Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1433/2015 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 23 czerwca 2015 r. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza spółki PKP CARGO S.A., zwana dalej RADĄ, działa w szczególności na podstawie: 1. Kodeksu Spółek Handlowych, zwanego dalej KSH, oraz innych właściwych przepisów prawa; 2. Statutu spółki PKP CARGO S.A., zwanej dalej SPÓŁKĄ; oraz 3. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A., zwanego dalej Regulaminem. 2. RADA wykonuje stały nadzór nad działalnością SPÓŁKI we wszystkich dziedzinach jej działalności. II. ORGANIZACJA i tryb pracy RADY 1. Pracą RADY kieruje przewodniczący RADY, zwany dalej Przewodniczącym RADY Członkowie RADY wykonują swoje zadania osobiście. 3. Obsługę administracyjno-biurową RADY i jej komitetów prowadzi Biuro Zarządu SPÓŁKI RADA wykonuje czynności nadzorcze kolegialnie. 2. RADA może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członek RADY zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu RADY. 4. RADA może uchwałą delegować członka lub członków RADY Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu SPÓŁKI, w razie zawieszenia członków Zarządu lub całego Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać. 5. RADA może kontrolować i dokonywać przeglądu każdego obszaru działalności SPÓŁKI, badać wszystkie dokumenty SPÓŁKI, żądać od Zarządu SPÓŁKI i pracowników SPÓŁKI sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku SPÓŁKI. 6. Każdy członek RADY powinien podejmować odpowiednie działania, aby RADA otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących SPÓŁKI. 7. RADA może korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów. W tym celu RADA przedkłada do Zarządu SPÓŁKI odpowiednie zawiadomienie wraz z uchwałą wskazującą nazwisko bądź firmę eksperta, przedmiot zlecenia i warunki jego wykonania. Koszty ekspertyzy wynikające z umów zawartych przez Zarząd, ponosi SPÓŁKA. 8. RADA powołuje Komitet Audytu, Komitet ds. Nominacji oraz inne komitety, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Statut SPÓŁKI, Regulamin oraz uchwały RADY.

2 5. 1. Każdy członek RADY powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem SPÓŁKI, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. 2. W razie sprzeczności interesów SPÓŁKI z osobistymi interesami członka RADY, jego współmałżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, powinien on powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosownia nad uchwałą w sprawie i zażądać zaznaczenia tego w protokole. 3. Członek RADY powinien przekazać Zarządowi SPÓŁKI: 1) pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SPÓŁKI; obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka RADY w sprawie rozstrzyganej przez RADĘ; 2) pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w: (a) Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), zwanego dalej ZALECENIEM KE; (b) art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; (c) 21 Statutu SPÓŁKI. 4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3, dotyczą również osoby kandydującej do RADY oraz mającej zostać powołaną w skład RADY w wykonaniu uprawnień osobistych. Członek RADY ma obowiązek niezwłocznego informowania Zarządu SPÓŁKI w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w zakresie informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, uległa zmianie. 5. Wszelkie informacje uzyskane przez członka RADY w związku z zasiadaniem w RADZIE, których ujawnienie mogłoby prowadzić do naruszenia interesów SPÓŁKI, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną tajemnicę handlową, zobowiązany jest on zachować w poufności. Członek RADY nie może takich informacji wykorzystywać i przekazywać poza SPÓŁKĘ. 6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 5, spoczywa na członku RADY także po wygaśnięciu mandatu. W razie wygaśnięcia mandatu były członek RADY ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Przewodniczącemu RADY wszystkie nośniki informacji (niezależnie od ich formy) zawierające informacje objęte zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 5, lub te nośniki zniszczyć albo trwale usunąć z nich informacje objęte zobowiązaniem i złożyć Przewodniczącemu RADY w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu pisemne oświadczenie o dokonanym zniszczeniu albo usunięciu. III. Skład i sposób powoływania RADY Skład RADY, liczbę i sposób powoływania jej członków reguluje KSH oraz Statut SPÓŁKI. 2. RADA wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RADY z zastrzeżeniem postanowień Statutu SPÓŁKI. RADA może wybrać ze swego grona sekretarza RADY. 1. Kadencja RADY jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata Mandaty członków RADY wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI zatwierdzającego sprawozdanie finansowe SPÓŁKI za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. 3. Mandat członka RADY wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu RADY.

3 4. Członek RADY nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania RADY, w tym podejmowania przez nią uchwał. IV. Zwoływanie posiedzeń i prowadzenie obrad Posiedzenia RADY zwołuje Przewodniczący RADY w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego RADY, zwołuje je członek RADY upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego RADY. 3. Przewodniczący RADY ma obowiązek zwołać posiedzenie RADY na pisemny wniosek członka RADY lub na wniosek Zarządu SPÓŁKI. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku przez Przewodniczącego RADY. 4. Jeżeli Przewodniczący RADY nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad RADY może być dokonane na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem. Do porządku obrad powinny zostać załączone projekty uchwał i odpowiednie dokumenty związane z tematyką posiedzenia. 2. Zawiadomienie powinno być wysłane co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesłanie zawiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni Na wniosek każdego z członków RADY, a także na taki wniosek Zarządu SPÓŁKI, zwołujący posiedzenie włącza wskazaną we wniosku sprawę do porządku obrad i zamieszcza odpowiedni punkt w zawiadomieniu lub wysyła uzupełnienie zawiadomienia, o ile wniosek o włączenie sprawy do porządku obrad złożony został co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie RADY i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący RADY lub osoba przez niego wskazana. 2. Przewodniczący RADY: 1) otwiera, zamyka i kieruje obradami RADY i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, 2) udziela głosu, 3) zarządza przerwy w obradach, 4) wydaje zarządzenia porządkowe, 5) przyjmuje wnioski, 6) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał, 7) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia RADY. 3. Sekretarz RADY: 1) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał, 2) czuwa nad przebiegiem głosowania, 3) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone, 4) sporządza protokół z posiedzenia RADY i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał, o ile do sporządzenia protokołu i wypisów z protokołu Przewodniczący

4 RADY nie wyznaczy innej osoby spośród członków RADY lub pracowników Biura Zarządu SPÓŁKI. 4. W przypadku niedokonania wyboru sekretarza RADY, jego czynności wykonuje Przewodniczący RADY lub wyznaczony przez niego na piśmie członek RADY. 5. Udział w posiedzeniach RADY jest obowiązkiem członka RADY W posiedzeniach RADY mogą uczestniczyć członkowie Zarządu SPÓŁKI oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego RADY lub osobę prowadzącą posiedzenie. Na wniosek każdego z członków RADY, RADA może postanowić, że będzie obradować wyłącznie w swoim gronie. 2. Posiedzenia RADY odbywają się w siedzibie SPÓŁKI lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Do ważności uchwał RADY jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego RADY, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybie wskazanym w Uchwały RADY zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego RADY. 3. Uchwały RADY w sprawie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu lub Zarządu wymagają zgody Przewodniczącego RADY. 4. Członkowie RADY mogą brać udział w podejmowaniu uchwał RADY, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka RADY. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu RADY. 5. Uchwałę uważa się za przyjętą w dniu głosowania, chyba że treść uchwały stanowi inaczej Głosowanie na posiedzeniach RADY jest jawne. 2. Tajne głosowanie Przewodniczący RADY może zarządzić w sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego członka RADY. 1. Posiedzenia RADY są protokołowane Protokół z posiedzenia RADY powinien zawierać: 1) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, 2) stwierdzenie zdolności RADY do podejmowania uchwał, 3) przyjęty porządek obrad, 4) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, 5) treść uchwał, 6) stwierdzenie powzięcia uchwały, 7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (wynik głosowania), 8) zdania odrębne członków RADY. 3. Załącznikami do protokołu są: 1) lista obecności zawierająca nazwiska i imiona obecnych członków RADY, 2) plany, sprawozdania, wnioski i inne opracowania. 4. Każda strona protokołu oraz załączników do protokołu parafowana jest przez Przewodniczącego RADY lub osobę prowadzącą posiedzenie. 5. Protokół z posiedzenia RADY podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu, najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.

5 6. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy, zawierające treść podjętych uchwał. Wypisy podpisuje Przewodniczący RADY, lub osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego RADY Uchwały RADY mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem uchwał w sprawach wyboru Przewodniczącego RADY i Wiceprzewodniczącego RADY, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach. 2. O przeprowadzeniu pisemnego głosowania decyduje Przewodniczący RADY z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu SPÓŁKI lub członka RADY. 3. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 1 są ważne, gdy wszyscy członkowie RADY powiadomieni zostali na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem przez Przewodniczącego RADY lub osobę przez niego upoważnioną, o treści projektów tych uchwał. 4. Członkowie RADY składają swoje oświadczenia co do sposobu głosowania nad uchwałą na odrębnych pismach (które mogą zostać również przekazane drogą elektroniczną lub faksem), zawierających identyczną treść uchwały i zwracają je niezwłocznie do Biura Zarządu SPÓŁKI. Oświadczenia co do sposobu głosowania nad uchwałą powinny zostać złożone Przewodniczącemu RADY w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego RADY w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze. 5. Przewodniczący RADY lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie zebranych oświadczeń sporządza protokół, który powinien zawierać: 1) numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, 2) treść uchwały, 3) stwierdzenie powzięcia uchwały, 4) liczbę głosów oddanych na uchwałę (wynik głosowania), 5) zdania odrębne członków RADY. 6. Załącznikami do protokołu są: 1) pisma zawierające treść uchwały oraz oświadczenia członków RADY co do sposobu głosowania nad uchwałą, 2) plany, sprawozdania, wnioski i inne opracowania. 7. Uchwałę podjętą w wyniku głosowania pisemnego uważa się za przyjętą w dacie podpisania przez Przewodniczącego RADY protokołu, stwierdzającego przyjęcie uchwały. 8. Protokół z pisemnego głosowania Przewodniczący RADY podpisuje w dniu jego sporządzenia, a pozostali członkowie RADY najpóźniej na najbliższym posiedzeniu RADY. 17. Powzięte uchwały oraz wypisy z protokołów Biuro Zarządu SPÓŁKI przekazuje Zarządowi SPÓŁKI RADA prowadzi rejestr protokołów z posiedzeń RADY i powziętych przez siebie uchwał. 2. Oryginały protokołów z posiedzeń RADY przechowywane są w Biurze Zarządu SPÓŁKI, w sposób zapewniający dostęp do nich Przewodniczącemu i członkom RADY. 3. Członkowie RADY na żądanie otrzymują kopie protokołów.

6 V. Zadania i kompetencje RADY Kompetencje RADY są określone przez przepisy KSH, inne właściwe ustawy, a także postanowienia Statutu SPÓŁKI, Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w Spółce. 2. Poza wykonywaniem kompetencji, o których mowa w ust. 1, RADA: 1) powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SPÓŁKI zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki; 2) powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI; 3) zatwierdza zasady działania i organizacji komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI przygotowane przez Zarząd SPÓŁKI; oraz 4) na wniosek Zarządu SPÓŁKI zatwierdza zasady współpracy SPÓŁKI z biegłym rewidentem w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, dalej zwanym BIEGŁYM REWIDENTEM. 3. W odrębnej uchwale lub w uchwale wyrażającej, zgodnie z postanowieniami Statutu SPÓŁKI, zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem, RADA może upoważnić Zarząd SPÓŁKI do dokonywania zmian zawartej umowy (w formie aneksu lub porozumienia zmieniającego). Wniosek do RADY o podjęcie uchwały w powyższym zakresie wymaga uzasadnienia w zakresie przyczyn udzielenia stosownego upoważnienia Zarządowi SPÓŁKI. VI. Komitety RADY RADA powołuje następujące komitety stałe: (a) Komitet Audytu; oraz (b) Komitet ds. Nominacji. 2. RADA może powoływać inne komitety stałe lub komitety ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze RADY, których celem działania jest w szczególności przedstawienie RADZIE rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania. RADA określa zadania takich komitetów i sposób ich realizacji. 3. W skład Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji wchodzi trzech (3) członków. W skład Komitetu ds. Nominacji wchodzi co najmniej jeden członek RADY spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w 20 i 21 Statutu SPÓŁKI. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwóch członków RADY spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w 20 i 21 Statutu SPÓŁKI. W skład pozostałych komitetów wchodzi nie mniej niż trzech (3) członków. Członkowie komitetów powoływani są przez RADĘ spośród członków RADY na okres odpowiadający długości kadencji RADY. 4. Z zastrzeżeniem Komitetu ds. Nominacji, członkowie poszczególnych komitetów wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji zostaje powołany przez RADĘ spośród członków tego komitetu, spełniających kryterium niezależności oraz powołanych w trybie określonym w 20 i 21 Statutu SPÓŁKI. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu. Przewodniczący RADY może być członkiem komitetów RADY, ale nie może być przewodniczącym Komitetu Audytu. 5. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek komitetu. Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący RADY lub wskazany przez niego członek komitetu. 6. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach RADY, przy czym posiedzenia komitetów powinny odbywać się

7 co najmniej cztery razy do roku. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu. 7. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego komitetu. 8. Z posiedzeń komitetu oraz z głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół. 9. Przewodniczący komitetu przedkłada RADZIE uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad RADY, a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy. 10. Z zastrzeżeniem przepisów regulujących zasady przekazywania do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przewodniczący komitetu ma możliwość bezpośredniego komunikowania się z akcjonariuszami poprzez umieszczanie informacji w sieci Internet na stronie SPÓŁKI. 11. W kwestiach nieuregulowanych w przepisach dotyczących komitetów RADY, stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Statut SPÓŁKI określa wymogi odnośnie składu i kwalifikacji członków Komitetu Audytu, w tym udziału w pracach Komitetu Audytu członków RADY spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w 20 i 21 Statutu SPÓŁKI. 2. Przewodniczący Komitetu Audytu lub członek tego komitetu przez niego wskazany uczestniczy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI. 3. Czas członkostwa w Komitecie Audytu nie może przekraczać okresu 3 lat. 4. Każdy z członków Komitetu Audytu obecny na posiedzeniu, po przedstawieniu lub ustaleniu porządku obrad składa oświadczenie o braku występowania konfliktu interesów pomiędzy omawianymi sprawami a jego osobą. 5. Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w SPÓŁCE i Grupie Kapitałowej SPÓŁKI oraz współpraca z biegłymi rewidentami SPÓŁKI. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym; 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz SPÓŁKI innych niż rewizja finansowa usług; 6) rekomendowanie RADZIE podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej SPÓŁKI (przedstawiane RADZIE rekomendacje powinny dotyczyć wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania takiego podmiotu oraz zasad i warunków jego zatrudnienia); 7) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez SPÓŁKĘ, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez SPÓŁKĘ i jej grupę (w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółek w grupie); 8) zatwierdzanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

8 9) opiniowanie i przedkładanie RADZIE do zatwierdzenia rocznego budżetu komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI; 10) opiniowanie i przedkładanie RADZIE do zatwierdzenia zmian zakresu czynności komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI; 11) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego w drodze wyrażenia opinii dotyczącej wyboru, powołania, odwołania szefa komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI, a także monitorowanie reakcji Zarządu SPÓŁKI na jego ustalenia i zalecenia; 12) wyrażenie opinii w dotyczącej wypowiedzenia warunków pracy lub płacy (obniżenie wynagrodzenia) szefowi komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI; 13) analizowanie raportów audytorów wewnętrznych SPÓŁKI i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu SPÓŁKI na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych; 14) współpraca z komórkami organizacyjnymi SPÓŁKI odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy; 15) przegląd, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane; 16) przegląd systemu rachunkowości zarządczej SPÓŁKI; 17) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych; 18) omawianie z biegłymi rewidentami SPÓŁKI, przed rozpoczęciem każdego badania lub przeglądu sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania lub przeglądu oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami SPÓŁKI; 19) kontrolowanie charakteru i zakresu usług innych niż usługi badania lub przeglądu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta lub podmioty powiązane wobec biegłego rewidenta, w szczególności na podstawie ujawnienia przez biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat wniesionych przez SPÓŁKĘ i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej, jej podmiotów powiązanych i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle; 20) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji Zarządu SPÓŁKI na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu SPÓŁKI; 21) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług biegłego rewidenta i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności; 22) zatwierdzanie wewnętrznego planu audytu przygotowywanego przez komórkę audytu wewnętrznego SPÓŁKI; oraz 23) inne zadania zlecone przez RADĘ. 6. Komitet Audytu ma możliwość bezpośredniego kontaktowania i komunikowania się oraz ścisłej współpracy z szefem komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI. Co najmniej dwa razy w roku Komitet Audytu spotyka się z szefem komórki audytu wewnętrznego SPÓŁKI bez udziału członków Zarządu SPÓŁKI. 7. Komitet Audytu jest odpowiedzialny za kontaktowanie się z audytorami wewnętrznymi SPÓŁKI oraz z BIEGŁYM REWIDENTEM w zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z audytem SPÓŁKI. 8. Komitet Audytu może żądać zaangażowania przez SPÓŁKĘ zewnętrznych doradców prawnych, doradców finansowych lub innych doradców, jeśli uzna to za niezbędne dla realizacji swoich obowiązków, a SPÓŁKA będzie ponosić koszty z tym związane. 9. W celu umożliwienia Komitetowi Audytu wypełnienia swoich obowiązków Komitet Audytu będzie informowany: (i) o metodach rachunkowości zastosowanych przy istotnych i nietypowych transakcji, w przypadku gdy mogą powstać rozbieżności w interpretacji ujęcia księgowego takiej transakcji; (ii) o programie działania wewnętrznych audytorów SPÓŁKI i BIEGŁEGO REWIDENTA, jak również o wynikach przeprowadzonych przez nich audytów w SPÓŁCE, w tym udostępnienie raportów z tychże audytów; (iii) raz do roku (przed zakończeniem pierwszego

9 kwartału roku) o implementacji wewnętrznego planu audytu; oraz (iv) co 6 miesięcy (do końca, odpowiednio, stycznia oraz lipca) o zastosowaniu się do rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. 10. Komitet Audytu składa RADZIE sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz na pół roku, w terminie trzech tygodni od dnia publikacji sprawozdań półrocznych i rocznych, a ponadto po każdym posiedzeniu komitetu przekazuje RADZIE informacje o poruszanej tematyce i przedkłada do wiadomości protokół z posiedzenia. 11. Raz do roku Komitet Audytu dokonuje przeglądu przepisów regulujących jego działalność pod kątem ich maksymalnej efektywności. 12. Zarząd SPÓŁKI zapewnia Komitetowi Audytu: (a) możliwość korzystania z usług doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do wypełniania jego obowiązków; (b) dostęp do informacji o programie prac BIEGŁEGO REWIDENTA oraz wszelkich sprawozdań z prowadzonych przez niego prac, a także innych kwestii wynikających z badania, przeglądu lub usług rewizji finansowej świadczonych przez BIEGŁEGO REWIDENTA; (c) dostęp do informacji na temat metod stosowanych przy rozliczaniu znaczących, nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych sposobów ich ujęcia księgowego; (d) program wprowadzania nowych członków Komitetu Audytu do ich obowiązków, a także ich późniejsze szkolenia w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania przez nich obowiązków Statut SPÓŁKI określa wymogi odnośnie składu i kwalifikacji członków Komitetu ds. Nominacji. 2. Zadaniem Komitetu ds. Nominacji jest organizowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu SPÓŁKI oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu SPÓŁKI, a także wspomaganie osiągania celów strategicznych SPÓŁKI poprzez przedstawianie RADZIE opinii i wniosków dotyczących struktury zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników Spółki, w tym w szczególności członków Zarządu SPÓŁKI i kadry kierowniczej wysokiego szczebla. Do zadań Komitetu ds. Nominacji należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań określonych w Regulaminie Powoływania członków Zarządu, o którym mowa w 14 ust. 6 Statutu SPÓŁKI; 2) przedstawianie RADZIE propozycji dotyczących wynagradzania oraz form zatrudnienia członków Zarządu SPÓŁKI z uwzględnieniem oceny wyników ich dotychczasowej pracy oraz ich dotychczasowych osiągnięć; 3) przedstawianie RADZIE opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników, a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów SPÓŁKI oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie; 4) ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w SPÓŁCE; 5) analizowanie polityki Zarządu SPÓŁKI dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla, wydawanie ogólnych zaleceń Zarządowi SPÓŁKI odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz monitorowanie wskazanego poziomu i struktury; 6) okresowa ocena umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu SPÓŁKI i kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz przedstawianie wyników oceny RADZIE; oraz 7) inne zadania zlecone przez RADĘ. 3. Komitet ds. Nominacji składa RADZIE sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz na rok, w terminie trzech tygodni od dnia publikacji rocznych sprawozdań finansowych. 4. Zarząd SPÓŁKI zapewnia Komitetowi ds. Nominacji: (a) możliwość korzystania z usług doradców zewnętrznych, w tym doradcy rekrutacyjnego w rozumieniu Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, o którym mowa w 14 ust. 6 Statutu SPÓŁKI oraz w celu uzyskania informacji na temat rynkowych standardów systemów wynagrodzeń; (b) dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2; (c) środki niezbędne do przeprowadzania procesu rekrutacji, w szczególności w zakresie określonym w Regulaminie

10 Powoływania Członków Zarządu, o którym mowa w 14 ust. 6 Statutu SPÓŁKI, w formie, jaką komitet uzna za stosowną. VII. Postanowienia końcowe 23. Koszty działalności RADY i komitetów RADY ponosi SPÓŁKA Zmiana Regulaminu wymaga uchwały RADY. 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie postanowień odnoszących się do Komitetu ds. Nominacji lub Komitetu Audytu albo zmian regulaminu Komitetu ds. Nominacji lub Komitetu Audytu, RADA na Walnym Zgromadzeniu SPÓŁKI następującym po zmianie któregokolwiek z regulaminów przedstawia w formie pisemnej szczegółowe informacje o naturze i zakresie wprowadzonych zmian, jak również stosowne uzasadnienie ich wprowadzenia. 3. RADA powinna niezwłocznie dokonywać zmian Regulaminu wynikających ze zmian Statutu SPÓŁKI. 4. RADA może przyjąć tekst jednolity Regulaminu. 25. Począwszy od dnia pierwszego notowania akcji SPÓŁKI na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niniejszym Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza spółki AAT HOLDING S.A., z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) ( Rada Nadzorcza, Rada ), działa na podstawie przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna

REGULAMIN Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna REGULAMIN Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Nr 1609/VI/2016 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27 października 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Audytu (zwany dalej Komitetem) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ. LSI Software S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ. LSI Software S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ (zatwierdzony uchwałą Rady nadzorczej nr 18/RN/2017 z dnia 20 października 2017 roku) 1 S t r o n a Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A. (uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29 czerwca 2015 roku, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2017 roku)) 1 ZADANIA I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej nr VIII/45/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej nr VIII/45/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej GOBARTO S.A. (dalej jako: Komitet Audytu) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i pełni funkcje konsultacyjno doradcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki ZUE S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A. Załącznik do Uchwały Nr 7/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Europejskiego Centrum Odszkodowań. Spółka Akcyjna. z siedzibą w Legnicy

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Europejskiego Centrum Odszkodowań. Spółka Akcyjna. z siedzibą w Legnicy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (tekst przyjęty uchwałą Nr 16/2017 Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna w Legnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Komitet Audytu spółki Medicalgorithmics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ NR 46/13 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Komitet Audytu 1 Komitet Audytu PCC EXOL Spółka Akcyjna ( Spółka ) zwany dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ ORBIS S.A. Zał. do Uchwały nr 15/VI/2005 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 25 stycznia 2005 r. (tekst ujednolicony wg stanu na 27.06.2014 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 47/VI/2006 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROJEKT REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą FTI PROFIT Spółki Akcyjnej. 2 1. Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Katowice, Wrzesień 2010 r. 1 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Postanowienia ogólne 1 Komitet Audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA uchwalony uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. 1. 1. Regulamin Komitetu Audytu spółki pod firmą Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENEA SA W POZNANIU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENEA SA W POZNANIU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENEA SA W POZNANIU 1 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY 1. Rada Nadzorcza Enea SA, zwana dalej Radą lub Radą Nadzorczą, jest organem Spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 9/2018 z dnia 25 maja 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwanej dalej Spółką ) ustanawia niniejszym regulamin działającego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza: REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Tele-Polska Holding S.A., zwany dalej Regulaminem", uchwalony został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Przyjęty uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 30 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu Rozdział I Postanowienia ogólne &1 Niniejszy Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności. &2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A.

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MISPOL S.A." I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MISPOL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MISPOL S.A." I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie 35 Statutu MISPOL S.A. uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej MISPOL S.A. ( Spółka"), zwany dalej Regulaminem". 2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia 20.10.2017 r. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR S.A. 1. Komitet Audytu spółki Protektor Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach Rozdział I Przepisy ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Statutu Spółki, 2) Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3) Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna (tekst jednolity według stanu na dzień 01 stycznia 2019 roku) Regulamin

Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna (tekst jednolity według stanu na dzień 01 stycznia 2019 roku) Regulamin Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą Nr 04/2017 Rady Nadzorczej Amica S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniony Uchwałą Nr 01/XII/2018 Rady Nadzorczej Amica S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej. 2 1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BIOTON Spółka Akcyjna

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BIOTON Spółka Akcyjna Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BIOTON Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki BYTOM S.A. ("Spółka"), zwana dalej "Radą", jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A.

REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr URN/54/2015 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 01.09.2015 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 12 grudnia 2016 r. 1 S t r o n a 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 1. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE 1 [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa organizację Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza ) spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 16.10.2017 R. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej DM IDM S.A. z dnia 26.10.2012 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści:

Rada Nadzorcza niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści: Uchwała Nr 1/05/17 z dnia.. maja 2017 r. Rady Nadzorczej Spółki BROWAR CZARNKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza niniejszym uchwala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) Hortico S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) 1 1. Komitet ds. Audytu, zwany w dalszej części Komitetem, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/04/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zatwierdzony uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo