DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY"

Transkrypt

1 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zmianami), Uchwały nr 6537/2014 z dnia r. oraz Uchwały nr 7093/2014 z dnia r. zawiadamia, że z dniem r. ogłasza konkurs ustny na najem wolnych lokali użytkowych na okres do 3-ch lat znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów. Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy sporządzać zgodnie z poniższym regulaminem konkursu, które można otrzymać w Dziale Najmu Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 pokój 12, 17, 18, 19, 20, a także na stronach internetowych: oraz Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy składać w pokoju nr 7 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 w godzinach od 7:30 do 14:30. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia r. do dnia r., do godziny Zgodnie z treścią 5 ust. 3 pkt 6a i 6b oraz 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat warunkiem przyjęcia formularza zgłoszenia jest: 1) osobiste (lub przez upoważnionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) złożenie formularza (wg wzoru i zgodnie z regulaminem konkursu ustnego) wraz z wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia, 2) opatrzenie koperty informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta, 3) wniesienie stosownego wadium i przedstawienie potwierdzenia wpłaty (oryginał) przy składaniu zgłoszenia przystąpienia do konkursu ustnego. Wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości należy wpłacać do dnia r. do godz w Kasie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przy ulicy Irysowej 19, czynnej od poniedziałku do piątku w godz lub przelewem na konto w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A., w takim przypadku za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku na podanym koncie. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych zgłoszeń do konkursu. Zgłoszenia złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu nie będą rozpatrywane. Otwarcie zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz licytacja stawek czynszu przez oferentów nastąpi w dniu r. o godz w świetlicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19, na które zapraszamy zainteresowanych oferentów. Dodatkowych informacji udziela Dział Najmu Lokali Użytkowych w ZGN Mokotów m.st. Warszawy ulica Irysowa 19, parter, pokój 12, 17, 18, 19, 20 tel. (22) , (22) , (22) , (22) , (22) , (22) W terminie 3 dni od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Mokotów skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

2 WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO KONKURSU USTNEGO 1. adres: Kazimierzowska 70 lokal nr 24 powierzchnia w m2: 26,90 w tym 8,20 piwnica położenie lokalu: Parter, wejście z ulicy wyposażenie lokalu: Instalacja elektryczna, z.w., c.w., w.c., c.o. stan techniczny lokalu: Do remontu poprzednia działalność w lokalu: sklep przemysłowy minimalna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni: 38,50 + za piwnicę 40% stawki proponowanej w konkursie wadium: 1036,00 uwagi: do nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i toczy się postępowanie, w budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa, budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków Szczegółowe informacje o lokalu: Pani Ewa Węgrowska (22) adres: Odolańska 6/8 lokal nr U-33 powierzchnia w m2: 136,09 położenie lokalu: Parter, wejście z ulicy wyposażenie lokalu: Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie oraz w.c. stan techniczny lokalu: Stan dobry, do odświeżenia poprzednia działalność w lokalu: gabinet stomatologiczny minimalna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni: 38,50 wadium: 5240,00 uwagi: do nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i toczy się postępowanie, w budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa Szczegółowe informacje o lokalu: Pani Marlena Zaszewska (22) adres: Różana 4/6 lokal nr 91 powierzchnia w m2: 10,60 położenie lokalu: Parter, wejście poprzez klatkę schodową wyposażenie lokalu: Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., instalacja centralnej ciepłej wody, brak w.c. stan techniczny lokalu: Do remontu bieżącego poprzednia działalność w lokalu: pracownia krawiecka minimalna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni: 5,00 wadium: 53,00 uwagi: Lokal przeznaczony jest na prowadzenie usług szewskich, krawieckich, naprawy sprzętu domowego, RTV, narzędzi, do nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i toczy się postępowanie, w budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa Szczegółowe informacje o lokalu: Pani Małgorzata Cebula (22) adres: J.P. Woronicza 4 lokal nr 11 powierzchnia w m2: 60,15 położenie lokalu: Piwnica, wejście przez klatkę, lokal składa się z dwóch części wyposażenie lokalu: Lokal wyposażony w z.w., kanalizację, energię elektryczną, c.o., gaz stan techniczny lokalu: Do remontu gruntownego poprzednia działalność w lokalu: introligatornia, wyrób opakowań minimalna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni: 10,50 wadium: 632,00 uwagi: do nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i toczy się postępowanie, w budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa, budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków Szczegółowe informacje o lokalu: Pan Janusz Jabłonkowski (22) Okres związania ofertą na w/w lokale wynosi 60 dni. Lokale z powyższego wykazu przeznaczone są na działalność handlowo-usługową (w lokalach z wejściem przez klatkę wykluczona działalność gastronomiczna oraz inna, która powodowałaby uciążliwość dla mieszkańców z uwagi na wejście do lokalu z klatki schodowej oraz biurowo-magazynową z zastrzeżeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokal usytuowany przy ul. Różanej 4/6 przeznaczony jest na prowadzenie usług szewskich, krawieckich, naprawy sprzętu domowego, RTV, narzędzi.

3 Informacje na temat stanów prawnych podawane są na podstawie informacji posiadanych na dzień ogłoszenia konkursu. Informacje na temat toczących się w stosunku do nieruchomości, na których położone są budynki postępowań administracyjnych w sprawach dawnych nieruchomości hipotecznych z wniosku byłych właścicieli lub ich następców prawnych są dostępne w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - pl. Starynkiewicza 7/9, Warszawa. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH LOKALI Kazimierzowska 70 lokal nr 24 Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Lokal usytuowany w budynku położonym na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. W w/w miejscowym planie przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenia podstawowe, oznaczonym na rysunku planu symbolem E3 MW(U). Ponadto budynek Kazimierzowska 70 jest obiektem chronionym planem, dla którego szczegółowe zasady realizacyjne dla obiektów objętych ochroną ustalają m.in. zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji obiektu oraz zakaz malowania i tynkowania elewacji o okładzinie kamiennej. Wg 2 Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 23) usługach- należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2. Odolańska 6/8 lokal nr U-33 Lokal usytuowany w budynku położonym na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. W w/w miejscowym planie przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie podstawowe oraz usługi jako przeznaczenia dopuszczalne, oznaczonym na rysunku planu symbolem G19 MW (U). Wg 2 Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 23) usługach- należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2. Różana 4/6 lokal nr 91 Lokal przeznaczony jest na prowadzenie usług szewskich, krawieckich, naprawy sprzętu domowego, RTV, narzędzi. Lokal usytuowany w budynku położonym na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. W w/w miejscowym planie przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem usług, oznaczonym symbolem G 14 MW (U). Wg 2 Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 23) usługach- należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2. J.P. Woronicza 4 lokal nr 11 Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Stołeczny Konserwator Zabytków zalecił, aby w razie konieczności wymiany okien lub witryn zastosować pierwotny materiał z odtworzeniem podziałów i kolorystyki. W kwestii pozostałych prac organ konserwatorski nie zgłosił zastrzeżeń. Roboty te nie będą miały bowiem wpływu na wartości zabytkowe budynku reprezentowane przez jego skalę, bryłę, formę

4 i wystrój architektoniczny elewacji. Lokal usytuowany w budynku położonym na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego. Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym r. stwierdził nieważność w/w planu w części dotyczącej ustaleń dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Wobec powyższego przed przystąpieniem do konkursu należy potwierdzić możliwość prowadzenia działalności w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wszelkie szczegółowe informacje zawarto na stronie internetowej: Lokale położone na parterze będą udostępnione do obejrzenia zainteresowanym w dniach: r. i r. w godz przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Poza tymi terminami oglądanie lokali (w tym lokali położonych w piwnicy, suterenach, na poddaszu, oraz boksów handlowych usytuowanych przy ul. św. Bonifacego 4) odbywać się może po wcześniejszym umówieniu się w ustalonym dniu z pracownikiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19, pokój 17, 18, 19, 20 lub telefonicznie pod numerami: /22/ , /22/ , /22/ , /22/ Wyklucza się całkowitą możliwość prowadzenia salonów gier automatycznych oraz sprzedaży używek (wyrobów kolekcjonerskich) tzw. dopalaczy w lokalach przeznaczonych do najmu. UWAGI: W budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ewentualny remont będzie wymagał m.in. przeprowadzenia ustaleń z konserwatorem zabytków. ZGN Mokotów wystąpił z wnioskiem o zalecenia wstępne do konserwatora zabytków m.st. Warszawy w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. W przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości (np. przy remoncie lokalu) lub chęci sprzedaży alkoholu w lokalach użytkowych wymagane jest wstępne uzyskanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej i innych prawem przewidzianych pozwoleń. W przypadku przeprowadzenia w lokalu prac budowlanych (remont, modernizacja, przebudowa), po uzyskaniu wstępnej zgody zarządcy - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej (w zakresie prac ingerujących w części wspólne budynku), należy uzyskać zgodę na ich wykonanie w Wydziale Architektury i Budownictwa Dzielnicy Mokotów składając wniosek w formie zgłoszenia, jeżeli roboty są objęte zgłoszeniem lub w formie wniosku o pozwolenie na budowę dla robót objętych uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W lokalach przeznaczonych na prowadzenie gastronomii wyklucza się możliwość prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych. W przypadku uzyskania prawomocnej decyzji o zwrocie budynku (lokali) na rzecz dotychczasowych właścicieli lub ich spadkobierców, zarówno Wynajmującemu jak i Najemcy przysługuje prawo rozwiązania umowy najmu za trzymiesięcznym okresem jej wypowiedzenia. W przypadku lokali położonych w piwnicy lub suterenie, w których ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa wymagane jest uzyskanie zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Lokowanie usług w pomieszczeniach (w tym w piwnicach, na poddaszach oraz suterenach) określają przepisy odrębne tj. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U ze zm.). SZCZEGÓŁOWE ZASADY NAJMU LOKALI ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE V REGULAMINU KONKURSU USTNEGO. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

5 REGULAMIN KONKURSU USTNEGO na najem lokali użytkowych położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłoszonego przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów na podstawie Uchwały nr 6537/2014 z dnia r. Uchwały nr 7093/2014 z dnia r. oraz warunki najmu lokalu I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA (FORMULARZA) PRZYSTĄPIENIA DO USTNEGO KONKURSU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 1. TREŚĆ FORMULARZA-ZGŁOSZENIA Formularz-Zgłoszenie (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) powinien zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika przystępującego do konkursu ustnego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem konkursu jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę wypełnienia formularza, 3) adres lokalu, o który ubiega się uczestnik konkursu ustnego, 4) oświadczenie uczestnika konkursu ustnego o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń, 5) oświadczenie uczestnika konkursu ustnego o zapoznaniu się i akceptacji bez zastrzeżeń stanu technicznego lokalu, projektu protokołu zdawczo-odbiorczego, wzoru umowy najmu, która zostanie zawarta z uczestnikiem konkursu ustnego który wygra licytację, 6) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i planowanej do prowadzenia w lokalu, 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu, 8) zgłoszenie winno być podpisane przez oferenta i zawierać wszystkie dane według załączonego wzoru formularza-zgłoszenia. 2. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA-ZGŁOSZENIA Do formularza-zgłoszenia należy załączyć: 1) kserokopię dowodu wpłacenia wadium, 2) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej w przypadku, gdy uczestnika konkursu ustnego w licytacji stawki czynszu zastępuje inna osoba, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika lub gdy formularz-zgłoszenie przystąpienia do konkursu jest składany przez pełnomocnika, 3) Oświadczenie właściwe uzupełnione (stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu konkursu) zawierające: - oświadczenie o prowadzeniu działalności przez podmiot składający ofertę (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej legitymujących się dyplomem uczelni artystycznych lub twórców profesjonalnych, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, na najem lokali z przeznaczeniem na pracownie artystyczne; osoby te składają kopię dyplomu lub dokumentu potwierdzającego przynależność do związku/stowarzyszenia twórczego). W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych przez oferenta będącego osobą fizyczną i planującego rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy najmu,

6 4) Oświadczenie właściwe uzupełnione (stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu konkursu) zawierające: a) oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej legitymujących się dyplomem uczelni artystycznych lub twórców profesjonalnych, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, na najem lokali z przeznaczeniem na pracownie artystyczne), b) oświadczenie o adresach lokali stanowiących własność m. st. Warszawy, wynajmowanych przez uczestnika konkursu na terenie m. st. Warszawy oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali, a w przypadku nie wynajmowania lokali stanowiących własność m.st. Warszawy oświadczenie w tym zakresie, c) oświadczenie, że podmiot przystępujący do licytacji nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, d) oświadczenie, że uczestnik konkursu nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych, e) w przypadku uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim, oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu. 3. OZNACZENIE FORMULARZA - ZGŁOSZENIA Wymogi dotyczące formularza-zgłoszenia przystąpienia do konkursu ustnego: 1) formularz winien być złożony w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, 2) koperta, w której składany jest formularz winna być opatrzona informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi uczestnika konkursu. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium 1. Wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości należy wpłacać do dnia r. do godz w kasie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Irysowej 19 lub przelewem na konto w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A., w takim wypadku za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 2. W przypadku przystąpienia do konkursu ustnego na więcej niż jeden lokal użytkowy uczestnik konkursu zobowiązany jest do: 1) wniesienia najwyższego z wadiów, w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali, 2) wniesienia wadium za każdy lokal, w przypadku zamiaru najmu kilku wybranych przez uczestnika konkursu lokali. 3. Wadium należy wnosić gotówką w kasie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Irysowej 19 w Warszawie. Wadium można również wnieść przelewem na podane konto; w takim wypadku za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku na podanym koncie. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika konkursu, który wygrał konkurs ustny, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu. 5. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu ustnego, uczestnik, który wygrał konkurs nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia Informacji Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu, wadium nie podlega zwrotowi. 6. Uczestnikom, którzy nie wygrali w konkursie ustnym, wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane przez nich konto po wywieszeniu Informacji Burmistrza Dzielnicy Mokotów

7 m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu, na wniosek oferenta (w ciągu 7 dni roboczych). III. PROCEDURA SKŁADANIA FORMULARZY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU USTNEGO ORAZ PROWADZENIA LICYTACJI STAWKI CZYNSZU 1. Formularze-zgłoszenia należy składać osobiście (lub przez upoważnionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) w pokoju nr 7 w ZGN Mokotów przy ulicy Irysowej 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30. Zgłoszenia na wypełnionych formularzach przystąpienia do konkursu ustnego będą przyjmowane od dnia r. do dnia r. do godz Otwarcie i sprawdzenie zgłoszeń (formularzy) przystąpienia do konkursu ustnego oraz licytacja stawek czynszu nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ulicy Irysowej Konkurs przeprowadza komisja konkursowa. Zakres i tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. Przewodniczący po stwierdzeniu quorum otwiera posiedzenie komisji. Komisja : 1) podaje liczbę otrzymanych formularzy-zgłoszeń, 2) dokonuje stwierdzenia, czy koperty z formularzami nie noszą śladów otwierania, 3) otwiera koperty z formularzami, oraz sprawdza dane podmiotów, które złożyły formularze przystąpienia do konkursu ustnego, 4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników konkursu, 5) weryfikuje formularze (zgłoszenia) do konkursu ustnego i ogłasza, które formularze są kompletne i spełniają warunki określone w regulaminie konkursu. 4. Komisja odmawia zakwalifikowania do dalszego udziału w konkursie ustnym, jeżeli: 1) zgłoszenia do konkursu ustnego nie spełniają warunków określonych w regulaminie konkursu, 2) nie są kompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń oferentów, 3) wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania zgłoszeń. KONKURS USTNY LICYTACJA STAWKI CZYNSZU 1. Konkurs ustny odbywa się w obecności uczestników konkursu, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o konkursie. 2. Wchodząc do sali, gdzie odbywa się konkurs ustny, każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość uczestnika. Jeżeli uczestnika w konkursie ustnym zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej. 3. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora konkursu. Uczestnik konkursu, który spóźni się na otwarcie konkursu, nie zostanie dopuszczony do licytacji. 4. Konkurs ustny otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje o lokalach, cenie wywoławczej, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które złożyły zgłoszenie udziału w konkursie ustnym, wpłaciły stosowne wadium i zostały dopuszczone do uczestnictwa w konkursie. 5. Przewodniczący Komisji informuje uczestników konkursu, ze po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki (ceny) dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy konkursu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % stawki (ceny) wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy. 7. Uczestnicy Konkursu ustnego zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo

8 trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 8. Oferta przestaje wiązać, gdy inny uczestnik złożył ofertę korzystniejszą (zgłosił kolejne postąpienie). 9. Konkurs ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki (ceny) wywoławczej. 10. Po ustaniu zgłoszenia postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka konkurs, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która konkurs wygrała. 11. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników konkursu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad stawkę (cenę) wywoławczą oraz w sytuacji, gdy nikt do niego nie przystąpił. 12. Konkurs ustny uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Komunikat o zamknięciu konkursu podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów wraz z informacją o terminie składania przez uczestników konkursu skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu. 13. W terminie 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicach ogłoszeń, o których mowa w pkt. 12 na okres 3 dni, informację o wyniku konkursu. 14. Z oferentem, który wygrał konkurs ustny, zostanie zawarta umowa w treści odpowiadającej wzorowi umowy. 15. O miejscu i terminie zawarcia umowy oferent zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Brak stawiennictwa oferenta będzie oznaczał uchylenie się od zawarcia umowy i utratę wniesionego wadium. IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI I DOKUMENTÓW 1. Oglądanie lokali objętych konkursem Lokale położone na parterze będą udostępnione do obejrzenia zainteresowanym w dniach: r. i r. w godz przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Poza tymi terminami oglądanie lokali (w tym lokali położonych w piwnicach, suterenach, na poddaszu oraz boksów handlowych usytuowanych przy ul. św. Bonifacego 4) odbywać się może po wcześniejszym umówieniu się w ustalonym dniu z pracownikiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19, pokój 17, 18, 19, 20 lub telefonicznie pod numerami: /22/ , /22/ , /22/ , /22/ , /22/ Zapoznanie się z dokumentami lokali objętych konkursem W celu zapoznania się z ich stanem technicznym oraz projektem protokołu zdawczo-odbiorczego, wzorem umowy najmu należy zgłosić się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 pokój 17, 18, 19, 20. V. OBOWIĄZKI OFERENTA ZWIĄZANE Z NAJMEM LOKALU 1. Umowę najmu lokalu zawiera się na czas oznaczony do 3-ch lat i winna być zawarta w terminie do 14 dni od dnia wywieszenia Informacji Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu. 2. Kaucję w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT i opłat niezależnych od wynajmującego (świadczeń) należy wpłacić przed protokolarnym przekazaniem przedmiotu umowy, w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu. Kaucja może być wniesiona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wynajmującego. Wpłata kaucji w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy stanowi warunek jej skutecznego zawarcia. Niezłożenie kaucji w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta.

9 3. Najemca w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu jest zobowiązany do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy najmu. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i inne opłaty pobrane przez notariusza reguluje najemca lokalu. Wynajmujący zwraca najemcy połowę tych wydatków, w formie zaliczenia na poczet czynszu po uprzednim wystawieniu rachunku przez najemcę. 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po wpłacie na rachunek Wynajmującego kaucji zabezpieczającej, o której mowa w ust. 1 i dostarczeniu oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z art pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym powinno nastąpić najpóźniej 7 dni po dostarczeniu w/w oświadczenia i wpłacie kaucji. W przypadku, gdy lokal nie zostanie w tym terminie przejęty przez najemcę z przyczyn niezależnych od wynajmującego, najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat czynszowych począwszy od 7 dnia po dostarczeniu wymaganego oświadczenia i wpłacie kaucji. 5. Obowiązek wnoszenia przez najemcę czynszu (oferowana wysokość stawki czynszu+ obowiązująca stawka VAT) oraz opłat niezależnych od wynajmującego oraz ewentualnie innych świadczeń powstaje od dnia protokolarnego przejęcia lokalu (za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej w pkt. 4). 6. Waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. 7. Najemca lokalu jest zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. ze zm.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m.st. Warszawy i w sposób w niej określony. 8. Najemca zobowiązany jest własnym staraniem i na własne ryzyko uzyskać konieczne zezwolenia do prowadzenia działalności w tym m.in.: a. W przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości np. przy remoncie lokalu, Najemca jest zobowiązany uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej. b. W przypadku podjęcia lub zaniechania w lokalu działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń (art. 71 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, art. 59 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) Najemca jest zobowiązany dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Rakowiecka 25/27 zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części będzie związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane) Najemca jest zobowiązany przedstawić Wynajmującemu, przed uzyskaniem zgody na remont: - Zaświadczenie Prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) albo w przypadku braku obowiązującego mpzp - ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - lub opinie rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych, ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ds. bhp, stwierdzające, że nie następuje zmiana ww. warunków. ( pomocne dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej: ) c. Przed przeprowadzeniem prac remontowych w lokalu Najemca jest zobowiązany wystąpić o zgodę na przeprowadzenie remontu, składając do Wynajmującego wniosek. Wykonanie prac remontowych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego i podpisaniu porozumienia remontowego. d. Podmiot, który wygra konkurs jest zobligowany do sprawdzenia instalacji elektrycznej znajdującej się w lokalu we własnym zakresie i na własny koszt. W sprawie przydziału mocy oraz jej dopuszczalnej ilości należy wystąpić do dostawcy energii w celu podania warunków. 9. Wygranie w konkursie lokalu użytkowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez oferenta

10 zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub wyrobów koncesyjnych. O koncesję na alkohol Najemca lokalu może wystąpić do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów po podpisaniu umowy najmu na dany lokal oraz uzyskaniu wcześniejszej zgody od właściciela budynku lub Wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej. 10. W lokalach przeznaczonych na prowadzenie gastronomii wyklucza się możliwość prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych. W przypadku zamiaru prowadzenia działalności gastronomicznej/paragastronomicznej (jeśli planowane prace remontowe będą ingerowały w części wspólne budynku) w lokalach użytkowych wymagane jest wstępne uzyskanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej i innych prawem przewidzianych pozwoleń (w tym poczynienie wstępnych uzgodnień z Sanepidem). VI. POZOSTAŁE WARUNKI 1. Ogłoszenie, a także niniejszy regulamin konkursu mogą być w każdym czasie bez podania przyczyn zmienione lub odwołane przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Ponadto Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy może dokonać w każdym czasie bez podania przyczyn zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty. 2. Załącznikiem do regulaminu konkursu jest wzór umowy najmu lokalu użytkowego, która zostanie zawarta z oferentem, który wygrał konkurs. Wzór umowy umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

11 FORMULARZ - ZGŁOSZENIE przystąpienia do ustnego konkursu na wynajęcie lokalu użytkowego Załącznik nr 1 adres lokalu... powierzchnia... Nazwa firmy (rodzaj podmiotu gospodarczego) lub imię i nazwisko, adres, telefon: Prezentacja firmy: 1. Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej: - wpis do ewidencji działalności gospodarczej (data) - wpis do właściwego rejestru (nazwa i numer) Zgłasza chęć prowadzenia przedsięwzięcia: 1. Rodzaj zamierzonej działalności (własne propozycje wykorzystania lokalu) Przewidywane obroty miesięczne w lokalu, o który się ubiega w zł: Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na remont i aranżację Zakres oferowanej poprawy wystroju wewnętrznego i zewnętrznego w stosunku do standardu dotychczasowego: Dodatkowe informacje (w/g uznania oferenta):..... Dokumenty obowiązkowe, niezbędne do składanego zgłoszenia: 1)kserokopia wpłacenia wadium; 2)uzupełnione właściwe oświadczenie o prowadzeniu działalności przez podmiot składający zgłoszenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej legitymujących się dyplomem uczelni artystycznych lub twórców profesjonalnych, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, na najem lokali z przeznaczeniem na pracownie artystyczne; osoby te składają kopię dyplomu lub dokumentu potwierdzającego przynależność do związku/stowarzyszenia twórczego, potwierdzone przez pracownika ZGN za zgodność z oryginałem). W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych oraz w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu konkursu zostanie złożone przed podpisaniem umowy najmu;

12 3) oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej legitymujących się dyplomem uczelni artystycznych lub twórców profesjonalnych, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, na najem lokali z przeznaczenie na pracownie artystyczne).; 4) oświadczenie o adresach lokali stanowiących własność m.st. Warszawy, wynajmowanych przez oferenta na terenie m.st. Warszawy oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali, a w przypadku nie wynajmowania lokali stanowiących własność m. st. Warszawy oświadczenie w tym zakresie; 5) oświadczenie, że podmiot przystępujący do konkursu ustnego nie jest w stanie likwidacji lub upadłości; 6) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych; 7)w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu, 8) właściwe pełnomocnictwa. Dokumenty dodatkowe: Dane personalne osoby biorącej udział w licytacji/upoważnionej do licytacji: Imię i nazwisko..... Adres zamieszkania.. Nr i seria dowodu osobistego. PESEL.. Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy: Imię i nazwisko..... Adres zamieszkania.. Nr i seria dowodu osobistego. PESEL.. Oświadczenie Oświadczam, że: - znany mi jest aktualny stan techniczno-prawny lokalu, projekt protokołu zdawczoodbiorczego, regulamin konkursu oraz wzór umowy najmu lokalu użytkowego, co do których nie wnoszę zastrzeżeń, - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu jawności postępowania konkursowego, - przyjmuję do wiadomości, że formularz wypełniony nieprawidłowo, nie spełniający przedstawionych wymogów i bez wymaganych dokumentów nie dopuszcza do udziału w dalszej części konkursu tj. licytacji stawki czynszu. Warszawa, dnia (pieczęć firmowa i podpis) UWAGA: Formularz należy wypełnić pismem maszynowym lub pismem drukowanym.

13 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENT - jednoosobowa działalność gospodarcza (osoby fizyczne) * Imię i nazwisko OFERENTA. Adres zamieszkania OFERENTA..... ( adres zamieszkania: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość )... Telefon kontaktowy... Adres poczty elektronicznej... NIP... nr REGON... Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w... ( adres głównego miejsca wykonywania działalności: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość ) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Warszawa, dnia czytelny podpis oferenta (osoby prowadzącej działalność gospodarczą) * uzupełnić właściwe oświadczenie

14 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENT - podmiot nie będący osobą fizyczną * Nazwa / firma OFERENTA Siedziba OFERENTA ( adres siedziby: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość ) Telefon kontaktowy... Adres poczty elektronicznej... NIP... nr REGON... podmioty podlegające wpisowi do KRS ** nr KRS... podmioty nie podlegające wpisowi do KRS** nr wpisu do rejestru... nazwa rejestru.... osoby upoważnione do reprezentacji (imię, nazwisko, funkcja): Jestem/śmy świadomy/mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Warszawa, dnia... (osoby/osób umocowanych do reprezentacji).... czytelny podpis oferenta * uzupełnić właściwe oświadczenie ** przy braku możliwości weryfikacji danych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zastrzega możliwość poproszenia oferenta o okazanie wypisu z rejestru/dokumentu potwierdzającego reprezentację

15 OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3 OFERENT - jednoosobowa działalność gospodarcza (osoby fizyczne) * Oświadczam, że ja niżej podpisany....., Imię i nazwisko oferenta zamieszkały w....., ul......: 1. nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, 2.1. wynajmuję** na terenie m.st. Warszawy lokale stanowiące własność m.st. Warszawy, oraz że nie posiadam zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali. Adresy wynajmowanych lokali: nie wynajmuję** na terenie m.st. Warszawy lokali stanowiących własność m.st. Warszawy, oraz że nie posiadam zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali, 3. wobec firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe i nie ogłoszono jej upadłości oraz nie jest ona w stanie likwidacji, 4. nie figuruję w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych.. Pieczęć firmowa i podpis oferenta OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA (dla osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego męża/żonę zobowiązań wynikających z umowy najmu. Warszawa, dnia. Podpis małżonka * uzupełnić właściwe oświadczenie ** wybrać właściwą wersję

16 OŚWIADCZENIE OFERENT - podmiot nie będący osobą fizyczną * Załącznik nr 3 Oświadczam, że. nazwa/ firma oferenta z siedzibą w...., ul : 1. nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, 2.1. wynajmuje** na terenie m.st. Warszawy lokale stanowiące własność m.st. Warszawy, oraz że nie posiada zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali. Adresy wynajmowanych lokali: nie wynajmuje** na terenie m.st. Warszawy lokali stanowiących własność m.st. Warszawy, oraz że nie posiada zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali, 3. wobec firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe i nie ogłoszono jej upadłości oraz nie jest ona w stanie likwidacji, 4. nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych. Warszawa, dnia. Pieczęć firmowa i podpis oferenta * uzupełnić właściwe oświadczenie ** wybrać właściwą wersję

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo