Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał"

Transkrypt

1 Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

2 On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants of the BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 to the opportunities offered by the Polish science with regard to biotechnology. Projects implemented within this area are funded under the Innovative Economy and Infrastructure and Environment Operational Programmes. Polish scientists also participate, in cooperation with NCBR, in a range of international initiatives such as ERA IB 2, BIOENERGY, ERA-CAPS. Medicine, food & textile industry, biomass combustion these are examples of topics described in respective catalogues. It is worth mentioning that biotechnological targeted drug, bioimplants used for treatment of bone tissue cavities or biodegradable polyesters produced from renewable resources are just the beginning of a long list of projects funded by NCBR. I encourage you to visit the Polish Pavillion and hope that you will benefit from the opportunities offered by the Polish biotechnology sector. I am sure that the cooperation with Polish scientists and biotechnological companies will result in mutual benefits and satisfaction. w imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mam zaszczyt przedstawić uczestnikom konferencji BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 potencjał polskiej nauki w zakresie biotechnologii. Projekty z tego obszaru dofinansowywane są ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Polscy naukowcy biorą także udział, przy wsparciu NCBR, w szeregu inicjatyw międzynarodowych, takich jak ERA IB 2, BIOENERGY, ERA-CAPS. Medycyna, przemysł spożywczy, włókienniczy, spalanie biomasy to przykłady tematów opisanych w katalogach. Jednak, biotechnologiczny lek kierowany, bioimplanty do leczenia ubytków kostnych czy biodegradowalne poliestry otrzymywane z surowców wtórnych to zaledwie początek długiej listy projektów dofinansowywanych przez NCBR. Zachęcając Państwa do odwiedzania Polskiego Pawilonu, wyrażam nadzieję, że skorzystacie z potencjału polskiego sektora biotechnologicznego. Jestem pewien, że współpraca z polskimi naukowcami i firmami biotechnologicznymi będzie źródłem obopólnych korzyści i satysfakcji. Supporting development of the Polish biotech sector and its promotion are among Polish government's priorities. The Trade and Investment Section of the Polish Embassy in Washington DC as a Polish Ministry's of Economy representation in the USA promotes Polish biotechnology industry by annually coorganizing a Polish Pavilion at the BIO International Convention the biggest biotech event in the world. We are happy to see that each year more and more Polish entities are interested in participating in the Convention because it confirms the dynamic development of this sector in Poland. Welcome to BIO-Poland the conference organized by us every year in connection to the BIO Convention gathers American companies and individuals interested in cooperation with the Polish biotech entrepreneurs and research institutes. Vibrant discussion at this forum contributes to the emergence of new ideas and partnerships. In addition to BIO International Convention and Welcome to BIO-Poland, the Trade and Investment Section propagates Polish biotech industry achievements during other events in the USA and by connecting entrepreneurs on both sides of the Atlantic. We provide information on collaboration opportunities between American and Polish companies, clusters and research institutions. Wspieranie rozwoju i promocja polskiego sektora biotechnologicznego są jednymi z priorytetów polskiego rządu. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie, jako jednostka Ministerstwa Gospodarki, już od czterech lat promuje polski przemysł biotechnologiczny w Stanach Zjednoczonych, mi.in. poprzez współorganizację Pawilonu Polskiego podczas największej imprezy branżowej tego sektora BIO International Convention. Cieszymy się, że każdego roku coraz więcej polskich podmiotów, firm i instytucji, bierze udział w tym przedsię-wzięciu, co potwierdza dynamiczny rozwój polskiego sektora biotech. Organizowana przez WPHI konferencja Welcome to BIO-Poland, przyciąga co roku osoby zainteresowane współpracą z polskimi firmami biotechnologicznymi, jak i polskimi instytucjami badawczymi specjalizującymi się tej dziedzinie. Dzięki dyskusji na tym forum powstają nowe pomysły i partnerstwa. Poza BIO International Convention i Welcome to BIO- Poland, WPHI propaguje osiągnięcia polskiego przemysłu biotechnologicznego podczas innych imprez mających miejsce w USA oraz przez kojarzenie przedsiębiorców po obu stronach Atlantyku. Udzielamy również informacji na temat możliwości współpracy w tej dziedzinie pomiędzy amerykańskimi i polskimi firmami, klasterami i instytucjami naukowymi. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski Director of the National Centre for Research and Development Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Paweł Pietrasieński, Minister Counselor, Chief of Section Trade & Investment Section Embassy of Poland in Washington Paweł Pietrasieński, Radca Minister, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie In 2012 Poland has a chance to become even more visible thanks to many scientific, cultural and sports events organized in our country and abroad. I am even more pleased to announce that this year Pomeranian Special Economic Zone Ltd. (PSEZ) is co-organizing the Polish Pavilion at one of the world's largest biotechnology exhibitions BIO International Convention held in Boston in the United States of America. Pomeranian Special Economic Zone and Professor Hilary Koprowski Gdańsk Science and Technology Park (GSTP) by fulfilling the mission of creating a platform for promoting innovative solutions are honored to introduce to foreign investors Pomeranian enterprises and medical institutions operating in biotechnology and pharmaceutical industries. I wish to point out that Gdańsk Science and Technology Park has got fully equipped, cutting-edge diagnostic and scientific laboratories and all the latest tools for conducting research. The scope of ongoing work focuses on both biotechnology and nanotechnology, enzymology, and advanced research on bioactive substances. At the same time, our investment project of new laboratory building has been completed. As a result, the highest standards of equipment and technology spaces in all areas of biotechnology and pharmaceutical facilities will soon be available. BIO International Convention is a unique opportunity to strengthen Polish position in international markets and to present the country as a strong center of science, with a huge potential for investment. Thanks to this event it will be possible to highlight all our national and regional strengths and to promote already manufactured products and services together with establishing valuable contacts with potential investors. Ms Teresa Kaminska President of the Pomeranian Special Economic Zone Ltd. Polska ma szansę zaistnieć na świecie w roku 2012 roku poprzez wiele wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych organizowanych bezpośrednio w kraju oraz zagranicą. Jest mi tym bardziej miło poinformować, iż właśnie w tym roku przypadł nam zaszczyt współorganizowania Polskiego Pawilonu na jednych z największych na świecie targów biotechnologicznych - BIO International Convention 2012, które odbywają się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. i Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Profesora Hilarego Koprowskiego realizując misję tworzenia płaszczyzny do wspierania innowacyjnych rozwiązań z wielką przyjemnością zaprezentują zagranicznym inwestorom potencjał pomorskich przedsiębiorstw i instytucji medycznych, działających w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Pragnę zaznaczyć, iż Gdański Park Naukowo-Technologiczny dysponuje nowoczesnymi laboratoriami diagnostycznymi, wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Zakres obecnie prowadzonych prac odnosi się zarówno do biotechnologii, jak i nanotechnologii, enzymologii oraz rozwoju badań nad substancjami bioaktywnymi. Jednocześnie w wyniku realizacji kończącego się projektu inwestycyjnego zostanie oddany do użytku zupełnie nowy budynek laboratoryjny, oferujący wysokie standardy powierzchni przeznaczonych pod specjalistyczną infrastrukturę biotechnologiczną i farmaceutyczną. BIO International Convention jest niepowtarzalną okazją do wzmocnienia polskiej pozycji na rynkach międzynarodowych i przedstawienia kraju jako silnego ośrodka nauki, z ogromnymi możliwościami do inwestowania. Dzięki temu wydarzeniu możliwe będzie podkreślenie wszystkich naszych narodowych i regionalnych atutów oraz promocja już wytworzonych produktów i usług, a także nawiązanie cennych kontaktów z potencjalnymi inwestorami. Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. BIOTECHNOLOGY AS A PRIORITY SECTOR IN POLAND Although biotechnology is one of the fastest growing sectors in Poland, it is still an emerging sector. Therefore it is given priority by the Polish government. This is the reason why investment incentives, including government grants, EU funds and tax breaks are available. Government grants: Investors carrying out new investments in biotech sector in Poland can count on receiving support under the Programme of support of investments of considerable importance for Polish economy for years Biotech R&D projects which create a minimum 35 new jobs for employees with higher education and envisage a minimum of PLN 3 million in expenditures may apply for job creation grant. The amount of support varies from PLN to PLN per each workplace created. In case of biotech production projects both job creation grant and new investment grant are available. Job creation grant criteria: create minimum 250 new workplaces and incur minimum PLN 40 million in expenditures. The maximum amount of support varies from PLN to PLN per each workplace created. New investment grant criteria: create minimum 50 new workplaces and incur minimum PLN 160 million in expenditures. The amount of support varies from 2 to 10,5% of eligible costs. The authority granting state aid under the Programme is the Minister of Economy. Invest in Poland is the operator of this form of public aid and carries out the entire procedure of providing financial support. All investors are warmly welcome! Marek Łyżwa Vice President of "Invest in Poland" - Polish Information and Foreign Investment Agency BIOTECHNOLOGIA JAKO SEKTOR PRIORYTETOWY W POLSCE Polski Rząd traktując sektor biotechnologii jako priorytetowy, oferuje potencjalnym inwestorom działającym w tym obszarze następujące formy zachęt inwestycyjnych: dotacje rządowe, fundusze unijne oraz ulgi podatkowe. Dotacje rządowe: Inwestorzy realizujący nowe inwestycje mogą liczyć na wsparcie w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej w latach ". W przypadku biotechnologicznych projektów badawczo - rozwojowych, które wiążą się z zatrudnieniem co najmniej 35 pracowników z wyższym wykształceniem oraz poniesieniem nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 3 mln PLN, dedykowany jest grant na tworzone miejsca pracy. Kwota wsparcia wynosi od PLN do PLN na jedno miejsce pracy. W przypadku biotechnologicznych projektów produkcyjnych dostępne są zarówno: - dotacje na tworzone miejsca pracy. Kryterium wejściowym jest utworzenie minimum 250 nowych miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 40 mln PLN (kwota wsparcia od PLN do PLN na jedno miejsce pracy), - dotacje związane z poniesieniem znacznych kosztów inwestycyjnych. Kryterium wejściowym jest utworzenie 50 nowych miejsc pracy oraz poniesienie nakładów w wysokości minimum 160 mln PLN. Kwota wsparcia wynosi od 2% do 10,5% kosztów kwalifikowanych. Organem udzielającym pomoc publiczną w ramach Programu jest Minister Gospodarki. Agencja "Invest in Poland" jest operatorem tej formy pomocy publicznej i prowadzi całą procedurę udzielenia wsparcia finansowego. Inwestorów zainteresowanych ofertą polskiego Rządu zapraszamy do kontaktu z Invest in Poland. Marek Łyżwa Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 2 3

3 THE BIOTECHNOLOGY SECTOR IN POLAND SEKTOR BIOTECHNOLOGICZNY W POLSCE EXAMPLES OF BIOTECH COMPANIES IN POLAND PRZYKŁADY FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH W POLSCE Polish biotechnology companies are currently working on developing very innovative products, however, it will take a few years to see the results of their work. Adding the numerous research projects of Polish science institutes, we should expect further growth of Polish biotechnology in the nearest future. The sector will be also stimulated by foreign investments, which Poland attracts thanks to highly qualified pool of specialists, well-developed raw materials base, as well as competitive labour costs. The continuous development of biosubstances and biofuels production technologies, which are to replace coal and crude oil, is definitely worth mentioning. Hormones, antibodies and diagnostic tests, all generated with the use of modern genetic engineering techniques, are becoming a specialty of Polish biotechnology industry. Biopharmacological products have gained their reputation too and now we can observe the most rapid expansion within the biotech sector precisely in this branch. It involves constant improvement of manufacturing processes of human proteins and peptides based on E. coli and cell cultures. Undoubtedly there still is a considerable scope for exploitation of the untapped potential in the section of vaccines, protein drugs and reagents. Choć biotechnologia należy do najszybciej rozwijających się sektorów w kraju, jest to wciąż sektor wschodzący. Polskie firmy biotechnologiczne prowadzą obecnie badania nad bardzo innowacyjnymi produktami, jednak efekty tych badań zobaczymy dopiero za kilka lat. Jeśli dodać do tego projekty badawcze realizowane przez jednostki naukowe, w najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego wzrostu rodzimego rynku biotechnologii. Rozwój sektora stymulować będą też inwestycje zagraniczne, które Polska przyciąga dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów, bardzo dobrze rozwiniętej bazie surowcowej oraz konkurencyjnym kosztom pracy. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój technologii procesu produkcji biopaliw, które powoli zastępują węgiel i ropę naftową, oraz biosubstancji. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technik inżynierii genetycznej produkowane są hormony, przeciwciała oraz testy diagnostyczne, stające się wizytówką polskiego przemysłu biotechnologicznego. Nie mniejszym uznaniem cieszą się również produkty z dziedziny biofarmacji, uznawanej obecnie za najszybciej rozwijającą się gałąź sektora. W jej ramach udoskonaleniu ulegają procesy produkcji białek ludzkich i peptydów na bazie E coli oraz innych komórek hodowlanych. Bez wątpienia polski rynek biotechnologiczny posiada znaczny zasób niewykorzystanego potencjału w dziedzinie szczepionek, leków proteinowych i odczynników. POMORSKIE Polpharma Blirt INVICTA A&A Biotechnology Immunolab DNA Gdańsk Oceanic Farmix EURx Pomorski Klaster BioEcoChemiczny ZACHODNIOPOMORSKIE Read-Gene WIELKOPOLSKIE Biogaz Zeneris CB DNA GlaxoSmithKline WARMIŃSKO-MAZURSKIE Danisco Biolacta MAZOWIECKIE Bioton Celther Polska Celon Pharma DSM Nutritional Products Bayer CropScience Genexo Pharmaceuticals Dr Irena Eris Adamed Impomed Centrum Euroimplant The sector in figures The fundamental reason why Poland is in a group of the most attractive locations for international biotechnology operations is an access to highly educated scientific staff. Biotechnology is one of the most popular fields of study in the country, with almost students, hence graduates a year in 38 universities (data provided by Central Statistical Office, school year 2009/2010). They constitute highly qualified research base, whose strength is already visible in ongoing undertakings of more than 30 diagnostic enterprises responsible for R&D, pharmaceutical products, food & cosmetics control. Sektor w liczbach Najważniejszym powodem, dla którego Polska jest jedną z atrakcyjniejszych lokalizacji dla międzynarodowych projektów biotechnologicznych, jest szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Biotechnologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce każdego roku dziedzinę tę na 38 uczelniach wyższych studiuje prawie 26 tys. studentów, co daje ok. 6 tys. absolwentów rocznie (dane za rok akademicki 2009/2010 wg GUS). Tworzą oni wysoce wykwalifikowane zaplecze badawcze dla sektora, którego siła już teraz wyraża się w działalności firm zajmujących się diagnostyką na potrzeby centrów badań i rozwoju, farmacji, a także przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Ranks According to FDI Intelligence, Poland ranked 5th (in a tie with Russia) in the world ranking of foreign biotechnological investments in 2010, attracting 14 such undertakings. It was a huge success due to the fact that a year before, in 2009, Poland managed to attract only one investment from this sector. Countries with higher positions in the rank are: USA (38 investments), China (27), Great Britain (22) and India (16). The country also performed well in another ranking conducted by the same organisation (11th position), which was prepared on the basis of location and access to research centres as well as opportunities for biotechnology development. Additionally, Warsaw was ranked as 16th in the world and evaluated as highly attractive for B+R centres' investments, partly thanks to its competitive quality and costs ratio. Rankingi Według FDI Intelligence, Polska w 2010 roku znalazła się na 5. miejscu (razem z Rosją) w światowym rankingu inwestycji zagranicznych w sektorze biotechnologii. Do Polski napłynęło w tym roku 14 inwestycji. Sukces Polski był tym większy, że w 2009 r. odnotowano w Polsce zaledwie jedną inwestycję w tej dziedzinie. Kraje znajdujące się przed Polską w rankingu to: USA (38 inwestycji), Chiny (27), Wielka Brytania (22) oraz Indie (16). Co więcej, FDI Intelligence przyznało Polsce 11. miejsce na świecie pod względem atrakcyjności lokowania inwestycji B+R w sektorze biotechnologii. W tym samym rankingu Warszawa jako miasto plasuje się na 16. miejscu (w badaniu wzięto pod uwagę współczynnik jakości do kosztów). DOLNOŚLĄSKIE Akwawit-Brasco Bioxen Maco Pharma ŁÓDZKIE Bio-Tech Consulting Company Mabion Proteon Pharmaceuticals Celther Poland BTL Pharmena Adamed Polfarmex Aflopa TriMen Chemicals Medana Pharma Polska Grupa Farmaceutyczna Key drivers of biotechnology sector development in Poland: High research potential; Well educated personnel; Favorable government policy supporting investments in; new technologies; Developed raw materials base; Development of biotechnology-related sectors; Competitive labour costs; Investment incentives for biotech projects. Polish government gives priority to biotechnology sector, therefore investors can benefit from numerous incentives, such as: Investment incentives in Special Economic Zones, Government Grants, Exemptions from Real Estate Tax. MAŁOPOLSKIE Selvita Pharma Farmina Bielenda Natural Cosmetics Teva Trigendo Wessling BioTe21 LUBELSKIE Baxter Herbapol Przesłanki do rozwoju polskiej biotechnologii: olbrzymi potencjał naukowo-badawczy; bardzo dobrze wykształcony personel; polityka rządu sprzyjająca wspieraniu inwestycji w nowe technologie; rozwinięta baza surowcowa; rozwój sektorów około-biotechnologicznych, konkurencyjne koszty pracy; zachęty inwestycyjne dla projektów biotechnologicznych; dostępne formy pomocy publicznej. Sektor biotechnologii w Polsce został uznany przez rząd za priorytetowy, dlatego też firmy rozważające inwestycje mogą skorzystać z licznych form wsparcia: Zachęty inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Grant rządowy, Zwolnienie z podatku od nieruchomości. 4 5

4 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE strong economic hub is the perfect place for business development. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE silny ośrodek gospodarczy to doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. Małopolska is one of the most dynamically developing regions in Poland and Central Europe. Located at the crossroads of transportation routes between the West (Austria, Germany) and the East (Ukraine), the North (the Scandinavian countries) and the South (Slovakia, Hungary) it provides exceptional advantages and every year attracts 8-10 million tourists, new investments and young people studying at Małopolska's higher education institutions. Małopolska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Europy Środkowej. Położony na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych pomiędzy Zachodem (Austria, Niemcy) i Wschodem (Ukraina), Północą (kraje skandynawskie) a Południem (Słowacja, Węgry) dysponuje wyjątkowymi zaletami i każdego roku przyciąga 8-10 milionów turystów, nowe inwestycje oraz młodych ludzi studiujących na małopolskich uczelniach. Business in Małopolska: integrated system of investor service (one-stop-shop) system of public support for investments the largest repository of investment areas in the region database of export enterprises and foreign business partners support for exporters from the region based on both own and EU funds co-ordination of actions for economy promotion strengthening of the Małopolska economic image One of Małopolska's significant advantages is its human resources potential. Over 10% of the region's residents have higher education. 13% of Polish researchers work in Małopolska's higher education institutions and the funding in the research and development puts the region in second place in the country. Surveys of the competences of students in Małopolska indicated that 65% of young people speak English, and German, Russian and French are well known as well. 33 higher education institutions in Małopolska are training teams in the field of technical, economic, medical and humanistic studies. Małopolska produces 7.7% of the Polish GDP (2010) and the GDP per capita is over 8 thousand euro. The value of direct foreign investments in Małopolska in 2010 brought in an estimated 625 million euro (8% of all investment in Poland). Business in Małopolska The co-operation between the representatives of the Małopolska Region, Małopolska Regional Development Agency and the Kraków Technology Park resulted in the establishment of Business in Małopolska Centre. The Business in Małopolska Centre is a unique Polish initiative that aims at the development of a cohesive investor and exporter services system as well as economic promotion of the Region. Thus, we implement global information campaigns through the most important world and electronic media and we attend international Business in Małopolska: zintegrowany system obsługi inwestorów (one-stop-shop) system pomocy publicznej dla inwestycji baza danych przedsiębiorstw eksportowych i zagranicznych partnerów biznesowych wsparcie dla eksporterów z regionu w oparciu o fundusze zarówno własne i UE koordynacja działań na rzecz promocji gospodarki wzmocnienie wizerunku gospodarczego Małopolski Jedną ze znaczących przewag Małopolski jest potencjał zasobów ludzkich. Ponad 10% mieszkańców regionu ma wyższe wykształcenie. 13% polskich naukowców pracuje na małopolskich uczelniach, a wydatki na sektor badawczo-rozwojowy plasują region na drugim miejscu w kraju. Badania kompetencji małopolskich studentów wskazały, że 65% młodych ludzi posługuje się językiem angielskim, poza tym dobrze znany jest język niemiecki, rosyjski i francuski. 33 małopolskie uczelnie wyższe kształci kadry w zakresie nauk technicznych, ekonomicznych, medycyny, nauk humanistycznych. Małopolska wytwarza 7,7% polskiego PKB (2010), a PKB per capita wynosi ponad 8 tys euro. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce wyniosła w 2010 r. 625 mln euro (8% wszystkich inwestycji w Polsce). Business in Małopolska Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest tworzenie spójnego systemu obsługi inwestorów i eksporterów oraz promocja gospodarcza Województwa. W tym celu wykorzystuje się działania o charakterze globalnych kampanii informacyjnych z wykorzystaniem najważniejszych mediów światowych i elektronicznych, a także poprzez udział w zagranicznych misjach gospodarczych i międzynarodowych spotkaniach. economic missions and meetings. The Centre provides investors with extensive support beginning with a package of information necessary to conduct economic activity in Poland through an exhaustive investment offer to end with economic consultancy. It also offers a comprehensive system of public support for exporters who can count on information about the opportunities to expand on foreign markets and on professional consultancy services. The main regional economic sectors benefitting from the interest of foreign investors include: the biotechnology sector, with investment from Teva (Israel), Barr Pharmaceuticals (USA) the automotive industry, with investment from such companies as MAN (Germany), Nidec (Japan), Valeo (France), Delphi (USA), Cooper Standard (USA), Cliford Thames (Great Britain) the metallurgical industry with the companies Arcelor Mittal (India), Vesuvius (USA) the chemical, mining and processing industries with the companies Air Liquide (France), BP (Great Britain), St. Gobain (France) the energy industry with the companies EDF (France) and ČEZ (Czech Republic) the food industry with the companies Carlsberg (Denmark), Bahlsen (Germany), Philip Morris (USA), Coca Cola (USA) trade with such networks as Carrefour (France), Auchan (France), Metro (Germany), IKEA (Sweden) the new technologies sector with companies such as Motorola (USA), Google (USA), ABB (Switzerland), IBM (USA), Luxoft (Russia) In 2010, according to the Global Services and Tholons rating Top Outsourcing Cities and in 2011 in the UNCTAD World Investment Report, Kraków was recognised as the best location, among emerging markets, for companies from the BPO/SCC (Business Process Outsourcer/Shared Service Centres) industry. Over 60 such companies have offices in the capital of Małopolska, including Capegemini, Shell, Philip Morris, Lufthansa, Amway, UBS, HCL Technologies (India), Intelenet Global Services (India), Electrolux or Ahold and State Street, and recently such companies as Capita and Heineken. The main motivation for companies in the shared services industry to open a location in Kraków is the high quality of the staff available, the wealth of available property and the high quality of life. Małopolska is one of the three most important BIO- Regions in Poland. Over the last several years, Kraków has become a powerful centre for the biotechnology industry. Every year an increasing number of young biotechnologists enter the market, and technological parks offer comfortable laboratory conditions for interested Polish and foreign companies. Research and teaching in this field are offered by Jagiellonian University, the University of Agriculture, AGH University of Science and Technology and the Kraków University of Technology. Additionally, several research posts and research and development institutions whose activity is related to the life science sector operate in Kraków. In 2006, 32 research institutions and companies established the cluster Life Science Krakow, whose mission is to support enterprises and innovations in the sphere of life science and creating conditions for effective commercialisation of the Selvita laboratories photo by Dr Wojciech Czardybon Centrum świadczy wszechstronną pomoc dla inwestorów począwszy od pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Regionie, poprzez wyczerpującą ofertę inwestycyjną aż po doradztwo gospodarcze. Oferuje również kompleksowy system publicznego wsparcia dla eksporterów, którzy mogą liczyć na uzyskanie informacji o możliwościach ekspansji na rynki zagraniczne oraz na profesjonalne doradztwo i konsulting. Do głównych sektorów gospodarki regionalnej cieszących się zainteresowaniem inwestorów zagranicznych należą: sektor biotechnologiczny, w który zainwestowały Teva (Izrael), Barr Pharmaceuticals (USA) przemysł samochodowy, w który zainwestowały takie firmy jak MAN (Niemcy), Nidec (Japonia), Valeo (Francja), Delphi (USA), Cooper Standard (USA), ClifordThames (Wielka Brytania) przemysł metalurgiczny z firmami Arcelor Mittal (Indie), Vesuvius (USA) przemysł chemiczny, wydobywczy i przetwórczy, z firmami Air Liquide (Francja),BP (Wielka Brytania), St. Gobain (Francja) przemysł energetyczny z firmami EDF (Francja) i ČEZ (Czechy) przemysł spożywczy z firmami Carlsberg (Dania), Balhsen (Niemcy), Philip Morris(USA), Coca Cola (USA) handel z sieciami jak Carrefour (Francja), Auchan (Francja), Metro (Niemcy), IKEA(Szwecja) sektor nowych technologii z firmami jak Motorola (USA), Google (USA), ABB (Szwajcaria), IBM (USA), Luxoft (Rosja) W 2010 roku według rankingu Global Services and Tholons Top Outsourcing Cities oraz w 2011 roku w Światowym Raporcie Inwestycyjnym UNCTAD Kraków został uznany najlepszym, wśród rynków wschodzących, miejscem do lokowania firm z branży BPO/SSC (outsourcing procesów biznesowych i wspólne centra usług). W stolicy Małopolski swoje siedziby ma ponad 50 firm tego typu, wśród nich Capegemini, Shell, Philip Morris, Lufthansa, Amway, UBS, HCL Technologies (Indie), Intelenet Global Services (Indie), Electrolux czy Ahold i State Street, a ostatnio także firma Capita i Heineken. Głównym motywem dla lokalizacji w Krakowie firm z branży usług wspólnych jest najwyższa, jakość dostępnych kadr pracowników, bogata oferta nieruchomości oraz wysoki poziom jakości życia. Małopolska jest jednym z trzech najważniejszych BIO Regionów w Polsce. Od kilku lat Kraków staje się potężnym ośrodkiem branży biotechnologicznej. Co roku na rynek pracy trafia coraz więcej młodych biotechnologów, a parki technologiczne oferują dogodne warunki laboratoryjne dla zainteresowanych firm polskich i zagranicznych. Badania oraz nauczanie w tym zakresie oferują Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo Hutnicza oraz Politechnika Krakowska. Ponadto w Krakowie funkcjonuje kilkanaście placówek naukowych i instytutów badawczorozwojowych, których działalność wiąże się z sektorem life science. W 2006 roku 32 instytucje naukowe i firmy założyły klaster Life Science Kraków, którego misją jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. Obecnie klaster liczy 67 partnerów a liczba ta ciągle wzrasta. Siedziba klastra Life Science Kraków mieści się na terenie Parku Lifescience, który tworzy kompleks 3 połączonych 6 7

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 AGENDA.. Bio International Convention 2012.. BIO 2012, założenia, cel Zaproszenie do współpracy.. Bioregiony, program branżowy Ministerstwa Gospodarki Polski Pawilon 2012..

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Malopolska Regional Development Agency

Malopolska Regional Development Agency Malopolska Regional Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego liderem gospodarczej promocji regionu. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Malopolska Regional Development Agency Budujemy gospodarczą markę

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 2 Dynamiczny i nowoczesny Kraków nadaje rytm całej gospodarce Małopolski. Potencjał intelektualny i naukowy dawnej stolicy Polski tworzy zaplecze kadrowe jego najbardziej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RYNKU BIOTECHNOLOGICZNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA RYNKU BIOTECHNOLOGICZNEGO W POLSCE Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe, Nr 6 (1/2013) ANNA BOGDALI (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) CHARAKTERYSTYKA RYNKU BIOTECHNOLOGICZNEGO W POLSCE Branża biotechnologiczna uważana jest za

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013 Business in Małopolska tworzenie marki gospodarczej regionu MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST Kraków 13 listopada 2013 MARR S.A. Departament Obsługi Inwestora Centrum Business in Małopolska Oferta

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. Podpisany w Łodzi w dniu 9 listopada 2011 roku pomiędzy:

LIST INTENCYJNY. Podpisany w Łodzi w dniu 9 listopada 2011 roku pomiędzy: Załącznik do Uchwały Nr 1264/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2011 r. LIST INTENCYJNY Podpisany w Łodzi w dniu 9 listopada 2011 roku pomiędzy: Polskim Konsorcjum Bioregionów,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej dr Stanisław Cios, Departament Współpracy Ekonomicznej seminarium: Strategia Surowcowa Polski 26 maja 2014 r., Pałac Staszica, Warszawa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM II MAŁOPOLSKIE FORUM INWESTYCYJNE ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 11 czerwca 2008 r. Rola regionu a gospodarka w XXI wieku "Region zacofany

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA PAIiIZ zrealizowane inwestycje (przykłady) Nowa dynamika Polska

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo