Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIA Nowy Sącz,

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA I. Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: 1) Administracja i Finanse Sektora Publicznego 2) Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw 3) Fundusze i Projekty UE 4) Turystyka i Rekreacja 3. Poziom kształcenia: 6 KRK 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 5. Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne 6. Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze/obszarach kształcenia z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów: Ekonomia jest kierunkiem, który jest realizowany w obszarze nauk społecznych. 7. Dokumenty prawne, na podstawie których: opracowano zakładane efekty kształcenia dla kierunku, analiza zgodności zakładanych efektów kierunkowych z deskryptorami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych: 1) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1065), 3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011r. (Dz.U nr 196 poz. 1167), 4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U nr 201 poz. 1187), 5) Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia, 6 czerwca 2011 r., 6) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r., 7) Publikacja: Autonomia Programowa Uczelni. Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wydana przez MNiSW, 8) Publikacja: Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, wydana przez MNiSW, 2

3 9) Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zatwierdzonym decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2007 r. Ponadto uwzględniono wszystkie deskryptory z KRK z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla obszaru nauk społecznych. II. Ogólne cele kształcenia dla kierunku: Studia oferowane w Instytucie Ekonomicznym są odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie rynku pracy. Zaprojektowane zostały z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności pozwalających na rozumienie rzeczywistości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wybranej przez studenta specjalizacji. W ich wyniku, absolwent zdobył wiedzę na temat procesów gospodarczych oraz nabył podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych. Celem studiów jest również stworzenie warunków umożliwiających rozwój osobowości studenta, w tym kompetencji społecznych. Kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia, absolwent powinien dysponować umiejętnością jasnego formułowania swych myśli zarówno werbalnie, jak i na piśmie, a także poprawnie interpretuje zdarzenia gospodarcze. Studia na kierunku ekonomia podzielone zostały na część ogólną oraz część specjalnościową, wybieraną przez studenta po trzecim semestrze studiów. W ramach bloku przedmiotów ogólnych adresowanych do wszystkich studentów kierunku ekonomia, oferowana jest podstawowa wiedza ekonomiczna, a w ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest wiedza branżowa. Absolwent kierunku Ekonomia nabywa szereg umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w zawodach ekonomicznych. Praktyczny wymiar studiów przejawia się w nabyciu przez studenta zdolności do posługiwania się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii ekonomicznej, nabyciu kompetencji. Ponadto w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie obsługi podstawowych aplikacji biurowych, skutecznego i szybkiego wyszukiwania niezbędnych informacji. III. Zakładane, szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku 1. Objaśnienia oznaczeń wykorzystanych przy określaniu efektów obszarowych i zakładanych efektów kierunkowych, z uwzględnieniem ustalonych w uczelni identyfikatorów (kodów) dla kierunku: E Ekonomia 2. Szczegółowe efekty kształcenia na I stopniu studiów, kierunku: Ekonomia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych zamieszczono w tabeli 1. 3

4 Tabela 1. Kod efektów kierunkowych Zestawienie tabelaryczne zakładanych, kierunkowych efektów kształcenia: Kod efektów Kierunkowe efekty kształcenia obszarowych Wiedza Obszarowe efekty kształcenia Ma wiedzę o miejscu ekonomii i dyscyplin ekonomicznych w systemie nauki E_W01 i ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk dyscyplinami E_W02 Zna podstawową terminologię używaną naukach ekonomicznych S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych E_W03 ekonomicznych, pozwalające na opisywanie struktur społecznych i S1A_W06 dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi procesów w nich zachodzących zachodzące E_W04 Ma podstawową wiedzę na temat zachowań konsumentów, producentów i Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich S1A_W05 jednostek samorządu terytorialnego funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach E_W05 Ma wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi i Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego S1A_W04 jednostkami samorządu terytorialnego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości E_W06 Posiada wiedzę na temat gospodarki rynkowej oraz jej mechanizmów S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach E_W07 Zna podstawowe mechanizmy oddziaływania polityki społecznogospodarczej państwa i jednostek samorządu terytorialnego na procesy S1A_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji rozwoju gospodarczego i społecznego Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej S1A_W03 i międzykulturowej Posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali E_W08 gospodarczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w skali lokalnej, S1A_W08 regionalnej, krajowej i międzynarodowej i konsekwencjach tych zmian Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej S1A_W09 ewolucji E_W09 Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje systemów gospodarczych S1A_W08 Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian S1A_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej S1A_W04 Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości E_W10 Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku oraz gospodarowania Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje S1A_W07 w warunkach ograniczonych zasobów społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali S1A_W08 i konsekwencjach tych zmian Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej S1A_W09 ewolucji 4

5 S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach S1A_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej S1A_W04 Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości E_W11 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, i ich zasobami S1A_W05 S1A_W06 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące S1A_W08 Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian S1A_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji S1A_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_W12 Rozumie istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku Ekonomia i realizowanych w jego ramach specjalności S1A_W03 S1A_W04 S1A_W11 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach E_W13 Zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego S1A_W 06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące S1A_W 07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania E_W14 Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych, narzędzi, technik analitycznych oraz modeli dotyczących dyscyplin ekonomicznych S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące E_W15 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego Umiejętności E_U01 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg oraz skutki procesów zachodzących w gospodarce S1A_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 5

6 Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych E_U02 Jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej S1A_U06 S1A_U07 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk S1A_U02 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, E_U03 Potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności podmiotów gospodarczych, instytucji, a także jednostek samorządu terytorialnego S1A_U03 właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U 01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U04 Potrafi wyjaśnić istotę i zinterpretować tendencje rozwojowe współczesnych systemów gospodarczych S1A_U 03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U 04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U 01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U05 Potrafi posługiwać się przepisami prawa Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, S1A_U 05 moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk S1A_U02 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, E_U06 Posiada umiejętność opisu zjawisk i procesów gospodarczych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i dostępnych źródeł informacji wykorzystując narzędzia informatyczne S1A_U03 właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem S1A_U04 standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U07 Potrafi korzystać ze źródeł zawierających dane ekonomiczne oraz z metod ich analizowania S1A_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej S1A_U09 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy 6

7 dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i S1A_U10 dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy S1A_U09 dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł E_U08 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem ekonomicznym oraz wyrażać opinie i formułować sądy w mowie i na piśmie S1A_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł S1A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk S1A_U02 społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów E_U09 Potrafi analizować i oceniać procesy zachodzące w sferze dóbr i usług prywatnych oraz publicznych S1A_U03 S1A_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej S1A_U07 Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych E_U10 Potrafi używać języka obcego - specjalistycznego (ekonomicznego) dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego S1A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie E_K01 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności E_K02 Rozumie podstawowe zasady etyki oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych działalności gospodarczej S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu E_K03 środowisku pracy i poza nim Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając S1A_K05 aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania E_K04 Ma świadomość istnienia ograniczeń dla polityki ekonomicznej i społecznej Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając S1A_K05 aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne E_K05 Wykazuje samodzielność w działaniach gospodarczych S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 7

8 S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Jest przygotowany do uczestniczenia w pracy zespołów S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role E_K06 interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim oraz komunikowania się S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z otoczeniem S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy E_K07 Posiada umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomicznych i społecznych S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy E_K08 Potrafi wyszukiwać i dzielić się ze współpracownikami informacjami ekonomicznymi zawartymi w profesjonalnej literaturze i czasopiśmiennictwie, także w językach obcych S1A_K02 S1A_K06 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role E_K09 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 8

9 3. Informacja o wykorzystaniu wzorców międzynarodowych przy tworzeniu efektów kształcenia: Przy opracowywaniu zbioru efektów kształcenia wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Tuning Educational Structures in Europe w roku 2002 oraz 2008 przez Business Subject Area Group (SAG). Badania miały na celu zidentyfikowanie listy kompetencji ogólnych (generic) a także zawodowych (subject -oriented) i określenie ich względnej ważności oraz stopnia osiągania. Badania przeprowadzono na reprezentatywnych grupach nauczycieli akademickich kilkudziesięciu europejskich wyższych uczelni, studentów, absolwentów oraz pracodawców. Wyniki obu badań wraz z wieloma komentarzami oraz wskazówkami odnoszącymi się do projektowania programów studiów na podstawie efektów uczenia się zostały przedstawione w publikacji: Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Business. Project coordinated by the University of Deusto, Spain and the University of Groningen, The Netherlands Deskryptory Dublińskie Deskryptory ERK i KRK 4. Informacja o wykorzystaniu dotychczasowych rezultatów wewnętrznego badania jakości kształcenia oraz wyników akredytacji PKA: W celu doskonalenia procesu dydaktycznego w Instytucie Ekonomicznym, zgodnie z Uchwałą nr 1/02 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich, cyklicznie dokonywana jest ocena pracy nauczyciela akademickiego (przynajmniej raz na cztery lata). Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się następujące elementy: poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, udział w organizacji procesu dydaktycznego, autorstwo/współautorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych, prace organizacyjne na rzecz uczelni, podnoszenie własnych kwalifikacji, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej oraz kształcenia młodej kadry naukowej, o ile do obowiązków ocenianego należy prowadzenie tego typu prac, Dodatkowo w Instytucie Ekonomicznym wdrożono uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia, przyjęty Uchwałą nr 67/2007 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2007 r. o uczelnianym systemie zapewnienia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Zakłada on m.in. powołanie Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia i Instytutowych komisji ds. jakości kształcenia. W Instytucie Ekonomicznym w skład powołanego Zespołu wchodzi trzech nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel studentów. System zapewnienia jakości kształcenia oparty jest na kwestionariuszach ankiety wypełnianych przez studentów, hospitacjach i arkuszach samooceny. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję przeprowadzającą anonimowe badania ankietowe wśród studentów pod nieobecność ocenianego nauczyciela. W skład Komisji wchodzą nauczyciele oraz studenci. Komisja oceniająca pracownika analizuje zebrane ankiety i wystawia ocenę uwzględniając arkusz samooceny. 9

10 Hospitacje przeprowadzane są przez dyrektora instytutu, zastępcę dyrektora lub kierowników zakładów. Wyniki hospitacji są zapisywane oraz przeprowadzana jest rozmowa z osobą hospitowaną mająca na celu pomoc w poprawie i rozwoju kompetencji dydaktycznych. W roku akademickim 2008/2009 dokonano okresowej oceny nauczycieli pracujących w Instytucie Ekonomicznym. Wśród pracowników ze stopniem doktora habilitowanego dwie oceny były bardzo dobre, wśród pracowników ze stopniem doktora było 13 ocen bardzo dobrych i 11 ocen dobrych, natomiast wśród magistrów było 14 ocen bardzo dobrych i 3 oceny dobre. Nie zanotowano żadnych ocen przeciętnych ani negatywnych. Uczelniany Samorząd Studencki corocznie organizuje Konkurs na belfra roku, który stanowi dodatkowy element motywacyjny dla nauczycieli i jest uzupełniającym składnikiem badania jakości kształcenia w Instytucie Ekonomicznym. 5. Uwzględniono wszystkie deskryptory z KRK z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla obszaru nauk społecznych. IV. Informacja o zespole przygotowującym kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia opracował zespół w składzie: (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, przynależność do minimum kadrowego): 1) Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (przynależność do minimum kadrowego) 2) dr Adam Rybarski Prof. PWSZ (przynależność do minimum kadrowego) 3) mgr Honorata Trzcińska 4) mgr Paulina Babula 5) dr inż. Iwona Gawron 6) mgr Joanna Kantor 7) mgr Monika Makowiecka 8) mgr Danuta Okoń 9) mgr Aneta Oleksy-Gębczyk 10) mgr Tomasz Zacłona 11) mgr Agnieszka Zwolenik Załącznik: Analiza dokonanych zmian w planach studiów. Nowy Sącz, dnia..... (podpis dyrektora instytutu) 10

11 Załącznik: Analiza dokonanych zmian w planach studiów W związku z koniecznością dostosowania programów kształcenia studiów pierwszego stopnia do wymogów ustawowych dla prowadzonego w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu kierunku studiów: ekonomia, dokonano stosownych zmian w planach studiów. Zmiany dokonano w obszarach: nazwy specjalności, umiejscowienia przedmiotów w grupie: podstawowych, ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych, modyfikacji przedmiotu lub wprowadzenie nowego przedmiotu, w ramach następujących specjalności: 1. Administracja i finanse sektora publicznego; 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; 3. Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym; 4. Turystyka. W ramach wymienionych specjalności dokonano następujących zmian: Ad. 1. Administracja i finanse sektora publicznego 1) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 2) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 4) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 5) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 7) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje w polityce sektora publicznego na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 8) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 9) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 11) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 12) Zmiana przedmiotów wybieralnych: Zarządzanie projektami europejskimi/ Zarządzanie w sektorze publicznym na: Zarządzanie w sektorze publicznym 13) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Zamówienia publiczne; 14) Zmiana nazwy przedmiotu: Prawo finansowe i podatkowe na: Prawo podatkowe; 15) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Analiza rynku usług finansowych. 11

12 Ad. 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 1) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 2) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 4) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 5) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 7) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 8) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 9) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 11) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 12) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Rachunkowość podatkowa; 13) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Pośrednictwo i doradztwo finansowe/ Rachunkowość ubezpieczeń; 14) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Zamówienia publiczne; 15) Zmiana nazwy przedmiotu: Controlling i audyt wewnętrzny na: Audyt wewnętrzny; 16) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Ad. 3. Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym 1) Zmiana nazwy specjalności z: Fundusze UE w rozwoju regionalnym i lokalnym na: Fundusze i projekty UE; 2) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 4) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 5) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 7) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 8) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 9) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 11) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 12) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 13) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Konwersatorium językowe; 12

13 14) Zmiana nazwy przedmiotu: Przygotowanie i wdrażanie projektów unijnych na: Przygotowanie projektów unijnych; 15) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Wdrażanie projektów unijnych; 16) Usunięto przedmiot specjalnościowy: Polityka Unii Europejskiej; 17) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Biznesplan projektów UE z elementami analizy finansowej; 18) Zmiana nazwy przedmiotu: Rozliczanie projektów na: Rozliczanie projektów unijnych; 19) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Systemy informacji przestrzennej w planowaniu infrastrukturalnych inwestycji publicznych/ Kierowanie zespołem projektowym; 20) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Przedsiębiorczość i innowacje; 21) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Zamówienia publiczne. Ad. 4. Turystyka 1) Zmiana nazwy specjalności z: Turystyka na: Turystyka i rekreacja; 2) Podstawy marketingu przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 3) Zmiana nazwy przedmiotu: Podstawy makroekonomii na: Makroekonomia; 4) Zmiana nazwy przedmiotu: Finanse publiczne i rynki finansowe na: Finanse publiczne; 5) Wprowadzono przedmiot kierunkowy: Rozwój regionalny w polityce Unii Europejskiej; 6) Wprowadzono przedmiot ogólny: Ochrona własności intelektualnej; 7) Wprowadzono przedmiot ogólny: Bezpieczeństwo i higiena pracy; 8) Połączono dwa przedmioty specjalnościowe: Public relations oraz Negocjacje w przedsiębiorstwie turystycznym na przedmiot kierunkowy: Negocjacje i public relations; 9) Usunięto pracę własną studenta w ramach poszczególnych przedmiotów na korzyść ilości godzin innych zajęć dydaktycznych; 10) Usunięto przedmiot kierunkowy: Gospodarka regionalna i lokalna; 11) Usunięto przedmiot kierunkowy: Ekonomia integracji europejskiej; 12) Język profesjonalny przeniesiono z grupy przedmiotów specjalnościowych do kierunkowych; 13) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Turystyka uzdrowiskowa; 14) Zmiana nazwy przedmiotu: Ochrona środowiska na: Ekoturystyka; 15) Zmiana nazwy przedmiotu: Organizacja i technika hotelarstwa na: Hotelarstwo; 16) Zmiana nazwy przedmiotu: Przedmiot do wyboru na: Obsługa klienta w turystyce/ Zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym; 17) Zmiana nazwy przedmiotu: Historia kultury regionu na: Historia architektury i sztuki; 18) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Podstawy rekreacji; 19) Wprowadzono przedmiot specjalnościowy: Warsztaty terenowe i wycieczki metodyczne. Łączna liczba godzin na poszczególnych specjalnościach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie uległa zmianie. 13

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA Zał. nr 10 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK PEDAGOGIKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 października 2014 r. Instytut Pedagogiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Założenia ogólne: EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W y ż s z a S z k o ł a K u l t u r y F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a dla programu kształcenia na k

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

"Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo - studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny (zaoczny)"

Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo - studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny (zaoczny) "Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo - studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny (zaoczny)" 1 I. Opis dokumentu Program 2,5 letnich studiów niestacjonarnych prawa (drugiego stopnia) został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr... Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika specjalna i edukacja społeczna EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Program kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Program kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały II/69 Rady Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21.05.2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Program

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka. (studia I stopnia)

1. Nazwa kierunku: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka. (studia I stopnia) 1. Nazwa kierunku: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (studia I stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne i społeczne 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. 1. Kwestie wstępne 2. Obszar nauk społecznych 3. Jak przygotować program studiów 4. Jak przygotować sylabus zajęć

Plan wystąpienia. 1. Kwestie wstępne 2. Obszar nauk społecznych 3. Jak przygotować program studiów 4. Jak przygotować sylabus zajęć Plan wystąpienia 1. Kwestie wstępne 2. Obszar nauk społecznych 3. Jak przygotować program studiów 4. Jak przygotować sylabus zajęć Kwestie wstępne Bergen 2005 Europejska Rama Kwalifikacji, Krajowa Rama

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 4 Struktura programu kształcenia... 4 Efekty kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Kierunek turystyka i rekreacja realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego

Kierunek turystyka i rekreacja realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i Rekreacja 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_I Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł K1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia kierunku Ekonomia

Efekty kształcenia kierunku Ekonomia Efekty kształcenia kierunku Ekonomia ZałoŜenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: gospodarka sektora publicznego, gospodarka unii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 675 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.40-/5 (projekt) UCHWAŁA Nr.../05 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 05 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Informatyki i Ekonomii Informator ECTS 2015/2016 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki Olsztyn 2015 1 Spis treści Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA I STOPNIA 1 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Uniwersytet Zielonogórski PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA I STOPNIA Zielona Góra, dnia 19.02.2013 r. 2 Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne program obowiązujący od roku akademickiego 2012/13 TURYSTYKA I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 Symbole efektów kształcenia na kierunku KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Zarządzanie absolwent: WIEDZA 1. K1_ZARZ_W01 Wyjaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NR 40 październik grudzień (2011) Gorzów Wielkopolski UCHWAŁY SENATU UCHWAŁA SENATU Nr 70/000/2011 z dnia 18 października 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Raport samooceny. Część B

Raport samooceny. Część B Załącznik nr 7 (część B) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja

Bardziej szczegółowo