Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIA Nowy Sącz,

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA I. Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: 1) Administracja i Finanse Sektora Publicznego 2) Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw 3) Fundusze i Projekty UE 4) Turystyka i Rekreacja 3. Poziom kształcenia: 6 KRK 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 5. Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne 6. Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze/obszarach kształcenia z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów: Ekonomia jest kierunkiem, który jest realizowany w obszarze nauk społecznych. 7. Dokumenty prawne, na podstawie których: opracowano zakładane efekty kształcenia dla kierunku, analiza zgodności zakładanych efektów kierunkowych z deskryptorami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych: 1) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1065), 3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011r. (Dz.U nr 196 poz. 1167), 4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U nr 201 poz. 1187), 5) Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia, 6 czerwca 2011 r., 6) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r., 7) Publikacja: Autonomia Programowa Uczelni. Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wydana przez MNiSW, 8) Publikacja: Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, wydana przez MNiSW, 2

3 9) Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zatwierdzonym decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2007 r. Ponadto uwzględniono wszystkie deskryptory z KRK z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla obszaru nauk społecznych. II. Ogólne cele kształcenia dla kierunku: Studia oferowane w Instytucie Ekonomicznym są odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie rynku pracy. Zaprojektowane zostały z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności pozwalających na rozumienie rzeczywistości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wybranej przez studenta specjalizacji. W ich wyniku, absolwent zdobył wiedzę na temat procesów gospodarczych oraz nabył podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych. Celem studiów jest również stworzenie warunków umożliwiających rozwój osobowości studenta, w tym kompetencji społecznych. Kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia, absolwent powinien dysponować umiejętnością jasnego formułowania swych myśli zarówno werbalnie, jak i na piśmie, a także poprawnie interpretuje zdarzenia gospodarcze. Studia na kierunku ekonomia podzielone zostały na część ogólną oraz część specjalnościową, wybieraną przez studenta po trzecim semestrze studiów. W ramach bloku przedmiotów ogólnych adresowanych do wszystkich studentów kierunku ekonomia, oferowana jest podstawowa wiedza ekonomiczna, a w ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest wiedza branżowa. Absolwent kierunku Ekonomia nabywa szereg umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w zawodach ekonomicznych. Praktyczny wymiar studiów przejawia się w nabyciu przez studenta zdolności do posługiwania się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii ekonomicznej, nabyciu kompetencji. Ponadto w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie obsługi podstawowych aplikacji biurowych, skutecznego i szybkiego wyszukiwania niezbędnych informacji. III. Zakładane, szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku 1. Objaśnienia oznaczeń wykorzystanych przy określaniu efektów obszarowych i zakładanych efektów kierunkowych, z uwzględnieniem ustalonych w uczelni identyfikatorów (kodów) dla kierunku: E Ekonomia 2. Szczegółowe efekty kształcenia na I stopniu studiów, kierunku: Ekonomia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych zamieszczono w tabeli 1. 3

4 Tabela 1. Kod efektów kierunkowych Zestawienie tabelaryczne zakładanych, kierunkowych efektów kształcenia: Kod efektów Kierunkowe efekty kształcenia obszarowych Wiedza Obszarowe efekty kształcenia Ma wiedzę o miejscu ekonomii i dyscyplin ekonomicznych w systemie nauki E_W01 i ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk dyscyplinami E_W02 Zna podstawową terminologię używaną naukach ekonomicznych S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych E_W03 ekonomicznych, pozwalające na opisywanie struktur społecznych i S1A_W06 dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi procesów w nich zachodzących zachodzące E_W04 Ma podstawową wiedzę na temat zachowań konsumentów, producentów i Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich S1A_W05 jednostek samorządu terytorialnego funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach E_W05 Ma wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi i Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego S1A_W04 jednostkami samorządu terytorialnego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości E_W06 Posiada wiedzę na temat gospodarki rynkowej oraz jej mechanizmów S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach E_W07 Zna podstawowe mechanizmy oddziaływania polityki społecznogospodarczej państwa i jednostek samorządu terytorialnego na procesy S1A_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji rozwoju gospodarczego i społecznego Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej S1A_W03 i międzykulturowej Posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali E_W08 gospodarczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w skali lokalnej, S1A_W08 regionalnej, krajowej i międzynarodowej i konsekwencjach tych zmian Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej S1A_W09 ewolucji E_W09 Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje systemów gospodarczych S1A_W08 Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian S1A_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej S1A_W04 Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości E_W10 Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku oraz gospodarowania Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje S1A_W07 w warunkach ograniczonych zasobów społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali S1A_W08 i konsekwencjach tych zmian Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej S1A_W09 ewolucji 4

5 S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach S1A_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej S1A_W04 Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości E_W11 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, i ich zasobami S1A_W05 S1A_W06 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące S1A_W08 Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian S1A_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji S1A_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_W12 Rozumie istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku Ekonomia i realizowanych w jego ramach specjalności S1A_W03 S1A_W04 S1A_W11 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach E_W13 Zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego S1A_W 06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące S1A_W 07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania E_W14 Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych, narzędzi, technik analitycznych oraz modeli dotyczących dyscyplin ekonomicznych S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące E_W15 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Umiejętności E_U01 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg oraz skutki procesów zachodzących w gospodarce S1A_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 5

6 Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych E_U02 Jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej S1A_U06 S1A_U07 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk S1A_U02 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, E_U03 Potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności podmiotów gospodarczych, instytucji, a także jednostek samorządu terytorialnego S1A_U03 właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U 01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U04 Potrafi wyjaśnić istotę i zinterpretować tendencje rozwojowe współczesnych systemów gospodarczych S1A_U 03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U 04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U 01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U05 Potrafi posługiwać się przepisami prawa Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, S1A_U 05 moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk S1A_U02 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, E_U06 Posiada umiejętność opisu zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i dostępnych źródeł informacji wykorzystując narzędzia informatyczne S1A_U03 właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U07 Potrafi korzystać ze źródeł zawierających dane ekonomiczne oraz z metod ich analizowania S1A_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej S1A_U09 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy 6

7 dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i S1A_U10 dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy S1A_U09 dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł E_U08 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem ekonomicznym oraz wyrażać opinie i formułować sądy w mowie i na piśmie S1A_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł S1A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk S1A_U02 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U09 Potrafi analizować i oceniać procesy zachodzące w sferze dóbr i usług prywatnych oraz publicznych S1A_U03 S1A_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej S1A_U07 Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych E_U10 Potrafi używać języka obcego - specjalistycznego (ekonomicznego) dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego S1A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie E_K01 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności E_K02 Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu E_K03 środowisku pracy i poza nim Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając S1A_K05 aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania E_K04 Ma świadomość istnienia ograniczeń dla polityki ekonomicznej i społecznej Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając S1A_K05 aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne E_K05 Wykazuje samodzielność w działaniach gospodarczych S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 7

8 S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Jest przygotowany do uczestniczenia w pracy zespołów S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role E_K06 interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim oraz komunikowania się S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z otoczeniem S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy E_K07 Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomicznych i społecznych S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy E_K08 Potrafi wyszukiwać i dzielić się ze współpracownikami informacjami ekonomicznymi zawartymi w profesjonalnej literaturze i czasopiśmiennictwie, także w językach obcych S1A_K02 S1A_K06 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role E_K09 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 8

9 3. Informacja o wykorzystaniu wzorców międzynarodowych przy tworzeniu efektów kształcenia: Przy opracowywaniu zbioru efektów kształcenia wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Tuning Educational Structures in Europe w roku 2002 oraz 2008 przez Business Subject Area Group (SAG). Badania miały na celu zidentyfikowanie listy kompetencji ogólnych (generic) a także zawodowych (subject -oriented) i określenie ich względnej ważności oraz stopnia osiągania. Badania przeprowadzono na reprezentatywnych grupach nauczycieli akademickich kilkudziesięciu europejskich wyższych uczelni, studentów, absolwentów oraz pracodawców. Wyniki obu badań wraz z wieloma komentarzami oraz wskazówkami odnoszącymi się do projektowania programów studiów na podstawie efektów uczenia się zostały przedstawione w publikacji: Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Business. Project coordinated by the University of Deusto, Spain and the University of Groningen, The Netherlands Deskryptory Dublińskie Deskryptory ERK i KRK 4. Informacja o wykorzystaniu dotychczasowych rezultatów wewnętrznego badania jakości kształcenia oraz wyników akredytacji PKA: W celu doskonalenia procesu dydaktycznego w Instytucie Ekonomicznym, zgodnie z Uchwałą nr 1/02 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich, cyklicznie dokonywana jest ocena pracy nauczyciela akademickiego (przynajmniej raz na cztery lata). Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się następujące elementy: poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, udział w organizacji procesu dydaktycznego, autorstwo/współautorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych, prace organizacyjne na rzecz uczelni, podnoszenie własnych kwalifikacji, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej oraz kształcenia młodej kadry naukowej, o ile do obowiązków ocenianego należy prowadzenie tego typu prac, Dodatkowo w Instytucie Ekonomicznym wdrożono uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia, przyjęty Uchwałą nr 67/2007 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2007 r. o uczelnianym systemie zapewnienia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Zakłada on m.in. powołanie Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia i Instytutowych komisji ds. jakości kształcenia. W Instytucie Ekonomicznym w skład powołanego Zespołu wchodzi trzech nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel studentów. System zapewnienia jakości kształcenia oparty jest na kwestionariuszach ankiety wypełnianych przez studentów, hospitacjach i arkuszach samooceny. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję przeprowadzającą anonimowe badania ankietowe wśród studentów pod nieobecność ocenianego nauczyciela. W skład Komisji wchodzą nauczyciele oraz studenci. Komisja oceniająca pracownika analizuje zebrane ankiety i wystawia ocenę uwzględniając arkusz samooceny. 9

10 Hospitacje przeprowadzane są przez dyrektora instytutu, zastępcę dyrektora lub kierowników zakładów. Wyniki hospitacji są zapisywane oraz przeprowadzana jest rozmowa z osobą hospitowaną mająca na celu pomoc w poprawie i rozwoju kompetencji dydaktycznych. W roku akademickim 2008/2009 dokonano okresowej oceny nauczycieli pracujących w Instytucie Ekonomicznym. Wśród pracowników ze stopniem doktora habilitowanego dwie oceny były bardzo dobre, wśród pracowników ze stopniem doktora było 13 ocen bardzo dobrych i 11 ocen dobrych, natomiast wśród magistrów było 14 ocen bardzo dobrych i 3 oceny dobre. Nie zanotowano żadnych ocen przeciętnych ani negatywnych. Uczelniany Samorząd Studencki corocznie organizuje Konkurs na belfra roku, który stanowi dodatkowy element motywacyjny dla nauczycieli i jest uzupełniającym składnikiem badania jakości kształcenia w Instytucie Ekonomicznym. 5. Uwzględniono wszystkie deskryptory z KRK z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla obszaru nauk społecznych. IV. Informacja o zespole przygotowującym kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia opracował zespół w składzie: (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, przynależność do minimum kadrowego): 1) Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (przynależność do minimum kadrowego) 2) dr Adam Rybarski Prof. PWSZ (przynależność do minimum kadrowego) 3) mgr Honorata Trzcińska 4) mgr Paulina Babula 5) dr inż. Iwona Gawron 6) mgr Joanna Kantor 7) mgr Monika Makowiecka 8) mgr Danuta Okoń 9) mgr Aneta Oleksy-Gębczyk 10) mgr Tomasz Zacłona 11) mgr Agnieszka Zwolenik Załącznik: Analiza dokonanych zmian w planach studiów. Nowy Sącz, dnia..... (podpis dyrektora instytutu) 10

11 Załącznik: Analiza dokonanych zmian w planach studiów W związku z koniecznością dostosowania programów kształcenia studiów pierwszego stopnia do wymogów ustawowych dla prowadzonego w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu kierunku studiów: ekonomia, dokonano stosownych zmian w planach studiów. Zmiany dokonano w obszarach: nazwy specjalności, umiejscowienia przedmiotów w grupie: podstawowych, ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych, modyfikacji przedmiotu lub wprowadzenie nowego przedmiotu, w ramach następujących specjalności: 1. Administracja i finanse sektora publicznego; 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; 3. Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym; 4. Turystyka. W ramach wymienionych specjalności dokonano następujących zmian: Ad. 1. Administracja i finanse sektora publicznego 1) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 2) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 4) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 5) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 7) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje w polityce sektora publicznego na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 8) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 9) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 11) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 12) Zmiana przedmiotów wybieralnych: Zarządzanie projektami europejskimi/ Zarządzanie w sektorze publicznym na: Zarządzanie w sektorze publicznym 13) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Zamówienia publiczne; 14) Zmiana nazwy przedmiotu: Prawo finansowe i podatkowe na: Prawo podatkowe; 15) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Analiza rynku usług finansowych. 11

12 Ad. 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 1) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 2) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 4) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 5) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 7) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 8) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 9) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 11) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 12) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Rachunkowość podatkowa; 13) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Pośrednictwo i doradztwo finansowe/ Rachunkowość ubezpieczeń; 14) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Zamówienia publiczne; 15) Zmiana nazwy przedmiotu: Controlling i audyt wewnętrzny na: Audyt wewnętrzny; 16) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Ad. 3. Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym 1) Zmiana nazwy specjalności z: Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym na: Fundusze i projekty UE; 2) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 4) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 5) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 7) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 8) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 9) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 11) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 12) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 13) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Konwersatorium językowe; 12

13 14) Zmiana nazwy przedmiotu: Przygotowanie i wdrażanie projektów unijnych na: Przygotowanie projektów unijnych; 15) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Wdrażanie projektów unijnych; 16) Usunięto przedmiot specjalnościowy: Polityka Unii Europejskiej; 17) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Biznesplan projektów UE z elementami analizy finansowej; 18) Zmiana nazwy przedmiotu: Rozliczanie projektów na: Rozliczanie projektów unijnych; 19) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Systemy informacji przestrzennej w planowaniu infrastrukturalnych inwestycji publicznych/ Kierowanie zespołem projektowym; 20) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Przedsiębiorczość i innowacje; 21) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Zamówienia publiczne. Ad. 4. Turystyka 1) Zmiana nazwy specjalności z: Turystyka na: Turystyka i rekreacja; 2) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 4) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 5) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 7) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 8) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje w przedsiębiorstwie turystycznym na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 9) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 11) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 12) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 13) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Turystyka uzdrowiskowa; 14) Zmiana nazwy przedmiotu: Ochrona środowiska na: Ekoturystyka; 15) Zmiana nazwy przedmiotu: Organizacja i technika hotelarstwa na: Hotelarstwo; 16) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Obsługa klienta w turystyce/ Zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym; 17) Zmiana nazwy przedmiotu: Historia kultury regionu na: Historia architektury i sztuki; 18) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Podstawy rekreacji; 19) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Warsztaty terenowe i wycieczki metodyczne. Łączna liczba godzin na poszczególnych specjalnościach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie uległa zmianie. 13

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny Załącznik do Uchwały Nr 2/2014 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 października 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIKA I

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 23/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 23/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. DNR.011-2/14 UCHWAŁA Nr 23/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia I stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 1. Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA 2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3. Sylwetka absolwenta Studenci na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: Tytuł zawodowy:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zał. nr 1 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Nazwa kierunku i kod

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Efekty kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego II. Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Dyscyplina: prawo i ekonomia Forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 10 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Tabela odniesień

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym.

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Załącznik nr 9 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW POLITOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 104/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 104/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 104/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych Projektowanie Innowacji, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr25N/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia O 1 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr25N/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia O 1 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr25N/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia O 1 lutego 2017 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka" studiów pierwszego stopnia, dla obszarów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

(3) Odniesienie do Efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)

(3) Odniesienie do Efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole) Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo