INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ"

Transkrypt

1 FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb LOKALIZACJA INWESTYCJI Radzymin, ul. 11go Listopada dz. ew. 89/1; 89/2 obręb RADZYMIN INWESTOR GMINA RADZYMIN Pl. T. Kościuszki Radzymin ZLECENIODAWCA AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Katarzyna Pawluk tel DATA styczeń 2014

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. DANE OGÓLNE 3. WPROWADZENIE 4. METODYKA PRACY 5. OPIS STANU ZDROWOTNEGO ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 6. GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ 7. TABELA INWENTARYZACJI ZIELENI 8. RYSUNEK INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 9. RYSUNEK GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie zostało wykonane na zlecenie: Radosław Guzowski Architekt, ul. Woronicza 31/266, Warszawa Przy wykonywaniu opracowania wykorzystane były następujące dokumenty źródłowe: Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 przekazana przez pracownię Plan zagospodarowania terenu wykonany przez pracownię architektoniczną Radosław Guzowski Architekt, ul. Woronicza 31/266, Warszawa 2. DANE OGÓLNE Inwentaryzacja na działce nr ew: dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04 02, została wykonana w październiku 2013 według mapy dostarczonej przez zleceniodawcę w stanie bezlistnym. AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. architekt krajobrazu Katarzyna Pawluk Tel mail: 3. WPROWADZENIE Opracowanie inwentaryzacji i związane z tym prace w terenie wykonane zostały przed rozpoczęciem analizy zieleni w celu możliwości jej adaptacji oraz ewentualnej kolizji z projektowaną inwestycją. Inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem mają na celu przedstawienie stanu istniejącego roślinności oraz wytycznych do zagospodarowania istniejącego drzewostanu na działkach nr ew: dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04 02, zlokalizowanych przy Gimnazjum Nr 1 im mjr. Stefana Waltera przy ul. 11 Listopada 2 w Radzyminie. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy są w zróżnicowanym stanie zdrowotnym, większość drzew charakteryzuje obniżona kondycja zdrowotna, ale są również drzewa zupełnie zdrowe. Opracowanie zawiera wskazania pielęgnacyjne z typowaniem drzew i krzewów do zachowania, leczenia lub wycięcia.

4 4. METODYKA PRACY 4.1. Materiały wyjściowe Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: Mapa Zasadnicza terenu w skali 1 : 500. Badania dendrologiczne w terenie Metody badań W trakcie badań terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich rosnących w zakresie opracowania drzew i krzewów. Określono dla nich orientacyjną lokalizację. gatunek, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, ca korony oraz przybliżoną wysokość). Określenie gatunku dokonano w oparciu o fachową literaturę dendrologiczną (Władysław Bugała) Obwód pnia mierzono na wysokości 130 cm ponad powierzchnią gruntu taśmą mierniczą z dokładnością do 1 cm. Średnicę rzutu korony oraz wysokość drzewa szacowano orientacyjnie. W trakcie badań terenowych dokonano szczegółowych oględzin stanu zdrowotnego przedmiotowych drzew i krzewów. Zwrócono szczególną uwagę na stan pnia (listwy martwicy, ubytki powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania owadów, owocniki grzybów, pochylenie pni, itp.) oraz korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple, asymetria, redukcje) Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: -prace terenowe rozpoznanie gatunków drzew i krzewów ( nazwa łacińska i nazwa polska), pomierzenie w terenie rozmiarów drzew i krzewów istniejących, ocena stanu zdrowotnego, technicznego, estetycznego. -część opisowa- zestawienie tabelaryczne wyników przeprowadzonej inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem istniejącym -część rysunkowa pokazująca na mapie w skali 1:500 lokalizację i schematyczny zasięg koron zainwentaryzowanych drzew i krzewów oraz rysunek pokazujący drzewa i krzewy do wycinki czyli rysunek gospodarowania zielenią istniejącą.

5 5. OPIS ZDROWOTNY ZIELENI ISTNIEJĄCEJ Po przeprowadzonej wizji terenowej oraz wykonaniu inwentaryzacji zieleni istniejącej na działkach nr ew: dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04 02, zlokalizowanych przy Gimnazjum Nr 1 im mjr. Stefana Waltera przy ul. 11 Listopada 2 w Radzyminie, stwierdzono, że drzewostan budujący strukturę tego terenu znajduje się w przewadze w dojrzałej fazie rozwoju. W zdecydowanej przewadze znajdują się gatunki tj.: klon srebrzysty (Acer saccharinum), Drzewostan z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) w niemal każdym przypadku znajduje się w złej kondycji zdrowotnej. Drzewa mają zniekształtcone pnie, ubytki w korze, owocniki grzybów (przeważnie jest to hubiak pospolity Fomes fomentarius) oraz posiadają znaczne wypróchnienia. Koniecznym jest monitorowanie stanu zdrowotnego wszystkich drzew przeznaczonych do adaptacji, a w przypadku stwierdzenia zamarcia natychmiastowe usunięcie. W koncepcji zagospodarowania terenu założono wykorzystanie potencjału istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń, przede wszystkich krzewów oraz bylin, które wzbogacą otoczenie szkół wizualnie. W oparciu o aktualny plan zagospodarowania nie przewiduje się eliminacji większej liczby drzewostanu ze względów projektowych. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby ocalić jak największą liczbę drzew istniejących, nieuniknionym będzie wycinka szt. punktów inwentaryzacyjnych (drzew i krzewów). Chcąc ochronić naturalny krajobraz otoczenia szkoły ingerencja w usunięcie drzew będzie miała miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach gdzie priorytetem będzie bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz oddziaływanie na resztę naturalnego środowiska występującego na tym terenie. Projekt gospodarowania zielenią istniejącą nie przewiduje wycinek w ilości mogącej zachwiać równowagę przyrodniczą miejsca. Drzewa choć wykazują zły stan zdrowotny, pozostawiono do adaptacji, co nie oznacza jednak iż nie planuje się żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. * Szczegółowy stan zdrowotny został określony w tabeli inwentaryzacyjnej na każdego drzewa.

6 Poniżej zamieszczono fotografie oddające charakter drzewostanu. Fot.1 Wypróchnienie po uciętym konarze Fot.2 Rozległy ubytek Fot 3. I 4. Rozległe ubytki drzew nr. 136 i 137

7 Fot. 5 i 6 Drzewo nr. 66, wskazane do usunięcia ze względu na stan zdrowotny. Fot.7 i 8. Buk pospolity, drzewo nr 85, widoczna obecność owocników grzybów

8 6. GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Projekt zagospodarowania terenu został przeanalizowany pod kątem minimalizacji ingerencji w istniejący drzewostan. Zakłada się dążenie do maksymalnego zachowania szaty roślinnej oraz stosowanie możliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia niezbędnych prac budowlanych, w tym także odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas budowy. * Drzewa do usunięcia, adaptacji oraz pielęgnacji zostały wskazane w tabeli inwentaryzacyjnej w jednej z kolumn.

9 7. TABELA INWENTARYZACYJNA OBJAŚNIENIA KOLUMN Kolumna 1 Lp. Numer inwentaryzacyjny drzewa Kolumna 2 Nazwa łacińska Kolumna 3 Kolumna 4 Nazwa botaniczna wg: J. Dolatowski,. Seneta, 1997 Dendrologia, PWN Nazwa polska Nazwa botaniczna wg: J. Dolatowski,. Seneta, 1997 Dendrologia, PWN Obwód pnia Pomiar wykonywany na wysokości 130 cm od nasady pnia z dokładnością do 1cm, W przypadku wykonania pomiaru na innej wysokości uwaga ta jest umies zczona w tabeli. Pomiar podano w cm. Kolumna 5 Średnica korony Największa odległość pomiędzy dwoma skrajnymi gałęziami, położonymi po dwóch przeciwnych stronach pnia. Odległość ta pokazuje szerokość korony w jej największym punkcie, nie odzwierciedla kształtu korony. Podana wielkość nie oznacza iż korona ma kształt regularnego koła i jest we wszystkich miejscach jednakowo rozłożysta. W kolumnie tej podana jest również powierzchnia krzewów w m 2 Kolumna 6 Wysokość Wysokość drzewa mierzona w metrach od nasady pnia do najwyższego punktu drzewa. Jest to pomiar szacunkowy. Kolumna 7 Opis Charakterystyczne cechy danego punktu inwentaryzacyjnego. Uwzględnia cechy danego gatunku oraz podaje rzeczywisty stan rośliny lub grupy. Uwzględnia sposób wykształcenia pn ia, korony, oraz wszelkie symptomy nie będące charakterystyczne dla danego gatunku ( deformacje kształtu pnia, kierunek jego pochylenia, obecność, ran, blizn po cięciach, ubytków, wypróchnień, dziupli, deformacje, ubytki korony, nieprawidłowo wykształcone rozgałęzienia, obecność posuszu oraz jego procentowa ilość jeśli taki występuje, obecność pasożytów, grzybów lub innych zmian chorobowych) stan bardzo dobry drzewo o pniu, koronie oraz pokroju charakterystycznym dla danego gatunku lub odmiany, brak uszkodzeń mechanicznych oraz zmian chorobowych, ponadto o wyróżniających walorach botanicznych i dekoracyjnych stan dobry drzewo z nieznacznymi ubytkami lub deformacjami jednak występującymi w takim stopniu aby nie zakłócały charakterystycznych cech gatunku lub odmiany, ponadto o dużych walorach dekoracyjnych stan drzewo z ubytkami lub deformacjami występującymi w takim stopniu iż pień jak i korona wyraźnie odbiega od cech charakterystycznych dla gatunku lub odmiany. Obecność różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych lub zmian chorobowych (grzybów, gumoz, szkodników itp.), zdeformowany pokrój (spowodowany np. nieprawidłowymi warunkami świetlnymi lub źle przeprowadzanymi cięciami itp.) Stan drzewa może w przyszłości ulec zmianie stan zły drzewo uszkodzone w takim stopniu iż uniemożliwia to jego dalszy wzrost oraz funkcjonowanie, zniekształcone przez urazy mechaniczne oraz obecność różnego rodzaju patogenów chorobotwórczych, niebezpieczne itp. egz. uschnięty oznacza drzewo bez jakich kol wiek oznak żywotności całkowicie martwe Kolumna 7 Przeznaczenie Sposób zagospodarowania drzewa podyktowany bądź jego stanem zdrowotnym, bądź kolizjami wynikającymi z planowanego zagospodarowania terenu na jakim rośnie, (adaptacja, usunięcie poprzez przesadzenie lub wycinkę) Kolumna 8 Uwagi Podczas występowania kolizji podanie jej przyczyny, zaznaczenie drzew szczególnie cennych lub niebezpiecznych.

10 8. RYSUNEK INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

11 9. RYSUNEK GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ

12

13

14 1 Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód pnia [cm] INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Wysok Opis Stan Przeznaczenie Uwagi ość zdrowotny [m] Średnica korony [m], pow. krzewów [m2] 1 Acer saccharinum klon srebrzysty 1(254) 2(142) poniŝej 358 cm ślad po uciętym konarze ze znacznym wypróchnieniem zaawansowane procesy próchnienia ze względu na kolizję z nowym projektem ciągów pieszych 2 Acer saccharinum klon srebrzysty 1(149) 2(207) 3(187) 4(211) poniŝej 477 cm drzewo rozwidlone u nasady, jeden z przewodników ucięty 3 Tilia euchlora lipa krymska Pień prosty, korona asymetryczna, rozwinięta w kierunku płd., ubytek Natychmiastowa pielęgnacja ubytku 4 Tilia euchlora lipa krymska Duzy ubytek w korze. Na wysokości 230 cm rozwidlenie V-kształtne na 2 konary. 5 Tilia euchlora lipa krymska Ubytek długość 2m, odsłonięcie tkanki, bardzo zaawansowana degradacja drzewa zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz bezpieczeństwa 6 Populus nigra topola włoska Niewielki posusz w koronie dobry 7 Tilia euchlora lipa krymska 1(93) 2(70) poniŝej Korona asymetryczna, rozwinięta jednostronnie dobry 8 Sorbus intermedia jarząb szewdzki Bardzo rozległy ubytek w pniu, duŝe wypróchnienie zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz bezpieczeństwa 9 Populus nigra topola włoska /dobry 10 Populus nigra topola włoska Strona 1 z 11

15 11 Populus nigra topola włoska 195 1(84) 2(149) INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ ,5 Ubytki w pniu monitoring oraz natychmiastowa pielęgnacja ubytków 12 Krzew nie rozponany 0 1,3 5m2 Wyrasta przy karpie korzeniowej dobry 13 Berberis berberys 0 1,3 6m2 dobry 14 Quercus robur dąb szypułkowy Korona asymetryczna dobry 15 Tilia euchlora lipa krymska dobry 16 Acer platanoides klon pospolity dobry 17 Tilia euchlora lipa krymska Pęknięcia mrozowe wzdłuŝ pnia dobry 18 Tilia euchlora lipa krymska dobry 19 Tilia euchlora lipa krymska dobry 20 Tilia euchlora lipa krymska dobry 21 Prunus cerasifera śliwa ałycza Pień wygięty, drzewo pochylone, korona asymetryczna dobry 22 Tilia euchlora lipa krymska dobry 23 Prunus cerasifera śliwa ałycza Pień pochylony, korona zredukowana, bardzo małe wartości estetyczne /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz bezpieczeństwa 24 Tilia euchlora lipa krymska dobry 25 Acer platanoides klon pospolity dobry 26 Acer platanoides klon pospolity Niewielki posusz w koronie dobry 27 Populus nigra topola włoska ,5 28 Sorbus intermedia jarząb szewdzki Pień pochylony, 2 ubytki z odsłonięciem tkanki na wysokości 1m oraz 30 cm. dobry Strona 2 z 11

16 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Sorbus intermedia jarząb szewdzki Pień pochylony, ubytek dobry/ zalecana pielęgnacja 30 Tilia euchlora lipa krymska Pień proasty, korona regularna, posusz w wyŝszej partii korony dobry 31 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 23 6,5 3,5 Ułamany przewodnik, ucięte konary 32 Prunus cerasifera śliwa ałycza 38 5,5 6 pień wygięty, pokrój zdeformowany, ubytek na wys. 2m, pususz, inne mniejsze ubytki USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny 33 Prunus cerasifera śliwa ałycza ,5 pień wygięty i pochylony, ucięte konary, korona asymetryczna, pokrój zdeformowany 34 Tilia euchlora lipa krymska ułamane konary, ułamany konar przewisa, rozwidla się na wys. 2,5 m, korona symetryczna 37 Acer platanoides klon pospolity Posusz, dziupla na wys. 2,5 m, rozgałęzia się jednostronnie, jest zagłuszone przez drzew nr 38, ubytek dł. 21 cm 38 Tilia euchlora lipa krymska Pień prosty, korona symetryczna dobry 39 Tilia euchlora lipa krymska Pień prosty, posusz 15% /dobry USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny i kolizję z projektowanym parkingiem 40 Fagus sylvatica buk pospolity Pokrój zdeformowany, korona rozbudowana w dolnej części, wąski pokrój, zagłuszone przez sąsiednie drzewa 41 Acer saccharinum klon srebrzysty Liczne odrosty pniowe, pień lekko wygięty,widoczny posusz 42 Tilia euchlora lipa krymska 99 14,5 10 Liczne suche konary, korona asymetryczna, zagłuszone przez sąsiednie drzewo 43 Acer saccharinum klon srebrzysty Drzewo pochylone, ułmanae i ucięte konary, liczne odrosty pniowe USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny i kolizję z projektowanym parkingiem USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny i kolizję z projektowanym parkingiem USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny i kolizję z projektowanym parkingiem /zły monitoring, zalecana pielęgnacja, cięcia sanitarne Strona 3 z 11

17 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Acer saccharinum klon srebrzysty Pień pochylony, widoczny posusz, rozległy ubytek o wymiarach 106x21 cm 45 Acer saccharinum klon srebrzysty Drzewo pochylone w stronę bieŝni, posusz, ślady po uciętych konarach 46 Tilia euchlora lipa krymska Pień prosty, korona symetryczna, ucięte konary dobry 47 Tilia euchlora lipa krymska Ucięte konary, odrosty pniowe, ubytek na wys. 130 cm. 48 Tilia euchlora lipa krymska Rozwidla się V-kształtnie na wys. 2,5 m, ucięty konar na wys. 190 cm, posusz 49 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 1(52) 2(68) poniŝej 87 14,5 8 Rzowidla się U-kształtnie, jest załuszone przez sąsiednie drzewo 50 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 1(59) 2(49) 3(510 poniŝej Drzewo zagłuszone, posusz, korona asymetryczna, jednostronna 51 Acer saccharinum klon srebrzysty Liczne odrosty pniowe, pień pochylony, posusz, pochylone na sąsiednią działkę cięcia sanitarne 52 Acer saccharinum klon srebrzysty dobry 53 Acer saccharinum klon srebrzysty Sambucus nigra bez czarny 0 5 2,5m2 Krzew 4 pniowy. Wyrasta przy karpie korzeniowej wyciętego drzewa, pousz /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz estetyczny, do usunięcia jest równieŝ stara karpa korzeniowa w tym miejscu 55 Acer saccharinum klon srebrzysty ,5 14 Suche konary, korona przeiwesza się nad sąsiednią działką. Korona asymetryczna Strona 4 z 11

18 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Acer saccharinum klon srebrzysty Pokrój zdeformowany dobry 57 Acer saccharinum klon srebrzysty Drzewo pochylone, ucięte suche konary 58 Tilia euchlora lipa krymska 105 9,5 11 Drzewo lekko pochylone monitoring ze względu na pochylenie drzewa 59 Quercus robur dąb szypułkowy Posusz, korona gęsto rozgałęziona i symetryczna, regularnie gęsta dobry 60 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 1(68) 2(53) 100 8,5 6 Drzewo rozwidla się U-kształtnie, na wys. 85 cm, posusz 61 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 1(51) 2(57) Rozwidla się na wys. 117 cm, pousz, ślad po uciętym konarze 62 Prunus cerasifera śliwa ałycza dobry 63 Prunus cerasifera śliwa ałycza 58 8,5 7 Pień wygięty, suche konary, dziupla 64 Prunus cerasifera śliwa ałycza Dziupla /dobry USUNIĘCIE ze względu na kolizję z projektem parkingu 65 Prunus cerasifera śliwa ałycza 47 6,5 8,5 Korona zdeformowana, pień wygięty /dobry USUNIĘCIE ze względu na kolizję z projektem parkingu 66 Prunus cerasifera śliwa ałycza ,5 Korona asymetryczna - rozrośnięta jednostronnie, ubytek, ucięty konar, drzewo lekko pochylone zły USUNIĘCIE ze względu stan zdrowotny i kolizję z projektem parkingu 67 Tilia euchlora lipa krymska Drzewo rozwidla się na 210cm, korona symteryczna, suche konary /dobry USUNIĘCIE ze względu stan zdrowotny i kolizję z projektem parkingu 68 Tilia euchlora lipa krymska Pień pochylony, mała dziupla na wys. 170 cm /zły USUNIĘCIE ze względu stan zdrowotny i kolizję z projektem parkingu 69 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 43 8,5 3 Pień pochylont, pień wygięty kolankowato, ubytrk w korze zły USUNIĘCIE ze względu stan zdrowotny i kolizję z projektem parkingu Strona 5 z 11

19 70 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 1(58) 2(52) poniŝej Tilia euchlora lipa krymska 1(76) 2(103) 131 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ ,5 6 drzewo lekko pochylone, 2 spore ubytki, drzewo zaatakowane przez insekty /zły USUNIĘCIE ze względu stan zdrowotny i kolizję z projektem parkingu 16 8 Drzewo rozwidla się V-kształtnie na wys. 125 cm ze względu na kolizję z nowym projektem 72 Alnus glutinosa olsza czarna ,5 13 Pień prosty, korona symetryczna, ucięte konary, pęknięcie mrozowe ze względu stan zdrowotny 73 Tilia euchlora lipa krymska Drzewo rozwidla się, w jednym pniu rozległe wypróchnienie, ubytek, korona gęsta 74 Tilia euchlora lipa krymska Odrosty pniowe, suche konary, korona symtryczna, rozłoŝysta zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku dobry cięcia sanitarne 75 Fagus sylvatica buk pospolity Pęknięcia mrozowe, dziupla na wys. 70 cm, konary przewieszają się na linią energetyczną, monitoring korony / linia energetyczna, pięlęgnacja 76 Tilia euchlora lipa krymska Rozwidla się na 3 przewodniki na wys. 3m dobry 77 Tilia euchlora lipa krymska Drzewo rozwidla się na wys. 2,5m, odrosty pniowe, dziuple, konary blisko linii energetycznej 78 Fagus sylvatica buk pospolity Drzewo dwupniowe na wys. 70 cm, ubytek w korze na jednym z pni USUNIĘCIE ze względu stan zdrowotny i kolizję z projektem zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku 79 Fagus sylvatica buk pospolity Korona rzadko rozrośnięta, ubytek w korze, zagłuszone 80 Fagus sylvatica buk pospolity ,5 dobry 81 Fagus sylvatica buk pospolity Wąski pokrój, korona zredukowana dobry 82 Fagus sylvatica buk pospolity DuŜe pęknięcie mrozowe, rozgałęzia się na 2 przewodniki w górnej części korony 83 Fagus sylvatica buk pospolity Ubytek w korze, dziupla, ślady po uciętych konarach zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku Strona 6 z 11

20 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Fagus sylvatica buk pospolity Pień wygięty ze względu na ślad po uciętym konarze 85 Fagus sylvatica buk pospolity Na wysokości 1,6 m duŝe wypróchnienie po uciętym konarze, obecność grzybni USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz na kolizję z projektem 86 Fagus sylvatica buk pospolity Obwód mierzony nad zgrubieniem ubytku, dziupla 87 Fagus sylvatica buk pospolity 1(89) 2(82) Rzowidlenie U-kształtne 88 Acer saccharinum klon srebrzysty Odrosty pniowe, ucięte i suche konary, korona zdeformowana, pień wygięty /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 89 Acer saccharinum klon srebrzysty Pień pochylony, widoczna grzybnia na pniu /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 90 Fagus sylvatica buk pospolity Ucięty konar dobry 91 Fagus sylvatica buk pospolity Mierzone powyŝej ubytku, pokrój zdeformowany /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 92 Fagus sylvatica buk pospolity Pień prosty dobry 93 Fagus sylvatica buk pospolity 1(61) 2(66) Rozwidlenie U-kształtne, pęknięcie w pniu, drzewo pochylone, pokrój zderomowany 94 Fagus sylvatica buk pospolity Pokrój zdeformowany, drzewo zagłuszone 95 Fagus sylvatica buk pospolity Suche konary, rozwidla się na 2 przewoniki w wyŝszej partii korony 96 Fagus sylvatica buk pospolity Suche konary, rozwidla się w wyŝszej partii korony, pien wygięty 97 Fagus sylvatica buk pospolity Pień kolankowato wygięty, zgrubienie po uciętym konarze 98 Fagus sylvatica buk pospolity Ucięty konar, wypróchniały, obecność korników, drzewo mierzone poniŝej uciętego konara zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku Strona 7 z 11

21 99 Fagus sylvatica buk pospolity 1(86) 2(108) 153 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Rozwidlone V-kształtnie 100 Fagus sylvatica buk pospolity Zabliźnione miejsce po uciętym konarze, pień wygięty, drzewo pochylone w kierunku ogrodzenia, zagłuszone przez 99, korona zdeformowana, posusz 101 Fagus sylvatica buk pospolity Ucięty konar z wypróchnieniem, ucięty przewonik, suchy konar 102 Fagus sylvatica buk pospolity Mierzone powyŝej uciętego konara, ucięty konar na wys. 130 cm. 103 Fagus sylvatica buk pospolity Zgrubienie w korze po uciętym konarze, zagłuszone 104 Fagus sylvatica buk pospolity Ucięty przewodnik, pień lekko wygięty, zagłuszone 105 Fagus sylvatica buk pospolity 93 9,5 3,5 Ucięty przewodnik, korona asymtryczna, zdeformowany pokrój 106 Fagus sylvatica buk pospolity Rozwidla się V-kształtnie na wys. 230 cm 107 Fagus sylvatica buk pospolity Pień prosty dobry 108 Fagus sylvatica buk pospolity Mierzone nad ubytkiem, ucięty konar z wypróchnieniem i dziuplą zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku 109 Fagus sylvatica buk pospolity ,5 Pień prosty, 2 ptasie gniazda dobry 110 Fagus sylvatica buk pospolity Pień wygięty, miejsce po uciętym konarze wypróchniałe zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku 111 Fagus sylvatica buk pospolity 1(92) 2(94) Rozwidla się na wys. 135 cm. Rana po uciętym konarze. dobry zalecana natychmiastowa pielęgnacja 112 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 113 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 114 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 115 Fagus sylvatica buk pospolity Drzewo lekko pochylone dobry Strona 8 z 11

22 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Fagus sylvatica buk pospolity Bardzo duŝy ubytek 102 cmx17cm, wypróchnienie, grzybnia /zły zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku 117 Fagus sylvatica buk pospolity Zrośnięte z drzewem nr 118 dobry 118 Fagus sylvatica buk pospolity Zrośnięte z drzewem 117 dobry 119 Fagus sylvatica buk pospolity Ubytek 4,5 długości, wypróchnienie, obecność grzybni, drzewo rozwidla się na 230 cm wys. /zły zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku 120 Fagus sylvatica buk pospolity Bardzo duŝy ubytek, wypróchnienie /zły zalecana natychmiastowa pielęgnacja ubytku 121 Fagus sylvatica buk pospolity posusz, pokój zdeformowany. dobry 122 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 123 Fagus sylvatica buk pospolity Korona rozrośnięta jednostronnie dobry 124 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 125 Fagus sylvatica buk pospolity ,5 dobry 126 Fagus sylvatica buk pospolity Posusz, rozwidla się V-kształtnie na wys. 170 cm dobry 127 Fagus sylvatica buk pospolity Dwa pęknięcia mrozowe 128 Acer saccharinum klon srebrzysty Drzewo pochylone, ubytek z owocnikami grzybów, ułamany duŝy konar, odrosty pniowe, posusz /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 129 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 130 Fagus sylvatica buk pospolity dobry 131 Fagus sylvatica buk pospolity Rozległy ubytek na dł. 220 cm pielęgnacja ubytku 132 Fagus sylvatica buk pospolity dobry Acer pseudoplatanus klon jawor Drzewo lekko pochylone, korona asymetryczna, niezbyt gęsta dobry/ USUNIĘCIE ze względu na kolizję z projektem 134 Prunus cerasifera śliwa ałycza Drzewo pochylone, posusz, korona zdeformowana. /zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem Strona 9 z 11

23 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Prunus cerasifera śliwa ałycza Pień wygięty, korona zdeformowana, pousz zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 136 Acer pseudoplatanus klon jawor 39 6,5 4 2 duŝe ubytki w pniu z odłsonięciem tkanki. zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 137 Acer pseudoplatanus klon jawor Ubytek z odsłonięciem tkanki wewnętrznej dł. 20cm, pęknięcie w pniu na wysokości 35 cm. zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 138 Sorbus intermedia jarząb szewdzki 1(49) 2(71) 89 7,5 6,5 Rozwidla się U-kształtnie na wys. 104 cm, korona regularna USUNIĘCIE ze względu na kolizję z projektem 139 Acer pseudoplatanus klon jawor 47 5,5 4 Ubytki, korniki, liczne uszkodzenia w pniu zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 140 Sorbus aucuparia jarząb pospolity Korona symetryczna. dobry USUNIĘCIE ze względu na kolizję z projektem 141 Sorbus intermedia jarząb szewdzki Drzewo pochylone, duŝy ubytek u nasady i kilka mniejszych wyŝej, widoczne omszenie zły USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 142 Thuja sp. Ŝywotnik 1(14) 2(21) Posusz 50% /dobry USUNIĘCIE ze względu na kolizję z projektem 143 Sorbus intermedia jarząb szewdzki Pień pochylony liczne ubytki USUNIĘCIE ze względu na stan zdrowotny oraz kolizję z projektem 144 Sorbus intermedia jarząb szewdzki Ubytek w pniu. zalecana pielęgnacja ubytków 145 Sorbus intermedia jarząb szewdzki Drzewo lekko pochylone. Pękniecie mozrowe w pniu. 146 Sorbus aucuparia jarząb pospolity Liczne ubytki w pniu na wys. 120 cm. zalecana pielęgnacja ubytków 147 Sorbus aucuparia jarząb pospolity Korona asymetryczna, rozbudowana jednostronnie. Drzewo lekko pochylone. Ubytek w pniu. zalecana pielęgnacja ubytków Strona 10 z 11

24 INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ Tilia euchlora lipa krymska ,5 Ślad po uciętym konarze, zagłuszone przez sąsiednią brzozę. dobry/ 149 Betula pendula brzoza brodawkowata Korona gęsta i symetryczna. Bardzo płtyko rozbudowany system korzeniowy. dobry 150 Tilia euchlora lipa krymska 36 5,5 6 dobry 151 Tilia euchlora lipa krymska 44 5,5 6 Korona asymetryczna, rozbudowana jednostronnie. Drzewo zagłuszone. dobry/ 152 Acer saccharinum klon srebrzysty 1(264) 2(306) Kora pokryta mchem. dobry monitoring ze względu na bliskie sąsiedztwo z parkingiem i boiskiem 153 Acer saccharinum klon srebrzysty Drzewo rozwidla się, omszone. dobry monitoring ze względu na bliskie sąsiedztwo z parkingiem i boiskiem 154 Acer saccharinum klon srebrzysty dobry monitoring ze względu na bliskie sąsiedztwo z parkingiem i boiskiem Acer saccharinum Acer saccharinum klon srebrzysty klon srebrzysty 1(118) 2(155) 3(168) 374 1(206) 2(268) 3(168) Rozwidla się na wysokości 50 cm na 3 pnie. Ślady po uciętych konarach dobry monitoring ze względu na bliskie sąsiedztwo z parkingiem i boiskiem 18,5 20 Rana po uciętym konarze dobry zalecana pielęgnacja rany po uciętym konarze, monitoring 157 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 89 5,5 8 Korona symetryczna, przez środek korony biegnie linia telefoniczna, mały posusz dobry/ monitoring korony ze względu na linię telefoniczną 158 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 129 5,5 7 Pęknięcia i małe ubytki w pniu dobry/ zalecana pielęgnacja 159 Quercus sp. dąb 11,5 3 1,2 dobry zalecana pielęgnacja 160 Quercus sp. dąb ,2 dobry zalecana pielęgnacja 161 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 67 4,5 7 Drzewo lekko pochylone, pęknięcie wzdłuŝ pnia dobry/ zalecana pielęgnacja Strona 11 z 11

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki tel. 668 859 540 e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Brzeska dz. nr 17, 18/7, 18/9, 18/10, 19, AM-10 obręb: Południe, Wrocław ZLECENIODAWCA: INWESTOR: TEMAT: Vertigo Margareta Jarczewska ul. M. Jackowskiego 33 51-661

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 Ekspertyza ma na celu wykazanie możliwego, negatywnego wpływu instalacji parku linowego na 37 drzewach rosnących na terenie działek ew. nr 372 obręb Pomiechówek i 1049/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI KATARZYNA LIS - MORAWSKA INWENTARYZACJA ZIELENI NA TERENIE PROJEKTOWANYCH BOISK W MOSINIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ ZLECENIODAWCA: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk OPRACOWAŁ: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE

INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE _ 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 PRZY UL. BIAŁOBRZESKIEJ 27 W WARSZAWIE INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 im. Juliana

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO WYBURZENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 6/3, 6/4 i 7/27 (AM 7, OBRĘB NOWY DWÓR) PRZY UL. WOJROWICKIEJ 58 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie.

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Zleceniodawca: Citygarden Maciej Rzepa ul. Jeżewskiego 3b, Warszawa 02-796 Autorki:

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach 1. DANE WSTĘPNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa nr 60/2008 zawarta z Gminą Kowary; ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Nazwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA IMW-ART STUDIO Izabela Wąs Smolec, ul. Wiśniowa 1A/3 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 668 838 944 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: INWESTOR: ZLECENIODAWCA: TEMAT: BRANŻA: ul. Piłsudskiego dz. nr 26/3,

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra. 1. Podstawa formalno - prawna opracowania Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali: 1:500, - mapa topograficzna w skali: 1:10 000, -

Bardziej szczegółowo