Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. Nr RZP B/2011/12/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. Nr RZP B/2011/12/02"

Transkrypt

1 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. Nr RZP B/2011/12/02 I N F O R M A C J A O W P Ł Y N I Ę C I U P Y T A Ń, U D Z I E L O N Y C H N A N I E O D P O W I E D Z I A C H, Z M I A N I E T R E Ś C I S I W Z ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego Udzielenie prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz ze wsparciem produktu dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.), dalej zwanej Pzp, uprzejmie informuję, że dnia 13 grudnia 2011 r. w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały wniesione zapytania następującej treści: Dostępny na stronie Zamawiającego SIWZ zawiera określenie przedmiotu zamówienia wyłącznie za pomocą nazwy konkretnego oprogramowania. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny". Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na obowiązek zamawiającego zawarcia klauzuli dopuszczającej składanie ofert równoważnych przez zamieszczenie wyrazów lub równoważny" w każdym przypadku posłużenia się znakiem towarowym, w tym przypadku F-Secure, Trend Micro oraz ESET. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust 2 Ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dopuszczenie możliwości wskazania znaku towarowego nie stanowi, wobec generalnego zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, przepisu szczególnego uchylającego taki zakaz. Celem tego przepisu jest wskazanie technicznego sposobu wykorzystania znaków towarowych, zgodnego z prawem zamówień publicznych, do sprecyzowania przedmiotu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ul. T. Chałubińskiego 4/6, Warszawa tel fax

2 zamówienia. W tym znaczeniu opis przedmiotu zamówienia dokonany z wykorzystaniem znaków towarowych - zawsze uzupełniony o obligatoryjne oświadczenie Zamawiającego o dopuszczeniu składania ofert równoważnych - nie zawęża dopuszczalnej konkurencji do ofert zawierających jedynie wskazane przedmioty. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie zapisów SIWZ o klauzulę dopuszczającą składanie ofert równoważnych. Zamawiający, w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy dokonał zmiany SIWZ w następującym zakresie: 1. Rozdział III SIWZ otrzymuje następujące brzmienie : I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest udzielenie prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz ze wsparciem produktu dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące części: CZĘŚĆ A Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Chałubińskiego 4/6, F-Secure Business Suite lub równoważny; CZĘŚĆ B Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Wspólnej 2/4, Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi- Platform, Polish lub równoważny; CZĘŚĆ C - Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej wydzielonej, ESET NOD32 Business Edition Suite oraz ESET Smart Security BE Suite lub równoważny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami równoważności znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Usługi wdrażania oprogramowania Usługi szkolenia komputerowego Usługi w zakresie wsparcia technicznego Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważny.

3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 2. W Rozdziale X SIWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie : 14. Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania. Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 15 bud. B Warszawa oraz opis: Oferta na udzielenie prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz ze wsparciem produktu dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych; [Wykonawca wpisuje tę część zamówienia, na którą składa ofertę] Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Chałubińskiego 4/6, F-Secure Business Suite; oraz [Wykonawca pomija spójnik oraz jeśli wybiera tylko wymienioną wyżej część zamówienia] Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Wspólnej 2/4, Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi-Platform, Polish; oraz [Wykonawca pomija spójnik oraz jeśli wybiera tylko wymienioną wyżej część zamówienia] Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej wydzielonej, ESET NOD32 Business Edition Suite oraz ESET Smart Security BE Suite; nie otwierać przed 20 grudnia 2011 roku, do godz.. 12:30 nr ref. postępowania B/2011/12/ Rozdział XI SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2011, do godziny 12:00. na adres: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 15 bud. B Warszawa 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 12:30 Otwarcie ofert odbędzie się w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 12 bud. B Warszawa

4 4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 5. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić fakt objęcia budynku Zamawiającego systemem kontroli dostępu. 4. Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz ze wsparciem produktu dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych, w następujących częściach: część A zamówienia Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Chałubińskiego 4/6, F-Secure Business Suite lub równoważny; część B zamówienia Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Wspólnej 2/4, Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi-Platform, Polish lub równoważny; część C zamówienia Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej wydzielonej, ESET NOD32 Business Edition Suite oraz ESET Smart Security BE Suite lub równoważny. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) w zakresie części A zamówienia Zamawiający użytkuje od wielu lat 1030 sztuk (obecnie) licencji wdrożonego oprogramowania pod nazwą F-Secure Anti-Virus Corporate Suite, obecnie zwanego F-Secure Business Suite. Zgodnie z zapewnieniem producenta oprogramowania Zamawiający ma prawo do korzystania z pakietu F-Secure Business Suite oraz z poniższych produktów nie wchodzących w zakres pakietu, a do których miał prawo nabywając wcześniej pakiet F-Secure Anti-Virus Corporate Suit: - F-Secure Anti-Virus for MIMEsweeper - F-Secure Internet Gatekeeper for Windows - F-Secure Linux Security Zamawiający wymaga objęcia ochroną antywirusową stacje robocze łącznie do 1005 sztuk licencji; 2) w zakresie części B zamówienia Zamawiający użytkuje od wielu lat 270 sztuk (obecnie) licencji wdrożonego oprogramowania pod nazwą Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi-Platform, Polish. Zamawiający wymaga objęcia ochroną antywirusową stacje robocze łącznie do 270 sztuk licencji; 3) w zakresie części C zamówienia Zamawiający użytkuje od wielu lat 150 sztuk (obecnie) licencji wdrożonego oprogramowania pod nazwą ESET NOD32 Business Edition Suite oraz 10 sztuk licencji ESET Smart Security BE Suite. Zamawiający wymaga objęcia ochroną antywirusową stacje robocze łącznie do 150 sztuk licencji programu ESET NOD32 Business Edition Suite i do 10 sztuk licencji ESET Smart Security BE Suite; 4) Zamawiający, dysponując wdrożonym oprogramowaniem, w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pragnie zapewnić 12-miesięczną aktualizację oprogramowania antywirusowego przez odnowienie licencji i aktualizację bazy danych sygnatur wirusów

5 oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej Zamawiającego, w liczbach jw. wraz ze wsparciem produktu w tym samym okresie; 5) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców w ofertach, rozwiązań kompleksowej ochrony systemów komputerowych w oparciu o inne równoważne oprogramowanie, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym załączniku, określających równoważność oprogramowania do wskazanego w poszczególnych częściach zamówienia. 2. Równoważność oprogramowania antywirusowego w poszczególnych częściach zamówienia. Przez równoważność oprogramowania należy rozumieć spełnienie następujących warunków formalnych: 1) oferowane oprogramowanie spełnia specyfikację wymagań funkcjonalnych ogólnych, wspólnych dla trzech części zamówienia (rozdział II) oraz szczegółowych dla każdej części oddzielnie (rozdziały III, IV i V); 2) Wykonawca wdroży oprogramowanie (równoważne) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, tj. a) przeszkoli personel techniczny (kilkanaście osób z Biura Ochrony Informacji Niejawnych) w zakresie używania, zarządzania oraz administrowania programem; b) przygotuje i przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną instrukcji obsługi interfejsu użytkownika oprogramowania zainstalowanego na komputerze (adekwatnie do liczby licencji); c) dokona pełnej deinstalacji istniejącego oprogramowania w liczbie [odpowiednio] 1005/ 270/ 150 i 10 licencji, łącznie z usunięciem wpisów w rejestrach systemowych; d) dokona zainstalowania oprogramowania w komputerach i serwerach w liczbie zgodnej z liczbą wymaganych licencji; e) wdrożenie kończy się najpóźniej w terminie określonym w rozdziale IV ust. 2 SIWZ z zastrzeżeniem określonym w rozdziale IV ust. 3 SIWZ; f) Zamawiający odbierze protokólarnie etap wdrożenia po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Protokół jest integralną częścią protokółu odbioru dokumentów licencyjnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Inne wymagania Wykonawca w trakcie trwania 12-miesięcznego abonamentu na aktualizacje zapewnia wsparcie techniczne dla personelu technicznego: telefoniczne i owe w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:30 z czasem reakcji na zgłoszony problem lub awarię: do 4 godzin zegarowych w przypadku pomocy telefonicznej liczonych dla czasu pracy u Zamawiającego (od godz. 8:15 do 16:15 w dniach roboczych) poczynając od chwili zgłoszenia) i czasem podjęcia czynności naprawczych (uzasadnionych) u Zamawiającego liczony od chwili zgłoszenia problemu lub awarii: do 8 godzin zegarowych liczonych dla czasu pracy u Zamawiającego poczynając od chwili zgłoszenia. II. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OGÓLNYCH Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie oprogramowania antywirusowego, innego niż podany z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że oferowane oprogramowanie antywirusowe będzie spełniało wymagania, tj.: 1) ochrona stacji roboczych (Windows XP, Windows Vista 32 i Vista 64 bity, Windows 7 32 i Windows 7 64 bity);

6 2) ochrona całego systemu monitorowania i zarządzania z pojedynczej konsoli, zarówno po stronie administratora jak i użytkownika końcowego; 3) polski interfejs użytkownika; 4) ochrona antywirusowa realizowana na trzech poziomach, tj.: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki danych i monitora poczty elektronicznej; 5) oddzielny, zintegrowany silnik antyrootkitowy; 6) aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu; 7) możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie prze określonego klienta; 8) aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym; 9) brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów; 10) heurystyczne technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów; 11) wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu spyware, Adware, keylogger, dialer, trojan ; 12) mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania, w tym bez względu na wersję językową oprogramowania bez względu na to jak duża jest sieć lub jak bardzo jest złożona; 13) makrodefinicje wirusów przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji); 14) obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej: ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2; 15) automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa; 16) automatyczne uruchamiania procedur naprawczych; 17) oprogramowanie zapewnia w procesie skanowania ręcznego i automatycznego przeskanowanie dowolnego celu pod względem wirusów, spyware, rootkitów, riskware; 18) program posiada kwarantannę wirusów; 19) uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione; 20) gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin; 21) średni czas reakcji producenta na nowego wirusa wynosi poniżej 8 godzin, 24 godziny na dobę przez cały rok (24/7/365); 22) wsparcie dla technologii Cisco Network Admission Control (NAC); 23) kontrola oraz możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z Internetem lub siecią lokalną; 24) osobista zapora ogniowa (tzw. Personal Firewall) z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej lub grup roboczych z możliwością automatycznego ustawiania profilu w zależności od lokalizacji, w której znajduje się stacja robocza; 25) możliwość aktualizacji oprogramowania antywirusowego na maszynie ze stacji sąsiadującej w sieci LAN. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7 III.SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA Program antywirusowy dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Chałubińskiego 4/6, F-Secure Anti-Virus Corporate Suite, obecnie zwany F-Secure Business Suite lub równoważny; Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego rozwiązania pod warunkiem, że: 1) system posiada: a) co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane; b) co najmniej dwa dedykowane silniki antyspyware; c) skanowanie przez program na komputerze klienckim danych pobieranych i wysyłanych danych przy pomocy protokołu HTTP na poziomie WinSocks na wszystkich portach, na których odbywa się komunikacja; d) ochrona przeglądarki internetowej, w tym: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (Cookiem), blokowanie możliwości zmian ustawień w IE, analiza uruchamianych skryptów ActiveX i pobieranie plików; e) ochrona rejestrów systemowych, w tym odpowiedzialnych za konfigurację przeglądarki Internet Explorer, listy uruchamianych aplikacji przy starcie, przypisania rozszerzeń plików do zadanych aplikacji; f) oprogramowanie zapewnia uruchomienie podejrzanej aplikacji w wirtualnym środowisku, w pełni odizolowanym od rzeczywistego systemu operacyjnego; wirtualne środowisko powinno odwzorować sieciową stację Windows z Windows API z pełną emulacją x86; g) oprogramowanie zapewnia sprawdzanie w czasie rzeczywistym nieznanych aplikacji poprzez zapytania przesyłane poprzez sieć do systemów serwerów producenta; h) możliwość instalacji konsoli zarządzania niezależnie na kilku wybranych stacjach; i) program posiada kwarantannę spyware oraz riskware; j) program z Menu Start pozwala stworzyć plik diagnostyczny do analizy problemów; k) program pozwala z interfejsu graficznego użytkownika wysłać próbkę wirusa bezpośrednio do laboratorium antywirusowego producenta; l) program posiada narzędzie ręcznej aktualizacji stacji roboczych we wszystkich sygnaturach dla poszczególnych silników skanujących; m) automatyczne powiadamianie użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem, czy stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona; n) skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów; w programach pocztowych nie modyfikowane są ustawienia konta, tj. serwera POP3, SMTP i IMAP; obsługa i wsparcie techniczne dla m.in. MS Outlook Express, MS Outlook, MOzilla, Eudora, Netscape Mail; o) program posiada wsparcie do filtrowania protokołu IPv6; p) automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzących i wychodzących realizowana na poziomie oferowanego oprogramowania, włączająca się w momencie gdy stacja robocza posiada stare sygnatury antywirusowe; q) konsola zarządzania działa w systemie Windows, umożliwia tworzenie paczek instalacyjnych niezależnie od platformy (np. dzięki technologii Java), paczki te można instalować zdalnie z uprawnieniami administratora (lub administratora domeny) bądź lokalnie za pomocą drag and drop; IV.SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH DLA CZĘŚCI B ZAMÓWIENIA Program antywirusowy dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Wspólnej 2/4, Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi-Platform, Polish lub równoważny

8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego rozwiązania pod warunkiem, że: 1) system posiada: a) wsparcie dla systemów operacyjnych MS Windows 2003 i 2008; b) zarządzanie z dowolnego miejsca przy pomocy konsoli dostępnej przez przeglądarkę internetową (z użyciem szyfrowanego połączenia SSL); c) możliwość aktualizacji komputerów klienckich bezpośrednio z serwera producenta lub poprzez serwer zarządzający; d) mechanizmy informowania o zagrożeniach poprzez konsolę zarządzającą i pocztę elektroniczną; e) możliwość wyłączenia ochrony komputera klienckiego blokowaną hasłem; f) skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików na komputerach klienckich; g) co najmniej 2 spośród wymienionych mechanizmów instalacji na komputerach klienckich: za pomocą skryptu logowania, przez przeglądarkę internetową, poprzez paczki instalacyjne MSI, przy pomocy narzędzia skanującego sieć w poszukiwaniu niezabezpieczonych komputerów; h) skanowanie przez program na komputerze klienckim danych pobieranych i wysyłanych danych przy pomocy protokołu HTTP na poziomie WinSocks na wszystkich portach, na których odbywa się komunikacja; i) ochrona rejestrów systemowych, w tym odpowiedzialnych za konfigurację przeglądarki Internet Explorer, listy uruchamianych aplikacji przy starcie; j) oprogramowanie zapewnia sprawdzanie w czasie rzeczywistym nieznanych aplikacji poprzez zapytania przesyłane poprzez sieć do systemów serwerów producenta; 2) system spełnia wymagania dotyczące ochrony poczty w systemie MS Exchange, tj.: a) oferowane rozwiązanie ma wspierać systemy: MS Exchange 2007 zainstalowany w układzie klastrowym dla roli skrzynek pocztowych oraz usługą transportową zainstalowaną na osobnym serwerze., MS Exchange 2003, Windows Server 2003 i Windows Server 2008; b) system musi umożliwiać definiowanie różnych poziomów uprawnień dla administratorów systemu; c) zarządzanie systemem musi odbywać się z dowolnego miejsca przy pomocy konsoli dostępnej przez przeglądarkę internetową (z użyciem szyfrowanego połączenia SSL); d) system ma wykrywać i usuwać zagrożenia typu: robaki, trojany, wirusy, dialery, spyware, adware, aplikacje do łamania haseł itp.; e) akcja w przypadku wykrycia zagrożenia powinna być dostosowana do typu zagrożenia. Musi istnieć możliwość zdefiniowania różnych akcji dla różnych zagrożeń; f) system ma umożliwiać zdefiniowanie akcji wykonanej w przypadku, gdy wiadomość nie może być przeskanowana: np. wiadomość zaszyfrowana; g) w przypadku zablokowania wiadomości, system ma umożliwiać zastąpienie jej plikiem tekstowym o treści zdefiniowanej przez administratora; h) powiadomienia o zablokowanych wiadomościach mogą być wysyłane do administratora, nadawcy i odbiorcy. Treść każdego powiadomienia może być konfigurowana przez administratora i może zawierać informacje o nazwie wirusa, dacie wykrycia, podjętej akcji, nadawcy, odbiorcy, temacie, nazwie załącznika itp.; i) system ma umożliwiać rozróżnienie nadawcy i odbiorcy zewnętrznego i wewnętrznego. Dla każdego z nich można zdefiniować różną treść powiadomienia; j) skanowaniu mają podlegać wszystkie załączniki, wybrane/zdefiniowane przez administratora rozszerzenia lub stosując metodę sprawdzającą rzeczywisty typ pliku i dopasowując zagrożenia do tego typu pliku; k) system musi blokować niechciane załączniki ze względu na ich rozszerzenia, typ i nazwę; l) system musi umożliwiać blokowanie wiadomości na podstawie treści zawartej w nagłówku (pola: od, do,cc), temacie, treści wiadomości i załączniku; m) system musi umożliwiać tworzenie własnych reguł filtrowania zawartości;

9 n) system musi posiadać wbudowaną ochronę antyspam i antyphishing; o) system musi umożliwiać tworzenie białych i czarnych list nadawców i domen; p) system musi umożliwiać przesyłanie zablokowanych wiadomości do kwarantanny; q) system musi umożliwiać przeglądanie listy przesłanych do kwarantanny wiadomości osobno dla każdego typu zastosowanych wobec tych wiadomości mechanizmów, np. tylko wiadomości zablokowane na podstawie załączników; r) system musi umożliwiać ponowne przesłanie wiadomości umieszczonej w kwarantannie; s) system musi umożliwiać skanowanie na żądanie i według harmonogramu wszystkich lub wybranych baz systemu MS Exchange pod kątem infekcji, blokowania załączników i filtrowania zawartości; t) system musi umożliwiać określenie maksymalnego obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu; u) system musi umożliwiać wysyłanie wiadomości , powiadamiających o wykryciu zagrożenia, problemach z usługą i zasobami systemowymi, problemach z aktualizacjami, pomyślnej aktualizacji i po przeskanowaniu baz; v) zdarzenia z ppkt. u) muszą być zapisywane w formie logów, np. do systemowego dziennika zdarzeń; w) system musi umożliwiać generowanie raportów na żądanie lub według harmonogramu. Raporty mają dotyczyć wykrywania infekcji, blokowania załączników, filtrowania zawartości, zablokowania spamu, nieprzeskanowanych wiadomości. 3) system spełnia wymagania dotyczące centralnego zarządzania, tj.: a) umożliwia centralne zarządzanie systemem antywirusowym i systemem ochrony poczty w systemie MS Exchange; b) zarządzanie z dowolnego miejsca przy pomocy konsoli dostępnej przez przeglądarkę internetową (z użyciem szyfrowanego połączenia SSL); c) zapewnia szyfrowaną komunikację centralnej konsoli z zarządzanymi produktami; d) zapewnia centralną konfigurację aktualizacji dla wszystkich zarządzanych produktów; e) zapewnia centralne dzienniki zdarzeń dla wszystkich zarządzanych produktów; f) umożliwia tworzenie statystyk na temat aktualizacji wszystkich zarządzanych produktów i stanu zabezpieczenia wszystkich komputerów w sieci; g) zapewnia automatyczną aktualizację dla wszystkich zarządzanych produktów; h) umożliwia sprawdzenie stanu wykonywania zadań, np: aktualizacja lub zmiana konfiguracji zarządzanych produktów; i) umożliwia okresowe generowanie raportów w co najmniej 2 formatach do wyboru, np.: pdf, html, csv; j) raporty powinny być automatycznie wysyłane na zdefiniowane adresy i powinny być dostępne z poziomu konsoli zarządzającej. V. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH DLA CZĘŚCI C ZAMÓWIENIA Programy antywirusowe dla ochrony sieci komputerowej wydzielonej, ESET NOD32 Business Edition Suite oraz ESET Smart Security BE Suite lub równoważne Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego rozwiązania pod warunkiem, że: 1) system umożliwia: a) automatyczną (zdalną) instalację na stacjach klienckich, bez dostępu do internetu; b) automatyczną dystrybucję bazy sygnatur wirusów i aktualizacji komponentów programu w sieci wydzielonej, bez dostępu do internetu (funkcjonalność serwera kopii dystrybucyjnej); 2) system posiada wbudowane narzędzie do analizy i gromadzenia wszystkich ważnych informacji o danym komputerze, bez konieczności korzystania z żadnych zewnętrznych stron internetowych, w szczególności o następujących funkcjonalnościach:

10 a) gromadzenie informacji o aktywnych procesach, stanowiących zagrożenie dla komputera lub mogących być przyczyną jego nieprawidłowej pracy; b) możliwość selekcji i grupowania wszystkich procesów wg kryterium prawdopodobieństwa zagrożenia, jakie mogą powodować; c) możliwość określenia przyczyn błędnej pracy systemu, w tym m.in. tych powiązanych z działaniem złośliwych programów, które niezauważenie dla użytkownika przedostały się do systemu; d) możliwość instalacji konsoli zarządzania niezależnie na kilku wybranych stacjach; e) program posiada kwarantannę spyware oraz riskware; f) program z Menu Start pozwala stworzyć plik diagnostyczny do analizy problemów; g) program pozwala z interfejsu graficznego użytkownika wysłać próbkę wirusa bezpośrednio do laboratorium antywirusowego producenta; h) program posiada narzędzie ręcznej aktualizacji stacji roboczych we wszystkich sygnaturach dla poszczególnych silników skanujących; i) automatyczne powiadamianie użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem, czy stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona; j) skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów; w programach pocztowych nie modyfikowane są ustawienia konta, tj. serwera POP3, SMTP i IMAP; obsługa i wsparcie techniczne dla m.in. MS Outlook Express, MS Outlook, MOzilla, Eudora, Netscape Mail; k) program posiada wsparcie do filtrowania protokołu IPv6; l) automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzących i wychodzących realizowana na poziomie oferowanego oprogramowania, włączająca się w momencie gdy stacja robocza posiada stare sygnatury antywirusowe; 3) system umożliwia całkowitą, niekolidującą z pracą systemu operacyjnego i automatyczną deinstalację systemu na stacji klienckiej. 5. W załączniku Nr 2 do SIWZ - paragraf 1 Istotne postanowienia umowy, otrzymuje następujące brzmienie: 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest *) na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia r. (znak sprawy: RZP B/2011/12/02) oraz w ofercie Wykonawcy Nr... z dnia *) Uwaga: przedmiot umowy może dotyczyć całości lub tylko części zamówienia, zgodnie z podziałem na część A, B i C, jak niżej, z uwagi na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych (trzy części: cz.a Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Chałubińskiego 4/6, F-Secure Anti-Virus Corporate Suite, obecnie zwanego F-Secure Business Suite, cz.b - Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Wspólnej 2/4, Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi-Platform, Polish, cz.c - Aktualizacja programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej wydzielonej,

11 ESET NOD32 Business Edition Suite oraz ESET Smart Security BE Suite), wynikiem którego może być wybór trzech Wykonawców realizujących odpowiednie części zamówienia (możliwe jest zawarcie maksymalnie trzech umów z różnymi Wykonawcami). Treść niniejszego załącznika do SIWZ dotyczy trzech części zamówienia. W przypadku wyboru trzech różnych ofert i Wykonawców dla trzech części, treść każdej umowy będzie dostosowana odpowiednio do zakresu przedmiotowego części zamówienia, na jaką Wykonawca złożył ofertę, a oferta w ocenie Zamawiającego dokonanej na podstawie określonego w SIWZ kryterium oceny ofert okazała się najkorzystniejsza. 2. Przedmiot umowy jest realizowany następująco: 1) Wykonawca z dniem [cz.a:] 1 stycznia 2012r./ [cz.b:] 29 grudnia 2011r./ [cz.c:] 8 stycznia 2012r. i 11 stycznia 2012r. udziela Zamawiającemu na okres 12 miesięcy prawa do aktualizacji oprogramowania i bazy danych sygnatur wirusów eksploatowanego oprogramowania antywirusowego F-Secure Business Suite / Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi-Platform, Polish / ESET NOD32 Business Edition Suite i ESET Smart Security BE Suite, w trybie abonamentowym, w ramach posiadanych przez Zamawiającego [odpowiednio] 1005/ 270/ 150 i 10 licencji; 2) Wykonawca realizując przedmiot umowy dostarczy Zamawiającemu co najmniej 1 pakiet oprogramowania antywirusowego zawierający nośniki z najnowszymi wersjami oprogramowania odpowiednimi dla programu typu Suite wymienionego w pkt 1. Uwaga: W przypadku umowy na dostawę nowego oprogramowania antywirusowego w poszczególnych częściach zamówienia będącego zgodnie z SIWZ równoważnym oprogramowaniem ( nazwa własna ), pkt 1 ma brzmienie: 1) Wykonawca z dniem [cz.a:] 1 stycznia 2012r./ [cz.b:] 29 grudnia 2011r./ [cz.c:] 8 stycznia 2012r. i 11 stycznia 2012r. udziela Zamawiającemu prawa do użytkowania i prawa do aktualizacji na okres 12 miesięcy oprogramowania i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania antywirusowego nazwa własna, w trybie abonamentowym, w ramach zakupionych przez Zamawiającego [odpowiednio] 1005/ 270/ 150 i 10 licencji; oraz pkt 2 staje się pkt 3 i wprowadza się pkt 2 w brzmieniu: 2) Wykonawca wdroży oprogramowanie, o którym mowa w pkt. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, tj. a) przeszkoli personel techniczny (kilkanaście osób z Biura Ochrony Informacji Niejawnych) w zakresie używania, zarządzania oraz administrowania programem; b) przygotuje i przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną instrukcji obsługi interfejsu użytkownika oprogramowania zainstalowanego na komputerze (adekwatnie do liczby licencji); c) dokona pełnej deinstalacji istniejącego oprogramowania w liczbie [odpowiednio] 1005/ 270/ 150 i 10 licencji, łącznie z usunięciem wpisów w rejestrach systemowych; d) dokona zainstalowania oprogramowania w komputerach i serwerach w liczbie zgodnej z liczbą zakupionych licencji; e) wdrożenie kończy się najpóźniej 1 dzień wcześniej niż w terminie określonym w pkt. 1 z zastrzeżeniem określonym w pkt. 2; f) Zamawiający odbierze protokólarnie etap wdrożenia po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Protokół jest integralną częścią protokółu odbioru

12 dokumentów licencyjnych. Ponadto, do umowy wymagany jest załącznik tożsamy z załącznikiem w ofercie pod nazwą Specyfikacja funkcjonalna, sporządzona we własnym zakresie przez Wykonawcę, w przypadku oferowania programów równoważnych. 6. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA RZECZOWO-CENOWA do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Uwaga: Wykonawca wypełnia zestawienie tylko dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego w cenie oferty należy uwzględnić czynności wdrożenia oprogramowania, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ), należy uwzględnić w kolumnie 4 i 5 poniższych tabel. Poz. Nazwa Liczba [kpl./ szt.] Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] Część A zamówienia 1. Program antywirusowy dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Chałubińskiego 4/6 1.1 Odnowienie licencji oprogramowania F- Secure Anti-Virus Corporate Suite, obecnie F-Secure Business Suite, wraz ze wsparciem produktu, na 12 miesięcy od r. 1.2 Zakup równoważnego do F-Secure Business Suite oprogramowania antywirusowego: [wpisać nazwę ] wraz ze wsparciem produktu, z aktualizacją na 12 miesięcy od r., spełniającego wymagania podane w SIWZ, w tym z wdrożeniem RAZEM dla poz.1: tj. słownie: xxx tysięcy xxx złotych xxx groszy Uwaga: 1) Wykonawca oferując oprogramowanie dotychczas eksploatowane przez Zamawiającego wypełnia specyfikację dla pozycji 1.1; 2) Wykonawca oferując oprogramowanie równoważne wypełnia specyfikację dla pozycji (miejscowość) (data) (podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Wykonawcę/Wykonawców)

13 Poz. Nazwa Liczba [kpl./ szt.] Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] Część B zamówienia 2. Program antywirusowy dla ochrony sieci komputerowej w lokalizacji przy ul. Wspólnej 2/4 2.1 Odnowienie licencji oprogramowania Trend Micro NeatSuite Advanced, Multi- Platform, Polish, wraz ze wsparciem produktu, na 12 miesięcy od r Zakup równoważnego do Trend Micro NeatSuite Advanced oprogramowania antywirusowego: [wpisać nazwę ] wraz ze wsparciem produktu, z aktualizacją na 12 miesięcy od r., spełniającego wymagania podane w SIWZ, w tym z wdrożeniem. 270 RAZEM dla poz.2: tj. słownie: xxx tysięcy xxx złotych xxx groszy Uwaga: 1) Wykonawca oferując oprogramowanie dotychczas eksploatowane przez Zamawiającego wypełnia specyfikację dla pozycji 2.1; 2) Wykonawca oferując oprogramowanie równoważne wypełnia specyfikację dla pozycji (miejscowość) (data) (podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Wykonawcę/Wykonawców)

14 Poz. Nazwa Liczba [kpl./ szt.] Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] Część C zamówienia 3. Program antywirusowy dla ochrony sieci komputerowej wydzielonej 3.1 Odnowienie licencji oprogramowania ESET NOD32 Business Edition Suite (dla stacji roboczych i serwerów plików) wraz ze wsparciem produktu, na 12 miesięcy od r Odnowienie licencji oprogramowania ESET Smart Security BE Suite (dla stacji roboczych i serwerów plików) wraz ze wsparciem produktu, na 12 miesięcy od r Zakup równoważnego do ESET NOD32 Business Edition Suite oprogramowania antywirusowego: [wpisać nazwę ] wraz ze wsparciem produktu, z aktualizacją na 12 miesięcy od r., spełniającego wymagania podane w SIWZ, w tym z wdrożeniem Zakup równoważnego do ESET Smart Security BE Suite oprogramowania antywirusowego: [wpisać nazwę ] wraz ze wsparciem produktu, z aktualizacją na 12 miesięcy od r., spełniającego wymagania podane w SIWZ, w tym z wdrożeniem. 10 RAZEM dla poz.3: tj. słownie: xxx tysięcy xxx złotych xxx groszy Uwaga: 1) Wykonawca oferując oprogramowanie dotychczas eksploatowane przez Zamawiającego wypełnia specyfikację dla pozycji 3.1 i 3.2; 2) Wykonawca oferując oprogramowanie równoważne wypełnia specyfikację dla pozycji 3.3 i 3.4. (miejscowość) (data).. (podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych Wykonawcę/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH.

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH. Załącznik nr.1 do umowy nr. UR.BI.ISI.2141.0006.2013.JP DOSTAWA WRAZ Z WDROŻENIEM NA STACJACH KLIENCKICH I SERWERACH OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ:

Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ: Urząd Pracy Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ: POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (033) 844 41 45, 842 49 07, 842 57 71 e-mail:poczta@pup.oswiecim.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego należy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi 85 licencji oprogramowania antywirusowego w tym min 2 na serwery Linux, min 5 na serwery Windows Enterprise 2008 R2 oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych.

Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Załącznik 1 Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. 1. Ochrona antywirusowa stacji roboczych: - Microsoft Windows Vista (32-bit i 64-bit) - Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU. Specyfikacja techniczna

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU. Specyfikacja techniczna załącznik 1. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU Specyfikacja techniczna (nazwy oprogramowania uŝyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych.

Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Załącznik nr 2 do umowy nr. Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. 1. Ochrona antywirusowa stacji roboczych: - Microsoft Windows XP SP3 (32-bit) - Microsoft

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Zamawiający i adres siedziby: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona Góra NIP: 973-06-07-989 REGON: 970779541 Znak sprawy: Or/K.2301.1.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-7/PW/13 WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE (Niespełnienie któregokolwiek z

Bardziej szczegółowo

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: 2011-11-28 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę WZP/WO/D-332-65/15 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa Ja (My), Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Udzielenie prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz ze wsparciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Stacje i serwery Windows 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/Windows

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy OA.243.5.2017.JS Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO (70 SZT.) WYMAGANIA MINIMALNE Zamawiający wymaga

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011 Wzór umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr CSIOZ/../2011 zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz z

i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz z Olsztyn: aktualizacja oprogramowania antywirusowego i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz z konsolą do zarządzania dla kompleksowej ochrony systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Stacje robocze i serwery Windows

Załącznik nr 6. Stacje robocze i serwery Windows Załącznik nr 6 Wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie w zakresie pozycji nr 1-350 sztuk licencji - specyfikacja na stacje robocze i serwery wraz z konsolą do centralnej administracji (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Jako: Przedstawia: Komponenty ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam. Nagrody:

Jako: Przedstawia: Komponenty ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam. Nagrody: Jako: Przedstawia: ESET Smart Security to pakiet bezpieczeństwa integrujący w jednym rozwiązaniu najnowszą wersję programu antywirusowego i antyspyware ESET NOD32, personal firewall oraz filtr antyspamowy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.III.2510.27.2016.RB Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ I 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji z prawami do korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ Załącznik nr 1 do SIWZ zam. publiczne nr PUP.AO.271.7.2013.MZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ Obudowa maksymalna wysokość 1U umożliwiająca montaż w szafie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Cz. 1) Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Istotne cechy oprogramowania :

SPECYFIKACJA. Cz. 1) Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Istotne cechy oprogramowania : Cz. 1) SPECYFIKACJA Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Istotne cechy oprogramowania : 1. ochrona antywirusowa stacji roboczych (Windows 7 32-bit i

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Produkty. KASPERSKY Produkty

Produkty. KASPERSKY Produkty Produkty KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem antywirusowym, na potrzeby elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD)

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty Produkty Sophos Produkty sierpień 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE SIERPIEŃ 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE Sophos Produkty sierpień 2006 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych z dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Otwock dn r. Do wszystkich Wykonawców

Otwock dn r. Do wszystkich Wykonawców Otwock dn. 03.08.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę systemu/oprogramowania zapewniającego ochronę antywirusową i antymalware ową sieci komputerowej SP ZOZ Szpitala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego do stacji roboczych oraz serwerów wraz z konsolą do centralnej, zdalnej administracji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODR 8/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. Licencja na 20 zdalnych dostępów (pulpit zdalny RDP) do serwera Windows 2008 serwer, określonych numerem

Bardziej szczegółowo

ZP.341-4/PW/15 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 04.05.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZP.341-4/PW/15 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 04.05.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP.344/PW/5 Załącznik nr do zapytania z dnia 04.05.05 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Nazwy i kody stosowane we

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup dla 1393 użytkowników przedłużenia licencji, posiadanej przez Zamawiającego, do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 4876000-0 pakiety oprogramowania antywirusowego Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dn. 20.07.207 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO dostawa oprogramowania Załącznik Nr 1.1B SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO 1. Adobe Creative Suite 6 Master Collection lub równoważny 2. Corel Draw X7 Graphics Suite PL Win Box lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie ZP.34-4/PW/5 Załącznik nr 3 do zapytania z dnia 04.05.05 r. Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Nazwa Wykonawcy.. Adres:.... REGON:...... NIP:. FAX

Bardziej szczegółowo

PROTEST. Czynnościom dokonanym i zaniechanym przez Zamawiającego zarzucam naruszenie:

PROTEST. Czynnościom dokonanym i zaniechanym przez Zamawiającego zarzucam naruszenie: Protestujący: STiNET Sebastian Dzierzęcki Ul. Reymonta 67A lok. 24 05-400 Otwock Warszawa, dn. 1 lipca 2009 r. Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź Faks:

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty

Arkanet s.c. Produkty Arkanet s.c. Produkty ArcaBit Produkty kwiecień 2007 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE KWIECIEŃ 2007 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ArcaBit Produkty kwiecień 2007 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 Olsztyn, dnia 05-05-2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych.

Wymagania dotyczące system ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Kłobuck, dnia 20.11.2015 r. Postępowanie nr : OR.271.009.2015 Pismo wychodzące nr: OR.KW.00194.2015 Zaproszenie do składania ofert Zamówienie poza ustawą Prawo Zamówieo Publicznych Zamawiający Gmina Kłobuck

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na okres 2 lat.

Dotyczy postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na okres 2 lat. Warszawa, 17.05.2012 r. Numer pisma: NJ/225/12 Numer postępowania: NJ/8/PN/D/IE/um,ko,inf/12 Do Wykonawców Dotyczy postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows)

Załącznik nr 6. Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) Załącznik nr 6 Wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie w zakresie pozycji nr 2 20 sztuk licencji - specyfikacja na stacje robocze i serwery wraz z konsolą do centralnej administracji: (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus Business 9.0

G DATA AntiVirus Business 9.0 G DATA AntiVirus Business 9.0 Specyfikacja techniczna Opis programu W pełni automatyczna ochrona sieci przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Moduły programu i ich funkcje Moduł Serwer Administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87556-2010 data 26.03.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź Nr postępowania: CK 16/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Aktualizacja i rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 56/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach Pyskowice 17.04.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr zadania 2/poza/2012 1. Szpital Powiatowy w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo