Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p... 7 Rozdzia 1. Wprowadzenie do Joomla! i e-commerce... 9 Wprowadzenie do e-commerce... 9 Wybieramy platform Open source wady i zalety Wizerunek firmy Czym jest Joomla!? Mo liwo ci i zastosowania Joomla! e-commerce Czym jest VirtueMart? G ówne funkcjonalno ci Rozdzia 2. Instalacja i podstawowa konfiguracja Wymagania systemowe Wybór hostingu Instalacja na serwerze krok po kroku Instalacja Joomla! Podstawowa konfiguracja i administracja tre ci Instalacja VirtueMart Podstawowa konfiguracja i administracja sklepu w Joomla! Instalacja Joomla! ecommerce Edition Rozdzia 3. Konfiguracja VirtueMart Panel administracyjny, dostosowanie sklepu do w asnych potrzeb Waluta, p atno ci, dostawa, stawki VAT Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem Zarz dzanie ofert i jej parametrami Dostawcy, kategorie, produkty Zarz dzanie zamówieniami Rozdzia 5. Utrzymanie i eksploatacja sklepu Obs uga okresowa Bezpiecze stwo cms, sklepu i klientów Aktualizacja i modyfikowanie funkcjonalno ci produkcyjnego systemu... 65

4 6 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rozdzia 6. Modyfikacje wizualizacji sklepu Wizualizacja Joomla! i sklepu, modyfikacja zaszytych szablonów Rozdzia 7. Rozszerzanie funkcjonalno ci o dodatkowe modu y Rozdzia 8. SEO SEF Rozdzia 9. Rozwi zywanie problemów. Gdzie szuka pomocy Skorowidz

5 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem Zarz dzanie ofert i jej parametrami Do tej pory uda o nam si zainstalowa sklep oraz skonfigurowa jego najwa niejsze opcje. W trakcie instalacji zosta y zaimportowane przyk adowe dane dotycz ce np. stawek podatkowych, op at przewozowych czy walut, które znacznie u atwiaj zrozumienie mechanizmów, jakie oferuje oprogramowanie. Na obecnym etapie najbardziej interesuj nas jednak opcje zwi zane z ofert sklepu, a co za tym idzie skupimy si na zaimportowanej ofercie narz dzi zainstalowanej wraz z VirtueMart. Zrozumienie zasad dzia ania oprogramowania zwi zanych z ofert pozwoli nam na zdefiniowanie oferty dla w asnych produktów lub us ug. W dalszej cz ci rozdzia u zostan poruszone m.in. tematy zwi zane z dostawcami, kategoriami produktów, produktami i ich cechami, jak kolor czy rozmiar. Zarz dzanie sklepem wi e si nieroz cznie z zarz dzaniem zamówieniami, dlatego zostan omówione tematy zwi zane z obiegiem zamówie i statusów. Dostawcy, kategorie, produkty Aby atwiej by o zrozumie tematy zwi zane z budowaniem oferty sklepu, najlepiej pos u y si ofert zaimportowan podczas instalacji. W panelu administracyjnym Virtue- Mart wybieramy z menu opcj Produkty. Naszym oczom powinna si ukaza lista 10 produktów, jak to ma miejsce na rysunku 4.1.

6 52 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.1. Produkty Warto zwróci uwag na nazwy kolumn stabelaryzowanego widoku. Pierwsze pole zwi zane jest z nazw produktu, kolejne z powi zanymi mediami (w tym przypadku zdj ciami), nast pne dotycz ceny, producenta, recenzji, statusu publikacji oraz kopiowania i kasowania. Dodatkowo nad tabel widoczne jest pole rozwijane umo liwiaj ce wybór kategorii produktów. Ju ten widok pozwala si zorientowa w hierarchii. Mamy mianowicie produkty, które mog przynale e do pewniej kategorii oraz do jakiego producenta. Jak si dalej oka e, przy edycji konkretnych pozycji z oferty warto zdefiniowa kategorie i producentów, tak aby potem wygodnie nimi operowa przy dodawaniu produktów. Przejd my do edycji pierwszej dost pnej pozycji. W tym celu klikamy cze zawarte w nazwie produktu. Naszym oczom powinien ukaza si obraz z sze cioma zak adkami, tak jak ma to miejsce na rysunku 4.2. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych informacji o produkcie, takich jak cena, kod magazynowy, kategoria, w jakiej zosta umieszczony. Dost pne jest te pole Charakterystyka produktu, które pozwala na wpisanie dodatkowych informacji z wykorzystaniem prostego edytora. Rysunek 4.2. Zak adka Informacje podstawowe

7 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 53 Kolejna zak adka (rysunek 4.3), jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sposobu wy wietlania. Dzi ki pozycjom tu zawartym mamy wp yw m.in. na szeroko opisu produktu dla listy czy wy wietlanie wariantów produktu na li cie. Warianty to nic innego jak lista odmian produktu ró ni cych si atrybutami dla przyk adu wyró nikiem mo e by kolor. Rysunek 4.3. Zak adka Sposób wy wietlania Nast pna zak adka, Stan (rysunek 4.4), umo liwia m.in. okre lenie liczby przedmiotów w magazynie, czasu dostawy, dost pno ci produktu. Ciekawa opcja na tej zak adce dotyczy promocji. W pozycji Lista atrybutów mo emy zdefiniowa atrybut dotycz cy np. koloru, w polu W a ciwo okre li konkretny kolor i zmodyfikowa cen w zale no ci od zastosowanych operatorów. Dok adniej opisano to w przyk adzie zawartym na stronie. Przyk ad formatowania listy atrybutów: Nazwa = np. Kolor. W a ciwo = np. zielony. Kliknij odno nik Nowy atrybut, by doda nazw nowej cechy, np. kolor, rozmiar. Nast pnie kliknij odno nik Nowa w a ciwo, aby okre li warto cechy, np. czerwony, zielony. Program dokona przeliczenia ceny produktu zale nie od zastosowanych operatorów: + (znak plus) doda wpisan kwot do ceny produktu. - (znak minus) odejmie wpisan kwot od ceny produktu. = (znak równa si ) ustawi tak cen produktu bez wzgl du na wybrane opcje. Szczególnie dobrze zastosowanie mechanizmu promocji wida w menu Produkty/Produkty w promocji. Wybieraj c z listy dowolny produkt, mo emy zapozna si ze sposobem przygotowania promocji w zak adce Stan.

8 54 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.4. Zak adka Stan Zak adka Wymiary i waga produktu (rysunek 4.5) pozwala na zdefiniowanie pól istotnych g ównie z punktu widzenia przesy ki. Oprócz klasycznych pozycji dotycz cych d ugo ci, wysoko ci, szeroko ci czy wagi mamy do dyspozycji pozycje dotycz ce ilo ci egzemplarzy w jednostkowym opakowaniu. Rysunek 4.5. Zak adka Wymiary i waga produktu Je li chcemy wstawi b d zmieni zdj cie produktu, mo emy tego dokona za pomoc zak adki Zdj cia (rysunek 4.6). Operacje na zdj ciach mo emy te wykona z poziomu menu Produkty/Lista produktów i opcji Media. Ostatnia karta dotyczy produktów pokrewnych i umo liwia do czenie odno ników do podobnych towarów. Zawiera ona list pozosta ych produktów w sklepie (rysunek 4.7). Wró my na chwil do listy produktów w menu Produkty. Jak mo na zauwa y, przy pozycjach w wybranych kolumnach istnieje mo liwo klikni cia niektórych z nich, takich jak Media (rysunek 4.8) czy Dodaj recenzj. Zarz dzanie zdj ciami jest ma o skomplikowane. Mo emy w prosty sposób usun grafiki, dokona ich publikacji lub je podejrze.

9 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 55 Rysunek 4.6. Zak adka Zdj cia Rysunek 4.7. Zak adka Produkty pokrewne Rysunek 4.8. Media Media to jednak co wi cej ni tylko zdj cia. Aby si o tym przekona, wystarczy u y przycisku Nowy (rysunek 4.9).

10 56 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.9. Dodanie nowego pliku Pole Typ definiuje typ akcji, jak chcemy wykona. Mamy do wyboru: Zdj cie produktu (du e i miniatura), Zdj cie, Miniatura, Plik produktu do pobrania, Dodatkowe zdj cie, Plik za cznika. Opcje dodawania plików s wykorzystywane w przypadku plików pobieranych w ramach naszej oferty lub je li chcemy do czy do produktu np. szczegó ow specyfikacj w PDF do pobrania. Zgodnie ze sw nazw panel Dodaj recenzj (rysunek 4.10) umo liwia dodanie recenzji do produktu. Mo na to zrobi, korzystaj c z pola opisu, które wymaga domy lnie wpisania minimum 100 znaków oraz oceny przez odpowiedni wybór liczby gwiazdek. System recenzji mo na wy czy b d aktywowa oraz konfigurowa poprzez menu Konfiguracja/Ogólne. Dodatkowe opcje zwi zane z recenzjami dotycz rozmiaru pola opisowego oraz mechanizmu publikacji. Mo emy zdecydowa si na automatyczne publikowanie opinii b d publikacj po moderacji przez administratora sklepu. Uprawnienia do opiniowania posiadaj wy cznie zarejestrowani u ytkownicy. Opiniowanie jest procesem jednokrotnym, tzn. mo emy zaopiniowa produkt tylko raz. Kolejna przydatna opcja w naszym sklepie wi e si z rabatami. W menu Lista rabatów mamy wykaz wszystkich rabatów wraz z ich typem (kwotowy b d procentowy) oraz okresem obowi zywania (rysunek 4.11). Je li usuniemy rabat z listy, zmiana b dzie dotyczy a wszystkich produktów z listy, których dotyczy.

11 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 57 Rysunek Dodanie recenzji Rysunek Lista rabatów Przejd my do listy typów produktów (rysunek 4.12). Aby odpowiedzie sobie, jak z niej korzysta, najpierw zdefiniujmy, do czego s u y. Typy produktów z za o enia s u do opisania skomplikowanych produktów, jak np. elektronika. Typy produktów u atwiaj tworzenie klasyfikacji opartej na parametrach produktów oraz umo liwiaj wyszukiwanie produktów w oparciu o parametry. Zarówno kategoria, jak i typ produktu opisuj produkt. Rozgraniczenie polega na tym, e kategoria z za o enia opisuje przeznaczenie produktu, natomiast typ opisuje produkty na podstawie parametrów, rozszerzaj c w ten sposób opis. Rysunek Nowa pozycja na li cie typów produktów

12 58 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Za ó my, e chcieliby my opisa monitory LCD. Jednym z parametrów opisuj cych ten produkt jest przek tna ekranu. W li cie typów produktów mo emy zdefiniowa now pozycj dotycz c przek tnej oraz jako nowy parametr doda dost pne przek tne. Dla przyk adowych monitorów mo emy te poda dodatkowo jasno, rozdzielczo i kilka innych parametrów. Je li parametry zosta y zdefiniowane, to nie pozostaje nam nic innego, jak przypisa produkty z kategorii do utworzonego typu produktu. W tym celu w li cie produktów wybieramy przycisk Dodaj typ, nast pnie wybieramy warto i zapisujemy nasz prac. W produktach konfigurujemy parametry dla typu. Menu dotycz ce produktów oferuje jeszcze kilka pozycji wartych wyja nienia. Jedn z nich jest Drzewo kategorii dost pne z menu Lista kategorii (rysunek 4.13). Widok powinien by nam znany z informacji o produkcie czy listy produktów. Rysunek Drzewo kategorii Jak nietrudno si domy li, lista pozwala nam na skategoryzowanie produktów, co korzystnie wp ywa na prezentacj ich w ofercie. Dodanie nowej pozycji wi e si g ównie z podaniem parametrów opisowych, co wida na rysunku Rysunek Informacja o kategorii

13 Rozdzia 4. Zarz dzanie sklepem 59 Oprócz opisanych rabatów w naszym sklepie mamy jeszcze dost pne opcje zwi zane z kuponami (rysunek 4.15). VirtueMart umo liwia obs ug zarówno jednorazowych, jak i sta ych kuponów. Aby mo na by o si pos ugiwa tym mechanizmem, jeste my zobligowani podczas dodawania kuponu do podania jego kodu, informacji, czy b dzie to kupon procentowy, czy kwotowy, oczywi cie kwoty oraz czy b dzie to kupon jednorazowy, czy sta y. Rysunek Lista kuponów Aby zamkn tematy zwi zane z ofert, powinni my zapozna si z pozycj menu o nazwie Producenci. Domy lnie w sklepie na potrzeby oferty zdefiniowana jest jedna pozycja o nazwie Producent (rysunek 4.16). Przechodz c do jej edycji, zauwa ymy opcje zwi zane z opisem, adresem WWW i em producenta. Rysunek Lista producentów List producentów mo emy skategoryzowa. I tu w przypadku ch ci dodania pozycji mamy tylko dwa pola do wype nienia zwi zane z nazw i opisem kategorii (rysunek 4.17). Rysunek Lista kategorii producentów Na tym etapie ko czy si omawianie tematów zwi zanych z zarz dzaniem ofert. Czas na zapoznanie si z zagadnieniem zarz dzania zamówieniami. Zarz dzanie zamówieniami W chwili dokonania zamówienia zarówno klient, jak i administrator sklepu powinni otrzyma ze szczegó ami zamówienia. W przypadku pierwszych prób po konfiguracji sklepu powinni my zwróci uwag, czy dane nag ówkowe, kontaktowe, logo itd.

14 60 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! s poprawne. Ma to du e znaczenie dla wizerunku sklepu. To równie dobry moment na sprawdzenie poprawno ci t umaczenia i konwencji nazewniczych wykorzystanych w sklepie. Za ó my, e wszystkie dane s poprawne. Co zatem zawiera informacyjny? Z punktu widzenia odbiorcy w u zawarte s dane dotycz ce numeru, daty i statusu zamówienia, dane dotycz ce zamawiaj cego i dane do dostawy oraz szczegó y zamówienia. Ostatnie pozycje to uwagi klienta, informacje o p atno ci i sposobie dostawy. Stopka zamówienia zawiera cze, z wykorzystaniem którego mo emy podejrze zamówienie w sklepie, oraz adres owy, na który mo emy przesy a pytania i uwagi. o podobnej tre ci otrzymuje administrator sklepu. W panelu administracyjnym sklepu, w dziale Zamówienia, powinno pojawi si zamówienie z numerem z owego powiadomienia. Sprawd my, jakie dzia ania mo emy wykona dla zamówienia, które w a nie do nas wp yn o. Klikaj c numer zamówienia, widzimy poszerzony zakres oraz opcje edycyjne. Widzimy IP, z którego zrealizowano zamówienie, mo emy zmieni stan zamówienia (lista stanów zosta a uprzednio zdefiniowana podczas konfiguracji sklepu), wys a powiadomienie do klienta, edytowa w zasadzie ka dy szczegó zamówienia, pocz wszy od ilo ci czy ceny, a na op atach zwi zanych z przesy k sko czywszy. Widoczna jest historia zamówienia, dzi ki czemu mo emy ledzi, jak zmienia si stan zamówienia. Je li chcemy przechowywa papierowe wersje zamówie, to mo emy skorzysta z atwej opcji wydruku z dostosowanym wygl dem. Po wp yni ciu zamówienia przy cie ce wymagaj cej rejestracji u ytkownika powinno pojawi si konto u ytkownika w sklepie widoczne z poziomu Joomla!, jak i z poziomu sklepu, dost pne z menu Ustawienia/U ytkownicy. Klikaj c nazw u ytkownika, uzyskujemy wgl d w jego dane, histori zamówie, uprawnienia i przypisania do grup klientów. No dobrze, ale jak w przypadku du ej liczby zamówie ledzi dzienn sprzeda czy sprawdza, jakie towary ciesz si zainteresowaniem? Mi dzy innymi do tego s u y zak adka Raporty. VirtueMart zosta wyposa ony w prosty, ale bardzo przydatny modu raportowy. Mo emy wygenerowa sumaryczny raport ze sprzeda y dla okre lonego przedzia u czasowego lub raport obejmuj cy ka dy produkt oddzielnie. Dzi ki temu mamy atwiejszy wgl d w to, co si sprzedaje, a tak e mo emy sprawdzi, jak sprzeda kszta tuje si w zdefiniowanych okresach. A to na przyk ad pozwala si zorientowa, czy kampania reklamowa przynosi korzy ci, czy mo e jednak jest nieskuteczna.

15 Skorowidz A administracja sklepu w Joomla!, 31 adres bazy danych, 17 aktualizacje, 30 aktualizowanie dodatków, 72 Analytics configuration, 103 artyku y, 25 ataki socjotechniczne, 64 SQL Injection, 65 B B2B, business-to-business, 10 B2C, business-to-customer, 10 bezpiecze stwo, 64 strony, 103 VirtueMart, 63 bezpieczny adres URL, 36 b d 404, 109 CMS, 12 C D dane osobowe klientów, 63 dane sklepu, 31 dodatek Akeeba Backup, 89 esklep, 82 dodatki, 79, 82 dodawanie pliku, 56 recenzji, 57 Dotpay, 45 drzewo kategorii, 58 E e-commerce, 9 edycja kategorii, 25 edytor.htaccess, 92 JCE, 89 TinyMCE, 89 elektroniczna wymiana danych, 9 esklep Integracje dla VirtueMart, 84, 85 formularze, 50 forum VirtueMart, 112 funkcjonalno ci, 10, 14 GIODO, 63 F G H handel elektroniczny, e-commerce, 9 hosting, 16, 109 informacja o kategorii, 58 instalacja esklep, 84 Joomla!, 15, 17 Joomla! ecommerce Edition, 32 komponentu p atno ci, 44 Przelewy24.pl, 41 sklepu VirtueMart, 16 szablonu Ja Larix, 74 VirtueMart, 28 I

16 116 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! instalator rozszerze, 27 integracja z Facebookiem, 106 Integracje dla VirtueMart, 85 JoomArt Extension Manager, 71 Joomla!, 12 ecommerce Edition, 33 Security News, 63 JoomSEF, 92 J K kana y p atno ci, 42 katalog component, 72 custom, 72 module, 72 rozszerze, 27 tax, 73 template, 72 kategorie, 25 komenda OPTIMIZE TABLE, 61 komponent Dotpay, 45 Ja Extensions Manager, 72 Platnosci.pl, 46 sh404sef, 94 Xmap, 90 kompresja stron, 23 konfiguracja bazy danych, 19, 109 dla p atno ci przy dostawie, 40 dla instalacji Joomla!, 15 globalna, 22 Joomla!, 22 komponentu p atno ci, 45, 47 mod_rewrite, 95 pluginów, 88 Xmap, 90 konto Google Analytics, 103 konto hostingowe, 17 L lista artyku ów, 25 kana ów p atno ci, 42, 46 kategorii producentów, 59 kuponów, 59 modu ów, 82 modu ów dostaw, 48 producentów, 59 rabatów, 57 stawek podatkowych, 49 typów produktów, 57 logowanie do panelu administracyjnego, 21 media, 55 menu, 26 metatagi, 93 metaznaczniki, 94 metody p atno ci, 39 modu y, 29 M N narz dzia do obs ugi bazy danych, 62 Notepad++, 74, 112 O obs uga bazy danych, 62 obs uga okresowa, 61 ograniczanie dost pu, 103 okno instalatora VirtueMart, 29 optymalizacja bazy danych, 61 P pakiet instalacyjny VirtueMart, 28 j zykowy, 17 Joomla!, 17 panel administracyjny, 21 Akeeba Backup, 65 Joomla! ecommerce Edition, 33 sklepu, 31 VirtueMart, 30, 35 PayPal, 40 planowanie funkcjonalno ci, 10 plik configuration.php, 110 _polish.html, 74 htaccess.txt, 22 polish.php, 73 quickstart.zip, 70 virtuemart.installation.joomla.sql, 111 pliki.htaccess, 64.htpasswd, 64.sql, 111 CSV, 88

17 Rozdzia X. Tytu rozdzia u 117 quickstart, 71 t umacze, 21, 73 podr czniki VirtueMart, 113 pola formularzy u ytkownika, 50 porównanie systemów e-commerce, 13 cen, 82 pozycjonowanie strony, 93 produkty, 52 Project Honey Pot configuration, 105 przyjazne adresy, 87 przypisanie tre ci, 23 Q QuickPanel VirtueMart, 87 quickstart, 73 rabaty, 56 R S Security configuration, 104 SEF, Search Engine Friendly, 91 sekcje artyku ów, 23 SEO, Search Engine Optimization, 91 serwery typu LAMP, 15 serwisy po rednicz ce w p atno ciach, 40 sh404sef Configuration, spolszczenie, 22 stawki podatkowe, 49 strona po instalacji, 20 system produkcyjny, 65 recenzji, 56 zarz dzania tre ci, 12 szablon graficzny Ja Larix, 32, 70 szybko adowania, 91 rodowisko testowe, 66 testowanie, 66 tryb katalogu, 35 rejestracji, 36 T tworzenie kategorii, 23 sekcji, 23 U URL manager, 106, 107 usuni cie katalogu instalacyjnego, 20 V VirtueMart, 11, 13 ecommerce Bundle, 13 Featured Products, 80 Latest Products, 80 Product Scroller, 81 Security Bulletin, 64 SEF, 95 Top Ten Products, 81 W wdra anie poprawek, 65 wizualizacja Joomla!, 69 sklepu, 69 wybór hostingu, 16 wygl d sklepu, 69 wykaz modu ów, 29 wy wietlaniem raportów, 103 X XCloner-Backup and Restore, 66 XSS, cross-site scripting, 92 Z zabezpieczenie przed robotami, 104 zak adka Access and urls stats, 97, 98 Advanced, 98 Analytics, 97 Bezpiecze stwo, 36 By component, 99 Configuration, 96 Informacje podstawowe, 52 Kana informacyjny, 39 Languages, 98 Ogólne, 35 Pobieranie, 38

18 118 VirtueMart. Jak szybko stworzy profesjonalny sklep internetowy w Joomla! zak adka Produkty pokrewne, 55 Security stats, 97 SEO management, 102 Sklep, 37 Social SEO configuration, 102 Sposób wy wietlania, 53 Stan, 54 Title and metas manager, 95 Witryna, 37 Wymiary i waga produktu, 54 Wysy ka, 37 Zamówienie, 38 Zdj cia, 55 zapis TYPE=MyISAM, 111 zarz dzanie adresami URL, 92 CMS, 22 kategoriami, 24 menu, 25 sklepem, 51 zamówieniami, 59 zmiana domy lnego j zyka, 21 zmienna $live_site, 109 znaczniki meta, 95 zwi kszanie widoczno ci strony, 94 ród a informacji, 114

19

20

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo