8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa"

Transkrypt

1 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza Andrzej Szumowski Wiceprezes Zarz¹du Wyborowa SA, Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Polska Wódka Anna Bogdañska Merlin.pl Czes³aw Grzesiak Wiceprezes Zarz¹du, TESCO Polska Waldemar Nowakowski Polska Izba Handlu Marek Tarnowski Mokate Geoffrey Crossley Dyrektor Strategiczny, Eurocash Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa Metro Group w Polsce dr Jacek Roszyk abka Polska S.A. Krzysztof Tokarz PPHU Specja³ El bieta Dmowska-Mêdrzycka Cz³onek Zarz¹du, Polska Rada Centrów Handlowych Jan Kolañski Jutrzenka Holding S.A. Jan Sa³ata Wiceprezes, Sieæ Nasz Sklep S.A. Irena Wagner-Ko³odziejczak Polska Grupa Supermarketów Maria Andrzej Faliñski Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Wojciech Kruk W.KRUK, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Vistula Group Pedro Pereira da Silva Jeronimo Martins Dystrybucja Bernard Wêgierek Zak³ady Przemys³u Cukierniczego Otmuchów Andrzej Gantner Dyrektor Generalny, Cz³onek Zarz¹du, Polska Federacja Producentów ywnoœci Wojciech Kruszewski Lewiatan'94 Holding Jerzy Szkwarek Sklepy KOMFORT Andrzej Wojciechowicz BOMI W ramach Kongresu zostan¹ zaprezentowane wyniki specjalnie przeprowadzonych badañ mystery shopping: Ranking 10 najwiêkszych sieci i centrów handlowych w Polsce. Jakoœæ obs³ugi klienta w polskim retailu Platynowy Partner Z³oty Partner Srebrni Partnerzy Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa, tel.: , fax: , informedia-polska.pl,

2 Rada Programowa Kongresu What's going on in Retailing?! Kongres What s going on in Retailing?! po raz pierwszy merytorycznie wspiera Rada Programowa, której celem jest okreœlenie kszta³tu i zakresu tematycznego wydarzenia. Do udzia³u w pracach zaprosiliœmy wybitne osobistoœci ze œwiata handlu. Cz³onkami Rady Programowej Kongresu What's going on in Retailing?! s¹: Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa, Metro Group w Polsce Pedro Martinho Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza Krzysztof Tokarz, PPHU Specja³ Andrzej Wojciechowicz Prezes BOMI Andrzej Maria Faliñski Sekretarz Generalny, POHiD Krzysztof Gradecki, Eko Holding Wojciech Kruszewski Lewiatan '94 Holding Andrzej Szumowski, Wiceprezes Zarz¹du Wyborowa S.A. i Prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Polska Wódka Wiktor Szczepaniak Dziennikarz, Puls Biznesu Zapraszamy do sprawdzania bie ¹cych informacji na temat Kongresu - Ju po raz szósty spotykamy siê na Kongresie What's going on in Retailing?! Dzieje siê to w roku wychodzenia gospodarki œwiatowej z recesji, Polski zaœ ze spowolnienia dodatniej dynamiki wzrostu. Handel detaliczny i hurtowy, obs³uguj¹c rynek wewnêtrzny, odegra³ podstawow¹ rolê w zahamowaniu fali kryzysowej. Podtrzymaliœmy ruch w gospodarce: zakupy i sprzeda, produkcjê i dystrybucjê oraz eksport i import produktów. Jako sektor okazaliœmy siê jedn¹ z najwa niejszych barier dla ekonomicznych zapaœci i spo³ecznych tragedii. Spotkajmy siê wiêc po raz kolejny, aby popatrzeæ wstecz na to, co w³aœciwie dzia³o siê w retailu, co w³aœnie siê rozgrywa i co najprawdopodobniej stanie siê w najbli szej i nieco dalszej przysz³oœci. Handel nowoczesny jest wa ny i odgrywa prorozwojow¹ rolê - wbrew niektórym opiniom. Warto zatem skrzy owaæ refleksje ekspertów z doœwiadczeniem i decyzyjnym know how praktyków - a temu sprzyja atmosfera i ywe dyskusje od 6 lat prowadzone w trakcie Kongresu What s going on in Retailing?! Do zobaczenia zatem ju w czerwcu w Warszawie! Andrzej Maria Faliñski Dyrektor Generalny Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Kongres What's going on in Retailing?! ju od szeœciu lat organizowany przez Informedia Polska jest najwiêkszym spotkaniem bran y handlu w Polsce, które na sta³e wpisa³o siê w kalendarze prezesów i kadry zarz¹dzaj¹cej. Jestem przekonany, e tegoroczna niezwykle ciekawa formu³a, bogaty program oraz wsparcie Rady Programowej Kongresu i Pulsu Biznesu stanowi¹ gwarancjê sukcesu wydarzenia. Jestem pewien, i decyzje podjête podczas Kongresu wyznacz¹ nowe trendy rozwoju handlu, pomog¹ zdefiniowaæ aktualn¹ kondycjê i strukturê sektora handlu, a zawarte podczas Kongresu znajomoœci przerodz¹ siê w korzystne kontrakty biznesowe. Arkadiusz Dawid Prezes Zarz¹du BONNIER BUSINESS POLSKA Sp. z o.o. Patron Merytoryczny Bran owi Patroni Medialni: Patroni Medialni: Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax:

3 O Kongresie: Dlaczego warto wzi¹æ udzia³: Kongres What's going on in Retailing?! to najwiêksze i najwa niejsze spotkanie bran y retail w Polsce o najd³u szej historii i tradycji rynkowej. W tym roku: Do grona Prelegentów zaprosiliœmy a 28 najbardziej doœwiadczonych i cenionych Prezesów, Kadrê Zarz¹dzaj¹c¹ najwiêkszymi sieciami handlowymi w Polsce oraz przedstawicieli producentów, dystrybutorów i dostawców Zapraszamy do wys³uchania i aktywnego udzia³u w 9 dyskusjach panelowych, które bêd¹ odpowiedzi¹ na kluczowe zagadnienia bran y retail Przygotowaliœmy dwie specjalistyczne sesje równoleg³e adresowane do producentów i dystrybutorów oraz detalistów, daj¹c unikaln¹ szansê wyboru najciekawszych dla Pañstwa prelekcji Wybitni Cz³onkowie Rady Programowej czuwaj¹ nad wysokim poziomem merytorycznym Kongresu Wydarzenie jest jedyn¹ okazj¹, aby: Wspólnie z Prezesami i Kadr¹ Zarz¹dzaj¹c¹ najwiêkszymi sieciami handlowymi w Polsce oraz z przedstawicielami producentów, dystrybutorów i dostawców przedyskutowaæ najwa niejsze problemy nurtuj¹ce sektor handlu w Polsce Skonfrontowaæ w³asne doœwiadczenia z opiniami obiektywnych ekspertów oraz praktyk¹ kadry zarz¹dzaj¹cej najwiêkszych firm z bran y Nawi¹zaæ cenne kontakty biznesowe oraz okreœliæ przysz³e kierunki dzia³ania i strategiczne inwestycje VI edycjê Kongresu adresujemy do: Prezesów, Cz³onków Zarz¹du, Dyrektorów Generalnych Dyrektorów Strategicznych, Marketingu, Sprzeda y Dyrektorów i Kierowników w Dziedzinie Brand Management, Product Management, Marketing Management, Category Management, Sales Management Dyrektorów i Kierowników w Dziedzinie Logistyki, Finansów, IT Pracuj¹cych w sektorach: Handlu FMCG Dostawców produktów i us³ug dla handlu i sektora FMCG Profil uczestników poprzednich edycji Kongresu CEO, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Cz³onek Zarz¹du - 61% Dyrektor Sprzeda y, Handlowy, Dyrektor Marketingu - 28% Key Account Manager - 6% inne - 5% Zapraszam do udzia³u w Kongresie Justyna Piechocka - Project Manager tel , fax Zapraszam do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax O nas Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse i bankowoœæ, IT, retailing, paliwa i gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 20 krajach. Wszystkie treœci zawarte w programie Kongresu stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. www www. retailing.pb.pl www. informedia-polska.pl

4 Program Kongresu 8 czerwca, wtorek Moderator Wiktor Szczepaniak, Puls Biznesu 8.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 9.00 Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu Arkadiusz Dawid, Prezes Bonnier Business Polska Dok¹d zmierza handel? Retailing w dobie zmian i przekszta³ceñ trendy, perspektywy i prognozy rozwoju 9:20 Zmiany w globalnym handlu detalicznym vs. zmiany na rynku lokalnym korelacja czy wykluczanie? Andrzej Maria Faliñski, Dyrektor Generalny, POHiD 9:50 Najwa niejsze trendy w handlu detalicznym Roberto Pedretti, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, AC Nielsen Polska 10:20 Nowe wyzwania nowe mo liwoœci. Dok¹d zmierza handel detaliczny? Us³ugi dodatkowe: nowa twarz sieci handlowych i rosn¹ce Ÿród³o przychodów Handel internetowy: szansa czy zagro enie dla sieci handlowych Roberto Pedretti, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, AC Nielsen Polska Andrzej Maria Faliñski, Dyrektor Generalny, POHiD dr Urszula K³osiewicz-Górecka, Dyrektor ds. Koordynacji i Badañ, IBRKiK Kryzysowa lekcja dla handlu detalicznego wp³yw spowolnienia gospodarczego na bran ê Trudne czasy sprzyjaj¹ odwa nym... Kto i jak najbardziej skorzysta³ na kryzysie Czy zwrot niektórych sieci w kierunku dyskontów to trwa³a czy tylko kryzysowa tendencja Renata Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa MetroGroup w Polsce Pedro Pereira da Silva, Jeronimo Martins Dystrybucja Jan Kolañski, Jutrzenka SA Andrzej Szumowski, Wiceprezes Zarz¹du, Wyborowa SA, Prezes Zarz¹du, Stowarzyszenie Polska Wódka Przerwa kawowa Jak szybciej osi¹gn¹æ wiêcej - zintegrowane planowanie, optymalizacja i realizacja w ³añcuchu popytu i dostaw Ido Aon, CEO, ISCS Krzysztof Rozpara, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Strategix Polska Zmiana uk³adu si³ w handlu detalicznym pozytywny wp³yw konsolidacij i przejêæ na kondycjê bran y Wojciech Kruszewski, Lewiatan '94 Holding Inwestujemy zagranic¹, bo tam jest potencja³ ekspansja zagraniczna jako g³ówna strategia wzrostu i rozwoju Marek Tarnowski, Mokate Jak Internet wp³ywa na zachowanie tradycyjnych konsumentów: badanie klientów sieci Media/Saturn Jerzy Warcha³owski, Industry Head Retail&Finance&Ravel, Google Polska Przerwa na lunch Strategie rozwoju handlu detalicznego Akwizycje, ekspansja a mo e inne alternatywy dla rozwoju bran y retail? Czy polski handel czekaj¹ jeszcze spektakularne fuzje i przejêcia Bariery rozwoju organicznego: kto i czym wygrywa w wyœcigu o najlepsze lokalizacje Andrzej Wojciechowicz, BOMI Jerzy Szkwarek, Sklepy Komfort Marek Tarnowski, Mokate prof. Maria S³awiñska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nowe formaty i specjalizacja szans¹ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej Hipermarkety najlepsze lata maj¹ ju za sob¹? Kto teraz bêdzie nadawa³ ton w bran y Sklepy firmowe producentów. Komu op³aca siê rozwin¹æ w³asn¹ sieæ dystrybucji Pedro Martinho, Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza dr Jacek Roszyk, abka Polska S.A Sieæ franczyzowa najlepszym sposobem na obni enie kosztów i szybki rozwój sieci Franczyza twarda vs. miêkka. Do jakich systemów franczyzowych garn¹ siê polscy przedsiêbiorcy Jak przygotowaæ atrakcyjn¹ ofertê dla franczyzobiorcy i j¹ sfinansowaæ Pedro Martinho, Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza Piotr Wilczyñski, Cz³onek Zarz¹du, Vision Express Monika D¹browska, Polska Organizacja Franczyzodawców, Franchising Manager, McDonald s Polska Sp. z o.o Przerwa kawowa Polska rynek (ju ) nasycony czy rynek (jeszcze) wschodz¹cy dla centrów handlowych? Jolanta Wawrzyszuk, Associate Director, DTZ Management Polska El bieta Dmowska-Mêdrzycka, Cz³onek Zarz¹du, Polska Rada Centrów Handlowych Szymon ukasik, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield Gdzie jest klient sklep tradycyjny czy placówka handlu nowoczesnego? Jak szybko zmieniaj¹ siê nawyki zakupowe Polaków i co je najsilniej kszta³tuje Jak du y udzia³ w rynku handlowym w Polsce zdo³a utrzymaæ tzw. tradycyjny handel Krzysztof Gradecki, Eko Holding S.A. Czes³aw Grzesiak, Wiceprezes Zarz¹du, Tesco Polska Jan Sa³ata, Wiceprezes, Sieæ Nasz Sklep Bo enna Kolba, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoœci, Prokurent spó³ki Nasz Sklep Irena Wagner-Ko³odziejczak, Polska Grupa Supermarketów Op³aty mar owe a monitoring cen wp³yw dzia³añ administracji na rozwój bran y retail Producent Detalista Administracja Czy polski handel potrzebuje nowych regulacji prawnych i wiêkszej przejrzystoœci Jak mo na skutecznie i trwale uregulowaæ zasady wspó³pracy miêdzy dostawcami a sieciami handlowymi Andrzej Gantner, Dyrektor, Polska Federacja Producentów ywnoœci Waldemar Nowakowski, Polska Izba Handlu Andrzej Maria Faliñski, Dyrektor Generalny, POHiD Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta, Soko³ów SA Zakoñczenie pierwszego dnia Kongresu Koktajl dla uczestników, w trakcie którego zostan¹ zaprezentowane wyniki badania mystery shopping w 10 najwiêkszych centrach handlowych w Polsce: Ranking najwiêkszych sieci i centrów handlowych w Polsce. Jakoœæ obs³ugi klienta w polskim retailu Jurgita Adomaityte, CEO, Partner, DIVE Group Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax:

5 www VI Kongres Program Kongresu 9 czerwca, œroda Moderator Wiktor Szczepaniak, Puls Biznesu 8.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 9.00 Uroczyste powitanie i otwarcie drugiego dnia Kongresu Wiktor Szczepaniak, Puls Biznesu SESJA WSPÓLNA Optymalizacja pracy firmy sektora retail 9.20 Wiêcej za mniej. codziennie! - czyli jak budowaæ i efektywnie zarz¹dzaæ sieci¹ kilkuset sklepów Case study Pepco Poland Matthew Lythgoe, Cz³onek Zarz¹du, Pepco Poland Sp. z o.o. dr Tomasz Gawron, Prokurent, Columbus Polska Sp. z o.o Dlaczego jest nam potrzebny operator logistyczny? Case study Spedimex i SMYK Marcin B¹k, Spedimex Sp. z o.o. Dariusz Stolarczyk, Cz³onek Zarz¹du, NFI Empik Media & Fashion S.A Dojrza³y outsourcing koszt, cel czy œrodek Kuba Wiêcaszek, CEO, Accounting Plaza Central Europe Jak obni yæ wydatki telekomunikacyjne firmy z bran y retail Przedstawiciel firmy Crowley Data Poland Przerwa na kawê Marki i ich kierunki rozwoju WYST PIENIE Przedstawiciel Private Label Manufacturers Association Jak skutecznie i efektywnie zarz¹dzaæ mark¹ luksusow¹? Wojciech Kruk, W.Kruk, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Vistula Group Dobre bo polskie polskie marki w cenie Bo ena Batycka, Batycki Marka w³asna szansa na zwiêkszenie produkcji czy zagro enie obni enia rentownoœci? Bernard Wêgierek, ZPC Otmuchów Przerwa na lunch Niektóre praktyki rynkowe detalistów w œwietle prawa konkurencji Ma³gorzata Modzelewska de Raad, Adwokat, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Pola Ciupa, Prawnik, Kancelaria Wierzbowski Eversheds SESJE RÓWNOLEG E Ka dy s³uchacz mo e uczestniczyæ w dowolnie wybranych prelekcjach z dwóch proponowanych sesji równoleg³ych PRODUCENT DYSTRYBUTOR Sprostaæ coraz wiêkszym oczekiwaniom detalisty skutecznie negocjowaæ czy zmieniæ strategiê dzia³ania? Krzysztof Tokarz, PPHU Specja³ Firma dystrybucyjna vs. hurtownia jak zmienia siê obraz polskiego rynku handlu hurtowego Geoffrey Crossley, Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Tradycyjne czy nowoczesne kana³y dystrybucji która forma zapewnia przewagê konkurencyjn¹ Dan Fratila, Dyrektor Handlowy, Coca-Cola HBC Polska DETALISTA Nowy portret konsumenta Agnieszka Sora, Dyrektor Zarz¹dzaj¹ca, GfK Polonia E-tailing konkurencja, nowa szansa czy konieczna odpowiedÿ na potrzeby klienta Anna Bogdañska, Merlin.pl D³ugofalowe i obustronne korzyœci jak efektywnie wdro yæ program lojalnoœciowy i zdobyæ zaufanie klienta Magdalena Grabowska, Dyrektor Marketingu i PR, Alma Market S.A Zakoñczenie Kongresu, podziêkowanie, wrêczenie certyfikatów www. retailing.pb.pl www. informedia-polska.pl

6 Prelegenci Kongresu Jurgita Adomaityte CEO, Partner, DIVE Group Posiada ponad szeœcioletnie doœwiadczenie i jest jednym z g³ównych specjalistów w regionie Europy Œrodkowowschodniej - specjalizuje siê w Myster Shopping i jakoœci obs³ugi klienta. Pisze artyku³y oraz uczestniczy w wielu bran owych konferencjach i spotkaniach jako prelegent, moderator oraz autor programu merytorycznego wydarzeñ. Jest tak e dyrektorem ds. edukacji w MSPA Europe Board oraz cz³onkiem za³o ycielem Lithuanian Customer Service Association (AKA). Ido Aon za³o yciel i CEO firmy ISCS - ekspert w segmencie handlu detalicznego ISCS oferuje ró norodne rozwi¹zania dla handlu detalicznego i producentów CPG w dziedzinie planowania i prognozowania sprzeda y, zarz¹dzania promocj¹, automatycznego uzupe³niania zapasów, logistyki, wdra ania systemów zarz¹dzania kategori¹ i merchendisingowych. ISCS umo liwia sieciom handlowym i producentom CPG lepsz¹ organizacjê i kontrolê w ich podstawowych dzia³aniach biznesowych, zapewniaj¹c szczegó³owy wgl¹d w procesy w ca³ej organizacji oraz wspó³pracê miêdzy nimi. Bo ena Batycka Batycki S.A. Jedna z najbardziej wp³ywowych kobiet polskiego biznesu, w³aœcicielka i prezes firmy z luksusow¹ galanteri¹ skórzan¹ - Batycki. Najlepiej ubrana kobieta biznesu w Polsce wed³ug Fashion Magazine (Oskar Fashion 2008). Ambitna, przedsiêbiorcza, uparta. Zara a optymizmem, pozytywn¹ energi¹, radoœci¹ ycia. Stworzy³a Bursztynow¹ Kolekcjê, na któr¹ sk³adaj¹ siê torebki zdobione niezwyk³ymi bry³kami bursztynu oraz piêkne, oryginalne naszyjniki. Dodatkowo firma oferuje luksusow¹ galanteriê skórzan¹ skierowan¹ do biznesu. Bursztyn, który jest znakiem firmowym marki Batycki, ma wiele niezwyk³ych cech. Dodaje urody, przynosi szczêœcie, symbolizuje pomyœlnoœæ. Najwiêksz¹ pasj¹ pani Bo eny jest obecnie joga. Uczy siê chiñskiego, du o czyta, planuje podró e, interesuje siê histori¹ religii i sztuki. Marcin B¹k CEO i Prezes Zarz¹du Spedimex Sp. z o.o. W Spedimex od 13 lat, wspó³w³aœciciel, od 2002 r. na stanowisku Prezesa Zarz¹du. Absolwent Europäischen Verkehrs-Akademie w Duisburgu. Specjalizuje siê w zarz¹dzaniu strategicznym ze szczególnym uwzglêdnieniem logistyki oraz wykorzystania narzêdzi IT w procesach magazynowania i dystrybucji. Laureat nagrody Mened er Logistyki Anna Bogdañska Merlin.pl Ukoñczy³a Wydzia³ Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarz¹dzania IFG. W latach by³a dyrektorem marketingu, a nastêpnie dyrektorem generalnym spó³ki nale ¹cej do hiszpañskiego koncernu spo ywczego JOYCO, przejêtej przez Wrigley s Group. W 2005 r. zosta³a dyrektorem marketingu Gazety Wyborczej. Przez pó³ roku by³a równie Prezesem Zarz¹du telewizji Kino Polska. Ze sklepem internetowym Merlin.pl jest zwi¹zana od 2007 r., pocz¹tkowo jako Dyrektor Sprzeda y, a od marca 2008 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarz¹du. Pola Ciupa Prawnik w Zespole Sporów S¹dowych i Prawa Konkurencji, kancelaria Wierzbowski Eversheds Specjalizuje siê w prawie ochrony konkurencji i pomocy publicznej. Posiada doœwiadczenie w zakresie postêpowañ z zakresu zagadnieñ antymonopolowych oraz kontroli koncentracji przed polskimi i wspólnotowymi s¹dami i organami ochrony konkurencji. Doradza polskim i zagranicznym spó³kom w zakresie zgodnoœci czynnoœci prawnych i dzia³añ rynkowych z przepisami prawa konkurencji. Pola doradza te beneficjentom i podmiotom udzielaj¹cym pomocy publicznej w kwestiach zwi¹zanych ze wspólnotowymi i polskimi regulacjami z zakresu pomocy publicznej. Jest autork¹ polskich i zagranicznych publikacji dotycz¹cych prawa konkurencji. Wystêpuje na konferencjach poœwiêconych zagadnieniom z zakresu prawa konkurencji. Geoffrey Crossley Dyrektor Strategiczny, Eurocash Jest jednym z Partnerów Eurocash. Odpowiada i wspomaga Luisa Amaral w zakresie fuzji, przejêæ, relacji inwestorskich, rozwoju biznesu oraz koordynacji IT. Posiada 27-letnie doœwiadczenie w zarz¹dzaniu w ro nych bran ach, m.in. motoryzacyjnej oraz private equity. Ponadto, by³ Partnerem w firmach konsultingowych takich jak McKinsey i Monitor. Biegle w³ada kilkoma jêzykami. Monika D¹browska Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Franchising Manager, McDonald s Polska Sp. z o.o. Od 10 lat pracuje w firmie McDonald's, w dziale franczyzy 3 lata. Zajmuje siê m.in. poszukiwaniem i rekrutacj¹ nowych franczyzobiorców oraz wspó³prac¹ z partnerami sieci. El bieta Dmowska-Mêdrzycka Cz³onek Zarz¹du, Polska Rada Centrów Handlowych Jest w³aœcicielem Agencji Mediadem Comunication wyspecjalizowanej w dzia³aniach zwi¹zanych z handlem i rozwojem ró nych konceptów handlowych w Polsce, w tym w kreowaniu strategii marketingowo-wizerunkowych. Wspó³pracowa³a zarówno z sieciami spo ywczymi (np. Piotr i Pawe³), jak i niespo ywczymi (RTVEuroAGD). Od kilku lat Agencja wspó³pracuje z centrami handlowymi na terenie ca³ej Polski (m.in. Arkadia, W- wa Wileñska). Maria Andrzej Faliñski Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Na obecnym stanowisku od 2000 r. Uprzednio pe³ni³ funkcje Dyrektora Biura w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych oraz Departamentu Integracji z NATO w Biurze Bezpieczeñstwa Narodowego. Pracowa³ tak e w Izbie Przemys³owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Dan Fratila Dyrektor Handlowy, Coca-Cola HBC Polska Od 1995 r. zajmowa³ w firmie kolejne stanowiska handlowe w ró nych krajach. Rozpoczyna³, jako General Sales & Marketing Manager w Rosji, nastêpnie pracowa³ w Rumunii oraz Boœni i Hercegowinie, gdzie z sukcesem zarz¹dza³ relacjami z klientem i rozwojem rynku podczas fuzji CC Hellenic. Od 2003 Pracowa³ jako General Sales and Marketing Manager na S³owacji. W ostatnich latach zaimplementowa³ nowe rozwi¹zania handlowe we W³oszech i w Irlandii, poœród nich strategiczne projekty dla grupy. Od 2008 roku odpowiada za Dzia³ Handlowy w Coca Cola Hellenic w Polsce. Andrzej Gantner Dyrektor Generalny, Cz³onek Zarz¹du, Polska Federacja Producentów ywnoœci Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Ekspert w zakresie zarz¹dzania i marketingu. Doœwiadczenie zdoby³ dziêki pracy w polskich i zagranicznych oœrodkach naukowych oraz pe³ni¹c funkcje kierownicze w polskich przedsiêbiorstwach przetwórstwa ywnoœci. Obecnie pe³ni funkcjê dyrektora generalnego w Stowarzyszeniu Polska Federacja Producentów ywnoœci. Koordynuje prace Stowarzyszenia, komisji i grup roboczych. Jest cz³onkiem zastêpc¹ w Zarz¹dzie Konfederacji Przemys³u ywnoœci i Napojów w UE (CIAA) oraz cz³onkiem Rady Programowej miesiêcznika Higiena i Bezpieczeñstwo ywnoœci. Doœwiadczenie w zakresie projektów finansowanych przez UE zdoby³ jako ekspert FAPA przy wdra aniu i ocenianiu projektów dla rolnictwa oraz jako koordynator programu PHARE BSP (Business Suport Programme). dr Tomasz Gawron Prokurent, Columbus Polska Sp. z o.o. Ponad 15 lat doœwiadczeñ w doradztwie/doradztwie IT, w przesz³oœci, m.in. Cz³onek Zarz¹du Prokom Software SA, Prezes update.com Polska, Prezes Scala Polska Sp. z o.o. Magdalena Grabowska Dyrektor Marketingu i PR, Alma Market S.A. Wy sze wykszta³cenie ekonomiczne ugruntowane rocznym stypendium naukowym na niemieckim Uniwersytecie w Paderborn oraz poszerzone poprzez Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 16-letnia praktyka na kierowniczych stanowiskach w dzia³ach marketingu miêdzynarodowych koncernów producenckich (felix Polska Sp. z o.o., Teekanne Polska Sp. z o.o.) oraz ogólnopolskiej firmy dystrybucyjnej w bran y FMCG (Navo PGD Sp. z o.o.). Obecnie Dyrektor Marketingu i PR sieci luksusowych delikatesów Alma Market SA. Krzysztof Gradecki EKO Holding Od 19 lat zwi¹zany z bran ¹ retail. Od 1995 r. zwi¹zany jako Prezes Zarz¹du z firm¹ EKO, sieci¹ supermarketów spo ywczych usytuowanych w po³udniowej i zachodniej Polsce. Jest wspó³twórc¹ sukcesu sieci supermarketów EKO oraz ich ekspansji na rynku polskim - w 2007 r. iloœæ placówek przekroczy³a 200. Pe³ni funkcje w organach zarz¹dzaj¹cych oraz nadzorczych w kilku polskich spó³kach. Czes³aw Grzesiak Wiceprezes Zarz¹du, TESCO Polska Z firm¹ zwi¹zany od pocz¹tku jej istnienia w Polsce. Nadzoruje proces organizowania firmy zarówno od strony budowania ³adu korporacyjnego, jak i procesów zwi¹zanych z akwizycj¹ i jej rozwojem. Zasiada³ w Radach Nadzorczych kilku firm. Przeprowadzi³ z sukcesem restrukturyzacjê i postêpowanie naprawcze w przedsiêbiorstwach pañstwowych. Cz³onek Rady G³ównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wiceprezes Zarz¹du Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Renata Juszkiewicz Dyrektor Przedstawicielstwa Metro Group w Polsce Od 15 lat zawi¹zana z koncernem METRO Group. Odpowiedzialna za kreowanie wizerunku METRO Group (Makro Cash&Carry, Rael, Media markt i Saturn) oraz Governmental Relations. Reprezentuje koncern w organizacjach pozarz¹dowych, izbach handlowych i instytucjach pañstwowych w Polsce i mediach. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, cz³onek Steering Committe EuroCommerce w Brukseli oraz Wiceprezydent PKPP Lewiatan. dr Urszula K³osiewicz-Górecka Dyrektor ds. Koordynacji i Badañ, Instytut Badañ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Absolwentka Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), gdzie równie uzyska³a stopieñ doktora nauk ekonomicznych. Od 1971 pracowa³a w Instytucie Rynku Wewnêtrznego i Konsumpcji (IRWiK). Obecnie w Instytucie Badañ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pe³ni funkcjê Zastêpcy dyrektora ds. koordynacji badañ. Specjalizuje siê w problematyce marketingu i zarz¹dzania przedsiêbiorstwami handlowymi. Wiedzê i doœwiadczenie zdobywa³a bior¹c udzia³ w licznych projektach badawczych i wspó³pracuj¹c z ró nymi oœrodkami badawczymi oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej. Jest autork¹ ponad 15 opracowañ zwartych opublikowanych, oko³o 300 artyku³ów zamieszczonych w prasie fachowej i ponad 100 referatów wyg³oszonych na konferencjach i sympozjach naukowych. Jan Kolañski Jutrzenka Holding S.A. Twórca i wspó³w³aœciciel grupy kapita³owej Jutrzenka Holding S.A. Karierê biznesow¹ rozpocz¹³ w latach 90., zak³adaj¹c firmê Zio³opex. Z w³adzami Jutrzenki zwi¹zany od 2001 roku jako cz³onek Rady Nadzorczej, a od 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarz¹du. Po objêciu prezesury dokona³ przejêcia kolejnych firm: Goplany, Kaliszanki, Helleny i przeprowadzi³ konsolidacjê, dziêki której firma mo e dziœ rozwijaæ siê na szerok¹ skalê. Wiod¹ce marki holdingu: Grzeœki, Goplana, Je yki, Familijne, Akuku! Hellena, Mella, Appetita. Wizjoner i strateg. Wielokrotnie wyró niany i nagradzany za osi¹gniêcia biznesowe oraz zdolnoœci mened erskie. Bo enna Kolba Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczoœci, Prokurent spó³ki Nasz Sklep Pomys³odawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczoœci. Do 1988 roku urzêdnik samorz¹dowy zajmowa³a kierownicze stanowiska w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej. Od 1989 roku prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, udzielaj¹c siê równoczeœnie na niwie spo³ecznej i charytatywnej. Prezes Klubu Kultury Biznesmena. Prezes Zrzeszenia Kupców i Producentów "Przysz³oœæ". Wojciech Kruk W.KRUK, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,Vistula Group Akcjonariusz firmy zarz¹dzaj¹cej takimi markami jak W.Kruk, Deni Cler, Vistula i Wólczanka. Skupuj¹c kilkanaœcie procent akcji Vistuli, odzyska³ kontrolê nad wrogo przejêt¹ w 2008 r. kojarzon¹ ze swoj¹ rodzin¹ firmê W.Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemys³owo-Handlowej. Cz³onek prezydium KIG. Pracê zawodow¹ zwi¹za³ z rodzinn¹ firm¹ jubilersk¹. Przeszed³ wszystkie stanowiska od ucznia do Prezesa firmy. W latach senator RP II, III i IV kadencji.

7 Wojciech Kruszewski Lewiatan'94 Holding W latach w³aœciciel dyrektor przedsiêbiorstwa handlowego, które wesz³o w sk³ad utworzonej spó³ki akcyjnej Lewiatan Kujawy, póÿniej DLS S.A. W latach pe³ni³ funkcjê Prezesa Zarz¹du DLS S.A., nastêpnie do 2005 roku Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej tej spó³ki. Od 2005 roku Prezes Zarz¹du ZKiP Lewiatan '94 Holding S.A. Matthew Lythgoe Cz³onek Zarz¹du, Pepco Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialny za Dzia³ Finansowy, Administracyjny oraz IT. Jest cz³onkiem holdingu Pepkor z Afryki Po³udniowej, który jest w³aœcicielem ponad 2000 sklepów znajduj¹cych siê na ca³ym œwiecie. Szymon ukasik Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield Jest odpowiedzialny za wynajem powierzchni w centrach handlowych oraz za reprezentacjê najemców. W chwili obecnej zajmuje siê komercjalizacj¹ nastêpuj¹cych obiektów handlowych: Galerii Sanowa w Przemyœlu, Ostrovii w Ostrowie Wielkopolskim oraz poszukiwaniem lokalizacji w centrach handlowych i lokalach typu high street dla TK Maxx. Pedro Martinho Cz³onek Zarz¹du, Eurocash Franszyza W latach pracowa³ w Jeronimo Martins na ró nych stanowiskach w tym jako Dyrektor ds. Zakupów. W 2002 r. pracowa³ w Oniway Portugalia na stanowisku Dyrektora Sprzeda y, a w 2003 r. w ICA Ahold Baltics jako Dyrektor Zakupów i Merchandisingu Krajów Nadba³tyckich. Od 2003 r. jest zatrudniony w Eurocash S.A., pe³ni¹c funkcjê Cz³onka Zarz¹du ds. Handlowych, a od 2006 r. dodatkowo Prezesa Zarz¹du Eurocash Franszyza, gdzie kieruje dzia³alnoœci¹ zespo³u blisko 700 osób dedykowanego do rozwoju i zarz¹dzania sieci¹ Delikatesy Centrum, sieci dzia³aj¹cej na zasadzie Nowoczesnej Franczyzy wykazuj¹cej najwiêksz¹ w kraju sprzeda z metra kwadratowego. Ma³gorzata Modzelewska de Raad Adwokat Kieruj¹cy Zespo³em Prawa Konkurencji i Spraw Procesowych, kancelaria Wierzbowski Eversheds Specjalizuje siê g³ównie w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) i prawie ochrony konsumentów (w szczególnoœci w problematyce praktyk ograniczaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów) oraz prawie nieuczciwej konkurencji. Reprezentowa³a polskie i zagraniczne firmy w licznych sprawach s¹dowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W postêpowaniach antymonopolowych reprezentowa³a g³ównego polskiego operatora telekomunikacyjnego, a w postêpowaniach z zakresu nieuczciwej konkurencji najwiêksze firmy farmaceutyczne. W zakresie prawa konkurencji doradza te wielu firmom z bran y energetycznej, spo ywczej i motoryzacyjnej. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji m.in. przez informatory Chambers Europe, Legal 500 oraz dziennik Rzeczpospolita. Waldemar Nowakowski Polska Izba Handlu W latach prezes Lewiatana; prezydent Polskiej Izby Handlu; pose³ na Sejm. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Bankowej Komisji Œledczej ws. przekszta³ceñ Systemu Bankowego. Cz³onek Komisji Europejskiej. Wspó³twórca Parlamentarnego Zespo³u Przedsiêbiorczoœci. Od 2009 r. przewodnicz¹cy Komitetu Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Roberto Pedretii Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, AC Nielsen Poland Obj¹³ stanowisko Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego ACNielsen Polska Sp. z o.o. w 2007 r. Od 14 lat by³ zwi¹zany z w³oskim oddzia³em firmy Nielsen. Przez ten czas pracowa³ w ró nych dzia³ach firmy: operacyjnym, dziale obs³ugi Klienta, rozwoju rynku. Od stycznia 2007 pe³ni³ funkcjê Dyrektora ds. Operacyjnych, Nielsen W³ochy. dr Jacek Roszyk abka Polska S.A. Od stycznia 2006 roku jest Prezesem Zarz¹du Spó³ki abka Polska. Od 2000 roku jako Cz³onek Zarz¹du oraz Dyrektor Finansowy zaanga owany by³ w budowanie najwiêkszej w Polsce sieci sklepów convenience abka. W latach rozwija³ sieæ sklepów dyskontowych Biedronka. Jacek Roszyk jest doktorem nauk ekonomicznych, cz³onkiem Rady G³ównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Krzysztof Rozpara Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, Strategix Polska Zwi¹zany z firm¹ Strategix od 2003 wczeœniej jako Dyrektor Badañ i Rozwoju. Specjalista w dziedzinie rozwoju, integracji i wdro eñ systemów IT dla sieci handlowych i producentów CPG, w szczególnoœci rozwi¹zañ wspieraj¹cych logistykê, procesy zarz¹dzania kategori¹ i merchandisingu. Odpowiedzialny za realizacjê wielu projektów z wiod¹cymi przedstawicielami bran y w Polsce i zagranic¹. Jan Sa³ata Wiceprezes, Polska Sieæ Handlowa Nasz Sklep SA Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie ukoñczona w 1991 r. Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z firmami handlowymi. Od 1993 r. zwi¹zany z Grup¹ Kapita³ow¹ Specja³ z Rzeszowa gdzie rozpoczyna³ pracê od stanowiska specjalisty ds. sprzeda y, a zakoñczy³ na stanowisku dyrektora handlowego. Od 2002r. zarz¹dza sieci¹ franszyzow¹ PSH Nasz Sklep licz¹c¹ obecnie 1331 sklepów. Pedro Pereira da Silva Jeronimo Martins Dystrybucja Na stanowiskach kierowniczych od 1994 r. Pracowa³ m.in. jako Managing Director w Cash&Carry Jeronimo Martins w Maderze, a tak e na stanowisku Dyrektora Hipermarketu Feira Nova Hypermarkets Jeronimo Martins w Lizbonie. prof. Maria S³awiñska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownikiem Katedry Handlu i Marketingu. Specjalizuje siê w problematyce zarz¹dzania przedsiêbiorstwem handlowym, dystrybucji i marketingu. Autorka licznych publikacji z zakresu handlu. Prowadzi zajêcia dydaktyczne na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Jest Kierownikiem Podyplomowego Studium Zarz¹dzanie w handlu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Agnieszka Sora Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, GfK Polonia Ekonomistka, marketingowiec z ponad 17 letnim doœwiadczeniem w badaniach rynku, konsultingu jak równie w zagadnieniach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem w marketingu. Od 1996 dyrektor zarz¹dzaj¹cy GfK Polonia, cz³onek zarz¹du GfK Polonia, odpowiedzialny za rozwój ca³ej firmy. Doœwiadczenia marketingowe zdobywa³a m.in. w Nestle ( ). Wyk³ada na European University VIADRINA, w ramach studiów MBA Management for Central and Eastern Europe we Franfurcie nad Odr¹, jest równie goœciem wyk³adowc¹ w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Opublikowa³a wiele artyku³ów, m.in. na temat reklamy, pomiaru efektywnoœci reklamy zewnêtrznej, zachowañ i trendów konsumenckich w prasie polskiej i zachodniej. Dariusz Stolarczyk Cz³onek Zarz¹du, COO/Dyrektor ds. Operacji i Logistyki, NFI Empik Media & Fashion S.A. W latach zatrudniony w firmie Accenture m.in. jako: Dyrektor Sektora Handlu Detalicznego w Europie Œrodkowo-Wschodniej i Rosji, Dyrektor Grupy Operacyjnej Sektora Przemys³u i Handlu w Polsce oraz Cz³onek Rady Dyrektorów Biura Accenture w Warszawie. Kierownik projektu, architekt rozwi¹zañ biznesowych i ekspert realizuj¹cy projekty dla m.in. Empik, Smyk, Ruch, LPP, Benetton, Bossini, Tesco, Ahold, Coca-Cola HBC i Jeronimo Martins Distribution. Autor licznych wyst¹pieñ z zakresu zarz¹dzania i nowoczesnych rozwi¹zañ w handlu detalicznym i dystrybucji. W Grupie EM&F zatrudniony od maja 2007 r. najpierw jako Dyrektor ds. añcucha Dostaw i Informatyki spó³ki Smyk, aktualnie Dyrektor ds. Operacjii Logistyki (COO) Grupy EM&F. Jerzy Szkwarek Sklepy KOMFORT Z szeroko pojêt¹ dystrybucj¹ zwi¹zany poprzez sprzeda hurtow¹ (FMCG) od wczesnych lat dziewiêædziesi¹tych. Od 2000 r. zwi¹zany z firm¹ KOMFORT. W ci¹gu siedmiu lat pe³ni³ obowi¹zki kolejno: dyrektora operacyjnego, handlowego i wiceprezesa spó³ki. Od pocz¹tku roku 2007 r. na stanowisku Prezesa Zarz¹du, odpowiedzialny za rozwój, kszta³towanie, zarz¹dzanie spó³k¹ i realizacjê strategii rynkowej firmy posiadaj¹cej sieæ 130 sklepów na terenie Polski i poza jej granicami. Odpowiada za multikana³owe poszerzanie sieci sprzeda y za poœrednictwem ró nych formatów prowadz¹ce do wzrostu wartoœci spó³ki. Andrzej Szumowski Wiceprezes Zarz¹du Wyborowa SA, Prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Polska Wódka Pe³ni³ funkcjê Wiceministra w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej. By³ doradc¹ Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie promocji gospodarczej. Z Wyborow¹ zwi¹zany jest od pocz¹tku istnienia spó³ki. Pocz¹tkowo odpowiedzialny za public relations & public affairs. Marek Tarnowski Mokate Abslowent Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL, Prawa na UMCS oraz IMD Lozanna. W latach by³a pracownikiem naukowym Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL. Na kolejnych etapach kariery sprawowa³ nastêpuj¹ce funkcje: Dyrektora w Herbapol Lublin ( ), Wiceprezesa Hortex S.A. ( ) oraz Prezesa Zarz¹du Elite Polska ( ). Od 2001 roku do dzisiaj sprawuje funkcjê Prezesa Zarz¹du i CEO Grupy Mokate. Krzysztof Tokarz PPHU Specja³ Za³o yciel firmy SPECJA, obecnie jednej z najwiêkszych firm dystrybucyjnych w Polsce. Prezes sieci franczyzowej PSH NASZ SKLEP zrzeszaj¹cej ponad 1100 sklepów. W sk³ad grupy kapita³owej Specja³ wchodz¹ równie dwie agencje ochrony oraz dwie hurtownie zaopatrzenia lecznictwa w Rzeszowie i Katowicach, z sieci¹ sklepów medycznych. Za³o yciel PSH UNIA oraz PSH HANDEL POLSKI, przewodnicz¹cy podkarpackiego oddzia³u POPON. Irena Wagner Ko³odziejczak Polska Grupa Supermarketów Polska Grupa Supermarketów na rynku FMCG od roku 1990, iloœæ placówek przekroczy³a 150. Prezes i wspó³w³aœcicielka Ertom Trade - wczeœniej firma importowa i dystrybucyjna FMCG, aktualnie - sieæ detaliczna. W latach 90-tych wprowadzi³a i dystrybuowa³a na rynku polskim produkty firmy Dr Oetker, póÿniej Prezes firmy Henkel und Sohnlein. Wczeœniejsze by³a zwi¹zana z firma PEWEX. Jerzy Warcha³owski Industry Head Retail&Finance&Ravel, Google Polska Od 1998 r. w bran y Internetowej. W 2006 r. do³¹czy³ do zespo³u Google Polska. Jako jeden z pierwszych pracowników firmy w Polsce wspó³tworzy³ strategiê umo liwiaj¹c¹ dynamiczny rozwój biznesu w Polsce. W chwili obecnej szefuje zespo³owi odpowiedzialnemu za wspó³pracê z kluczowymi klientami firmy w trzech obszarach: retail, finance i travel. Jolanta Wawrzyszuk Associate Director, DTZ Management Polska Od 11 lat zwi¹zana z rynkiem nieruchomoœci komercyjnych. Specjalizuje siê w wynajmie nieruchomoœci handlowych oraz doradztwie w zakresie asset managementu, developmentu i redevelopmentu. Licencjonowany poœrednik i zarz¹dca nieruchomoœci. Posiada tytu³ CCIM (Certified Commercial Investment Member). Obecnie pracuje przy komercjalizacji i rekomercjalizacji kilkunastu centrów handlowych na terenie ca³ego kraju. Absolwentka Wydzia³u Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego. Bernard Wêgierek Zak³ady Przemys³u Cukierniczego Otmuchów Od stycznia 2000 r. zajmuje obecne stanowisko. Wczeœniej od 1994 r. Wiceprezes ds. handlu w Otmuchowie. Przez okres 8 lat pracowa³ w agencjach konsultingowomarketingowych m.in. w Spó³dzielni Pracy Agemark w Katowicach i Business Consulting. Z powodzeniem wdra a i nadzoruje szaleñstwo Lean Manufacturing. Kuba Wiêcaszek CEO, Accounting Plaza Central Europe Odpowiedzialny za wyznaczanie strategii i kierunku rozwoju firmy, która od 10 lat specjalizuje siê w outsourcingu i optymalizacji procesów ksiêgowych dla sieci detalicznych. W zesz³ym roku przeprowadzi³ zakoñczony sukcesem transfer procesów holenderskiego klienta do Polski. Karierê rozpocz¹³ w KPMG w dziale audytu korporacyjnego, po czym do³¹czy³ do grupy Ahold, pracuj¹c w kontrolingu finansowym, a nastêpnie w logistyce. W 2006 r. obj¹³ stanowisko menad era dzia³u zobowi¹zañ handlowych w firmie Ahold Back Office Services, gdzie po zmianach w³asnoœciowych awansowa³ na obecne stanowisko w Accounting Plaza Central Europe. Piotr Wilczyñski Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju, Cz³onek Zarz¹du Vision Express w Polsce i Bu³garii W Polsce rozwin¹³ sieæ sprzeda y z 26 do 130 salonów optycznych w ci¹gu 8 lat, zwiêkszaj¹c obroty spó³ki 5-krotnie oraz dwukrotnie produktywnoœæ pracowników dzia³u finansów. Wczeœniej Dyrektor Finansowy Hotelu Bristol w Warszawie, starszy konsultant w dziale Corporate Finance firmy Arthur Andersen, kierownik administracyjny w BNP- Dresdner Bank S.A. w Warszawie. Andrzej Wojciechowicz BOMI W bran y handlu detalicznego dzia³a od roku W 1996 r., jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Handlu Detalicznego, patronowa³ inicjatywie i wdra a³ w ycie tworzenie centrali zakupowej dla polskich sieci detalicznych. Tworzy³ kompleksowy program szkoleniowy z zakresu zarz¹dzania sieci¹ supermarketów, prowadzi szkolenia i konsultacje dla ró norodnych przedsiêbiorstw handlowych. Do po³owy 2006 r., jako dyrektor ds. Franchisingu i Rozwoju, odpowiedzialny za system franchisingowy sklepów Leader Price. Ostatnio zajmowa³ stanowisko Dyrektora Wsparcia Ekspansji w Tesco Polska. Moderator Kongresu Wiktor Szczepaniak Dziennikarz, Puls Biznesu Posiada polsk¹ i amerykañsk¹ maturê. Absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna). Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ m.in. w dziale gospodarczym Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Od 2003 r. dziennikarz Pulsu Biznesu, specjalizuj¹cy siê w tematyce bran y spo ywczej, gastronomicznej oraz handlu FMCG.

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa JU OD 6 LAT NAJWIÊKSZE SPOTKANIE BRAN Y HANDLU W POLSCE! WŒRÓD PRELEGENTÓW: Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho Eurocash Franszyza

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online Rynek Budowlany Online oferuje dostæp do najswiezszych wiadomosci dotyczacych rynku budowlanego w Polsce. W serwisie znajduja sie informacje na temat wykonawców, dostawców, materialów

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A.

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Pan Aitor Ayastuy Ayastuy, urodzony w 1968 r. Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiebiorczości na Uniwersytecie Kraju

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8813 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:49:15 Numer KRS: 0000086747

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:49:15 Numer KRS: 0000086747 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:49:15 Numer KRS: 0000086747 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo