8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa"

Transkrypt

1 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza Andrzej Szumowski Wiceprezes Zarz¹du Wyborowa SA, Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Polska Wódka Anna Bogdañska Merlin.pl Czes³aw Grzesiak Wiceprezes Zarz¹du, TESCO Polska Waldemar Nowakowski Polska Izba Handlu Marek Tarnowski Mokate Geoffrey Crossley Dyrektor Strategiczny, Eurocash Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa Metro Group w Polsce dr Jacek Roszyk abka Polska S.A. Krzysztof Tokarz PPHU Specja³ El bieta Dmowska-Mêdrzycka Cz³onek Zarz¹du, Polska Rada Centrów Handlowych Jan Kolañski Jutrzenka Holding S.A. Jan Sa³ata Wiceprezes, Sieæ Nasz Sklep S.A. Irena Wagner-Ko³odziejczak Polska Grupa Supermarketów Maria Andrzej Faliñski Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Wojciech Kruk W.KRUK, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Vistula Group Pedro Pereira da Silva Jeronimo Martins Dystrybucja Bernard Wêgierek Zak³ady Przemys³u Cukierniczego Otmuchów Andrzej Gantner Dyrektor Generalny, Cz³onek Zarz¹du, Polska Federacja Producentów ywnoœci Wojciech Kruszewski Lewiatan'94 Holding Jerzy Szkwarek Sklepy KOMFORT Andrzej Wojciechowicz BOMI W ramach Kongresu zostan¹ zaprezentowane wyniki specjalnie przeprowadzonych badañ mystery shopping: Ranking 10 najwiêkszych sieci i centrów handlowych w Polsce. Jakoœæ obs³ugi klienta w polskim retailu Platynowy Partner Z³oty Partner Srebrni Partnerzy Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa, tel.: , fax: , informedia-polska.pl,

2 Rada Programowa Kongresu What's going on in Retailing?! Kongres What s going on in Retailing?! po raz pierwszy merytorycznie wspiera Rada Programowa, której celem jest okreœlenie kszta³tu i zakresu tematycznego wydarzenia. Do udzia³u w pracach zaprosiliœmy wybitne osobistoœci ze œwiata handlu. Cz³onkami Rady Programowej Kongresu What's going on in Retailing?! s¹: Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa, Metro Group w Polsce Pedro Martinho Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza Krzysztof Tokarz, PPHU Specja³ Andrzej Wojciechowicz Prezes BOMI Andrzej Maria Faliñski Sekretarz Generalny, POHiD Krzysztof Gradecki, Eko Holding Wojciech Kruszewski Lewiatan '94 Holding Andrzej Szumowski, Wiceprezes Zarz¹du Wyborowa S.A. i Prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Polska Wódka Wiktor Szczepaniak Dziennikarz, Puls Biznesu Zapraszamy do sprawdzania bie ¹cych informacji na temat Kongresu - Ju po raz szósty spotykamy siê na Kongresie What's going on in Retailing?! Dzieje siê to w roku wychodzenia gospodarki œwiatowej z recesji, Polski zaœ ze spowolnienia dodatniej dynamiki wzrostu. Handel detaliczny i hurtowy, obs³uguj¹c rynek wewnêtrzny, odegra³ podstawow¹ rolê w zahamowaniu fali kryzysowej. Podtrzymaliœmy ruch w gospodarce: zakupy i sprzeda, produkcjê i dystrybucjê oraz eksport i import produktów. Jako sektor okazaliœmy siê jedn¹ z najwa niejszych barier dla ekonomicznych zapaœci i spo³ecznych tragedii. Spotkajmy siê wiêc po raz kolejny, aby popatrzeæ wstecz na to, co w³aœciwie dzia³o siê w retailu, co w³aœnie siê rozgrywa i co najprawdopodobniej stanie siê w najbli szej i nieco dalszej przysz³oœci. Handel nowoczesny jest wa ny i odgrywa prorozwojow¹ rolê - wbrew niektórym opiniom. Warto zatem skrzy owaæ refleksje ekspertów z doœwiadczeniem i decyzyjnym know how praktyków - a temu sprzyja atmosfera i ywe dyskusje od 6 lat prowadzone w trakcie Kongresu What s going on in Retailing?! Do zobaczenia zatem ju w czerwcu w Warszawie! Andrzej Maria Faliñski Dyrektor Generalny Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Kongres What's going on in Retailing?! ju od szeœciu lat organizowany przez Informedia Polska jest najwiêkszym spotkaniem bran y handlu w Polsce, które na sta³e wpisa³o siê w kalendarze prezesów i kadry zarz¹dzaj¹cej. Jestem przekonany, e tegoroczna niezwykle ciekawa formu³a, bogaty program oraz wsparcie Rady Programowej Kongresu i Pulsu Biznesu stanowi¹ gwarancjê sukcesu wydarzenia. Jestem pewien, i decyzje podjête podczas Kongresu wyznacz¹ nowe trendy rozwoju handlu, pomog¹ zdefiniowaæ aktualn¹ kondycjê i strukturê sektora handlu, a zawarte podczas Kongresu znajomoœci przerodz¹ siê w korzystne kontrakty biznesowe. Arkadiusz Dawid Prezes Zarz¹du BONNIER BUSINESS POLSKA Sp. z o.o. Patron Merytoryczny Bran owi Patroni Medialni: Patroni Medialni: Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax:

3 O Kongresie: Dlaczego warto wzi¹æ udzia³: Kongres What's going on in Retailing?! to najwiêksze i najwa niejsze spotkanie bran y retail w Polsce o najd³u szej historii i tradycji rynkowej. W tym roku: Do grona Prelegentów zaprosiliœmy a 28 najbardziej doœwiadczonych i cenionych Prezesów, Kadrê Zarz¹dzaj¹c¹ najwiêkszymi sieciami handlowymi w Polsce oraz przedstawicieli producentów, dystrybutorów i dostawców Zapraszamy do wys³uchania i aktywnego udzia³u w 9 dyskusjach panelowych, które bêd¹ odpowiedzi¹ na kluczowe zagadnienia bran y retail Przygotowaliœmy dwie specjalistyczne sesje równoleg³e adresowane do producentów i dystrybutorów oraz detalistów, daj¹c unikaln¹ szansê wyboru najciekawszych dla Pañstwa prelekcji Wybitni Cz³onkowie Rady Programowej czuwaj¹ nad wysokim poziomem merytorycznym Kongresu Wydarzenie jest jedyn¹ okazj¹, aby: Wspólnie z Prezesami i Kadr¹ Zarz¹dzaj¹c¹ najwiêkszymi sieciami handlowymi w Polsce oraz z przedstawicielami producentów, dystrybutorów i dostawców przedyskutowaæ najwa niejsze problemy nurtuj¹ce sektor handlu w Polsce Skonfrontowaæ w³asne doœwiadczenia z opiniami obiektywnych ekspertów oraz praktyk¹ kadry zarz¹dzaj¹cej najwiêkszych firm z bran y Nawi¹zaæ cenne kontakty biznesowe oraz okreœliæ przysz³e kierunki dzia³ania i strategiczne inwestycje VI edycjê Kongresu adresujemy do: Prezesów, Cz³onków Zarz¹du, Dyrektorów Generalnych Dyrektorów Strategicznych, Marketingu, Sprzeda y Dyrektorów i Kierowników w Dziedzinie Brand Management, Product Management, Marketing Management, Category Management, Sales Management Dyrektorów i Kierowników w Dziedzinie Logistyki, Finansów, IT Pracuj¹cych w sektorach: Handlu FMCG Dostawców produktów i us³ug dla handlu i sektora FMCG Profil uczestników poprzednich edycji Kongresu CEO, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Cz³onek Zarz¹du - 61% Dyrektor Sprzeda y, Handlowy, Dyrektor Marketingu - 28% Key Account Manager - 6% inne - 5% Zapraszam do udzia³u w Kongresie Justyna Piechocka - Project Manager tel , fax Zapraszam do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax O nas Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse i bankowoœæ, IT, retailing, paliwa i gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 20 krajach. Wszystkie treœci zawarte w programie Kongresu stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. www www. retailing.pb.pl www. informedia-polska.pl

4 Program Kongresu 8 czerwca, wtorek Moderator Wiktor Szczepaniak, Puls Biznesu 8.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 9.00 Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu Arkadiusz Dawid, Prezes Bonnier Business Polska Dok¹d zmierza handel? Retailing w dobie zmian i przekszta³ceñ trendy, perspektywy i prognozy rozwoju 9:20 Zmiany w globalnym handlu detalicznym vs. zmiany na rynku lokalnym korelacja czy wykluczanie? Andrzej Maria Faliñski, Dyrektor Generalny, POHiD 9:50 Najwa niejsze trendy w handlu detalicznym Roberto Pedretti, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, AC Nielsen Polska 10:20 Nowe wyzwania nowe mo liwoœci. Dok¹d zmierza handel detaliczny? Us³ugi dodatkowe: nowa twarz sieci handlowych i rosn¹ce Ÿród³o przychodów Handel internetowy: szansa czy zagro enie dla sieci handlowych Roberto Pedretti, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, AC Nielsen Polska Andrzej Maria Faliñski, Dyrektor Generalny, POHiD dr Urszula K³osiewicz-Górecka, Dyrektor ds. Koordynacji i Badañ, IBRKiK Kryzysowa lekcja dla handlu detalicznego wp³yw spowolnienia gospodarczego na bran ê Trudne czasy sprzyjaj¹ odwa nym... Kto i jak najbardziej skorzysta³ na kryzysie Czy zwrot niektórych sieci w kierunku dyskontów to trwa³a czy tylko kryzysowa tendencja Renata Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa MetroGroup w Polsce Pedro Pereira da Silva, Jeronimo Martins Dystrybucja Jan Kolañski, Jutrzenka SA Andrzej Szumowski, Wiceprezes Zarz¹du, Wyborowa SA, Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Polska Wódka Przerwa kawowa Jak szybciej osi¹gn¹æ wiêcej - zintegrowane planowanie, optymalizacja i realizacja w ³añcuchu popytu i dostaw Ido Aon, CEO, ISCS Krzysztof Rozpara, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Strategix Polska Zmiana uk³adu si³ w handlu detalicznym pozytywny wp³yw konsolidacij i przejêæ na kondycjê bran y Wojciech Kruszewski, Lewiatan '94 Holding Inwestujemy zagranic¹, bo tam jest potencja³ ekspansja zagraniczna jako g³ówna strategia wzrostu i rozwoju Marek Tarnowski, Mokate Jak Internet wp³ywa na zachowanie tradycyjnych konsumentów: badanie klientów sieci Media/Saturn Jerzy Warcha³owski, Industry Head Retail&Finance&Ravel, Google Polska Przerwa na lunch Strategie rozwoju handlu detalicznego Akwizycje, ekspansja a mo e inne alternatywy dla rozwoju bran y retail? Czy polski handel czekaj¹ jeszcze spektakularne fuzje i przejêcia Bariery rozwoju organicznego: kto i czym wygrywa w wyœcigu o najlepsze lokalizacje Andrzej Wojciechowicz, BOMI Jerzy Szkwarek, Sklepy Komfort Marek Tarnowski, Mokate prof. Maria S³awiñska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nowe formaty i specjalizacja szans¹ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej Hipermarkety najlepsze lata maj¹ ju za sob¹? Kto teraz bêdzie nadawa³ ton w bran y Sklepy firmowe producentów. Komu op³aca siê rozwin¹æ w³asn¹ sieæ dystrybucji Pedro Martinho, Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza dr Jacek Roszyk, abka Polska S.A Sieæ franczyzowa najlepszym sposobem na obni enie kosztów i szybki rozwój sieci Franczyza twarda vs. miêkka. Do jakich systemów franczyzowych garn¹ siê polscy przedsiêbiorcy Jak przygotowaæ atrakcyjn¹ ofertê dla franczyzobiorcy i j¹ sfinansowaæ Pedro Martinho, Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza Piotr Wilczyñski, Cz³onek Zarz¹du, Vision Express Monika D¹browska, Polska Organizacja Franczyzodawców, Franchising Manager, McDonald s Polska Sp. z o.o Przerwa kawowa Polska rynek (ju ) nasycony czy rynek (jeszcze) wschodz¹cy dla centrów handlowych? Jolanta Wawrzyszuk, Associate Director, DTZ Management Polska El bieta Dmowska-Mêdrzycka, Cz³onek Zarz¹du, Polska Rada Centrów Handlowych Szymon ukasik, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield Gdzie jest klient sklep tradycyjny czy placówka handlu nowoczesnego? Jak szybko zmieniaj¹ siê nawyki zakupowe Polaków i co je najsilniej kszta³tuje Jak du y udzia³ w rynku handlowym w Polsce zdo³a utrzymaæ tzw. tradycyjny handel Krzysztof Gradecki, Eko Holding S.A. Czes³aw Grzesiak, Wiceprezes Zarz¹du, Tesco Polska Jan Sa³ata, Wiceprezes, Sieæ Nasz Sklep Bo enna Kolba, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoœci, Prokurent spó³ki Nasz Sklep Irena Wagner-Ko³odziejczak, Polska Grupa Supermarketów Op³aty mar owe a monitoring cen wp³yw dzia³añ administracji na rozwój bran y retail Producent Detalista Administracja Czy polski handel potrzebuje nowych regulacji prawnych i wiêkszej przejrzystoœci Jak mo na skutecznie i trwale uregulowaæ zasady wspó³pracy miêdzy dostawcami a sieciami handlowymi Andrzej Gantner, Dyrektor, Polska Federacja Producentów ywnoœci Waldemar Nowakowski, Polska Izba Handlu Andrzej Maria Faliñski, Dyrektor Generalny, POHiD Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta, Soko³ów SA Zakoñczenie pierwszego dnia Kongresu Koktajl dla uczestników, w trakcie którego zostan¹ zaprezentowane wyniki badania mystery shopping w 10 najwiêkszych centrach handlowych w Polsce: Ranking najwiêkszych sieci i centrów handlowych w Polsce. Jakoœæ obs³ugi klienta w polskim retailu Jurgita Adomaityte, CEO, Partner, DIVE Group Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax:

5 www VI Kongres Program Kongresu 9 czerwca, œroda Moderator Wiktor Szczepaniak, Puls Biznesu 8.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 9.00 Uroczyste powitanie i otwarcie drugiego dnia Kongresu Wiktor Szczepaniak, Puls Biznesu SESJA WSPÓLNA Optymalizacja pracy firmy sektora retail 9.20 Wiêcej za mniej. codziennie! - czyli jak budowaæ i efektywnie zarz¹dzaæ sieci¹ kilkuset sklepów Case study Pepco Poland Matthew Lythgoe, Cz³onek Zarz¹du, Pepco Poland Sp. z o.o. dr Tomasz Gawron, Prokurent, Columbus Polska Sp. z o.o Dlaczego jest nam potrzebny operator logistyczny? Case study Spedimex i SMYK Marcin B¹k, Spedimex Sp. z o.o. Dariusz Stolarczyk, Cz³onek Zarz¹du, NFI Empik Media & Fashion S.A Dojrza³y outsourcing koszt, cel czy œrodek Kuba Wiêcaszek, CEO, Accounting Plaza Central Europe Jak obni yæ wydatki telekomunikacyjne firmy z bran y retail Przedstawiciel firmy Crowley Data Poland Przerwa na kawê Marki i ich kierunki rozwoju WYST PIENIE Przedstawiciel Private Label Manufacturers Association Jak skutecznie i efektywnie zarz¹dzaæ mark¹ luksusow¹? Wojciech Kruk, W.Kruk, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Vistula Group Dobre bo polskie polskie marki w cenie Bo ena Batycka, Batycki Marka w³asna szansa na zwiêkszenie produkcji czy zagro enie obni enia rentownoœci? Bernard Wêgierek, ZPC Otmuchów Przerwa na lunch Niektóre praktyki rynkowe detalistów w œwietle prawa konkurencji Ma³gorzata Modzelewska de Raad, Adwokat, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Pola Ciupa, Prawnik, Kancelaria Wierzbowski Eversheds SESJE RÓWNOLEG E Ka dy s³uchacz mo e uczestniczyæ w dowolnie wybranych prelekcjach z dwóch proponowanych sesji równoleg³ych PRODUCENT DYSTRYBUTOR Sprostaæ coraz wiêkszym oczekiwaniom detalisty skutecznie negocjowaæ czy zmieniæ strategiê dzia³ania? Krzysztof Tokarz, PPHU Specja³ Firma dystrybucyjna vs. hurtownia jak zmienia siê obraz polskiego rynku handlu hurtowego Geoffrey Crossley, Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Tradycyjne czy nowoczesne kana³y dystrybucji która forma zapewnia przewagê konkurencyjn¹ Dan Fratila, Dyrektor Handlowy, Coca-Cola HBC Polska DETALISTA Nowy portret konsumenta Agnieszka Sora, Dyrektor Zarz¹dzaj¹ca, GfK Polonia E-tailing konkurencja, nowa szansa czy konieczna odpowiedÿ na potrzeby klienta Anna Bogdañska, Merlin.pl D³ugofalowe i obustronne korzyœci jak efektywnie wdro yæ program lojalnoœciowy i zdobyæ zaufanie klienta Magdalena Grabowska, Dyrektor Marketingu i PR, Alma Market S.A Zakoñczenie Kongresu, podziêkowanie, wrêczenie certyfikatów www. retailing.pb.pl www. informedia-polska.pl

6 Prelegenci Kongresu Jurgita Adomaityte CEO, Partner, DIVE Group Posiada ponad szeœcioletnie doœwiadczenie i jest jednym z g³ównych specjalistów w regionie Europy Œrodkowowschodniej - specjalizuje siê w Myster Shopping i jakoœci obs³ugi klienta. Pisze artyku³y oraz uczestniczy w wielu bran owych konferencjach i spotkaniach jako prelegent, moderator oraz autor programu merytorycznego wydarzeñ. Jest tak e dyrektorem ds. edukacji w MSPA Europe Board oraz cz³onkiem za³o ycielem Lithuanian Customer Service Association (AKA). Ido Aon za³o yciel i CEO firmy ISCS - ekspert w segmencie handlu detalicznego ISCS oferuje ró norodne rozwi¹zania dla handlu detalicznego i producentów CPG w dziedzinie planowania i prognozowania sprzeda y, zarz¹dzania promocj¹, automatycznego uzupe³niania zapasów, logistyki, wdra ania systemów zarz¹dzania kategori¹ i merchendisingowych. ISCS umo liwia sieciom handlowym i producentom CPG lepsz¹ organizacjê i kontrolê w ich podstawowych dzia³aniach biznesowych, zapewniaj¹c szczegó³owy wgl¹d w procesy w ca³ej organizacji oraz wspó³pracê miêdzy nimi. Bo ena Batycka Batycki S.A. Jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet polskiego biznesu, w³aœcicielka i prezes firmy z luksusow¹ galanteri¹ skórzan¹ - Batycki. Najlepiej ubrana kobieta biznesu w Polsce wed³ug Fashion Magazine (Oskar Fashion 2008). Ambitna, przedsiêbiorcza, uparta. Zara a optymizmem, pozytywn¹ energi¹, radoœci¹ ycia. Stworzy³a Bursztynow¹ Kolekcjê, na któr¹ sk³adaj¹ siê torebki zdobione niezwyk³ymi bry³kami bursztynu oraz piêkne, oryginalne naszyjniki. Dodatkowo firma oferuje luksusow¹ galanteriê skórzan¹ skierowan¹ do biznesu. Bursztyn, który jest znakiem firmowym marki Batycki, ma wiele niezwyk³ych cech. Dodaje urody, przynosi szczêœcie, symbolizuje pomyœlnoœæ. Najwiêksz¹ pasj¹ pani Bo eny jest obecnie joga. Uczy siê chiñskiego, du o czyta, planuje podró e, interesuje siê histori¹ religii i sztuki. Marcin B¹k CEO i Prezes Zarz¹du Spedimex Sp. z o.o. W Spedimex od 13 lat, wspó³w³aœciciel, od 2002 r. na stanowisku Prezesa Zarz¹du. Absolwent Europäischen Verkehrs-Akademie w Duisburgu. Specjalizuje siê w zarz¹dzaniu strategicznym ze szczególnym uwzglêdnieniem logistyki oraz wykorzystania narzêdzi IT w procesach magazynowania i dystrybucji. Laureat nagrody Mened er Logistyki Anna Bogdañska Merlin.pl Ukoñczy³a Wydzia³ Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarz¹dzania IFG. W latach by³a dyrektorem marketingu, a nastêpnie dyrektorem generalnym spó³ki nale ¹cej do hiszpañskiego koncernu spo ywczego JOYCO, przejêtej przez Wrigley s Group. W 2005 r. zosta³a dyrektorem marketingu Gazety Wyborczej. Przez pó³ roku by³a równie Prezesem Zarz¹du telewizji Kino Polska. Ze sklepem internetowym Merlin.pl jest zwi¹zana od 2007 r., pocz¹tkowo jako Dyrektor Sprzeda y, a od marca 2008 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarz¹du. Pola Ciupa Prawnik w Zespole Sporów S¹dowych i Prawa Konkurencji, kancelaria Wierzbowski Eversheds Specjalizuje siê w prawie ochrony konkurencji i pomocy publicznej. Posiada doœwiadczenie w zakresie postêpowañ z zakresu zagadnieñ antymonopolowych oraz kontroli koncentracji przed polskimi i wspólnotowymi s¹dami i organami ochrony konkurencji. Doradza polskim i zagranicznym spó³kom w zakresie zgodnoœci czynnoœci prawnych i dzia³añ rynkowych z przepisami prawa konkurencji. Pola doradza te beneficjentom i podmiotom udzielaj¹cym pomocy publicznej w kwestiach zwi¹zanych ze wspólnotowymi i polskimi regulacjami z zakresu pomocy publicznej. Jest autork¹ polskich i zagranicznych publikacji dotycz¹cych prawa konkurencji. Wystêpuje na konferencjach poœwiêconych zagadnieniom z zakresu prawa konkurencji. Geoffrey Crossley Dyrektor Strategiczny, Eurocash Jest jednym z Partnerów Eurocash. Odpowiada i wspomaga Luisa Amaral w zakresie fuzji, przejêæ, relacji inwestorskich, rozwoju biznesu oraz koordynacji IT. Posiada 27-letnie doœwiadczenie w zarz¹dzaniu w ro nych bran ach, m.in. motoryzacyjnej oraz private equity. Ponadto, by³ Partnerem w firmach konsultingowych takich jak McKinsey i Monitor. Biegle w³ada kilkoma jêzykami. Monika D¹browska Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Franchising Manager, McDonald s Polska Sp. z o.o. Od 10 lat pracuje w firmie McDonald's, w dziale franczyzy 3 lata. Zajmuje siê m.in. poszukiwaniem i rekrutacj¹ nowych franczyzobiorców oraz wspó³prac¹ z partnerami sieci. El bieta Dmowska-Mêdrzycka Cz³onek Zarz¹du, Polska Rada Centrów Handlowych Jest w³aœcicielem Agencji Mediadem Comunication wyspecjalizowanej w dzia³aniach zwi¹zanych z handlem i rozwojem ró nych konceptów handlowych w Polsce, w tym w kreowaniu strategii marketingowo-wizerunkowych. Wspó³pracowa³a zarówno z sieciami spo ywczymi (np. Piotr i Pawe³), jak i niespo ywczymi (RTVEuroAGD). Od kilku lat Agencja wspó³pracuje z centrami handlowymi na terenie ca³ej Polski (m.in. Arkadia, W- wa Wileñska). Maria Andrzej Faliñski Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Na obecnym stanowisku od 2000 r. Uprzednio pe³ni³ funkcje Dyrektora Biura w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych oraz Departamentu Integracji z NATO w Biurze Bezpieczeñstwa Narodowego. Pracowa³ tak e w Izbie Przemys³owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Dan Fratila Dyrektor Handlowy, Coca-Cola HBC Polska Od 1995 r. zajmowa³ w firmie kolejne stanowiska handlowe w ró nych krajach. Rozpoczyna³, jako General Sales & Marketing Manager w Rosji, nastêpnie pracowa³ w Rumunii oraz Boœni i Hercegowinie, gdzie z sukcesem zarz¹dza³ relacjami z klientem i rozwojem rynku podczas fuzji CC Hellenic. Od 2003 Pracowa³ jako General Sales and Marketing Manager na S³owacji. W ostatnich latach zaimplementowa³ nowe rozwi¹zania handlowe we W³oszech i w Irlandii, poœród nich strategiczne projekty dla grupy. Od 2008 roku odpowiada za Dzia³ Handlowy w Coca Cola Hellenic w Polsce. Andrzej Gantner Dyrektor Generalny, Cz³onek Zarz¹du, Polska Federacja Producentów ywnoœci Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Ekspert w zakresie zarz¹dzania i marketingu. Doœwiadczenie zdoby³ dziêki pracy w polskich i zagranicznych oœrodkach naukowych oraz pe³ni¹c funkcje kierownicze w polskich przedsiêbiorstwach przetwórstwa ywnoœci. Obecnie pe³ni funkcjê dyrektora generalnego w Stowarzyszeniu Polska Federacja Producentów ywnoœci. Koordynuje prace Stowarzyszenia, komisji i grup roboczych. Jest cz³onkiem zastêpc¹ w Zarz¹dzie Konfederacji Przemys³u ywnoœci i Napojów w UE (CIAA) oraz cz³onkiem Rady Programowej miesiêcznika Higiena i Bezpieczeñstwo ywnoœci. Doœwiadczenie w zakresie projektów finansowanych przez UE zdoby³ jako ekspert FAPA przy wdra aniu i ocenianiu projektów dla rolnictwa oraz jako koordynator programu PHARE BSP (Business Suport Programme). dr Tomasz Gawron Prokurent, Columbus Polska Sp. z o.o. Ponad 15 lat doœwiadczeñ w doradztwie/doradztwie IT, w przesz³oœci, m.in. Cz³onek Zarz¹du Prokom Software SA, Prezes update.com Polska, Prezes Scala Polska Sp. z o.o. Magdalena Grabowska Dyrektor Marketingu i PR, Alma Market S.A. Wy sze wykszta³cenie ekonomiczne ugruntowane rocznym stypendium naukowym na niemieckim Uniwersytecie w Paderborn oraz poszerzone poprzez Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 16-letnia praktyka na kierowniczych stanowiskach w dzia³ach marketingu miêdzynarodowych koncernów producenckich (felix Polska Sp. z o.o., Teekanne Polska Sp. z o.o.) oraz ogólnopolskiej firmy dystrybucyjnej w bran y FMCG (Navo PGD Sp. z o.o.). Obecnie Dyrektor Marketingu i PR sieci luksusowych delikatesów Alma Market SA. Krzysztof Gradecki EKO Holding Od 19 lat zwi¹zany z bran ¹ retail. Od 1995 r. zwi¹zany jako Prezes Zarz¹du z firm¹ EKO, sieci¹ supermarketów spo ywczych usytuowanych w po³udniowej i zachodniej Polsce. Jest wspó³twórc¹ sukcesu sieci supermarketów EKO oraz ich ekspansji na rynku polskim - w 2007 r. iloœæ placówek przekroczy³a 200. Pe³ni funkcje w organach zarz¹dzaj¹cych oraz nadzorczych w kilku polskich spó³kach. Czes³aw Grzesiak Wiceprezes Zarz¹du, TESCO Polska Z firm¹ zwi¹zany od pocz¹tku jej istnienia w Polsce. Nadzoruje proces organizowania firmy zarówno od strony budowania ³adu korporacyjnego, jak i procesów zwi¹zanych z akwizycj¹ i jej rozwojem. Zasiada³ w Radach Nadzorczych kilku firm. Przeprowadzi³ z sukcesem restrukturyzacjê i postêpowanie naprawcze w przedsiêbiorstwach pañstwowych. Cz³onek Rady G³ównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wiceprezes Zarz¹du Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa Metro Group w Polsce Od 15 lat zawi¹zana z koncernem METRO Group. Odpowiedzialna za kreowanie wizerunku METRO Group (Makro Cash&Carry, Rael, Media markt i Saturn) oraz Governmental Relations. Reprezentuje koncern w organizacjach pozarz¹dowych, izbach handlowych i instytucjach pañstwowych w Polsce i mediach. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, cz³onek Steering Committe EuroCommerce w Brukseli oraz Wiceprezydent PKPP Lewiatan. dr Urszula K³osiewicz-Górecka Dyrektor ds. Koordynacji i Badañ, Instytut Badañ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Absolwentka Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), gdzie równie uzyska³a stopieñ doktora nauk ekonomicznych. Od 1971 pracowa³a w Instytucie Rynku Wewnêtrznego i Konsumpcji (IRWiK). Obecnie w Instytucie Badañ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pe³ni funkcjê Zastêpcy dyrektora ds. koordynacji badañ. Specjalizuje siê w problematyce marketingu i zarz¹dzania przedsiêbiorstwami handlowymi. Wiedzê i doœwiadczenie zdobywa³a bior¹c udzia³ w licznych projektach badawczych i wspó³pracuj¹c z ró nymi oœrodkami badawczymi oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej. Jest autork¹ ponad 15 opracowañ zwartych opublikowanych, oko³o 300 artyku³ów zamieszczonych w prasie fachowej i ponad 100 referatów wyg³oszonych na konferencjach i sympozjach naukowych. Jan Kolañski Jutrzenka Holding S.A. Twórca i wspó³w³aœciciel grupy kapita³owej Jutrzenka Holding S.A. Karierê biznesow¹ rozpocz¹³ w latach 90., zak³adaj¹c firmê Zio³opex. Z w³adzami Jutrzenki zwi¹zany od 2001 roku jako cz³onek Rady Nadzorczej, a od 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarz¹du. Po objêciu prezesury dokona³ przejêcia kolejnych firm: Goplany, Kaliszanki, Helleny i przeprowadzi³ konsolidacjê, dziêki której firma mo e dziœ rozwijaæ siê na szerok¹ skalê. Wiod¹ce marki holdingu: Grzeœki, Goplana, Je yki, Familijne, Akuku! Hellena, Mella, Appetita. Wizjoner i strateg. Wielokrotnie wyró niany i nagradzany za osi¹gniêcia biznesowe oraz zdolnoœci mened erskie. Bo enna Kolba Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoœci, Prokurent spó³ki Nasz Sklep Pomys³odawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczoœci. Do 1988 roku urzêdnik samorz¹dowy zajmowa³a kierownicze stanowiska w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej. Od 1989 roku prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, udzielaj¹c siê równoczeœnie na niwie spo³ecznej i charytatywnej. Prezes Klubu Kultury Biznesmena. Prezes Zrzeszenia Kupców i Producentów "Przysz³oœæ". Wojciech Kruk W.KRUK, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,Vistula Group Akcjonariusz firmy zarz¹dzaj¹cej takimi markami jak W.Kruk, Deni Cler, Vistula i Wólczanka. Skupuj¹c kilkanaœcie procent akcji Vistuli, odzyska³ kontrolê nad wrogo przejêt¹ w 2008 r. kojarzon¹ ze swoj¹ rodzin¹ firmê W.Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemys³owo-Handlowej. Cz³onek prezydium KIG. Pracê zawodow¹ zwi¹za³ z rodzinn¹ firm¹ jubilersk¹. Przeszed³ wszystkie stanowiska od ucznia do Prezesa firmy. W latach senator RP II, III i IV kadencji.

7 Wojciech Kruszewski Lewiatan'94 Holding W latach w³aœciciel dyrektor przedsiêbiorstwa handlowego, które wesz³o w sk³ad utworzonej spó³ki akcyjnej Lewiatan Kujawy, póÿniej DLS S.A. W latach pe³ni³ funkcjê Prezesa Zarz¹du DLS S.A., nastêpnie do 2005 roku Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej tej spó³ki. Od 2005 roku Prezes Zarz¹du ZKiP Lewiatan '94 Holding S.A. Matthew Lythgoe Cz³onek Zarz¹du, Pepco Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialny za Dzia³ Finansowy, Administracyjny oraz IT. Jest cz³onkiem holdingu Pepkor z Afryki Po³udniowej, który jest w³aœcicielem ponad 2000 sklepów znajduj¹cych siê na ca³ym œwiecie. Szymon ukasik Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield Jest odpowiedzialny za wynajem powierzchni w centrach handlowych oraz za reprezentacjê najemców. W chwili obecnej zajmuje siê komercjalizacj¹ nastêpuj¹cych obiektów handlowych: Galerii Sanowa w Przemyœlu, Ostrovii w Ostrowie Wielkopolskim oraz poszukiwaniem lokalizacji w centrach handlowych i lokalach typu high street dla TK Maxx. Pedro Martinho Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza W latach pracowa³ w Jeronimo Martins na ró nych stanowiskach w tym jako Dyrektor ds. Zakupów. W 2002 r. pracowa³ w Oniway Portugalia na stanowisku Dyrektora Sprzeda y, a w 2003 r. w ICA Ahold Baltics jako Dyrektor Zakupów i Merchandisingu Krajów Nadba³tyckich. Od 2003 r. jest zatrudniony w Eurocash S.A., pe³ni¹c funkcjê Cz³onka Zarz¹du ds. Handlowych, a od 2006 r. dodatkowo Prezesa Zarz¹du Eurocash Franszyza, gdzie kieruje dzia³alnoœci¹ zespo³u blisko 700 osób dedykowanego do rozwoju i zarz¹dzania sieci¹ Delikatesy Centrum, sieci dzia³aj¹cej na zasadzie Nowoczesnej Franczyzy wykazuj¹cej najwiêksz¹ w kraju sprzeda z metra kwadratowego. Ma³gorzata Modzelewska de Raad Adwokat Kieruj¹cy Zespo³em Prawa Konkurencji i Spraw Procesowych, kancelaria Wierzbowski Eversheds Specjalizuje siê g³ównie w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) i prawie ochrony konsumentów (w szczególnoœci w problematyce praktyk ograniczaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów) oraz prawie nieuczciwej konkurencji. Reprezentowa³a polskie i zagraniczne firmy w licznych sprawach s¹dowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W postêpowaniach antymonopolowych reprezentowa³a g³ównego polskiego operatora telekomunikacyjnego, a w postêpowaniach z zakresu nieuczciwej konkurencji najwiêksze firmy farmaceutyczne. W zakresie prawa konkurencji doradza te wielu firmom z bran y energetycznej, spo ywczej i motoryzacyjnej. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji m.in. przez informatory Chambers Europe, Legal 500 oraz dziennik Rzeczpospolita. Waldemar Nowakowski Polska Izba Handlu W latach prezes Lewiatana; prezydent Polskiej Izby Handlu; pose³ na Sejm. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Bankowej Komisji Œledczej ws. przekszta³ceñ Systemu Bankowego. Cz³onek Komisji Europejskiej. Wspó³twórca Parlamentarnego Zespo³u Przedsiêbiorczoœci. Od 2009 r. przewodnicz¹cy Komitetu Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Roberto Pedretii Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, AC Nielsen Poland Obj¹³ stanowisko Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego ACNielsen Polska Sp. z o.o. w 2007 r. Od 14 lat by³ zwi¹zany z w³oskim oddzia³em firmy Nielsen. Przez ten czas pracowa³ w ró nych dzia³ach firmy: operacyjnym, dziale obs³ugi Klienta, rozwoju rynku. Od stycznia 2007 pe³ni³ funkcjê Dyrektora ds. Operacyjnych, Nielsen W³ochy. dr Jacek Roszyk abka Polska S.A. Od stycznia 2006 roku jest Prezesem Zarz¹du Spó³ki abka Polska. Od 2000 roku jako Cz³onek Zarz¹du oraz Dyrektor Finansowy zaanga owany by³ w budowanie najwiêkszej w Polsce sieci sklepów convenience abka. W latach rozwija³ sieæ sklepów dyskontowych Biedronka. Jacek Roszyk jest doktorem nauk ekonomicznych, cz³onkiem Rady G³ównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Krzysztof Rozpara Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Strategix Polska Zwi¹zany z firm¹ Strategix od 2003 wczeœniej jako Dyrektor Badañ i Rozwoju. Specjalista w dziedzinie rozwoju, integracji i wdro eñ systemów IT dla sieci handlowych i producentów CPG, w szczególnoœci rozwi¹zañ wspieraj¹cych logistykê, procesy zarz¹dzania kategori¹ i merchandisingu. Odpowiedzialny za realizacjê wielu projektów z wiod¹cymi przedstawicielami bran y w Polsce i zagranic¹. Jan Sa³ata Wiceprezes, Polska Sieæ Handlowa Nasz Sklep SA Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie ukoñczona w 1991 r. Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z firmami handlowymi. Od 1993 r. zwi¹zany z Grup¹ Kapita³ow¹ Specja³ z Rzeszowa gdzie rozpoczyna³ pracê od stanowiska specjalisty ds. sprzeda y, a zakoñczy³ na stanowisku dyrektora handlowego. Od 2002r. zarz¹dza sieci¹ franszyzow¹ PSH Nasz Sklep licz¹c¹ obecnie 1331 sklepów. Pedro Pereira da Silva Jeronimo Martins Dystrybucja Na stanowiskach kierowniczych od 1994 r. Pracowa³ m.in. jako Managing Director w Cash&Carry Jeronimo Martins w Maderze, a tak e na stanowisku Dyrektora Hipermarketu Feira Nova Hypermarkets Jeronimo Martins w Lizbonie. prof. Maria S³awiñska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownikiem Katedry Handlu i Marketingu. Specjalizuje siê w problematyce zarz¹dzania przedsiêbiorstwem handlowym, dystrybucji i marketingu. Autorka licznych publikacji z zakresu handlu. Prowadzi zajêcia dydaktyczne na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Jest Kierownikiem Podyplomowego Studium Zarz¹dzanie w handlu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Agnieszka Sora Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, GfK Polonia Ekonomistka, marketingowiec z ponad 17 letnim doœwiadczeniem w badaniach rynku, konsultingu jak równie w zagadnieniach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem w marketingu. Od 1996 dyrektor zarz¹dzaj¹cy GfK Polonia, cz³onek zarz¹du GfK Polonia, odpowiedzialny za rozwój ca³ej firmy. Doœwiadczenia marketingowe zdobywa³a m.in. w Nestle ( ). Wyk³ada na European University VIADRINA, w ramach studiów MBA Management for Central and Eastern Europe we Franfurcie nad Odr¹, jest równie goœciem wyk³adowc¹ w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Opublikowa³a wiele artyku³ów, m.in. na temat reklamy, pomiaru efektywnoœci reklamy zewnêtrznej, zachowañ i trendów konsumenckich w prasie polskiej i zachodniej. Dariusz Stolarczyk Cz³onek Zarz¹du, COO/Dyrektor ds. Operacji i Logistyki, NFI Empik Media & Fashion S.A. W latach zatrudniony w firmie Accenture m.in. jako: Dyrektor Sektora Handlu Detalicznego w Europie Œrodkowo-Wschodniej i Rosji, Dyrektor Grupy Operacyjnej Sektora Przemys³u i Handlu w Polsce oraz Cz³onek Rady Dyrektorów Biura Accenture w Warszawie. Kierownik projektu, architekt rozwi¹zañ biznesowych i ekspert realizuj¹cy projekty dla m.in. Empik, Smyk, Ruch, LPP, Benetton, Bossini, Tesco, Ahold, Coca-Cola HBC i Jeronimo Martins Distribution. Autor licznych wyst¹pieñ z zakresu zarz¹dzania i nowoczesnych rozwi¹zañ w handlu detalicznym i dystrybucji. W Grupie EM&F zatrudniony od maja 2007 r. najpierw jako Dyrektor ds. añcucha Dostaw i Informatyki spó³ki Smyk, aktualnie Dyrektor ds. Operacjii Logistyki (COO) Grupy EM&F. Jerzy Szkwarek Sklepy KOMFORT Z szeroko pojêt¹ dystrybucj¹ zwi¹zany poprzez sprzeda hurtow¹ (FMCG) od wczesnych lat dziewiêædziesi¹tych. Od 2000 r. zwi¹zany z firm¹ KOMFORT. W ci¹gu siedmiu lat pe³ni³ obowi¹zki kolejno: dyrektora operacyjnego, handlowego i wiceprezesa spó³ki. Od pocz¹tku roku 2007 r. na stanowisku Prezesa Zarz¹du, odpowiedzialny za rozwój, kszta³towanie, zarz¹dzanie spó³k¹ i realizacjê strategii rynkowej firmy posiadaj¹cej sieæ 130 sklepów na terenie Polski i poza jej granicami. Odpowiada za multikana³owe poszerzanie sieci sprzeda y za poœrednictwem ró nych formatów prowadz¹ce do wzrostu wartoœci spó³ki. Andrzej Szumowski Wiceprezes Zarz¹du Wyborowa SA, Prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Polska Wódka Pe³ni³ funkcjê Wiceministra w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej. By³ doradc¹ Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie promocji gospodarczej. Z Wyborow¹ zwi¹zany jest od pocz¹tku istnienia spó³ki. Pocz¹tkowo odpowiedzialny za public relations & public affairs. Marek Tarnowski Mokate Abslowent Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL, Prawa na UMCS oraz IMD Lozanna. W latach by³a pracownikiem naukowym Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL. Na kolejnych etapach kariery sprawowa³ nastêpuj¹ce funkcje: Dyrektora w Herbapol Lublin ( ), Wiceprezesa Hortex S.A. ( ) oraz Prezesa Zarz¹du Elite Polska ( ). Od 2001 roku do dzisiaj sprawuje funkcjê Prezesa Zarz¹du i CEO Grupy Mokate. Krzysztof Tokarz PPHU Specja³ Za³o yciel firmy SPECJA, obecnie jednej z najwiêkszych firm dystrybucyjnych w Polsce. Prezes sieci franczyzowej PSH NASZ SKLEP zrzeszaj¹cej ponad 1100 sklepów. W sk³ad grupy kapita³owej Specja³ wchodz¹ równie dwie agencje ochrony oraz dwie hurtownie zaopatrzenia lecznictwa w Rzeszowie i Katowicach, z sieci¹ sklepów medycznych. Za³o yciel PSH UNIA oraz PSH HANDEL POLSKI, przewodnicz¹cy podkarpackiego oddzia³u POPON. Irena Wagner Ko³odziejczak Polska Grupa Supermarketów Polska Grupa Supermarketów na rynku FMCG od roku 1990, iloœæ placówek przekroczy³a 150. Prezes i wspó³w³aœcicielka Ertom Trade - wczeœniej firma importowa i dystrybucyjna FMCG, aktualnie - sieæ detaliczna. W latach 90-tych wprowadzi³a i dystrybuowa³a na rynku polskim produkty firmy Dr Oetker, póÿniej Prezes firmy Henkel und Sohnlein. Wczeœniejsze by³a zwi¹zana z firma PEWEX. Jerzy Warcha³owski Industry Head Retail&Finance&Ravel, Google Polska Od 1998 r. w bran y Internetowej. W 2006 r. do³¹czy³ do zespo³u Google Polska. Jako jeden z pierwszych pracowników firmy w Polsce wspó³tworzy³ strategiê umo liwiaj¹c¹ dynamiczny rozwój biznesu w Polsce. W chwili obecnej szefuje zespo³owi odpowiedzialnemu za wspó³pracê z kluczowymi klientami firmy w trzech obszarach: retail, finance i travel. Jolanta Wawrzyszuk Associate Director, DTZ Management Polska Od 11 lat zwi¹zana z rynkiem nieruchomoœci komercyjnych. Specjalizuje siê w wynajmie nieruchomoœci handlowych oraz doradztwie w zakresie asset managementu, developmentu i redevelopmentu. Licencjonowany poœrednik i zarz¹dca nieruchomoœci. Posiada tytu³ CCIM (Certified Commercial Investment Member). Obecnie pracuje przy komercjalizacji i rekomercjalizacji kilkunastu centrów handlowych na terenie ca³ego kraju. Absolwentka Wydzia³u Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego. Bernard Wêgierek Zak³ady Przemys³u Cukierniczego Otmuchów Od stycznia 2000 r. zajmuje obecne stanowisko. Wczeœniej od 1994 r. Wiceprezes ds. handlu w Otmuchowie. Przez okres 8 lat pracowa³ w agencjach konsultingowomarketingowych m.in. w Spó³dzielni Pracy Agemark w Katowicach i Business Consulting. Z powodzeniem wdra a i nadzoruje szaleñstwo Lean Manufacturing. Kuba Wiêcaszek CEO, Accounting Plaza Central Europe Odpowiedzialny za wyznaczanie strategii i kierunku rozwoju firmy, która od 10 lat specjalizuje siê w outsourcingu i optymalizacji procesów ksiêgowych dla sieci detalicznych. W zesz³ym roku przeprowadzi³ zakoñczony sukcesem transfer procesów holenderskiego klienta do Polski. Karierê rozpocz¹³ w KPMG w dziale audytu korporacyjnego, po czym do³¹czy³ do grupy Ahold, pracuj¹c w kontrolingu finansowym, a nastêpnie w logistyce. W 2006 r. obj¹³ stanowisko menad era dzia³u zobowi¹zañ handlowych w firmie Ahold Back Office Services, gdzie po zmianach w³asnoœciowych awansowa³ na obecne stanowisko w Accounting Plaza Central Europe. Piotr Wilczyñski Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju, Cz³onek Zarz¹du Vision Express w Polsce i Bu³garii W Polsce rozwin¹³ sieæ sprzeda y z 26 do 130 salonów optycznych w ci¹gu 8 lat, zwiêkszaj¹c obroty spó³ki 5-krotnie oraz dwukrotnie produktywnoœæ pracowników dzia³u finansów. Wczeœniej Dyrektor Finansowy Hotelu Bristol w Warszawie, starszy konsultant w dziale Corporate Finance firmy Arthur Andersen, kierownik administracyjny w BNP- Dresdner Bank S.A. w Warszawie. Andrzej Wojciechowicz BOMI W bran y handlu detalicznego dzia³a od roku W 1996 r., jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Handlu Detalicznego, patronowa³ inicjatywie i wdra a³ w ycie tworzenie centrali zakupowej dla polskich sieci detalicznych. Tworzy³ kompleksowy program szkoleniowy z zakresu zarz¹dzania sieci¹ supermarketów, prowadzi szkolenia i konsultacje dla ró norodnych przedsiêbiorstw handlowych. Do po³owy 2006 r., jako dyrektor ds. Franchisingu i Rozwoju, odpowiedzialny za system franchisingowy sklepów Leader Price. Ostatnio zajmowa³ stanowisko Dyrektora Wsparcia Ekspansji w Tesco Polska. Moderator Kongresu Wiktor Szczepaniak Dziennikarz, Puls Biznesu Posiada polsk¹ i amerykañsk¹ maturê. Absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna). Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ m.in. w dziale gospodarczym Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Od 2003 r. dziennikarz Pulsu Biznesu, specjalizuj¹cy siê w tematyce bran y spo ywczej, gastronomicznej oraz handlu FMCG.

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo