Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I."

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DWÓCH ZAPRAW NASIENNYCH PRZECIWKO ZGORZELI PODSTAWY ŹDŹBŁA GAEUMANNOMYCES GRAMINIS VAR. TRITICI W MONOKULTURZE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU NAWOŻENIA SŁOMĄ JANUSZ SMAGACZ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I. WSTĘP W Polsce w ostatnich latach zbożami obsiewa się blisko 75% gruntów ornych. Ponadto w wielu rejonach kraju spotyka się bezinwentarzowy model gospodarowania (brak produkcji zwierzęcej), co sprzyja powstawaniu pewnych nadwyżek słomy (Kuś i Smagacz 2001). Jednym ze sposobów rolniczego zagospodarowania jest wykorzystanie jej jako nawozu organicznego (Popławski 1996; Siuta 1999), ponieważ dla utrzymania zrównoważonego bilansu próchnicy w glebie (w przypadku braku nawożenia obornikiem lub innymi nawozami organicznymi) konieczne jest przyorywanie pewnej ilości słomy (Smagacz 2003). Jednak taki sposób gospodarowania może powodować zwiększone ryzyko występowania chorób grzybowych na zbożach, gdyż wiele patogenów przeżywa na resztkach pożniwnych uprawianych roślin, bądź jest zdolnych do saprofitycznego rozwoju w glebie (Mikołajska 1993). Dotychczas jedyną możliwością ograniczenia występowania zgorzeli podstawy źdźbła było profilaktyczne oddziaływanie zmianowania (Bockmann i Knoth 1971). Wraz z pojawieniem się na rynku odpowiednich preparatów do zaprawiania ziarna zaistniała także możliwość chemicznej ochrony roślin przed tą chorobą (Różalski 1999; Parylak i Kordas 2001; Weber 2003). Celem badań była ocena plonowania i porażenia przez zgorzel podstawy źdźbła pszenicy ozimej uprawianej po sobie w zależności od zaprawy nasiennej oraz sposobu stosowania słomy. Zakłada się, że poprzez odpowiednią chemiczną ochronę roślin można skutecznie ograniczyć występowanie zgorzeli podstawy źdźbła wywołanej obecnością grzyba Gaeumannomyces graminis i zwiększyć efektywność uprawy pszenicy ozimej w monokulturze.

2 410 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 II. MATERIAŁ I METODY Dwuczynnikowe doświadczenie przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej IUNG PIB w Puławach na obetonowanych parcelach o powierzchni 1,5 m 2 każda w trzech sezonach wegetacyjnych (lata zbioru ). Założono je na madzie średniej w układzie kompletnej randomizacji w 3 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu była częstotliwość (sposób) stosowania słomy: 1) kontrola; 2) słoma stosowana co drugi rok; 3) słoma stosowana corocznie; 4) słoma stosowana corocznie bez dodatkowego N na słomę; 5) słoma stosowana jako mulcz. W obiektach 2, 3 i 5 na słomę stosowano azot w ilości 3 g N/m 2 w formie saletry amonowej (NH 4 NO 3 ). Następnie każdego roku jesienią wszystkie poletka były dzielone na dwie równe części (podpoletka) po 0,75 m 2 każde i wprowadzono do doświadczenia 2 czynnik eksperymentalny zaprawianie ziarna na dwóch poziomach: a) zaprawa Latitude 125 FS (przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła) po uprzednim zaprawieniu zaprawą standardową (Maxim 025 FS); b) Jockey 201 FS (uniwersalna zaprawa przeciwko chorobom siewek, zgorzeli podstawy źdźbła i chorobom liści). Wysiewaną odmianą pszenicy ozimej była odmiana Kris, którą uprawiano w 4 6 roku trwania monokultury. Nawożenie mineralne (P, K) nie było zróżnicowane w zależności od badanych czynników, a jego wielkość uwzględniała zasobność gleby w te składniki pokarmowe. Poziom nawożenia azotem (nie wliczając dodatkowego stosowania tego składnika na rozkład słomy) oraz podział dawek dostosowany był do potrzeb uprawianej odmiany pszenicy ozimej, zgodnie z zaleceniami IUNG (Podolska 2000/2001). Natomiast ilość słomy, którą zastosowano każdego roku na poletkach wymagających takiego nawożenia, odpowiadała zebranemu plonowi słomy na tym poletku w danym roku. W trakcie wegetacji rośliny chroniono przed chwastami oraz chorobami liści i kłosów. Chwasty usuwano ręcznie (w miarę potrzeb) natomiast liście i kłosy jeden raz opryskiwano w fazie kłoszenia preparatem Amistar 250 SC w dawce zalecanej przez Instytut Ochrony Roślin. W doświadczeniu oceniono porażenie systemu korzeniowego przez zgorzel podstawy źdźbła w fazie dojrzałości mleczno-woskowej. Do oceny porażenia wykorzystano 5-stopniową skalę przyjętą przez Korbasa i wsp. (2000). W trakcie wegetacji oceniono również obsadę roślin w wybranych fazach rozwojowych: jesiennego krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji oraz w fazie dojrzałości pełnej tuż przed zbiorem roślin. W dojrzałości pełnej oceniono plon ziarna i podstawowe elementy plonowania w zależności od badanych czynników. Istotność różnic oszacowano testem Tukey a na poziomie α = 0,05. III. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE Analiza wariancji w syntezie za 3 lata badań nie potwierdziła istotnego zróżnicowania w produkcyjności pszenicy ozimej w zależności od sposobu stosowania słomy (tab. 1). Zanotowano jedynie tendencję do lepszego plonowania tego zboża w obiektach: 2. słoma stosowana co drugi rok, 4. słoma stosowana każdego roku bez dodatkowego N na rozkład słomy oraz 5. słoma stosowana każdego roku jako mulcz, średnio o 1 3%, w porównaniu z obiektem kontrolnym (obiekt 1) bez stosowania słomy jako nawozu organicznego (tab. 1).

3 Porównanie skuteczności dwóch zapraw nasiennych 411 Tabela 1. Plon ziarna i słomy, elementy plonowania pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości stosowania słomy i zaprawiania ziarna ( ) Table 1. Grain and straw yield and other yielding components of winter wheat in dependence on frequency of straw fertilization and seed dressing ( ) Zaprawianie ziarna Seed dressing Obiekt Treatment Plon ziarna Grain yield [g/m 2 ] Średnia Mean Maxim 025 FS + Latitude 125 FS Jockey 201 FS Średnia Mean dla obiektu for treatment (r.n.); zaprawy seed dressing (14); interakcji interaction (44 i 31) Plon słomy Straw yield [g/m 2 ] Maxim 025 FS + Latitude 125 FS Jockey 201 FS Średnia Mean dla obiektu for treatment (25); zaprawy seed dressing (12); interakcji interaction (37 i 26) Masa 1000 ziaren Weight of 1000 kernels [g] Maxim 025 FS + Latitude 125 FS 40,0 39,1 39,1 39,3 39,5 39,4 Jockey 201 FS 39,8 40,4 39,6 40,2 39,4 39,9 Średnia Mean 39,9 39,7 39,3 39,8 39,4 39,6 dla obiektu for treatment (r.n.); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (r.n.) Liczba kłosów [szt./m 2 ] Number of ears per m 2 Maxim 025 FS + Latitude 125 FS Jockey 201 FS Średnia Mean dla obiektu for treatment (20); zaprawy seed dressing (9); interakcji interaction (28 i 20) Ciężar hektolitra Test weight [kg/hl] Maxim 025 FS + Latitude 125 FS 77,5 76,8 76,9 77,5 76,7 77,1 Jockey 201 FS 77,6 77,4 76,0 77,2 76,4 76,9 Średnia Mean 77,6 77,1 76,4 77,4 76,5 77,0 dla obiektu for treatment (1,1); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (1,6 i 1,1) 1 kontrola (bez nawożenia słomą) control (without straw fertilization) 2 słoma co drugi rok + N straw fertilization every second year with additional N 3 słoma stosowana corocznie + N straw fertilization every year with additional N 4 słoma stosowana corocznie bez N straw fertilization without every year additional N 5 słoma stosowana corocznie jako mulcz + N straw mulching every year with additional N r.n. różnica nieistotna not significant difference

4 412 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 Udowodniono natomiast istotny wpływ doboru zaprawy nasiennej przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła (niezależnie od częstotliwości stosowania słomy) na plonowanie pszenicy ozimej. Wyniki wskazują na korzystniejsze oddziaływanie zaprawy nasiennej Latitude 125 FS, po uprzednim zaprawieniu ziarna zaprawą standardową Maxim 025 FS, w porównaniu z uniwersalną zaprawą nasienną Jockey 201 FS, średnio o 2% różnica potwierdzona statystycznie. Na poszczególnych obiektach doświadczalnych (obiekty 2 5) zanotowano nieco wyższe wartości tej cechy (różnice nie potwierdzone statystycznie) zwykle o 2 3%. Natomiast na obiekcie kontrolnym (poletka bez takiego nawożenia) różnica ta sięgała 33 g/m 2, to jest 5% i była udowodniona statystycznie. W poszczególnych latach prowadzenia badań wyniki te nie układały się tak jednoznacznie, jednak częściej obserwowano wyższe plonowanie pszenicy ozimej zaprawianej zaprawą nasienną Latitude 125 FS w porównaniu z zaprawą Jockey 201 FS. Różnice te szczególnie uwidoczniły się w 2002 roku, to jest pierwszego roku badań w tym zakresie, a w czwartym roku trwania monokultury pszenicy ozimej. Wówczas udowodniono istotnie wyższą wydajność tego zboża (w następnych latach notowano jedynie tendencję do lepszego plonowania) w przypadku zaprawiania ziarna zaprawą Latitude 125 FS w porównaniu z zaprawą nasienną Jockey 201 FS przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła, średnio o około 8%. Na poszczególnych obiektach zanotowano natomiast różnice sięgające 5 16%, jednak istotność udowodniono tylko w obiekcie 2. (słoma stosowana co drugi rok) oraz 5. (słoma stosowana jako mulcz). Podobne zależności stwierdzono także w przypadku plonu słomy, jednak względne różnice były tu nieco większe (tab. 1). Ocena podstawowych elementów plonowania wskazuje, iż dorodność ziarna nie zależała istotnie od częstotliwości i sposobu nawożenia słomą oraz doboru zaprawy nasiennej przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła (tab. 1). W każdym przypadku (obiekcie) stwierdzono bowiem zbliżone wartości tej cechy. Podobne zależności wystąpiły w przypadku oceny dotyczącej gęstości ziarna w stanie usypowym (ciężar hektolitra) w zależności od zaprawiania ziarna (tab. 1). Zupełnie inaczej zależności te ułożyły się w przypadku oceny zwartości łanu pszenicy ozimej w zależności od badanych czynników, to jest sposobu nawożenia słomą oraz zaprawiania ziarna. W syntezie za 3 lata badań analiza wariancji wykazała istotnie mniejszą obsadę kłosów pszenicy ozimej w przypadku zaprawiania ziarna zaprawą nasienną Jockey 201 FS (489 kłosów/m 2 ) w porównaniu z zaprawianiem tej odmiany zaprawą Latitude 125 FS (499 kłosów/m 2 ) po uprzednim potraktowaniu ziaren zaprawą standardową Maxim 025 FS. Również w poszczególnych obiektach, gdzie do zaprawiania ziarna użyto zaprawy Jockey 201 FS (obiekt 3., 4. i 5.) jak również na kontroli (bez takiego nawożenia) liczba wykształconych pędów produkcyjnych była mniejsza o 6 20 kłosów, aniżeli tam, gdzie ziarno zaprawiono zaprawą Latitude 125 FS (tab. 1). Interesujących wyników dostarczyła także ocena obsady roślin wykonana w wybranych fazach rozwojowych pszenicy ozimej (jesiennego krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji oraz tuż przed zbiorem roślin). Wynika z niej jednoznacznie, że dobór zaprawy nasiennej przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła wywołanej obecnością grzyba Gaeumannomyces graminis nie różnicował istotnie liczby roślin podczas całego okresu wzrostu i rozwoju pszenicy ozimej (tab. 2). Na poszczególnych obiektach notowano bowiem, niezależnie od sposobu nawożenia słomą, zbliżone wartości tej cechy. W powiązaniu ze zróżnicowaną obsadą pędów produkcyjnych (co omówiono wcześniej) oznacza to, że pszenica ozima odmiany Kris istotnie lepiej krzewiła się w warunkach

5 Porównanie skuteczności dwóch zapraw nasiennych 413 przyjęcia programu ochrony roślin przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła z zaprawą nasienną Latitude 125 FS, aniżeli stosując zaprawę uniwersalną, jaką jest Jockey 201 FS. Tabela 2. Liczba roślin [szt./m 2 ] w wybranych fazach rozwojowych pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości stosowania słomy i zaprawiania ziarna ( ) Table 2. Plant density in selected growth stage of winter wheat in dependence on frequency of straw fertilization and seed dressing ( ) Zaprawianie ziarna Seed dressing Obiekt Treatment Liczba roślin/m 2 jesień Plant density per m 2 autumn Średnia Mean Maxim 025 FS + Latitude 125 FS Jockey 201 FS Średnia Mean dla obiektu for treatment (r.n.); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (r.n.) Liczba roślin/m 2 wiosna Plant density per m 2 spring Maxim 025 FS + Latitude 125 FS Jockey 201 FS Średnia Mean dla obiektu for treatment (r.n.); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (r.n.) Liczba roślin/m 2 żniwa Plant density per m 2 harvest Maxim 025 FS + Latitude 125 FS Jockey 201 FS Średnia Mean dla obiektu for treatment (25); zaprawy seed dressing (r.n.); interakcji interaction (36 i 25) Objaśnienia patrz tabela 1. Explanations see Table 1 W przeprowadzonym doświadczeniu udowodniono istotnie wyższe plony pszenicy ozimej na obiektach zaprawianych zaprawą Maxim 025 FS (zabieg stosowany jako pierwszy) oraz zaprawą Latitude 125 FS (zabieg stosowany jako drugi) w porównaniu do obiektu zaprawianego zaprawą Jockey 201 FS. Znajduje to potwierdzenie w ocenie porażenia systemu korzeniowego roślin, gdzie w fazie dojrzałości mleczno-woskowej zanotowano indeksy porażenia na poziomie odpowiednio 4,6% oraz 7,4% (tab. 3). Najsilniejsze porażenie korzeni w tej fazie rozwojowej pszenicy ozimej zanotowano tam, gdzie ziarno zaprawiono preparatem Jockey 201 FS, to jest w obiekcie kontrolnym (bez słomy) oraz w obiekcie 3. (słoma stosowana każdego roku) i 5. (słoma stosowana corocznie w formie mulczu). Jednak ogólnie należy stwierdzić, że stopień porażenia ko-

6 414 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 rzeni pszenicy ozimej odmiany Kris w poszczególnych obiektach doświadczalnych był niski, gdyż wyliczone wartości indeksu porażenia TAI nie przekraczały 10%, co według przyjętej za Korbasem i wsp. (2000) skali oznacza kategorię porażenia b porażenie słabe (tab. 3). Tabela 3. Indeksy porażenia TAI pszenicy ozimej w fazie dojrzałości mleczno-woskowej w zależności od częstotliwości stosowania słomy i zaprawiania ziarna ( ) Table 3. Take-all indices of winter wheat in milk-dough stage in dependence on frequency of straw fertilization and seed dressing ( ) Zaprawianie ziarna Seed dressing Obiekt Treatment Średnia Mean Maxim 025 FS + Latitude 125 FS 2,7 4,3 5,7 4,9 5,3 4,6 Jockey 201 FS 9,7 4,8 8,9 4,9 8,8 7,4 Średnia Mean 6,2 4,6 7,3 4,9 7,0 6,0 W przeprowadzonym eksperymencie mikropoletkowym nie uzyskano istotnego przyrostu plonu ziarna pszenicy ozimej pod wpływem zastosowanego nawożenia organicznego w postaci słomy. Wcześniejsze badania Siuty (1999) wskazują na stosunkowo mały (3 6%) i nie potwierdzony statystycznie wpływ nawożenia słomą, niezależnie od częstotliwości jej stosowania w płodozmianie, na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Także wcześniejsze badania własne (Smagacz 2005; Smagacz i Sowiński 2005) dowodzą braku istotnych zależności w produkcyjności pszenicy ozimej przy różnej częstotliwości i sposobie stosowania słomy jako nawozu organicznego. Wskazuje to, że nawożenie słomą w uproszczonych zmianowaniach zbożowych nie zawsze może kompensować niekorzystne następstwo roślin. Przeprowadzone badania potwierdzają natomiast pogląd, iż jedną z przyczyn mniejszej produkcyjności pszenicy uprawianej po sobie może być porażenie roślin przez zgorzel podstawy źdźbła, na co wskazują w swoich badaniach Bockmann i Knoth (1971), Korbas i wsp. (2000), Nadolnik i wsp. (1998) oraz Parylak i Kordas (2001). We wcześniejszych opracowaniach (Smagacz 2004, 2005) oceniono skuteczność zwalczania zgorzeli podstawy źdźbła w pszenicy ozimej stosując preparat Latitude 125 FS. Obiektem kontrolnym była wówczas pszenica ozima zaprawiana jedynie zaprawą standardową Raxil 060 FS. W niniejszej pracy podjęto natomiast próbę jednoczesnej oceny skuteczności dwóch zapraw nasiennych ukierunkowanych zasadniczo na zwalczanie zgorzeli podstawy źdźbła. Prezentowane wyniki potwierdzają większą skuteczność zaprawy Latitude 125 FS (stosowanej na ziarno uprzednio zaprawione preparatem standardowym) w ograniczeniu porażenia roślin przez G. graminis w zasiewach pszenicy ozimej w porównaniu z zaprawą nasienną Jockey 201 FS. Szczególnie uwidoczniło się to w obiekcie pozbawionym nawożenia organicznego w postaci słomy (obiekt kontrolny). Jednak z praktycznego punktu widzenia obydwie zaprawy nasienne wykazują skuteczność w ograniczeniu występowania zgorzeli podstawy źdźbła w monokulturze pszenicy ozimej, ponieważ przeciętna różnica w produkcyjności tego zboża (pomimo udowodnienia istotnej różnicy) wyniosła jedynie 2%. Również inni autorzy (Krzyzińska i wsp. 2003; Parylak i Kordas 2001; Różalski

7 Porównanie skuteczności dwóch zapraw nasiennych ; Weber 2003), jak też wcześniejsze badania własne (Smagacz 2004, 2005) potwierdzają efektywność selektywnych wobec G. graminis fungicydów. Badania oceniające skuteczność zwalczania zgorzeli podstawy źdźbła poprzez dobór odpowiednich preparatów do zaprawiania ziarna powinny być nadal kontynuowane. W środowisku mogą bowiem wytworzyć się nowe szczepy grzyba G. graminis odporne na zalecane fungicydy (substancje aktywne), co ma miejsce w przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zbóż choroby wywołanej obecnością grzyba Pseudocercosporella herpotrichoides (Korbas 2004). Wskazana jest jednak ocena większej liczby odmian pszenicy ozimej w warunkach silniejszej presji ze strony grzyba G. graminis. IV. LITERATURA Bockmann H., Knoth K.E Der verstärkte Getreidebau aus pflanzenpatologischer und pflanzenhygienischer Sicht. Z. PflSchutz PflKrankh. 78: Krzyzińska B.D., Mączyńska A., Głazek M., Sikora H Znaczenie odmiany pszenicy ozimej, przedplonu i chemicznego zaprawiania ziarna na występowanie zgorzeli podstawy źdźbła. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 43: Korbas M Choroby podstawy źdźbła możliwości i perspektywy zwalczania. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 44: Korbas M., Ławecki T., Kubiak K., Różalski K Porażenie korzeni pszenicy przez Gaeumannomyces graminis w zachodniej Polsce. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 40: Kuś J., Smagacz J Regionalne zróżnicowanie bilansu słomy. Pam. Puł. 124: Mikołajska J Płodozmian a zdrowotność roślin. Mat. Symp. Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin. Olsztyn, 7 9 września 1993: Nadolnik M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dłużniewska J Choroby grzybowe pszenicy ozimej w zależności od udziału zbóż w zmianowaniu. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 38: Parylak D., Kordas L Wpływ czynników agrotechnicznych na porażenie pszenicy ozimej przez zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis). Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 41: Podolska G. 2000/2001. Zalecenia Agrotechniczne. Technologie Uprawy Roślin. Pszenica Ozima. Wyd. IUNG, Puławy, 48 ss. Popławski Z Słoma jako Nawóz Organiczny. Wyd. IUNG, Puławy, 15 ss. Różalski K Nowe spojrzenie na zgorzel podstawy źdźbła. Konferencja Szkol. Zagadnienia ochrony roślin w aspekcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego, Puławy, cz. II: Siuta A Wpływ nawożenia słomą i biomasą międzyplonu ścierniskowego na plonowanie zbóż i wybrane wskaźniki żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467: Smagacz J Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Pam. Puł. 132: Smagacz J Wpływ doboru zaprawy nasiennej na produkcyjność dwóch odmian pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44: Smagacz J Występowanie zgorzeli podstawy źdźbła i plonowanie pszenicy ozimej uprawianej po sobie w zależności od zaprawy nasiennej oraz częstotliwości nawożenia słomą. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45: Smagacz J., Sowiński M Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy. Biul. IHAR 235: Weber Z Wrażliwość Gaeumannomyces graminis var. tritici na fungicydy. Prog. Plant. Protection/Post. Ochr. Roślin 43:

8 416 Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 JANUSZ SMAGACZ EFFICIENCY OF TWO SEED DRESSINGS AGAINST GAEUMANNOMYCES GRAMINIS VAR. TRITICI IN WINTER WHEAT MONOCULTURE IN DEPENDENCE ON METHOD OF STRAW FERTILIZATION SUMMARY Yielding and occurrence of take-all disease (Gaeumannomyces graminis) on Kris variety of winter wheat was determined in the two-factor microplot experiment. The comparison was done at 2 levels of crop protection: a) seed dressing with standard seed dressing product (Maxim 025 FS) and additional seed dressing against G. graminis (Latitude 125 FS); b) seed dressing with Jockey 201 FS (universal seed dressing product against seedling, leaf, and take-all diseases). Straw fertilization was the second factor analysed on five levels: 1) control without straw fertilization; 2) straw fertilization every second year; 3) straw fertilization every year; 4) straw fertilization every year without additional N ; 5) straw mulching. Positive effect of straw fertilization on yielding of winter wheat cultivated in monoculture was not observed. The results showed higher efficiency of Latitude 125 FS used as a second seed treatment product (after seed treatment with Maxim 025 FS) for protection against G. graminis in comparison to Jockey 201 FS seed dressing product. Key words: winter wheat, take-all disease, straw fertilization, seed dressing

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH ZAPRAW NASIENNYCH W OCHRONIE PSZENICY OZIMEJ PRZED ZGORZELĄ PODSTAWY ŹDŹBŁA (GAEUMANNOMYCES GRAMINIS) W WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro dynamikę wschodów, plonowanie oraz zdrowotność kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

Wpływ częstotliwości przyorywania słomy na występowanie patogenów podstawy źdźbła i plonowanie odmian jęczmienia jarego

Wpływ częstotliwości przyorywania słomy na występowanie patogenów podstawy źdźbła i plonowanie odmian jęczmienia jarego NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 JANUSZ SMAGACZ Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wpływ częstotliwości przyorywania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie

Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie NR 246 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 EDWARD PAŁYS MIROSŁAW KORZENIOWSKI PIOTR KRASKA BEATA KRUSIŃSKA ZOFIA RYŃ Katedra Ekologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ poziomu

Bardziej szczegółowo

Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy

Porażenie przez patogeny podstawy źdźbła i plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od częstotliwości przyorywania słomy NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 JANUSZ SMAGACZ 1 MAREK SOWIŃSKI 2 1 Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 2 Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie Instytut Uprawy,

Bardziej szczegółowo

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej 41 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 41-46 Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej Grażyna Podolska, Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 JERZY GRABIŃSKI JAN MAZUREK Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wykorzystanie nawożenia azotem przez

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ, WYSTĘPOWANIE CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA ORAZ NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY

WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ, WYSTĘPOWANIE CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA ORAZ NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY FRAGM. AGRON. 27(1) 2010, 141 150 WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ, WYSTĘPOWANIE CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA ORAZ NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY JANUSZ SMAGACZ Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności odmian pszenżyta ozimego z pszenicą ozimą lub żytem w stanowiskach po zbożach

Porównanie wydajności odmian pszenżyta ozimego z pszenicą ozimą lub żytem w stanowiskach po zbożach NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JANUSZ SMAGACZ TADEUSZ DWORAKOWSKI Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Porównanie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 5, 43 48 Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych Grażyna Podolska, Marta Wyzińska Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego

Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego NR 247 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 ANNA PŁAZA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach NR 0 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 00 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wpływ gęstości

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część I.

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część I. NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 TOMASZ ZBROSZCZYK 1 WŁADYSŁAW NOWAK 2 1 Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej

ANNALES. Marian Wesołowski, Cezary Kwiatkowski. Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LULIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 0-033 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 5, 5-375 Wrocław, Poland

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE

WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE MICHAŁ PALUCH, DANUTA

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture

The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (2) 2012 The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture Wpływ stosowania

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA PŁODOZMIANÓW ZBOŻOWYCH NA PLONOWANIE ZBÓŻ ORAZ WYBRANE CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA PŁODOZMIANÓW ZBOŻOWYCH NA PLONOWANIE ZBÓŻ ORAZ WYBRANE CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY FRAGM. AGRON. 27(4) 2010, 119 134 WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA PŁODOZMIANÓW ZBOŻOWYCH NA PLONOWANIE ZBÓŻ ORAZ WYBRANE CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY JANUSZ SMAGACZ, JAN KUŚ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ANDRZEJ WOŹNIAK Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych

Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych NR 253 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 GRAŻYNA PODOLSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Reakcja odmian pszenicy ozimej na

Bardziej szczegółowo

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 PIOTR NIERÓBCA JERZY GRABIŃSKI Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Architektura łanu żyta

Bardziej szczegółowo

Płodozmiany we współczesnym rolnictwie

Płodozmiany we współczesnym rolnictwie Kod przedmiotu Rok akad. /semestr (zimowy, letni) Nazwa przedmiotu Kierunek Typ studiów Rodzaj przedmiotu Semestr studiów 6 Punkty ECTS 2 Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/in ne) - liczba godz. Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU

PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU Fragm. Agron. 30(3) 2013, 123 131 PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU Kazimierz Noworolnik Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIA RALCEWICZ TOMASZ KNAPOWSKI Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Zaprawy. Chroni bez przerwy

Zaprawy. Chroni bez przerwy Zaprawy Chroni bez przerwy edycja 27 zaprawy problem uprawy zbóż po sobie PROBLEM UPRAWY ZBÓŻ PO SOBIE Rezygnacja z poprawnego zmianowania na rzecz zbyt częstej uprawy zbóż to zjawisko powszechnie występujące

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Choroby podstawy źdźbła pszenicy jarej w monokulturze po zastosowaniu międzyplonu i biostymulatora

Choroby podstawy źdźbła pszenicy jarej w monokulturze po zastosowaniu międzyplonu i biostymulatora Elżbieta Pytlarz Danuta Parylak Martyna Szałata Anna Lehmann, Adam Zych EPISTEME 22/2014, t. III s. 299 306 ISSN 1895-2241 Choroby podstawy źdźbła pszenicy jarej w monokulturze po zastosowaniu międzyplonu

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej

Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 KRZYSZTOF JOŃCZYK ANDRZEJ KAWALEC 1 Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 1 Stacja Doświadczalna Osiny Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na przedplon

Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na przedplon NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JANUSZ SMAGACZ Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Reakcja wybranych odmian

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń mianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Fragm. Agron. 31(1) 2014, 25 31 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Bogusława Jaśkiewicz 1 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEDPLONU I DAWEK HERBICYDU NA ARCHITEKTURĘ ŁANU PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW PRZEDPLONU I DAWEK HERBICYDU NA ARCHITEKTURĘ ŁANU PSZENICY OZIMEJ FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 175 181 WPŁYW PRZEDPLONU I DAWEK HERBICYDU NA ARCHITEKTURĘ ŁANU PSZENICY OZIMEJ MARIAN WESOŁOWSKI 1, ZBIGNIEW BONIEK 2 1 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Plonowanie pszenżyta jarego w zależności od sposobów regeneracji stanowiska w monokulturze

Plonowanie pszenżyta jarego w zależności od sposobów regeneracji stanowiska w monokulturze NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ANDRZEJ WOŹNIAK Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Plonowanie pszenżyta jarego w zależności od sposobów regeneracji

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów 11 Polish Journal of Agronomy 2015, 23, 11 17 Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze Bogusława Jaśkiewicz Zakład Uprawy Roślin Zbożowych,

Bardziej szczegółowo

Influence of soil tillage system, forecrop and kind of crop residue on spring barley infection by pathogenic fungi

Influence of soil tillage system, forecrop and kind of crop residue on spring barley infection by pathogenic fungi PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (1) 2013 Influence of soil tillage system, forecrop and kind of crop residue on spring barley infection by pathogenic fungi Wpływ sposobu uprawy

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 3 KATARZYNA PANASIEWICZ, AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA *

WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA * FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 138 144 WPŁYW TERMINU SIEWU I ZBIORU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENICY JAREJ ODMIANY NAWRA * ALICJA SUŁEK Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne

Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Określenie reakcji nowych rodów i odmian

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN Roślina: Pszenica ozima Agrofag: Septorioza liści pszenicy Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-22 Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 60 318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE Tytuł badania: "Ocena skuteczności biologicznej zapraw nasiennych w kombinacjach

Bardziej szczegółowo

The effect of intercrops on selected yield components and grain quality of spring barley cultivated in four-year s monoculture

The effect of intercrops on selected yield components and grain quality of spring barley cultivated in four-year s monoculture P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 CEZARY KWIATKOWSKI Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW MIĘDZYPLONU NA WYBRANE ELEMENTY STRUKTURY PLONU I JAKOŚĆ ZIARNA

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 7 14 PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW JAN BUCZEK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, EWA SZPUNAR-KROK, RENATA TOBIASZ-SALACH Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI

WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI EWA SOLARSKA,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

YIELDS OF THE SELECTED WINTER WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS

YIELDS OF THE SELECTED WINTER WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, A. MRÓZ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej ul. Czartoryskich 8, 24-100

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ WSKAŹNIKI EKONOMICZNE CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PSZENŻYCIE JARYM

SKUTECZNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ WSKAŹNIKI EKONOMICZNE CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PSZENŻYCIE JARYM Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1) 2010 SKUTECZNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ WSKAŹNIKI EKONOMICZNE CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PSZENŻYCIE JARYM ZDZISŁAW KANIUCZAK Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PSZENICY OZIMEJ PRZED AGROFAGAMI NA PLANTACJACH PRODUKCYJNYCH W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM

OCHRONA PSZENICY OZIMEJ PRZED AGROFAGAMI NA PLANTACJACH PRODUKCYJNYCH W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM Fragm. Agron. 28(2) 2011, 35 43 OCHRONA PSZENICY OZIMEJ PRZED AGROFAGAMI NA PLANTACJACH PRODUKCYJNYCH W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM Dariusz Jaskulski, Iwona Jaskulska, Grzegorz Osiński, Bartosz Pochylski,

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego

Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Określenie wymagań agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Porównanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Około 5,3 mln ton tj. prawie 20 % corocznych zbiorów ziarna przeznacza się w Polsce na cele konsumpcyjne. Aby ziarno mogło być przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 60 318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE Tytuł badania: "Ocena skuteczności biologicznej zapraw nasiennych w kombinacjach

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

skróci wzmocni pogrubi

skróci wzmocni pogrubi skróci wzmocni pogrubi zapobiega wyleganiu roślin zbóż rozwija pędy boczne i system korzeniowy pogrubia ścianki źdźbła hamuje wzrost elongacyjny działa także w późnych fazach rozwojowych zbóż Po co regulować

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO ROMUALD GWIAZDOWSKI

Bardziej szczegółowo

INTENSITY OF FUNGAL DISEASES OF SELECTED VARIETIES OF WINTER WHEAT CULTIVATED IN THE ORGANIC CROP PRODUCTION SYSTEMS

INTENSITY OF FUNGAL DISEASES OF SELECTED VARIETIES OF WINTER WHEAT CULTIVATED IN THE ORGANIC CROP PRODUCTION SYSTEMS Jan KUŚ, Anna MRÓZ, Krzysztof JOŃCZYK Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej INTENSITY OF FUNGAL DISEASES OF

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo