Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p... 7 Rozdzia 1. Wprowadzenie do Joomla! i e-commerce... 9 Wprowadzenie do e-commerce... 9 Wybieramy platform Open source wady i zalety Wizerunek firmy Czym jest Joomla!? Mo liwo ci i zastosowania Joomla! e-commerce Czym jest VirtueMart? G ówne funkcjonalno ci Rozdzia 2. Instalacja i podstawowa konfiguracja Wymagania systemowe Wybór hostingu Instalacja na serwerze krok po kroku Instalacja Joomla! Podstawowa konfiguracja i administracja tre ci Instalacja VirtueMart Podstawowa konfiguracja i administracja sklepu w Joomla! Instalacja Joomla! ecommerce Edition Rozdzia 3. Konfiguracja VirtueMart Panel administracyjny, dostosowanie sklepu do w asnych potrzeb Waluta, p atno ci, dostawa, stawki VAT Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem Zarz dzanie ofert i jej parametrami Dostawcy, kategorie, produkty Zarz dzanie zamówieniami Rozdzia 5. Utrzymanie i eksploatacja sklepu Obs uga okresowa Bezpiecze stwo cms, sklepu i klientów Aktualizacja i modyfikowanie funkcjonalno ci produkcyjnego systemu... 65

4 6 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rozdzia 6. Modyfikacje wizualizacji sklepu Wizualizacja Joomla! i sklepu, modyfikacja zaszytych szablonów Rozdzia 7. Rozszerzanie funkcjonalno ci o dodatkowe modu y Rozdzia 8. SEO SEF Rozdzia 9. Rozwi zywanie problemów. Gdzie szuka pomocy Skorowidz

5 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem Zarz dzanie ofert i jej parametrami Do tej pory uda o nam si zainstalowa sklep oraz skonfigurowa jego najwa niejsze opcje. W trakcie instalacji zosta y zaimportowane przyk adowe dane dotycz ce np. stawek podatkowych, op at przewozowych czy walut, które znacznie u atwiaj zrozumienie mechanizmów, jakie oferuje oprogramowanie. Na obecnym etapie najbardziej interesuj nas jednak opcje zwi zane z ofert sklepu, a co za tym idzie skupimy si na zaimportowanej ofercie narz dzi zainstalowanej wraz z VirtueMart. Zrozumienie zasad dzia ania oprogramowania zwi zanych z ofert pozwoli nam na zdefiniowanie oferty dla w asnych produktów lub us ug. W dalszej cz ci rozdzia u zostan poruszone m.in. tematy zwi zane z dostawcami, kategoriami produktów, produktami i ich cechami, jak kolor czy rozmiar. Zarz dzanie sklepem wi e si nieroz cznie z zarz dzaniem zamówieniami, dlatego zostan omówione tematy zwi zane z obiegiem zamówie i statusów. Dostawcy, kategorie, produkty Aby atwiej by o zrozumie tematy zwi zane z budowaniem oferty sklepu, najlepiej pos u y si ofert zaimportowan podczas instalacji. W panelu administracyjnym Virtue- Mart wybieramy z menu opcj Produkty. Naszym oczom powinna si ukaza lista 10 produktów, jak to ma miejsce na rysunku 4.1.

6 52 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.1. Produkty Warto zwróci uwag na nazwy kolumn stabelaryzowanego widoku. Pierwsze pole zwi zane jest z nazw produktu, kolejne z powi zanymi mediami (w tym przypadku zdj ciami), nast pne dotycz ceny, producenta, recenzji, statusu publikacji oraz kopiowania i kasowania. Dodatkowo nad tabel widoczne jest pole rozwijane umo liwiaj ce wybór kategorii produktów. Ju ten widok pozwala si zorientowa w hierarchii. Mamy mianowicie produkty, które mog przynale e do pewniej kategorii oraz do jakiego producenta. Jak si dalej oka e, przy edycji konkretnych pozycji z oferty warto zdefiniowa kategorie i producentów, tak aby potem wygodnie nimi operowa przy dodawaniu produktów. Przejd my do edycji pierwszej dost pnej pozycji. W tym celu klikamy cze zawarte w nazwie produktu. Naszym oczom powinien ukaza si obraz z sze cioma zak adkami, tak jak ma to miejsce na rysunku 4.2. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych informacji o produkcie, takich jak cena, kod magazynowy, kategoria, w jakiej zosta umieszczony. Dost pne jest te pole Charakterystyka produktu, które pozwala na wpisanie dodatkowych informacji z wykorzystaniem prostego edytora. Rysunek 4.2. Zak adka Informacje podstawowe

7 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 53 Kolejna zak adka (rysunek 4.3), jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sposobu wy wietlania. Dzi ki pozycjom tu zawartym mamy wp yw m.in. na szeroko opisu produktu dla listy czy wy wietlanie wariantów produktu na li cie. Warianty to nic innego jak lista odmian produktu ró ni cych si atrybutami dla przyk adu wyró nikiem mo e by kolor. Rysunek 4.3. Zak adka Sposób wy wietlania Nast pna zak adka, Stan (rysunek 4.4), umo liwia m.in. okre lenie liczby przedmiotów w magazynie, czasu dostawy, dost pno ci produktu. Ciekawa opcja na tej zak adce dotyczy promocji. W pozycji Lista atrybutów mo emy zdefiniowa atrybut dotycz cy np. koloru, w polu W a ciwo okre li konkretny kolor i zmodyfikowa cen w zale no ci od zastosowanych operatorów. Dok adniej opisano to w przyk adzie zawartym na stronie. Przyk ad formatowania listy atrybutów: Nazwa = np. Kolor. W a ciwo = np. zielony. Kliknij odno nik Nowy atrybut, by doda nazw nowej cechy, np. kolor, rozmiar. Nast pnie kliknij odno nik Nowa w a ciwo, aby okre li warto cechy, np. czerwony, zielony. Program dokona przeliczenia ceny produktu zale nie od zastosowanych operatorów: + (znak plus) doda wpisan kwot do ceny produktu. - (znak minus) odejmie wpisan kwot od ceny produktu. = (znak równa si ) ustawi tak cen produktu bez wzgl du na wybrane opcje. Szczególnie dobrze zastosowanie mechanizmu promocji wida w menu Produkty/Produkty w promocji. Wybieraj c z listy dowolny produkt, mo emy zapozna si ze sposobem przygotowania promocji w zak adce Stan.

8 54 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.4. Zak adka Stan Zak adka Wymiary i waga produktu (rysunek 4.5) pozwala na zdefiniowanie pól istotnych g ównie z punktu widzenia przesy ki. Oprócz klasycznych pozycji dotycz cych d ugo ci, wysoko ci, szeroko ci czy wagi mamy do dyspozycji pozycje dotycz ce ilo ci egzemplarzy w jednostkowym opakowaniu. Rysunek 4.5. Zak adka Wymiary i waga produktu Je li chcemy wstawi b d zmieni zdj cie produktu, mo emy tego dokona za pomoc zak adki Zdj cia (rysunek 4.6). Operacje na zdj ciach mo emy te wykona z poziomu menu Produkty/Lista produktów i opcji Media. Ostatnia karta dotyczy produktów pokrewnych i umo liwia do czenie odno ników do podobnych towarów. Zawiera ona list pozosta ych produktów w sklepie (rysunek 4.7). Wró my na chwil do listy produktów w menu Produkty. Jak mo na zauwa y, przy pozycjach w wybranych kolumnach istnieje mo liwo klikni cia niektórych z nich, takich jak Media (rysunek 4.8) czy Dodaj recenzj. Zarz dzanie zdj ciami jest ma o skomplikowane. Mo emy w prosty sposób usun grafiki, dokona ich publikacji lub je podejrze.

9 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 55 Rysunek 4.6. Zak adka Zdj cia Rysunek 4.7. Zak adka Produkty pokrewne Rysunek 4.8. Media Media to jednak co wi cej ni tylko zdj cia. Aby si o tym przekona, wystarczy u y przycisku Nowy (rysunek 4.9).

10 56 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.9. Dodanie nowego pliku Pole Typ definiuje typ akcji, jak chcemy wykona. Mamy do wyboru: Zdj cie produktu (du e i miniatura), Zdj cie, Miniatura, Plik produktu do pobrania, Dodatkowe zdj cie, Plik za cznika. Opcje dodawania plików s wykorzystywane w przypadku plików pobieranych w ramach naszej oferty lub je li chcemy do czy do produktu np. szczegó ow specyfikacj w PDF do pobrania. Zgodnie ze sw nazw panel Dodaj recenzj (rysunek 4.10) umo liwia dodanie recenzji do produktu. Mo na to zrobi, korzystaj c z pola opisu, które wymaga domy lnie wpisania minimum 100 znaków oraz oceny przez odpowiedni wybór liczby gwiazdek. System recenzji mo na wy czy b d aktywowa oraz konfigurowa poprzez menu Konfiguracja/Ogólne. Dodatkowe opcje zwi zane z recenzjami dotycz rozmiaru pola opisowego oraz mechanizmu publikacji. Mo emy zdecydowa si na automatyczne publikowanie opinii b d publikacj po moderacji przez administratora sklepu. Uprawnienia do opiniowania posiadaj wy cznie zarejestrowani u ytkownicy. Opiniowanie jest procesem jednokrotnym, tzn. mo emy zaopiniowa produkt tylko raz. Kolejna przydatna opcja w naszym sklepie wi e si z rabatami. W menu Lista rabatów mamy wykaz wszystkich rabatów wraz z ich typem (kwotowy b d procentowy) oraz okresem obowi zywania (rysunek 4.11). Je li usuniemy rabat z listy, zmiana b dzie dotyczy a wszystkich produktów z listy, których dotyczy.

11 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 57 Rysunek Dodanie recenzji Rysunek Lista rabatów Przejd my do listy typów produktów (rysunek 4.12). Aby odpowiedzie sobie, jak z niej korzysta, najpierw zdefiniujmy, do czego s u y. Typy produktów z za o enia s u do opisania skomplikowanych produktów, jak np. elektronika. Typy produktów u atwiaj tworzenie klasyfikacji opartej na parametrach produktów oraz umo liwiaj wyszukiwanie produktów w oparciu o parametry. Zarówno kategoria, jak i typ produktu opisuj produkt. Rozgraniczenie polega na tym, e kategoria z za o enia opisuje przeznaczenie produktu, natomiast typ opisuje produkty na podstawie parametrów, rozszerzaj c w ten sposób opis. Rysunek Nowa pozycja na li cie typów produktów

12 58 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Za ó my, e chcieliby my opisa monitory LCD. Jednym z parametrów opisuj cych ten produkt jest przek tna ekranu. W li cie typów produktów mo emy zdefiniowa now pozycj dotycz c przek tnej oraz jako nowy parametr doda dost pne przek tne. Dla przyk adowych monitorów mo emy te poda dodatkowo jasno, rozdzielczo i kilka innych parametrów. Je li parametry zosta y zdefiniowane, to nie pozostaje nam nic innego, jak przypisa produkty z kategorii do utworzonego typu produktu. W tym celu w li cie produktów wybieramy przycisk Dodaj typ, nast pnie wybieramy warto i zapisujemy nasz prac. W produktach konfigurujemy parametry dla typu. Menu dotycz ce produktów oferuje jeszcze kilka pozycji wartych wyja nienia. Jedn z nich jest Drzewo kategorii dost pne z menu Lista kategorii (rysunek 4.13). Widok powinien by nam znany z informacji o produkcie czy listy produktów. Rysunek Drzewo kategorii Jak nietrudno si domy li, lista pozwala nam na skategoryzowanie produktów, co korzystnie wp ywa na prezentacj ich w ofercie. Dodanie nowej pozycji wi e si g ównie z podaniem parametrów opisowych, co wida na rysunku Rysunek Informacja o kategorii

13 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 59 Oprócz opisanych rabatów w naszym sklepie mamy jeszcze dost pne opcje zwi zane z kuponami (rysunek 4.15). VirtueMart umo liwia obs ug zarówno jednorazowych, jak i sta ych kuponów. Aby mo na by o si pos ugiwa tym mechanizmem, jeste my zobligowani podczas dodawania kuponu do podania jego kodu, informacji, czy b dzie to kupon procentowy, czy kwotowy, oczywi cie kwoty oraz czy b dzie to kupon jednorazowy, czy sta y. Rysunek Lista kuponów Aby zamkn tematy zwi zane z ofert, powinni my zapozna si z pozycj menu o nazwie Producenci. Domy lnie w sklepie na potrzeby oferty zdefiniowana jest jedna pozycja o nazwie Producent (rysunek 4.16). Przechodz c do jej edycji, zauwa ymy opcje zwi zane z opisem, adresem WWW i em producenta. Rysunek Lista producentów List producentów mo emy skategoryzowa. I tu w przypadku ch ci dodania pozycji mamy tylko dwa pola do wype nienia zwi zane z nazw i opisem kategorii (rysunek 4.17). Rysunek Lista kategorii producentów Na tym etapie ko czy si omawianie tematów zwi zanych z zarz dzaniem ofert. Czas na zapoznanie si z zagadnieniem zarz dzania zamówieniami. Zarz dzanie zamówieniami W chwili dokonania zamówienia zarówno klient, jak i administrator sklepu powinni otrzyma ze szczegó ami zamówienia. W przypadku pierwszych prób po konfiguracji sklepu powinni my zwróci uwag, czy dane nag ówkowe, kontaktowe, logo itd.

14 60 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! s poprawne. Ma to du e znaczenie dla wizerunku sklepu. To równie dobry moment na sprawdzenie poprawno ci t umaczenia i konwencji nazewniczych wykorzystanych w sklepie. Za ó my, e wszystkie dane s poprawne. Co zatem zawiera informacyjny? Z punktu widzenia odbiorcy w u zawarte s dane dotycz ce numeru, daty i statusu zamówienia, dane dotycz ce zamawiaj cego i dane do dostawy oraz szczegó y zamówienia. Ostatnie pozycje to uwagi klienta, informacje o p atno ci i sposobie dostawy. Stopka zamówienia zawiera cze, z wykorzystaniem którego mo emy podejrze zamówienie w sklepie, oraz adres owy, na który mo emy przesy a pytania i uwagi. o podobnej tre ci otrzymuje administrator sklepu. W panelu administracyjnym sklepu, w dziale Zamówienia, powinno pojawi si zamówienie z numerem z owego powiadomienia. Sprawd my, jakie dzia ania mo emy wykona dla zamówienia, które w a nie do nas wp yn o. Klikaj c numer zamówienia, widzimy poszerzony zakres oraz opcje edycyjne. Widzimy IP, z którego zrealizowano zamówienie, mo emy zmieni stan zamówienia (lista stanów zosta a uprzednio zdefiniowana podczas konfiguracji sklepu), wys a powiadomienie do klienta, edytowa w zasadzie ka dy szczegó zamówienia, pocz wszy od ilo ci czy ceny, a na op atach zwi zanych z przesy k sko czywszy. Widoczna jest historia zamówienia, dzi ki czemu mo emy ledzi, jak zmienia si stan zamówienia. Je li chcemy przechowywa papierowe wersje zamówie, to mo emy skorzysta z atwej opcji wydruku z dostosowanym wygl dem. Po wp yni ciu zamówienia przy cie ce wymagaj cej rejestracji u ytkownika powinno pojawi si konto u ytkownika w sklepie widoczne z poziomu Joomla!, jak i z poziomu sklepu, dost pne z menu Ustawienia/U ytkownicy. Klikaj c nazw u ytkownika, uzyskujemy wgl d w jego dane, histori zamówie, uprawnienia i przypisania do grup klientów. No dobrze, ale jak w przypadku du ej liczby zamówie ledzi dzienn sprzeda czy sprawdza, jakie towary ciesz si zainteresowaniem? Mi dzy innymi do tego s u y zak adka Raporty. VirtueMart zosta wyposa ony w prosty, ale bardzo przydatny modu raportowy. Mo emy wygenerowa sumaryczny raport ze sprzeda y dla okre lonego przedzia u czasowego lub raport obejmuj cy ka dy produkt oddzielnie. Dzi ki temu mamy atwiejszy wgl d w to, co si sprzedaje, a tak e mo emy sprawdzi, jak sprzeda kszta tuje si w zdefiniowanych okresach. A to na przyk ad pozwala si zorientowa, czy kampania reklamowa przynosi korzy ci, czy mo e jednak jest nieskuteczna.

15 Skorowidz A administracja sklepu w Joomla!, 31 adres bazy danych, 17 aktualizacje, 30 aktualizowanie dodatków, 72 Analytics configuration, 103 artyku y, 25 ataki socjotechniczne, 64 SQL Injection, 65 B B2B, business-to-business, 10 B2C, business-to-customer, 10 bezpiecze stwo, 64 strony, 103 VirtueMart, 63 bezpieczny adres URL, 36 b d 404, 109 CMS, 12 C D dane osobowe klientów, 63 dane sklepu, 31 dodatek Akeeba Backup, 89 esklep, 82 dodatki, 79, 82 dodawanie pliku, 56 recenzji, 57 Dotpay, 45 drzewo kategorii, 58 E e-commerce, 9 edycja kategorii, 25 edytor.htaccess, 92 JCE, 89 TinyMCE, 89 elektroniczna wymiana danych, 9 esklep Integracje dla VirtueMart, 84, 85 formularze, 50 forum VirtueMart, 112 funkcjonalno ci, 10, 14 GIODO, 63 F G H handel elektroniczny, e-commerce, 9 hosting, 16, 109 informacja o kategorii, 58 instalacja esklep, 84 Joomla!, 15, 17 Joomla! ecommerce Edition, 32 komponentu p atno ci, 44 Przelewy24.pl, 41 sklepu VirtueMart, 16 szablonu Ja Larix, 74 VirtueMart, 28 I

16 116 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! instalator rozszerze, 27 integracja z Facebookiem, 106 Integracje dla VirtueMart, 85 JoomArt Extension Manager, 71 Joomla!, 12 ecommerce Edition, 33 Security News, 63 JoomSEF, 92 J K kana y p atno ci, 42 katalog component, 72 custom, 72 module, 72 rozszerze, 27 tax, 73 template, 72 kategorie, 25 komenda OPTIMIZE TABLE, 61 komponent Dotpay, 45 Ja Extensions Manager, 72 Platnosci.pl, 46 sh404sef, 94 Xmap, 90 kompresja stron, 23 konfiguracja bazy danych, 19, 109 dla p atno ci przy dostawie, 40 dla instalacji Joomla!, 15 globalna, 22 Joomla!, 22 komponentu p atno ci, 45, 47 mod_rewrite, 95 pluginów, 88 Xmap, 90 konto Google Analytics, 103 konto hostingowe, 17 L lista artyku ów, 25 kana ów p atno ci, 42, 46 kategorii producentów, 59 kuponów, 59 modu ów, 82 modu ów dostaw, 48 producentów, 59 rabatów, 57 stawek podatkowych, 49 typów produktów, 57 logowanie do panelu administracyjnego, 21 media, 55 menu, 26 metatagi, 93 metaznaczniki, 94 metody p atno ci, 39 modu y, 29 M N narz dzia do obs ugi bazy danych, 62 Notepad++, 74, 112 O obs uga bazy danych, 62 obs uga okresowa, 61 ograniczanie dost pu, 103 okno instalatora VirtueMart, 29 optymalizacja bazy danych, 61 P pakiet instalacyjny VirtueMart, 28 j zykowy, 17 Joomla!, 17 panel administracyjny, 21 Akeeba Backup, 65 Joomla! ecommerce Edition, 33 sklepu, 31 VirtueMart, 30, 35 PayPal, 40 planowanie funkcjonalno ci, 10 plik configuration.php, 110 _polish.html, 74 htaccess.txt, 22 polish.php, 73 quickstart.zip, 70 virtuemart.installation.joomla.sql, 111 pliki.htaccess, 64.htpasswd, 64.sql, 111 CSV, 88

17 Rozdzia X. Tytu rozdzia u 117 quickstart, 71 t umacze, 21, 73 podr czniki VirtueMart, 113 pola formularzy u ytkownika, 50 porównanie systemów e-commerce, 13 cen, 82 pozycjonowanie strony, 93 produkty, 52 Project Honey Pot configuration, 105 przyjazne adresy, 87 przypisanie tre ci, 23 Q QuickPanel VirtueMart, 87 quickstart, 73 rabaty, 56 R S Security configuration, 104 SEF, Search Engine Friendly, 91 sekcje artyku ów, 23 SEO, Search Engine Optimization, 91 serwery typu LAMP, 15 serwisy po rednicz ce w p atno ciach, 40 sh404sef Configuration, spolszczenie, 22 stawki podatkowe, 49 strona po instalacji, 20 system produkcyjny, 65 recenzji, 56 zarz dzania tre ci, 12 szablon graficzny Ja Larix, 32, 70 szybko adowania, 91 rodowisko testowe, 66 testowanie, 66 tryb katalogu, 35 rejestracji, 36 T tworzenie kategorii, 23 sekcji, 23 U URL manager, 106, 107 usuni cie katalogu instalacyjnego, 20 V VirtueMart, 11, 13 ecommerce Bundle, 13 Featured Products, 80 Latest Products, 80 Product Scroller, 81 Security Bulletin, 64 SEF, 95 Top Ten Products, 81 W wdra anie poprawek, 65 wizualizacja Joomla!, 69 sklepu, 69 wybór hostingu, 16 wygl d sklepu, 69 wykaz modu ów, 29 wy wietlaniem raportów, 103 X XCloner-Backup and Restore, 66 XSS, cross-site scripting, 92 Z zabezpieczenie przed robotami, 104 zak adka Access and urls stats, 97, 98 Advanced, 98 Analytics, 97 Bezpiecze stwo, 36 By component, 99 Configuration, 96 Informacje podstawowe, 52 Kana informacyjny, 39 Languages, 98 Ogólne, 35 Pobieranie, 38

18 118 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! zak adka Produkty pokrewne, 55 Security stats, 97 SEO management, 102 Sklep, 37 Social SEO configuration, 102 Sposób wy wietlania, 53 Stan, 54 Title and metas manager, 95 Witryna, 37 Wymiary i waga produktu, 54 Wysy ka, 37 Zamówienie, 38 Zdj cia, 55 zapis TYPE=MyISAM, 111 zarz dzanie adresami URL, 92 CMS, 22 kategoriami, 24 menu, 25 sklepem, 51 zamówieniami, 59 zmiana domy lnego j zyka, 21 zmienna $live_site, 109 znaczniki meta, 95 zwi kszanie widoczno ci strony, 94 ród a informacji, 114

19

20

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2

Opis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2 ENADAWCA INTEGRACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SPIS TREŚCI Opis... 2 Najważniejsze cechy modułu:... 2 Predefiniowane opcje wysyłki... 2 Rozszerzony podgląd zamówień... 2 Działania masowe... 2 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE

OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE Spis treści Wstęp...2 Konfigurowanie programu...2 Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym...6 Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym...7 Współpraca ze Skarbnikiem...8 wersja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe Autorstwo: Paulina Mechło (rozdziały 1-4), Jolanta Grzelka (rozdziały 1-4). Wszelkie Autorstwo: prawa Paulina zastrzeżone. Mechło (rozdziały Nieautoryzowane 1-4), Jolanta rozpowszechnianie Grzelka (rozdziały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU Pierwszym krokiem w sklepie internetowym jest znalezienie szukanych produktów. Jest to możliwe na kilka sposobów : 1. Przez kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo