REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra gie dowa dla studentów, zwana dalej,,gr ''. 3. Celem Konkursu jest popularyzacja rynku kapita owego. 2 ORGANIZATORZY I SPONSORZY 1. Organizatorem Konkursu jest spó ka Presspublica Sp. z o.o., wydawca Gazety Gie dy PARKIET, z siedzib przy ul. Prostej 51 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy dla m. st. Warszawy, zwana dalej "Organizatorem" 2. Patronami medialnymi s : Rzeczpospolita, Korba.pl, Planeta FM, Gazeta Studencka. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie mog bra udzia studenci polskich szkó wy szych, którzy w dniu rozpocz cia konkursu nie uko czyli 26. roku ycia. 2. Liczba uczestników Gry jest nieograniczona. 3. W Konkursie nie mog bra udzia u pracownicy i cz onkowie w adz Organizatora, a tak e cz onkowie najbli szej rodziny tych osób. 4. Przez cz onków najbli szej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie si : wst pnych, zst pnych, rodze stwo, ma onków, rodziców ma onków i osoby pozostaj ce w stosunku przysposobienia. Gra zostaje podzielona na dwa etapy. 4 ZADANIE KONKURSOWE I ETAP: 1. Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzymuje wirtualn kwot ,00 z, któr to kwot ma za zadanie odpowiednio ulokowa i powi kszy. 2. Kwot, o której mowa w ust. 1 Uczestnik b dzie inwestowa w akcje spó ek wchodz cych w sk ad indeksu WIG20. Mo liwy do wykorzystania b dzie tak e mechanizm krótkiej sprzeda y. Oznacza to, e wirtualny kapita b dzie mo na zwi ksza w wyniku wzrostu warto ci akcji danej spó ki, jak równie podczas spadku kursów akcji. 3. Wszystkie rozliczenia b d przeprowadzane na podstawie rzeczywistych notowa z Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 4. Zadaniem konkursowym jest mo liwie najwi ksze zwi kszenie posiadanego kapita u. II ETAP - FINA : 5. W finale bierze udzia dziesi ciu uczestników Gry, którzy w najwi kszym stopniu powi kszyli posiadany kapita w I etapie.

2 6. Uczestnik zakwalifikowany do fina u otrzymuje wirtualn kwot, stanowi c równowarto kapita u zgromadzonego na koniec I etapu, któr to kwot ma za zadanie odpowiednio ulokowa i powi kszy. 7. Kwot, o której mowa w ust pie 2, Uczestnik b dzie inwestowa w kontrakty terminowe na WIG20 notowane w systemie notowa ci g ych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. Serie kontraktów bior ce udzia w finale ustala Komisja Konkursowa. 8. Wszystkie rozliczenia b d przeprowadzane na podstawie rzeczywistych notowa na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 9. Zadaniem konkursowym w II etapie - finale jest mo liwe najwi ksze zwi kszenie posiadanego kapita u. 5 DYWIDENDA I PRAWA POBORU 1. W przypadku gdy w trakcie trwania konkursu, wyznaczony zostanie termin przyznania prawa do dywidendy lub prawa poboru z akcji, które Uczestnik posiada w portfelu lub dokona ich krótkiej sprzeda y (lub ostatni dzie notowania tych akcji, w którym mo na je naby z prawem do dywidendy lub prawem poboru) warto jego rachunku zostanie skorygowana w nast puj cy sposób: D uga pozycja w akcjach - w dniu, kiedy akcje po raz ostatni notowane s z prawem do dywidendy do rachunku uczestnika, który posiada te akcje dopisywana jest kwota równa iloczynowi posiadanych akcji i warto ci dywidendy na jedn akcj. W przypadku prawa poboru, tego dnia do rachunku dopisana zostanie kwota równa iloczynowi posiadanych akcji i teoretycznej warto ci prawa poboru wyznaczonej na podstawie wzoru nr 1. Krótka pozycja w akcjach - w dniu, kiedy akcji po raz ostatni notowane s z prawem do dywidendy warto rachunku uczestnika, który posiada krótk pozycj w tych akcjach obni ona zostanie o kwot równ iloczynowi sprzedanych akcji i warto ci dywidendy na jedn akcj. W przypadku prawa poboru, tego dnia warto rachunku zmniejszona zostanie o kwot równ iloczynowi sprzedanych akcji i teoretycznej warto ci prawa poboru wyznaczanej na podstawie wzoru nr 1. Wzór nr 1. V = (M-S) / (N+1) Gdzie: V - teoretyczna warto prawa poboru M - cena rynkowa akcji S - cena emisyjna nowych akcji N - liczba praw niezb dnych do obj cia jednej nowej akcji 2. W przypadku gdy w trakcie trwania konkursu dokonany zostanie podzia warto ci nominalnej akcji (tzw. split), które uczestnik posiada w portfelu lub dokona ich krótkiej sprzeda y, liczba tych akcji na jego rachunku zostanie zmodyfikowana w nast puj cy sposób: D uga pozycja w akcjach w dniu dokonania splitu (przed sesj ) liczba akcji na rachunku zostanie zwi kszona proporcjonalnie o tyle samo, o ile zwi kszy si rzeczywista liczba akcji spó ki w zwi zku z dokonaniem podzia u ich warto ci nominalnej. Krótka pozycja w akcjach w dniu dokonania splitu (przed sesj ) liczba akcji na rachunku zostanie zwi kszona proporcjonalnie o tyle samo, o ile zwi kszy si rzeczywista liczba akcji spó ki w zwi zku z dokonaniem podzia u ich warto ci nominalnej. Dodatkowo proporcjonalnie do wspó czynnika splitu zwi kszona zostaje liczba akcji, któr uczestnik

3 powinien odda w dniu rozliczenia transakcji oraz proporcjonalnie zostanie zmieniona cena rozliczeniowa. 3. Organizator zastrzega sobie mo liwo przeprowadzenia innych zmian na rachunku uczestników o czym b dzie na bie co informowa. 6 KALENDARZ KONKURSU 1. Zg oszenia do Konkursu odbywaj si w terminie od 30 listopada 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. 2. Inauguracja Konkursu nast pi 16 grudnia 2009 r. 3. Pierwszy etap konkursu b dzie trwa we wszystkie dni sesyjne, do 19 lutego 2010 r. (w cznie). Fina odb dzie si 4 marca 2010 r. 4. Wyniki oraz termin i sposób wr czania nagród og osi Komisja Konkursowa na amach Gazety Gie dy Parkiet 7 ZG OSZENIE DO KONKURSU 1. Osoby ch tne do wzi cia udzia u w Konkursie dokonaj zg oszenia w okresie od 30 listopada 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. poprzez wype nienie formularza na stronie W formularzu rejestracyjnym ww. osoby podadz swoje dane osobowe, w szczególno ci: imi, nazwisko, itp. zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. 2. Osoby które zakwalifikuj si do II etapu (fina u) Gry s zobowi zane o przes anie specjalnego za wiadczenia, które musi zosta potwierdzone przez dziekanat szko y wy szej poprzez przystawienie piecz ci szko y. 3. Po wydrukowaniu za wiadczenia, o którym mowa w ust. 2, nale y w asnor cznie z o y na nim podpis. 4. Przygotowane za wiadczenie w sposób, o którym mowa w ust. 3 nale y przes a faksem pod nr , z dopiskiem GRA GIE DOWA w terminie luty 2010 r. 5. W przypadku, gdy za wiadczenie nie zostanie przes ane w terminie, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik zostanie wykluczony z Gry. 6. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu decyduje Organizator. 7. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w Konkursie ustala identyfikator i has o uprawniaj ce do aktywnego uczestnictwa w Grze. Uczestnik zobowi zany jest z zachowaniem nale ytej staranno ci chroni has o przed ujawnieniem. 8. Uczestnik Gry mo e tylko raz zarejestrowa si do Gry. 8 ZASADY GRY - ETAP PIERWSZY 1. Dost pne rodki: 1.1. Uczestnik zakwalifikowany do Gry otrzymuje wirtualny kapita pocz tkowy w postaci kwoty ,00 z rodki te zdeponowane s na wirtualnym rachunku pieni nym, który razem z wirtualnym rachunkiem papierów warto ciowych stanowi wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika rodki zdeponowane na wirtualnym rachunku pieni nym nie s oprocentowane. 2. Sk adanie zlece :

4 2.1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji s akcje spó ek notowane w systemie notowa ci g ych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. wchodz ce w sk ad indeksu WIG20 w dniu rozpocz cia Gry. Spo ród spó ek notowanych na GPW Komisja Konkursowa wy czy a spó k Bioton SA 2.2. Akcje spó ek oznaczone s trzyliterowymi symbolami, które odpowiadaj symbolom obowi zuj cym na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A Ka dy Uczestnik mo e kupowa i sprzedawa posiadane akcje w trybie notowa ci g ych w dniach sesji gie dowej w godzinach od 9:30 do 16:10 oraz o godzinie 16:20 na fixingu ko cz cym notowania, a tak e podczas dogrywki mi dzy godzin 16:20 a 16:30 Transakcje zakupu lub sprzeda y dokonywane s po cenie akcji na danej sesji podczas jej trwania i na fixingu na otwarcie i zako czenie sesji tylko wtedy, gdy po z o eniu zlecenia w Grze i w terminie jego wa no ci, na rzeczywistej gie dzie (tj. na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.) dojdzie do transakcji dotycz cej tego samego waloru, przy czym: Liczba akcji mo liwa do realizacji w zleceniu w Grze nie mo e by wi ksza od liczby akcji, jakie zmieni y w a ciciela w przeprowadzonej transakcji na rzeczywistej gie dzie; Zlecenia z o one do godziny 9:00 w danym dniu, realizowane s od rozpocz cia notowa ci g ych na sesji w tym dniu; Zlecenia z o one w godzinach od 9:30 do 16:30 w danym dniu realizowane s po kursie okre lonym dla danej akcji na sesji gie dowej w tym dniu; Zlecenia z o one po godzinie 16:30 w danym dniu s przeznaczone do realizacji na nast pnej sesji gie dowej Realizacja zlecenia obci ona jest prowizj w wysoko ci 0,39% warto ci transakcji, liczonej jako iloczyn liczby akcji i ich ceny w momencie realizacji zlecenia Zlecenia mog by jednodniowe lub z d u szym terminem wa no ci Zlecenie mo e by zrealizowane cz ciowo lub w ca o ci. Zlecenie zrealizowane cz ciowo pozostaje w niezrealizowanej cz ci aktywne Sk adaj c zlecenie Uczestnik ma do wyboru dwa rodzaje zlece : zlecenia z limitem lub zlecenia PKC (tzn. zlecenia "po ka dej cenie") W przypadku zlece z limitem - Uczestnik sk adaj c zlecenie okre la limit ceny, po którym ma by ono zrealizowane, przy czym dla zlece kupna jest to maksymalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie, a dla zlece sprzeda y - minimalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie W przypadku zlece PKC - Uczestnik sk adaj cy zlecenie nie okre la limitu ceny, a zlecenie realizowane jest po kursie rzeczywistej transakcji na GPW, zawartej po jego z o eniu w grze. Je eli nie zostanie w pe ni zrealizowane podczas pierwszej transakcji, to niezrealizowana cz b dzie realizowana podczas kolejnych transakcji bez wzgl du na ich kurs i po tych kursach. 3. Stan rachunku ka dego Uczestnika aktualizowany jest na bie co. 4. Organizator mo e dokonywa zmian na rachunkach Uczestnika 5. Krótka sprzeda akcji Przedmiotem krótkiej sprzeda y s akcje bior ce udzia w Grze Otwarcie krótkiej pozycji i zamkni cie d ugiej na ten sam walor s przez system rozró niane, z tym, e otwarcie krótkiej pozycji mo e nast pi dopiero po zamkni ciu d ugiej pozycji na ten sam walor (o ile taka istnieje); podobnie, otwarcie d ugiej pozycji mo e nast pi dopiero po zamkni ciu krótkiej pozycji na ten sam walor (o ile taka istnieje) Z tytu u przeprowadzenia transakcji pobierana jest standardowa prowizja od zawartej transakcji w wysoko ci 0,39 % jej warto ci.

5 Z tytu u zawarcia umowy po yczki, do momentu odkupienia akcji, po yczkobiorca p aci op at w wysoko ci 0,02 % dziennie od warto ci krótkiej pozycji, liczonej jako iloczyn liczby akcji i ich aktualnej ceny. Op ata ta b dzie naliczana po zako czeniu sesji gie dowej. 6. Depozyt 6.1. Warto wszystkich otwartych krótkich pozycji zwana dalej,,depozytem'', wyra ona iloczynem ilo ci papierów warto ciowych i ich ceny nie mo e przekroczy kwoty dost pnych rodków na rachunku Uczestnika Warto Depozytu jest obliczana ka dorazowo na podstawie iloczynu ilo ci papierów warto ciowych i ich ceny bie cej, a w fazie po sesji - ceny na ko cowym fixingu z ostatniej sesji W przypadku, gdy warto Depozytu przekroczy warto dost pnych rodków na rachunku, Uczestnik zostanie zmuszony do zamkni cia cz lub ca o ci krótkich pozycji, tak aby spe nione zosta y ograniczenia wynikaj ce z ust pu 1 niniejszego paragrafu. Do momentu kiedy warto depozytu ponownie nie spadnie poni ej dost pnych rodków zawieranie innych transakcji, ni zamykaj cych krótkie pozycje nie b dzie mo liwe. 7. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, ze transakcje dokonywane przez Uczestnika s niezgodne z tre ci regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z gry. Decyzja Komisji Konkursowej dotycz ca wykluczenia Uczestnika maj charakter ostateczny. 9 ZASADY GRY - ETAP DRUGI FINA 1. Fina odb dzie si 4 marca 2010 r. w Sali Notowa GPW. Ka dy Uczestnik, zakwalifikowany do fina u musi by obecny osobi cie na GPW i mo e mie maksymalnie dwóch asystentów. Asystentem mo e by osoba, która jest studentem polskiej szko y wy szej. 2. W przypadku, gdy Uczestnik zakwalifikowany do fina u, nie przyb dzie na fina osobi cie, zostaje wykluczony z rankingu ogólnego. 3. Dost pne rodki: 3.1. Uczestnik zakwalifikowany do Fina u otrzymuje wirtualny kapita pocz tkowy w wysoko ci kwoty uzyskanej na koniec pierwszego etapu Gry rodki zdeponowane na wirtualnym rachunku pieni nym nie s oprocentowane. 4. Sk adanie zlece : 4.1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji s kontrakty terminowe na WIG20 notowane w systemie notowa ci g ych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. Serie kontraktów bior ce udzia w finale ustala Komisja Konkursowa Kontrakty oznaczone s symbolami, które odpowiadaj symbolom obowi zuj cym na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A Ka dy Uczestnik mo e kupowa i sprzedawa kontrakty terminowe w trybie notowa ci g ych w godzinach od 9.00 do oraz na fixingu ko cz cym sesj o Transakcje zakupu lub sprzeda y dokonywane s po cenie na danej sesji podczas jej trwania i na fixingach na otwarciu i zako czeniu sesji tylko wtedy, gdy po z o eniu zlecenia w Grze, na rzeczywistej gie dzie (tj. na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.) dojdzie do transakcji dotycz cej tego samego waloru, przy czym liczba kontraktów mo liwa do realizacji w zleceniu nie mo e by wi ksza od liczby kontraktów, jakie zmieni y w a ciciela w przeprowadzonej transakcji na rzeczywistej gie dzie;

6 4.5. W celu dokonania transakcji kupna lub sprzeda y kontraktu (otwarcia pozycji), w momencie sk adania zlecenia na rachunku blokowany jest depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci 2500 z od jednego kontraktu 4.6. Z tytu u przeprowadzenia transakcji ka dorazowo pobierana jest prowizja w wysoko ci 7 z za jeden kontrakt terminowy 4.7. Zlecenie mo e by zrealizowane cz ciowo lub w ca o ci. Zlecenie zrealizowane cz ciowo pozostaje w niezrealizowanej cz ci aktywne Sk adaj c zlecenie Uczestnik ma do wyboru dwa rodzaje zlece : a) zlecenia z limitem lub zlecenia PKC (tzn. zlecenia "po ka dej cenie").w przypadku zlece z limitem - Uczestnik sk adaj c zlecenie okre la limit ceny, po którym ma by ono zrealizowane, przy czym dla zlece kupna jest to maksymalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie, a dla zlece sprzeda y - minimalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie. b) W przypadku zlece PKC - Uczestnik sk adaj cy zlecenie nie okre la limitu ceny, a zlecenie realizowane jest po kursie rzeczywistej transakcji na GPW, zawartej po jego z o eniu w grze. Je eli nie zostanie w pe ni zrealizowane podczas pierwszej transakcji, to niezrealizowana cz b dzie realizowana podczas kolejnych transakcji bez wzgl du na ich kurs i po tych kursach Je eli na wirtualnym rachunku inwestycyjnym uczestnika po zako czeniu fina u b d nie zamkni te pozycje zostan one rozliczone po kursie ostatniej transakcji danym instrumentem zawartej na GPW w dniu fina u Stan rachunku ka dego Uczestnika aktualizowany jest na bie co, na podstawie rzeczywistych notowa z Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. i z uwzgl dnieniem mno nika 10 z za 1 pkt Organizator mo e dokonywa zmian na rachunkach Uczestnika W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, ze transakcje dokonywane przez Uczestników s niezgodne z tre ci regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z gry. Decyzje Komisji Konkursowej dotycz ce wykluczenia Uczestnika maj charakter ostateczny. 5. W trakcie fina u sk ady i zawarto portfeli Uczestników Gry b d jawne. 10 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. W trakcie trwania Konkursu, Organizator codziennie na amach Gazety Gie dy PARKIET b dzie publikowa ranking najlepszych Uczestników. 2. Na zako czenie Konkursu Organizator na amach Gazety Gie dy PARKIET opublikuje obszern relacj z przebiegu Konkursu. 11 WY ANIANIE ZWYCI ZCÓW 1. Na zako czenie pierwszego etapu gry, Komisja Konkursowa, na podstawie warto ci portfeli Uczestników, wytypuje dziesi ciu Uczestników, którzy przechodz do drugiego etapu - fina u. 2. Zwyci zc Konkursu zostaje uczestnik, który w momencie zako czenia drugiego etapu - fina u, po rozliczeniu wszystkich pozycji b dzie posiada najwi ksz warto portfela. Je li kilku Uczestników uzyska t sam warto portfela, o zaj tym miejscu w rankingu decyduje wi ksza ilo zawartych przez Uczestnika transakcji. W nast pnej kolejno ci, wy ej w rankingu znajduje si Uczestnik, który pó niej zawar pierwsz transakcj. 3. Ostateczny ranking, który jest podstaw do przyznania nagród zostanie og oszony na amach Parkietu.

7 12 ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 1. W Konkursie przyznawane s nast puj ce nagrody dla Uczestników: kursy oraz szkolenia. 2. Dodatkowo w konkursie zostanie przyznana nagroda studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej dla osoby, która zajmie najwy sze miejsce w rankingu i która spe ni nast puj ce warunki: 2.1. do uko czenia studiów pozosta o jej najwy ej dwa lata 2.2. zaliczy test kwalifikacyjny z j zyka angielskiego 3. Organizator dopuszcza mo liwo wprowadzenia dodatkowych nagród 4. Nagrody w postaci szkole i kursów musz by wykorzystane do ko ca 2010 r. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje miejsc na wy ej wymienionych. 13 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator Konkursu powo uje Komisj Konkursow w sk ad, której wchodz przedstawiciele Organizatora. 2. Komisja Konkursowa zajmuje si w szczególno ci prawid owym przebiegiem konkursu, og aszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacj postanowie niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem zwi zanych z Konkursem sporów. 3. W przypadku naruszenia postanowie niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzj o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokona tych e narusze. 4. Komisja Konkursowa mo e w ka dej chwili podj decyzj o przerwaniu konkursu bez podania przyczyny. 14 REKLAMACJE 1. Reklamacje, co do wyniku konkursu mog by zg aszane pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w niniejszym Regulaminie w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu. 2. Pisemna reklamacja powinna zawiera imi, nazwisko, dok adny adres uczestnika Konkursu, jak równie dok adny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane b d przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia dor czenia reklamacji. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wi ca. 15 POSTANOWIENIA KO COWE 1. Nagrody nie podlegaj wymianie na ekwiwalent pieni ny. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwyci zców z podaniem imienia i nazwiska tych osób w Gazecie Gie dy PARKIET oraz reporta e z nagrodzonymi, na co uczestnicy wyra aj zgod. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z bazy mailingowej uczestników Konkursu. 4. Zg oszenie udzia u w Konkursie oraz wzi cie w nim udzia u oznacza zgod na warunki niniejszego Regulaminu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniewa nienia Konkursu w ka dym czasie. 6. Niniejszy Regulamin jest dost pny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowi zuje uczestnika Promocji 200% Normy w okresie trwania promocji Przejd do interesuj cej Ci sekcji klikaj c na jej tytu : Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo