KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy; - wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych konkursach literackich; - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.); - prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; - przedstawia bezbłędne prace pisemne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii; - zna, rozpoznaje i trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe komedii; - zna, rozumie i wyjaśnia istotę komizmu oraz zna i rozpoznaje w tekście typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i trafnie określa ich funkcje; - identyfikuje podmiot liryczny i trafnie charakteryzuje jego cechy i postawę, przeżycia; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu; charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich według kryterium gatunkowego i rodzajowego; - rozumie znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekstach oraz trafnie je odróżnia; - czyta teksty ze zrozumieniem ( trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, trafnie odczytuje ich sensy i znaczenia); - odróżnia opinie od faktów, operuje nimi, formułuje wnioski; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) oraz poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, potrafi dobierać argumenty i kontrargumenty, formułuje tezę i hipotezę, uzasadnia swoje opinie, redaguje plan rozprawki; - potrafi redagować rozprawkę poprawną pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym, treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, rozpoznaje typy reklamy, odczytuje ich cele, klasyfikuje je ze względu na cel; - dokonuje celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczanie, plan, skracanie, rozwijanie, przekształcanie stylistyczne); - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; poprawnie je stosuje w wypowiedzi; - zna treść i problematykę omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant, przekształca czasowniki dokonane na niedokonane, tworzy zdrobnienia za pomocą formantów, tworzy rodzinę wyrazów, oddziela formant od podstawy słowotwórczej wyrazu; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne, zna i rozumie typy upodobnień, rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, określa typ upodobnień, podaje przykłady wyrazów, w których zachodzi upodobnienie głosek pod względem dźwięczności; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych, poprawnie wymawia i zapisuje wyrazy, w których zachodzi uproszenie grup spółgłoskowych; - potrafi pisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym poprawnie stosując skróty i skrótowce.

2 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii; - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe komedii; - zna, rozumie i wyjaśnia istotę komizmu oraz zna i nie zawsze rozpoznaje w tekście typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i nie zawsze trafnie analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i nie zawsze trafnie określa ich funkcje; - identyfikuje podmiot liryczny i nie zawsze trafnie charakteryzuje jego cechy i postawę, przeżycia; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich według kryterium gatunkowego i rodzajowego; - rozumie znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekstach oraz trafnie je odróżnia; - czyta teksty ze zrozumieniem ( trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, nie zawsze trafnie odczytuje ich sensy i znaczenia); - odróżnia opinie od faktów, operuje nimi, nie zawsze formułuje wnioski; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) oraz poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, nie zawsze potrafi dobierać argumenty i kontrargumenty, formułuje tezę i hipotezę, uzasadnia swoje opinie, redaguje plan rozprawki; - potrafi redagować rozprawkę poprawną pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym, treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, rozpoznaje typy reklamy, odczytuje ich cele; - nie zawsze trafnie dokonuje celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczania, plan, skracanie, rozwijanie, przekształcanie stylistyczne); - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; poprawnie je stosuje w wypowiedzi; - zna treść i problematykę omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant, przekształca czasowniki dokonane na niedokonane, tworzy zdrobnienia za pomocą formantów, tworzy rodzinę wyrazów, oddziela formant od podstawy słowotwórczej wyrazu; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne, zna i rozumie typy upodobnień, rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, określa typ upodobnień; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych, poprawnie wymawia i zapisuje wyrazy, w których zachodzi uproszenie grup spółgłoskowych; - potrafi pisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, nie zawsze poprawnie stosuje skróty i skrótowce. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - zna i rozpoznaje cechy gatunkowe tragedii; - zna i rozpoznaje cechy gatunkowe komedii; - zna istotę komizmu oraz typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i nie zawsze trafnie analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i próbuje określić ich funkcje; - identyfikuje podmiot liryczny i próbuje określić jego cechy; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie je charakteryzuje; - rozumie znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekstach oraz próbuje je rozróżnić - czyta teksty ze zrozumieniem ( trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje); - odróżnia opinie od faktów, nie zawsze formułuje wnioski; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) oraz poprawnie je redaguje pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, próbuje dobierać argumenty i kontrargumenty, formułować tezę i hipotezę, redagować plan rozprawki; - nie zawsze potrafi redagować rozprawkę poprawną pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, rozpoznaje typy reklamy;

3 - realizuje niektóre celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczanie, skracanie); - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; - zna treść omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant, przekształca czasowniki dokonane na niedokonane, tworzy zdrobnienia za pomocą formantów, tworzy rodzinę wyrazów; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne, zna i rozumie typy upodobnień, rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych, nie zawsze poprawnie wymawia i zapisuje wyrazy, w których zachodzi uproszenie grup spółgłoskowych; - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne; - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; nie zawsze poprawnie buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, stosuje skróty i skrótowce. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - zna cechy gatunkowe tragedii; - zna cechy gatunkowe komedii; - zna istotę komizmu oraz typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i nie zawsze trafnie analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu ; - identyfikuje podmiot liryczny ; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu ; - czyta teksty ze zrozumieniem ( wybiera informacje); - odróżnia opinie od faktów; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) i próbuje poprawnie je zredagować pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, próbuje dobierać argumenty i kontrargumenty; - próbuje redagować rozprawkę poprawną pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, nie zawsze trafnie rozpoznaje typy reklamy; - realizuje niektóre celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych ; - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; - zna treść omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych; - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne; - zna i nie zawsze rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie sytuują się na poziomie osiągnięć na ocenę dopuszczającą.

4 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM SEMESTR II Opracowała: mgr Mirosława Szymczak - Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy; - wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych konkursach literackich; - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.); - prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; - przedstawia bezbłędne prace pisemne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna, rozumie i posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren; - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej, wyróżnia obrazy poetyckie, analizuje budowę wiersza, dostrzega związek między budową wiersza a jego zawartością znaczeniową, stawia hipotezy interpretacyjne i uzasadnia je; - nazywa uczucia bohaterów, podaje synonimy i antonimy nazw uczuć, opisuje przeżycia postaci literackich, opisuje własne przeżycia; - charakteryzuje, analizuje i ocenia postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego, analizuje typ narracji i język; - zna i określa teatralne środki wyrazu, trafnie określa specyfikę gatunków scenicznych; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu, dostrzega cechy reportażu; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis) oraz poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować, podsumowywać rozważania; - potrafi realizować w pełni celowe operacje na tekście ( streszczanie, rozwijanie, skracanie, przekształcanie stylistyczne); - zna budowę, rodzaje i zasady tworzenia zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, świadomie je stosuje w wypowiedzi, zna i poprawnie stosuje zasady interpunkcji w zdaniach złożonych, poprawnie tworzy wykresy zdań złożonych; - zna i rozumie pojęcie: mowa zależna i niezależna; trafnie dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależną i odwrotnie; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni; poprawnie tworzy imiesłowy; właściwie stosuje w wypowiedzi imiesłowy. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz nie zawsze trafnie określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna, rozumie i nie zawsze trafnie posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren;

5 - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej, wyróżnia obrazy poetyckie, analizuje budowę wiersza, dostrzega związek między budową wiersza a jego zawartością znaczeniową; - nazywa uczucia bohaterów, podaje synonimy i antonimy nazw uczuć, opisuje przeżycia postaci literackich; - charakteryzuje, analizuje i ocenia postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego, analizuje typ narracji ; - zna i określa teatralne środki wyrazu, nie zawsze trafnie określa specyfikę gatunków scenicznych; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu, nie zawsze dostrzega cechy reportażu; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis ) oraz poprawnie je redaguje pod względem stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować; - nie zawsze potrafi realizować w pełni celowe operacje na tekście ( streszczanie, rozwijanie, skracanie, przekształcanie stylistyczne); - zna budowę, rodzaje i zasady tworzenia zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, świadomie je stosuje w wypowiedzi, zna i nie zawsze poprawnie stosuje zasady interpunkcji w zdaniach złożonych, poprawnie tworzy wykresy zdań złożonych; - zna i rozumie pojęcie: mowa zależna i niezależna; nie zawsze trafnie dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależną i odwrotnie; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni; poprawnie tworzy imiesłowy; właściwie stosuje w wypowiedzi imiesłowy. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - zna i rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu nie zawsze odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna i rozumie pojęcia: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren; - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej, wyróżnia obrazy poetyckie; - nazywa uczucia bohaterów, podaje synonimy i antonimy nazw uczuć; - charakteryzuje, analizuje i ocenia postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego ; - zna i określa teatralne środki wyrazu; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis) oraz nie zawsze poprawnie je redaguje pod względem stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - nie zawsze potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować; - nie zawsze potrafi realizować w pełni celowe operacje na tekście ( streszczanie, rozwijanie); - zna budowę, rodzaje i zasady tworzenia zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych; - zna i rozumie pojęcie: mowa zależna i niezależna; próbuje dokonać przekształceń mowy zależnej na niezależną i odwrotnie; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - zna i rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu ; - zna pojęcia: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren; - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej; - nazywa uczucia bohaterów; - charakteryzuje postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego ; - zna teatralne środki wyrazu; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu;

6 - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis) oraz nie zawsze poprawnie je redaguje pod względem kompozycyjnym i treściowym; - nie zawsze potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty; - dokonuje prób realizowania niektórych celowych operacji na tekście własnym i cudzym ; - zna budowę i rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych; - zna pojęcie: mowa zależna i niezależna; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie sytuują się na poziomie osiągnięć na ocenę dopuszczającą.

7 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA KOŃCOWOROCZNA Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy; - wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych konkursach literackich; - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.); - prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; - przedstawia bezbłędne prace pisemne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem (trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, odczytuje ich sensy i znaczenia); - zna, rozpoznaje i wyjaśnia kategorię komizmu oraz zna i rozpoznaje w tekście typy komizmu; - zna, rozumie i wyjaśnia kategorię tragizmu analizując teksty literackie; - zna, rozpoznaje i trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii i komedii; - odróżnia opinie od faktów, wyraża samodzielne opinie wraz z uzasadnieniem, operuje faktami i opiniami, formułuje wnioski; - zna, rozpoznaje i charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektury); - zna, dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich wg kryterium gatunkowego i rodzajowego; - zna, rozumie i posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami teoretyczno-literackimi objętymi planem nauczania II klasy; - dostrzega i w sposób pełny określa swoiste właściwości poznanych utworów literackich; - bardzo dokładnie zna problematykę wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - tworzy tekst spójny pod względem logicznym, składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowanie, przemówienie) oraz bardzo sprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoja opinię, formułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować, podsumowywać rozważania i wykorzystywać środki stylistyczne charakterystyczne dla rozprawki; - potrafi w pełni realizować celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczenie, rozwijanie, skracanie, przekształcenie stylistyczne); - zna i rozumie pojęcia: mowa zależna i niezależna; dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależna i odwrotnie; - sprawnie i świadomie wykorzystuje w praktyce tworzenia tekstów wiedzę językową z zakresu: fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii, interpunkcji; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym poprawnie stosując skróty i skrótowce.

8 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem (trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, nie zawsze trafnie odczytuje ich sensy i znaczenia); - zna, rozpoznaje kategorię komizmu oraz zna i rozpoznaje w tekście typy komizmu; - zna, rozumie i nie zawsze trafnie wyjaśnia kategorię tragizmu analizując teksty literackie; - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii i komedii; - odróżnia opinie od faktów, wyraża samodzielne opinie wraz z uzasadnieniem, formułuje wnioski; - zna, rozpoznaje i nie zawsze charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektury); - zna, dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz nie zawsze trafnie określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich wg kryterium gatunkowego i rodzajowego; - zna, rozumie i nie zawsze posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami teoretyczno-literackimi objętymi planem nauczania II klasy; - dostrzega i określa swoiste właściwości poznanych utworów literackich; - zna problematykę wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - tworzy tekst nie zawsze spójny pod względem logicznym, składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowanie, przemówienie) oraz sprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, formułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować, podsumowywać rozważania; - nie zawsze w pełni potrafi w pełni realizować celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczenie, rozwijanie, skracanie, przekształcenie stylistyczne); - zna i rozumie pojęcia: mowa zależna i niezależna; nie zawsze trafnie dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależna i odwrotnie; - sprawnie wykorzystuje w praktyce tworzenia tekstów wiedzę językową z zakresu: fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii, interpunkcji; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, nie zawsze poprawnie stosuje skróty i skrótowce. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem ( wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje); - zna kategorię komizmu rozpoznaje w tekście typy komizmu; - zna i rozumie kategorię tragizmu analizując teksty literackie; - zna i rozpoznaje cechy gatunkowe tragedii i komedii; - odróżnia opinie od faktów, wyraża samodzielne opinie; - zna i rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektury); - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz nie zawsze trafnie określa ich funkcje nie zawsze odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie charakteryzuje je; - zna i rozumie pojęcia teoretyczno-literackie objęte planem nauczania II klasy; - dostrzega i określa swoiste właściwości poznanych utworów literackich; - zna większość problematyki wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - podejmuje próby tworzenia tekstu spójnego pod względem logicznym, składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowanie, przemówienie) oraz nie zawsze poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - nie zawsze potrafi uzasadnić swoją opinię, formułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować; - potrafi realizować niektóre celowe zabiegi na tekście (streszczenie, rozwijanie); - zna i rozumie pojęcia: mowa zależna i niezależna; próbuje przekształcać mowę zależną na niezależną i odwrotnie; - wykorzystuje w praktyce tworzenia tekstów wiedzę językową z zakresu: fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii, interpunkcji; - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; nie zawsze poprawnie buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, stosuje skróty i skrótowce.

9 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem; - zna kategorię komizmu i próbuje rozpoznać w tekście typy komizmu; - zna kategorię tragizmu; - zna i rozpoznaje niektóre cechy gatunkowe tragedii i komedii; - zna elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektur); - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; - zna w stopniu słabym problematykę wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - podejmuje próbę stworzenia tekstu spójnego pod względem składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog) i próbuje poprawnie je zredagować pod względem kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, sformułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty; - zna pojęcia: mowa zależna i niezależna; - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie sytuują się na poziomie osiągnięć na ocenę dopuszczającą.

10

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Uczeń wykonuje podczas prac klasowych większość zadań dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Uczący: Zuzanna Jarek Małgorzata Sacha Alicja Zych-Sacha KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Ocena celująca Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania klasy trzeciej. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA (źródło: wydawnictwo Nowa Era) Stopień celujący (6) Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Kryteria oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Sportowym w Mysłowicach SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił żadnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń:

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń: SŁUCHANIE JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń: Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, podejmuje próby aktywnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Wymagania stawiane uczniom na lekcjach języka polskiego: 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY I - III Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. OCENA DOPUSZCZAJĄCA - stara się wypowiadać na temat; -

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.Obszary aktywności oceniane na lekcjach j. polskiego: prace klasowe (np. wypracowanie z lektury), sprawdziany (np. ortograficzne), kartkówki, odpowiedzi ustne (np.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM OGÓLNE KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM OGÓLNE KRYTERIA OCEN B.Muchowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I III GIMNAZJUM OGÓLNE KRYTERIA OCEN Stopień celujący (6) Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

Język Polski KLASA 2

Język Polski KLASA 2 1 Język Polski KLASA 2 Wymagania zgodne z programem nauczania języka polskiego, opracowane przez WSiP cykl Bliżej słowa SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI I. ZASADY I FORMY PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 21.04.2015r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO w GIMNAZJUM nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO w GIMNAZJUM nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA POLSKIEGO w GIMNAZJUM nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach Program nauczania języka polskiego Bliżej słowa, przeznaczony dla klas I, II i III gimnazjum, jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI mgr BEATA KONIECZNA Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - testy, - wypowiedzi ustne, - prace klasowe, - kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań na ocenę dopuszczającą, w związku z tym nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY II

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY II SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY II Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

b) czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury uczeń powinien:

b) czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury uczeń powinien: KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM (program WSiP DKW 4014-72/99) OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wyniki pracy sytuują się na poziomie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum. Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum. Ocena dopuszczająca

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum. Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum. Ocena dopuszczająca Kryteria ocen z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Ocena dopuszczająca Uczeń poprawnie łączy nazwiska autorów i tytuły dzieł; odtwarza, relacjonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Adamczyk Monika Strona 1 2015-09-01 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nauczyciel: Monika Adamczyk PSO dotyczy całego cyklu kształcenia w gimnazjum JĘZYK POLSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEM GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM POZIOMOM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASA II ROK SZKOLNY 2010/ 2011

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM POZIOMOM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASA II ROK SZKOLNY 2010/ 2011 MÓWIENIE ESTETYKA I MERYTORYCZNOŚĆ WYPOWIEDZI SŁUCHANIE SPRAWOZDANIE ROZMOWA WYWIAD, TV DYSKUSJA KOMUNIKAT PROBLEMOWA SZCZEGÓŁOWE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM POZIOMOM WIEDZY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Świat w słowach i obrazach w zakresie :

Wymagania edukacyjne do programu Świat w słowach i obrazach w zakresie : KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE W KLASACH I - III Wymagania edukacyjne do programu Świat w słowach i obrazach w zakresie : Ocena Poziom wymagań Umiejętności i wiadomości odpowiadające danej ocenie:

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie II w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie II w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie II w roku szkolnym 2016/2017 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE (ocena: dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego: wiedza i umiejętność znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który: - twórczo

Bardziej szczegółowo

1. Ocenę celujący otrzyma uczeń, który: wykaże się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program

1. Ocenę celujący otrzyma uczeń, który: wykaże się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program Kryteria oceniania z języka polskiego obowiązujący w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego I. KRYTERIA OCENIANIA 1. Ocenę celujący otrzyma uczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 97 100 % ocena celująca 86 96 % ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo