Wymagania na poszczególne stopnie i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii klasa 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne stopnie i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii klasa 4"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne stopnie i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii klasa 4 dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra celująca -przy pomocy nauczyciela posługuje się poznanymi terminami: współczesność, przeszłość, historia, historycy, legenda, baśń, ojczyzna, patriotyzm, państwo, region, naród,data, tysiąclecie, wiek, mapa, plan,plemię,słowianie, cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, wojowie, duchowieństwo, zakon chrześcijański, mnich, klasztor, uniwersytet, rycerz, zbroja, herb, zamek, Jagiellonowie, rycerz,,miecz astronom, obserwatorium, luneta, potop szwedzki, husaria, Jasna Góra encyklopedia, edukacja, reformy rozbiory, powstanie, hymn państwowy zabory, zabór rosyjski, wojna partyzancka: tajne nauczanie, laureat II Rzeczpospolita RP -rozróżnia przeszłość od współczesności, fikcję od rzeczywistości historycznej potrafi krótko scharakteryzować, czym zajmują się historycy -podaje przykłady świąt rodzinnych, pamiątek rodzinnych wskazuje na mapie państwo polskie i jego granice zna poprawną nazwę państwa -poprawnie posługuje się poznanymi terminami: dzieje, archeologia, źródła pisane, źródła tradycja,, drzewo genealogiczne, mała ojczyzna materialne, mniejszość narodowa, społeczeństwo, chronologia, okres p.n.e. i n.e symbole narodowe, Polonia, Piastowie, misja, relikwie reguła zakonna, skryptorium, pergamin, dynastia, uczta u Wierzynka: paź, giermek, pasowanie, kopia, dziedziniec, fosa, baszta, most zwodzony, unia giermek, kopia, kodeks honorowy, astronom, obserwatorium, luneta, potop szwedzki, Szkoła Rycerska, kadet, mecenas, obiady czwartkowe wielki wezyr, islam, odsiecz, konstytucja, kosynierzy działalność konspiracyjna, branka, dyktator, zesłanie Nagroda Nobla, Uniwersytet Latający: I wojna światowa, Naczelnik Państwa łapanki, Armia Krajowa, Szare Szeregi żołnierze niezłomni Solidarność, stan wojenny, Okrągły Stół rozróżnia pracę historyków i archeologów podaje przykłady postaci legendarnych i historycznych wyjaśnia, czym są przyczyny i porównuje pracę historyków i archeologów wskazuje różne przykłady źródeł pisanych i niepisanych -wyjaśnia, czym jest genealogia wskazuje na mapie Polski własną miejscowość, region, województwo i jego stolicę, główne krainy historycznogeograficzne Polski oraz największe miasta podaje przykłady regionalnych tradycji i charakteryzuje własną małą ojczyznę na tle innych regionów -rozróżnia pojęcia naród i społeczeństwo przedstawia genezę najważniejszych świąt państwowych wskazuje przykłady instytucji dbających o dziedzictwo narodowe opisuje właściwy sposób zachowania względem symboli narodowych podaje przykłady mniejszości narodowych w Polsce podaje cezury czasowe -omawia rolę źródeł historycznych oraz wskazuje pozapodręcznikowe przykłady różnych kategorii źródeł przedstawia różne efekty pracy naukowców zajmujących się przeszłością wskazuje lokalne przykłady instytucji dbających o regionalną kulturę i historię tworzy przewodnik po własnej miejscowości i regionie rozróżnia mniejszość narodową od etnicznej i wyjaśnia, dlaczego należy szanować inne tradycje narodowe przedstawia konsekwencje przynależności Polski do Unii wskazuje na mapie świata największe zbiorowości Polonii charakteryzuje główne epoki historyczne podaje przykłady innych rachub mierzenia czasu przy określeniu dat wydarzenia posługuje się -proponuje podział źródeł pisanych bądź niepisanych na podkategorie ocenia wiarygodność różnego rodzaju źródeł pisanych przedstawia historyczną genezę regionu wskazuje wybitne postaci w dziejach regionu omawia genezę polskich symboli narodowych wyjaśnia pojęcia: emigracja, uchodźcy wyjaśnia okoliczności ustanowienia roku 1 i podziału na dwie ery wyjaśnia różnicę między kalendarzem juliańskim i gregoriańskim - aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym -samodzielnie rozwiązuje problemy na lekcji -samodzielnie dociera do różnych źródeł historycznych i w oparciu o nie rozwija swą

2 polski umieszcza daty na osi czasu przy pomocy nauczyciela określa, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie poprawnie wskazuje wydarzenie wcześniejsze w czasach p.n.e oblicza upływ czasu między wydarzeniami w ramach jednej ery dostrzega różnice między mapą a planem wie, kto był pierwszym historycznym władcą Polski, pierwszym królem Polski, kim był, Kazimierz Wielki,Jagiełło, Mikołaj Kopernik, M. Kopernik Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki, Jan dąbrowski, Romuald Traugutt, Maria Curie- Skłodowska, Józef Piłsudski, Zośka, Alek i Rudy, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna Jan Paweł II, L. Wałęsa, A. Walentynowicz, A. Gwiazda opisuje wygląd: grodu i zamku średniowiecznego, wygląd mnichów i ich zajęcia, wygląd i cechy średniowiecznego rycerza, wygląd i uzbrojenie husarii kojarzy najważniejsze daty związane z wydarzeniami z dziejów Polski - buduje krótkie wypowiedzi skutki dokonuje podstawowego podziału źródeł historycznych przygotowuje drzewo genealogiczne przedstawia polskie symbole narodowe oraz najważniejsze święta państwowe - zamienia cyfry arabskie na rzymskie wyjaśnia, czym jest epoka historyczna porządkuje fakty i epoki historyczne oraz umieszcza je w czasie samodzielnie przyporządkowuje wydarzenia stuleciom oblicza upływ czasu między wydarzeniami, w tym na przełomie obu er odczytuje z mapy podstawowe informacje -przytacza przykłady legend o początkach państwa polskiego wyjaśnia pochodzenie nazwy Polska, wskazuje na mapie plemiona polskie zna wydarzenia związane poznanymi datami zna postacie historyczne i ich najważniejsze zasługi : MieszkoI, Kazimierz Wielki,Jagiełło, Mikołaj Kopernik, M. Kopernik Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki, Jan dąbrowski, Romuald Traugutt, Maria Curieepok historycznych przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych wyjaśnia, czym jest skala mapy, rozróżnia mapę geograficzną, polityczną, historyczną -udziela najważniejszych informacji na temat przebiegu poznanych zdarzeń historycznych (chrzest Polski, misja św. Wojciecha do Prusów, Zjazd Gnieźnieński, panowanie Kazimierza Wielkiego, powstanie Akademii Krakowskiej, Unia w Krewie, uchwalenie Konstytucji 3 Maja powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe, powstanie Legionów Polskich, odzyskanie niepodległości, cud nad Wisła, powstanie portu w Gdyni, wybuch II wojny św.,powstanie warszawskie, działalność Szarych Szeregów,strajki w stoczni, wybór Karola Wojtyły na papieża) -przedstawia informacje na temat poznanych postaci historycznych oraz ich dokonań wymienia najstarsze zakony w Polsce -opisuje wygląd średniowiecznych ksiąg przedstawia powinności rycerskie i charakteryzuje sformułowaniami: początek, środek, koniec stulecia; półwiecze; przełom wieków przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych interpretuje i wyciąga wnioski z mapy - charakteryzuje wkład duchowieństwa w średniowieczną kulturę wyjaśnia znaczenie ksiąg i książek dla rozwoju wiedzy i nauki podaje przykłady zachowanych zamków średniowiecznych w Polsce i w regionie w pełni przedstawia przyczyny, przebieg zdarzeń, skutki i znaczenie poznanych wydarzeń historycznych z zakresu historii Polski -przedstawia sylwetki poznanych postaci historycznych (fakty z ich życia, dokonania, wydarzenia związane z nimi) -postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie -dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych wiedzę historyczną - wyraża swoje zdanie, popiera je właściwą i logiczna argumentacją -twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

3 ustne Skłodowska, Józef Piłsudski, Zośka, Alek i Rudy, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna Jan Paweł II, L. Wałęsa, A. Walentynowicz, A. Gwiazda opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej wygląd średniowiecznego zamku, rycerza, przebieg turniejów rycerskich podaje przykłady zakonów i opisuje życie wewnątrz klasztoru - podejmuje próbę pracy w grupie kodeks rycerski -wyjaśnia powiedzenia związane z danymi postaciami lub wydarzeniami historycznymi - aktywnie pracuje w grupie przez nauczyciela, - aktywnie pracuje w grupie, przejmując rolę lidera - aktywnie uczestniczy w lekcji Ocena niedostateczna :Uczeń: - nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki, - nie kojarzy z datami ważnych wydarzeń z zakresu historii Polski, - nie wie, kim są poznawane na lekcjach postacie, nie zna ich osiągnięć -nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie wykonać nawet najprostszych zadań. Sposoby sprawdzania osiągnięć: odpowiedź ustna - co najmniej 1 w semestrze kartkówka - co najmniej 1 w semestrze sprawdziany -po każdym dziale ocenie podlegają również : aktywność na lekcji, praca w grupie, zadania domowe, praca z tekstem, czytanie mapy, praca indywidualna.

4 Wymagania na poszczególne stopnie i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii klasa 5 Ocena Wiedza Uczeń: Umiejętności i aktywność Uczeń: celująca bardzo dobra dobra -posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego indywidualnych zainteresowań i poszukiwań; -wskazuje więcej niż jedną przyczynę danego wydarzenia; -samodzielnie poszerza wiedzę o zagadnienia ponadprogramowe. -opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawartych w programie; -poszerza materiał,samodzielnie wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń; -porównuje warunki życia rycerza, mieszczanina, chłopa; -przedstawia skutki wydarzeń: przyjęcia chrztu przez Polskę, zjazdu gnieźnieńskiego, unii Polski z Litwą, bitwy pod Grunwaldem, zawarcia pokoju toruńskiego, skutki odkryć geograficznych; -opisuje odkrycie naukowe Kopernika; -porównuje zasady funkcjonowania rządu i sejmu dawniej i dzisiejszej Polsce -opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty; rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka; -przedstawia przyczyny i skutki wojen XVII w. -opanował materiał programowy stanowiący rozszerzenie treści podstawowych; - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; -jest pracowity i wykazuje inicjatywę do samodzielnego podejmowania zadań; -bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna i odnosi w nich sukcesy; -stawia trafne pytania pozwalające rzetelnie odtworzyć rzeczywistość; - aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym - na forum klasy prezentuje swoja pracę o dużych wartościach poznawczych ( prezentacje, plakaty,prace pisemne i inne). -jest zawsze przygotowany do lekcji; zawsze odrabia prace domowe; -aktywnie uczestniczy w lekcji i działaniach grupy, przejmując rolę lidera; -chętnie podejmuje zadania dodatkowe; -potrafi sprawnie posługiwać się mapą historyczną; -dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; -posługuje się poprawną polszczyzną w mowie w mowie i piśmie, buduje dłuższą, rozwiniętą wypowiedź; -rozróżnia w tekście fakty i opinie; -wyjaśnia znaczenie dosłowne i symboliczne przedmiotu na obrazie. -aktywnie uczestniczy w lekcjach i pracach grupy; -starannie prowadzi zeszyt i ma odrobione prace domowe;

5 dostateczna dopuszczająca -zna i rozumie większość pojęć historycznych zamieszczonych w podręczniku oraz prawidłowo je stosuje; -wskazuje na mapie miejsca wydarzeń -opisuje panowanie Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego; -opisuje średniowieczne: klasztor, zamek, miasto i wieś; -wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej, charakteryzuje osobę Jadwigi; -opisuje odkrycie Kolumba, Vasco da Gama i Magellana; -przedstawia dwór Jagiellonów; -charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa; charakteryzuje organy władzy RP; -zna przebieg potopu szwedzkiego i odsieczy wiedeńskiej; -wskazuje jeden skutek wydarzenia. -opanował podstawy programowe z niewielkimi brakami; -ustawia wydarzenia w ciąg przyczynowo skutkowy; -zna pojęcia: chrzest Mieszka I, zjazd gnieźnieński, reformy Kazimierza Wielkiego, klasztor, zamek, miasto średniowieczne, unia polsko litewska, odkrycie Kopernika, sejm, sejmik, pospolite ruszenie, elekcja, organy władzy RP, folwark, pańszczyzna, potop szwedzki, odsiecz wiedeńska; -zna treść legend o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie -zna postacie: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Ottona III, św. Wojciecha, Jadwigi, Jagiełły, Stefana Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego; -umieszcza w czasie i na mapie Polskę Piastów, Jagiellonów i Wielkie Odkrycia Geograficzne. -nie opanował podstawowych treści programu, ma poważne braki, które można usunąć w dłuższym okresie; -wymienia legendy o początkach państwa Piastów; -zna postacie: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Krzysztof Kolumb, Mikołaj -potrafi przygotować wypowiedź ustną krótkie opowiadanie; -przyporządkowuje lata do wieków; -umie korzystać z osi czasu; -umie korzystać z mapy; -popełnia niewielkie błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych; -przyporządkowuje tekst źródłowy do źródeł opisowych lub aktów prawnych; -aktywnie pracuje w grupie. -potrafi analizować proste teksty ( często przy pomocy nauczyciela ); -systematycznie prowadzi zeszyt; odrabia prace domowe; -wykazuje się niewielką aktywnością w czasie lekcji; -korzysta z osi czasu, mapy (często przy pomocy nauczyciela ); -posługuje się legendą mapy; -konstruuje krótkie wypowiedzi; -potrafi zredagować prostą notatkę ( plan, opis ); -podejmuje pracę w grupie. -posiada zeszyt przedmiotowy i odrabia prace domowe w miarę możliwości; -porządkuje wydarzenia wg kolejności chronologicznej; -konstruuje dwu-trzyzdaniowe wypowiedzi; -wskazuje łatwe do rozpoznania postacie na obrazie, ilustracji;

6 niedostateczna Kopernik, Jan III Sobieski -zna pojęcia: mnich, rycerz, mieszczanin, chłop, szlachcic, Wielkie Odkrycia Geograficzne, Rzeczpospolita Obojga Narodów; -wie, że wydarzenie musi mieć przyczynę i ma swoje następstwa; -zna polskie symbole narodowe. -nie opanował podstaw programowych; - posiada braki w wiedzy, które uniemożliwiają kontynuację nauki przedmiotu w kolejnych klasach; -podejmuje próby uzupełnienia braków w wiedzy; -przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. -często jest nieprzygotowany do lekcji ( brak podręcznika, zeszytu, pracy domowej); -nie podejmuje prób uzupełnienia braków koniecznych umiejętności; -nie bierze udziału w lekcji i pracach grupy; -nie umie samodzielnie korzystać z podręcznika, mapy historycznej i osi czasu; -nie potrafi streścić lub opowiedzieć przeczytanego tekstu historycznego; -nie rozumie znaczenia podstawowych pojęć historycznych. Sposoby sprawdzania osiągnięć: odpowiedź ustna - co najmniej 1 w semestrze kartkówka - co najmniej 1 w semestrze sprawdziany -po każdym dziale ocenie podlegają również : aktywność na lekcji, praca w grupie, zadania domowe, praca z tekstem, czytanie mapy, praca indywidualna.

7 Wymagania na poszczególne stopnie i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii klasa 6 Ocena celująca Uczeń: 1. ma wiedzę wykraczającą poza treści przewidziane programem nauczania; 2. potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, lecz także umie samodzielnie wyszukać wiadomości z różnych źródeł; 3. wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie książek lub artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku); 4. bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna. Odnosi w nich sukcesy lub jest autorem pracy (np. projektowej) o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych, wykonanej dowolną techniką; 5. potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny skutki), lecz także umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawczymi w czasie lekcji innych przedmiotów. Stosuje język przedmiotu; 6. umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi; 7. wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi dowodzić swoich racji, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy; 8. stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach; 9. wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; 10. aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. Bierze odpowiedzialność za efekty pracy swojej i kolegów. Potrafi również pracować samodzielnie. Ocena bardzo dobra Uczeń: 1. ma wiedzę wymaganą w programie nauczania klasy 6; 2. sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł informacji; 3. samodzielnie interpretuje fakty. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko. Właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów; 4. wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji; 5. aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; 6. potrafi pracować samodzielnie; 7. bierze udział w konkursach historycznych lub innych konkursach wymagających wiedzy i umiejętności historycznych; 8. rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości; 9. potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z zakresu historii, lecz także pokrewnych przedmiotów; 10. ma dużą wiedzę o historii regionu.

8 Ocena dobra Uczeń: 1. opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany w programie nauczania; 2.poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń (także przy pomocy nauczyciela); 3.poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów; 4.potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji; 5.jest aktywny w czasie lekcji; 6.chętnie pracuje w grupie rówieśniczej i potrafi właściwie komunikować się z kolegami, uczestniczy w dyskusji; 7.zna najważniejsze wydarzenia z dziejów swojego regionu. Ocena dostateczna Uczeń: 1.opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień; 2.potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 3.w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym; 4.nie pracuje systematycznie i niechętnie podejmuje pracę indywidualną, grupową lub zespołową; 5.rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo-grupowych; 6.czasami poprawnie formułuje wnioski, ma problemy z obroną swoich poglądów; 7.nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań lub ich części; 8.zna niektóre wydarzenia i postacie z historii regionu. Ocena dopuszczająca Uczeń: 1.opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie koniecznym; 2.nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela; 3.przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności; 4.nie potrafi sformułować własnych wniosków; 5.ma poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie. Ocena niedostateczna Uczeń: 1.nie opanował minimum wiadomości programowych określonych jako wymagania konieczne; 2.nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; 3.ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich nadrobienie nawet z pomocą nauczyciela.

9 Sposoby sprawdzania osiągnięć: odpowiedź ustna - co najmniej 2 w semestrze kartkówka - co najmniej 2 w semestrze sprawdziany -po każdym dziale ocenie podlegają również : aktywność na lekcji, praca w grupie, zadania domowe, praca z tekstem, czytanie mapy, praca indywidualna, prezentacje multimedialne

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa. dla klas IV- VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa. dla klas IV- VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa dla klas IV- VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania ma na celu bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajamiane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI I. Cele edukacyjne Opracowały: Anna Skowrońska i Izabela Pirowska 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością. 2. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV Przedmiotowy system oceniania z historii w klasach IV-VI Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne. 1. Pisemne: - odpowiedź na pytania, - rozwiązywanie wskazanych zadań,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

HISTORIA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: HISTORIA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Nazwa programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT NAUCZYCIELA Z UCZNIEM NAUCZYCIEL: MAŁGORZATA MIERZEJEWSKA PRZEDMIOT: HISTORIA ROK SZKOLNY 2016/2017

KONTRAKT NAUCZYCIELA Z UCZNIEM NAUCZYCIEL: MAŁGORZATA MIERZEJEWSKA PRZEDMIOT: HISTORIA ROK SZKOLNY 2016/2017 I.Uczeń ma prawo: KONTRAKT NAUCZYCIELA Z UCZNIEM NAUCZYCIEL: MAŁGORZATA MIERZEJEWSKA PRZEDMIOT: HISTORIA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV - VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Starym Kisielinie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV - VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Starym Kisielinie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV - VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Starym Kisielinie Nauczycie mgr Bożena Sroczyńska I. Cele edukacyjne 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI w Zespole Szkół w Cmolasie

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI w Zespole Szkół w Cmolasie Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI w Zespole Szkół w Cmolasie Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII KLASY IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII KLASY IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII KLASY IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY VI,V,IV.

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY VI,V,IV. KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY VI,V,IV. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: I. Zasady oceniania: 1. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określona programem nauczania. 2. Ocenianie odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: - zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo I. Co sprawdzamy i oceniamy? Poziom opanowania wymagań edukacyjnych niezbędnych w procesie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa Rok szkolny 20014/2015

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa Rok szkolny 20014/2015 Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa Rok szkolny 20014/2015 CELE EDUKACYJNE Zainteresowanie uczniów przeszłością. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI I. Cele edukacyjne Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Opracowały: Anna Skowrońska i Izabela Pirowska 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością. 2. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii. w Gimnazjum w Grzegorzewie

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii. w Gimnazjum w Grzegorzewie Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z historii zostały opracowane na podstawie: a) Programu nauczania historii: DKW

Bardziej szczegółowo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI historia i społeczeństwo Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015.

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015. Nauczyciele Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015. historia: o. dyr. Edward Kryściak SP, Agnieszka Mróz, Renata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. J. angielski, Historia

Przedmiotowy System Oceniania. J. angielski, Historia Przedmiotowy System Oceniania J. angielski, Historia Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e.,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH Opracowała: Małgorzata Gulka 1 Przedmiotowy System Oceniania z historii w Szkole Podstawowej I. PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z historii został opracowany na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 2 im. Ks. St. Konarskiego w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 2 im. Ks. St. Konarskiego w Łukowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 2 im. Ks. St. Konarskiego w Łukowie INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania z historii został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasy 4-6 / wymagania edukacyjne/ 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności a) Wiadomości przedmiotowe: zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie są 1. Wiadomości ( stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest:

Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V.

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V. Wymagania edukacyjne z historii Dla klasy V. I okres Polska za Piastów. - wie, co to jest legenda, plemię - wie, kim był: Mieszko I, Dobrawa, święty Wojciech, i kto to jest patron - wie, kim był Bolesław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu I. Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu historia i społeczeństwo realizowanego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Historii w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Historii w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Historii w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI I WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM W LIPNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM W LIPNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM W LIPNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie odbywa się zgodnie z programem nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne. 1. Pisemne: - odpowiedź na pytania - rozwiązywanie wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO) Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym MP-2 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko n-la przedmiotu szkoła podstawowa historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 OCENA ŚRÓDROCZNA KLASA IV Wiadomości - 1. Określa obszar

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne w Zielonej Górze 2015/2016 Podstawy przedsiębiorczości ujęto jako przedmiot w nowej podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Historia i społeczeństwo - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 30 35 i 57) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU 1. Kryteria ocen i osiągnięć uczniów. Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o :

Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : Przedmiotowy system oceniania - geografia - gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : l.nową podstawę programową. 2.WSO. 3.Program nauczania geografii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu.

Bardziej szczegółowo

Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2014-2015 HISTORIA - zakres rozszerzony KLASA IIA HANNA DANIELEWICZ 1. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia: - przekazanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV-VI Opracowała: mgr Bożena Zatorska 1. Przedmiotem oceny z historii i społeczeństwa są: a) wiadomości (wiedza) b) umiejętności c) postawa-

Bardziej szczegółowo

Opracował: Ks. mgr Leszek Ambroży

Opracował: Ks. mgr Leszek Ambroży Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii dla klas I, II, III w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Działoszynie w roku szkolnym 2014/ 2015 Opracował: Ks. mgr Leszek Ambroży I. Skala

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA 1. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie to: odpowiedzi ustne( z 3 ostatnich tematów przy 1 godz./tydzień,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI I. Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. 1. Ocenianie bieżące:

Bardziej szczegółowo

*12 Polska między wojnami

*12 Polska między wojnami *12 Polska między wojnami Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Celem nauczania przyrody na poziomie szkoły podstawowej jest: * rozbudzanie zainteresowań przyrodą,światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Ogólne zasady oceniania. Kontrakt między nauczycielem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klas IV-VI Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących w środowisku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w Gimnazjum w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z historii w Gimnazjum w Myśliwcu Przedmiotowy system oceniania z historii w Gimnazjum w Myśliwcu I. Informacje ogólne 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu historia realizowanego w Gimnazjum w Myśliwcu 2. Program nauczania przedmiotu: Teresa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI I. WYMAGANIA OGÓLNE Na zajęciach uczeń powinien posiadać: - maturalne karty pracy - karty

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II GIMNAZJUM

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II GIMNAZJUM CELUJĄCA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych WYMAGANIA OGÓLNE: Uczeń: 1.

Bardziej szczegółowo