Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał"

Transkrypt

1 Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

2 On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants of the BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 to the opportunities offered by the Polish science with regard to biotechnology. Projects implemented within this area are funded under the Innovative Economy and Infrastructure and Environment Operational Programmes. Polish scientists also participate, in cooperation with NCBR, in a range of international initiatives such as ERA IB 2, BIOENERGY, ERA-CAPS. Medicine, food & textile industry, biomass combustion these are examples of topics described in respective catalogues. It is worth mentioning that biotechnological targeted drug, bioimplants used for treatment of bone tissue cavities or biodegradable polyesters produced from renewable resources are just the beginning of a long list of projects funded by NCBR. I encourage you to visit the Polish Pavillion and hope that you will benefit from the opportunities offered by the Polish biotechnology sector. I am sure that the cooperation with Polish scientists and biotechnological companies will result in mutual benefits and satisfaction. w imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mam zaszczyt przedstawić uczestnikom konferencji BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012 potencjał polskiej nauki w zakresie biotechnologii. Projekty z tego obszaru dofinansowywane są ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Polscy naukowcy biorą także udział, przy wsparciu NCBR, w szeregu inicjatyw międzynarodowych, takich jak ERA IB 2, BIOENERGY, ERA-CAPS. Medycyna, przemysł spożywczy, włókienniczy, spalanie biomasy to przykłady tematów opisanych w katalogach. Jednak, biotechnologiczny lek kierowany, bioimplanty do leczenia ubytków kostnych czy biodegradowalne poliestry otrzymywane z surowców wtórnych to zaledwie początek długiej listy projektów dofinansowywanych przez NCBR. Zachęcając Państwa do odwiedzania Polskiego Pawilonu, wyrażam nadzieję, że skorzystacie z potencjału polskiego sektora biotechnologicznego. Jestem pewien, że współpraca z polskimi naukowcami i firmami biotechnologicznymi będzie źródłem obopólnych korzyści i satysfakcji. Supporting development of the Polish biotech sector and its promotion are among Polish government's priorities. The Trade and Investment Section of the Polish Embassy in Washington DC as a Polish Ministry's of Economy representation in the USA promotes Polish biotechnology industry by annually coorganizing a Polish Pavilion at the BIO International Convention the biggest biotech event in the world. We are happy to see that each year more and more Polish entities are interested in participating in the Convention because it confirms the dynamic development of this sector in Poland. Welcome to BIO-Poland the conference organized by us every year in connection to the BIO Convention gathers American companies and individuals interested in cooperation with the Polish biotech entrepreneurs and research institutes. Vibrant discussion at this forum contributes to the emergence of new ideas and partnerships. In addition to BIO International Convention and Welcome to BIO-Poland, the Trade and Investment Section propagates Polish biotech industry achievements during other events in the USA and by connecting entrepreneurs on both sides of the Atlantic. We provide information on collaboration opportunities between American and Polish companies, clusters and research institutions. Wspieranie rozwoju i promocja polskiego sektora biotechnologicznego są jednymi z priorytetów polskiego rządu. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie, jako jednostka Ministerstwa Gospodarki, już od czterech lat promuje polski przemysł biotechnologiczny w Stanach Zjednoczonych, mi.in. poprzez współorganizację Pawilonu Polskiego podczas największej imprezy branżowej tego sektora BIO International Convention. Cieszymy się, że każdego roku coraz więcej polskich podmiotów, firm i instytucji, bierze udział w tym przedsię-wzięciu, co potwierdza dynamiczny rozwój polskiego sektora biotech. Organizowana przez WPHI konferencja Welcome to BIO-Poland, przyciąga co roku osoby zainteresowane współpracą z polskimi firmami biotechnologicznymi, jak i polskimi instytucjami badawczymi specjalizującymi się tej dziedzinie. Dzięki dyskusji na tym forum powstają nowe pomysły i partnerstwa. Poza BIO International Convention i Welcome to BIO- Poland, WPHI propaguje osiągnięcia polskiego przemysłu biotechnologicznego podczas innych imprez mających miejsce w USA oraz przez kojarzenie przedsiębiorców po obu stronach Atlantyku. Udzielamy również informacji na temat możliwości współpracy w tej dziedzinie pomiędzy amerykańskimi i polskimi firmami, klasterami i instytucjami naukowymi. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski Director of the National Centre for Research and Development Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Paweł Pietrasieński, Minister Counselor, Chief of Section Trade & Investment Section Embassy of Poland in Washington Paweł Pietrasieński, Radca Minister, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie In 2012 Poland has a chance to become even more visible thanks to many scientific, cultural and sports events organized in our country and abroad. I am even more pleased to announce that this year Pomeranian Special Economic Zone Ltd. (PSEZ) is co-organizing the Polish Pavilion at one of the world's largest biotechnology exhibitions BIO International Convention held in Boston in the United States of America. Pomeranian Special Economic Zone and Professor Hilary Koprowski Gdańsk Science and Technology Park (GSTP) by fulfilling the mission of creating a platform for promoting innovative solutions are honored to introduce to foreign investors Pomeranian enterprises and medical institutions operating in biotechnology and pharmaceutical industries. I wish to point out that Gdańsk Science and Technology Park has got fully equipped, cutting-edge diagnostic and scientific laboratories and all the latest tools for conducting research. The scope of ongoing work focuses on both biotechnology and nanotechnology, enzymology, and advanced research on bioactive substances. At the same time, our investment project of new laboratory building has been completed. As a result, the highest standards of equipment and technology spaces in all areas of biotechnology and pharmaceutical facilities will soon be available. BIO International Convention is a unique opportunity to strengthen Polish position in international markets and to present the country as a strong center of science, with a huge potential for investment. Thanks to this event it will be possible to highlight all our national and regional strengths and to promote already manufactured products and services together with establishing valuable contacts with potential investors. Ms Teresa Kaminska President of the Pomeranian Special Economic Zone Ltd. Polska ma szansę zaistnieć na świecie w roku 2012 roku poprzez wiele wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych organizowanych bezpośrednio w kraju oraz zagranicą. Jest mi tym bardziej miło poinformować, iż właśnie w tym roku przypadł nam zaszczyt współorganizowania Polskiego Pawilonu na jednych z największych na świecie targów biotechnologicznych - BIO International Convention 2012, które odbywają się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. i Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Profesora Hilarego Koprowskiego realizując misję tworzenia płaszczyzny do wspierania innowacyjnych rozwiązań z wielką przyjemnością zaprezentują zagranicznym inwestorom potencjał pomorskich przedsiębiorstw i instytucji medycznych, działających w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Pragnę zaznaczyć, iż Gdański Park Naukowo-Technologiczny dysponuje nowoczesnymi laboratoriami diagnostycznymi, wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Zakres obecnie prowadzonych prac odnosi się zarówno do biotechnologii, jak i nanotechnologii, enzymologii oraz rozwoju badań nad substancjami bioaktywnymi. Jednocześnie w wyniku realizacji kończącego się projektu inwestycyjnego zostanie oddany do użytku zupełnie nowy budynek laboratoryjny, oferujący wysokie standardy powierzchni przeznaczonych pod specjalistyczną infrastrukturę biotechnologiczną i farmaceutyczną. BIO International Convention jest niepowtarzalną okazją do wzmocnienia polskiej pozycji na rynkach międzynarodowych i przedstawienia kraju jako silnego ośrodka nauki, z ogromnymi możliwościami do inwestowania. Dzięki temu wydarzeniu możliwe będzie podkreślenie wszystkich naszych narodowych i regionalnych atutów oraz promocja już wytworzonych produktów i usług, a także nawiązanie cennych kontaktów z potencjalnymi inwestorami. Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. BIOTECHNOLOGY AS A PRIORITY SECTOR IN POLAND Although biotechnology is one of the fastest growing sectors in Poland, it is still an emerging sector. Therefore it is given priority by the Polish government. This is the reason why investment incentives, including government grants, EU funds and tax breaks are available. Government grants: Investors carrying out new investments in biotech sector in Poland can count on receiving support under the Programme of support of investments of considerable importance for Polish economy for years Biotech R&D projects which create a minimum 35 new jobs for employees with higher education and envisage a minimum of PLN 3 million in expenditures may apply for job creation grant. The amount of support varies from PLN to PLN per each workplace created. In case of biotech production projects both job creation grant and new investment grant are available. Job creation grant criteria: create minimum 250 new workplaces and incur minimum PLN 40 million in expenditures. The maximum amount of support varies from PLN to PLN per each workplace created. New investment grant criteria: create minimum 50 new workplaces and incur minimum PLN 160 million in expenditures. The amount of support varies from 2 to 10,5% of eligible costs. The authority granting state aid under the Programme is the Minister of Economy. Invest in Poland is the operator of this form of public aid and carries out the entire procedure of providing financial support. All investors are warmly welcome! Marek Łyżwa Vice President of "Invest in Poland" - Polish Information and Foreign Investment Agency BIOTECHNOLOGIA JAKO SEKTOR PRIORYTETOWY W POLSCE Polski Rząd traktując sektor biotechnologii jako priorytetowy, oferuje potencjalnym inwestorom działającym w tym obszarze następujące formy zachęt inwestycyjnych: dotacje rządowe, fundusze unijne oraz ulgi podatkowe. Dotacje rządowe: Inwestorzy realizujący nowe inwestycje mogą liczyć na wsparcie w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej w latach ". W przypadku biotechnologicznych projektów badawczo - rozwojowych, które wiążą się z zatrudnieniem co najmniej 35 pracowników z wyższym wykształceniem oraz poniesieniem nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 3 mln PLN, dedykowany jest grant na tworzone miejsca pracy. Kwota wsparcia wynosi od PLN do PLN na jedno miejsce pracy. W przypadku biotechnologicznych projektów produkcyjnych dostępne są zarówno: - dotacje na tworzone miejsca pracy. Kryterium wejściowym jest utworzenie minimum 250 nowych miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 40 mln PLN (kwota wsparcia od PLN do PLN na jedno miejsce pracy), - dotacje związane z poniesieniem znacznych kosztów inwestycyjnych. Kryterium wejściowym jest utworzenie 50 nowych miejsc pracy oraz poniesienie nakładów w wysokości minimum 160 mln PLN. Kwota wsparcia wynosi od 2% do 10,5% kosztów kwalifikowanych. Organem udzielającym pomoc publiczną w ramach Programu jest Minister Gospodarki. Agencja "Invest in Poland" jest operatorem tej formy pomocy publicznej i prowadzi całą procedurę udzielenia wsparcia finansowego. Inwestorów zainteresowanych ofertą polskiego Rządu zapraszamy do kontaktu z Invest in Poland. Marek Łyżwa Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 2 3

3 THE BIOTECHNOLOGY SECTOR IN POLAND SEKTOR BIOTECHNOLOGICZNY W POLSCE EXAMPLES OF BIOTECH COMPANIES IN POLAND PRZYKŁADY FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH W POLSCE Polish biotechnology companies are currently working on developing very innovative products, however, it will take a few years to see the results of their work. Adding the numerous research projects of Polish science institutes, we should expect further growth of Polish biotechnology in the nearest future. The sector will be also stimulated by foreign investments, which Poland attracts thanks to highly qualified pool of specialists, well-developed raw materials base, as well as competitive labour costs. The continuous development of biosubstances and biofuels production technologies, which are to replace coal and crude oil, is definitely worth mentioning. Hormones, antibodies and diagnostic tests, all generated with the use of modern genetic engineering techniques, are becoming a specialty of Polish biotechnology industry. Biopharmacological products have gained their reputation too and now we can observe the most rapid expansion within the biotech sector precisely in this branch. It involves constant improvement of manufacturing processes of human proteins and peptides based on E. coli and cell cultures. Undoubtedly there still is a considerable scope for exploitation of the untapped potential in the section of vaccines, protein drugs and reagents. Choć biotechnologia należy do najszybciej rozwijających się sektorów w kraju, jest to wciąż sektor wschodzący. Polskie firmy biotechnologiczne prowadzą obecnie badania nad bardzo innowacyjnymi produktami, jednak efekty tych badań zobaczymy dopiero za kilka lat. Jeśli dodać do tego projekty badawcze realizowane przez jednostki naukowe, w najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego wzrostu rodzimego rynku biotechnologii. Rozwój sektora stymulować będą też inwestycje zagraniczne, które Polska przyciąga dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów, bardzo dobrze rozwiniętej bazie surowcowej oraz konkurencyjnym kosztom pracy. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój technologii procesu produkcji biopaliw, które powoli zastępują węgiel i ropę naftową, oraz biosubstancji. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technik inżynierii genetycznej produkowane są hormony, przeciwciała oraz testy diagnostyczne, stające się wizytówką polskiego przemysłu biotechnologicznego. Nie mniejszym uznaniem cieszą się również produkty z dziedziny biofarmacji, uznawanej obecnie za najszybciej rozwijającą się gałąź sektora. W jej ramach udoskonaleniu ulegają procesy produkcji białek ludzkich i peptydów na bazie E coli oraz innych komórek hodowlanych. Bez wątpienia polski rynek biotechnologiczny posiada znaczny zasób niewykorzystanego potencjału w dziedzinie szczepionek, leków proteinowych i odczynników. POMORSKIE Polpharma Blirt INVICTA A&A Biotechnology Immunolab DNA Gdańsk Oceanic Farmix EURx Pomorski Klaster BioEcoChemiczny ZACHODNIOPOMORSKIE Read-Gene WIELKOPOLSKIE Biogaz Zeneris CB DNA GlaxoSmithKline WARMIŃSKO-MAZURSKIE Danisco Biolacta MAZOWIECKIE Bioton Celther Polska Celon Pharma DSM Nutritional Products Bayer CropScience Genexo Pharmaceuticals Dr Irena Eris Adamed Impomed Centrum Euroimplant The sector in figures The fundamental reason why Poland is in a group of the most attractive locations for international biotechnology operations is an access to highly educated scientific staff. Biotechnology is one of the most popular fields of study in the country, with almost students, hence graduates a year in 38 universities (data provided by Central Statistical Office, school year 2009/2010). They constitute highly qualified research base, whose strength is already visible in ongoing undertakings of more than 30 diagnostic enterprises responsible for R&D, pharmaceutical products, food & cosmetics control. Sektor w liczbach Najważniejszym powodem, dla którego Polska jest jedną z atrakcyjniejszych lokalizacji dla międzynarodowych projektów biotechnologicznych, jest szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Biotechnologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce każdego roku dziedzinę tę na 38 uczelniach wyższych studiuje prawie 26 tys. studentów, co daje ok. 6 tys. absolwentów rocznie (dane za rok akademicki 2009/2010 wg GUS). Tworzą oni wysoce wykwalifikowane zaplecze badawcze dla sektora, którego siła już teraz wyraża się w działalności firm zajmujących się diagnostyką na potrzeby centrów badań i rozwoju, farmacji, a także przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Ranks According to FDI Intelligence, Poland ranked 5th (in a tie with Russia) in the world ranking of foreign biotechnological investments in 2010, attracting 14 such undertakings. It was a huge success due to the fact that a year before, in 2009, Poland managed to attract only one investment from this sector. Countries with higher positions in the rank are: USA (38 investments), China (27), Great Britain (22) and India (16). The country also performed well in another ranking conducted by the same organisation (11th position), which was prepared on the basis of location and access to research centres as well as opportunities for biotechnology development. Additionally, Warsaw was ranked as 16th in the world and evaluated as highly attractive for B+R centres' investments, partly thanks to its competitive quality and costs ratio. Rankingi Według FDI Intelligence, Polska w 2010 roku znalazła się na 5. miejscu (razem z Rosją) w światowym rankingu inwestycji zagranicznych w sektorze biotechnologii. Do Polski napłynęło w tym roku 14 inwestycji. Sukces Polski był tym większy, że w 2009 r. odnotowano w Polsce zaledwie jedną inwestycję w tej dziedzinie. Kraje znajdujące się przed Polską w rankingu to: USA (38 inwestycji), Chiny (27), Wielka Brytania (22) oraz Indie (16). Co więcej, FDI Intelligence przyznało Polsce 11. miejsce na świecie pod względem atrakcyjności lokowania inwestycji B+R w sektorze biotechnologii. W tym samym rankingu Warszawa jako miasto plasuje się na 16. miejscu (w badaniu wzięto pod uwagę współczynnik jakości do kosztów). DOLNOŚLĄSKIE Akwawit-Brasco Bioxen Maco Pharma ŁÓDZKIE Bio-Tech Consulting Company Mabion Proteon Pharmaceuticals Celther Poland BTL Pharmena Adamed Polfarmex Aflopa TriMen Chemicals Medana Pharma Polska Grupa Farmaceutyczna Key drivers of biotechnology sector development in Poland: High research potential; Well educated personnel; Favorable government policy supporting investments in; new technologies; Developed raw materials base; Development of biotechnology-related sectors; Competitive labour costs; Investment incentives for biotech projects. Polish government gives priority to biotechnology sector, therefore investors can benefit from numerous incentives, such as: Investment incentives in Special Economic Zones, Government Grants, Exemptions from Real Estate Tax. MAŁOPOLSKIE Selvita Pharma Farmina Bielenda Natural Cosmetics Teva Trigendo Wessling BioTe21 LUBELSKIE Baxter Herbapol Przesłanki do rozwoju polskiej biotechnologii: olbrzymi potencjał naukowo-badawczy; bardzo dobrze wykształcony personel; polityka rządu sprzyjająca wspieraniu inwestycji w nowe technologie; rozwinięta baza surowcowa; rozwój sektorów około-biotechnologicznych, konkurencyjne koszty pracy; zachęty inwestycyjne dla projektów biotechnologicznych; dostępne formy pomocy publicznej. Sektor biotechnologii w Polsce został uznany przez rząd za priorytetowy, dlatego też firmy rozważające inwestycje mogą skorzystać z licznych form wsparcia: Zachęty inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Grant rządowy, Zwolnienie z podatku od nieruchomości. 4 5

4 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE strong economic hub is the perfect place for business development. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE silny ośrodek gospodarczy to doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. Małopolska is one of the most dynamically developing regions in Poland and Central Europe. Located at the crossroads of transportation routes between the West (Austria, Germany) and the East (Ukraine), the North (the Scandinavian countries) and the South (Slovakia, Hungary) it provides exceptional advantages and every year attracts 8-10 million tourists, new investments and young people studying at Małopolska's higher education institutions. Małopolska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Europy Środkowej. Położony na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych pomiędzy Zachodem (Austria, Niemcy) i Wschodem (Ukraina), Północą (kraje skandynawskie) a Południem (Słowacja, Węgry) dysponuje wyjątkowymi zaletami i każdego roku przyciąga 8-10 milionów turystów, nowe inwestycje oraz młodych ludzi studiujących na małopolskich uczelniach. Business in Małopolska: integrated system of investor service (one-stop-shop) system of public support for investments the largest repository of investment areas in the region database of export enterprises and foreign business partners support for exporters from the region based on both own and EU funds co-ordination of actions for economy promotion strengthening of the Małopolska economic image One of Małopolska's significant advantages is its human resources potential. Over 10% of the region's residents have higher education. 13% of Polish researchers work in Małopolska's higher education institutions and the funding in the research and development puts the region in second place in the country. Surveys of the competences of students in Małopolska indicated that 65% of young people speak English, and German, Russian and French are well known as well. 33 higher education institutions in Małopolska are training teams in the field of technical, economic, medical and humanistic studies. Małopolska produces 7.7% of the Polish GDP (2010) and the GDP per capita is over 8 thousand euro. The value of direct foreign investments in Małopolska in 2010 brought in an estimated 625 million euro (8% of all investment in Poland). Business in Małopolska The co-operation between the representatives of the Małopolska Region, Małopolska Regional Development Agency and the Kraków Technology Park resulted in the establishment of Business in Małopolska Centre. The Business in Małopolska Centre is a unique Polish initiative that aims at the development of a cohesive investor and exporter services system as well as economic promotion of the Region. Thus, we implement global information campaigns through the most important world and electronic media and we attend international Business in Małopolska: zintegrowany system obsługi inwestorów (one-stop-shop) system pomocy publicznej dla inwestycji baza danych przedsiębiorstw eksportowych i zagranicznych partnerów biznesowych wsparcie dla eksporterów z regionu w oparciu o fundusze zarówno własne i UE koordynacja działań na rzecz promocji gospodarki wzmocnienie wizerunku gospodarczego Małopolski Jedną ze znaczących przewag Małopolski jest potencjał zasobów ludzkich. Ponad 10% mieszkańców regionu ma wyższe wykształcenie. 13% polskich naukowców pracuje na małopolskich uczelniach, a wydatki na sektor badawczo-rozwojowy plasują region na drugim miejscu w kraju. Badania kompetencji małopolskich studentów wskazały, że 65% młodych ludzi posługuje się językiem angielskim, poza tym dobrze znany jest język niemiecki, rosyjski i francuski. 33 małopolskie uczelnie wyższe kształci kadry w zakresie nauk technicznych, ekonomicznych, medycyny, nauk humanistycznych. Małopolska wytwarza 7,7% polskiego PKB (2010), a PKB per capita wynosi ponad 8 tys euro. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce wyniosła w 2010 r. 625 mln euro (8% wszystkich inwestycji w Polsce). Business in Małopolska Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest tworzenie spójnego systemu obsługi inwestorów i eksporterów oraz promocja gospodarcza Województwa. W tym celu wykorzystuje się działania o charakterze globalnych kampanii informacyjnych z wykorzystaniem najważniejszych mediów światowych i elektronicznych, a także poprzez udział w zagranicznych misjach gospodarczych i międzynarodowych spotkaniach. economic missions and meetings. The Centre provides investors with extensive support beginning with a package of information necessary to conduct economic activity in Poland through an exhaustive investment offer to end with economic consultancy. It also offers a comprehensive system of public support for exporters who can count on information about the opportunities to expand on foreign markets and on professional consultancy services. The main regional economic sectors benefitting from the interest of foreign investors include: the biotechnology sector, with investment from Teva (Israel), Barr Pharmaceuticals (USA) the automotive industry, with investment from such companies as MAN (Germany), Nidec (Japan), Valeo (France), Delphi (USA), Cooper Standard (USA), Cliford Thames (Great Britain) the metallurgical industry with the companies Arcelor Mittal (India), Vesuvius (USA) the chemical, mining and processing industries with the companies Air Liquide (France), BP (Great Britain), St. Gobain (France) the energy industry with the companies EDF (France) and ČEZ (Czech Republic) the food industry with the companies Carlsberg (Denmark), Bahlsen (Germany), Philip Morris (USA), Coca Cola (USA) trade with such networks as Carrefour (France), Auchan (France), Metro (Germany), IKEA (Sweden) the new technologies sector with companies such as Motorola (USA), Google (USA), ABB (Switzerland), IBM (USA), Luxoft (Russia) In 2010, according to the Global Services and Tholons rating Top Outsourcing Cities and in 2011 in the UNCTAD World Investment Report, Kraków was recognised as the best location, among emerging markets, for companies from the BPO/SCC (Business Process Outsourcer/Shared Service Centres) industry. Over 60 such companies have offices in the capital of Małopolska, including Capegemini, Shell, Philip Morris, Lufthansa, Amway, UBS, HCL Technologies (India), Intelenet Global Services (India), Electrolux or Ahold and State Street, and recently such companies as Capita and Heineken. The main motivation for companies in the shared services industry to open a location in Kraków is the high quality of the staff available, the wealth of available property and the high quality of life. Małopolska is one of the three most important BIO- Regions in Poland. Over the last several years, Kraków has become a powerful centre for the biotechnology industry. Every year an increasing number of young biotechnologists enter the market, and technological parks offer comfortable laboratory conditions for interested Polish and foreign companies. Research and teaching in this field are offered by Jagiellonian University, the University of Agriculture, AGH University of Science and Technology and the Kraków University of Technology. Additionally, several research posts and research and development institutions whose activity is related to the life science sector operate in Kraków. In 2006, 32 research institutions and companies established the cluster Life Science Krakow, whose mission is to support enterprises and innovations in the sphere of life science and creating conditions for effective commercialisation of the Selvita laboratories photo by Dr Wojciech Czardybon Centrum świadczy wszechstronną pomoc dla inwestorów począwszy od pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Regionie, poprzez wyczerpującą ofertę inwestycyjną aż po doradztwo gospodarcze. Oferuje również kompleksowy system publicznego wsparcia dla eksporterów, którzy mogą liczyć na uzyskanie informacji o możliwościach ekspansji na rynki zagraniczne oraz na profesjonalne doradztwo i konsulting. Do głównych sektorów gospodarki regionalnej cieszących się zainteresowaniem inwestorów zagranicznych należą: sektor biotechnologiczny, w który zainwestowały Teva (Izrael), Barr Pharmaceuticals (USA) przemysł samochodowy, w który zainwestowały takie firmy jak MAN (Niemcy), Nidec (Japonia), Valeo (Francja), Delphi (USA), Cooper Standard (USA), ClifordThames (Wielka Brytania) przemysł metalurgiczny z firmami Arcelor Mittal (Indie), Vesuvius (USA) przemysł chemiczny, wydobywczy i przetwórczy, z firmami Air Liquide (Francja),BP (Wielka Brytania), St. Gobain (Francja) przemysł energetyczny z firmami EDF (Francja) i ČEZ (Czechy) przemysł spożywczy z firmami Carlsberg (Dania), Balhsen (Niemcy), Philip Morris(USA), Coca Cola (USA) handel z sieciami jak Carrefour (Francja), Auchan (Francja), Metro (Niemcy), IKEA(Szwecja) sektor nowych technologii z firmami jak Motorola (USA), Google (USA), ABB (Szwajcaria), IBM (USA), Luxoft (Rosja) W 2010 roku według rankingu Global Services and Tholons Top Outsourcing Cities oraz w 2011 roku w Światowym Raporcie Inwestycyjnym UNCTAD Kraków został uznany najlepszym, wśród rynków wschodzących, miejscem do lokowania firm z branży BPO/SSC (outsourcing procesów biznesowych i wspólne centra usług). W stolicy Małopolski swoje siedziby ma ponad 50 firm tego typu, wśród nich Capegemini, Shell, Philip Morris, Lufthansa, Amway, UBS, HCL Technologies (Indie), Intelenet Global Services (Indie), Electrolux czy Ahold i State Street, a ostatnio także firma Capita i Heineken. Głównym motywem dla lokalizacji w Krakowie firm z branży usług wspólnych jest najwyższa, jakość dostępnych kadr pracowników, bogata oferta nieruchomości oraz wysoki poziom jakości życia. Małopolska jest jednym z trzech najważniejszych BIO Regionów w Polsce. Od kilku lat Kraków staje się potężnym ośrodkiem branży biotechnologicznej. Co roku na rynek pracy trafia coraz więcej młodych biotechnologów, a parki technologiczne oferują dogodne warunki laboratoryjne dla zainteresowanych firm polskich i zagranicznych. Badania oraz nauczanie w tym zakresie oferują Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo Hutnicza oraz Politechnika Krakowska. Ponadto w Krakowie funkcjonuje kilkanaście placówek naukowych i instytutów badawczorozwojowych, których działalność wiąże się z sektorem life science. W 2006 roku 32 instytucje naukowe i firmy założyły klaster Life Science Kraków, którego misją jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. Obecnie klaster liczy 67 partnerów a liczba ta ciągle wzrasta. Siedziba klastra Life Science Kraków mieści się na terenie Parku Lifescience, który tworzy kompleks 3 połączonych 6 7

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo