21-27 LIPCA JULY Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament"

Transkrypt

1 21-27 LIPCA JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER

2 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Tenis to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na œwiecie. W Polsce prze ywa drug¹ m³odoœæ. Rekreacyjnie jest uprawiana przez dziesi¹tki tysiêcy osób w ró - nym wieku. W wydaniu wyczynowym to wyj¹tkowo wymagaj¹ca dyscyplina, poniewa ³¹czy w sobie koniecznoœæ doskona³ego przygotowania fizycznego, taktycznego i mentalnego. Na kortach Centrum Tenisowego Sobota w gminie Rokietnica w powiecie poznañskim turniej z udzia³em profesjonalistów odbêdzie siê po raz trzeci. W dwóch pierwszych imprezach rywalizowali mê czyÿni. Tym razem w Sobocie wyst¹pi¹ panie. Decyzja o tym, eby zorganizowaæ turniej dla kobiet nie by³a przypadkowa, bo w Wielkopolsce brakowa³o tego rodzaju zawodów. Natomiast nie brakuje tenisistek, które moim zdaniem maj¹ nieprzeciêtne umiejêtnoœci i potencja³ do tego, eby w przysz³oœci walczyæ z najlepszymi na œwiecie. Uwa am, e promuj¹c i pomagaj¹c polskim zawodniczkom przyczynimy siê do rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju i regionie. Wszystkim uczestniczkom yczê samych udanych zagrañ, a sympatyków tenisa zachêcam do odwiedzenia Centrum Tenisowego Sobota w dniach lipca. Sportowych emocji podczas turnieju Powiat Poznañski Open 2014 na pewno nie zabraknie. Tomasz Nowicki w³aœciciel firmy Poz-Bruk owner of the Poz-Bruk company Tennis is one of the most popular sports disciplines around the world. In Poland it is currently going through its second youth. It is recreationally practiced by tens of thousands of people in different age. When practiced professionally, it is an extremely demanding discipline because it combines the necessity of perfect physical, tactical and mental preparation. On the Sobota Tennis Center courts in Rokietnica municipality the tournament with participation of professionals will be held for the third time. In the first two events competed only men. This time however, in Sobota will play the ladies. The decision about organizing a tournament for women was not accidental, because there weren t such competitions in Wielkopolska. And there are many female players, who in my opinion haves uch outstanding skills and potential as to compete against the best in the world in future. I believe that by promoting and helping Polish female players we will contribute to development of this discipline in our country, region and district. I wish all participants only skilful pieces of play and encourage tennis fans to visit the Sobota Tennis Center between July. Definitely there will be a lot of sports emotions during the Powiat Poznanski Open 2014 tournament.

3 21-27 lipca Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Wostatnich dniach lipca Centrum Tenisowe Sobota w miejscowoœci Sobota (gmina Rokietnica) w powiecie poznañskim stanie siê centrum tenisowym Polski. A wszystko to za spraw¹ Miêdzynarodowego Kobiecego Turnieju Tenisowego Powiat Poznañski Open. Przyk³adamy wielu starañ, aby ta impreza na sta³e zagoœci³a w polskim sportowym kalendarzu. Tenis ziemny to dyscyplina sportu rozwijaj¹ca siê w naszym kraju nies³ychanie dynamicznie. Za spraw¹ doskona³ych wyników uzyskiwanych przez polskie zawodniczki i zawodników, zdobywa sobie coraz szersze grono mi³oœników. Liczymy, e podczas naszego turnieju równie nie zabraknie sympatyków bia³ego sportu. Zachêcamy wiêc i serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na lipcowy turniej do Soboty, maj¹c pewnoœæ, e uczestniczki imprezy, zapewni¹ wysoki poziom sportowy, a poszczególne mecze dostarcz¹ wielu wra eñ. Inspirowanie organizacji Turnieju Powiat Poznañski Open, to nasz udzia³ w aktywnoœci spo- ³ecznej, a zarazem realizowanie naszej misji, w ramach której konsekwentnie stawiamy tak e na sport. Rozwijamy jego walory integracyjne, poznawcze, a tak e wyró niamy jako element upo- Fot. J. Kilian Jan Grabkowski Starosta Poznañski The Starost of Poznan In the last days of July the Sobota Tennis Center in Sobota (municipality Rokietnica) in Poznan district will become Poland s tennis center. This is all thanks to the International Women s Tennis Tournament Powiat Poznanski Open. We have put many efforts to place this event for good in the Polish sports calendar. Tennis is a sports discipline that has been developing exceptionally fast in our country. Following great results obtained by Polish female and male players it is getting more and more fans. We hope that there will be plenty of fans of the white sport during our tournament. We therefore encourage and heartily invite all tennis fans to the July tournament in Sobota and we are certain that the participants of the event will ensure high sports level and that particular games will bring many emotions. Inspiring the organization of the Powiat Poznanski Open Tournament constitutes our participation in social activities and at the same time realization of our mission within which we consequently also promote sport. We develop its bonding and learning values and also wszechniania, miêdzy innymi zdrowego trybu ycia. Przy okazji turnieju zachêcamy zatem do czynnego uprawiania sportu. Centrum Teni- lifestyle attitude. On the occasion of the tournament we encourage recognize it as an element of disseminating among others a healthy sowe Sobota, to bowiem doskona³e miejsce do propagowania wszelkiej aktywnoœci ruchowej. Tutaj ka dy znajdzie coœ dla siebie. a perfect place for promoting all kinds of physical movement. Here everyone to actively practice sports. The Sobota Tennis Center is in fact Jednoczeœnie jest nam niezmiernie mi³o, e dziêki lipcowej imprezie everyone will find something for themselves. nasz region, nasza ma³a ojczyzna powiat poznañski, bêd¹ kojarzone At the same time we are extremely pleased that thanks to the July przez kibiców, i to nie tylko z Polski, jako miejsce, gdzie organizowane s¹ imprezy sportowe o najwy szej randze. Jako Starosta Poznañski by fans not only from Poland, as the place where the top sports events are event our region, our small homeland Poznan district, will be associated zachêcam kibiców, by podczas wizyty w powiecie poznañskim, w jego 17. gminach, zapoznali siê z bogat¹ ofert¹ turystyczn¹ i kultural- themselves during their visit in Poznan district, in its 17 municipalities, with organized. As the Starost of Poznan I encourage fans to acquaint n¹, któr¹ proponujemy wszystkim odwiedzaj¹cym nas goœciom. Zapewniam, e u nas warto zatrzymaæ siê na d³u ej! guests. I assure you that it is worth staying here for longer! the abundant tourist and cultural offer that we propose to all visiting us Powiat poznañski jest najwiêkszym powiatem Wielkopolski i jednym Poznan district is the biggest district in Wielkopolska and one of the z najwiêkszych w Polsce. Zosta³ uhonorowany tytu³em Superpowiat biggest in Poland. It has received the Superpowiat title and has been i nagrodzony mianem Budowniczego Polskiego Sportu. To zobowi¹zuje, awarded with a Builder of Polish Sports title. This obliges as the good host bo dobry gospodarz daje te przyk³ad, e realizacja samorz¹dowej sets an example that the realization of local governments enterprise is a przedsiêbiorczoœci jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu. sign of modern patriotism. I takim w³aœnie wyzwaniem jest Miêdzynarodowy Kobiecy Turniej Such a challenge constitutes the International Women s Tennis Tenisowy Powiat Poznañski Open pierwsza tak powa na impreza Tournament Powiat Poznanski Open first such serious sports event in the sportowa w powiecie poznañskim. Dlatego jestem przekonany, e dok³adamy wszelkich starañ, aby Turniej zapewni³ Wszystkim niezapomnianych make this Tournament ensure unforgettable and well-remembered district of Poznan. Therefore I m convinced that we ve put all efforts to wra eñ i na d³ugo pozosta³ w pamiêci. Zawodniczkom yczê tylko serwisowych asów, Kibicom emocjonuj¹cych i dramatycznych tie-breaków, and dramatic tie-breaks and the visitors to pleasantly and actively spend experience for all. I wish the female players only aces, the fans emotional a Goœciom, by mile i aktywnie spêdzili czas! their time here!

4 lipca 2014 Zawodowy turniej kobiet na kortach w Sobocie Powiat Poznański Open 2014 to trzeci profesjonalny turniej ale pierwszy kobiecy który zostanie rozegrany w Centrum Tenisowym Sobota. Impreza odbywać się będzie w dniach lipca. Turniej ma rangê 50+H. Tym samym w zawodach Kibice licz¹ na dobry wystêp Polek. W gronie faworytek jest Magda Linette. Jednak do ostatniej chwili nie nie mog¹ wyst¹piæ tenisistki w pierwszej 50. œwiatowej Oni bêd¹ listy rankingowej WTA t³umaczy Karol Przygodzki, bêdzie wiadomo, czy zawodniczka Grunwaldu Poznañ sêdziowaæ dyrektor sportowy turnieju. Zapewniam jednak, w Sobocie wyst¹pi. e na kortach w Sobocie zobaczymy kilka ciekawych w Sobocie W pierwszej rundzie eliminacji Wimbledonu i znanych zawodniczek. Du a grupa tenisistek, które wyst¹pi¹ na kortach CTS, znajduje siê na pocz¹tku drugiej setki listy WTA. Wœród nich jest Andrea Hlavackova. Czeszka odnosi najwiêksze sukcesy w grze podwójnej wygra³a 14 turniejów z cyklu WTA, w tym dwa wielkoszlemowe w parze z Lucie Hradeck¹: Roland Garros (2011) i US Open (2013). W deblu jest te srebrn¹ medalistk¹ Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku i wraz z dru yn¹ Czech zdobywczyni¹ Pucharu Federacji W gronie faworytek jest te Dinah Pfizenmaier. Niemka w ubieg³ym roku dotar³a do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Po pokonaniu trzech przeciwniczek w kwalifikacjach oraz Mandy Lista sêdziów, którzy bêd¹ prowadziæ mecze podczas turnieju ITF PRO Powiat Poznañski Open Supervisorem bêdzie Anna Wagner. Oto nazwiska pozosta³ych arbitrów: Katarzyna Radwan, Patrycja Mierzwiñska, Anna Kruk, Katarzyna Krajowska, Pawe³ Pasieczny, Marek Lesiecki. skrêci³am nogê mówi Linette. Kontuzja okaza³a siê powa niejsza ni przypuszcza³am. Na kortach CTS powinna natomiast zagraæ Paula Kania. Pochodz¹ca ze Œl¹ska tenisistka tak e startowa³a w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Wimbledonu. Z powodzeniem przesz³a eliminacje. W pierwszej rundzie zmierzy³a siê z Chink¹ Na Li. Polka przegra³a, ale rywalka i faworytka tego pojedynku musia³a w³o yæ du o wysi³ku, eby pokonaæ nasz¹ reprezentantkê. W turnieju g³ównym gry pojedynczej zagra równie Katarzyna Kawa (AZS Poznañ) oraz Magdalena Frêch ( KT ódÿ), które otrzymaj¹ od organizatorów dzikie karty. Do tych zawodniczek do³¹czy mistrzyni Polski juniorek. Z kolei w grze deblowej dzik¹ kartê otrzymaj¹ Sylwia Zagórska i Barbara Sobaszkiewicz Minelli i Urszuli Radwañskiej w turnieju g³ównym, przegra³a z Agnieszk¹ Radwañsk¹. W grze pojedynczej wygra³a w 2013 roku du y turniej ITF w niemieckim Versmold (pula nagród 50 tys. USD). Warto te zwróciæ uwagê na doœwiadczon¹ Lourdes Dominguze Lino. Hiszpanka dwukrotnie triumfowa³a w grze singlowej turniejów WTA. (obie AZS Poznañ). Jedno jest pewne, w Sobocie zobaczymy sporo dobrego tenisa, bo choæ w tym terminie na ca³ym œwiecie rozgrywanych bêdzie a 18 podobnych imprez, to turniej Powiat Poznañski Open bêdzie drugim pod wzglêdem presti u i nagród. By³o to w Bogocie w latach 2006 i 2011.

5 21-27 lipca MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET POWIAT POZNAÑSKI OPEN 2014 TURNIEJ G ÓWNY RANKING Z DNIA 7 LIPCA 2014 nazwisko i imiê narodowoœæ data urodzenia ranking 1. HLAVAÈKOVA Andrea CZE DOMINGUEZ LINO Lourdes ESP LINETTE Magda POL PFIZENMAIER Dinah GER RUS Arantxa NED ZANEVSKA Maryna UKR VASYLYEVA Anastasiya UKR HOGENKAMP Richel NED KRUNIÆ Aleksandra SRB VOGT Stephanie LIE IRIGOYEN Maria ARG KUÈOVA Kristina SVK KANIA Paula POL WITTHOEFT Carina GER KARATANTCHEVA Sesil KAZ VORAÈOVA Renata CZE GARCIA-VIDAGANY Beatriz ESP BARBIERI Gioia ITA DE VROOME Indy NED MARCINKEVICA Diana LAT JOHANSSON Mathilde FRA BIRNEROVA Eva CZE Zagraj¹ o presti, punkty i pieni¹dze Uczestniczki turnieju ITF PRO Powiat Poznañski Open 2014 rywalizowaæ bêd¹ o punkty do rankingu WTA i premie finansowe. Triumfatorka gry pojedynczej lipcowych zawodów w Sobocie otrzyma 100 pkt. do œwiatowego rankingu, a jej konto wzbogaci siê o 6 tys. 840 dolarów amerykañskich. Finalistka zdobêdzie odpowiednio 60 pkt. i otrzyma czek na kwotê 3 tys. 647 USD. Panie, które zagraj¹ w pó³finale, dopisz¹ sobie po 36 pkt. rankingowych. Za przejœcie pierwszej rundy singla jest jeden punkt. Z kolei triumfatorki gry podwójnej dostan¹ do podzia³u 2 tys. 507 USD. Ka da ze zwyciê czyñ otrzyma tak e po 50 pkt. do deblowego rankingu WTA. BIURO TURNIEJU CTS Sobota, ul. Poznañska Rokietnica Powiat Poznañski Lista turnieju g³ównego ustalana by³a na podstawie rankingu z ostatniego dnia zg³oszeñ do zawodów. Wówczas najwy ej rozstawion¹ w rankingu WTA zawodniczk¹ by³a Dinah Pfizenmaier. Jednak w najnowszym rankingu z 7 lipca 2014 roku Niemka spad³a na 125 miejsce. Wy ej od niej, na 116 pozycji by³a Czeszka Andrea Hlavaèkova. Do losowania rozstawionych zawodniczek bêdzie obowi¹zywa³ ranking jeszcze nowszy, czyli z dnia 14 lipca 2014 roku. PROGRAM TURNIEJU sobota, 19 lipca poniedzia³ek, 21 lipca: mecze eliminacyjne do turnieju g³ównego poniedzia³ek, 21 lipca niedziela, 27 lipca: mecze turnieju g³ównego gra pojedyncza (32 zawodniczki) poniedzia³ek, 21 lipca pi¹tek, 25 lipca: mecze turnieju g³ównego gra podwójna (16 par) czwartek, 24 lipca: pó³fina³y gra podwójna pi¹tek, 25 lipca: fina³ gry podwójnej sobota, 26 lipca: pó³fina³y gra pojedyncza niedziela, 27 lipca: fina³ gry pojedynczej niedziela, 27 lipca: uroczyste wrêczanie nagród i zakoñczenie turnieju

6 lipca 2014 CENTRUM TENISOWE SOBOTA spełnia najwyższe standardy nowoczesnych ośrodków tenisowych. Korty tenisowe w Centrum Tenisowym Sobota spe³niaj¹ najwy sze kryteria techniczne, stawiane nowoczesnym obiektom tego typu. Trenuj¹cy w Centrum zawodnicy i amatorzy mog¹ skorzystaæ z 8 kortów wewnêtrznych oraz 10 zewnêtrznych, które stanowi¹ idealne miejsce do gry nawet podczas zmiennej pogody. Jest to mo liwe dziêki wykorzystaniu podczas budowy kortów zewnêtrznych trwa³ej nawierzchni typu Conipur Tennis Force. Dziêki jej w³aœciwoœciom powierzchnia kortu pozostaje zawsze równa, a w pod³o u nie powstaj¹ wg³êbienia. Korty tenisowe z nawierzchni¹ Rebound Ace to rozwi¹zanie stosowane w najlepszych klubach tenisowych na ca³ym œwiecie, rekomendowane przez Wielkopolski Zwi¹zek Tenisowy. CTS przygotowa³o 5 kortów tego typu, na których odbywa siê miêdzy innymi nauka tenisa dla dzieci. Nawierzchnia Rebound Ace zosta³a zaprojektowana i wykona w oparciu o innowacyjne technologie, które zapobiegaj¹ zbytniemu obci¹ aniu stawów podczas gry. Tego rodzaju korty tenisowe s¹ najlepszym miejscem do gry dla osób borykaj¹cych siê ze schorzeniami ortopedycznymi. SO SQUASH to jeden z największych klubów squasha w Polsce. Dysponuje 10 kortami do gry. Oferuje nowoczesną i profesjonalną bazę sportowo-rekreacyjną. CTS zaprasza do skorzystania z sali konferencyjnej, która mo e pomieœciæ do 120 osób. Zgodnie z charakterem spotkania dopasuj¹ dla Ciebie odpowiedni wystrój sali, przygotuj¹ catering, przerwê kawow¹ lub szwedzki stó³. W Sobocie organizowane s¹ m.in.: Polska Liga Squasha, czy SOSQUASH CUP, turniej kategorii A (bierze w nim udzia³ czo³ówka najwy ej sklasyfikowanych zawodników w Polsce). W klubie trenuje wielu zawodników, zarówno kategorii seniorskich, jak i juniorskich, aspiruj¹cych do najwy szych tytu³ów. Ale squash to sport dla wszystkich bez wzglêdu na wiek i stopieñ umiejêtnoœci. Zespó³ instruktorów prowadzi grupy treningowe dla tych, którzy dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Udzielaj¹ cennych wskazówek graczom na œrednim i wysokim poziomie zaawansowania. Zainteresowani gr¹ mog¹ rozpocz¹æ treningi w grupie startowej lub juniorskiej. Instruktorzy CTS prowadz¹ równie treningi dla graczy z grup Ladies SoSquash oraz Junior SoSquash. gwarantuje tak e dodatkowe atrakcje, które z pewnoœci¹ umil¹ czas wszystkim uczestnikom szkoleñ korty tenisowe, squash, bowling, bilard, pi³karzyki oraz relaks w grocie solnej lub saunie. CENTRUM TENISOWE SOBOTA Sobota, ul. Poznañska 43, Rokietnica (+48) , (+48) , recepcja(at)teraztenis.pl

7 21-27 lipca Karol Przygodzki dyrektor sportowy turnieju Powiat Poznański Open Anna Wagner supervisor turnieju Powiat Poznański Open Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Maj¹c 9 lat trafi³ na korty AZS. Przez ca³¹ karierê zawodnicz¹ zwi¹zany by³ z akademickim klubem. Jako szkoleniowiec mia³ bezpoœredni udzia³ w zdobyciu medali mistrzostw Polski miêdzy innymi takich zawodników, jak Filip Urban, Filip Anio³a, Krzysztof Kwinta, Krystian Pfeiffer i Karolina Bu³at. By³ trenerem zespo³ów, które w barwach AZS zdobywa³y z³ote medale od kategorii m³odzikam, przez kadetów, juniorów a po seniorów. Ewa i Zbigniew Owsian Pierwsze turnieju prowadzi³a w latach 80. jako sêdzia PZT. Potem uzyskiwa³a kolejne uprawnienia: ITF Level School 2 w Warszawie (bia³a odznaka, ITF Level 3 School w Hamburgu (srebrna odznaka szefa sêdziów) i Level 3 School w Pradze (srebrna odznaka referee). Pracowa³a jako supervisor lub referee na wielu zawodowych turniejach mêskich i kobiecych w Polsce i innych krajach. Jako szef sêdziów pracowa³a na wszystkich turniejach ATP i WTA w Polsce (z wyj¹tkiem dwóch ostatnich w Katowicach) oraz na niektórych DC i Fed Cup. Po kilku latach pracy w charakterze szefa sêdziów po³¹czony zespó³ oceniaj¹cy (ATP, WTA, ITF) nada³ jej z³ot¹ odznakê. Jestem profesorem fitopatologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Roman Czyżewski menedżer w Centrum Tenisowym Sobota Z tenisem s¹ zwi¹zani od zawsze. Przez 34 lata pracowali na kortach AZS przy ul. Noskowskiego w Poznaniu. Wraz z otwarciem kompleksu sportowego w Sobocie rozpoczêli wspó³pracê z CTS. Ich syn Kacper zawodowo gra w tenisa (wielokrotny medalista mistrzostw Polski). Natomiast córka Kinga jest by³¹ zawodniczk¹, absolwentk¹ Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku trener tenisa. Marta Marcinkowska koordynator Powiat Poznański Open Karierê tenisow¹ zaczyna³a w klubie PKT Pobiedziska, póÿniej reprezentowa³a WKS Grunwald w Poznaniu. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w tenisie. W 2006 r. wyjecha³a na stypendium do USA, gdzie na Uniwersytecie w Tulsie (Oklahoma) skoñczy³a psychologiê, a na Uniwersytecie w Saint Leo uzyska³a tytu³ MBA w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. Pracowa³a jako trenerka tenisa w klubach w Amagansett, Nowym Jorku oraz na Florydzie. Pracuje w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Promocji i Aktywnoœci Spo³ecznej, na stanowisku odpowiedzialnym za sport. Ze sportem jest zwi¹zany od dzieciñstwa. Jego ulubion¹ dyscyplin¹ jest siatkówka. Przygodê ze sportem rozpoczyna³ w m³odzie owych zespo³ach Posnanii. By³ wspó³autorem najwiêkszych sukcesów sekcji siatkówki w Klubie Sportowym Posnania: zdoby³ Puchar Polski, wywalczy³ awans do ekstraklasy. Jego dwóch synów zawodniczo gra w tenisa. Sam tak e chêtnie wybiega z rakiet¹ na kort. Zbigniew Kryk mistrz kuchni z Soboty Mistrz kuchni, który z powodzeniem móg³by rywalizowaæ o wygran¹ w niezwykle popularnym turnieju kulinarnym Master- Chef. Bez Zbigniewa Kryka trudno by³oby zorganizowaæ jak¹kolwiek imprezê w Centrum Tenisowym Sobota. Kuchnia to mój ywio³, a gotowanie to pasja mówi Zbigniew Kryk. Co lubiê przyrz¹dzaæ najbardziej? Garma erka, zimne p³yty, a na nich faszerowane ryby czy miêso. Moim zdaniem ka da potrawa musi nie tylko dobrze smakowaæ, ale tak e dobrze siê prezentowaæ.

8 lipca 2014 PARTNER MEDIALNY STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY G ÓWNY PARTNER MEDIALNY G ÓWNY Beata Oryl-Stroińska oficer prasowy turnieju Powiat Poznański Open Daniel Pajączkowski z TVP Poznań na wielkich imprezach Na co dzieñ reporterka, prezenterka i wydawca programów sportowych w oddziale TVP w Poznaniu wspó³pracuj¹ca z redakcj¹ sportow¹ produkuj¹c¹ ogólnopolskie programy. W trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie prowadzi- ³a Studia Olimpijskie w TVP Info, by³a reporterk¹ TVP w trakcie EURO 2012, a ostatnio w trakcie Pi³karskich Mistrzostw Œwiata w Brazylii prowadzi³a Studio Pla a w TVP1 i TVP2 oraz serwisy sportowe w TVP Info. Tenis, zw³aszcza w wykonaniu kobiet, jest jedn¹ z jej ulubionych dycyplin sportu. Przygodê z mediami rozpocz¹³ 13 lat temu. Zaraz po studiach podj¹³ pracê w poznañskim oddziale Telewizji Polskiej. Pracuje w Dziale Reklamy, Promocji i Public Relations. Wspó³pracowa³ z wieloma ekipami telewizyjnymi przy produkcji i obs³udze medialnej spektakularnych wydarzeñ o charakterze sportowym, kulturalnym czy spo³ecznym, które odbywa- ³y siê w Poznaniu i Wielkopolsce. Jednym z nich jest turniej Tenisowy Powiat Poznañski Open. Maciej Łosiak oficer prasowy turnieju Powiat Poznańskim Open Z dziennikarstwem zwi¹zany od 1994 r. Od 10 lat pracuje w najwiêkszym dzienniku w regionie G³osie Wielkopolskim : Sport, a w szczególnoœci tenis, to jego pasja, bo na co dzieñ zajmuje siê najwa niejszymi sprawami dotycz¹cymi Poznania. Na ³amach gazet relacjonowa³ zawodowe turnieje rozgrywane na kortach Parku Tenisowego Olimpia, AZS Poznañ i w Centrum Tenisowym Sobota. Lubi aktywnie spêdzaæ czas. Preferuje p³ywanie, choæ tak e lubi graæ w tenisa, bo jego dzieci czynnie uprawiaj¹ tê dyscyplinê sportu. Krzysztof Ratajczak oficer prasowy turnieju Powiat Poznańskim Open Tomasz Sikorski biuro prasowe turnieju Od 1993 r. jest szefem redakcji sportowej Regionalnej Rozg³oœni Polskiego Radia w Poznaniu Radia Merkury S.A. By³ sprawozdawc¹ Polskiego Radia na igrzyskach olimpijskich w Atlancie i w Sydney oraz na pi³karskich Mundialach w 2002 i w 2006 r. Komentowa³ równie na antenie radiowej i TVP Poznañ wydarzenia tenisowe, obs³uguj¹c miêdzy innymi od pocz¹tku istnienia challengery ATP na kortach poznañskiej Olimpii i rozgrywane w Wielkopolsce mecze Pucharu Davisa. Ze sportów indywidualnych zawodowo i prywatnie preferuje w³aœnie tenis. Dziennikarz sportowy, od kilku lat zwi¹zany z G³osem Wielkopolskim. W tym zawodzie od ponad 20 lat. Pierwsze teksty zamieszcza³ w Dzienniku Poznañskim, w którym pracowa³ kilka lat. Nastêpnie by³ wieloletnim dziennikarzem Gazety Poznañskiej. Pracowa³ te w Fakcie oraz S³owie Sportowym.

9

10 10 PARTNER STRATEGICZNY lipca 2014 Grupa Krotoski Cichy jest jedn¹ z najwiêkszych firm dealerskich w Polsce. Powsta³a w 1987 r. Jest autoryzowanym dealerem marek Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody U ytkowe, AUDI, SKODA, OPEL oraz SEAT. W 2013 roku Grupa Krotoski Cichy zajê³a drugie miejsce pod wzglêdem sprzeda y nowych samochodów w Polsce na liœcie najwiêkszych polskich firm dealerskich TOP 50. Atrakcyjna i kompleksowa oferta dla ró nych grup klientów (detal oraz flota), doœwiadczenie pracowników oraz jakoœæ obs³ugi w obszarze sprzeda y i serwisu maj¹ istotny wp³yw na rozwój firmy. Aktualnie Grupa posiada 26 punktów dealerskich zlokalizowanych w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, S³upsku, Pile, Grodzisku Wielkopolskim oraz Warszawie i odzi. W listopadzie 2013 roku Grupa Krotoski Cichy otworzy³a nowy, najwiêkszy w Wielkopolsce, salon samochodowy Centrum Poznañ w Poznaniu Komornikach. Na powierzchni 5000 m 2 znajduje siê Centrum Samochodów U ytkowych Volkswagen oraz nowy, pierwszy w Poznaniu, salon marki SEAT, a tak e nowy salon Samochodów Osobowych Volkswagen. Istotnym obszarem dzia³alnoœci Grupy, poza sprzeda ¹ nowych samochodów, stanowi¹ odkupy i sprzeda samochodów u ywanych oraz us³ugi serwisowe i blacharsko - lakiernicze. Ponadto Grupa Krotoski Cichy prowadzi odkup samochodów uszkodzonych, sprzeda czêœci nowych i u ywanych oraz zajmuje siê recyklingiem samochodów Poznañ - Wysogotowo ul.skórzewska 8 tel / , fax /

11 21-27 lipca 2014 PARTNER STRATEGICZNY 11 Komputery, sieci i nie tylko. Jak za pomoc¹ zwyk³ego urz¹dzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) ju za kilkaset z³ wprowadziæ w firmie i urzêdzie cyfrowe archiwum dokumentów i podstawowy ich obieg? Ricoh, Lexmark, Xerox, OKI, Docushare. Backup i archiwizacja danych nie tylko dla opornych. Dla komputerów, serwerów i du ych systemów baz danych. Veeam, Symantec, NetApp Wiedza o IT. Czy chcesz wiedzieæ ile masz komputerów, jaka jest ich konfiguracja i wydajnoœæ, co jest zainstalowane, jakich programów u ywaj¹ pracownicy i jakie strony odwiedzaj¹ i jak d³ugo. IT Manager, Symantec, Landesk Jak chroniæ swoj¹ sieæ komputerow¹ i komputery przed atakami i wy³udzeniem danych z zewn¹trz oraz wyciekiem danych poufnych z wewn¹trz? Fortinet, Symantec Sieci bezprzewodowe dla zaawansowanych. Jak stworzyæ sieæ bezprzewodowa w magazynie, szpitalu, urzêdzie, hotelu czyli tam gdzie nie jest to ³atwe? Serwery, wirtualizacja i centra danych dla zaawansowanych. IBM, Fujitsu, NetApp, Eaton, Emerson, Microsoft, VMware Tego wszystkiego mo na siê dowiedzieæ u nas. HARDSOFT-TELEKOM ul. Namys³owska 17/ Poznañ tel.(61) fax: (61)

12

13

14 14 PARTNER lipca 2014

15 21-27 lipca 2014 PARTNER 15 FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA SP. Z O.O. ul. Towarowa 35, Poznañ budynek biurowy Delta, V piêtro, Sekretariat, tel.: , fax: W naszej firmie ho³dujemy zasadzie, e ka dy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Szanujemy wyj¹tkowoœæ naszych klientów, dlatego te priorytetem jest dla nas indywidualne podejœcie do ka dego z nich oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Zapewniamy sprawn¹ komunikacjê, szybk¹ wymianê informacji oraz sta³y wgl¹d w bie ¹c¹ sytuacjê finansow¹. Strategiê rozwoju opieramy na nowoczesnych rozwi¹zaniach informatycznych i organizacyjnych. Nasi klienci bezp³atnie korzystaj¹ z udogodnieñ elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na znaczne usprawnienie procesów w obszarze rachunkowoœci i finansów. Oferujemy nie tylko rzetelne us³ugi ksiêgowe, ale równie (a mo e przede wszystkim) wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych w postaci bie ¹cej i wiarygodnej informacji o sytuacji maj¹tkowej i wyniku finansowym Spó³ki. Kancelaria posiada uprawnienia do badania sprawozdañ finansowych nadane przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów nr ewidencyjny Zatrudniamy bieg³ych rewidentów oraz specjalistów, którzy spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne uprawniaj¹ce do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych (posiadaj¹ œwiadectwa wydane przez Ministerstwo Finansów). Realizuj¹c politykê najwy szej jakoœci naszych us³ug korzystamy ze sta³ego wsparcia merytorycznego doradców podatkowych oraz radców prawnych. Dziêki elektronicznemu obiegowi dokumentów, który oferujemy naszym Klientom bezp³atnie, obs³ugujemy firmy z ca³ej Polski a tak e z zagranicy. Dlaczego warto nam powierzyæ us³ugi ksiêgowe oferujemy kompleksow¹ obs³ugê oraz wysok¹ jakoœæ merytoryczn¹ mamy wieloletnie doœwiadczenie zapewniamy bezpieczeñstwo Zarz¹dom poprzez transfer odpowiedzialnoœci na nasz¹ firmê oferujemy wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez sta³y dostêp do informacji zarz¹dczych zapewniamy bezp³atny elektroniczny obieg dokumentów.

16

17

18

19 21-27 lipca 2014 PARTNER 19 Zabytkowe tramwaje i autobusy To odrestaurowane i bardzo dobrze zachowane pojazdy, które niegdyœ wozi³y Poznaniaków na kursach liniowych. Dziœ budz¹ nie tylko mi³e wspomnienia m³odoœci u starszych, ale s¹ te bardzo klimatycznym œrodkiem transportu, który pozwoli nieco przenieœæ siê w czasie tym m³odszym. Nasze pojazdy wozi³y ju do œlubu m³ode pary oraz ich goœci, bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê na wieczory panieñskie i imprezy organizowane przez grupê znajomych. Oryginalny sposób na wspólne spêdzenie czasu wycieczki Jeœli szukasz pomys³u na ciekawe zorganizowanie dnia, skorzystaj z naszej gotowej oferty wycieczek. Zabierzemy Ciê w podró wybranym szlakiem i opowiemy co nieco o naszym piêknym mieœcie. Autobusy turystyczne Szukasz transportu nad morze na organizowany wyjazd grupowy? Szykujesz wycieczkê dla przedszkolaków? Wynajmij jeden z naszych autokarów! W sk³ad taboru MPK Poznañ Sp. z o.o. wchodz¹ wysokiej klasy autobusy turystyczne takich marek jak Scania, Neoplan czy Iveco. Przy ich u yciu realizujemy zadania przewozowe w zakresie od okolicznoœciowych przewozów zwi¹zanych z uroczystoœciami rodzinnymi lub towarzyskimi, po wycieczki krajowe i zagraniczne. Pojazdu prowadzone s¹ przez naszych doœwiadczonych kierowców zawodowych z wieloletnim sta em, którzy regularnie pokonuj¹ polskie i europejskie trasy. Wycieczki z przewodnikiem tramwajowe: TRAKTEM KRÓLEWSKO-CESARSKIM JADÊ TRAMWAJEM I POZNAÑ POZNAJÊ autobusowe: TRASA HISTORYCZNA PIWNY POZNAÑ SPORTOWY POZNAÑ ARCHITEKTURA POZNANIA POZNAÑ STARY I NOWY Wycieczki tramwajowe bez przewodnika TRAKTEM KRÓLEWSKO - CESARSKIM BIMB DO LASU BIMB NA POZNAÑSKIE KOZIO KI RAJD DO PARKU SO ACKIEGO Tramwajowe wycieczki tematyczne z animatorami Wiêcej na MPK Poznaniu Spó³ka z o.o., ul. G³ogowska 131/133; Poznañ telefon , fax

20 20 PARTNER lipca 2014 PIEKARNIA-CUKIERNIA PIEKARNIA CUKIERNIA NOWACZYK to tradycyjny zak³ad rzemieœlniczy po³o ony w Dopiewie ko³o Poznania. Na poznañskim rynku dzia³a od ponad trzydziestu lat. W swojej bardzo szerokiej gamie produktów oferuje zarówno tradycyjne chleby, wypiekane na prawdziwym zakwasie, pieczywo pe³noziarniste, jak i niekonwencjonalne po³¹czenia bu³ek, np. ze szpinakiem, czy z pomidorami. Ponadto w ofercie znajd¹ Pañstwo wysokiej jakoœci torty i ciasta deserowe, do produkcji których u ywane s¹ tylko naturalne sk³adniki, a kunszt naszych cukierników sprawia, e w parze z wyœmienitym smakiem idzie równie oryginalny wygl¹d. Zak³ad zatrudnia oko³o 60 osób, a produkty mo na znaleÿæ w wielu punktach w Poznaniu i okolicach, pocz¹wszy od sklepów firmowych w Dopiewie, poprzez poznañskie firmowe sklepy przy ul. ozowej oraz ul. Wagi/Chartowo, a po wszystkie sklepy Piotr i Pawe³, wiêkszoœæ sklepów Chata Polska, PSS Spo³em i wiele innych prywatnych na terenie Poznania i okolic. Piekarnia Cukiernia Krzysztof i Leszek Nowaczyk spó³ka jawna Dopiewo, ul. M³yñska 9 Tel.: Kom.: Facebook:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek MASTER OF ECONOMY Andrzej Kurek Blue Eyes Enterprise irma za³o ona przez Annê Bruthansow¹ ze S³owacji. Pocz¹tkowo by³a to jedna z wielu agencji modelek Fi hostess obs³uguj¹ca niewielkie imprezy i promocje

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo