Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za II półrocze 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. za II półrocze 2010 r."

Transkrypt

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za II półrocze 2010 r.

2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 4 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM Realizacja i analiza postępów Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja na temat odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu Informacja na temat zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Analiza jakościowa Przebieg realizacji Programu Szczegółowa charakterystyka poszczególnych osi priorytetowych w ramach PO IG Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG Programy pomocy publicznej Wytyczne Porozumienia i umowy Wzory dokumentów dla beneficjentów Dokumenty związane z wyborem projektów Dokumenty związane z kontrolą Dokumenty związane z zarządzaniem finansowym Systemy informatyczne Harmonogram uruchamiania działań Projekty indywidualne Wpływ osi priorytetowych na zapewnienie równości szans kobiet i męŝczyzn oraz politykę niedyskryminacji Środki wykorzystywane w ramach cross-financingu Linia demarkacyjna Zapewnienie komplementarności Wykorzystanie alokacji w kontekście realizacji celów Strategii Lizbońskiej...94 Tabele i przykłady projektów realizujących cele Strategii Lizbońskiej Opis istotnych problemów we wdraŝaniu oraz podjętych środków zaradczych Istotne problemy i zagroŝenia we wdraŝaniu Działania słuŝące usprawnieniu PO IG Grupa ds. Przedsiębiorców Komitet Monitorujący Badania ewaluacyjne Grupa robocza do spraw gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Działania zmierzające do poprawy wdraŝania PO IG realizowane przez instytucje odpowiedzialne za wdraŝanie PO IG Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu

3 Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą PO IG Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące PO IG Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) Kontrole prowadzone w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Zarządzającą Kontrole projektów prowadzone w okresie sprawozdawczym przez Instytucje Pośredniczące Kontrole projektów prowadzone w okresie sprawozdawczym przez Instytucje WdraŜające Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach Informacja na temat kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej Informacja o realizacji duŝych projektów Informacja na temat wykorzystania pomocy technicznej Przedsięwzięcia realizowane w ramach pomocy technicznej Wykorzystanie pomocy technicznej Problemy zidentyfikowane w ramach pomocy technicznej Informacja na temat kwot wycofanych/odzyskanych (do odzyskania) w ramach pomocy technicznej Uproszczenia w zakresie pomocy technicznej Analiza postępu rzeczowego Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji Konkluzje i rekomendacje Oświadczenie Instytucji Zarządzającej Spis załączników do Sprawozdania Załącznik nr 1. Postęp rzeczowy Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu operacyjnego Załącznik nr 2. Tabele finansowe Tabela 1. Stan wdraŝania Programu według osi priorytetowych Tabela 2. Stan wdraŝania Programu według osi priorytetowych i województw Tabela 3. Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia Programu (w PLN) Tabela 4. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

4 I. INFORMACJE WSTĘPNE Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Polska (cały kraj) PROGRAM OPERACYJNY Okres programowania: Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, SPRAWOZDANIE OKRESOWE Numer sprawozdania: II/2010/POIG Z WDRAśANIA PROGRAMU Okres sprawozdawczy: r r. 4

5 II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 1. Realizacja i analiza postępów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (PO IG) jest jednym z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), będącym instrumentem polskiej polityki spójności określającym zakres interwencji pomocy w obszarze gospodarki. Celem głównym Programu jest Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Zgodnie z przyjętym celem głównym załoŝenia Programu są osiągane w ramach następujących osi priorytetowych: Oś 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Oś 2. Infrastruktura sfery B+R, Oś 3. Kapitał dla innowacji, Oś 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Oś 5. Dyfuzja innowacji, Oś 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Oś 7. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji, Oś 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Oś 9. Pomoc techniczna. Wszystkie osie priorytetowe wspierają innowacyjność oraz działania związane z inwestycjami w sferę B+R, gospodarką elektroniczną czy umiędzynarodowieniem polskiej gospodarki. PO IG wychodzi równieŝ naprzeciw załoŝeniom Strategii Lizbońskiej, przyczyniając się do realizacji jej celów poprzez przypisanie ponad 90% alokacji finansowej na działania w ramach obszarów: B+R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. PO IG jest skierowany do przedsiębiorców, jednostek naukowych, uczelni wyŝszych i organów administracji rządowej. Największa część środków w ramach PO IG ponad 35% alokacji przeznaczona jest na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (4. oś priorytetowa). Blisko 15% środków Programu jest z kolei zaalokowanych na działania związane z gospodarką elektroniczną (8. oś priorytetowa). 5

6 Szczegółowy podział alokacji przedstawia poniŝszy wykres. Wykres 1. Alokacja środków publicznych w podziale na priorytety PO IG (w %) 14,57% 8,11% 4,22% 4,12% 3,40% 13,38% Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 13,38% Priorytet 4 Priorytet 5 3,50% Priorytet 6 Priorytet 7 Priorytet 8 35,32% Priorytet 9 Źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem niniejszego Sprawozdania jest przedstawienie stanu i efektów wdraŝania Programu w II półroczu 2010 r. oraz zaprezentowanie działań podjętych przez instytucje zaangaŝowane we wdraŝanie PO IG, słuŝących pełnemu i efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na jego realizację. W Sprawozdaniu przedstawiono informację na temat realizacji PO IG, w tym postęp rzeczowy, informacje finansowe oraz analizę jakościową, w tym analizę beneficjentów oraz dokumentacji, a takŝe opis projektów indywidualnych. Omówiono takŝe realizację załoŝeń Strategii Lizbońskiej, zgodność Programu z prawem wspólnotowym oraz napotkane w ramach wdraŝania problemy wraz z podjętymi środkami zaradczymi, a takŝe komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia. Ponadto, przedstawiono przegląd działań monitoringowych, które zawierają m.in. wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w II półroczu 2010 r. W Sprawozdaniu zaprezentowano przegląd wszystkich osi priorytetowych PO IG, szczegółowe informacje na temat stanu realizacji duŝych projektów, wykorzystania pomocy technicznej oraz działania informacyjnopromocyjne. Szczegółowe dane na temat realizacji PO IG zostały zamieszczone w tabelach będących załącznikami do Sprawozdania. Wartości w tabelach finansowych są zgodne z danymi z KSI (SIMIK 07-13) wygenerowanymi z systemu dnia 31 grudnia 2010 r Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Analiza postępu rzeczowego realizacji PO IG, na podstawie wskaźników produktu i rezultatu określonych na poziomie poszczególnych osi priorytetowych i działań PO IG, została przeprowadzona na dwóch poziomach: o na poziomie osiągniętych wartości wskaźników, wykazanych przez beneficjentów w rozliczonych wnioskach o płatność końcową (tj. biorąc pod uwagę wyłącznie 6

7 projekty zakończone), czemu odpowiada wiersz Realizacja w tabeli postępu rzeczowego, stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania; o na poziomie szacowanych wartości docelowych w oparciu o bieŝącą kontraktację (tj. określenia jaką wartość osiągną wskaźniki pod warunkiem, Ŝe w całości zrealizowane zostaną wszystkie projekty przyjęte do realizacji do końca okresu sprawozdawczego), czemu odpowiada wiersz Szacowana realizacja w tabeli postępu rzeczowego, stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania. Do końca okresu sprawozdawczego zakończona została realizacja niespełna projektów w ramach PO IG, jednakŝe ponad połowa z nich to niewielkie projekty dotyczące wsparcia rozwoju eksportu realizowane w ramach 6. osi priorytetowej. W większości osi priorytetowych projekty zakończone stanowią niewielki odsetek wszystkich realizowanych projektów, dlatego teŝ osiągnięte wartości większości wskaźników są nadal odległe od załoŝonych w dokumentach programowych wartości docelowych. W związku z faktem, iŝ znaczną część projektów realizowanych w ramach PO IG stanowią długotrwałe projekty inwestycyjne lub badawcze (o kilkuletnim horyzoncie realizacji) naleŝy uznać, iŝ obecny poziom realizacji wskaźników w zdecydowanej większości przypadków jest adekwatny do etapu realizacji Programu. Analiza szacowanej realizacji wskaźników na podstawie umów o dofinansowanie wskazuje, iŝ znaczna część wskaźników produktu i rezultatu przy obecnym poziomie kontraktacji osiągnie wartości docelowe, co związane jest m.in. z faktem, iŝ w wielu działaniach PO IG kontraktacja zbliŝona jest juŝ do 100%. Analiza wykazała ponadto, iŝ istnieją przypadki wyŝszej niŝ zakładano efektywności wsparcia w poszczególnych działaniach (rozumianej jako znacznie wyŝsza szacowana realizacja wskaźników rezultatu w stosunku do wskaźników produktu). Zidentyfikowano takŝe grupę wskaźników na poziomie osi priorytetowych, dla których wartości docelowe są nieadekwatne, co związane jest m.in. z formułowaniem ww. wskaźników na początkowym etapie procesu programowania, przed ostatecznym określeniem zakresu poszczególnych instrumentów wsparcia (Program Operacyjny, w którym zawarte są wskaźniki na poziomie priorytetów był tworzony i zatwierdzany znacznie wcześniej, niŝ Szczegółowy Opis Priorytetów PO IG, który precyzuje szczegółowe załoŝenia poszczególnych instrumentów wsparcia). PowyŜsza rozbieŝność zostanie skorygowana w ramach przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego w 2011 r. W IV kwartale 2010 r. Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi dokonała przeglądu wskaźników monitorowania określonych w Programie Operacyjnym oraz wypracowała propozycje zmian, które zostaną uwzględnione w przeglądzie śródokresowym. PowyŜsze propozycje dotyczą: o usunięcia wskaźników nieadekwatnych oraz powtarzających się, o usunięcia wskaźników, dla których zidentyfikowano braki źródeł danych, o przesunięcia wszystkich wskaźników odnoszących się do statystyki publicznej z poziomu osi priorytetowych na poziom celu głównego i celów szczegółowych (wskaźniki te są raczej wskaźnikami oddziaływania niŝ rezultatu, pokazują szerszy kontekst wdraŝania, znaczny wpływ na ich realizację mają czynniki zewnętrzne), o dodania nowych, adekwatnych wskaźników w miejsce usuniętych bądź przesuniętych na inny poziom, o dostosowania niedoszacowanych lub przeszacowanych wartości wskaźników. W okresie sprawozdawczym (w lipcu 2010 r.) dokonano zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IG, dotyczących wskaźników monitorowania następujących działań: 7

8 o Działania 6.5 zmiany związane były ze zmianą konstrukcji działania, w szczególności wprowadzeniem obok projektu systemowego (poddziałanie 6.5.1) schematu konkursowego dla przedsiębiorców (poddziałanie 6.5.2), o Działania 8.1 i 8.2 zmiany związane były z koniecznością urealnienia wartości docelowych wskaźników, w związku z większą niŝ pierwotnie zakładano przeciętną wartością realizowanych projektów, o Działań 9.1, 9.2 i 9.3 zmiany polegały na dostosowaniu pod względem nazwy, jednostki miary oraz wartości docelowych wskaźników na poziomie działań do wskaźników na poziomie osi priorytetowej. Szczegółowa analiza postępu rzeczowego na podstawie osiągniętych i szacowanych wartości wskaźników monitorowania zawarta jest w ramach analizy jakościowej poszczególnych osi priorytetowych. Szczegółowe informacje na temat postępu rzeczowego poszczególnych osi priorytetowych/działań w II półroczu 2010 r. zostały zamieszczone w Tabeli 1. Postęp rzeczowy osi/działania 1, będącej Załącznikiem nr 1 do Sprawozdania Informacje finansowe 2 PO IG jest finansowany ze środków publicznych krajowych (budŝetu państwa) i wspólnotowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków prywatnych. Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangaŝowanych w realizację PO IG w latach wynosi EUR 3. Na kwotę tę składają się środki publiczne pochodzące z EFRR w wysokości EUR oraz środki krajowe, których zaangaŝowanie przewidziano na poziomie EUR. Alokacja z EFRR w PO IG stanowi 12,3% całości środków wspólnotowych zaangaŝowanych w realizację NSRO. Poziom krajowego współfinansowania publicznego stanowi 15% całkowitej alokacji środków publicznych, z kolei wsparcie z EFRR stanowi odpowiednio 85% całkowitej alokacji środków publicznych. Większość interwencji podejmowanych w ramach PO IG stanowi pomoc publiczną w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z powyŝszym obok środków publicznych w realizację PO IG zaangaŝowane są równieŝ środki prywatne na poziomie zgodnym ze wspólnotowymi zasadami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej. W ramach PO IG moŝliwe są dwie formy przekazywania wsparcia na rzecz beneficjentów: w formie zaliczek lub refundacji. Formy dofinansowania w przypadku projektów dofinansowanych środkami publicznymi i realizowanych w ramach programów operacyjnych są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). 1 Tabela została przygotowana zgodnie z wzorem określonym w Załączniku IIa do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości. 2 W sprawozdaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, zastosowano kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest Sprawozdanie, czyli 3,9650 PLN. 3 Prezentowane kwoty środków z EFRR oraz krajowych środków publicznych to kwoty zobowiązań, które ujęto w cenach bieŝących. 8

9 W ramach PO IG płatności z EFRR jako wkład unijny stanowią 85% dofinansowania (100% dofinansowania w przypadku poddziałania PO IG). Pozostałą część stanowią środki krajowe z budŝetu państwa, a w 6. osi priorytetowej takŝe środki jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo wkład własny mogą stanowić środki prywatne oraz poŝyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dotychczas najwięcej środków prywatnych zostało zaangaŝowanych w projekty z 4. osi priorytetowej ponad 2,3 mld PLN. Jako współfinansowanie w ramach tej osi zaangaŝowano równieŝ najwięcej środków pochodzących z poŝyczek EBI ponad 56,9 mln PLN. PoŜyczki EBI w kwocie około 2 mln PLN miały swój udział równieŝ w finansowaniu 7. oraz 8. osi priorytetowej. Szczegółowe dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Załączniku nr 2. Tabele finansowe 4, oraz w rozdziale 1.5 Analiza jakościowa Informacja na temat odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu Zgodnie z informacją otrzymaną od Instytucji Koordynującej NSRO (IK NSRO) (pismo z dnia 5 stycznia 2010 r. znak: DKF-VII MI/10, NK 1417/10), Instytucje Zarządzające nie wypełniają tego punktu Informacja na temat zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów W ramach PO IG dofinansowanie na realizację projektów jest wypłacane beneficjentom w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków bądź w formie zaliczki. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od stycznia 2010 r. wszelkie płatności, w tym zaliczki, są przekazywane beneficjentom dwoma równoległymi strumieniami: w formie płatności z budŝetu środków europejskich w części odpowiadającej finansowaniu ze środków EFRR oraz dotacji celowej w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zaliczki wypłacane są w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie projektu. Przekazanie pierwszej płatności zaliczkowej następuje po wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem o płatność zaliczkową, wykazaną w harmonogramie płatności. Przekazanie kolejnej transzy zaliczki uzaleŝnione jest od wykazania we wniosku o płatność wydatków obejmujących co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych środków zaliczki. Tabela 1. Informacja na temat zaliczek (w PLN) Oś priorytetowa Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów* w okresie sprawozdawczym od początku uruchomienia Programu Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje w okresie sprawozdawczym od początku uruchomienia Programu Oś , , , ,64 Oś , , , ,80 Oś , , , ,15 Oś , , , ,61 Oś , , , ,06 4 Tabele zostały przygotowane zgodnie z wzorem Załącznika IIb do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości. 9

10 Oś , , , ,80 Oś , , , ,48 Oś , , , ,23 Oś , , , ,23 OGÓŁEM , , , ,00 * Dane uwzględniają korekty wypłaconych zaliczek Źródło: opracowanie własne. Od początku uruchomienia Programu przekazano na rzecz beneficjentów zaliczki na łączną kwotę ,56 PLN. Natomiast w okresie sprawozdawczym, w ramach PO IG, wypłacono beneficjentom zaliczki na łączną kwotę ,69 PLN. Oznacza to, Ŝe zaliczki wypłacone w okresie sprawozdawczym stanowiły prawie 42% wszystkich płatności zaliczkowych przekazanych na rzecz beneficjentów od początku uruchomienia Programu. Zaliczki o najwyŝszej wartości zostały przekazane beneficjentom 1., 2. oraz 4. osi priorytetowej. Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej, w tym faktu, iŝ projekty te realizowane są głównie przez Państwowe Jednostki BudŜetowe (PJB), wartość zaliczek wypłaconych w ramach 7. osi priorytetowej była najniŝsza i wyniosła ,00 PLN. W przypadku zaliczek wypłaconych beneficjentom i rozliczonych przez właściwe instytucje, wartość rozliczonych zaliczek w okresie sprawozdawczym wyniosła ,94 PLN (Tabela 1) Analiza jakościowa Przebieg realizacji Programu Od początku uruchomienia Program cieszy się bardzo duŝym zainteresowaniem wnioskodawców i grup docelowych. Świadczy o tym liczba złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz wysoki poziom kontraktacji, który w niektórych działaniach zbliŝa się, a nawet przekracza 100% dostępnej alokacji. W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone nabory wniosków do 1., 3., 4., 5., 6. i 8. osi priorytetowej. Wnioski o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu oceniono jako poprawne pod względem formalnym wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,33 PLN, co stanowi 173,42% alokacji na Program. Z tego w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, a więc blisko 9,49% wszystkich dotychczas pozytywnie ocenionych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym liczba wniosków wyraźnie zmalała, co ma związek z wyczerpywaniem się alokacji na poszczególne działania i zawieszaniem naborów. 10

11 Wykres 2. Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym złoŝonych w ramach poszczególnych osi priorytetowych PO IG Liczba wniosków o dofinansowanie w okresie spraw ozdaw czym od uruchomienia PO IG oś 1 oś 2 oś 3 oś 4 oś 5 oś 6 oś 7 oś 8 oś 9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Z powyŝszego wykresu wynika, Ŝe do końca grudnia 2010 r. największą popularnością cieszyły się 8., 4., 1. i 6. oś priorytetowa, w ramach których złoŝono najwięcej wniosków o dofinansowanie. W ramach 8. osi priorytetowej złoŝono najwięcej wniosków w całym Programie od momentu jego uruchomienia 6 733, co stanowi ponad 45% wszystkich wniosków. W bieŝącym okresie sprawozdawczym złoŝono 211 wniosków, co stanowi niewiele ponad 3% wniosków złoŝonych w ramach 8. osi priorytetowej i oznacza spadek w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego aŝ o 22 p.p. Taka sytuacja ma związek z przesunięciem naborów i oceny wniosków, która wynikała z oczekiwania na zmianę programów pomocowych oraz zatwierdzenie zmian kryteriów wyboru projektów. W związku z zaostrzeniem kryteriów w ramach Działania 8.1, mającym na celu poprawienie jakości składanaych projektów, zmniejszyło się równieŝ zainteresowanie wnioskodawców działaniami 8. osi priorytetowej, co mogło mieć przełoŝenie na liczbę wniosków poprawnych pod względem formalnym. Liczba wniosków złoŝonych w okresie sprawozdawczym w ramach 8. osi priorytetowej stanowi 15% wszystkich wniosków złoŝonych w II półroczu 2010 r. w ramach Programu. Wartość dofinansowania ze środków publicznych wniosków złoŝonych w ramach 8. osi priorytetowej od początku uruchomienia Programu wynosi ,47 PLN, co stanowi 87,87% alokacji na 8.oś priorytetową. W ramach 4. osi priorytetowej złoŝono wniosków poprawnych formalnie, co stanowi ponad 17% wszystkich wniosków od momentu uruchomienia Programu. W bieŝącym okresie sprawozdawczym złoŝono 80 wniosków, a więc niewiele ponad 3% wniosków z 4. osi priorytetowej, co oznacza 10-krotny spadek w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Jednocześnie liczba wniosków złoŝonych w okresie sprawozdawczym w ramach 4. osi priorytetowej stanowi ponad 5% wszystkich wniosków złoŝonych w II półroczu 2010 r. Wartość dofinansowania ze środków publicznych wniosków złoŝonych w ramach 4. osi priorytetowej od początku uruchomienia Programu wynosi ,46 PLN, czyli ponad dwukrotnie przekracza alokację na 4 oś priorytetową. W ramach 1. osi priorytetowej złoŝono wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,35 PLN, z czego 505 wniosków w bieŝącym okresie 11

12 sprawozdawczym, a więc blisko 24% wniosków złoŝonych w ramach 1. osi priorytetowej od uruchomienia Programu. Liczba wniosków złoŝonych w ramach 1. osi priorytetowej stanowi ponad 14% wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym od początku uruchomienia Programu i blisko 36% wniosków złoŝonych w bieŝącym okresie sprawozdawczym, a więc najwięcej ze wszystkich osi w bieŝącym okresie sprawozdawczym. W ramach 6. osi priorytetowej złoŝono wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,75 PLN, z czego 484 wniosków w bieŝącym okresie sprawozdawczym, a więc blisko 24% wniosków złoŝonych w ramach 6. osi priorytetowej od uruchomienia Programu i oznacza spadek o ponad 20 p.p. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Liczba wniosków złoŝonych w ramach 6. osi priorytetowej stanowi blisko 14% wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym od początku uruchomienia Programu i ponad 34% wniosków złoŝonych w bieŝącym okresie sprawozdawczym, co stanowi drugie miejsce pod względem liczby złoŝonych wniosków w bieŝącym okresie sprawozdawczym. Dotychczas, najmniejszą liczbę wniosków podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym złoŝono w ramach 7. i 9. osi priorytetowej. W 7. osi priorytetowej złoŝono 31 wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,81 PLN, w tym tylko 1 wniosek w bieŝącym okresie sprawozdawczym. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w ramach 7. osi priorytetowej realizowane są wyłącznie projekty indywidualne. W 9. osi priorytetowej złoŝono 108 wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,51 PLN, z czego 35 wniosków w bieŝącym okresie sprawozdawczym. W przypadku 9. osi priorytetowej finansowane są projekty pomocy technicznej, które dotyczą zadań realizowanych przez instytucje zaangaŝowane we wdraŝanie Programu. W przypadku działań konkursowych najmniej wniosków zostało złoŝonych w ramach osi 5. i 3. W 5. osi priorytetowej złoŝono 279 wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,36 PLN, z czego 39 wniosków w bieŝącym okresie sprawozdawczym, a więc o 28 wniosków mniej niŝ w poprzednim okresie sprawozdawczym; W 3. osi priorytetowej złoŝono 359 wniosków o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,84 PLN, w tym 52 wnioski w bieŝącym okresie sprawozdawczym, a więc o połowę mniej niŝ w poprzednim okresie. W 2. osi priorytetowej złoŝono 603 wnioski o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,78 PLN, w tym tylko 1 wniosek w bieŝącym okresie sprawozdawczym (projekt indywidualny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Działania 2.1). W poprzednim okresie sprawozdawczym złoŝono 98 wniosków poprawnych formalnie. Największą wartość dofinansowania ze środków publicznych miały wnioski poprawne pod względem formalnym złoŝone w ramach 4. osi priorytetowej (24,56 mld PLN) i 2. osi priorytetowej (18,27 mld PLN). 12

13 Biorąc pod uwagę liczbę złoŝonych wniosków poprawnych pod względem formalnym od początku uruchomienia Programu w podziale na województwa, najwięcej wniosków zostało złoŝonych w województwie mazowieckim ponad 3,4 tys., co stanowi ponad 23% wszystkich wniosków oraz w województwie małopolskim blisko 1,9 tys., a więc 12,5% wszystkich wniosków. Ponad 12-krotnie mniej wniosków niŝ w województwie mazowieckim, złoŝonych zostało w województwach: świętokrzyskim, lubuskim i opolskim, w których liczba wniosków nie przekracza 300. Niewiele więcej wniosków złoŝono dotychczas w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim odpowiednio 300 i 310. W bieŝącym okresie sprawozdawczym najwięcej wniosków poprawnych formalnie zostało złoŝonych w województwie mazowieckim 266, co stanowi blisko 19% wniosków złoŝonych w bieŝącym okresie sprawozdawczym oraz województwie małopolskim 162, a więc blisko 12% wniosków. Blisko 11% wniosków zostało złoŝonych w województwie wielkopolskim i ok. 10% w województwie śląskim. Najmniej wniosków zostało złoŝonych w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, świętokrzyskim i lubelskim mniej niŝ 35. Szczegółowe dane dotyczące liczby wniosków poprawnych pod względem formalnym złoŝonych od początku uruchomienia PO IG w podziale na województwa przedstawia poniŝszy rysunek. 13

14 Rysunek 1. Liczba złoŝonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym w podziale na regiony oraz udział procentowy w poszczególnych województwach od początku uruchomienia Programu Zachodniopomorskie 361 2,4% Lubuskie 271 1,8% Dolnośląskie Wielkopolskie ,1% ,5% Pomorskie ,8% Kujawsko- Pomorskie Opolskie 280 1,9% 494 3,3% Łódzkie Śląskie ,6% 710 4,8% Warmińsko- Mazurskie 2,1% Małopolskie Mazowieckie Świętokrzyskie ,8% 12,5% ,1% Podkarpackie 730 4,9% Podlaskie 300 2,0% Lubelskie 455 3,1% <500 >500 >1 000 >1 500 >2 000 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Wnioski o dofinansowanie o najwyŝszej wartości dofinansowania złoŝono w województwie mazowieckim ponad 13 mld PLN, przy złoŝonych wnioskach oraz w województwie małopolskim ponad 5,5 mld PLN przy złoŝonych wnioskach, natomiast o najniŝszej wartości dofinansowania w województwie lubuskim ponad 0,7 mld PLN przy 271 wnioskach. Dane dotyczące wartości złoŝonych wniosków w podziale na regiony prezentuje poniŝsza mapa. 14

15 Rysunek 2. Wartość złoŝonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym w podziale na regiony (w mld PLN) oraz udział procentowy w poszczególnych województwach od uruchomienia Programu Zachodniopomorskie 1,06 1,6% Lubuskie 0,74 1,1% Dolnośląskie Wielkopolskie 4,64 7,0% Pomorskie 4,36 6,5% 2,82 4,2% Opolskie 1,58 2,4% Kujawsko- Pomorskie 2,06 3,1% Łódzkie Śląskie 4,58 6,9% 4,60 6,9% Warmińsko- Mazurskie 1,7% Małopolskie Mazowieckie Świętokrzyskie 5,50 8,2% 1,10 1,03 1,5% 13,03 19,5% Podkarpackie 2,54 3,8% Podlaskie 1,38 2,1% Lubelskie 2,23 3,3% < 1 mld > 1 mld > 4 mld > 5 mld > 10 mld Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Umowy o dofinansowanie Według stanu na koniec grudnia 2010 r., w ramach Programu podpisano umowy o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,79 PLN, z czego wartość środków unijnych wyniosła ,07 PLN, co stanowi 65,94% alokacji na lata Natomiast, w okresie sprawozdawczym zakontraktowano projektów, co stanowi ponad 26% wszystkich podpisanych dotychczas umów o dofinansowanie, a więc o 10 p.p. mniej niŝ w poprzednim okresie sprawozdawczym. 15

16 Wykres 3. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na osie priorytetowe od początku uruchomienia Programu Oś 1. Liczba umów o dofinansowanie 799 Oś 2. Oś Oś Oś Oś Oś Oś Oś Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Podobnie, jak w przypadku wniosków, do końca okresu sprawozdawczego najwięcej umów podpisano w następujących osiach priorytetowych: 8. oś priorytetowa umów o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,12 PLN; 6. oś priorytetowa umów o wartości dofinansowania ze środków publicznych PLN; 4. oś priorytetowa umowy o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,17 PLN; 1. oś priorytetowa 799 umów o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,39 PLN. Najwięcej umów zostało podpisanych w ramach 8. osi priorytetowej, ale umowy o największej wartości dofinansowania (ponad 8 mld PLN) zostały podpisane w ramach 4. osi priorytetowej. W okresie sprawozdawczym najwięcej umów zostało podpisanych w następujących osiach priorytetowych: w ramach 6. osi priorytetowej 694 o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,65 PLN), w ramach 4. osi priorytetowej 327 o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,04 PLN), w ramach 1. osi priorytetowej 266 o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,86 PLN), w ramach 8. osi priorytetowej 184 o wartości dofinansowania ze środków publicznych ,12 PLN). 16

17 W pozostałych osiach priorytetowych liczba umów podpisanych w okresie sprawozdawczym nie przekraczała 40. W układzie regionalnym, najwięcej umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu zostało podpisanych w województwie mazowieckim (1 206), wielkopolskim (702) oraz małopolskim (688). Natomiast najmniej w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim, opolskim i zachodnio-pomorskim, gdzie liczba umów nie przekracza 130. Rysunek 3. Liczba podpisanych umów w podziale na regiony oraz udział procentowy w poszczególnych województwach od uruchomienia Programu Zachodniopomorskie 130 2,2% Lubuskie 113 1,9% Dolnośląskie 443 Wielkopolskie 7,5% ,9% Pomorskie 376 6,4% Kujawsko- Pomorskie Opolskie 114 1,9% 212 3,6% Łódzkie Śląskie 519 8,8% 296 5,0% Warmińsko- Mazurskie 1,6% Małopolskie Mazowieckie Świętokrzyskie 111 1,9% 11,7% ,5% Podkarpackie 330 5,6% Podlaskie 104 1,8% Lubelskie 145 2,5% < 100 > 100 > 300 > 500 > 800 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Liczba umów podpisanych w województwie mazowieckim stanowi 20,5% wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu. Natomiast liczba umów w województwie warmińsko-mazurskim jest 12-krotnie mniejsza niŝ w województwie mazowieckim i stanowi 1,6% umów. 17

18 W okresie sprawozdawczym liczba umów podpisanych w województwie mazowieckim równieŝ jest największa i stanowi blisko 16,4 % umów podpisanych w II półroczu 2010 r. Natomiast najmniejsza liczba umów została podpisana w województwie opolskim 1,85 % umów. Analogicznie do wniosków o dofinansowanie, wartość umów od uruchomienia Programu jest najwyŝsza w województwie mazowieckim, w którym wartość przekracza 4,4 mld PLN (przy realizowanych projektach) oraz w województwach małopolskim (ponad 2,2 mld PLN) i dolnośląskim (1,9 mld PLN), przy liczbie umów odpowiednio: 688 i 443. Umowy o najniŝszej wartości dofinansowania zostały złoŝone w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, gdzie ich wartość nie przekracza 230 mln PLN, a więc jest ok. 20 razy niŝsza niŝ w województwie mazowieckim. Wartość umów złoŝonych w bieŝącym okresie sprawozdawczym jest najwyŝsza w województwie małopolskim 507 mln PLN (przy 162 projektach), śląskim 444 mln PLN i mazowieckim 411 mln PLN, przy liczbie umów odpowiednio: 139 i 266. Umowy o najmniejszej wartości dofinansowania w bieŝącym okresie sprawozdawczym zostały podpisane w województwie lubuskim niecałe 24 mln PLN, a więc ponad 21 razy mniejsza niŝ w województwie małopolskim. 18

19 Rysunek 4. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na regiony (w mld PLN) oraz udział procentowy w poszczególnych województwach od uruchomienia Programu 0,21 0,8% Lubuskie 0,25 1,0% Dolnośląskie 1,94 Wielkopolskie 7,6% 1,32 Pomorskie 5,2% 0,74 2,9% Opolskie 0,36 1,4% Zachodniopomorskie Kujawsko- Pomorskie 0,65 2,6% Łódzkie Śląskie 1,55 6,1% 1,07 4,2% Warmińsko- Mazurskie 0,23 0,9% Małopolskie Mazowieckie Świętokrzyskie 2,24 8,8% 0,36 1,4% 4,42 17,4% Podkarpackie 0,90 3,5% Podlaskie 0,28 1,1% Lubelskie 0,66 2,6% < 0,5 mld > 0,5 mld > 1 mld > 1,5 mld > 2 mld Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Przeciętna wartość dofinansowania pojedynczego projektu złoŝonego od uruchomienia Programu jest najwyŝsza w województwie lubelskim (4,55 mln PLN) oraz dolnośląskim (4,37 mln PLN), a najniŝsza w województwie zachodniopomorskim 1,62 mln PLN. Natomiast biorąc pod uwagę bieŝący okres sprawozdawczy średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu była najwyŝsza równieŝ w województwie lubelskim 7,45 mln PLN, ale najniŝsza w województwie pomorskim 0,88 mln PLN. Na poniŝszym wykresie przedstawiono liczbę i wartość umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Programu w podziale na województwa. 19

20 Wykres 4. Liczba i wartość podpisanych umów od uruchomienia Programu w podziale na województwa (w tys. PLN) Liczba i wartość podpisanych umów według województw dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Liczba podpisanych umów (lewa oś) Wartośc podpisanych umów w tys. PLN (prawa oś) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). NajwyŜszy poziom kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego występował w 7. osi priorytetowej (104,92% alokacji), 2. osi priorytetowej (99,56% alokacji), 3. osi priorytetowej (85,07%) oraz 1. osi priorytetowej (81,94%). Natomiast w okresie sprawozdawczym najwyŝszy poziom kontraktacji występował w 6. osi priorytetowej (37,87%), 5. osi priorytetowej (21,93%), 4. osi priorytetowej (13,91%) oraz 7. osi priorytetowej (13,20%). 20

21 Wykres 5. Poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji od uruchomienia Programu według osi priorytetowych (w %) Poziom kontraktacji 120% 100% 81,94% 99,56% 85,07% 104,92% 80% 60% 59,65% 62,50% 55,22% 40% 20% 24,33% 19,02% 0% Oś 1. Oś 2. Oś 3. Oś 4. Oś 5. Oś 6. Oś 7. Oś 8. Oś 9. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Płatności Do końca grudnia 2010 r. wypłacono beneficjentom PLN, z czego blisko 4,4 mld PLN ze środków unijnych, a więc ponad 13% alokacji na Program. Oznacza to prawie podwojenie wartości w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (wówczas płatności były na poziomie niecałych 7%). Dysproporcje pomiędzy wartością zakontraktowanych środków a dokonanymi płatnościami wynikają z faktu, Ŝe największą liczbę umów podpisywano w 2009 r., a większość projektów inwestycyjnych i badawczych jest nadal w trakcie realizacji. Ponadto, wśród dofinansowanych projektów zarówno pod względem liczby, jak i wartości, większość stanowią projekty wieloletnie, w których płatności kumulują się na koniec okresu realizacji. Według wniosków o płatność największe dofinansowanie zostało wypłacone w ramach 4. osi priorytetowej blisko 1,87 mln PLN, z czego 1,59 mln PLN z EFRR (Wykres 6). W formie zaliczek wypłacono beneficjentom 4. osi kwotę 616,76 mln PLN, z czego 295,33 mln PLN w okresie sprawozdawczym. Natomiast najmniejsze dofinansowanie zostało wypłacone w ramach w 6. osi priorytetowej tylko ok. 78,7 mln PLN. Szczegółowa informacja na temat wypłaconych zaliczek znajduje się w rozdziale 1.4 Informacja na temat zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów. 21

22 Wykres 6. Podział płatności od uruchomienia Programu na podstawie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność (w mln PLN) Płatności w ramach PO IG w mln zł , ,90 775,87 593,71 373,27 253,52 188,89 146,82 53,90 oś 1 oś 2 oś 3 oś 4 oś 5 oś 6 oś 7 oś 8 oś 9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Największy poziom wydatków wykazanych we wnioskach o płatność w stosunku do alokacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych na koniec okresu sprawozdawczego występuje w osi 3. oraz 7. (Wykres 7). Natomiast największy wzrost poziomu płatności w stosunku do alokacji w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym o ponad 8 p.p. występuje w 1., 2. osi priorytetowej. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie przedstawia poniŝszy wykres. Wykres 7. Porównanie poziomu płatności na koniec poprzedniego i bieŝącego okresu sprawozdawczego (w %) 30% Porównanie poziomu płatności na koniec poprzedniego i bieŝącego okresu sprawozdawczego (w %) 25% 20% 15% 10% I pólrocze 2010 II połrocze % 0% oś 1 oś 2 oś 3 oś 4 oś 5 oś 6 oś 7 oś 8 oś 9 OGÓŁEM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). 22

23 Biorąc pod uwagę dofinansowanie ze środków publicznych wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność, największe środki zostały przekazane do województwa mazowieckiego ponad 700 mln PLN, śląskiego i małopolskiego (ponad 400 mln PLN), a najniŝsze do województwa podlaskiego ponad 32,5 mln PLN. Płatności od uruchomienia Programu na podstawie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność w podziale na poszczególne województwa przedstawia poniŝsza mapa. Rysunek 5. Wartość płatności na podstawie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność dofinansowanie ze środków publicznych (w mln PLN) oraz udział procentowy w poszczególnych województwach od uruchomienia Programu Zachodniopomorskie 43,9 0,9% Lubuskie 80,6 1,6% Dolnośląskie Wielkopolskie 196,1 3,8% 224,2 4,4% Pomorskie 166,3 3,2% Opolskie 70,4 1,4% Kujawsko- Pomorskie 132,2 2,6% Łódzkie Śląskie 408,9 8,0% 299,1 5,8% Warmińsko- Mazurskie 79,1 1,5% Małopolskie Mazowieckie Świętokrzyskie 411,7 8,0% 101,7 2,0% 708,6 13,8% Podkarpackie 186,2 3,6% Podlaskie 32,5 0,6% Lubelskie 89,4 1,7% < 50 mln > 50 mln > 100 mln > 150 mln > 200 mln Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). PoniŜej zostały przedstawione informacje na temat liczby złoŝonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym, liczby oraz wartości podpisanych umów, w układzie wojewódzkim, w wartościach ogółem oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców oraz na przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie województwa. 23

24 Aktywność beneficjentów Aktywność w ubieganiu się o wsparcie, mierzona liczbą złoŝonych wniosków o dofinansowanie na 100 tys. mieszkańców przyjmuje wartości od 20,71 w województwie świętokrzyskim do 65,70 w województwie mazowieckim (Tabela 2). Tabela 2. Liczba złoŝonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie od uruchomienia Programu w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w układzie wojewódzkim (współczynnik aktywności) Województwo Liczba złoŝonych wniosków Liczba o dofinansowanie mieszkańców na 100 tys. (w tys.) ogółem mieszkańców POLSKA ,85 dolnośląskie ,71 kujawsko-pomorskie ,88 lubelskie ,09 lubuskie ,83 łódzkie ,93 małopolskie ,24 mazowieckie ,70 opolskie ,16 podkarpackie ,73 podlaskie ,22 pomorskie ,11 śląskie ,45 świętokrzyskie ,71 warmińsko-mazurskie ,72 wielkopolskie ,83 zachodniopomorskie ,32 Źródło: opracowanie własne. Najwięcej wniosków złoŝono w województwie mazowieckim, zamieszkałym przez największą liczbę mieszkańców. Natomiast w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej wniosków poprawnych pod względem formalnym poza województwem mazowieckim zostało złoŝonych w województwie małopolskim, w którym liczba złoŝonych wniosków na 100 tys. mieszkańców wynosi 56,24. Natomiast najmniej w świętokrzyskim, lubelskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, gdzie wartość ta nie przekracza 22 wniosków na 100 tys. mieszkańców. Pod względem aktywności, odnosząc się do liczby i wartości umów o dofinansowanie, najwięcej umów - ponad 1,2 tys. podpisano w województwie mazowieckim. Jednocześnie, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej projektów realizowanych jest w województwie mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim ponad 20, natomiast najmniej w lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, gdzie liczba ta nie przekracza 8 umów na 100 tys. mieszkańców. Z kolei województwo podkarpackie jako 24

25 jedyne z obszaru Polski Wschodniej znalazło się w grupie regionów o najwyŝszej aktywności 15,7. Analizując wskaźniki wartości dofinansowania w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najskuteczniejsze w pozyskiwaniu dofinansowania były województwa mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, natomiast najmniej skuteczne były województwa warmińskomazurskie i zachodniopomorskie (Tabela 3). Tabela 3. Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w układzie wojewódzkim Województwo Liczba mieszkańców (w tys.) Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ogółem na 100 tys. mieszkańców Wartość podpisanych umów o dofinansowanie (PLN) ogółem na 100 tys. mieszkańców POLSKA , , ,79 dolnośląskie , , ,32 kujawsko-pomorskie , , ,23 lubelskie , , ,05 lubuskie , , ,14 łódzkie , , ,85 małopolskie , , ,64 mazowieckie , , ,06 opolskie , , ,99 podkarpackie , , ,17 podlaskie , , ,80 pomorskie , , ,23 śląskie , , ,43 świętokrzyskie , , ,35 warmińsko-mazurskie , , ,71 wielkopolskie , , ,43 zachodniopomorskie , , ,77 Źródło: opracowanie własne. Skuteczność wnioskowania Skuteczność wnioskowania o wsparcie w poszczególnych województwach, mierzona stosunkiem podpisanych umów do liczby złoŝonych wniosków o dofinansowanie waha się od 30,97% w województwie warmińsko-mazurskim do 45,21% w województwie podkarpackim (Tabela 4). Wysoką skuteczność przekraczającą 42% zawartych umów w stosunku do złoŝonych wniosków moŝna zaobserwować równieŝ w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Stosunkowo niską skuteczność wnioskowania osiągają województwa lubelskie i podlaskie, w których skuteczność nie przekracza 35%, przy średniej dla Programu wynoszącej 39,67%. Warto równieŝ odnieść się 25

26 do współczynnika skuteczności wnioskowania w województwie mazowieckim, które jest liderem zarówno pod względem liczby, jak i wartości złoŝonych wniosków i podpisanych umów współczynnik skuteczności w tym województwie nieznacznie przekracza 35%, a więc jest niŝszy niŝ średnia dla całego Programu. Biorąc pod uwagę trwający proces oceny wniosków o dofinansowanie naleŝy jednak zaznaczyć, iŝ dane dotyczące tego wskaźnika w kolejnych latach realizacji Programu mogą ulegać znaczącym zmianom. Skuteczność wnioskowania w podziale na województwa zaprezentowano w poniŝszej tabeli. Tabela 4. Stosunek liczby złoŝonych wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu (współczynnik skuteczności wnioskowania) Województwo Liczba złoŝonych wniosków o dofinansowanie Liczba podpisanych umów o dofinansowanie Skuteczność POLSKA ,67% dolnośląskie ,95% kujawsko-pomorskie ,91% lubelskie ,87% lubuskie ,70% łódzkie ,69% małopolskie ,09% mazowieckie ,15% opolskie ,71% podkarpackie ,21% podlaskie ,67% pomorskie ,38% śląskie ,74% świętokrzyskie ,21% warmińsko-mazurskie ,97% wielkopolskie ,94% zachodniopomorskie ,01% Źródło: opracowanie własne. Przeciętna wartość dofinansowania realizowanego projektu od uruchomienia Programu waha się od 1,62 mln PLN w województwie zachodniopomorskim do 4,55 mln PLN w województwie lubelskim. Na drugim miejscu pod względem średniej wartości projektu znajduje się województwo dolnośląskie (4,37 mln PLN), które było liderem w poprzednim okresie sprawozdawczym (Wykres 8). 26

27 Wykres 8. Przeciętna wartość realizowanych projektów od uruchomienia Programu w poszczególnych województwach (w mln PLN) Przeciętna wartość dofinansowania (w mln PLN) 5 4,37 4,55 4 3,62 3,67 3 3,06 3,26 3,18 2,72 2,71 2,99 3,24 2 2,22 1,98 2,35 1,88 1, dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Aktywność podmiotów gospodarczych Najwięcej projektów jest realizowanych w województwach o największej liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim. Na uwagę zasługuje fakt, iŝ w przeliczeniu na przedsiębiorstw najwięcej projektów realizowanych jest w województwie podkarpackim, które wyprzedza pod tym względem nawet województwo mazowieckie i małopolskie, które plasują się na kolejnych dwóch miejscach. Najmniej aktywni są przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Analizując wyniki wartości dofinansowania w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo najskuteczniejsze w pozyskiwaniu dofinansowania były województwa mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, natomiast najmniej skuteczne zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie (Tabela 5). 27

28 Tabela 5. Liczba podpisanych umów i wartość ich dofinansowania od uruchomienia Programu w stosunku do liczby aktywnych przedsiębiorstw województwo Liczba aktywnych przedsiębiorstw (w tys.) Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ogółem na przedsiębiorstw wartość podpisanych umów o dofinansowanie (PLN) ogółem na 1 przedsiębiorstwo POLSKA , , ,52 dolnośląskie , , ,89 kujawsko-pomorskie , , ,01 lubelskie , , ,06 lubuskie , , ,16 łódzkie , , ,10 małopolskie , , ,17 mazowieckie , , ,61 opolskie , , ,51 podkarpackie , , ,81 podlaskie , , ,15 pomorskie , , ,77 śląskie , , ,55 świętokrzyskie , , ,44 warmińsko-mazurskie , , ,36 wielkopolskie , , ,49 zachodniopomorskie , , ,70 Źródło: opracowanie własne. Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane naleŝy stwierdzić, iŝ zarówno liczba złoŝonych wniosków o dofinansowanie, jak i liczba podpisanych umów o dofinansowanie oraz wartość przyznanego dofinansowania wykazują silną korelację z liczbą mieszkańców województwa oraz liczbą aktywnych przedsiębiorstw z danego województwa. Jednostki samorządu terytorialnego Jedną z grup aplikujących o środki z PO IG są jednostki samorządu terytorialnego. Do dnia 31 grudnia 2010 r. dofinansowano 161 projektów na kwotę dofinansowania 672,75 mln PLN. W bieŝącym okresie sprawozdawczym podpisano 108 umów o dofinansowanie na kwotę 411,96 mln PLN. Na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13), największe wsparcie przyznano projektom mieszczącym się w kategorii samorządowe jednostki organizacyjne (236,97 mln PLN, co stanowi 35% dofinansowania jst), oraz wspólnota samorządowa (141,96 mln PLN i 21% dofinansowania jst). Ponadto, dofinansowanie zostało przyznane dla następujących kategorii beneficjentów: wspólnota samorządowa - gmina (133,06 mln PLN i 20% dofinansowania 28

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A 2004-2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Sprawozdanie powinno zostać

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w I półroczu 2015 r. 1 1. Realizacja i analiza postępów 4 1.1 Informacja

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata 2007-2013 2013 Tomasz Nowakowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca 2007r. W maju 2007 r.: Poziom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. sierpień 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. kwiecień 2011 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie z realizacji Priorytetu I 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe x B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. za II półrocze 2011 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. za II półrocze 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 za II półrocze 2011 r. Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 4 II. PRZEGLĄD REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov.

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza WdraŜająca Programy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 października 2014 r.

Warszawa, 20 października 2014 r. Warszawa, 20 października 2014 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki podczas którego

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

L= A U PLN + RN + KS

L= A U PLN + RN + KS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/838/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2015 r. Algorytm przeliczania środków EFS L= A U PLN + RN + KS w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009

Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009 Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009 Program Operacyjny Infrastruktura iśrodowisko W dniu 7 maja 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i 2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki Spis treści Program KLUB... 2 Kalendarium Programu

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE (stan na dzień 30.06.2014 r.) Poznań, sierpień 2014 r. W Wielkopolsce na Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczono

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2013 STAN WDRAśANIA Karniowice, marzec 2012 r. STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE Działania wdraŝane przez UMWM 29.02.2012 Kod działania 125,00 Osie i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr 3/211 Komitetu Monitorującego RPO WO 27213 z dnia 7 marca 211 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 27213 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości MRR/H/4(3)06/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości (ZATWIERDZAM) -/- ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov.

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza WdraŜająca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW

PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW 2007 2013 Kielce, 5 6 listopada 2009 r. Strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Warszawa, 31 października 2007 Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Gorzów Wlkp., grudzień 2013 r. STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo