CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?"

Transkrypt

1 SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania, optymalizacji, narzêdzi analitycznych Mo liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w dyskusjach i rozmowach podczas przerw kawowych i business lunchu. PRELEGENCI: CEZARY LECH, SEO Director, wspó³w³aœciciel MaxROY.com PIOTR GUZIUR, w³aœciciel Marketing Online ANDRZEJ KASPRZYK, Dyrektor Web and Information Services ISSA Polska, w³aœciciel AdSecur UKASZ IWANEK, w³aœciciel Internetica ZBIGNIEW NOWICKI, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Bluerank, wspó³w³aœciciel Opiniac.com UKASZ RZEWUSKI, Business Development Manager SARE Partnerzy merytoryczni Patroni medialni

2 Dowiedz siê, co naprawdê zapewnia wysok¹ pozycjê strony internetowej w Google! Poznaj najwa niejsze czynniki, które gwarantuj¹ Twój sukces! Szanowni Pañstwo, Rynek marketingu internetowego roœnie. Wzrasta te œwiadomoœæ istnienia tego obszaru, co skutkuje œwiadomymi decyzjami biznesowymi w³¹czania go i wykorzystania w planowanych dzia³aniach marketingowych (efekt synergii). SEO (Search Engine Optimization) obejmuje zatem wszystko to, co wi¹ e siê z marketingiem internetowym z wykorzystaniem wyszukiwarek. W³aœciwie jest to ca³y szereg wielu powi¹zanych ze sob¹ dzia³añ, które maj¹ wp³yw na miejsce, na którym pojawi siê nasza strona w wynikach wyszukiwania. Organizowane przez Most Wanted! Conferences Seminarium bêdzie poœwiêcone tej w³aœnie tematyce. Do wziêcia udzia³u zaprosiliœmy praktyków zwi¹zanych z tym biznesem. Bêd¹ Pañstwo mieli mo liwoœæ osobistego spotkania z nimi, podyskutowania o najnowszych trendach w bran y, a tak e - zadawania pytañ w dyskusji. Nasi prelegenci s¹ przygotowani na Pañstwa aktywny udzia³ w tym wydarzeniu. Przewidzieliœmy równie czeœæ praktyczn¹ w postaci mini-warsztatu, podczas którego uczestnicy bêd¹ mieli okazjê poæwiczyæ praktyczne aspekty SEO. Seminarium odbêdzie siê w klimatyzowanych salach Centrum Bankowo- Biurowego"Kaskada" w centrum Warszawy. Odpowiednie dla wydarzenia menu lunchowe przygotuje szef kuchni restauracji "Manufaktura Smaq". Serdecznie Pañstwa zapraszam do wziêcia udzia³u w Seminarium. Wojciech Chromik Prezes Zarz¹du Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. Jesteœ pracownikiem dzia³u marketingu i chcesz wiedzieæ na czym polega marketing w wyszukiwarkach? Pracujesz z agencjami reklamowymi i brakuje Ci wiedzy by móc ich kontrolowaæ, rozumieæ i odczytywaæ wyniki z kampanii reklamowych? To Seminarium jest dla Ciebie. Us³yszysz o najnowszych czynnikach istotnych w pozycjonowaniu SEO, Dowiesz siê dlaczego tekst na stronie jest wa ny dla odwiedzaj¹cych j¹ internautów i dla robotów wyszukiwarek, Zobaczysz jak Twoj¹ stronê widz¹ roboty wyszukiwarek, Poznasz narzêdzia, którymi mo na siê pos³ugiwaæ by mierzyæ efekty dzia³añ SEO, Dowiesz siê jak czytaæ raporty SEO przesy³ane przez agencje reklamowe, Dowiesz siê co jeszcze mo na zrobiæ by skutecznie reklamowaæ siê w Internecie. Jesteœ w³aœcicielem witryny, sklepu internetowego i chcesz dowiedzieæ siê jak samodzielnie wypozycjonowaæ swoj¹ stronê w wyszukiwarkach? Dowiesz siê tego na naszym Seminarium SEO. Poznasz techniki, u ywane przez ekspertów od SEO. Dowiesz siê, jak najszybciej wypozycjonowaæ Twoj¹ witrynê maksymalnie wysoko w rankingach wyszukiwania. Dowiesz siê te, jak unikn¹æ b³êdów w pozycjonowaniu, które mog¹ usun¹æ Twoj¹ witrynê z wyników wyszukiwania Google. Wiedza na temat SEO umo liwi Ci samodzielnie pozycjonowanie stron! Do udzia³u zapraszamy: Pracowników dzia³ów marketingowych, chc¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat SEO i e-marketingu, w celu lepszej komunikacji z wykonawcami prac marketingowych, Pracowników firm marketingowych, agencji interaktywnych, Project managerów i dyrektorów zwi¹zanych z e-marketingiem, W³aœcicieli witryn i sklepów internetowych pragn¹cych wypromowaæ siê w Internecie.

3 8:30-9:00 Rejestracja uczestników kawa powitalna 9:00-10:00 Kampanie PPC kontra SEO: i czy albo? Aneta Mondry, Group PPC Manager Bluerank oraz Jacek Tkaczuk, Group SEO Manager Bluerank 10:00-11:30 Przez wyszukiwarkê do klienta - najwa niejsze czynniki decyduj¹ce o pozycji w wyszukiwarkach. 11:30-11:45 Przerwa kawowa Dzieñ 1: 16 wrzeœnia, Czwartek 11:45-13:00 Copywriting w SEO, czyli dlaczego tekst na stronie jest wa ny dla odwiedzaj¹cych j¹ internautów i dla robotów wyszukiwarek. Szymon Pietkiewicz, Bluerank Celem tego Seminarium jest udzielenie odpowiedzi na pytania typu: Co decyduje o pozycji strony w wyszukiwarce? Co to jest algorytm PageRank? Czym jest i jak dzia³a wyszukiwarka Google? Dlaczego strona wypad³a z rankingu? Czy s³owo kluczowe w nazwie domeny ma wp³yw na pozycjê? Co decyduje o pozycji w wynikach z Google Maps? Jak zmieniæ nazwê pozycjonowanej domeny by nie straciæ pozycji? 13:00-13:50 Lunch 13:50-14:45 Jak wysy³aæ maile, które ludzie bêd¹ czytaæ? - porównanie narzêdzi do marketingu. ukasz Rzewuski, Business Development Manager SARE 14:45-16:00 U ytecznoœæ WWW w powi¹zaniu z technikami SEO stosowanymi w kodzie HTML - jak Twoj¹ stronê widzi robot Google? Andrzej Kasprzyk, Web and Information Services w ISSA Polska, w³aœciciel AdSecur S³uchacze poznaj¹ fundamenty budowy stron internetowych, zapewniaj¹ce im organiczny wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania Google. Jak rozmawiaæ z robotem? Widzialne strony to ograniczenie kosztów pozycjonowania stron. Uczestnicy dowiedz¹ siê jak badaæ funkcjonalnoœæ stron i sprawdzaæ u ytecznoœæ dla robotów. Zaprezentowane zostanie kompendium SEO - czynniki wp³ywaj¹ce na pozycjê strony w wyszukiwarce Google. Dzieñ 2: 17 wrzeœnia, Pi¹tek 8:30-9:00 Rejestracja uczestników kawa powitalna 9:00-10:30 Monitorowanie wyników wyszukiwania - mierzenie efektów dzia³añ SEO w modelu rozliczeñ 'za efekt'. ukasz Iwanek, w³aœciciel Internetica 10:30-11:45 Nowe czynniki decyduj¹ce o mocy linków SEO. Cezary Lech, SEO Director, wspó³w³aœciciel MaxROY.com Partnerzy merytoryczni 11:45-12:00 Przerwa kawowa 12:00-12:30 U ytecznoœæ kszta³tuje satysfakcjê konsumenta. Zbigniew Nowicki, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Bluerank, wspó³w³aœciciel Opiniac.com 12:30-13:45 Warsztaty SEO czêœæ 1: Cele, przebieg i efekty rzeczywistych projektów SEO - case studies. Patroni medialni 13:45-14:30 Lunch 14:35-16:00 Warsztaty SEO czêœæ 2: Jak sprawdziæ optymalizacjê witryny dla wyszukiwarek i poprowadziæ projekt SEO.

4 Andrzej Kasprzyk Dyrektor Web and Information Services w ISSA Polska (issa.org.pl), organizacji non-profit zajmuj¹cej siê bezpieczeñstwem informacji. Interesuje siê tematyk¹ optymalizacji dzia³ania serwerów WWW i bezpieczeñstwa serwisów internetowych. Posiada d³ugoletnie doœwiadczenie zawodowe, które zdoby³ pracuj¹c w IT dla firm miêdzynarodowych (ING Bank, Brain Polska). Ukoñczy³ wiele specjalistycznych kursów z zakresu technologii IBM, RedHat Linux, Microsoft. Konsultant SEO dla podmiotów notowanych na GPW w zakresie optymalizacji witryn internetowych. Andrzej Kasprzyk posiada wiele certyfikatów z zakresu obs³ugi baz danych i protoko³ów sieciowych - IBM, Linux. Jest aktywnym cz³onkiem œwiatowych spo³ecznoœci open source skupionych na rozwijaniu aplikacji internetowych na licencji GPL, a tak e jednym ze wspó³organizatorów (z ramienia ISSA Polska) konferencji SEMAFOR 2010 goszcz¹cej prezydenta Internet Security Advisors Group. Prowadzi³ wyk³ady Web 2.0 / Cloud computing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Cezary Lech, redaktor serwisu SprawnyMarketing.pl Autor wielu artyku³ów oraz prezentacji z zakresu pozycjonowania, pozycjonowania long tail a tak e innych aspektów marketingu w wyszukiwarkach. Wspó³w³aœciciel i SEO Director w MaxROY.com Sp. z o.o., agencji konsultingowej zajmuj¹cej siê szkoleniami z marketingu internetowego, obs³ug¹ du ych podmiotów e-commerce oraz doradztwem w zakresie strategii obecnoœci w internecie firm notowanych na warszawskiej gie³dzie. Cezary Lech jest równie posiadaczem certyfikatów Google Advertising Professional oraz Google Analytics Individual Qualification potwierdzaj¹cymi jego wiedzê z zakresu programu Google AdWords oraz Google Analytics. Cezary jest tak e wyk³adowc¹ w prowadzonym przez Google programie szkoleñ AdWords Seminar Leader. ukasz Iwanek, w³aœciciel firmy Internetica, Pozycjonowaniem stron internetowych zajmuje siê od prawie dziesiêciu lat, pocz¹tkowo promuj¹c w³asne strony uczestnicz¹ce w programach partnerskich, nastêpnie pracuj¹c jako freelancer dla firm œwiadcz¹cych us³ugi SEO, a ostatecznie w ramach prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej. Posiadacz certyfikatu GAP, absolwent Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy w SGH. ukasz Rzewuski, Business Development Manager w SARE Odpowiada za wspó³pracê z agencjami interaktywnymi i domami mediowymi oraz wspó³pracê z kluczowymi klientami firmy. Szef grupy roboczej " marketing" w Interactive Advertising Bureau Polska. Absolwent prawa Wy szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. L. KoŸmiñskiego. Prywatnie na³ogowy internauta i fan nowych technologii. Piotr Guziur Z marketingiem internetowym zwi¹zany jest od 1995 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (praca magisterska "Marketing w Internecie"), sta w Springboard Technology Solutions Inc w Toronto. W³aœciciel firmy Marketing Online Centrum Promocji Internetowej, oferuj¹cej opracowywanie i realizacjê marketingowych strategii z zakresu Search Engine Marketing. Od roku 2002 pracowa³ w domu mediowym Initiative, pocz¹tkowo w dziale badañ i planowania strategicznego mediów, pracowa³ m.in. przy opracowywaniu, realizacji i badaniach kampanii reklamowych dla miêdzynarodowych firm z wielu bran. Zajmowa³ siê tak e badaniami mediowymi oraz narzêdziami wykorzystywanymi w planowaniu i optymalizacji kampanii reklamowych w TV, Radio, Prasie, kampanii Outdoorowych oraz w Internecie. Od roku 2007 odpowiedzialny by³ za tworzenie i rozwój dzia³u SEM w Initiative, a od lipca 2008 wy³¹cznie zwi¹zany z Marketing Online. Autor ksi¹ ki pt: Marketing w Internecie strategie dla ma³ych i du ych przedsiêbiorstw", wydawnictwa Helion. Jest równie autorem artyku³ów na temat marketingu internetowego, planowania i badañ mediów, a tak e rozwoju mediów cyfrowych i nowych form reklamy. Zbigniew Nowicki, Managing Director Bluerank Partner w spó³kach Bluerank oraz opiniac.com, wczeœniej Solution Consulting Director w agencji interaktywnej Digital One (Euro RSCG), jeszcze wczeœniej Senior Consultant w AMG.net e-business solutions. Posiada kilkunastoletnie doœwiadczenie w bran y interaktywnej. Ma na koncie liczne publikacje poruszaj¹ce zagadnienia marketingu internetowego. Specjalizuje siê w programach konsumenckich, promocjach sprzeda owych i rynku telekomunikacyjnym, a tak e w zagadnieniach zwi¹zanych z badaniem zachowañ i satysfakcji u ytkowników serwisów internetowych. Podczas konferencji wykorzystuje swoje bogate doœwiadczenie zawodowe prezentuj¹c miêdzy innymi najnowsze trendy w bran y interaktywnej. Na swoim koncie ma wyk³ady i szkolenia realizowane m.in. we wspó³pracy z: IAB, IDG (InternetStandard), IIR, SMB, oraz Informedia Poland. Jacek Tkaczuk, SEO Specialist Bluerank Specjalista odpowiadaj¹cy w Bluerank za koordynowanie prac dzia³u SEO oraz optymalizacjê i pozycjonowanie serwisów internetowych. W swoim portfolio ma zarówno polskie, jak i zagraniczne marki (miêdzy innymi: Agora, Benefia, Car Buyers Guide, Junkmail, PennySaverUSA, mark.de, 3M). Wczeœniej, w agencji interaktywnej Digital One, project manager oraz specjalista ds. u ytecznoœci i ergonomii serwisów WWW. Kierowa³ badaniami web usability przy wspó³pracy z firmami zewnêtrznymi, takimi jak Gemius czy UseLab. Na swoim koncie ma prowadzenie szkoleñ i warsztatów z zakresu search engine optimization oraz usability of search. Szymon Pietkiewicz, Copywriter & PR Executive Bluerank Specjalizuje siê w optymalizacji treœci serwisów internetowych, copywritingu na potrzeby kampanii linków sponsorowanych, a tak e w komunikacji marketingowej online. Z wykszta³cenia jest socjologiem mediów oraz specjalist¹ Public Relations. Doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c miêdzy innymi z takimi markami, jak: Agora, BZ WBK, Deutsche Bank, Generali, Merlin.pl, Pioneer, Rainbow Tours, YES... Cyklicznie publikuje artyku³y w prasie bran owej (Marketing w Praktyce, Pro-Kreacja czy Biuletyn Stowarzyszenia Marketingu Bezpoœredniego). Jest zdania, e nawet najbardziej czaruj¹ca kreacja... powinna byæ przede wszystkim skuteczna. Aneta Mondry-Ga³ecka, Group PPC Manager Bluerank Odpowiada za budowanie strategii obecnoœci marek w wyszukiwarkach internetowych, oraz realizacjê kampanii SEM w najbardziej konkurencyjnych bran ach (farmacja, finanse, turystyka, e-commerce). w zawodowym portfolio ma miêdzy innymi: DomBank, Rainbow Tours, Stereo.pl, koncern farmaceutyczny Wyeth Posiada certyfikat Qualified Google Advertising Professional. Specjalizuje siê w prowadzeniu praktycznych szkoleñ z zakresu planowania, wdra ania i optymalizacji rozbudowanych kampanii PPC. Na swoim koncie ma realizacjê warsztatów wewnêtrznych dla wydawnictwa C.H. Beck oraz agencji reklamowej Heureka, a tak e wspó³realizacjê serii otwartych Warsztatów SEM, firmowanych przez agencjê Bluerank.

5 D-32_PO-8 UMOWA - ZG OSZENIE Firma: TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Seminarium: PRAKTYCZNY E-BIZNES CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? Data: wrzeœnia 2010 r. Miejsce: Centrum Biurowe Kaskada, Warszawa Koszt uczestnictwa: do 27 sierpnia 1490 PLN + VAT 22% Koszt uczestnictwa: po 27 sierpnia 1790 PLN + VAT 22% PROSIMY WYPE NIÆ FORMULARZ I PRZES AÆ DO: Fax: (+48 22) wew.121 Tel.: (+48 22) wew. 122 SPOSOBY P ATNOŒCI Przelew bankowy: Millenium Bank Konto nr: POTWIERDZENIE ZG OSZENIA Po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego przeœlemy Pañstwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturê pro-forma. FAKTURA Oœwiadczamy, e jesteœmy p³atnikiem VAT nasz numer NIP... i upowa niamy firmê Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Oœwiadczamy, e nie jesteœmy p³atnikiem VAT. Wyra amy zgodê na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Most Wanted! w zakresie prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Wyra amy zgodê na przesy³anie informacji przez Most Wanted! na podane adresy . Adres: NIP: Imiê i nazwisko: Stanowisko: Imiê i nazwisko: Fax: podpis data i piecz¹tka WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Cena obejmuje materia³y konferencyjne/warsztatowe, przerwy kawowe i lunch. 2. Po otrzymaniu zg³oszenia otrzymaj¹ Pañstwo potwierdzenie przyjêcia umowy-zg³oszenia oraz fakturê pro-forma ( ). 3. Wp³aty za uczestnictwo w wydarzeniu nale y dokonaæ przelewem na nr konta Organizatora podany w umowie-zg³oszeniu lub fakturze pro-forma, w ci¹gu 14 dni od daty przes³ania umowyzg³oszenia, nie póÿniej jednak ni przed jego rozpoczêciem. 4. W przypadku rezygnacji z udzia³u na 14 dni przed wydarzeniem Organizator pobiera 100% p³atnoœci. 5. Brak wp³aty nale noœci za uczestnictwo w wydarzeniu nie jest jednoznaczny z rezygnacj¹ z udzia³u w nim. 6. Nieodwo³anie zg³oszenia uczestnictwa i niewziêcie udzia³u w wydarzeniu spowoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami uczestnictwa. 7. Wszelkie zmiany w umowie-zg³oszeniu wymagaj¹ zachowania formy pisemnej. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania wydarzenia z przyczyn nie le ¹cych po jego stronie. Stanowisko: Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wp³aty przed rozpoczêciem seminarium na konto Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. REZERWACJA HOTELU Zakwaterowanie w hotelu nie jest wliczone w cenê seminarium. W celu uzyskania informacji dotycz¹cych rezerwacji pokoi prosimy o kontakt. Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. ul.rogaliñska 1 lok. 48, Warszawa tel.: (+48 22) wew.120, fax: (+48 22) wew. 121 NIP:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google?

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millennium Plaza co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Przegląd od A do Z Google Analytics, aspektów pozycjonowania SEO, kampanii w AdWords

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

SEO SEARCH SEARCH MARKETING MARKETING LINKS TOOLS BEST PLACEMENT PLACEMENT TOOLS LINKS COMMUNICATION COMMUNICATION. 18-19 maja 2011 GLOBAL VISITOR

SEO SEARCH SEARCH MARKETING MARKETING LINKS TOOLS BEST PLACEMENT PLACEMENT TOOLS LINKS COMMUNICATION COMMUNICATION. 18-19 maja 2011 GLOBAL VISITOR KEYWORD TECHNOLOGY GUIDE VISITOR SEARCH SITES POSITIONING GLOBAL ENGINES WEB TECHNOLOGY KEYWORD IMPROVEMENT VISIBILITY GUIDE VISITOR COMMUNICATION LINKS SEARCH SEORESULT PROMOTION STRATEGY SITES PLACEMENT

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo