21-27 LIPCA JULY Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament"

Transkrypt

1 21-27 LIPCA JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER

2 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Tenis to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na œwiecie. W Polsce prze ywa drug¹ m³odoœæ. Rekreacyjnie jest uprawiana przez dziesi¹tki tysiêcy osób w ró - nym wieku. W wydaniu wyczynowym to wyj¹tkowo wymagaj¹ca dyscyplina, poniewa ³¹czy w sobie koniecznoœæ doskona³ego przygotowania fizycznego, taktycznego i mentalnego. Na kortach Centrum Tenisowego Sobota w gminie Rokietnica w powiecie poznañskim turniej z udzia³em profesjonalistów odbêdzie siê po raz trzeci. W dwóch pierwszych imprezach rywalizowali mê czyÿni. Tym razem w Sobocie wyst¹pi¹ panie. Decyzja o tym, eby zorganizowaæ turniej dla kobiet nie by³a przypadkowa, bo w Wielkopolsce brakowa³o tego rodzaju zawodów. Natomiast nie brakuje tenisistek, które moim zdaniem maj¹ nieprzeciêtne umiejêtnoœci i potencja³ do tego, eby w przysz³oœci walczyæ z najlepszymi na œwiecie. Uwa am, e promuj¹c i pomagaj¹c polskim zawodniczkom przyczynimy siê do rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju i regionie. Wszystkim uczestniczkom yczê samych udanych zagrañ, a sympatyków tenisa zachêcam do odwiedzenia Centrum Tenisowego Sobota w dniach lipca. Sportowych emocji podczas turnieju Powiat Poznañski Open 2014 na pewno nie zabraknie. Tomasz Nowicki w³aœciciel firmy Poz-Bruk owner of the Poz-Bruk company Tennis is one of the most popular sports disciplines around the world. In Poland it is currently going through its second youth. It is recreationally practiced by tens of thousands of people in different age. When practiced professionally, it is an extremely demanding discipline because it combines the necessity of perfect physical, tactical and mental preparation. On the Sobota Tennis Center courts in Rokietnica municipality the tournament with participation of professionals will be held for the third time. In the first two events competed only men. This time however, in Sobota will play the ladies. The decision about organizing a tournament for women was not accidental, because there weren t such competitions in Wielkopolska. And there are many female players, who in my opinion haves uch outstanding skills and potential as to compete against the best in the world in future. I believe that by promoting and helping Polish female players we will contribute to development of this discipline in our country, region and district. I wish all participants only skilful pieces of play and encourage tennis fans to visit the Sobota Tennis Center between July. Definitely there will be a lot of sports emotions during the Powiat Poznanski Open 2014 tournament.

3 21-27 lipca Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Wostatnich dniach lipca Centrum Tenisowe Sobota w miejscowoœci Sobota (gmina Rokietnica) w powiecie poznañskim stanie siê centrum tenisowym Polski. A wszystko to za spraw¹ Miêdzynarodowego Kobiecego Turnieju Tenisowego Powiat Poznañski Open. Przyk³adamy wielu starañ, aby ta impreza na sta³e zagoœci³a w polskim sportowym kalendarzu. Tenis ziemny to dyscyplina sportu rozwijaj¹ca siê w naszym kraju nies³ychanie dynamicznie. Za spraw¹ doskona³ych wyników uzyskiwanych przez polskie zawodniczki i zawodników, zdobywa sobie coraz szersze grono mi³oœników. Liczymy, e podczas naszego turnieju równie nie zabraknie sympatyków bia³ego sportu. Zachêcamy wiêc i serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na lipcowy turniej do Soboty, maj¹c pewnoœæ, e uczestniczki imprezy, zapewni¹ wysoki poziom sportowy, a poszczególne mecze dostarcz¹ wielu wra eñ. Inspirowanie organizacji Turnieju Powiat Poznañski Open, to nasz udzia³ w aktywnoœci spo- ³ecznej, a zarazem realizowanie naszej misji, w ramach której konsekwentnie stawiamy tak e na sport. Rozwijamy jego walory integracyjne, poznawcze, a tak e wyró niamy jako element upo- Fot. J. Kilian Jan Grabkowski Starosta Poznañski The Starost of Poznan In the last days of July the Sobota Tennis Center in Sobota (municipality Rokietnica) in Poznan district will become Poland s tennis center. This is all thanks to the International Women s Tennis Tournament Powiat Poznanski Open. We have put many efforts to place this event for good in the Polish sports calendar. Tennis is a sports discipline that has been developing exceptionally fast in our country. Following great results obtained by Polish female and male players it is getting more and more fans. We hope that there will be plenty of fans of the white sport during our tournament. We therefore encourage and heartily invite all tennis fans to the July tournament in Sobota and we are certain that the participants of the event will ensure high sports level and that particular games will bring many emotions. Inspiring the organization of the Powiat Poznanski Open Tournament constitutes our participation in social activities and at the same time realization of our mission within which we consequently also promote sport. We develop its bonding and learning values and also wszechniania, miêdzy innymi zdrowego trybu ycia. Przy okazji turnieju zachêcamy zatem do czynnego uprawiania sportu. Centrum Teni- lifestyle attitude. On the occasion of the tournament we encourage recognize it as an element of disseminating among others a healthy sowe Sobota, to bowiem doskona³e miejsce do propagowania wszelkiej aktywnoœci ruchowej. Tutaj ka dy znajdzie coœ dla siebie. a perfect place for promoting all kinds of physical movement. Here everyone to actively practice sports. The Sobota Tennis Center is in fact Jednoczeœnie jest nam niezmiernie mi³o, e dziêki lipcowej imprezie everyone will find something for themselves. nasz region, nasza ma³a ojczyzna powiat poznañski, bêd¹ kojarzone At the same time we are extremely pleased that thanks to the July przez kibiców, i to nie tylko z Polski, jako miejsce, gdzie organizowane s¹ imprezy sportowe o najwy szej randze. Jako Starosta Poznañski by fans not only from Poland, as the place where the top sports events are event our region, our small homeland Poznan district, will be associated zachêcam kibiców, by podczas wizyty w powiecie poznañskim, w jego 17. gminach, zapoznali siê z bogat¹ ofert¹ turystyczn¹ i kultural- themselves during their visit in Poznan district, in its 17 municipalities, with organized. As the Starost of Poznan I encourage fans to acquaint n¹, któr¹ proponujemy wszystkim odwiedzaj¹cym nas goœciom. Zapewniam, e u nas warto zatrzymaæ siê na d³u ej! guests. I assure you that it is worth staying here for longer! the abundant tourist and cultural offer that we propose to all visiting us Powiat poznañski jest najwiêkszym powiatem Wielkopolski i jednym Poznan district is the biggest district in Wielkopolska and one of the z najwiêkszych w Polsce. Zosta³ uhonorowany tytu³em Superpowiat biggest in Poland. It has received the Superpowiat title and has been i nagrodzony mianem Budowniczego Polskiego Sportu. To zobowi¹zuje, awarded with a Builder of Polish Sports title. This obliges as the good host bo dobry gospodarz daje te przyk³ad, e realizacja samorz¹dowej sets an example that the realization of local governments enterprise is a przedsiêbiorczoœci jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu. sign of modern patriotism. I takim w³aœnie wyzwaniem jest Miêdzynarodowy Kobiecy Turniej Such a challenge constitutes the International Women s Tennis Tenisowy Powiat Poznañski Open pierwsza tak powa na impreza Tournament Powiat Poznanski Open first such serious sports event in the sportowa w powiecie poznañskim. Dlatego jestem przekonany, e dok³adamy wszelkich starañ, aby Turniej zapewni³ Wszystkim niezapomnianych make this Tournament ensure unforgettable and well-remembered district of Poznan. Therefore I m convinced that we ve put all efforts to wra eñ i na d³ugo pozosta³ w pamiêci. Zawodniczkom yczê tylko serwisowych asów, Kibicom emocjonuj¹cych i dramatycznych tie-breaków, and dramatic tie-breaks and the visitors to pleasantly and actively spend experience for all. I wish the female players only aces, the fans emotional a Goœciom, by mile i aktywnie spêdzili czas! their time here!

4 lipca 2014 Zawodowy turniej kobiet na kortach w Sobocie Powiat Poznański Open 2014 to trzeci profesjonalny turniej ale pierwszy kobiecy który zostanie rozegrany w Centrum Tenisowym Sobota. Impreza odbywać się będzie w dniach lipca. Turniej ma rangê 50+H. Tym samym w zawodach Kibice licz¹ na dobry wystêp Polek. W gronie faworytek jest Magda Linette. Jednak do ostatniej chwili nie nie mog¹ wyst¹piæ tenisistki w pierwszej 50. œwiatowej Oni bêd¹ listy rankingowej WTA t³umaczy Karol Przygodzki, bêdzie wiadomo, czy zawodniczka Grunwaldu Poznañ sêdziowaæ dyrektor sportowy turnieju. Zapewniam jednak, w Sobocie wyst¹pi. e na kortach w Sobocie zobaczymy kilka ciekawych w Sobocie W pierwszej rundzie eliminacji Wimbledonu i znanych zawodniczek. Du a grupa tenisistek, które wyst¹pi¹ na kortach CTS, znajduje siê na pocz¹tku drugiej setki listy WTA. Wœród nich jest Andrea Hlavackova. Czeszka odnosi najwiêksze sukcesy w grze podwójnej wygra³a 14 turniejów z cyklu WTA, w tym dwa wielkoszlemowe w parze z Lucie Hradeck¹: Roland Garros (2011) i US Open (2013). W deblu jest te srebrn¹ medalistk¹ Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku i wraz z dru yn¹ Czech zdobywczyni¹ Pucharu Federacji W gronie faworytek jest te Dinah Pfizenmaier. Niemka w ubieg³ym roku dotar³a do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Po pokonaniu trzech przeciwniczek w kwalifikacjach oraz Mandy Lista sêdziów, którzy bêd¹ prowadziæ mecze podczas turnieju ITF PRO Powiat Poznañski Open Supervisorem bêdzie Anna Wagner. Oto nazwiska pozosta³ych arbitrów: Katarzyna Radwan, Patrycja Mierzwiñska, Anna Kruk, Katarzyna Krajowska, Pawe³ Pasieczny, Marek Lesiecki. skrêci³am nogê mówi Linette. Kontuzja okaza³a siê powa niejsza ni przypuszcza³am. Na kortach CTS powinna natomiast zagraæ Paula Kania. Pochodz¹ca ze Œl¹ska tenisistka tak e startowa³a w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Wimbledonu. Z powodzeniem przesz³a eliminacje. W pierwszej rundzie zmierzy³a siê z Chink¹ Na Li. Polka przegra³a, ale rywalka i faworytka tego pojedynku musia³a w³o yæ du o wysi³ku, eby pokonaæ nasz¹ reprezentantkê. W turnieju g³ównym gry pojedynczej zagra równie Katarzyna Kawa (AZS Poznañ) oraz Magdalena Frêch ( KT ódÿ), które otrzymaj¹ od organizatorów dzikie karty. Do tych zawodniczek do³¹czy mistrzyni Polski juniorek. Z kolei w grze deblowej dzik¹ kartê otrzymaj¹ Sylwia Zagórska i Barbara Sobaszkiewicz Minelli i Urszuli Radwañskiej w turnieju g³ównym, przegra³a z Agnieszk¹ Radwañsk¹. W grze pojedynczej wygra³a w 2013 roku du y turniej ITF w niemieckim Versmold (pula nagród 50 tys. USD). Warto te zwróciæ uwagê na doœwiadczon¹ Lourdes Dominguze Lino. Hiszpanka dwukrotnie triumfowa³a w grze singlowej turniejów WTA. (obie AZS Poznañ). Jedno jest pewne, w Sobocie zobaczymy sporo dobrego tenisa, bo choæ w tym terminie na ca³ym œwiecie rozgrywanych bêdzie a 18 podobnych imprez, to turniej Powiat Poznañski Open bêdzie drugim pod wzglêdem presti u i nagród. By³o to w Bogocie w latach 2006 i 2011.

5 21-27 lipca MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET POWIAT POZNAÑSKI OPEN 2014 TURNIEJ G ÓWNY RANKING Z DNIA 7 LIPCA 2014 nazwisko i imiê narodowoœæ data urodzenia ranking 1. HLAVAÈKOVA Andrea CZE DOMINGUEZ LINO Lourdes ESP LINETTE Magda POL PFIZENMAIER Dinah GER RUS Arantxa NED ZANEVSKA Maryna UKR VASYLYEVA Anastasiya UKR HOGENKAMP Richel NED KRUNIÆ Aleksandra SRB VOGT Stephanie LIE IRIGOYEN Maria ARG KUÈOVA Kristina SVK KANIA Paula POL WITTHOEFT Carina GER KARATANTCHEVA Sesil KAZ VORAÈOVA Renata CZE GARCIA-VIDAGANY Beatriz ESP BARBIERI Gioia ITA DE VROOME Indy NED MARCINKEVICA Diana LAT JOHANSSON Mathilde FRA BIRNEROVA Eva CZE Zagraj¹ o presti, punkty i pieni¹dze Uczestniczki turnieju ITF PRO Powiat Poznañski Open 2014 rywalizowaæ bêd¹ o punkty do rankingu WTA i premie finansowe. Triumfatorka gry pojedynczej lipcowych zawodów w Sobocie otrzyma 100 pkt. do œwiatowego rankingu, a jej konto wzbogaci siê o 6 tys. 840 dolarów amerykañskich. Finalistka zdobêdzie odpowiednio 60 pkt. i otrzyma czek na kwotê 3 tys. 647 USD. Panie, które zagraj¹ w pó³finale, dopisz¹ sobie po 36 pkt. rankingowych. Za przejœcie pierwszej rundy singla jest jeden punkt. Z kolei triumfatorki gry podwójnej dostan¹ do podzia³u 2 tys. 507 USD. Ka da ze zwyciê czyñ otrzyma tak e po 50 pkt. do deblowego rankingu WTA. BIURO TURNIEJU CTS Sobota, ul. Poznañska Rokietnica Powiat Poznañski Lista turnieju g³ównego ustalana by³a na podstawie rankingu z ostatniego dnia zg³oszeñ do zawodów. Wówczas najwy ej rozstawion¹ w rankingu WTA zawodniczk¹ by³a Dinah Pfizenmaier. Jednak w najnowszym rankingu z 7 lipca 2014 roku Niemka spad³a na 125 miejsce. Wy ej od niej, na 116 pozycji by³a Czeszka Andrea Hlavaèkova. Do losowania rozstawionych zawodniczek bêdzie obowi¹zywa³ ranking jeszcze nowszy, czyli z dnia 14 lipca 2014 roku. PROGRAM TURNIEJU sobota, 19 lipca poniedzia³ek, 21 lipca: mecze eliminacyjne do turnieju g³ównego poniedzia³ek, 21 lipca niedziela, 27 lipca: mecze turnieju g³ównego gra pojedyncza (32 zawodniczki) poniedzia³ek, 21 lipca pi¹tek, 25 lipca: mecze turnieju g³ównego gra podwójna (16 par) czwartek, 24 lipca: pó³fina³y gra podwójna pi¹tek, 25 lipca: fina³ gry podwójnej sobota, 26 lipca: pó³fina³y gra pojedyncza niedziela, 27 lipca: fina³ gry pojedynczej niedziela, 27 lipca: uroczyste wrêczanie nagród i zakoñczenie turnieju

6 lipca 2014 CENTRUM TENISOWE SOBOTA spełnia najwyższe standardy nowoczesnych ośrodków tenisowych. Korty tenisowe w Centrum Tenisowym Sobota spe³niaj¹ najwy sze kryteria techniczne, stawiane nowoczesnym obiektom tego typu. Trenuj¹cy w Centrum zawodnicy i amatorzy mog¹ skorzystaæ z 8 kortów wewnêtrznych oraz 10 zewnêtrznych, które stanowi¹ idealne miejsce do gry nawet podczas zmiennej pogody. Jest to mo liwe dziêki wykorzystaniu podczas budowy kortów zewnêtrznych trwa³ej nawierzchni typu Conipur Tennis Force. Dziêki jej w³aœciwoœciom powierzchnia kortu pozostaje zawsze równa, a w pod³o u nie powstaj¹ wg³êbienia. Korty tenisowe z nawierzchni¹ Rebound Ace to rozwi¹zanie stosowane w najlepszych klubach tenisowych na ca³ym œwiecie, rekomendowane przez Wielkopolski Zwi¹zek Tenisowy. CTS przygotowa³o 5 kortów tego typu, na których odbywa siê miêdzy innymi nauka tenisa dla dzieci. Nawierzchnia Rebound Ace zosta³a zaprojektowana i wykona w oparciu o innowacyjne technologie, które zapobiegaj¹ zbytniemu obci¹ aniu stawów podczas gry. Tego rodzaju korty tenisowe s¹ najlepszym miejscem do gry dla osób borykaj¹cych siê ze schorzeniami ortopedycznymi. SO SQUASH to jeden z największych klubów squasha w Polsce. Dysponuje 10 kortami do gry. Oferuje nowoczesną i profesjonalną bazę sportowo-rekreacyjną. CTS zaprasza do skorzystania z sali konferencyjnej, która mo e pomieœciæ do 120 osób. Zgodnie z charakterem spotkania dopasuj¹ dla Ciebie odpowiedni wystrój sali, przygotuj¹ catering, przerwê kawow¹ lub szwedzki stó³. W Sobocie organizowane s¹ m.in.: Polska Liga Squasha, czy SOSQUASH CUP, turniej kategorii A (bierze w nim udzia³ czo³ówka najwy ej sklasyfikowanych zawodników w Polsce). W klubie trenuje wielu zawodników, zarówno kategorii seniorskich, jak i juniorskich, aspiruj¹cych do najwy szych tytu³ów. Ale squash to sport dla wszystkich bez wzglêdu na wiek i stopieñ umiejêtnoœci. Zespó³ instruktorów prowadzi grupy treningowe dla tych, którzy dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Udzielaj¹ cennych wskazówek graczom na œrednim i wysokim poziomie zaawansowania. Zainteresowani gr¹ mog¹ rozpocz¹æ treningi w grupie startowej lub juniorskiej. Instruktorzy CTS prowadz¹ równie treningi dla graczy z grup Ladies SoSquash oraz Junior SoSquash. gwarantuje tak e dodatkowe atrakcje, które z pewnoœci¹ umil¹ czas wszystkim uczestnikom szkoleñ korty tenisowe, squash, bowling, bilard, pi³karzyki oraz relaks w grocie solnej lub saunie. CENTRUM TENISOWE SOBOTA Sobota, ul. Poznañska 43, Rokietnica (+48) , (+48) , recepcja(at)teraztenis.pl

7 21-27 lipca Karol Przygodzki dyrektor sportowy turnieju Powiat Poznański Open Anna Wagner supervisor turnieju Powiat Poznański Open Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Maj¹c 9 lat trafi³ na korty AZS. Przez ca³¹ karierê zawodnicz¹ zwi¹zany by³ z akademickim klubem. Jako szkoleniowiec mia³ bezpoœredni udzia³ w zdobyciu medali mistrzostw Polski miêdzy innymi takich zawodników, jak Filip Urban, Filip Anio³a, Krzysztof Kwinta, Krystian Pfeiffer i Karolina Bu³at. By³ trenerem zespo³ów, które w barwach AZS zdobywa³y z³ote medale od kategorii m³odzikam, przez kadetów, juniorów a po seniorów. Ewa i Zbigniew Owsian Pierwsze turnieju prowadzi³a w latach 80. jako sêdzia PZT. Potem uzyskiwa³a kolejne uprawnienia: ITF Level School 2 w Warszawie (bia³a odznaka, ITF Level 3 School w Hamburgu (srebrna odznaka szefa sêdziów) i Level 3 School w Pradze (srebrna odznaka referee). Pracowa³a jako supervisor lub referee na wielu zawodowych turniejach mêskich i kobiecych w Polsce i innych krajach. Jako szef sêdziów pracowa³a na wszystkich turniejach ATP i WTA w Polsce (z wyj¹tkiem dwóch ostatnich w Katowicach) oraz na niektórych DC i Fed Cup. Po kilku latach pracy w charakterze szefa sêdziów po³¹czony zespó³ oceniaj¹cy (ATP, WTA, ITF) nada³ jej z³ot¹ odznakê. Jestem profesorem fitopatologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Roman Czyżewski menedżer w Centrum Tenisowym Sobota Z tenisem s¹ zwi¹zani od zawsze. Przez 34 lata pracowali na kortach AZS przy ul. Noskowskiego w Poznaniu. Wraz z otwarciem kompleksu sportowego w Sobocie rozpoczêli wspó³pracê z CTS. Ich syn Kacper zawodowo gra w tenisa (wielokrotny medalista mistrzostw Polski). Natomiast córka Kinga jest by³¹ zawodniczk¹, absolwentk¹ Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku trener tenisa. Marta Marcinkowska koordynator Powiat Poznański Open Karierê tenisow¹ zaczyna³a w klubie PKT Pobiedziska, póÿniej reprezentowa³a WKS Grunwald w Poznaniu. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w tenisie. W 2006 r. wyjecha³a na stypendium do USA, gdzie na Uniwersytecie w Tulsie (Oklahoma) skoñczy³a psychologiê, a na Uniwersytecie w Saint Leo uzyska³a tytu³ MBA w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. Pracowa³a jako trenerka tenisa w klubach w Amagansett, Nowym Jorku oraz na Florydzie. Pracuje w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Promocji i Aktywnoœci Spo³ecznej, na stanowisku odpowiedzialnym za sport. Ze sportem jest zwi¹zany od dzieciñstwa. Jego ulubion¹ dyscyplin¹ jest siatkówka. Przygodê ze sportem rozpoczyna³ w m³odzie owych zespo³ach Posnanii. By³ wspó³autorem najwiêkszych sukcesów sekcji siatkówki w Klubie Sportowym Posnania: zdoby³ Puchar Polski, wywalczy³ awans do ekstraklasy. Jego dwóch synów zawodniczo gra w tenisa. Sam tak e chêtnie wybiega z rakiet¹ na kort. Zbigniew Kryk mistrz kuchni z Soboty Mistrz kuchni, który z powodzeniem móg³by rywalizowaæ o wygran¹ w niezwykle popularnym turnieju kulinarnym Master- Chef. Bez Zbigniewa Kryka trudno by³oby zorganizowaæ jak¹kolwiek imprezê w Centrum Tenisowym Sobota. Kuchnia to mój ywio³, a gotowanie to pasja mówi Zbigniew Kryk. Co lubiê przyrz¹dzaæ najbardziej? Garma erka, zimne p³yty, a na nich faszerowane ryby czy miêso. Moim zdaniem ka da potrawa musi nie tylko dobrze smakowaæ, ale tak e dobrze siê prezentowaæ.

8 lipca 2014 PARTNER MEDIALNY STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY G ÓWNY PARTNER MEDIALNY G ÓWNY Beata Oryl-Stroińska oficer prasowy turnieju Powiat Poznański Open Daniel Pajączkowski z TVP Poznań na wielkich imprezach Na co dzieñ reporterka, prezenterka i wydawca programów sportowych w oddziale TVP w Poznaniu wspó³pracuj¹ca z redakcj¹ sportow¹ produkuj¹c¹ ogólnopolskie programy. W trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie prowadzi- ³a Studia Olimpijskie w TVP Info, by³a reporterk¹ TVP w trakcie EURO 2012, a ostatnio w trakcie Pi³karskich Mistrzostw Œwiata w Brazylii prowadzi³a Studio Pla a w TVP1 i TVP2 oraz serwisy sportowe w TVP Info. Tenis, zw³aszcza w wykonaniu kobiet, jest jedn¹ z jej ulubionych dycyplin sportu. Przygodê z mediami rozpocz¹³ 13 lat temu. Zaraz po studiach podj¹³ pracê w poznañskim oddziale Telewizji Polskiej. Pracuje w Dziale Reklamy, Promocji i Public Relations. Wspó³pracowa³ z wieloma ekipami telewizyjnymi przy produkcji i obs³udze medialnej spektakularnych wydarzeñ o charakterze sportowym, kulturalnym czy spo³ecznym, które odbywa- ³y siê w Poznaniu i Wielkopolsce. Jednym z nich jest turniej Tenisowy Powiat Poznañski Open. Maciej Łosiak oficer prasowy turnieju Powiat Poznańskim Open Z dziennikarstwem zwi¹zany od 1994 r. Od 10 lat pracuje w najwiêkszym dzienniku w regionie G³osie Wielkopolskim : Sport, a w szczególnoœci tenis, to jego pasja, bo na co dzieñ zajmuje siê najwa niejszymi sprawami dotycz¹cymi Poznania. Na ³amach gazet relacjonowa³ zawodowe turnieje rozgrywane na kortach Parku Tenisowego Olimpia, AZS Poznañ i w Centrum Tenisowym Sobota. Lubi aktywnie spêdzaæ czas. Preferuje p³ywanie, choæ tak e lubi graæ w tenisa, bo jego dzieci czynnie uprawiaj¹ tê dyscyplinê sportu. Krzysztof Ratajczak oficer prasowy turnieju Powiat Poznańskim Open Tomasz Sikorski biuro prasowe turnieju Od 1993 r. jest szefem redakcji sportowej Regionalnej Rozg³oœni Polskiego Radia w Poznaniu Radia Merkury S.A. By³ sprawozdawc¹ Polskiego Radia na igrzyskach olimpijskich w Atlancie i w Sydney oraz na pi³karskich Mundialach w 2002 i w 2006 r. Komentowa³ równie na antenie radiowej i TVP Poznañ wydarzenia tenisowe, obs³uguj¹c miêdzy innymi od pocz¹tku istnienia challengery ATP na kortach poznañskiej Olimpii i rozgrywane w Wielkopolsce mecze Pucharu Davisa. Ze sportów indywidualnych zawodowo i prywatnie preferuje w³aœnie tenis. Dziennikarz sportowy, od kilku lat zwi¹zany z G³osem Wielkopolskim. W tym zawodzie od ponad 20 lat. Pierwsze teksty zamieszcza³ w Dzienniku Poznañskim, w którym pracowa³ kilka lat. Nastêpnie by³ wieloletnim dziennikarzem Gazety Poznañskiej. Pracowa³ te w Fakcie oraz S³owie Sportowym.

9

10 10 PARTNER STRATEGICZNY lipca 2014 Grupa Krotoski Cichy jest jedn¹ z najwiêkszych firm dealerskich w Polsce. Powsta³a w 1987 r. Jest autoryzowanym dealerem marek Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody U ytkowe, AUDI, SKODA, OPEL oraz SEAT. W 2013 roku Grupa Krotoski Cichy zajê³a drugie miejsce pod wzglêdem sprzeda y nowych samochodów w Polsce na liœcie najwiêkszych polskich firm dealerskich TOP 50. Atrakcyjna i kompleksowa oferta dla ró nych grup klientów (detal oraz flota), doœwiadczenie pracowników oraz jakoœæ obs³ugi w obszarze sprzeda y i serwisu maj¹ istotny wp³yw na rozwój firmy. Aktualnie Grupa posiada 26 punktów dealerskich zlokalizowanych w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, S³upsku, Pile, Grodzisku Wielkopolskim oraz Warszawie i odzi. W listopadzie 2013 roku Grupa Krotoski Cichy otworzy³a nowy, najwiêkszy w Wielkopolsce, salon samochodowy Centrum Poznañ w Poznaniu Komornikach. Na powierzchni 5000 m 2 znajduje siê Centrum Samochodów U ytkowych Volkswagen oraz nowy, pierwszy w Poznaniu, salon marki SEAT, a tak e nowy salon Samochodów Osobowych Volkswagen. Istotnym obszarem dzia³alnoœci Grupy, poza sprzeda ¹ nowych samochodów, stanowi¹ odkupy i sprzeda samochodów u ywanych oraz us³ugi serwisowe i blacharsko - lakiernicze. Ponadto Grupa Krotoski Cichy prowadzi odkup samochodów uszkodzonych, sprzeda czêœci nowych i u ywanych oraz zajmuje siê recyklingiem samochodów Poznañ - Wysogotowo ul.skórzewska 8 tel / , fax /

11 21-27 lipca 2014 PARTNER STRATEGICZNY 11 Komputery, sieci i nie tylko. Jak za pomoc¹ zwyk³ego urz¹dzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) ju za kilkaset z³ wprowadziæ w firmie i urzêdzie cyfrowe archiwum dokumentów i podstawowy ich obieg? Ricoh, Lexmark, Xerox, OKI, Docushare. Backup i archiwizacja danych nie tylko dla opornych. Dla komputerów, serwerów i du ych systemów baz danych. Veeam, Symantec, NetApp Wiedza o IT. Czy chcesz wiedzieæ ile masz komputerów, jaka jest ich konfiguracja i wydajnoœæ, co jest zainstalowane, jakich programów u ywaj¹ pracownicy i jakie strony odwiedzaj¹ i jak d³ugo. IT Manager, Symantec, Landesk Jak chroniæ swoj¹ sieæ komputerow¹ i komputery przed atakami i wy³udzeniem danych z zewn¹trz oraz wyciekiem danych poufnych z wewn¹trz? Fortinet, Symantec Sieci bezprzewodowe dla zaawansowanych. Jak stworzyæ sieæ bezprzewodowa w magazynie, szpitalu, urzêdzie, hotelu czyli tam gdzie nie jest to ³atwe? Serwery, wirtualizacja i centra danych dla zaawansowanych. IBM, Fujitsu, NetApp, Eaton, Emerson, Microsoft, VMware Tego wszystkiego mo na siê dowiedzieæ u nas. HARDSOFT-TELEKOM ul. Namys³owska 17/ Poznañ tel.(61) fax: (61)

12

13

14 14 PARTNER lipca 2014

15 21-27 lipca 2014 PARTNER 15 FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA SP. Z O.O. ul. Towarowa 35, Poznañ budynek biurowy Delta, V piêtro, Sekretariat, tel.: , fax: W naszej firmie ho³dujemy zasadzie, e ka dy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Szanujemy wyj¹tkowoœæ naszych klientów, dlatego te priorytetem jest dla nas indywidualne podejœcie do ka dego z nich oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Zapewniamy sprawn¹ komunikacjê, szybk¹ wymianê informacji oraz sta³y wgl¹d w bie ¹c¹ sytuacjê finansow¹. Strategiê rozwoju opieramy na nowoczesnych rozwi¹zaniach informatycznych i organizacyjnych. Nasi klienci bezp³atnie korzystaj¹ z udogodnieñ elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na znaczne usprawnienie procesów w obszarze rachunkowoœci i finansów. Oferujemy nie tylko rzetelne us³ugi ksiêgowe, ale równie (a mo e przede wszystkim) wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych w postaci bie ¹cej i wiarygodnej informacji o sytuacji maj¹tkowej i wyniku finansowym Spó³ki. Kancelaria posiada uprawnienia do badania sprawozdañ finansowych nadane przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów nr ewidencyjny Zatrudniamy bieg³ych rewidentów oraz specjalistów, którzy spe³niaj¹ wymogi kwalifikacyjne uprawniaj¹ce do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych (posiadaj¹ œwiadectwa wydane przez Ministerstwo Finansów). Realizuj¹c politykê najwy szej jakoœci naszych us³ug korzystamy ze sta³ego wsparcia merytorycznego doradców podatkowych oraz radców prawnych. Dziêki elektronicznemu obiegowi dokumentów, który oferujemy naszym Klientom bezp³atnie, obs³ugujemy firmy z ca³ej Polski a tak e z zagranicy. Dlaczego warto nam powierzyæ us³ugi ksiêgowe oferujemy kompleksow¹ obs³ugê oraz wysok¹ jakoœæ merytoryczn¹ mamy wieloletnie doœwiadczenie zapewniamy bezpieczeñstwo Zarz¹dom poprzez transfer odpowiedzialnoœci na nasz¹ firmê oferujemy wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez sta³y dostêp do informacji zarz¹dczych zapewniamy bezp³atny elektroniczny obieg dokumentów.

16

17

18

19 21-27 lipca 2014 PARTNER 19 Zabytkowe tramwaje i autobusy To odrestaurowane i bardzo dobrze zachowane pojazdy, które niegdyœ wozi³y Poznaniaków na kursach liniowych. Dziœ budz¹ nie tylko mi³e wspomnienia m³odoœci u starszych, ale s¹ te bardzo klimatycznym œrodkiem transportu, który pozwoli nieco przenieœæ siê w czasie tym m³odszym. Nasze pojazdy wozi³y ju do œlubu m³ode pary oraz ich goœci, bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê na wieczory panieñskie i imprezy organizowane przez grupê znajomych. Oryginalny sposób na wspólne spêdzenie czasu wycieczki Jeœli szukasz pomys³u na ciekawe zorganizowanie dnia, skorzystaj z naszej gotowej oferty wycieczek. Zabierzemy Ciê w podró wybranym szlakiem i opowiemy co nieco o naszym piêknym mieœcie. Autobusy turystyczne Szukasz transportu nad morze na organizowany wyjazd grupowy? Szykujesz wycieczkê dla przedszkolaków? Wynajmij jeden z naszych autokarów! W sk³ad taboru MPK Poznañ Sp. z o.o. wchodz¹ wysokiej klasy autobusy turystyczne takich marek jak Scania, Neoplan czy Iveco. Przy ich u yciu realizujemy zadania przewozowe w zakresie od okolicznoœciowych przewozów zwi¹zanych z uroczystoœciami rodzinnymi lub towarzyskimi, po wycieczki krajowe i zagraniczne. Pojazdu prowadzone s¹ przez naszych doœwiadczonych kierowców zawodowych z wieloletnim sta em, którzy regularnie pokonuj¹ polskie i europejskie trasy. Wycieczki z przewodnikiem tramwajowe: TRAKTEM KRÓLEWSKO-CESARSKIM JADÊ TRAMWAJEM I POZNAÑ POZNAJÊ autobusowe: TRASA HISTORYCZNA PIWNY POZNAÑ SPORTOWY POZNAÑ ARCHITEKTURA POZNANIA POZNAÑ STARY I NOWY Wycieczki tramwajowe bez przewodnika TRAKTEM KRÓLEWSKO - CESARSKIM BIMB DO LASU BIMB NA POZNAÑSKIE KOZIO KI RAJD DO PARKU SO ACKIEGO Tramwajowe wycieczki tematyczne z animatorami Wiêcej na MPK Poznaniu Spó³ka z o.o., ul. G³ogowska 131/133; Poznañ telefon , fax

20 20 PARTNER lipca 2014 PIEKARNIA-CUKIERNIA PIEKARNIA CUKIERNIA NOWACZYK to tradycyjny zak³ad rzemieœlniczy po³o ony w Dopiewie ko³o Poznania. Na poznañskim rynku dzia³a od ponad trzydziestu lat. W swojej bardzo szerokiej gamie produktów oferuje zarówno tradycyjne chleby, wypiekane na prawdziwym zakwasie, pieczywo pe³noziarniste, jak i niekonwencjonalne po³¹czenia bu³ek, np. ze szpinakiem, czy z pomidorami. Ponadto w ofercie znajd¹ Pañstwo wysokiej jakoœci torty i ciasta deserowe, do produkcji których u ywane s¹ tylko naturalne sk³adniki, a kunszt naszych cukierników sprawia, e w parze z wyœmienitym smakiem idzie równie oryginalny wygl¹d. Zak³ad zatrudnia oko³o 60 osób, a produkty mo na znaleÿæ w wielu punktach w Poznaniu i okolicach, pocz¹wszy od sklepów firmowych w Dopiewie, poprzez poznañskie firmowe sklepy przy ul. ozowej oraz ul. Wagi/Chartowo, a po wszystkie sklepy Piotr i Pawe³, wiêkszoœæ sklepów Chata Polska, PSS Spo³em i wiele innych prywatnych na terenie Poznania i okolic. Piekarnia Cukiernia Krzysztof i Leszek Nowaczyk spó³ka jawna Dopiewo, ul. M³yñska 9 Tel.: Kom.: Facebook:

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET POWIAT POZNAŃSKI OPEN 2014 Centrum Tenisowe Sobota. Informacja prasowa - konferencja 14 lipca 2014

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET POWIAT POZNAŃSKI OPEN 2014 Centrum Tenisowe Sobota. Informacja prasowa - konferencja 14 lipca 2014 MIEJSCE: MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET Informacja prasowa - konferencja 14 lipca 2014 Sobota, ul. Poznańska 43 62-090 Rokietnica DATA: 21 lipca 27 lipca 2014 FORMAT: NAWIERZCHNIA: PULA NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH.

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH. UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKEGO ZWĄZKU TENSOWEGO Z DNA 02.04.2009 W SPRAWE TRYBU ZASAD NADAWANA KLAS SPORTOWYCH. Na podstawie Zarządzenia nr 4 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Ofert a partnersko-sponsorska

Ofert a partnersko-sponsorska Oferta partnersko-sponsorska Ofert a partnersko-sponsorska Szanowni Pañstwo! Celem niniejszej oferty jest przedstawienie korzyœci jakie mog¹ p³yn¹æ ze wspó³pracy z Klubem Sportowym SPR Chrobry Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SPECJALISTYCZNE

STUDIUM SPECJALISTYCZNE STUDIUM SPECJALISTYCZNE USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZAŁÓŻ BIURO RACHUNKOWE ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZOSTAŃ ASYSTENTEM PODATNIKA ZDOBĄDŹ BEZPŁATNĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH Analiza wybranych zmian w przepisach ustawy o VAT wprowadzonych w 2015 r. oraz tych, które weszły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1154 Cena netto 1 299,00

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI Mgr in. Edward Gabryœ In. Bogdan Sieradzki ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI 90-419 ódÿ, al. Koœciuszki 4 Dyrektor, I piêtro, pokój 44, 45 tel. (0 42) 639

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

jesteśmy ekspertem W sprzątaniu i utrzymywaniu czystości ul. Grunwaldzka 55/10 tel. (61) 867-20-62 wew. 32 jesteśmy członkami:

jesteśmy ekspertem W sprzątaniu i utrzymywaniu czystości ul. Grunwaldzka 55/10 tel. (61) 867-20-62 wew. 32 jesteśmy członkami: W sprzątaniu i utrzymywaniu czystości BŁYSK ZPChr. ul. Grunwaldzka 55/10 60-352 Poznań tel. (61) 867-20-62 wew. 32 jesteśmy członkami: PS C polskie stowarzyszenie czystosci Charakterystyka firmy BŁYSK

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo