ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 48/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia listopada 5 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt i, art. 57 pkt i, art. 58 ust. pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z r. poz. 885 z późn. zm. / oraz pkt, i uchwały Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 5 rok, zarządza się co następuje:. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5r., ustalonym uchwałą Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 5 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/46/5 z dnia stycznia 5r., Nr V/48/5 z dnia stycznia 5r., Nr VI/8/5 i Nr VI/85/5 z dnia 9 marca 5r., Nr VII/8/5 z dnia 6 kwietnia 5r., Nr VIII/5/5 z dnia 7 maja 5r., Nr IX/78/5 z dnia czerwca 5r., Nr X//5 z dnia 8 czerwca 5r., Nr XII/8/5 z dnia lipca 5r., Nr XIII/5/5 z dnia września 5r.; Nr XIV/46/5 z dnia 8 października 5r. oraz Nr XVI/79/5 z dnia 9 listopada 5r. wprowadza się następujące zmiany: ) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę.6.6 zł, zgodnie z załącznikami Nr i do zarządzenia; ) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę.6.6 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr, 4 i 5 do zarządzenia.. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 5r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 4 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia. Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

2 5. Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia. 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

3 Załącznik Nr do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów w zł Dział Rozdz. Zmniejszenia Zwiększenia Ogółem Ogółem Gmina I. ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN). MIEJSKI ZARZĄD DRÓG TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE OŚRODKI WSPARCIA PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

4 Dział Rozdz. 4 Zmniejszenia Zwiększenia INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Ogółem Powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI I. ZADANIA WŁASNE. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 5 5 II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 5 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

5 Dział Rozdz. 4 Zmniejszenia Zwiększenia 5 6 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT. MIEJSKI URZĄD PRACY OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 78. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /PLBG_ZALZM_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

6 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Załącznik Nr do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł w zł Zmniejszenia Zwiększenia OGÓŁEM Dochody majątkowe 7 6 A. Dochody Gminy 7 6 I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" 7 6 Dochody bieżące 87 8 A. Dochody Gminy I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR 6 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego działalność środowiskowych domów samopomocy realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na /PLBG_ZALZME_KL.RDF.97/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

7 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Zmniejszenia Zwiększenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych B. Dochody Powiatu I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 5 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości OCHRONA ZDROWIA opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /PLBG_ZALZME_KL.RDF.97/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

8 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Zmniejszenia Zwiększenia dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce /PLBG_ZALZME_KL.RDF.97/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

9 Załącznik Nr do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Tabela Nr 5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

10 Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA WSPIERANIE RODZINY OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 75 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5-5 /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

11 Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji WYBORY DO SEJMU I SENATU OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

12 Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINY ZASTĘPCZE JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ 4 Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

13 Dział Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt i na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ 5 Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

14 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r. Tabela Nr 6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdz. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy Zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

15 Dział Rozdz. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy Zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

16 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Tabela Nr 7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdz. bieżące majątkowe WYDATKI OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE OŚRODKI WSPARCIA 5 5 /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

17 Dział Rozdz. bieżące majątkowe ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4 RODZINY ZASTĘPCZE JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

18 Dział Rozdz. bieżące majątkowe PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.44/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

19 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 48 listopada 5r Tabela Nr 9 ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 5 R. Poz. OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE Nazwa Inwestycji Dział Rozdział Planowane nakłady finansowe w 5 r. 4 5 dochody własne Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym dotacje z budżetu państwa i j.s.t. kredyty i pożyczki dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł /w środki wg w art. 5 ust. pkt i u.f.p. A Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE a. Zadania Gminy Zadania inwestycyjne II. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku 4- kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Jagiellońskiej 76 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG a. Zadania Gminy Zadania inwestycyjne drogowe III. Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA b. Zadania Powiatu. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach /PLBG_ZAL7_KIELCE_7.RDF.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

20 Poz. Nazwa Inwestycji Planowane nakłady finansowe w 5 r IV. Dział Rozdział dochody własne Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym dotacje z budżetu państwa i j.s.t. kredyty i pożyczki dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Zakup samochodu operacyjnego, myjki ciśnieniowej, rejestratora rozmów oraz pompy szlamowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach WYDZIAŁ INWESTYCJI /w środki wg w art. 5 ust. pkt i u.f.p. a. Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Targowej w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8 ul. Żółkiewskiego w Kielcach Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach Budowa kompleksu -ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul Krzyżanowskiej 8 w Kielcach Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr ul. Gagarina w Kielcach Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr ul Radiowa w Kielcach /PLBG_ZAL7_KIELCE_7.RDF.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

21 Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r. Tabela Nr ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY DO SEJMU I SENATU OŚRODKI WSPARCIA /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

22 Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) ŚWIADCZENIA RODZINNE, USTAWAMI ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USŁUGI OPIEKUŃCZE USTAWAMI I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) POZOSTAŁA USTAWAMI DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) B. WYDATKI USTAWAMI NA ZADANIA POWIATU /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

23 Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 7 4 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

24 Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Tabela Nr 4 ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWYLUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Dotacje bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe OGÓŁEM B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 78 /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.58/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

25 Załącznik Nr 9 do listopada Nr 48/5 Prezydenta Miasta Kielce z dnia listopada 5r Załącznik Nr do uchwały Nr III/4/4 Rady Miasta Kielce z dnia 9 grudnia 4r ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH w zł Lp. Nazwa podmiotu Dział Rozdział 4 5 Gmina Kwota dotacji Powiat Kwota dotacji podmiotowa celowa podmiotowa celowa Ogółem ( ) Przeznaczenie dotacji 9 OGÓŁEM A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH /PLBG_ZAL4_KIELCE.RDF.57/ Id: CD747-DDD-49A8-8AE-4CEF9E6BE. Przyjęty

ZARZĄDZENIE NR 466/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 466/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 466/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia grudnia 5 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt, art. 57 pkt, art. 58 ust. pkt ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 462/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/ PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 57/26 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 kwietnia 26 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 26 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok Na podstawie at.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 86/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59/25 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia maja 25 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 25 r. Na podstawie art. 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK... 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r.

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 162/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 162/216 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 29 kwietnia 216 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 216 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 31 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 1 maja 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3121 ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY KOWAL. z dnia 30 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3121 ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY KOWAL. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3121 ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY KOWAL w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Or.5.46.215 ZARZĄDZENIE Nr 46/215 z dnia 21 kwietnia 215 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 215 rok. Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo