SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym."

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

2 WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń. W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PROGRAM OBEJMUJE: promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania; informowanie o skutkach zachowań ryzykownych; wspieranie rozwoju zaspokajania własnych; nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka; Szkoła współpracuje w zakresie działań profilaktycznych z : a) Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, b) Policją i Strażą Pożarną, c) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, d) Kuratorem Sądowym d/s Rodzinnych i Nieletnich, e) Poradnią Uzależnień, f) Innymi specjalistycznymi placówkami. CELE: 1. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość fast foodów. 2. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 3. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa. 4. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z mediów. 5. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, starszych, chorych, niepełnosprawnych. 6. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków tytoniowych, napojów alkoholowych, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji. 2

3 7. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji. 8. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 9. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki wczesna interwencja udzielanie pomocy. 10. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych. Treści programu będą realizowane podczas lekcji, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek szkolnych. Metody pracy to: pogadanki, dyskusje, burze mózgów, wykłady, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, gry i zabawy, projekcje filmowe i inne. 3

4 SPODZIEWANE EFEKTY W wyniku realizacji programu profilaktycznego uczeń : zna szkodliwość działania używek (nikotyny, alkoholu, niektórych roślin), potrafi być asertywny wobec sytuacji tego wymagających, zna i stosuje zasady zdrowego trybu życia, jest odpowiedzialny za własne postępowanie, potrafi pozytywnie rozwiązywać konflikt. umie rozmawiać o swoich problemach, zdobywa umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach osobistych, wie do kogo może się zwrócić o pomoc, w miarę swoich sił przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, zna różne sposoby spędzania czasu wolnego i korzysta z nich, rozwija swoje zainteresowania i możliwości, zdobywa wiarę we własne siły, osiąga lepsze oceny, czuje więź grupową klasową. SZCZEGÓŁOWE TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI. Zadania: Sposoby realizacji: Odpowiedzialni Termin realizacji: Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły: statutem, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole, zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych. 2. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 3. Godziny z wychowawcą o tematyce: obowiązków ucznia, systemu kar i nagród stosowanego w szkole 4. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka. 5. Organizacja apeli szkolnych, dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów szkolny 4

5 Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia i środowiskiem społecznym, w którym przebywa uczeń Stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi ami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze 1. Kontrolowanie przez nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. 2. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych. 3. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi ami edukacyjnymi. 4. Organizacja spotkań z rodzicami, dotycząca frekwencji uczniów na zajęciach oraz form pomocy uczniom ze specjalnymi ami edukacyjnymi. 1. Analiza dokumentów szkolnych uczniów dokonywana przez wychowawców, w celu podejmowania stosownych działań zapobiegających sytuacjom problemowym. 2. Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami udzielającymi specjalistycznej pomocy, np.: ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologicznopedagogiczną. 1. Zaplanowanie prac zespołów powołanych do opracowania: IPET-u indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, w którym należy uwzględnić: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi ami edukacyjnymi zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów z orzeczeniami zajęcia dydaktycznowyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, zajęcia logopedyczne 2. Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i logopedę. 3. Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się Wicedyrektor nauczyciele, wychowawcy klas, logopeda Dyrektor i wicedyrektor wychowawcy klas, logopeda Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, logopeda szkolny szkolny 5

6 Systematyczne motywowanie uczniów do nauki Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałani e agresji. wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. 1. Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów. 2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej ami uczniowskimi. 3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych. 4. Organizacja przez logopedę zajęć z zakresu technik uczenia się, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem. 5. Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia zdolnego. 6. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów tego wymagających. 7. Uwzględnianie zaleceń poradni psychologicznopedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach. 8. Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia. 1. Organizowanie zajęć z wychowawcą na temat: sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnych. 2. Organizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania agresji. 3. Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego: wycieczki szkolne, ogniska, rajdy, zabawy szkolne, zajęcia integracyjne dla klas 4. Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich Dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele, logopeda Wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy szkoły, szkolny 6

7 Popularyzowanie zdrowego stylu życia Profilaktyka uzależnień dla uczniów Współpraca z rodzicami podczas przerw międzylekcyjnych. 5. Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole. 1. Lekcje wychowawcze na temat organizacji wolnego czasu. 2. Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach SKS, 3. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych. 4. Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną, dotyczących higieny osobistej 5. Organizacja zajęć umożliwiających aktywny tryb życia. 6. Zapoznawanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i odżywiania się udział uczniów w projektach szkolnych. 7. Zwracanie uwagi na drugie śniadanie uczniów i promowanie zdrowego odżywiania. 1. Udział uczniów w pogadankach, warsztatach i innych formach poznawania środków uzależniających i konsekwencji ich spożywania. 2. Udział uczniów w konkursach związanych z tematyką zagrożeń współczesnego świata. 1. Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły. 2. Przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami i dni otwartych w szkole. 3. Zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole. Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, zapraszani w zależności od specjaliści, dyrektor, wicedyrektor Wychowawcy klas, dyrektor, wicedyrektor, rodzice uczniów 7

8 Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i interwencji 1. Udział nauczycieli i specjalistów szkolnych w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, dotyczących profilaktyki uzależnień. 2. Rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia i oferujących pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień. 3. Systematyczny rozwój współpracy z rodzicami, radą rodziców w zakresie profilaktyki. Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele, rodzice 8

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach na lata : wrzesień 2014 czerwiec 2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach na lata : wrzesień 2014 czerwiec 2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach na lata : wrzesień 2014 czerwiec 2017 Nie można nikogo zmienić przez zalecanie mu zmian, ale można ułatwić podjęcie decyzji

Bardziej szczegółowo

Aneks PROGRAM PROFILAKTYKI

Aneks PROGRAM PROFILAKTYKI Aneks PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej w Wólce i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE 1 PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016 2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Wólce i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻORACH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Żorach i ma na celu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Bieganinie Filialnej w Grudzielcu i ma na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WOJKOWICACH Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE Podstawa prawna: 1. Konwencja o prawach dziecka 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 3. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Kątach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach

Zespół Szkół w Kątach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach 1 Zespół Szkół w Kątach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Wyzwolenia 160 44-321 Marklowice tel/fax(0 32) 455 03 67 www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2014/2015 Program opracowany przez zespół: R. Banasiak J. Chachuła E. Królewiak M. Moszczyńska

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Liceum Ogólnokształcącego. im. Władysława Jagiełły. w Odolanowie

Program Profilaktyki. Liceum Ogólnokształcącego. im. Władysława Jagiełły. w Odolanowie Program Profilaktyki Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie SPIS TREŚCI ZAŁOŻENIA OGÓLNE 3 PODSTAWA PRAWNA 3 CELE PROGRAMU 4 DZIAŁANIA PROGRAMU 5 OCZEKIWANE EFEKTY 5 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KRÓLA W NIELISZU NA LATA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KRÓLA W NIELISZU NA LATA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KRÓLA W NIELISZU NA LATA 2016 2019 Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu i ma na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi numer 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim, i ma na celu wszechstronny

Bardziej szczegółowo

www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016

www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Wyzwolenia 160 44-321 Marklowice tel/fax(0 32) 455 03 67 www.sp1.marklowice.pl e-mail sp1marklowice@poczta.onet.pl PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach Przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne : 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Statut gimnazjum 3.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach Przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne : 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Statut gimnazjum 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku, i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim

Bardziej szczegółowo

r.szk. 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

r.szk. 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku i ma na celu wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA LATA 2015 2018 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Zmian dokonano po ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2014 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Zmian dokonano po ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Zmian dokonano po ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej Wrzesień 2012 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej i ma na celu wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH Program profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Uwielinachi ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku SPIS TREŚCI I Wstęp II Cele główne i szczegółowe programu III Obszary i zadania I Wstęp Program Profilaktyki Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach Wstęp Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZESZOWIE NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZESZOWIE NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZESZOWIE NA LATA 2012-2015 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie, obejmuje

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13 w roku szkolnym 2016/17

Program profilaktyki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13 w roku szkolnym 2016/17 Program profilaktyki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Żoliborz w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13 w roku szkolnym 2016/17 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Ogniska pracy Pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH Program profilaktyki jest spójny ze Statutem szkoły i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. opracowany dla. Szkoły Podstawowej nr 12. im. Armii Krajowej. w Zgierzu. na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki. opracowany dla. Szkoły Podstawowej nr 12. im. Armii Krajowej. w Zgierzu. na rok szkolny 2016/2017 Szkolny Program Profilaktyki opracowany dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu na rok szkolny 2016/2017 Program opracowany przez zespół: R. Banasiak M.Bartczak A. Broks J. Chachuła M.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku jest spójny z Programem Wychowawczym i ma na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej w Trawnikach i ma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. LUCJANA CYLKOWSKIEGO W GDYNI PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowały: mgr Aneta Barżykowska mgr Julita Frączyk mgr Mariola Gruchała mgr Monika Redzimska mgr Edyta Żuk ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Wstęp Niniejszy program jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego szkoły. Obejmuje on wszelkie treści i działania o charakterze

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia,

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Gimnazjum im. Jana PawłaII w Budzowie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje swoim działaniem wszystkich uczniów szkoły, współprace

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu

Szkolny Program Profilaktyki. Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu Szkolny Program Profilaktyki Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu Tarnowiec, 2015 WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który uzupełnia wychowanie i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Kamienicy Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BOHATERÓW LASÓW CHOJNOWSKICH NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BOHATERÓW LASÓW CHOJNOWSKICH NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BOHATERÓW LASÓW CHOJNOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. ARMII POZNAŃ W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. ARMII POZNAŃ W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SP4.4031.2.2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. ARMII POZNAŃ W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym oraz planem pracy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 Program profilaktyczny na rok 2013/2014 Strona 1 Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli rodziców jest zgodny z: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PROFILAKTYKI. OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach Przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne : 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Statut gimnazjum 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W SZEMUDZIE 2016/2017 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia. OPRACOWANIE : DOROTA KAŁUZIŃSKA, MARTA RAPA-LESZCZYŃSKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH CELE PROGRAMOWE Zminimalizowanie przemocy w szkole i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY 2014 2017 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią 1. Ankiety

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W SKALE NA ROK SZKOLNY 2013 2014 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOTLARZ W TYCHNOWACH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOTLARZ W TYCHNOWACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOŁY IM. MARII PODSTAWOWEJ KOTLARZ IM. MARII KOTLARZ W TYCHNOWACH Na lata 2015-2019 NA LATA 2015-2019 Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie z dnia Szkoła Podstawowa nr 260 Im. Jana Matejki 00-737 Warszawa, ul. Zakrzewska 24 Tel.: (0-22) 841-60-97,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Rady Rodziców XVII LO z dnia 27 września 2016 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Przyjęty uchwałą Rady Rodziców XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. na rok szkolny 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. na rok szkolny 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach na rok szkolny 2012/2013 Koordynator: B. Dimer Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH NA LATA SZKOLNE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH NA LATA SZKOLNE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH NA LATA SZKOLNE 2014-2016 OPRACOWANY PRZEZ EWĘ TYCZYŃSKĄ GRAŻYNĘ SZYMCZAK NAZWA I ADRES SZKOŁY: Szkoła Podstawowa im. st.sierż. M. Majchrzaka w Kaliskach

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Cz. Niemema Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016)

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Nr 2 w Turznie OPRACOWANY NA LATA 2016 2019 Zespół opracowujący program: p. Edyta Banasiak p. Jolanta Walichniewicz p. Barbara Maternowska p. Iwona Wróblewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo