ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY ORAZ DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY ORAZ DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY ORAZ DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Badanie realizowane w okresie od czerwca do listopada 2016 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dr Dominik Śliwicki Toruń, 19 grudnia 2016 r.

2 Cele badania diagnoza zapotrzebowania na zawody rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

3 Metodologia badania Próba badawcza: aktywne podmioty prowadzące działalność na terenie województwa kujawskopomorskiego zatrudniające minimum jedną osobę Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety wraz z instrukcją oraz Katalog kwalifikacji i umiejętności/kompetencji Techniki badawcze: metoda multi-mode (jednoczesne zastosowanie różnych sposobów kontaktu z respondentami: telefonicznie, owo, z wykorzystaniem ankiety pocztowej)

4 Metodologia badania Próba badawcza Na potrzeby realizacji badania próba dobierana była w taki sposób, że: wszystkie jednostki powyżej 250 pracujących weszły do próby jako dobrane celowo, jednostki do 250 pracujących podzielono na warstwy i z warstw, w których liczba podmiotów wynosiła co najwyżej 2000 losowana była próba stanowiąca 6% wielkości operatu, a w warstwach powyżej 2000 podmiotów frakcja ta wynosiła 3%. Ostatecznie liczebność próby wyniosła 2301 jednostek.

5 Metodologia badania Próba badawcza Struktura podmiotów objętych badaniem 0,3 4,2 29,8 1-9 pracujących % pracujących 65, pracujących 250 i więcej pracujących

6 M.Bydgoszcz M.Toruń M.Grudziądz Świecki Toruński Inowrocławski M.Włocławek Nakielski Włocławski Brodnicki Bydgoski Żniński Lipnowski Aleksandrowski Mogileński Rypiński Golubsko-dobrzyński Chełmiński Tucholski Radziejowski Sępoleński Wąbrzeski Grudziądzki Metodologia badania Próba badawcza Liczebność próby według powiatów

7 Wyniki badania Zatrudnienie Wyniki badania są reprezentatywne dla 37,2 tys. podmiotów o liczbie pracujących 1 i więcej, prowadzących działalność we wszystkich rodzajach działalności (sekcjach PKD) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu r. W objętych badaniem podmiotach zatrudnionych było 526,8 tys. osób.

8 Wyniki badania Zatrudnienie Struktura zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim według poziomu wykształcenia 4,5 31,3 Wyższe 32,4 % Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 8,9 22,9

9 9,7 8,8 8,7 8,4 6,4 6,3 2,9 3,5 22,1 19,5 28,9 27,5 27,5 25,4 23,9 32,8 31,1 36,0 32,8 37,8 Wyniki badania Struktura zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim według poziomu wykształcenia i wielkości podmiotów (Stan w dniu 30 IV 2016 r.) (w %) Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i niższe i więcej

10 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Wyniki badania Zatrudnienie Liczba zawodów z wielkich grup zawodów dominujących w podmiotach województwa kujawsko-pomorskiego według sekcji PKD (Stan w dniu 30 IV 2016 r.)

11 Wyniki badania Struktura odpowiedzi dotyczących kompetencji i umiejętności 0,9% 14,8% 27,1% 57,1% brak kwalifikacji, kompetencji, umiejętności * wykształcenie umiejętności uprawnienia **

12 Wyniki badania Niezależnie od wielkości podmiotu wszyscy pracodawcy byli zgodni co do tego, że jedną z najważniejszych kwalifikacji było wykształcenie wyższe i zasadnicze zawodowe, przy czym dla firm małych (do 9 pracujących) i średnich (10 49 pracujących) oraz bardzo dużych (powyżej 249 pracujących) ważniejsze było wykształcenie wyższe. Firmy duże ( pracujących) częściej wskazywały wykształcenie zasadnicze zawodowe. Przedsiębiorstwa małe wyżej niż wykształcenie ceniły sobie doświadczenie zawodowe, które pozostali pracodawcy wskazywali również często, jednak nie tak często jak ankietowani wywodzący się z małych firm.

13 Wyniki badania Wszyscy pytani jako bardzo ważną kompetencję uznawali wiedzę zawodową, choć najbardziej doceniali ją przedsiębiorcy mali a najmniej najwięksi. Podobnie kształtowała się sytuacja w przypadku znajomości obsługi komputera jednostki małe wskazywały ją częściej niż jednostki bardzo duże.

14 Wyniki badania Firmy duże i bardzo duże, częściej niż firmy pozostałe, kluczową kompetencją określały biegłe posługiwanie się sprzętem wykorzystywanym w danej dziedzinie zawodowej, a znajomość standardów i przepisów obowiązujących w dane dziedzinie zawodowej była wskazywana przez wszystkich respondentów z mniej więcej taką samą częstotliwością.

15 Wyniki badania Z analizy struktury wskazań pozostałych umiejętności (z pominięciem uprawnień) wynika, iż dla respondentów z firm małych i średnich bardzo duże znaczenie miały komunikatywność, orientacja na klienta oraz rzetelność i terminowość; respondenci z firm dużych również cenili sobie komunikatywność, choć nieco większe znaczenie miała dla nich umiejętność pracy w zespole, dość często wskazywali też kreatywność; przedsiębiorstwa bardzo duże zdecydowanie częściej niż pozostali ankietowani za kluczową umiejętność uznawali myślenie analityczne.

16 Wyniki badania Problemy z rekrutacją pracowników w województwie kujawskopomorskim ,9% ,7% ,4% Firma nie prowadziła rekrutacji Wystąpiły problemy z rekrutacją Brak problemów z rekrutacją

17 Kujawsko-pomorskie Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek Wyniki badania Problemy z rekrutacją pracowników w województwie kujawskopomorskim według powiatów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Firma nie prowadziła rekrutacji Brak problemów z rekrutacją Wystąpiły problemy z rekrutacją

18 Wyniki badania Najmniej na problemy z rekrutacją narzekały jednostki z sekcji Edukacja, w których aż 69,3% pracodawców stwierdziło, że takie problemy ich nie dotyczą. Dużych trudności z naborem pracowników nie miały też przedsiębiorstwa zajmujące się Działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, podmioty z sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ponad połowie respondentów z tych sekcji (odpowiednio 56,4%, 53,2% i 52,3%) znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy nie sprawiało kłopotu.

19 Wyniki badania Najczęściej problemy z rekrutacją kandydatów do pracy dotykały pracodawców prowadzących działalność w zakresie Zakwaterowania i gastronomii Δ, Budownictwa oraz Administrowania i działalności wspierającej Δ odpowiednio 40,8%, 40,6% i 40,1% przedstawicieli tych sekcji twierdziło, że ma problemy z rekrutacją pracowników.

20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadam; rekultywacjaδ Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowychδ Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie gastronomiaδ Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomościδ Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierającaδ Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 35,9 24,0 26,5 18,2 50,0 46,8 43,8 34,1 25,1 19,8 13,6 21,4 50,1 43,9 47,2 37,8 33,0 38,6 37,1 41,9 32,9 46,7 34,1 40,1 53,2 34,7 27,7 45,0 39,3 31,1 37,1 44,2 69,3 52,3 43,6 42,7 56,4 50,0 29,4 34,0 40,6 25,5 35,1 40,8 40,1 16,9 20,9 33,3 18,8 19,0 10,1 18,0 9,3 14,8 19,4 5,0 Wyniki badania Problemy z rekrutacją pracowników według sekcji PKD % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Firma nie prowadziła rekrutacji Brak problemów z rekrutacją Wystąpiły problemy z rekrutacją

21 Wyniki badania Problemy z rekrutacją pracowników według klas wielkości % 100,00 80,00 21,8 29,5 37,3 58,1 60,00 40,00 20,00 0,00 42,4 48,3 49,4 35,81 37,9 22,22 13,20 4, i więcej Firma nie prowadziła rekrutacji Brak problemów z rekrutacją Wystąpiły problemy z rekrutacją

22 Wyniki badania Wielkie grupy zawodów powodujące największe problemy rekrutacyjne 0,0% 15,5% 4,3% 11,7% 9,1% 2,8% 14,1% 41,9% 0,6% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

23 Wyniki badania Wskazania problemów dotyczących rekrutacji pracowników Wyszczególnienie a - w liczbach bezwzględnych b - w % Brak kandyda tów o wymaga nych kwalifika cjach i umiejętn ościach Brak kandydat ów z odpowied nim doświadc zeniem zawodow ym Brak kandydat ów z odpowied nimi uprawnien iami Zbyt wysokie oczekiwa nia kandydat ów co do przyszłej pracy i warunków zatrudnien ia Brak zgłoszeń w odpowie dzi na ofertę pracy Brak zainteres owania podjęcie m pracy przez osoby skierowa ne przez Urząd Pracy Inne a Kujawsko-pomorskie b 27,4 23,1 8,2 12,8 13,7 9,1 5,8

24 Wyniki badania Kierunki zmian zatrudnienia do końca 2018 r. w podmiotach województwa kujawsko-pomorskiego 15,3% 3,4% 21,6% 59,8% zmniejszenie zatrudnienia utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia zwiększenie zatrudnienia brak sprecyzowanych planów

25 Wyniki badania Kierunki zmian zatrudnienia w podmiotach w województwie kujawsko-pomorskim do końca 2018 r. według powiatów Kujawsko-pomorskie Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zmniejszenie zatrudnienia zwiększenie zatrudnienia utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia brak sprecyzowanych planów

26 Wyniki badania Liczba podmiotów przewidujących zwiększenie zatrudnienia do końca 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim według wielkich grup zawodów 14,8% 0,2% 3,7% 14,6% 11,3% 3,6% 34,5% 17,3% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Technicy i inny średni personel Pracownicy usług i sprzedawcy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Specjaliści Pracownicy biurowi Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych

27 Wyniki badania Przewidywane zwiększenie zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim do końca 2018 r. według wielkich grup zawodów 0,1% 24,6% 3,8% 11,4% 8,2% 2,2% 15,2% 34,6% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Technicy i inny średni personel Specjaliści Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

28 Wyniki badania Przewidywane zwiększenie zatrudnienia do końca 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów M. Bydgoszcz M. Toruń Bydgoski Inowrocławski Świecki M. Włocławek Toruński Włocławski Żniński M. Grudziądz Brodnicki Mogileński Rypiński Nakielski Lipnowski Aleksandrowski Chełmiński Golubsko-dobrzyński Tucholski Radziejowski Sępoleński Wąbrzeski Grudziądzki

29 Wyniki badania Przewidywane zwiększenie zatrudnienia do końca 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów i wielkich grup zawodów Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Technicy i inny średni personel Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Specjaliści Pracownicy biurowi Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych

30 Wyniki badania Przewidywane zwiększenie zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim według sekcji PKD Przetwórstwo przemysłowe Handel; naprawa pojazdów samochodowych Budownictwo Transport i gospodarka magazynowa Edukacja Zakwaterowanie i gastronomia Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Pozostała działalność usługowa Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości Informacja i komunikacja Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Górnictwo i wydobywanie

31 Interpersonalne Sprzedaż i marketing Prawne Opieka zdrowotna i terapia Logistyka, transport, w tym kursy prawa Pedagogiczne, szkolenie nauczycieli Zarządzanie i administrowanie Technika, mechanika, naprawa i Informatyczne Językowe Pozostałe Podatkowe i księgowe Budowlane Fryzjersko-kosmetyczne Elektryczne i energetyczne Kadrowe Gastronomia i przetwórstwo żywności Rolnictwo i tereny zielone Ubezpieczeniowe Spawalnicze Dźwigowe Bankowe Weterynaryjne Administracja biurowa Rekreacja Opieka społeczna Gazowe Krawieckie Środowisko Florystyczne Wyniki badania Liczba osób planowanych do szkolenia według typów szkoleń

32 Bankowe Opieka społeczna Ubezpieczeniowe Środowisko Kadrowe Prawne Rekreacja Gastronomia i przetwórstwo Sprzedaż i marketing Interpersonalne Podatkowe i księgowe Fryzjersko-kosmetyczne Zarządzanie i administrowanie Weterynaryjne Pozostałe Informatyczne Administracja biurowa Pedagogiczne, szkolenie Opieka zdrowotna i terapia Językowe Rolnictwo i tereny zielone Elektryczne i energetyczne Technika, mechanika, naprawa Logistyka, transport, w tym kursy Spawalnicze Florystyczne Budowlane Krawieckie Dźwigowe Gazowe 0,0 100,0 100,0 100,0 96,3 92,3 91,6 91,3 91,2 91,1 90,1 87,8 87,3 87,2 85,6 79,5 79,1 78,1 77,4 75,3 70,9 70,1 66,7 65,8 63,0 62,1 58,7 52,6 50,0 46,0 100,0 0,0 0,0 0,0 3,7 7,7 8,4 8,7 8,8 8,9 9,9 12,2 12,7 12,8 14,4 20,5 20,9 21,9 22,6 24,7 29,1 29,9 33,3 34,2 37,0 37,9 41,3 47,4 50,0 54,0 Wyniki badania Liczba osób planowanych do szkoleń bieżących według typu i powodu szkolenia % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kwalifikacje uzupełniane Kwalifikacje deficytowe

33 Wyniki badania Liczba szkoleń i liczba uczestników szkoleń według form kształcenia Forma kształcenia Liczba szkoleń Liczba uczestników Kursy Kury i studia podyplomowe Kursy, studia podyplomowe i egzaminy 2 2 Kursy, studia podyplomowe i inne Kursy i egzaminy Kursy i inne Studia podyplomowe Studia podyplomowe i inne Egzaminy Egzaminy i inne 2 82 Inne

34 Wyniki badania Liczba osób planowana do przeszkolenia w celu zaspokojenia średniookresowych potrzeb szkoleniowych według typów szkoleń Opieka zdrowotna i terapia Prawne Logistyka, transport, w tym kursy prawa jazdy Sprzedaż i marketing Interpersonalne Technika, mechanika, naprawa i konserwacja Pedagogiczne, szkolenie nauczycieli Podatkowe i księgowe Informatyczne Zarządzanie i administrowanie Budowlane Elektryczne i energetyczne Fryzjersko-kosmetyczne Językowe Pozostałe Gastronomia i przetwórstwo żywności Kadrowe Spawalnicze Środowisko Rolnictwo i tereny zielone Krawieckie Dźwigowe Ubezpieczeniowe Gazowe Weterynaryjne Florystyczne Opieka społeczna Rekreacja Bankowe nie nowa/rozwojowa potrzeba nowa/rozwojowa potrzeba

35 Wyniki badania Liczba osób planowana do przeszkolenia według typów szkoleń oraz form kształcenia Zarządzanie i administrowanie Weterynaryjne Ubezpieczeniowe Technika, mechanika, naprawa i konserwacja Środowisko Sprzedaż i marketing Spawalnicze Rolnictwo i tereny zielone Rekreacja Prawne Pozostałe Podatkowe i księgowe Pedagogiczne, szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu Opieka zdrowotna i terapia Opieka społeczna Logistyka, transport, w tym kursy prawa jazdy Krawieckie Kadrowe Językowe Interpersonalne Informatyczne Gazowe Gastronomia i przetwórstwo żywności Fryzjersko-kosmetyczne Florystyczne Elektryczne i energetyczne Dźwigowe Budowlane Bankowe % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kursy studia podyplomowe egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych inne

36 M. Bydgoszcz M. Toruń M. Włocławek Inowrocławski Bydgoski M. Grudziądz Toruński Świecki Włocławski Żniński Nakielski Lipnowski Brodnicki Aleksandrowski Chełmiński Rypiński Mogileński Golubsko-dobrzyński Tucholski Sępoleński Radziejowski Grudziądzki Wąbrzeski Wyniki badania Liczba podmiotów z brakiem potrzeb średniookresowych według powiatów

37 Wyniki badania Liczba podmiotów z trwałymi potrzebami szkoleniowymi według typów szkoleń Prawne Sprzedaż i marketing Podatkowe i księgowe Opieka zdrowotna i terapia Pozostałe Technika, mechanika, naprawa i konserwacja Logistyka, transport, w tym kursy prawa jazdy Pedagogiczne, szkolenie nauczycieli Kadrowe Językowe Informatyczne Budowlane Zarządzanie i administrowanie Elektryczne i energetyczne Ubezpieczeniowe Spawalnicze Fryzjersko-kosmetyczne Gastronomia i przetwórstwo żywności Interpersonalne Rolnictwo i tereny zielone Weterynaryjne Gazowe Rekreacja Opieka społeczna Bankowe Krawieckie Dźwigowe Środowisko Administracja biurowa

38 Wyniki badania Liczba podmiotów z trwałymi potrzebami szkoleniowymi według powiatów M. Bydgoszcz M. Toruń Bydgoski Inowrocławski Świecki M. Włocławek Nakielski M. Grudziądz Aleksandrowski Żniński Lipnowski Włocławski Radziejowski Chełmiński Brodnicki Tucholski Sępoleński Toruński Rypiński Wąbrzeski Mogileński Grudziądzki Golubsko-dobrzyński

39 Kujawsko-pomorskie Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek Wyniki badania Liczba podmiotów zainteresowanych dofinansowaniem z KFS w dniu badania według powiatów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nie Tak

40 Wyniki badania Zainteresowanie KFS w województwie kujawsko-pomorskim według form działań na rzecz kształcenia ustawicznego 2,0% 15,3% 4,6% 4,6% 15,4% 58,1% Diagnoza potrzeb szkoleniowych Studia podyplomowe Badania lekarskie Kursy Egzaminy Ubezpieczenia

41 M. Bydgoszcz M. Toruń Inowrocławski M. Włcławek Bydgoski Toruński Świecki Żniński Nakielski Włocławski M. Grudziądz Rypiński Aleksandrowski Lipnowski Radziejowski Sępoleński Chełmiński Brodnicki Mogileński Golubsko-dobrzyński Tucholski Wąbrzeski Grudziądzki Wyniki badania Zapotrzebowanie na dofinansowanie kursów z KFS według powiatów

42 Prawne Podatkowe i księgowe Sprzedaż i marketing Logistyka, transport, w tym kursy prawa Opieka zdrowotna i terapia Informatyczne Technika, mechanika, naprawa i Językowe Pedagogiczne, szkolenie nauczycieli i Zarządzanie i administrowanie Pozostałe Budowlane Interpersonalne Kadrowe Fryzjersko-kosmetyczne Elektryczne i energetyczne Gastronomia i przetwórstwo żywności Dźwigowe Ubezpieczeniowe Spawalnicze Rolnictwo i tereny zielone Weterynaryjne Rekreacja Administracja biurowa Florystyczne Opieka społeczna Bankowe Środowisko Gazowe Krawieckie Wyniki badania Liczba szkoleń (mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb szkoleniowych), które miałyby być dofinansowane ze środków KFS według typów szkoleń

43 M. Bydgoszcz M. Toruń Inowrocławski M. Włcławek Świecki Toruński Bydgoski Włocławski Rypiński Sępoleński Nakielski Żniński Radziejowski Brodnicki Lipnowski M. Grudziądz Aleksandrowski Mogileński Golubsko-dobrzyński Tucholski Wąbrzeski Chełmiński Grudziądzki Wyniki badania Liczba szkoleń (mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb szkoleniowych), które miałyby być dofinansowane ze środków KFS według powiatów

44 Logistyka, transport, w tym kursy prawa Prawne Opieka zdrowotna i terapia Sprzedaż i marketing Podatkowe i księgowe Technika, mechanika, naprawa i Budowlane Informatyczne Zarządzanie i administrowanie Pozostałe Pedagogiczne, szkolenie nauczycieli i Językowe Elektryczne i energetyczne Gastronomia i przetwórstwo żywności Spawalnicze Fryzjersko-kosmetyczne Kadrowe Krawieckie Interpersonalne Florystyczne Ubezpieczeniowe Rekreacja Środowisko Dźwigowe Opieka społeczna Rolnictwo i tereny zielone Weterynaryjne Wyniki badania Liczba szkoleń (mających na celu zaspokojenie średniookresowych potrzeb szkoleniowych), które miałyby być dofinansowane ze środków KFS według typów szkoleń

45 M. Bydgoszcz M. Toruń Inowrocławski Bydgoski Toruński Aleksandrowski Włocławski Nakielski M. Włcławek Świecki M. Grudziądz Radziejowski Tucholski Chełmiński Brodnicki Lipnowski Sępoleński Żniński Rypiński Mogileński Golubsko-dobrzyński Grudziądzki Wąbrzeski Wyniki badania Liczba szkoleń (mających na celu zaspokojenie średniookresowych potrzeb szkoleniowych), które miałyby być dofinansowane ze środków KFS według powiatów

46 Handel; naprawa pojazdów samochodowychδ Przetwórstwo przemysłowe Edukacja Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Budownictwo Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia Obsługa rynku nieruchomościδ Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomiaδ Informacja i komunikacja Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaδ Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Administrowanie i działalność wspierającaδ Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą Górnictwo i wydobywanie Wyniki badania Liczba szkoleń (mających na celu zaspokojenie niezmiennych/trwałych potrzeb szkoleniowych), które miałyby być dofinansowane ze środków KFS według sekcji PKD

47 M. Bydgoszcz Bydgoski M. Toruń Świecki Inowrocławski Aleksandrowski M. Grudziądz Sępoleński Żniński Lipnowski M. Włocławek Nakielski Radziejowski Włocławski Rypiński Tucholski Chełmiński Brodnicki Toruński Wąbrzeski Grudziądzki Golubsko-dobrzyński Mogileński Wyniki badania Liczba szkoleń (mających na celu zaspokojenie niezmiennych/trwałych potrzeb szkoleniowych), które miałyby być dofinansowane ze środków KFS według powiatów

48 Rekomendacje REKOMENDACJA 1. W związku z deklarowanym przez podmioty gospodarki narodowej zapotrzebowaniem na szkolenia średniookresowe z zakresu sprzedaży i marketingu, techniki, mechaniki, naprawy i konserwacji, logistyki i transportu oraz opieki zdrowotnej i terapii Publiczne Służby Zatrudnienia powinny zintensyfikować działania zmierzające do organizacji szkoleń związanych z tą tematyką. Szczególnego znaczenia nabiera tematyka opieki zdrowotnej i terapii w kontekście postępującego starzenia się ludności.

49 Rekomendacje REKOMENDACJA 2. Przewidywane przez podmioty gospodarki narodowej zwiększone zapotrzebowanie na zawody z grupy Robotników przemysłowych i rzemieślników oraz Pracowników usług osobistych i sprzedawców powinno spowodować intensyfikację działań Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy skierowanej do tej grupy zawodów.

50 Rekomendacje REKOMENDACJA 3. W powiatach o niskim stopniu zainteresowania korzystaniem z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy prowadzić działania promocyjne związane z korzyściami wynikającymi z pozyskiwania środków z KFS oraz obsługi administracyjno-księgowej w podmiocie biorącym dofinansowanie.

51 Rekomendacje REKOMENDACJA 4. Należy zacieśnić współpracę z organizacjami pracodawców, w celu lepszego dostosowania formalnej i pozaformalnej oferty edukacyjnej do oczekiwań i wymagań pracodawców, w zakresie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.

52 Rekomendacje REKOMENDACJA 5. Wobec niechęci pracodawców do uczestnictwa w badaniach należy prowadzić akcję promocyjną badań rynku pracy prowadzonych poprzez podmioty gospodarki narodowej z uwzględnieniem przyszłych korzyści wynikających z badań realizowanych obecnie.

53 dr Dominik Śliwicki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Stanisława Konarskiego Bydgoszcz

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

niż agencja badawcza Więcej

niż agencja badawcza Więcej Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów Badanie efektywności wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku

Ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku Badanie finansowane ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na KFS Ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 0661

Gmina: Miejscowość: Powiat: 0661 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Wykres 1. Pracujący w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009 2013 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 686 564 680 154

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Wykres 1. Pracujący w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009 2013 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 686 564

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców. województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców. województwa kujawsko-pomorskiego Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego Rynek Pracy pod Lupą Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Toruń, 15 czerwca 2012 r. O badaniu

Bardziej szczegółowo

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 Maj 2013 Rozkłady liczebności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu styczeń 2012 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu styczeń 2012 r. Projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Badanie pracodawców realizacja i wyniki

Badanie pracodawców realizacja i wyniki Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Badanie pracodawców realizacja i wyniki Toruń, 12 grudnia 2012 r. Tytułem

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 -relacja popytu i podaży Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach 2011-2013 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, wrzesień 2009 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

2.2. Struktura uczestników szkoleń według wieku i poziomu wykształcenia oraz czasu trwania szkolenia Osoby, które w okresie Wyszczególnienie

2.2. Struktura uczestników szkoleń według wieku i poziomu wykształcenia oraz czasu trwania szkolenia Osoby, które w okresie Wyszczególnienie Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4 Ogółem (w.02+04)

Bardziej szczegółowo

2.2. Struktura uczestników szkoleń według wieku i poziomu wykształcenia oraz czasu trwania szkolenia Osoby, które w okresie Wyszczególnienie

2.2. Struktura uczestników szkoleń według wieku i poziomu wykształcenia oraz czasu trwania szkolenia Osoby, które w okresie Wyszczególnienie Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

pracodawców w świetle trzech edycji badań

pracodawców w świetle trzech edycji badań Obraz sytuacji wśród w d kujawsko-pomorskim pracodawców w świetle trzech edycji badań Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach 2011-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAWODY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 R.

ZAWODY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 R. ZAWODY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 R. WOJEWÓDZKI RYNEK PRACY W 2012 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SONDAŻ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO

SONDAŻ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO SONDAŻ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Grudzień 21 r. Projekt systemowy WUP w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015

Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015 Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015 Na zamówienie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców.

Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców. Na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje

zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje Rynek pracy oczami pracodawców zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje WIOLETTA PYTKO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE LUBACZÓW, 2 MARCA 2017 R. Jak badaliśmy? Badanie CATI N = 3 670 pracodawców IX-X

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Realizacja i wyniki badania ankietowego lokalnych pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q4 2018 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo