, Zakup usług pozostałych x , ,10 95, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,12 82, Zakup energii , , ,16 79, Zakup usług remontowych , , ,53 92, Zakup usług pozostałych 8.000, , ,18 82, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 17 16

18 90095 Pozostała działalność , , ,40 93, Zakup usług pozostałych , , ,95 92, Różne opłaty i składki , , ,45 98, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz , , ,00 100,00 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA , , ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 100,00 dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,56 65, Obiekty sportowe , , ,35 37, Składki na ubezpieczenia 450,00 450,00 256,50 57,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 36,75 36, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,43 71, Zakup energii 2.000, , ,68 61, Zakup usług pozostałych , ,00 448,99 4, Zadania w zakresie kultury , , ,21 81,86 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 81, Zakup usług pozostałych 5.000, , ,00 68, Różne opłaty i składki 2.500, , ,00 82,00 WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,55 92,96 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: , , ,22 94,78 wynagrodzenia i pochodne , , ,65 96,60 wydatki statutowe , , ,91 89,62 dotacje na zadania bieżące , , ,31 99,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,47 95,94 wydatki na programy finansowane z , , ,00 99,41 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu , , ,43 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: , , ,33 88,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,33 88,47 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,73 99,65 Objaśnienia do wykonania budżetu za 2012 rok Rada Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 r. w kwocie: D O C H O D Y ,50 zł W Y D A T K I ,50 zł Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 18 17

19 W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy zmieniających budżet gminy tj.: Zarządzeniem Nr 10/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XV/99/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 17/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 22/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 24/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XVII/109/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 25/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XVIII/119/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 31/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 33/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XIX/122/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 36/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XX/129/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 39/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 40/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 43/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXI/131/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 45/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 49/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXII/142/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 51/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 54/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXIII/157/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 55/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 59/12 Wójta Gminy z dnia r. 20 zarządzeń Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 6.837,00 zł; zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE ,68 zł; zmniejszenie planu dochodów własnych ,00 zł; zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie części uzupełniającej subwencji ogólnej 4.928,00 zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne ,35 zł; zwiększenie planu dochodów własnych ,52 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: D O C H O D Y ,69 zł W Y D A T K I ,19 zł Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 19 18

20 DOCHODY Planowane dochody w kwocie ,69 zł zostały wykonane w kwocie ,32 zł, co stanowi 93,88% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan ,35 zł wykonano ,52 zł tj. 98,33% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan ,35 zł wykonano ,35 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.099,00 zł wykonano 1.099,00 zł tj. 100,00%; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan ,00 zł wykonano ,81 zł tj. 97,94%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan ,00 zł wykonano ,36 zł tj. 99,04%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 8.400,00 zł wykonano 8.400,00 zł tj. 100,00%; pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 98,22 %. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,88 % z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 95,46%; wypłatę zasiłków okresowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 4.883,00 zł wykonano 4.883,00 zł tj. 100%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOTACJA CELOWA otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w ramach Radosnej szkoły na utworzenie szkolnego placu zabaw na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,30 zł tj. 77,46 %. DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,82 zł wykonano ,00 zł tj. 99,40%. na projekty : Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100 %; Patrz przed siebie, mierz wysoko na plan ,82 zł zrealizowano ,00 zł tj. 99,22 %. DOTACJE CELOWE na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 20 19

21 środków europejskich zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano ,69 zł tj. 80,60 %. Na projekt Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek Gorysze ,69 zł i projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn ,00 zł. SUBWENCJA OGÓLNA na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część uzupełniająca na plan 4.928,00 zł wykonano 4.928,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan ,52 zł wykonano ,89 zł tj. 96,70% z podziałem na: podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,75%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,02 zł ( firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich). Z umorzenia skorzystała 1 firma z Sokołówka w kwocie 185,00 zł; podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,26 zł tj. 90,84%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,94 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 62 podatników na kwotę ,00 zł; podatek rolny od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,16%; podatek rolny od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,47 zł tj. 86,15%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,63 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 63 podatników na kwotę ,00 zł; podatek leśny na plan ,00 zł wpłynęło ,07 zł tj. 101,72%; podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 107,91%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 2.400,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 4 podatników na łączną kwotę 3.678,00 zł; podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan ,00 zł wpłynęło 8.641,99 zł tj. 86,41%. Stan zaległości na dzień r. Wynosił ,63 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,75 zł tj. 102,42%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 97,22%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,14 zł tj. 74,40%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęło ,98 zł tj. 96,80%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,52 zł wpłynęło ,23 zł tj. 99,34%. W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,48 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,78 zł i w podatku rolnym w kwocie ,70 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie ,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły ,51 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,46 zł i w podatku rolnym w kwocie 168,05 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły ,00 zł i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie ,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie ,00 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 3.678,00 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.367,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan ,00 zł wpłynęło ,92 zł tj. 91,18% z tego przypada na: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 6.570,00 zł wykonano 6.569,55 zł tj. 99,99 %; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonano Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 21 20

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2012 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2011 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.03.2014 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2013 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo