INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:"

Transkrypt

1 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: Przetarg znak: 49/dpl/15 26/09/2015 S187 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI Polska-Warszawa: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26 Punkt kontaktowy: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, Warszawa, Dział Zamówień Publicznych oraz Pozyskiwania Środków Finansowych ze Źródeł Zagranicznych, budynek E, pok. 24 Osoba do kontaktów: Małgorzata Jaroszewska Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: instytut badawczy I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków określonych w 8 pakietach. Strona 1

2 II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, Warszawa. Kod NUTS PL127 II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków określonych w 8 pakietach: Pakiet nr 1 Psychotropy; Pakiet nr 2 Antybiotyki; Pakiet nr 3 Ampułki; Pakiet nr 4 Tabletki; Pakiet nr 5 Galena; Pakiet nr 6 Narkotyki; Pakiet nr 7 Enoxaparinum, Teikoplanina; Pakiet nr 8 Nadroparinum, Fondaparinux. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Pakiet nr 1 Psychotropy; Pakiet nr 2 Antybiotyki; Pakiet nr 3 Ampułki; Pakiet nr 4 Tabletki; Pakiet nr 5 Galena; Pakiet nr 6 Narkotyki; Pakiet nr 7 Enoxaparinum, Teikoplanina; Pakiet nr 8 Nadroparinum, Fondaparinux. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: - Pakiet nr 1 Psychotropy. 1)Krótki opis 1 Alprazolamum szt. 300/ 2 Alprazolamum szt. 2100/ 3 Amitriptylinum szt. 1200/ 4 Amitriptylinum szt. 1500/ 5 Buprenorphinum szt. 250/ Strona 2

3 6 Buprenorphinum szt. 25/ 7 Buprenorphinum szt. 25/ 8 Carbamazepinum szt. 250/ 9 Chlorprothixene szt. 500/ 10 Chlorprothixene szt. 500/ 11 Citalopramum szt. 2240/ 12 Clomipramini hydrochloridum szt. 300/ 13 Clonazepamum szt. 600/ 14 Clonazepamum szt. 600/ 15 Clonazepamum szt. 500/ 16 Clozapinum szt. 500/ 17 Deksmedetomidine szt. 120/ 18 Diazepamum szt. 1250/ 19 Diazepamum szt. 600/ 20 Diazepamum szt. 1600/ 21 Dihydrocodeini tartras szt. 1800/ 22 Dikalii clorazepas szt. 120/ 23 Dikalii clorazepas szt. 150/ 24 Doxepin hydrochloride szt. 900/ 25 Doxepin hydrochloride szt. 600/ 26 Ephedrine szt. 3000/ 27 Escitalopramum szt. 280/ 28 Escitalopramum szt. 280/ 29 Estazolam szt. 3000/ 30 Flumazenilum szt. 30/ 31 Fluoxetine szt. 420/ 32 Fluoxetine szt. 300/ 33 Gabapentinum szt. 3000/ 34 Gabapentinum szt. 3000/ 35 Haloperidolum szt. 7000/ 36 Haloperidolum szt. 2000/ 37 Haloperidolum 10 ml szt. 200/ 38 Hydroxyzini hydrochloridum szt. 750/ 39 Hydroxyzini hydrochloridum szt / 40 Hydroxyzini hydrochloridum szt / 41 Lamotryginum szt. 600/ 42 Lamotryginum szt. 150/ 43 Lamotryginum szt. 150/ 44 Levomepromazinum szt. 250/ 45 Lorazepamum szt / 46 Medazepamum szt. 100/ 47 Mianserini hydrochloridum szt. 1500/ 48 Mianserini hydrochloridum szt. 1500/ 49 Midazolam szt. 3000/ 50 Midazolam szt. 1500/ 51 Midazolam rozt.do inj.+ EDTA szt / 52 Midazolam rozt.do inj.+ EDTA szt / 53 Nitrazepam szt. 1200/ 54 Olanzapinum szt. 280/ 55 Olanzapinum szt. 840/ 56 Oxazepam szt. 200/ 57 Perazinum szt. 2000/ 58 Perazinum szt. 300/ 59 Phenytoin szt. 50/ 60 Phenytoin sodium szt. 300/ 61 Pregabalinum szt. 560/ 62 Pregabalinum szt. 210/ 63 Promazini hydrochloridum szt. 6000/ 64 Quetiapinum szt. 300/ 65 Quetiapinum szt. 450/ 66 Rilmenidinum szt. 300/ 67 Risperidonum szt. 300/ 68 Risperidonum szt. 60/ 69 Sertralina szt. 2800/ 70 Sulpiridum szt. 960/ 71 Temazepamum szt. 300/ 72 Tiapridum szt. 2000/ 73 Trazodonum szt. 750/ 74 Venlafaxinum szt. 600/ Strona 3

4 75 Venlafaxinum szt. 280/ 76 Venlafaxinum szt. 420/ 77 Zolpidemi tartras szt. 8000/ 78 Zopiclonum szt. 1200/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: - Pakiet nr 2 Antybiotyki. 1)Krótki opis 1 Amikacyna szt / 2 Amikacyna szt. 300/ 3 Amokcylina + kwas klawulanowy szt / 4 Amokcylina + kwas klawulanowy szt / 5 Amoksycylina + kwas klawulanowy szt. 2730/ 6 Amoxicillinum szt. 3200/ 7 Amphotericin B szt. 220/ 8 Amphotericin B szt. 100/ 9 Ampicillinum trihydricum szt. 2000/ 10 Azithyromycin szt. 240/ 11 Azithyromycin szt. 720/ 12 Cefadroxilum szt. 2400/ 13 Cefazolinum i.v. i.m. szt / 14 Cefepimum sub.sucha szt. 200/ 15 Cefepimum sub.sucha szt. 500/ 16 Cefoperazon / Sulbactam szt. 50/ 17 Cefotaximum szt. 1400/ 18 Ceftazidimum szt. 5000/ 19 Ceftazidimum szt. 5000/ 20 Ceftriaxonum szt. 500/ 21 Ceftriaxonum szt / 22 Cefuroxime szt. 3000/ 23 Cefuroxime szt. 300/ 24 Cefuroxime szt. 50/ 25 Cefuroxime szt / 26 Ciprofloxacinum szt. 8000/ 27 Ciprofloxacinum szt. 8000/ 28 Ciprofloxacinum szt. 200/ 29 Ciprofloxacinum szt / 30 Ciprofloxacinum szt. 3000/ 31 Ciprofloxacinum szt / 32 Clarithromycinum szt. 700/ 33 Clarithromycinum szt. 7000/ 34 Clarithromycinum szt. 1000/ 35 Clindamycini phosphas szt. 3000/ 36 Clindamycini phosphas szt. 2750/ 37 Clindamycinum szt. 480/ 38 Clindamycinum szt. 2880/ 39 Cloxacillin sodium szt. 1500/ 40 Cloxacillin sodium szt. 640/ 41 Colistimethatum natricum szt / 42 Doxycyclinum szt. 150/ 43 Doxycyclinum szt. 500/ 44 Fidaksomycyna szt. 200/ 45 Fluconazolum szt. 8000/ 46 Fluconazolum szt. 2100/ 47 Fluconazolum szt. 8960/ 48 Fosamil ceftaroliny szt. 250/ 49 Gentamicinum i.v. szt. 500/ 50 Gentamicinum i.v. szt. 500/ 51 Gentamicinum i.v. i.m. szt. 5000/ 52 Imipenemum + Cilastatinum szt / 53 Itroconazolum szt. 9800/ Strona 4

5 54 Levofloxacinum szt. 1000/ 55 Levofloxacinum szt. 5000/ 56 Levofloxacinum szt. 8000/ 57 Levofloxacinum szt. 500/ 58 Linezolidum szt. 600/ 59 Linezolidum rozt.do wl.doż. szt. 4000/ 60 Meropenemum szt / 61 Meropenemum szt. 2500/ 62 Meropenemum * ) szt / 63 Meropenemum * ) szt. 1500/ 64 Metronidazolum szt / 65 Metronidazolum szt / 66 Moxifloxacin szt. 70/ 67 Mykafunginum szt. 500/ 68 Neomycinum szt. 160/ 69 Nystatin szt. 160/ 70 Ofloxacinum szt. 800/ 71 Pefloxacinum szt. 50/ 72 Penicillinum crystalisatum szt. 100/ 73 Penicillinum crystalisatum szt. 100/ 74 Phenoxymethylpenicillinum kalium szt. 240/ 75 Piperacillinum + Tazobactamum szt / 76 Streptomycinum szt. 60/ 77 Sulbactam / Ampicillin szt. 4000/ 78 Tobramycinum szt. 2500/ 79 Vancomycinum szt. 1500/ 80 Vancomycinum szt. 3000/ 81 Vancomycinum z możliwością podania p.o. szt. 500/ 82 Voriconazolum szt. 1000/ 83 Voriconazolum szt. 1600/ * ) Wymagana stabilność roztworu gotowego do podania w temp stopni C powyżej 1 godziny. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: - Pakiet nr 3 Ampułki. 1)Krótki opis 1 Acetylcysteinum szt. 7500/ 2 Acidum ascorbicum szt / 3 Acidum tranexamicum szt. 3500/ 4 Adenosinum szt. 60/ 5 Albumina ludzka szt. 2000/ 6 Albumina ludzka szt. 800/ 7 Alteplasum 1 fl s.such.+roz. szt. 8/ 8 Ambroxolum szt / 9 Amiodaronum szt / 10 Antazolini mesilas szt. 100/ 11 Antithrombin III inj.doż. szt. 3/ 12 Atropinum szt / 13 Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum szt. 4000/ 14 Calcii chloridum inj.doż. szt / 15 Calcium gluconate szt. 750/ 16 Chlorpromazinum inj.doż. szt. 1300/ 17 Cisatracurium szt. 500/ 18 Cyanocobalaminum szt. 1500/ 19 Cyanocobalaminum szt. 125/ 20 Dalteparinum natricum szt / 21 Dalteparinum natricum szt. 400/ 22 Dalteparinum natricum szt. 300/ 23 Dexamethasoni natrii phosphas szt. 8000/ 24 Dexamethasoni natrii phosphas szt. 3000/ 25 Digoxinum szt. 200/ 26 Dobutamine hydrochloride szt. 4200/ Strona 5

6 27 Dopamini hydrochloridum szt. 4500/ 28 Drotaverini hydrochloridum szt. 2500/ 29 Epinephrinum szt. 3600/ 30 Esomeprazolum szt / 31 Etamsylatum szt / 32 Etomidate sulfate szt. 500/ 33 Ferri hydroxidum saccharum szt. 1750/ 34 Ferri isomaltosidum szt. 100/ 35 Ferri isomaltosidum szt. 100/ 36 Filgrastimum szt. 60/ 37 Filgrastimum szt. 350/ 38 Furosemidum szt / 39 Ganciclovir sodium szt. 500/ 40 Glucagon szt. 2/ 41 Glucosum inj. szt. 1250/ 42 Glucosum inj. szt. 500/ 43 Heparinum natricum szt. 2200/ 44 Hydrocortisonum (bursztynian sodowy) szt / 45 Immunoglobulinum szt. 150/ 46 Insulina TYPU Gensulin M 30 szt. 200/ 47 Insulina TYPU Gensulin M 50 szt. 75/ 48 Insulina TYPU Gensulin N szt. 325/ 49 Insulina TYPU Gensulin R szt. 1500/ 50 Kalii canrenoas szt. 2000/ 51 Kalii chloridum szt / 52 Ketoprofen szt / 53 Lidocainum hydrochloridum szt. 4750/ 54 Lidocainum hydrochloridum szt. 5000/ 55 Lidocainum hydrochloridum szt / 56 Lidocainum hydrochloridum szt. 650/ 57 Lidocainum hydrochloridum szt. 800/ 58 Magnesium sulf. szt. 9000/ 59 Metamizolum natricum szt. 7500/ 60 Methylprednisolone acetate zawiesina szt. 250/ 61 Methylprednisolonum liofilizat + rozp. szt / 62 Methylprednisolonum liofilizat + rozp. szt. 500/ 63 Metoclopramidi hydrochloridum szt / 64 Metoprololi tatras szt. 1000/ 65 Mivacurii chloridum szt. 75/ 66 Naloxoni hydrochloridum szt. 500/ 67 Natrii hydrocarbonas inj.doż. 8,4 % szt. 5500/ 68 Neostigminum szt / 69 Norepinephrine tartrate szt. 9000/ 70 Norepinephrine tartrate szt. 5000/ 71 Omeprazolum szt. 4000/ 72 Ondansetronum szt / 73 Ornithini aspartas szt. 150/ 74 Pantoprazolum inj.doż. szt / 75 Papaverini hydrochloridum szt. 350/ 76 Paracetamol szt / 77 Pentoxifylline szt. 100/ 78 Phytomenadione szt. 1200/ 79 Propofolum szt. 6000/ 80 Propofolum szt / 81 Propranolol h/chloride szt. 200/ 82 Protamini sulfas szt. 60/ 83 Prothromplex total NF inj. szt. 20/ 84 Pseudomonas aeruginosa Vaccine szt. 100/ 85 Pyridoxine szt. 2250/ 86 Rocuronii bromidum szt. 8000/ 87 Salbutamolum płyn do inh. szt / 88 Salbutamolum r-r do wstrzykiwań szt. 100/ 89 Sewofluran z dozownikiem na stałe zamontowanym do flakonu szt. 40/ 90 Sugammadeks szt. 600/ 91 Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum szt / 92 Suxamethonii chloridum szt. 1600/ 93 Szczepionka tężcowa adsorbowana szt. 150/ 94 Theophylline szt. 150/ 95 Thiamine szt / Strona 6

7 96 Tramadoli hydrochloridum szt. 150/ 97 Tramadoli hydrochloridum szt. 3500/ 98 Tuberkulin PPD RT23 szt. 350/ 99 Urapidil szt. 1000/ 100 Valproic acid szt. 240/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 Nazwa: - Pakiet nr 4 Tabletki. 1)Krótki opis 1 Acarbose szt. 1200/ 2 Acarbose szt. 1200/ 3 Acebutololum szt. 1200/ 4 Acenocoumarolum szt. 300/ 5 Acenocoumarolum szt. 3900/ 6 Acetazolamidum szt. 150/ 7 Acetylcysteinum szt / 8 Acetylcysteinum szt / 9 Acetylsalicylic acid szt. 2600/ 10 Acetylsalicylic acid tabl.dojelit. szt / 11 Aciclovirum szt. 2550/ 12 Aciclovirum szt. 1200/ 13 Aciclovirum szt. 1200/ 14 Acidum Ascorbicum + Calcii lactogluconas + Vit. D szt. 1200/ 15 Acidum ascorbicum + ferrosi sulfas (Fe2+) szt. 7500/ 16 Acidum ascorbicum + Hesperidinum + Rusci aculeati extractum siccum szt. 450/ 17 Acidum folicum szt. 4500/ 18 Acidum folicum szt. 6000/ 19 Acidum mefenamicum szt. 1500/ 20 Acidum pipemidicum szt. 100/ 21 Acidum ursodeoxycholicum szt / 22 Albendazole szt. 20/ 23 Alendronic acid szt. 200/ 24 Alfacalcidol szt. 2500/ 25 Alfacalcidol szt / 26 Allopurinolum szt. 600/ 27 Allopurinolum szt / 28 Aloe ext.sic.boldinum szt. 450/ 29 Aluminii acetotartras szt. 1200/ 30 Ambenonii chloridum szt. 500/ 31 Ambroxolum szt / 32 Amilorid + Hydrochlorothiazide szt. 1750/ 33 Amilorid + Hydrochlorothiazide szt. 4250/ 34 Amiodaronum szt. 5100/ 35 Amlodipinum szt / 36 Amlodipinum szt. 9000/ 37 Apixaban szt. 280/ 38 Atenololum szt. 360/ 39 Atenololum szt. 3600/ 40 Atorvastatinum szt / 41 Azathioprinum szt. 8000/ 42 Azathioprinum szt. 500/ 43 Baclofenum szt. 1500/ 44 Baclofenum szt. 500/ 45 Benazepril hydrochloride szt. 280/ 46 Benazepril hydrochloride szt. 140/ 47 Bencyclani fumaras szt. 1200/ 48 Benfothiaminum + Pirydoxini hydrochloridum szt. 300/ 49 Betahistine dihydrochloride szt. 3000/ 50 Betahistine dihydrochloride szt. 2700/ 51 Betaxolol h/chloride szt. 2520/ 52 Bisacodylum szt. 300/ Strona 7

8 53 Bisoprololum szt. 8960/ 54 Bisoprololum szt / 55 Bromhexinum szt / 56 Bromocriptine szt. 300/ 57 Calcii dobesilas szt. 150/ 58 Calcii lactogluconas szt. 6000/ 59 Calcium carbonicum szt / 60 Candesartan cilexetil szt. 700/ 61 Candesartan cilexetil szt. 980/ 62 Captoprilum szt. 6600/ 63 Captoprilum szt. 4500/ 64 Carbamazepinum szt. 2250/ 65 Carbamazepinum CR szt. 1750/ 66 Carbamazepinum CR szt. 500/ 67 Carvedilolum szt. 5400/ 68 Carvedilolum szt. 3600/ 69 Carvedilolum szt. 1200/ 70 Cetirizinum szt. 6200/ 71 Chloroquine diphosphate szt. 600/ 72 Chlortalidonum szt. 700/ 73 Cholecalciferolum szt. 900/ 74 Cholecalciferolum szt. 1800/ 75 Cilazaprilum szt. 600/ 76 Cilazaprilum szt. 600/ 77 Cilazaprilum szt. 600/ 78 Cilazaprilum szt. 450/ 79 Cinnarizinum szt. 750/ 80 Cisapride szt. 150/ 81 Clemastini fumaras szt. 2100/ 82 Clonidine hydrochloride szt. 1250/ 83 Clopidogrel szt. 3640/ 84 Codeinum+Guaiacolsulfonatum szt / 85 Colchicine szt. 800/ 86 Dabigatran etexilate szt. 150/ 87 Dabigatran etexilate szt. 450/ 88 Desmopressin Melt szt. 750/ 89 Dexamethasonum szt / 90 Diclofenacum szt / 91 Digoxinum szt. 1800/ 92 Digoxinum szt. 1200/ 93 Diltiazemum szt. 8000/ 94 Diltiazemum szt. 750/ 95 Diltiazemum szt. 150/ 96 Dimeticonum szt / 97 Diosminum szt. 4200/ 98 Diphenoxylati h/chlor. + Atropini sulf. szt. 200/ 99 Doxazosinum szt. 1800/ 100 Doxazosinum szt. 6000/ 101 Drotaverini hydrochloridum szt / 102 Drotaverini hydrochloridum szt. 1400/ 103 Enalaprili maleas szt / 104 Enalaprili maleas szt / 105 Eplerenonum szt. 900/ 106 Eplerenonum szt. 200/ 107 Etamsylatum szt / 108 Ethambutolum szt. 5000/ 109 Fenofibrate szt. 900/ 110 Fenofibratum szt. 1800/ 111 Ferrosi sulfas Fe++ szt. 4500/ 112 Fexofenadini hydrochloridum szt. 400/ 113 Finasteride szt. 6000/ 114 Fludrocortisone acetate szt. 300/ 115 Flunarizinum szt. 300/ 116 Furaginum szt / 117 Furosemidum szt / 118 Gliclazidum szt. 9600/ 119 Gliclazidum szt. 1200/ 120 Glimepiridum szt. 4500/ 121 Glimepiridum szt. 2250/ Strona 8

9 122 Glipizidum szt. 450/ 123 Hydrochlorothiazidum szt. 7500/ 124 Hydrocortisonum szt. 1400/ 125 Ibuprofen szt. 7200/ 126 Indapamidum szt. 1600/ 127 Indapamidum szt. 2700/ 128 Iprazochromum szt. 300/ 129 Isosorbidi dinitras szt. 600/ 130 Isosorbidi mononitras szt. 280/ 131 Isosorbidi mononitras szt. 1500/ 132 Isosorbidi mononitras szt. 2750/ 133 Isosorbidi mononitras szt. 300/ 134 Isosorbidi mononitras tabl.o przedł.uwaln. szt. 1200/ 135 Isosorbidi mononitras tabl.o przedł.uwaln. szt. 1350/ 136 Ivabradine szt. 560/ 137 Kalii chloridum szt / 138 Kalii chloridum szt / 139 Ketoprofen szt / 140 Ketoprofen szt / 141 Lacidipine szt. 2240/ 142 Lacidipine szt. 1400/ 143 Lactobacillus helveticus R0052, lactobacillus rhamnosus R0011 szt / 144 Lercanidipini hydrochloridum szt. 900/ 145 Lercanidipini hydrochloridum szt. 300/ 146 Levetiracetam szt. 500/ 147 Levodopa + benserazyd szt. 2500/ 148 Levothyroxinum natricum szt / 149 Levothyroxinum natricum szt / 150 Lisinoprilum szt. 2240/ 151 Lisinoprilum szt. 3080/ 152 Loperamidum szt / 153 Loratadinum szt. 2400/ 154 Losartan potassium szt / 155 Losartan potassium + Hydrochlorothiazidum szt. 2240/ 156 Lovastatinum szt. 420/ 157 Magnesium aspartas Mg2+ szt / 158 Mebeverini hydrochloridum szt. 900/ 159 Melatoninum szt. 1800/ 160 Mesalazine szt. 1200/ 161 Metamizolum natricum szt. 7200/ 162 Metformini hydrochloridum szt / 163 Metformini hydrochloridum szt / 164 Metformini hydrochloridum szt. 600/ 165 Metformini hydrochloridum szt. 300/ 166 Metformini hydrochloridum szt. 1500/ 167 Methylodopum szt. 500/ 168 Methylprednisolonum szt. 5500/ 169 Methylprednisolonum szt. 7800/ 170 Metildigoxinum szt. 900/ 171 Metoclopramidum szt. 7500/ 172 Metoprolol tartrate ZOK szt. 7560/ 173 Metoprolol tartrate ZOK szt. 7840/ 174 Metoprolol tartrate ZOK szt. 2800/ 175 Metoprololi tartras szt / 176 Molsidominum szt. 1200/ 177 Montelukast sodium szt. 1820/ 178 Mycophenolas mofetil szt. 750/ 179 Nebivololum szt. 9800/ 180 Nicergoline szt. 2700/ 181 Nicotinamide szt. 200/ 182 Nifuroxazidum szt. 7200/ 183 Nitrendipinum szt. 6600/ 184 Nitrendipinum szt. 900/ 185 Norfloxacinum szt. 800/ 186 Omeprazolum szt / 187 Ondansetron szt. 800/ 188 Opipramolum szt. 2000/ 189 Ornithine aspartate szt / 190 Oseltamivirum szt. 2200/ Strona 9

10 191 Pancreatin szt. 400/ 192 Pancreatin szt / 193 Pancreatyna (Amylasum, Lipasum, Proteasum ) szt. 3500/ 194 Pancreatyna (Amylasum, Lipasum, Proteasum) szt / 195 Pantoprazolum szt / 196 Pantoprazolum szt / 197 Paracetamolum szt / 198 Pentoxifyllinum szt. 600/ 199 Pentoxifyllinum szt. 6000/ 200 Pentoxifyllinum szt. 2000/ 201 Perindoprilum szt. 7500/ 202 Perindoprilum szt. 1500/ 203 Perindoprilum szt. 300/ 204 Perindoprilum szt. 150/ 205 Phospholipidum essentiale szt / 206 Phytomenadione szt. 3900/ 207 Piracetamum szt. 1800/ 208 Piracetamum szt. 4800/ 209 Prednisolonum szt. 300/ 210 Prednisonum szt / 211 Prednisonum szt / 212 Prednisonum szt. 600/ 213 Prednisonum szt / 214 Preparat złożony typu Alax szt. 4000/ 215 Preparat złożony typu Raphacholin C szt. 6000/ 216 Preparat złożony zawierający bakterie kwasu mlekowego typu Trilac szt / 217 Promethazine szt. 100/ 218 Promethazine szt. 200/ 219 Propafenonum szt. 9000/ 220 Propranololum szt. 4500/ 221 Propranololum szt. 1500/ 222 Propylthiouracilum szt. 900/ 223 Pyrazinamidum szt. 5000/ 224 Pyridostigminum szt. 4500/ 225 Pyridoxine szt. 2500/ 226 Quinapril szt. 1050/ 227 Quinapril szt. 1200/ 228 Quinapril szt. 600/ 229 Ramipril szt. 1500/ 230 Ramipril szt / 231 Ramipril szt / 232 Ramipril szt. 9800/ 233 Ranitidinum szt / 234 Riboflavin szt. 500/ 235 Rifampicinum szt. 1500/ 236 Rifampicinum szt. 2500/ 237 Rifampicinum + Isoniazidum szt. 3000/ 238 Rifampicinum + Isoniazidum szt. 1000/ 239 Rifaximinum szt. 1400/ 240 Rivaroxaban szt. 1680/ 241 Rivaroxaban szt. 3920/ 242 Rivastigminum szt. 140/ 243 Rosuvastatinum szt. 7500/ 244 Rosuvastatinum szt. 4500/ 245 Sildenafilum szt. 100/ 246 Sildenafilum szt. 400/ 247 Simvastatinum szt / 248 Sirolimusum szt. 600/ 249 Sotalol hydrochloride szt. 1350/ 250 Sotalol hydrochloride szt. 2400/ 251 Spironolactonum szt / 252 Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum szt. 2000/ 253 Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum szt. 3000/ 254 Sulfasalazinum EN szt. 3500/ 255 Sulodexidum szt. 500/ 256 Tacrolimusum szt. 90/ 257 Tacrolimusum szt. 300/ 258 Tamsulosin h/chloride szt. 7500/ 259 Telmisartan szt. 3080/ Strona 10

11 260 Telmisartan szt. 1680/ 261 Telmisartanum szt. 280/ 262 Telmisartanum szt. 700/ 263 Theophyllinum CR retard szt. 2100/ 264 Theophyllinum long szt. 2550/ 265 Theophyllinum long szt. 2400/ 266 Theophyllinum tabl.o przedł.uwaln. szt. 7500/ 267 Thiamazolum szt / 268 Thiamazolum szt. 750/ 269 Thiamazolum szt. 500/ 270 Thiamine szt. 1750/ 271 Thiethylperazine malate szt. 4000/ 272 Tianeptinum szt. 4800/ 273 Ticlopidinum szt. 900/ 274 Timonacicum szt. 3000/ 275 Tolperisoni hydrochloridum szt. 1200/ 276 Tolperisoni hydrochloridum szt. 900/ 277 Torasemide szt. 7800/ 278 Torasemide szt. 3000/ 279 Tramadoli h/chloridum + Paracetamolum szt / 280 Tramadoli hydrochloridum szt / 281 Tramadoli hydrochloridum Retard szt / 282 Trandolapril szt. 560/ 283 Trandolapril szt. 560/ 284 Tranexamic acid szt. 700/ 285 Triamcinolone szt. 200/ 286 Trimebutini maleas szt. 7000/ 287 Trimetazidini dihydrochloridum szt. 3000/ 288 Trimetazidini dihydrochloridum szt. 3600/ 289 Trimetazidini dihydrochloridum tabl.powl. szt. 2400/ 290 Valganciclovir szt. 120/ 291 Valproate sodium Chrono szt. 2400/ 292 Valproate sodium Chrono szt. 3300/ 293 Valsartanum szt. 5600/ 294 Valsartanum szt. 5600/ 295 Verapamilum szt. 2600/ 296 Verapamilum szt. 500/ 297 Verapamilum szt. 3000/ 298 Verapamilum szt. 1200/ 299 Verapamilum szt. 1200/ 300 Vinpocetine szt / 301 Vitamine B compositum szt. 3000/ 302 Warfarinum natricum szt. 2000/ 303 Warfarinum natricum szt. 2500/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 5 Nazwa: - Pakiet nr 5 Galena. 1)Krótki opis 1 Aciclovirum szt. 70/ 2 Aciclovirum szt. 10/ 3 Acidum salicylicum+flumetasonum szt. 5/ 4 Alkohol poliwinylowy op. 200/ 5 Allantoinum szt. 100/ 6 Allantoinum, Dexpanthenolum ( 20 mg + 50 mg/g) szt. 800/ 7 Aluminii acetotartras szt. 1000/ 8 Ambroxolum szt. 700/ 9 Amikacin szt. 25/ 10 Aparat do inhalacji leku Spiriva szt. 500/ 11 Atropine sulphate szt. 5/ 12 Balsam na odleżyny typu ANTICUBIT szt. 1000/ 13 Barium sulfuricum szt. 50/ Strona 11

12 14 Beklometazon + Formoterol szt. 200/ 15 Betamethasone + Gentamycin szt. 50/ 16 Betamethasone + salicylic acid szt. 15/ 17 Bisacodylum szt. 6500/ 18 Bismuthum subgallate szt. 600/ 19 Boric acid 1000 g szt. 500/ 20 Bromhexinum 120 ml szt. 300/ 21 Budesonide + Formoterol szt. 40/ 22 Budesonide + Formoterol szt. 100/ 23 Budesonidum szt. 25/ 24 Budesonidum szt / 25 Budesonidum szt. 6000/ 26 Budesonidum szt. 3000/ 27 Budezonidum szt. 300/ 28 Calcium + Cholecalciferolum+ Ac. Ascorbicum szt. 3000/ 29 Calcium polystyrene sulfonate szt. 5/ 30 Chloramphenicolum szt. 70/ 31 Chloramphenicolum szt. 40/ 32 Chlorek etylu szt. 20/ 33 Ciclesonide szt. 100/ 34 Clobetasol propionate szt. 10/ 35 Clotrimazolum szt. 200/ 36 Clotrimazolum szt. 480/ 37 Collagenasum szt. 140/ 38 Czopki p/ hemoroidom jak HEMORECTAL szt. 1200/ 39 Dexamethasone szt. 40/ 40 Dexamethasonum 32,5g ( 55 ml ) szt. 40/ 41 Dexpanthenolum szt. 100/ 42 Dexpanthenolum szt. 30/ 43 Diclofenacum szt. 1200/ 44 Diclofenacum szt. 5000/ 45 Diethylamini salicylas+ Escinum szt. 30/ 46 Dihydroxyaluminii natrii carbonas szt. 450/ 47 Dimeticon szt. 60/ 48 Dimetindeni maleas szt. 5/ 49 Diosmectite szt. 150/ 50 Diphenhydramine hydrochloride+naphazoline nitrate op. 5/ 51 Dornaza alfa szt. 60/ 52 Dorzolamidum szt. 10/ 53 Erythromycin cyclocarbonate szt. 5/ 54 Ethacridini lactas szt. 10/ 55 Fenoteroli hydrobromidum 200 daw.(10 ml) szt. 150/ 56 Fludrocortisone acetate szt. 35/ 57 Fludrocortisonum+Gramicidinum+Neomycinum szt. 120/ 58 Fluocinoloni acetonidum 15 g szt. 5/ 59 Fluticasone furoate szt. 5/ 60 Fluticasoni propionas szt / 61 Fluticasoni propionas szt. 600/ 62 Fluticasoni propionas + Salmeterolum szt. 200/ 63 Fluticasoni propionas + Salmeterolum szt. 60/ 64 Formoterol szt. 15/ 65 Formoterol fumarate szt / 66 Formoteroli fumaras dihydricus szt. 45/ 67 Gelatum Aluminii Phosphorici szt. 350/ 68 Gentamycyna szt. 15/ 69 Gliceryna a 1 kg op. 8/ 70 Glikopironium szt. 3000/ 71 Glucosum a 1kg op. 45/ 72 Glyceroli suppositoria szt. 6500/ 73 Glyceryl trinitrate szt. 20/ 74 Guttae stomachicae szt. 10/ 75 Gutte Cardiacae szt. 10/ 76 Heparinum natricum szt. 550/ 77 Hydrocortisoni butyras szt. 15/ 78 Hydrocortisonum szt. 800/ 79 Hydrocortisonum,Oxytetracyclinum szt. 65/ 80 Hydrocortisonum+Oxytetrac.+Polymyxinum B szt. 5/ 81 Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum szt. 20/ 82 Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum szt. 20/ Strona 12

13 83 Indakaterol szt. 4500/ 84 Ipratropii bromidum 15 ml (200 daw) szt. 1000/ 85 Ipratropii bromidum 20 ml szt. 3300/ 86 Ipratropii bromidum, Fenoteroli h/bromide ( 200 daw.) szt. 50/ 87 Ipratropii bromidum, Fenoteroli hydrob. 20 ml szt. 700/ 88 Jałowa wchłanialna gąbka żelatynowa TYPU Spongostan szt. 250/ 89 Jałowa wchłanialna gąbka żelatynowa TYPU Spongostan szt. 1500/ 90 Jecoris aselli oil szt. 10/ 91 Kalium hypermanganicum op. 10/ 92 Krem pielęgnacyjny jak SUDOCREM szt. 300/ 93 Krem pielęgnacyjny jak SUDOCREM szt. 300/ 94 Lactulosum 150 ml szt. 2200/ 95 Latanoprost szt. 20/ 96 Lidocainum hydrochloridum 38 g szt. 700/ 97 Lidocainum hydrochloridum A szt. 800/ 98 Lidocainum hydrochloridum U szt. 120/ 99 Maść arnikowa szt. 20/ 100 Maść ichtiolowa szt. 20/ 101 Maść o działaniu hemostatycznym jak EMOFIX szt. 35/ 102 Megestrol acetate szt. 150/ 103 Methylprednisolone aceponate szt. 10/ 104 Metronidazole szt. 50/ 105 Metronidazolum szt. 5/ 106 Mupirocinum szt. 80/ 107 Mupirocinum 15 g szt. 50/ 108 Natamycyna + Hydrocortyson + Neomycyna szt. 15/ 109 Natrii dihydrophosphas,natrii hydrophos 150 ml szt. 1500/ 110 Natrii tetraboras szt. 1000/ 111 Neomycin sulphate szt. 130/ 112 Neomycini sulf. 55 ml szt. 150/ 113 Nicethamidum 15 ml szt. 5/ 114 Nystatinum szt. 850/ 115 Ofloxacin szt. 10/ 116 Paracetamolum szt. 100/ 117 Paraffinum liquidum 100 g szt. 200/ 118 Permethrinum szt. 15/ 119 Phenylbutazonum 30 g szt. 250/ 120 Pianka pielęgnacyjna jak MENALIND szt. 450/ 121 Pilocarpinum op. 5/ 122 Płyn do płukania jamy ustnej Jak CORSODYL szt. 600/ 123 Potassium citrate szt. 9000/ 124 Povidone-iodinne 30 ml szt. 1100/ 125 Povidonum iodinatum szt. 500/ 126 Preparat na wszy i ich jaja (gnidy) typu HEDRIN szt. 15/ 127 Preparat złożony pochodzenia naturalnego do dezynfekcji jamy ustnej Typu DENTOSEPT A szt. 10/ 128 Proxymetacaine h/chloride szt. 10/ 129 Retinol szt. 40/ 130 Saccharomyces boulardii szt. 800/ 131 Salbutamol szt. 650/ 132 Salmeterolum szt. 120/ 133 Salmeterolum szt. 80/ 134 Sodium polystyrene sulfonate szt. 15/ 135 Spirytus salicylowy szt. 120/ 136 Sulfacetamidum natricum ( minimsy ) szt. 3600/ 137 Sulfathiazolum argentum 40 g szt. 400/ 138 Syrop uspakajający jak NEOSPASMINA szt. 500/ 139 Thiethylperazinum szt. 2160/ 140 Timololi maleas 5 ml szt. 5/ 141 Timololi maleas 5 ml szt. 10/ 142 Tinctura Menthae piperitae szt. 10/ 143 Tiotropium szt / 144 Tocopherol szt. 40/ 145 Tramadoli hydrochloridum szt. 12/ 146 Tropicamidum op. 15/ 147 Ung. Cholesteroli op. 10/ 148 Vaselinum album szt. 120/ 149 Vitamin F szt. 150/ 150 Vitamin F szt. 20/ 151 Vitamin F szt. 250/ Strona 13

14 152 Vitamina A + D Panthenol szt. 50/ 153 Woda utleniona 100 g szt. 200/ 154 Woda utleniona 1000 g szt. 50/ 155 Xylometazoline h/chloride szt. 50/ 156 Xylometazoline h/chloride szt. 30/ 157 Zinci oxydum 20 g szt. 5/ 158 Żel do oczu jak LAKRIPOS szt. 120/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 6 Nazwa: - Pakiet nr 6 Narkotyki. 1)Krótki opis 1 Fentanyl szt / 2 Fentanyl szt / 3 Fentanyl szt. 350/ 4 Fentanyl szt. 400/ 5 Fentanyl szt. 25/ 6 Methadoni hydrochloridum szt. 50/ 7 Methadoni hydrochloridum szt. 100/ 8 Morphinum szt. 4800/ 9 Morphinum szt. 4200/ 10 Morphinum sulfas szt. 4500/ 11 Morphinum sulfas szt / 12 Sufentanilum szt. 1250/ 13 Pethidinum szt. 1500/ 14 Sufentanilum szt. 100/ 15 Oxycodoni hydrochloridum szt. 1200/ 16 Oxycodoni hydrochloridum szt. 300/ 17 Oxycodoni hydrochloridum szt. 2500/ 18 Oxycodoni hydrochloridum szt. 1500/ 19 Morphinum sulfas szt. 900/ 20 Remifentanil hydrochloridum szt. 100/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 7 Nazwa: - Pakiet nr 7 Enoxaparinum, Teikoplanina. 1)Krótki opis 1 Enoxaparinum natricum szt / 2 Enoxaparinum natricum szt / 3 Enoxaparinum natricum szt. 5000/ 4 Enoxaparinum natricum szt. 2500/ 5 Enoxaparinum natricum szt. 150/ 6 Teikoplanina szt. 150/ 7 Teikoplanina szt. 700/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Strona 14

15 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 8 Nazwa: - Pakiet nr 8 Nadroparinum, Fondaparinux. 1)Krótki opis 1 Nadroparinum calcium szt. 4500/ 2 Nadroparinum calcium szt. 1000/ 3 Nadroparinum calcium szt. 1500/ 4 Nadroparinum calcium szt. 500/ 5 Nadroparinum calcium szt. 40/ 6 Fondaparinux szt. 1200/ 7 Fondaparinux szt. 150/. 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )Wielkość lub zakres Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1.Wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100 PLN), gdy złożona jest oferta na wszystkie pakiety od 1 do 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium ma być wnoszone na cały okres związania ofertą. 2.W przypadku składania ofert na poszczególne pakiety kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych podanych poniżej: Pakiet Nr 1: 8 900,00 PLN (słownie: osiem tysięcy dziewięćset 00/100 PLN); Pakiet Nr 2: ,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 PLN); Pakiet Nr 3: ,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100 PLN); Pakiet Nr 4: ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 PLN); Pakiet Nr 5: ,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta 00/100 PLN); Pakiet Nr 6: 8 700,00 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset 00/100 PLN); Pakiet Nr 7: ,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 PLN); Pakiet Nr 8: 2 900,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100 PLN). III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Faktury będą płatne w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena zostanie dokona na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła spełnia lub nie spełnia. I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Strona 15

16 ofert; 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I ppkt 2 7, oferta musi zawierać: II. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. IV. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II i III, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zakresie obejmującym treść wskazaną w pkt II pkt 1) i 3) oraz pkt. III, złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie obejmującym treść wskazaną w pkt II pkt 2), w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. V. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. VI. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest uprawniony do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2015, poz. 28 z późn. zm.). (dotyczy Pakietu nr 1, nr 2) VI.1 Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnego z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2015, poz. 28 z późn. zm.); (oprócz poz. 58, 189 w Pakiecie nr 4, poz. 5,10,12,88,89,92,93,120,126,152 w Pakiecie nr 5) 2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. Strona 16

17 III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Termin dostawy. Waga 1 IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 49/dpl/15 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: :00 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Strona 17

18 VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; b) na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 10 dni od daty zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 jeżeli zostały przesłane w inny sposób; d) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt a do ppkt c. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych mgr Włodzimierz Pomianowski Strona 18

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: 49/dpl/15 22/10/2015 S205 Państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe URBIS Sp. z o.o. ul. B.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe URBIS Sp. z o.o. ul. B. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe URBIS Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 24/25 Punkt kontaktowy: URBIS Spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Polska-Rabka-Zdrój: Różne meble i wyposażenie 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rabka-Zdrój: Różne meble i wyposażenie 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315503-2013:text:pl:html Polska-Rabka-Zdrój: Różne meble i wyposażenie 2013/S 183-315503 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

09/03/2013 S49 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

09/03/2013 S49 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 09/03/2013 S49 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający PL-Olsztyn: Części

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin PL-Szczecin: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2012/S 49-080165 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja I: Instytucja zamawiająca Zamówienie public... - 350340-2012 03/11/2012 S212 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Bardziej szczegółowo

07/06/2016 S Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. Polska-Sandomierz: Produkty farmaceutyczne 2016/S

07/06/2016 S Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. Polska-Sandomierz: Produkty farmaceutyczne 2016/S 07/06/2016 S108 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Polska-Sandomierz: Produkty farmaceutyczne I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Bardziej szczegółowo

2014/S Ogłoszenie o zamówieniu

2014/S Ogłoszenie o zamówieniu II. III. IV. VI. Polska-Kielce: Samochody półciężarowe 2014/S 078-135540 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360966-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S 204-360966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wynik <lbl_action_prevnotice_desc> (pl) 14/68 Wyświetl następne ogłoszenie Ostatni wynik

Pierwszy wynik <lbl_action_prevnotice_desc> (pl) 14/68 Wyświetl następne ogłoszenie Ostatni wynik Strona1 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - Organizacja wypoczynku letniego Zamówienie publicz... - 97863-2013 Powrót do listy wyników Dodawanie kryteriów Pomoc Pierwszy wynik

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Produkty farmaceutyczne 2015/S 101-183989 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Polska-Toruń: Produkty farmaceutyczne 2015/S 101-183989 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy 28/05/2015 S101 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa,

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy o PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Świętokrzyskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48550-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 030-048550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103253-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 059-103253 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Implanty chirurgiczne 2015/S 166-302734. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Implanty chirurgiczne 2015/S 166-302734. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Polska-Grodzisk Mazowiecki: Implanty chirurgiczne I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 2015/S 166-302734 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298214-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 163-298214

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 14/10/2015 S199 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Warszawa: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 365808-2015

Zamówienie public... - 365808-2015 1 z 10 2015-10-19 07:41 Zamówienie public... - 365808-2015 17/10/2015 S202 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Różne produkty lecznicze 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Różne produkty lecznicze 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Różne produkty lecznicze 2010/S 242-369854 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul.szpitalna

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Elektryczność 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Elektryczność 2011/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332144-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Elektryczność 2011/S 204-332144 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300201-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S 174-300201

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Dyrektywa 2004/18/WE Dostawy Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wielkopolskie Centrum Onkologii Ul. Garbary 15 Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: 49/dpl/15 23/10/2015 S206 Państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2008/S 74-100059 Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu Dyrektywa 2004/18/WE Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów (własnych oraz w leasingu) WSPRiTS MEDITRANS w Warszawie TED Nr 2014/S 093-163256 z dnia 15.05.2014 r. Polska-Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PL-Słubice: Implanty ortopedyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Słubice: Implanty ortopedyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172987-2013:text:pl:html PL-Słubice: Implanty ortopedyczne 2013/S 101-172987 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350711-2012:text:pl:html PL-Kraków: Usługi udzielania kredytu 2012/S 212-350711 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak sprawy: 33/do/14 18/09/2014 S179 Państwa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138281-2012:text:pl:html PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S 84-138281 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rybnik: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Polska-Rybnik: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy 29/03/2014 S63 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Rybnik: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi 2014/S 063-106931

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262059-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 145-262059 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

15/04/2016 S Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. Polska-Warszawa: Serwery 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu.

15/04/2016 S Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. Polska-Warszawa: Serwery 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. 15/04/2016 S74 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I., II., III., IV., VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Polska-Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133276-2015:text:pl:html Polska-Drwinia: Ciągniki 2015/S 076-133276 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

24/11/2016 S Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. Polska-Warszawa: Środki odkażające 2016/S

24/11/2016 S Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. Polska-Warszawa: Środki odkażające 2016/S 24/11/2016 S227 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca -: Środki odkażające 2016/S 227-413218 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:425809-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253392-2013:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S 146-253392 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

21/07/2011 S138 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

21/07/2011 S138 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 21/07/2011 S138 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Lublin: Komputery osobiste 2011/S 138-229385 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310215-2014:text:pl:html Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia chłodnicze i mrożące 2014/S 247-435956. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia chłodnicze i mrożące 2014/S 247-435956. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia chłodnicze i mrożące 2014/S 247-435956 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Śrem: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Śrem: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329065-2015:text:pl:html Polska-Śrem: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2015/S 182-329065

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2013/S 215-373712. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2013/S 215-373712. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:373712-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2013/S 215-373712 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo