ROZDZIAŁ 12 MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY MODELI NOWEJ EKONOMII KLASYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY MODELI NOWEJ EKONOMII KLASYCZNEJ"

Transkrypt

1 Kaarzyna Szarzec ROZDZIAŁ 2 MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY MODELI NOWEJ EKONOMII KLASYCZNEJ. Uwagi wsępne Program nowej ekonomii klasycznej, w kórej nazwie podkreślone są jej związki z ekonomią klasyczną i neoklasyczną, sformułowany zosał w laach siedemdziesiąych XX wieku. Z ą pierwszą wiąże ją analizowanie procesów ekonomicznych w skali całej gospodarki oraz posula liberalizmu. Ze szkołą neoklasyczną łączy ją zasosowanie analizy mikroekonomicznej racjonalnych podmioów gospodarczych wraz z walrasowskim modelem oczyszczania się rynku, na podsawie kórych odbywa się wnioskowanie o całej gospodarce. Ekonomiści nowej ekonomii klasycznej kryykują przy ym modele keynesowskie oraz monearysyczne. Głównym emaem ej kryyki było o, że w sosowanych współcześnie modelach ekonomicznych zakładano zby małą racjonalność podmioów gospodarczych. Modele nie uwzględniały dososowań podmioów gospodarczych do zmieniających się okoliczności, o kórych o zmianach nabywały wiedzę i korygowały odpowiednio swoje działania. Jak pisał T. Sargen, jeśli zmianie ulegną usalone reguły gry (ang. laws of moion), o zmienią się eż ograniczenia i deerminany działania podmioów, co wreszcie poprzez nabycie przez nie wiedzy o ych zmianach wpłynie na modyfikację ich sysemaycznych zachowań i przypadkowe działanie rynku 2. Celem niniejszego arykułu jes rekonsrukcja założeń mikroekonomicznych, kóre leżą u podsaw makroekonomerycznych modeli opracowanych przez nową ekonomię klasyczną. Założenia e nawiązują do eorii neoklasycznej, ale są przy ym nowaorskie pod względem sposobu agregacji działań podmioów na pojedynczych rynkach, worzących dopiero całość gospodarki. Dwa główne założenia, na kórych opierają się modele nowoklasyczne o: (a) o racjonalności działania podmiou; (b) o okolicznościach działania podmiou. 2. Założenie o racjonalności działania podmiou gospodarczego Model gospodarki opiera się na działaniach reprezenaywnego racjonalnego podmiou gospodarczego, kóry jes przedsawicielem gospodarswa domowego (ang. household) i na rynku dokonuje wyborów gospodarczych 3. Nie ma rozróżnienia na konsumena, producena i J. Muh, Raional Expecaions and he Theory of Price Movemens, Economerica 96, No 29, s Por. T. Sargen, Raional Expecaions and he Reconsrucion of Macroeconomics, w: The Raional Expecaions Revoluion: Readings from he Fron Line, P.J. Miller (red.), Cambridge 996, s Dodać przy ym należy, iż ak rozumiane pojęcie reprezenaywnego podmiou gospodarczego, jes nowaorskie. Racjonalny podmio gospodarczy sosowany w analizach ekonomii głównego nuru jes ypem idealnym, kóremu są przypisywane pewne cechy, kóre rzadko z akim naężeniem w rzeczywisości posiada. A. Marshall podkreślał, że ekonomia bada działania normalnych (ypowych) podmioów gospodarczych ( ypowa firma ), kóre można uznać za jednoski reprezenaywne dla całej społeczności, funkcjonujące w zdefiniowanych normalnych warunkach gospodarczych. Jednakże analizował on i późniejsi badacze, np. G.S. Becker w produkcyjnej eorii zachowań konsumena oddzielnie decyzje i działania poszczególnych ypów podmioów, j. konsumena, producena. Szerzej n. cech racjonalnego podmiou w szkołach ekonomii zob.: K.Szarzec, Koncepcje racjonalności działania gospodarczego w eorii ekonomii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny

2 4 Kaarzyna Szarzec pracownika ze względu na ich kryerium funkcjonalne; jes jedność podmiou i realizacji jego celu. Celem podmioów jes maksymalizacja użyeczności czerpanej z posiadanego czasu wolnego i z dochodów osiąganych z yułu pracy, przeznaczanych na konsumpcję. Wszyskie podmioy mają aką samą funkcję użyeczności, relacja preferencji jes zwrona, spójna i przechodnia. Podmioy muszą dokonać wyborów, kóre doyczą: (a) bieżącej konsumpcji dóbr; (b) bieżącego czasu wolnego; (c) przyszłej konsumpcji dóbr; (d) przyszłego czasu wolnego. Dysponują one wiedzą o odpowiednim doborze środków do realizacji celu oraz wiedzą, na podsawie kórej formułują swoje oczekiwania co do przyszłych zjawisk gospodarczych. Oczekiwania e mają charaker racjonalnych w sensie wysunięej przez J. Muha mocnej wersji hipoezy racjonalnych oczekiwań. Wiedza podmiou nie ma przy ym charakeru pełnego i prawdziwego, dlaego eż formułowane przez nie racjonalne oczekiwania nie są doskonałe. Główna eza racjonalnych oczekiwań brzmi, że subiekywne oczekiwania podmioów gospodarczych doyczące zmiennych ekonomicznych są zbieżne z rzeczywisymi, czyli obiekywnymi maemaycznie uwarunkowanymi oczekiwaniami co do ych zmiennych 4. Są one formułowane na podsawie ego samego zbioru informacji co predykcje eorii. Hipoeza racjonalnych oczekiwań opiera się na rzech przesłankach: (a) informacja jes dobrem rzadkim i generalnie sysem gospodarczy nie marnuje jej; (b) sposób w jaki formułowane są oczekiwania zależy w szczególności od modelu opisującego gospodarkę; (c) publiczna predykcja (ang. public predicion) w sensie Grunberga i Modiglianiego nie ma zasadniczego wpływu na działanie sysemu gospodarczego. W zapisie hipoezy racjonalnych oczekiwań są przyjęe nasępujące założenia: () błąd losowy ma rozkład normalny o zerowej średniej i skończonej wariancji, co oznacza, że podmioy nie popełniają sysemaycznych błędów; (2) błąd losowy nie jes skorelowany z żadnymi informacjami dosępnymi dla podmioów w czasie - (brak auokorelacji zmiennych); (3) równania modelu, w ym formuła oczekiwań, są linearne. Formułę hipoezy racjonalnych oczekiwań można zapisać nasępująco: E( x I ) = x + δ () x racjonalne przewidywania w okresie - co do kszałowania się zmiennej losowej x w czasie ; E ( x I ) warość oczekiwana zmiennej X w okresie ; I zasób informacji w okresie -; δ błąd losowy, gdzie E ( δ ) = 0. Cechy przypisane podmioom w związku z racjonalnie formułowanymi przez nie oczekiwaniami są nasępujące: () podmioy posiadają model gospodarki i znają własności procesów sochasycznych generujących wysępujące w nim zmienne; jes o jedyny i prawdziwy model posiadany przez wszyskie podmioy; (2) oczekiwania są modelowo spójne (ang. model consisen), zn. że podmioy posiadają zdolność przewarzania wszyskich ekonomicznie isonych informacji, by na ich podsawie i posiadanego przez nie modelu gospodarki sformułować swoje oczekiwania; (3) nie popełniają sysemaycznych błędów; ich błędy mają charaker przypadkowy; (4) podmioy zawsze korzysają z ych umiejęności, by osiągnąć cel maksymalizację i Socjologiczny, zeszy 3/ Omówienie na podsawie: J. Muh, op.ci.

3 Mikroekonomiczne podsawy modeli nowej ekonomii klasycznej 5 użyeczności. Na rynku podmioy są konfronowane z impulsami popyowymi o różnej wielkości i różnych przyczynach, o kórych formułują swoje oczekiwania. Impulsy e prowadzą do zmian cen relaywnych i absolunych, a podmioy powinny reagować ylko na e pierwsze, lecz charaker szoku popyowy czy inflacyjny rozpoznają one dopiero pos facum. 3. Założenie o okolicznościach działania podmiou Założenie o racjonalności podmiou jes zawsze uzupełniane w analizach o przyjęy model rynku (założenie o okolicznościach działania). W nowej ekonomii klasycznej jes nim konkurencja doskonała, kórej cechy zosały w pełni zrekonsruowane przez K. Arrow i G. Debreu. Nowa ekonomia klasyczna korzysa akże z osiągnięć F. Knigha, kóry zdefiniował model konkurencji doskonałej dla warunków niepewności. Reprezenaywny podmio działa zaem w okolicznościach scharakeryzowanych nasępująco: () warunki konkurencji doskonałej, ale z usunięym założeniem o doskonałej (pełnej i prawdziwej) wiedzy; w akim modelu im szybciej podmioy podejmą działanie na impuls popyowy, ym więcej mogą uzyskać, ale wiąże się z ym eż pewne ryzyko 5 ; (2) dynamiczne ooczenie, warunki niepewności 6 ; (3) dosęp do bezpłanej informacji i brak asymerii informacji; (4) gospodarka jes analizowana jako zbiór rozdzielonych od siebie rynków - wysp 7, kóre są konfronowane z impulsami popyowymi o różnej wielkości, co prowadzi do zmian cen relaywnych i absolunych; (5) na wszyskich rynkach produkowany jes homogeniczny produk, co umożliwia agregację. 4. Model ekonomiczny Reprezenaywny podmio gospodarczy dążąc do maksymalizacji użyeczności, dokonuje opymalnych decyzji co do podziału swojego czasu na pracę za kórą orzymuje dochód przeznaczany na konsumpcją a czasem wolnym. Jego decyzje ze względu na zmiany ilości pracy przy danym kapiale wpływają na poziom produkcji. Działania gospodarcze podmiou, kóry wydaje wszysko co zarobi w danym okresie na danym rynkuwyspie na zakup homogenicznego produku, przedsawiają pewne uśrednione cechy poszczególnych rynków, wysępujących w danej gospodarce. Działania akich podmioów na wielu rynkach-wyspach podlegają agregacji i na ej podsawie wnioskuje się o całej gospodarce. Rekonsrukcja modelu sosowanego w nowej ekonomii klasycznej prowadzona będzie w oparciu o pisma R.E. Lucasa i L.A. Rappinga 8. Jako pierwsi przedsawili oni w nowej 5 Założenie o oczyszczaniu się rynków odnosi się do wszyskich rodzajów rynków, w ym akże do rynku pracy, co oznacza, że bezrobocie ma wyłącznie charaker dobrowolny. 6 Źródłem niepewności endogenicznej jes działanie samego sysemu gospodarczego, w kórym głównym nośnikiem informacji dla podmioów są ceny (np. konsumenci są niepewni co do ceny relaywnej nabywanego dobra, producenci zachowania konkurenów, warunków negocjacji, pracownicy orzymywanej płacy realnej). Naomias niepewność podmioów co do warunków, w jakich podejmują one działania, jes generowana przez akie działania pańswa jak np.: decyzje podejmowane w poliyce pieniężnej, sysemie podakowym, kursie waluowym. Por. J. Kulys, Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne, w: Prace z zakresu makroekonomii, Zeszyy Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 76, Kraków 996, s Koncepcję analizowania produkcji globalnej jako produkcji na poszczególnych rynkach-wyspach zaproponował E.S. Phelps w: E.S. Phelps, Inroducion: The New Microeconomics in Employmen and Inflaion Theory, do: Microeconomic Foundaions of Employmen and Inflaion Theory, E.S. Phelps (red.), New York 970, s R.E. Lucas, L.A. Rapping, Price Expecaions and he Phillips Curve, American Economic Review, June 969;

4 6 Kaarzyna Szarzec ekonomii klasycznej model produkcji z uwzględnieniem powyżej przedsawionych założeń wyjściowych. Model en podlegał dalszym inerpreacjom i modyfikacjom, ale w isocie rzeczy był on nowaorski. Związane o było ze zmianą podejścia, kóre sanowiło jeszcze większy redukcjonizm w porównaniu do analiz wcześniejszych szkół w ekonomii oraz z zasosowaniem nowych meod ekonomerycznych. Podmioy określają relację bieżącej płacy realnej do normalnego poziomu płacy, o jakim mają wyobrażenie i na ej posawie podejmują decyzje opymalizacyjne co do podziału swojego czasu pomiędzy pracę a czas wolny. Jeśli bieżąca płaca realna jes wyższa od normalnego poziomu, o podmioy skłonne są przeznaczać więcej czasu na pracę niż na wypoczynek, zamierzając w przyszłości kiedy a relacja będzie mniej korzysna mieć więcej czasu wolnego. Każdorazowo jes o dobrowolna decyzja podmioów. Zmiany oferowanej podaży siły roboczej w zależności od przejściowych zmian płacy realnej oraz decyzje polegające na zasępowaniu bieżącego czasu wolnego czasem wolnym w przyszłości, nazywane są międzyokresową subsyucją pracy 9. Decyzje podmioów o wielkości oferowanej pracy przy danym poziomie kapiału przekładają się na poziom produkcji. Celem podmioów w przedsiębiorswach jes maksymalizacja zysku przy danych nakładach i dososowanie produkcji do zgłaszanego popyu. Wielkość produkcji dosarczona na każdy rynek w danym momencie czasu () rakowana jes jako suma składnika sekularnego (rend długookresowy produkcji) wspólnego dla wszyskich rynków i składnika cyklicznego (odchylenia cykliczne od rendu), kóry różni się w zależności od rynku-wyspy. Zapis formalny jes nasępujący 0 : y = yn, + yc, (2) z dany rynek-wyspa; y z produkcja realna na rynek z w okresie, ( ) y n, składnik sekularny; y c, składnik cykliczny; dany momen czasu. Składnik sekularny odzwierciedlający akumulację kapiału i zmiany populacji ma zapis: y n, = α + β (3) Warość składnika cyklicznego zależy od oczekiwanych cen relaywnych (zn. odchylenia cen fakycznych dla danego rynku od oczekiwanego zagregowanego poziomu cen) i od warości składnika cyklicznego w okresie wcześniejszym (-). Podmioy znają cenę produkowanego przez siebie dobra na rynku z, naomias na ema ogólnego poziomu cen na innych rynkach formułują swoje oczekiwania. Można o zapisać w posaci: yc, = γ [ P E( P I )] + λyc,, λ < (4) γ paramer opisujący przecięne znaczenie efeku międzyokresowej subsyucji pracy dla podmioów w całej gospodarce; P (z) fakyczna cena na rynku z w czasie ; R.E. Lucas, Expecaions and he Neuraliy of Money, Journal of Economic Theory, April 972; R.E. Lucas, Some Inernaional Evidence on Oupu-Inflaion Tradeoffs, American Economic Review, June Por. R.E. Lucas, L.A. Rapping, Price Expecaions..., op.ci. 0 Model produkcji prezenowany jes w oparciu o: R.E. Lucas, Some Inernaional..., op.ci. Zmienne oznaczone małymi lierami (y, x) oznaczają logarymy zmiennych fakycznie charakeryzujących daną gospodarkę. Jeśli Y oznacza warość PNB realnego (produkcji), o y oznacza ln(y). W myśl racjonalnych oczekiwań przesawionych wcześniej.

5 Mikroekonomiczne podsawy modeli nowej ekonomii klasycznej 7 E(P I (z)) oczekiwania podmioów co do średniego zagregowanego poziomu cen (w całej gospodarce), sformułowane w oparciu o dosępne informacje z rynku z w czasie (I (z)); P zagregowany poziom cen dla całej gospodarki (średnia geomeryczna cen powsałych na poszczególnych rynkach). Wyrażenie [P (z) E(P I (z))] przedsawia oczekiwaną przez podmioy w oparciu o dosępne informacje z rynku z w czasie różnicę cen pomiędzy rynkiem z a całą gospodarką. Jeśli [P (z) E(P I (z))] jes większe od zera, o oznacza, że ceny na rynku z są wyższe od średniej dla całej gospodarki i skłania o podmioy w okresie do zwiększenia produkcji na rynek z. W odwronej syuacji, gdy ceny na rynku z są niższe od średniej dla całej gospodarki, podmioy zmniejszą produkcję na rynek z. Paramer λ musi spełniać warunek λ <, co oznacza, że odchylenia składnika cyklicznego od rendu mają wygasającą ampliudę. Zbiór informacji (I (z)) dosępny wszyskim podmioom działającym na rynku z pochodzi z dwóch źródeł: danych hisorycznych i informacji o bieżącej cenie na rynku z. Dane hisoryczne doyczą przeszłych zmian popyu i deerminują hisoryczny rozkład cen, kóry znany jes wszyskim uczesnikom rynku. Zakłada się przy ym, że zbiór ych informacji jes wysarczający do określenia rozkładu prawdopodobieńswa poziomu cen zagregowanych w całej gospodarce (P ) oraz jego warości oczekiwanej P, kórą charakeryzuje rozkład normalny i sała wariancja σ 2. Podmio zna bieżący poziom ceny na rynku z. Zakłada się o ym poziomie, że odchyla się on od zagregowanego poziomu cen o wielkość, kóra ma rozkład niezależny od P normalny, jego warość oczekiwana równa jes 0 i ma sałą wariancją τ 2. Procenowe odchylenie ceny na rynku z od zagregowanej ceny P oznaczane jes przez R.E. Lucasa również jako z 2. Obserwowana cena na rynku z ma zapis: P z P = + (5) P (z) fakyczny poziom cen obserwowany na rynku z, P fakyczny poziom cen zagregowanych dla całej gospodarki, z procenowe odchylenie ceny na rynku z od zagregowanego poziomu cen P. Podmioy muszą oszacować swoje oczekiwania co do zagregowanego poziomu cen dla całej gospodarki, na kórych podsawie będą podejmować decyzje co do ewenualnych dososowań nominalnych (jeśli będzie o inflacja lub deflacja), bądź realnych (zmiana ceny relaywnej na rynku z wywoła zmianę realnej produkcji). W skład informacji I (z) porzebnej do esymacji nie dających się obserwować przez producenów w okresie cen P, wchodzą zaem znane producenom obserwowane ceny z rynku z P (z) i hisoryczne zagregowane ceny dla całej gospodarki P. Na ich podsawie producenci dokonują rozkładu P o nasępującym zapisie formalnym: E( P I ) = E P P, P = ( θ ) P + θ P (6) θ paramer (współczynnik kierunkowy) określający udział zmian cen relaywnych na rynku 2 W związku z akim oznaczeniem indeksy rynków oznaczają akże odchylenie ceny bieżącej na danym rynku od zagregowanego poziomu cen.

6 8 Kaarzyna Szarzec z w zmianach zagregowanego poziomu cen w całej gospodarce, i θ = τ 2 / (σ 2 + τ 2 ) i wariancja θσ 2. Z równania produkcji (2) zależnej od komponenu sekularnego (3) i komponenu cyklicznego oraz zależności (6) wynika nasępujący zapis funkcji produkcji na rynku z: y = yn, + P P + λyc, (7) By orzymać funkcję produkcji dla całej gospodarki należy dokonać zagregowania funkcji produkcji dla rynku z dla wszyskich poszczególnych rynków. Jes o możliwe dzięki przyjęym wcześniej założeniom o homogenicznym produkcie i reprezenaywnym podmiocie gospodarczym, kóry charakeryzuje się średnimi cechami podmioów, reprezenując je. Esymując równania, w miejsce ilości wyprodukowanego dobra wsawia się realną warość produkcji, a za cenę produkowanego dobra podsawia się zmianę poziomu cen. Zagregowana funkcja podaży Lucasa opisująca przecięną produkcję dla wszyskich rynków przyjmuje posać: y, + [ = yn + P P λ y yn, ] (8) Inerpreacja paramerów i λ, określających elasyczności zmiennych (przed zlogarymowaniem) dla całej gospodarki jes nasępująca: informuje o ile odchyli się produkcja całkowia od rendu długookresowego na skuek jednoskowej rozbieżności pomiędzy oczekiwanym a fakycznym poziomem cen w czasie ; λ informuje, o ile odchyli się produkcja całkowia od rendu długookresowego na wskuek jednoskowej rozbieżności pomiędzy produkcją całkowią a rendem długookresowym w okresie wcześniejszym (-). Nachylenie krzywej zagregowanej podaży zależy od obu wariancji σ 2 i τ, a poprzez zmiany cen relaywnych zależy akże od warości elemenu θ. Jeżeli τ 2 przyjmuje warości relaywnie niskie, o indywidualne zmiany cen dość dobrze odzwierciedlają ruch ceny zagregowanej, krzywa podaży jes wówczas prawie pionowa. Z drugiej srony, kiedy ceny zagregowane są sabilne (σ 2 jes relaywnie niskie), nachylenie krzywej podaży zbliża się do warości γ. Powyższa rekonsrukcja doyczyła srony podażowej gospodarki, obecnie włączana jes jej srona popyowa. Wyjaśnia ona zależność pomiędzy zmianą zagregowanego poziomu cen a wielkością realnej produkcji, co umożliwia prezenację usalania się rozkładu P. Od niego zależą decyzje podmioów w przedsiębiorswach. Podmioy w oparciu o swoje dochody z pracy zgłaszają popy na rynku, kórego formuła ma zapis: x = y + P (9) x popy globalny (produkcja nominalna); y produkcja realna; P fakyczny poziom cen w czasie, kóry nie jes obserwowany w czasie przez podmioy, a saje się im powszechnie znany dopiero w okresie późniejszym. Na ema P są formułowane przez podmioy oczekiwania i względem ej zmiennej jes rozwiązywane równanie. Założenia, kóre są dodakowo przyjmowane o: (a) { x } jes sekwencją zmiennych niezależnych normalnych, ze średnią warością oczekiwaną δ i skończoną wariancją σ 2 x; (b) krzywa popyu ma jednoskową elasyczność cenową równą (zmienna egzogeniczna); (c) model jes linearny w logarymach (log-linearność). Podmioy mają wiedzę o: (a) przeszłych zmianach popyu (x -, x -2,...,); (b) przeszłych zmianach produkcji realnej (y -, y -2,...,); (c) rendzie produkcji długookresowej (y n ). Rozwiązanie dla zagregowanego poziomu cen przedsawia nasępujący zapis: P = π 0 + πx + π 2x + π 3x η y + η2 y ξ0 y (0) n

7 Mikroekonomiczne podsawy modeli nowej ekonomii klasycznej 9 π i, η j, ξ 0 - nieznane paramery. Jedyną zmienną nieznaną podmioom jes bieżący poziom popyu (x ). Podmioy mają wiedzę ylko o swoim rynku z i na jego podsawie formułują oczekiwania. Przyjmując hipoezę oczekiwań racjonalnych, podmioy muszą oszacować warość oczekiwaną x, jes o: E( x I ) = x + δ () Niech P będzie warością oczekiwaną P, oparą o wszyskie znane informacje poza x, wedy formuła oczekiwań jes nasępująca: P = P0 + π + 0 ( x + δ ) + π 2x + π 3x ηy + η2 y ξ yn W celu oszacowania paramerów π i, η j, ξ 0 należy przyrównać popy i podaż w równaniach (8) i (9), w efekcie czego wyeliminowane zosanie y oraz podsawić prawe srony równań (0) i (2) w miejsce P i, w efekcie czego uzyskana zosanie ożsamość między { x }, { y } i y n,, kóre są nasępnie wykorzysane do oszacowania nieznanych warości paramerów. Zapis rozwiązania dla cen zagregowanych i produkcji jes nasępujący: P = δ λβ x x λy ( λ) y n (3) δ y = λβ x + λy + ( λ) y n (4) Przy badaniu zmian średnich cen P ze względu na wysępujące szoki popyowe x i y c i założeniu, że π = ()/ ( + ), rozwiązanie dla warości równowagi dla sopy inflacji i realnej produkcji (jako odchyleń od rendu) jes nasępujące: y πδ + π x + λy (5) P c = c, + π x + π x λ yc, ( ) P = β (6) Konkluzje co do wewnęrznej spójności modelu są nasępujące: (a) P ma normalny rozkład względem, i (b) warunkowa wariancja P będzie miała sałą (ak jak założono) wariancję / ( + ) 2 δ 2 x, dlaego eż cechy zachowania się cen założone jako znane podmioom (przy analizie srony podażowej gospodarki) są prawdziwe w ej gospodarce. W wyniku decyzji podmioów gospodarczych doyczących cen, popyu i podaży gospodarka jes w sanie ciągłej równowagi króko- i długookresowej. Ceny i płace są doskonale elasyczne i dososowują się naychmias, aby oczyścić rynki. Sąd wszyskie czynniki produkcji są zarudnione i wszyskie możliwe korzyści z wymiany są osiągnięe. Jedyne co może wpłynąć na decyzje produkcyjne podmiou (odchylenie produkcji od długookresowego rendu) o zmiana cen relaywnych, bądź mylnie zinerpreowana zmiana przecięnego poziomu cen, co wynika z niedoskonałej informacji. Źródłem wsrząsów w gospodarce mogą być jedynie błędy, popełnianie na podsawie niedoskonałej wiedzy przez podmioy gospodarcze, doyczące niewłaściwego zinerpreowania sygnałów dochodzących z rynku. Efekem akich działań jes wysąpienie zw. podażowej niespodzianki Lucasa. Polega ona na ym, że jeśli wzros ogólnego poziomu cen będzie wyższy od oczekiwanego przez podmioy gospodarcze, o zosaną one zaskoczone i pomylą en wzros ze względnym wzrosem ich własnego dochodu. W rezulacie nasąpi wzros produkcji i wzros zarudnienia. Gdyby informacja była doskonała, o podmioy nie popełniałyby błędów. Z powyższego wywodu wynika ważny wniosek o nieskueczności prowadzonej przez pańswo poliyki gospodarczej. Uznając, że podmioy gospodarcze zachowują się i formułują swoje oczekiwania racjonalnie oraz rynek oczyszcza się ciągle, nowa ekonomia klasyczna P (2)

8 20 Kaarzyna Szarzec sawia ezę o braku wpływu poliyki gospodarczej na poziom produkcji i zarudnienia, nawe w krókim okresie. Przyczyną wahań koniunkuralnych są wsrząsy losowe, wywołane głównie przez nieoczekiwane zmiany w podaży pieniądza. Te zmiany powodują popełnianie błędów w racjonalnie kszałowanych oczekiwaniach podmioów, gdyż nie dysponują one pełnymi informacjami i mylnie biorą zmiany zagregowanego poziomu cen za zmiany cen relaywnych. Błędy e mają charaker losowy i nie układają się w jakiś wyraźny wzorzec. W rezulacie nasępują odpowiednie wzrosy podaży pracy oraz produkcji, kóre wahają się wokół swoich nauralnych poziomów. 5. Podsumowanie W lieraurze ekonomicznej powszechnie obecny jes ermin rewolucja racjonalnych oczekiwań. W konekście przeprowadzonej powyżej rekonsrukcji pojawia się pyanie o zasadność sosowania ego erminu. Rewolucja naukowa sanowi zawsze zasadniczy przełom w rozwoju nauki. Jednakże ermin en w świele lieraury z zakresu filozofii nauki rozumiany jes dwojako. Według K.R. Poppera, I. Lakaosa, L. Nowaka i innych, rewolucja sanowi pogłębienie i rozszerzenie wiedzy naukowej, a więc jes jej konynuacją, kóra w żadnym razie nie przekreśla doychczasowego dorobku nauki. W myśl poglądów T. Kuhna i P. Feyerabenda, rewolucja w nauce jes czymś incydenalnym i wiąże się z odrzuceniem danego wierdzenia lub paradygmau i zasąpieniem go przez nowy, lepiej wyjaśniający rzeczywisość Termin "rewolucja oczekiwań racjonalnych" winien być używany ylko w rozumieniu ego pierwszego poglądu, gdyż nowa ekonomia klasyczna sanowi konynuację paradygmau klasycznego i neoklasycznego korzysa z ich osiągnięć eoreycznych i je rozwija. Mimo modyfikacji dokonanych wobec wcześniejszych usaleń, podrzymuje ona ezę o samoregulującym się sysemie gospodarczym i dobrowolnym charakerze bezrobocia. Inna wąpliwość doyczy zakresu ej rewolucji: czy o jej isocie sanowi ylko hipoeza racjonalnych oczekiwań bardzo isona dla dalszego rozwoju ekonomii czy eż należy ją rozumieć szerzej. Częso mylnie jes ona ograniczona ylko do kwesii oczekiwań. Isone modyfikacje z punku widzenia sposobu analizowania zjawisk makroekonomicznych dokonane zosały przez nowoklasyków akże w dziedzinie meodologii ekonomii, j. rygorysycznego wyprowadzania analiz makroekonomicznych z mikroekonomicznych podsaw, oraz w ekonomerii. Zasąpienie oczekiwań adapacyjnych przez racjonalne, z całą pewnością nie wysarczyłoby do sworzenia nowego komplenego modelu gospodarczego, wyjaśniającego wahania produkcji realnej. Dlaego eż za zasadne wydaje się sosowanie erminu rewolucja w odniesieniu do wszyskich osiągnięć nowej ekonomii klasycznej. Wśród nich są: pojęcie podmiou reprezenaywnego, mikroekonomiczne podsawy makromodeli, nowe meody ekonomeryczne, rozparywanie gospodarki jako zbioru rynku-wysp, co umożliwiło agregację i wreszcie wprowadzenie hipoezy racjonalnych oczekiwań. Bez wąpienia definicja podmiou gospodarczego (rezygnacja z rodzajów podmioów ze względu na ich funkcje) oraz sposób agregacji gospodarki sanowią novum ej szkoły i nie korespondują z usaleniami wcześniejszych szkół. Precyzja i wykorzysywanie formalnego aparau meodologicznego (przede wszyskim dedukcji) było i jes powszechnie uznane za zaleę ekonomisów z ej szkoły. Nie bez znaczenia był akże rozwój ekonomerii (część meod zosała opracowana przez ekonomisów nowoklasycznych), kóry umożliwił aki, a nie inny rozwój i osiągnięcia ej szkoły. Obecnie osiągnięcia nowej ekonomii klasycznej w zakresie meody analizy makroekonomicznej oparej o mikroekonomiczne podsawy są powszechnie akcepowane i sosowane przez współczesne szkoły głównego nuru ekonomii, wśród kórych wymienić należy przed wszyskim eorię realnego cyklu koniunkuralnego, a akże nowy keynesizm.

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak ( ) ( ) ( ) i E E E i r r = = = = = θ θ ρ ν φ ε ρ α * 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa

Bardziej szczegółowo

Nowokeynesowski model gospodarki

Nowokeynesowski model gospodarki M.Brzoza-Brzezina Poliyka pieniężna: Neokeynesowski model gospodarki Nowokeynesowski model gospodarki Model nowokeynesowski (laa 90. XX w.) jes obecnie najprosszym, sandardowym narzędziem analizy procesów

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monearne: długookresowa krzywa Phillipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Prawo Okuna Związek między bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Pobieranie próby. Rozkład χ 2 Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Ryszard Barczyk ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Wsęp Organy pańswa realizując cele poliyki sabilizacji koniunkury gospodarczej sosują

Bardziej szczegółowo

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk Krzywa wieża w Pizie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 4,9642 4,9644 4,9656 4,9667 4,9673 4,9688 4,9696 4,9698 4,9713 4,9717 4,9725 4,9742 4,9757 Szeregiem czasowym nazywamy

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar. EKONOMERIA wykład Prof. dr hab. Eugeniusz Ganar eganar@mail.wz.uw.edu.pl Przedziały ufności Dla paramerów srukuralnych modelu: P bˆ j S( bˆ z prawdopodobieńswem parameru b bˆ S( bˆ, ( m j j j, ( m j b

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Makroekonomia w XX wieku

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Makroekonomia w XX wieku Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Makroekonomia w XX wieku 17.01.2017 Keynes To od jego Ogólnej teorii możemy mówić o nowoczesnej makroekonomii Sprzeciw wobec twierdzenia poprzednich ekonomistów, że rynki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1 Bogdan Ludwiczak Wprowadzenie Ocena płynności wybranymi meodami szacowania osadu W ubiegłym roku zaszły znaczące zmiany doyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 hp://www.oucome-seo.pl/excel2.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodaek Solver jes dosępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jes dosępny

Bardziej szczegółowo

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym Jacek Baóg Uniwersye Szczeciński Srukuralne podejście w prognozowaniu produku krajowego bruo w ujęciu regionalnym Znajomość poziomu i dynamiki produku krajowego bruo wyworzonego w poszczególnych regionach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Inwesycje Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak CIASTECZOWY ZAWRÓT GŁOWY o akcja mająca miejsce w najbliższą środę (30 lisopada) na naszym Wydziale. Wydarzenie o związane jes z rwającym od

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

U b e zpieczenie w t eo r ii użyteczności i w t eo r ii w yceny a ktywów

U b e zpieczenie w t eo r ii użyteczności i w t eo r ii w yceny a ktywów dr Dariusz Sańko Kaedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa dariusz.sanko@gmail.com lisopada 006 r., akualizacja i poprawki: 30 sycznia 008 r. U b e zpieczenie w eo r ii użyeczności i w eo

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej Rozdział i Idenyfikacja wahań koniunkuralnych gospodarki polskiej dr Rafał Kasperowicz Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu Kaedra Mikroekonomii Sreszczenie Celem niniejszego opracowania jes idenyfikacja wahao

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy? Meody prognozowania: Szeregi czasowe Dr inż. Sebasian Skoczypiec ver. 11.20.2009 Co o jes szereg czasowy? Szereg czasowy: uporządkowany zbiór warości badanej cechy lub warości określonego zjawiska, zaobserwowanych

Bardziej szczegółowo

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka Bankrucwo pańswa: eoria czy prakyka Czy da się zapanować nad długiem publicznym? Maciej Biner Lenie Seminarium Ekonomiczne Czeszów 11 września 2011 Plan 1. Wprowadzenie do problemayki długu od srony księgowej.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informayki Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Krzyszof Pionek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa oraz AR-GARCH

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM prof. dr hab. Paweł Dimann 1 Znaczenie prognoz w zarządzaniu firmą Zarządzanie firmą jes nieusannym procesem podejmowania decyzji, kóry może być zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 13 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa

Makroekonomia 1 Wykład 13 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa Makroekonomia Wykład 3 Nauralna sopa bezrobocia i krzywa hillipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Oryginalne badanie hillipsa A. W. hillips (LSE, 958: obserwacja empiryczna

Bardziej szczegółowo

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking Inerfejs użykownika - Kansei w prakyce 2009 107 Obszary zaineresowań (ang. area of ineres - AOI) jako meoda analizy wyników badania eye racking Pior Jardanowski, Agencja e-biznes Symeria Ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SOE PL 2009 Model DSGE

SOE PL 2009 Model DSGE Zeszy nr 25 SOE PL 29 Model DSGE Warszawa, 2 r. , SOE PL 29 Konak: B Bohdan.Klos@mail.nbp.pl T ( 48 22) 653 5 87 B Grzegorz.Grabek@mail.nbp.pl T ( 48 22) 585 4 8 B Grzegorz.Koloch@mail.nbp.pl T ( 48 22)

Bardziej szczegółowo

licencjat Pytania teoretyczne:

licencjat Pytania teoretyczne: Plan wykładu: 1. Wiadomości ogólne. 2. Model ekonomeryczny i jego elemeny 3. Meody doboru zmiennych do modelu ekonomerycznego. 4. Szacownie paramerów srukuralnych MNK. Weryfikacja modelu KMNK 6. Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

Postęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Postęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Posęp echniczny. Model lidera-naśladowcy Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Założenia Rozparujemy dwa kraje; kraj 1 jes bardziej zaawansowany echnologicznie (lider); kraj 2 jes mniej zaawansowany i nie worzy

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji

Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji Wykład 5 Kryzysy waluowe Plan wykładu 1. Spekulacje waluowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji 1 1. Spekulacje waluowe 1/9 Kryzys waluowy: Spekulacyjny aak na warość

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów Kaedra Podsaw Sysemów echnicznych - Podsawy merologii - Ćwiczenie 1. Podsawowe rodzaje i ocena sygnałów Srona: 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z podsawowymi rodzajami sygnałów, ich

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wsęp MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Nowoczesne echniki zarządzania ryzykiem rynkowym

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, sr. 389 398 ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie ĆWICZENIE 7 WYZNACZIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA Wprowadzenie Ciało drgające w rzeczywisym ośrodku z upływem czasu zmniejsza ampliudę drgań maleje energia mechaniczna

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego Część VII. Analiza szeregu czasowego 1 DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Szeregiem czasowym nazywamy zbiór warości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momenach (okresach) czasu. Oznaczając przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 232. Badania nad heterogenicznością oczekiwań inflacyjnych. Podejście ekonomii eksperymentalnej.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 232. Badania nad heterogenicznością oczekiwań inflacyjnych. Podejście ekonomii eksperymentalnej. MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 3 Badania nad heerogenicznością oczekiwań inflacyjnych. Podejście ekonomii eksperymenalnej Marcin Pierzak Warszawa, luy 009 r. Projek graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

ψ przedstawia zależność

ψ przedstawia zależność Ruch falowy 4-4 Ruch falowy Ruch falowy polega na rozchodzeniu się zaburzenia (odkszałcenia) w ośrodku sprężysym Wielkość zaburzenia jes, podobnie jak w przypadku drgań, funkcją czasu () Zaburzenie rozchodzi

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WAHANIA KONIUNKTURALNE W ŚWIETLE TEORII NEOKLASYCZNYCH.

ROZDZIAŁ 7 WAHANIA KONIUNKTURALNE W ŚWIETLE TEORII NEOKLASYCZNYCH. Jakub Gazda ROZDZIAŁ 7 WAHANIA KONIUNKTURALNE W ŚWIETLE TEORII NEOKLASYCZNYCH. Współczesne gospodarki podlegają permanennym wahaniom koniunkuralnym, dlaego eż jednym z głównych zadań makroekonomii jes

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 (22.04.2013) Współczynnik przyrosu nauralnego. Koncepcja ludności zasojowej i usabilizowanej. Prawo Loki. Współczynnik przyrosu nauralnego r = U Z L gdzie: U - urodzenia w roku Z - zgony w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu Uwzględnienie dynamiki w modelu AD/AS. Modelowanie wpływu zakłóceń lub zmian polityki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło 0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej

Bardziej szczegółowo

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej-współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej-współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski Mechanizm ransmisji poliyki pieniężnej-współczesne ramy eoreyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Łyziak 2, Małgorzaa Pawłowska 3, Jan Przysupa 4, Ewa Wróbel 5 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II. Plan

Makroekonomia II. Plan Makroekonomia II Wykład 5 INWESTYCJE Wyk. 5 Plan Inwesycje 1. Wsęp 2. Inwesycje w modelu akceleraora 2.1 Prosy model akceleraora 2.2 Niedosaki prosego modelu akceleraora 3. Neoklasyczna eoria inwesycji

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu Henryk FILCEK Akademia Górniczo-Hunicza, Kraków Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) góroworu Sreszczenie W pracy podano rozważania na ema możliwości wzbogacenia reologicznego równania konsyuywnego

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Europejska opcja kupna akcji calloption

Europejska opcja kupna akcji calloption Europejska opcja kupna akcji callopion Nabywca holder: prawo kupna long posiion jednej akcji w okresie epiraiondae po cenie wykonania eercise price K w zamian za opłaę C Wysawca underwrier: obowiązek liabiliy

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Czy prowadzona polityka pieniężna jest skuteczna? Jaki ma wpływ na procesy

Czy prowadzona polityka pieniężna jest skuteczna? Jaki ma wpływ na procesy Dobromił Serwa Reakcje rynków finansowych na szoki w poliyce pieniężnej.. Wsęp Czy prowadzona poliyka pieniężna jes skueczna? Jaki ma wpływ na procesy ekonomiczne zachodzące w kraju? Czy jes ona równie

Bardziej szczegółowo

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression). 4. Modele regresji progowej W badaniach empirycznych coraz większym zaineresowaniem cieszą się akie modele szeregów czasowych, kóre pozwalają na objaśnianie nieliniowych zależności między poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo