WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU"

Transkrypt

1 WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/ Planowany koszt zakup nieruchomości / prawa do nieruchomości na rynku pierwotnym zakup nieruchomości / prawa do nieruchomości na rynku wtórnym nabycie praw wynikających z umowy o wybudowanie nieruchomości (cesja) również z wykończeniem kredytowanym z góry budowa systemem gospodarczym wykończenie / remont / modernizacja (niepotrzebne skreślić) refinansowanie zadatku refinansowanie wydatków mieszkaniowych refinansowanie kredytu mieszkaniowego / komercyjnego (niepotrzebne skreślić) Cel konsolidacyjny Cel dowolny/pożyczka Inwestycja finansowa Skandia Aegon AXA Libra Open Life Open Life regs inna Łączna wnioskowana kwota podwyższenia Stawka prowizji od podwyższonej kwoty kredytu wynosi % Załączniki: aktualne zdjęcia nieruchomości, aktualny odpis z KW nieruchomości, oświadczenie Kredytobiorcy o niepogorszeniu sytuacji finansowej, aktualne dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów* specyfikacja materiałów, robót i cen lub Informacja o wykończeniu/remoncie/domu/mieszkania* * w uzasadnionych przypadkach Dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku. Bank zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów. Za czynności dokonywane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy w okresie kredytowania Bank może pobierać opłaty i prowizje określone w Tabeli Prowizji i Opłat.

2 WNIOSKODAWCA WNIOSKODAWCA 1 WNIOSKODAWCA 2 Imię Drugie imię Nazwisko Nr PESEL Adres zamieszkania Telefon domowy Telefon komórkowy Liczba dzieci na utrzymaniu DOCHODY małoletnie(do 18 roku życia) uczące się(do 25 roku życia) na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) małoletnie(do 18 roku życia) uczące się(do 25 roku życia) na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) WNIOSKODAWCA 1 WNIOSKODAWCA 2 Źródło dochodu: netto z 6 miesięcy Źródło dochodu: netto z 6 miesięcy umowa o pracę umowa o pracę renta/emerytura renta/emerytura umowa zlecenie/o dzieło ewidencjonowany dochód z wynajmu kontrakt marynarski umowa zlecenie/o dzieło ewidencjonowany dochód z wynajmu kontrakt marynarski dywidendy dywidendy inne inne własna działalność gospodarcza własna działalność gospodarcza netto z 12 miesięcy: netto z 12 miesięcy: KPiR KPiR pełna księgowość pełna księgowość ryczałt ewidencjonowany ryczałt ewidencjonowany karta podatkowa (stawka x5) karta podatkowa (stawka x5) staż firmy: lat/miesięcy staż firmy: lat/miesięcy całkowity staż pracy lat/miesięcy całkowity staż pracy lat/miesięcy Kredyt Zakup na Wynajem : Prognozuję miesięczny dochód z wynajmu nieruchomości na

3 ZOBOWIĄZANIA-NIESPŁACANE KREDYTEM W GETIN NOBLE BANK S.A. (kredyty ratalne, limity ROR, karty kredytowe, wymagalne poręczenia Kredytowe, alimenty, inne) udzielony kredyt / przyznany limit w miesięczna rata w waluta do spłaty ostatniej raty pozostało <5 lat >5 lat właściciel niewymagalne poręczenia kredytowe wartość poręczonego kredytu właściciel Łączna liczba osób w gospodarstwie domowym (wnioskodawcy + dzieci + inne osoby na utrzymaniu) Deklarowane łączne koszty utrzymania Gospodarstwo domowe w Polsce za granicą Gospodarstwo domowe 1: Gospodarstwo domowe 2: Gospodarstwo domowe 3: Gospodarstwo domowe 4: INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE WNIOSKOWANYM KREDYTEM data zaciągnięcia nazwa banku / oddział nr rachunku do spłaty kwota / przyznany limit wysokość raty ewentualna opłata dodatkowa razem kwota do spłaty UBEZPIECZENIA / BANCASSURANCE Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wyrażam zgodę na zabezpieczenie kredytu na mocy Generalnej Umowy Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Kredytu Hipotecznego z dnia roku, zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A. jako Ubezpieczającym i Ubezpieczonym oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA jako Ubezpieczycielem, w postaci ubezpieczenia Getin Noble Bank S.A. od ryzyka braku spłaty kwoty Kredytu objętej ubezpieczeniem zobowiązuje się dostarczyć polisę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wraz z cesją praw wypłaty świadczenia na rzecz Getin Noble Bank na wypadek braku spłaty kwoty kredytu z ubezpieczeniem

4 ZGODY I OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCA 1 WNIOSKODAWCA 2 TAK NIE TAK NIE Czy prowadzi Pan(i) własną działalność gospodarczą? Czy prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach? Czy zawiesił(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach? Czy aktualnie toczy się postępowanie sądowe z Pana/i udziałem? Czy ciążą na Panu/i wynikające z orzeczeń sądowych? Czy jest Pan(i) obciążony/a zaległymi mi publicznoprawnymi (ZUS, US)? Czy jest Pan(i) poręczycielem innego kredytu / innej pożyczki? Czy wyraża Pan(i) zgodę na przekazanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres , PESEL, jednostkom z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Getin Noble Bank S.A. oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi Getin Noble Bank S.A. ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb marketingowych. Aktualne wykazy: jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank S.A. oraz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Getin Noble Bank S.A. ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, dostępne są w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. Czy wyraża Pan(i) zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku S.A. oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję następujący adres Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank S.A. dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. Czy wyraża Pan(i) zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku S.A. oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów Finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych),, do której należy Bank drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję należący do mnie następujący numer telefonu kom.: Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank S.A.dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. Na dzień dzisiejszy złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz z późn. zm.). Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r. poz. 530 z późn. zm.) upoważniam Bank do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), upoważniam Bank do przekazania Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową, które zawarte są w umowie/umowach produktów finansowych, w celu oceny przez Idea Bank S.A. ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnice bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy oraz innych umów zawartych z Bankiem, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Udzielona przez mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez Bank i instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe w tym, Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, danych dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, ze powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnice bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy oraz innych umów zawartych z Bankiem, w celu przetwarzania przez Bank tych informacji dla potrzeb marketingowych. Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, ze powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 72, poz. 665 z późn. zm.), upoważniam Bank do przekazania Towarzystwu Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji objętych tajemnicą bankową, dotyczących złożonego przeze mnie w Getin Noble Bank S.A. wniosku kredytowego lub zawartej przeze mnie z Getin Noble Bank S.A. Umowy Kredytu, w zakresie niezbędnym do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i prawidłowego wykonywania postanowień Umowy Ubezpieczenia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w celu uzyskania zgody na objęcie ponadstandardowym ryzykiem, w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana celem objęcia ubezpieczeniem. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych firmie reasekuracyjnej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych oraz podmiotom realizujący należne im świadczenia wynikające z warunków grupowego ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bank SA umowy kredytu. POWIĄZANIA Z BANKIEM Czy posiada Pan(i) powiązania kapitałowe z Bankiem wywołujące skutek przewidziany w art. 79b ustęp 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe?

5 ZGODY I OŚWIADCZENIA -Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne, prawdziwe i dokładne według stanu na dzień określony poniżej. Zostałem poinformowany, że składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art. 297 par. 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami). -Wszelkie analizy techniczne, finansowe i prawne dotyczące przedmiotu zabezpieczenia oraz wycena nieruchomości będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb decyzji kredytowej. -Bank zatrzymuje oryginał wniosku kredytowego oraz kopie pozostałych dokumentów, nawet jeśli kredyt nie został udzielony. -Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji oraz weryfikacji wszystkich danych zawartych we wniosku kredytowym i dokumentach do niego dołączonych, a także prawo odmowy udzielenia kredytu bez podania przyczyn. -Niniejszym wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych oraz mojej zdolności kredytowej przez Getin Noble Bank S.A. poprzez sprawdzenie, czy moje dane osobowe figurują w rejestrach SYSTEM BR oraz SYSTEM DZ prowadzonych przez Związek Banków Polskich. -Oświadczam, że wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Getin Noble Bank SA w Warszawie mojej wiarygodności kredytowej za pośrednictwem Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych prowadzonych przez ZBP w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8 a i/lub Biura Weryfikacji Kredytowej w Łodzi ul. Śląska 12 i/lub DUN AND BRADSTREET Poland w Warszawie ul. Jana Olbrachta 94. -Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych. -Dane i informacje zawarte we wniosku są podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji i uzupełnienia danych, informacji i oświadczeń podanych we wniosku, dokumentach dołączonych do niego albo w innych dokumentach złożonych w Banku w związku z wnioskowanym kredytem, jeśli nastąpią zmiany stanu faktycznego lub prawnego. -W trybie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zezwalam(my) na ujawnienie wskazanemu przez Getin Noble Bank S.A. rzeczoznawcy majątkowemu informacji objętych tajemnicą bankową, które dotyczą danych zawartych we wniosku kredytowym, oraz w przedłożonym w Banku operacie szacunkowym nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, w celu weryfikacji przez Bank poprawności danych zawartych we wniosku kredytowym i operacie szacunkowym. -Bank informuje, że w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, jaka zostanie zawarta na podstawie niniejszego Wniosku oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku i realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust.1 pkt 1c) oraz 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane te będą przetwarzane przez BIK S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe i w zakresie tam określonym, w tym m.in. w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych służących zarządzaniu ryzykiem. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). -Na podstawie art. 105 ust. 4d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o ch powstałych z tytułu umowy, której dotyczy Wniosek, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. INFORMACJE DODATKOWE informuję, że umowa kredytu będzie podpisywana przez pełnomocnika oraz że zabezpieczenia będą ustanawiane przez pełnomocnika załączam/załączę** oryginał stosownego pełnomocnictwa miejscowość data podpisy wnioskodawców / osób reprezentujących wnioskodawców Potwierdzam własnoręczność podpisów Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdziwych informacji, niniejszym oświadczam, że jako osoba pośrednicząca przy dokonywaniu czynności agencyjnych (bankowych)/pracownik Getin Noble Bank S.A. nie przedkładam, ani nie posiadam wiedzy o przedkładaniu przez osobę trzecią, dokumentów poświadczających nieprawdziwe informacje. Pouczenie: Powyższe Art. 297 Kodeksu oświadczenie Karnego: dotyczy wniosku kredytowego, dokumentów Klienta oraz druków bankowych. 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. data podpis pieczątka osoby upoważnionej przez Bank Wniosek wypełniony niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowany. Wniosek ważny jest 3 miesiące od dnia jego podpisania. ** niepotrzebne skreślić

6 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (jeżeli dotyczy) Nazwa Siedziba Wspólnicy (nazwisko, imię, adres) Udział kredytobiorcy w spółce (w %) okres prowadzenia / data rozpoczęcia działalności Branża Dokładny opis działalności gospodarczej Adres urzędu skarbowego, w którym składane są zeznania podatkowe Główni odbiorcy (dane kontaktowe) Główni dostawcy (dane kontaktowe) Forma opodatkowania: karta podatkowa uproszczone zasady pełna księgowość ryczałt zasady ogólne za ubiegły rok (łącznie) za rok bieżący od początku roku (proszę podać liczbę miesięcy) Przychody Koszty Dochód brutto ZUS miesięcznie

7 NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA Struktura ubiegłego roku ostatniego okresu ubiegłego roku ostatniego okresu ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy dochodzone na drodze sądowej/komorniczej ZOBOWIĄZANIA FIRMOWE -NIESPŁACANE KREDYTEM W GETIN NOBLE BANK S.A. (kredyty ratalne, limity ROR, karty kredytowe, wymagalne poręczenia Kredytowe, inne) udzielony kredyt / przyznany limit w kwota pozostała do spłaty w miesięczna rata w zabezpieczenie kredytu termin spłaty ostatniej raty niewymagalne poręczenia kredytowe wartość poręczonego kredytu właściciel AKTYWA FIRMOWE szczegóły wartość nieruchomości lokalizacja ile sztuk opis wszystkich nieruchomości komentarz pojazdy maszyny i urządzenia opis wszystkich maszyn i urządzeń zapasy ile sztuk opis środki pieniężne inne, jakie? inne, jakie?

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo