Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu Zasilanie modeli i bezpieczeństwo 2. Oscyloskop cyfrowy HP 54615B Właściwości użytkowe Uruchomienie i podstawowa obsługa Pomiary automatyczne Uśrednianie Funkcje pamięci Komunikacja z PC Przykładowe pomiary 3. Analizator widma TEK 495P Szkic działania i budowy analizatora Krótki opis panelu czołowego i przygotowanie analizatora do pomiarów Pomiary widma sygnału Pomiary amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych Komunikacja z PC Obliczanie mocy z krzywej widmowej Przykładowe pomiary widma i charakterystyk częstotliwościowych

2 1. Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium 1.1. Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu. Modele laboratoryjne układów są zmontowane na odkrytych samonośnych płytkach drukowanych z zainstalowanymi przełącznikami, gniazdami zasilania oraz wejściowymi i wyjściowymi gniazdami BNC dla sygnałów wysokiej częstotliwości. Pomiary odpowiednich sygnałów dokonywane są zwykle w układach, których przykład pokazano na rysunku 1. Generator Impulsowy lub PRBS Zasilacz modelu Kabel zasilający Oscyloskop lub analizator R IN =50Ω Komunikacja z PC WE Model laboratoryjny lub zestaw modeli WY Rys.1.Typowa konfiguracja pomiarowa w ćwiczeniu laboratoryjnym Pomiary sygnałów wysokiej częstotliwości dokonywane są w warunkach obustronnego dopasowania do rezystancji charakterystycznej kabli doprowadzających sygnał od źródła do przyrządu pomiarowego, wynoszącej R c = 50Ω. W przypadku pomiarów oscyloskopowych oznacza to konieczność włączenia opcji rezystancji wejściowej kanału pomiarowego na R IN = 50Ω. Analizator widma TEK 495P posiada wejście sygnałowe stałoprądowe o oporności R IN = 50Ω. UWAGA! Z uwagi na ograniczony zakres dynamiki wejściowej analizatora, oraz na fakt, że w niektórych modelach laboratoryjnych sygnał wyjściowy może zawierać składową stałą, która może uszkodzić wejście analizatora, POLECA się na wejściu stosować szeregowy kondensator w postaci komponentu koncentrycznego - tzw. DC BLOCK a. Możliwy jest jednoczesny pomiar oscyloskopem i analizatorem tego samego sygnału, pod warunkiem, że terminację linii stanowi wejście analizatora, natomiast wejście oscyloskopowe, nastawione na rezystancję R IN = 1 MΩ,

3 podłączone jest przez trójnik BNC włączony w środku linii doprowadzającej sygnał do analizatora patrz rysunek 2. Generator Impulsowy lub PRBS Oscyloskop Analizator HP 54615B TEK 495P R IN =1MΩ R IN =50Ω WE Model laboratoryjny WY Trójnik BNC DC BLOCK Rys.2.Jednoczesny pomiar oscyloskopem i analizatorem widma 1.2. Zasilanie modeli i bezpieczeństwo. Wszystkie modele układów laboratoryjnych są zasilane z wyodrębnionych zasilaczy niskiego napięcia, zwykle zawartych w niewielkich obudowach, mechanicznie związanych z wtyczka sieciową. To rozwiązanie pozwala na galwaniczne odseparowanie układów modeli laboratoryjnych od sieci energetycznej 230V, a tym samym pozwala na całkowitą eliminację zagrożenia porażenia prądem z sieci. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, w których występują aktywne układy światłowodowe (światłowodowe nadajniki laserowe), zgodnie z normą PN- EN gwarantowane poziomy emitowanych mocy światła spełniają warunki bezpieczeństwa dla 1 Klasy tego typu urządzeń. Oznacza to, że uczestnicy takich ćwiczeń nie są narażeni na niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku światłem emitowanym przez stosowane nadajniki. 2. Oscyloskop cyfrowy HP 54615B Oscyloskop HP 54615B jest cyfrowym oscyloskopem pomiarowym o maksymalnej częstości próbkowania 1Gsa/s i odpowiednio pasmie pomiarowym 500 MHz. Maksymalna czułość kanałów pomiarowych odchylania pionowego wynosi 2 mv/dz, a najszybsza podstawa czasu 1ns/dz. Obsługa podstawowych funkcji oscyloskopu nie różni się zbytnio od obsługi typowych oscyloskopów analogowych i dlatego w niniejszym rozdziale omówione zostaną jedynie pewne specyficzne możliwości tego przyrządu.

4 2.1 Włączenie i przygotowanie do pomiarów Włączenie przycisku zasilania sieciowego przycisk Line w dolnej części panelu czołowego, spowoduje uruchomienie wewnętrznego programu inicjującego oscyloskopu i po chwili przyrząd będzie gotowy do prowadzenia pomiarów. W polu obsługi kanałów wejściowych VERTICAL znajduja się przyciski kanałów odchylania pionowego z numerami 1 i 2. Naciskając odpowiednio przycisk 1 lub 2 na dole ekranu pojawi się menu pozwalające na ustawienie parametrów wybranego kanału. Przy pomiarach prowadzonych w dopasowaniu do kabli koncentrycznych należy ustawić rezystancje wejściową na 50Ω. Bardzo użyteczną funkcją jest skalowanie automatyczne włączane przyciskiem Auto-scale ponad polem VERTICAL. Powoduje ona automatyczne dobranie nastaw oscyloskopu do doprowadzonego do wejścia sygnału. 2.2 Pomiary automatyczne Po uzyskaniu na ekranie stabilnego obrazu mierzonego przebiegu można wykonywać automatyczne pomiary parametrów tego przebiegu. Do wykorzystania tej opcji służą przyciski w polu Measure. Aby mierzyć parametry czasowe przebiegu należy wcisnąć przycisk Time. Analogicznie do pomiarów amplitudowych używamy przycisku Voltage. Wybranie tych przycisków wywoła odpowiednie menu w dolnej części ekranu. Wciśnięcie przycisku Cursors spowoduje pojawienie się pionowych kursorów, które można przesuwać pokrętłem pozycji kursorów ulokowanym poniżej pola Measure. Zmiana kursora przesuwanego pokrętłem następuje po kolejnym wciśnięciu przycisku Cursors. Odczytując pozycje kursorów można mierzyć dowolnie wybrane parametry czasowe przebiegu i ich różnice. Dla wybierania odpowiednich opcji pomiarowych, należy posługiwać się przyciskami operacyjnymi umieszczone pod ekranem. Aktualne funkcje przypisane przyciskom wyświetlane są nad nimi na ekranie Uśrednianie W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w przypadkach słabych sygnałów, obarczonych znaczącym szumem, pomocna bywa funkcja uśredniania przebiegu wyświetlanego na ekranie. Funkcja ta, w stosunku do obserwacji bez uśredniania pozwala na znaczną poprawę możliwości prowadzenia dokładniejszej analizy przebiegu. Aby włączyć tę opcję należy wcisnąć przycisk Display po prawej od przycisku Autoscale, a następnie przy użyciu przycisków operacyjnych umieszczonych pod ekranem wybrać Average i ustawić stosowną krotność uśredniania 8, 64, 256.

5 2.4. Funkcje pamięci Pole przycisków STORAGE umożliwia zatrzymywanie akcji pomiarowej oscyloskopu Stop (Run), zapamiętywanie (kumulację) wielu przebiegów Autostore lub wymazywanie zapamiętanego przebiegu z ekranu Erase. Istnieje możliwość rejestracji i zapamiętywania przebiegów jednorazowych, przy zastosowaniu funkcji Autostore i wyzwalania jednorazowego nastawianego przyciskami w polu Trigger Komunikacja z PC Oscyloskop umożliwia przesyłanie rezultatów pomiarowych do komputera PC za pośrednictwem interface RS 232 i programu HP34810B bench Link. Po polączeniu oscyloskopu i PC kablem RS232, aby przetransmitować dane z oscyloskopu do komputera należy: a. Kliknąć ikonę HP34810B Bench Link b. Z menu image wybrać New i potwierdzić import danych c. Po około 1 min. na ekranie monitora ukaże się rysunek przedstawiający ekran oscyloskopu z mierzonym przebiegiem. Plik ten można zapisać w jednym z proponowanych formatów graficznych Przykładowe pomiary Polecenie 1: Doprowadź do oscyloskopu okresowy sygnał impulsowy z generatora impulsowego i zmierz: a. Wartość międzyszczytową impulsów, średnią i skuteczną. b. Częstotliwość przebiegu, okres i współczynnik wypełnienia c. Czas narastania i opadania impulsu Polecenie 2: Przetransmituj wszystkie rezultaty pomiarowe do komputera. 2. Analizator widma TEK 495P 3.1. Podstawy działania i budowy analizatora Analizator TEK 495P jest urządzeniem dokonującym technicznej realizacji analizy częstotliwościowej sygnału doprowadzonego do wejścia przyrządu. Rezultatem analizy jest obraz uśrednionego widma częstotliwościowego sygnału w dziedzinie dodatnich częstotliwości. Przyrząd posiada możliwość analizy sygnału w maksymalnie szerokim zakresie częstotliwości od 100 khz do 1,8 GHz, przy czym dysponuje znacznymi możliwościami jeśli chodzi o precyzję w dziedzinie częstotliwości, jak również w dziedzinie uśrednionej mocy. Uproszczony schemat blokowy analizatora pokazano na rysunku 3.

6 WE Wąskopasmowy filtr o przestrajanej f x f Wzmacniacz logarytmiczny Detektor wartości skutecznej U sk (f x ) f f x Rys.3. Uproszczony schemat blokowy analizatora. Sygnał analizowany jest doprowadzony do zespołu układów spełniającego rolę przestrajanego filtru selektywnego o pasmie przepustowym f. Filtr ten w trakcie przestrajania częstotliwości środkowej f x dokonuje analizy składowych sygnału wejściowego w otoczeniu chwilowej wartości częstotliwości f x. Sygnał przefiltrowany wzmacniany jest w układzie zmiennoprądowego wzmacniacza logarytmicznego dla uzyskania skali logarytmicznej mierzonej wartości. Rezultatem końcowym jest wartość skuteczna, jednoznaczna z mocą, uzyskiwana na wyjściu detektora wartości skutecznej. Zbiór wartości skutecznych U sk (f x ) tworzy na ekranie przyrządu krzywą widmową analizowanego sygnału. W rzeczywistości budowa analizatora widma jest znacznie bardziej skomplikowana i wykorzystuje najbardziej wyrafinowane techniki stosowane w precyzyjnych, analogowych układach radiotechnicznych. Przykładowo do realizacji wąskopasmowej analizy (filtracji) sygnału stosuje się trójstopniową kaskadę układów przemiany częstotliwości oraz przełączane filtry pośredniej częstotliwości, które z dużą dokładnością określają szerokość pasma analizy f Krótki opis panelu czołowego i przygotowanie analizatora do pomiarów Wygląd panelu czołowego analizatora TEK 495P pokazano na rysunku 4. W dolnym prawym rogu panelu znajduje się koncentryczne gniazdo wejściowe sygnału analizowanego, a nad nim wyłącznik sieciowy przyrządu. Wszystkie przyciski i przełączniki są indywidualnie opisane na panelu w języku angielskim, a najważniejsze z punktu widzenia prowadzenia pomiarów w laboratorium wskazano na rysunku 4 i opisano po polsku. Przygotowanie przyrządu do pomiarów polega na włączeniu zasilania i odczekaniu na gotowość wewnętrznego systemu sterującego analizatorem. Analizator inicjuje pracę automatycznie w maksymalnym zakresie rozciągu częstotliwościowego od f start = 100 khz do f stop = 1.8 GHz, maksymalnej szerokości pasma filtru analizującego f=3mhz oraz poziomie odniesienia równym 0 dbm. Częstotliwość f start znajduje się na pierwszej od lewej pionowej linii siatki na display u, f stop na ostatniej od lewej, natomiast poziom referencyjny wskazuje górna pozioma linia siatki. Skala pionowa jest logarytmiczna po 10 dbm/działkę, co oznacza, że najniższa pozioma linia siatki odpowiada poziomowi 80 dbm.

7 Przycisk zakresu analizy Display Przyciski funkcyjne Pokrętło pozycji znacznika Marker Pokrętło rozciągu i pasma f Wyłącznik sieciowy Atenuator wejściowy Wejście pomiarowe Rys.4. Panel czołowy analizatora TEK 495P. UWAGA! Najważniejsze nastawy przyrządu można odczytać na ekranie w obszarach opisanych na ramce zewnętrznej zgodnie z rysunkiem 5. Poziom odniesienia i znacznika [dbm] Częstotliwość znacznika [MHz] Rozciąg [MHZ/dz] Pasmo filtru f [MHZ/dz] Rys.5. Parametry pomiaru wyświetlane na ekranie analizatora.

8 3.3. Pomiary widma sygnału Sygnał, który ma być poddany analizie widmowej należy doprowadzić poprzez separator składowej stałej, czyli wspomniany DC BLOCK kablem dopasowanym do wejścia pomiarowego analizatora. Jeżeli znany jest orientacyjnie charakter i zakres widma analizowanego sygnału należy: a) w pierwszej kolejności nastawić pożądany zakres analizy wybierając przyciski w następującej sekwencji: 1) SHIFT niebieski przycisk w polu Przyciski funkcyjne 2) Freq. Start/Stop Przycisk zakresu analizy pojawi się komunikat na ekranie 3) Z klawiatury numerycznej (Pole Data Entry) wybierz sekwencję wartości częstotliwości początkowej analizy - f start sekwencję zakończ klawiszem jednostki (khz, MHz lub GHz) 4) Analogicznie wprowadź wartość częstotliwości końcowej - f stop b) Następnie można dobrać szerokość pasma filtru analizującego - f. W tym celu należy wcisnąć podświetlony klawisz MAX SPAN po lewej od Pokrętła rozciągu i pasma f i wybrać pożądaną szerokość filtru tym pokrętłem odczyt na ekranie. UWAGA! Pasmo filtru wpływa zasadniczo na warunki prowadzenia analizy przez przyrząd i może decydować o prawidłowości uzyskanego rezultatu pomiarowego w postaci przebiegu krzywej widmowej. Zaleca się konsultowanie tej procedury z osobą prowadzącą zajęcia. c) W miarę potrzeby można również dobrać poziom sygnału analizowanego przez użycie pokrętła atenuatora (po lewej od gniazda wejściowego) Pomiary amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych Analizator widma wraz ze sprzężonym z nim generatorem śledzącym (Tracking generator) stanowią zestaw aparaturowy pozwalający na pomiar amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych zarówno układów biernych (przykładowo filtrów dyskretnych), jak również układów aktywnych (przykładowo wzmacniacz szerokopasmowy). Zestaw pomiarowy służący do wykonania takiego pomiaru pokazano na rysunku 6.

9 Generator śledzący TR 503 Kable sprzęgające Analizator TEK 495P R IN =50Ω DC BLOCK WE Układ testowany WY Rys.6. Zestaw do pomiaru charakterystyk częstotliwościowych 3.5. Zasada działania zestawu. Generator śledzący, poprzez sprzężenie z oscylatorami wewnętrznymi analizatora wytwarza przestrajany sygnał sinusoidalny o stabilizowanej amplitudzie i częstotliwości (śledzącej) f tr = f x. Wobec powyższego w pokazanym układzie pomiarowym, zbiór wartości poziomu sygnału U sk (f x ), mierzonych przez analizator na wyjściu testowanego układu stanowi krzywą amplitudowej charakterystyki częstotliwościowej. UWAGA! W procedurze pomiaru charakterystyk częstotliwościowych układów aktywnych, należy dobrać poziom sygnału z generatora TR 503 tak, aby nie przekroczyć liniowego zakresu pracy układu testowanego Znacznik Znacznik włącza się poprzez naciśnięcie przycisku Marker po lewej od pokrętła pozycji znacznika. Znacznik jest jasno rozświetlonym punktem krzywej pomiarowej i w tej opcji umożliwia odczyt pozycji punktu pomiarowego krzywej. Manipulując pokrętłem pozycji znacznika można przesuwać go po krzywej pomiarowej i w ten sposób przeanalizować charakterystyczne jej punkty Komunikacja z PC Analizator TEK 495P jest wyposażony w interface GP-IB, służący do komunikowania się z komputerem. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w komputerze można przetransmitować wyniki prowadzonych pomiarów, wyświetlić je w postaci krzywych w odpowiednim oknie na monitorze i ewentualnie zapamiętać w postaci plików, zarówno graficznych bmp jak również m-plików, umożliwiających dalsze przetwarzanie w programie Matlab. Aktywacja łącza GP-IB w pierwszej kolejności wymaga połączenia analizatora kablem z odpowiednią kartą, zainstalowaną w komputerze. Po włączeniu komputera należy: a) kliknąć ikonę GP-IB b) w menu Urządzenia wybrać TEK 495 P

10 Otworzy się okno interface z polem ekranu odpowiadającego ekranowi analizatora i po prawej kilku polami przycisków operacyjnych. Klikając przycisk Pobierz dane dokonamy transmisji krzywej pomiarowej z analizatora do PC. Następnie krzywą można zapamiętać w postaci pliku graficznego w formacie bmp lub m-pliku. M-plik jest wewnętrznie opisany i zawiera zbiór wartości współrzędnych punktów pomiarowych 2 krzywych w postaci wektorów A i B - współrzędne poziomu mocy [dbm] oraz f A i f B - współrzędne częstotliwości [Hz]. Każda krzywa składa się zawsze z 500 punktów pomiarowych Obliczanie mocy z krzywej pomiarowej Dsyponując m-plikiem, można przy pomocy procedur programu Matlab obliczyć moc zawartą w pożądanym przedziale częstotliwości. UWAGA I! Należy pamiętać,że wektor A zapisany jest w skali logarytmicznej, stąd pierwszą operacją w procedurze obliczenia mocy powinno być przeliczenie wartości współrzędnych na skalę liniową [W]. UWAGA II! Należy pamiętać, że współrzędne mocy wektora A odnoszą się do pomiaru wykonanego w wybranym pasmie filtru analizującego f, a poszczególne punkty pomiarowe dzieli przedział częstotliwości równy: f stop f F = start. 500 Należy obliczyć: F n = f Jeśli n 1, to zbiór wartości wspólrzędnej mocowej (przeliczony do skali liniowej) należy pomnożyć prze współczynnik n. Po dokonaniu powyższych operacji, w celu obliczenia mocy w pożądanym przedziale częstotliwości wystarczy zsumować wszystkie wartości wspólrzędnej mocowej przeliczonego wektora A należące do tego przedziału częstotliwości Przykładowe pomiary Polecenie 1: Doprowadź do analizatora okresowy sygnał impulsowy z generatora impulsowego i zmierz: a. Widmo sygnału przy szerokościach pasma filtru analizującego 3 MHz, 1 MHz, 100 khz. b. Przy użyciu kursora zmierz poziomy harmonicznych drugiej, trzeciej, czwartej i piątej c. Zapamiętaj i przetransmituj dane pomiarowe do komputera

11 d. Analizując zawartość m-plików porównaj wyniki pomiaru kursorem z wartościami harmonicznych zawartych w plikach Polecenie 2: Doprowadź do analizatora sygnał losowy z generatora szumu i zmierz: e. Widmo sygnału przy szerokościach pasma filtru analizującego 3 MHz, 1 MHz, 100 khz, w zakresie od 100 khz do 1.8 GHz. f. Przy użyciu kursora oszacuj przeciętny poziom mocy krzywych pomiarowych. g. Znając szerokość filtru oszacuj przeciętną gęstość widmową mocy szumu i stąd oblicz całkowitą moc szumu w pełnym pasmie pomiarowym. h. Zapamiętaj i przetransmituj dane pomiarowe do komputera. i. Wykorzystując m-pliki pomiarowe oblicz moc szumów w pełnym pasmie i porównaj wynik z rezultatem szcunkowym z punktu g.

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą OSCYLOSKOPU Spis treści Wstęp...2 1. Opis podstawowych przełączników regulacyjnych oscyloskopu...3 1.1 Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical)...3

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu

Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Ćwiczenie 3 Wprowadzenie do obsługi oscyloskopu Program ćwiczenia: 1. Funkcja samonastawności (AUTO) 2. Ustawianie parametrów osi pionowej 3. Ustawianie parametrów osi poziomej 4. Ustawienia układu wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii. Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop.

Laboratorium Metrologii. Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop. Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 6 Oscyloskop. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Wyznacz napięcie międzyszczytowe, amplitudę, okres i częstotliwość sygnału sinusoidalnego zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego

Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego LABORATORIUM METROLOGII Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Ćwiczenie nr.7 Zastosowania pomiarowe oscyloskopu analogowego Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z budową,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYMOGI TECHNICZNE APARATURY DO BADAŃ EMC ZADANIE 1: 1.1 Dostawa urządzeń do pomiaru emisji promieniowanej i przewodzonej: 1.1 Analizator widma umożliwiający, przy zastosowaniu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu 1 Podstawy teoretyczne Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu Budowa oscyloskopu Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem służącym do obserwacji sygnałów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Na rys.1 pokazano

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego. Ćwiczenie nr 35 INTERFEJS IEC-625 (GPIB, IEEE 488) Cel: Celem ćwiczenia jest poznanie działania interfejsu GPIB oraz jego możliwości w systemach pomiarowych. W tym ćwiczeniu badane będą charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE RE. 0.4 1. CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie podstawowych parametrów tranzystora unipolarnego takich jak: o napięcie progowe, o transkonduktancja,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru skompensowanie sondy pomiarowej.

1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru skompensowanie sondy pomiarowej. Ćwiczenie 8 Pomiary z wykorzystaniem oscyloskopu Program ćwiczenia 1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru skompensowanie sondy pomiarowej. 2. Pomiar podstawowych parametrów sygnałów o różnych kształtach:

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2 Kod przedmiotu EZ1C 300 016 Kod AK Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE METODY SYMULACJI W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE. ZASADA DZIAŁANIA PROGRAMU MICRO-CAP

KOMPUTEROWE METODY SYMULACJI W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE. ZASADA DZIAŁANIA PROGRAMU MICRO-CAP KOMPUTEROWE METODY SYMULACJI W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE. ZASADA DZIAŁANIA PROGRAMU MICRO-CAP Wprowadzenie. Komputerowe programy symulacyjne dają możliwość badania układów elektronicznych bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27 Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) 8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) Ćwiczenie polega na wykonaniu analizy widmowej zadanych sygnałów metodą FFT, a następnie określeniu amplitud i częstotliwości głównych składowych

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej Wydział Imię i nazwisko 1. 2. Rok Grupa Zespół PRACOWNIA Temat: Nr ćwiczenia FIZYCZNA WFiIS AGH Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Badanie histerezy magnetycznej

Badanie histerezy magnetycznej Badanie histerezy magnetycznej Cele ćwiczenia: Wyznaczenia przenikalności magnetycznej próżni µ 0 na podstawie wykresu B(H) dla cewek pomiarowych bez rdzenia ferromagnetycznego; wyznaczenie zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące Oscyloskop Używany jest przede wszystkim do pomiarów, obserwacji i analizy kształtu czasowych przebiegów okresowych lub nieokresowych napięcia i prądu, do pomiaru wartości częstotliwości, kąta fazowego

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TMI-WIN wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TMI-WIN wersja 1.1 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie za pomocą soczewki

Obrazowanie za pomocą soczewki Marcin Bieda Obrazowanie za pomocą soczewki (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. 1 Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. Rysunek 1. Schemat ideowy Generatora tonów CTCSS V5. Generator tonów CTCSS został zbudowany w oparciu o popularny mikrokontroler firmy Atmel

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu TS1C 200 008 Kod AK Ćwiczenie pt.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC

BADANIE DOLNOPRZEPUSTOWEGO FILTRU RC Laboratorium Podstaw Elektroniki Wiaczesław Szamow Ćwiczenie E BADANIE DOLNOPRZEPSTOWEGO FILTR RC opr. tech. Mirosław Maś Krystyna Ługowska niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 0 . Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość.

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość. Graficzne rejestratory VM7000 Dużo funkcji i łatwa obsługa! Panel dotykowy Mniej klawiszy i łatwiejsza obsługa Ekran 5.7 (TFT) Kolorowy LCD(320 x 240 pikseli) Kontrolka statusu Sygalizuje włączenie/wyłączenie

Bardziej szczegółowo