REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra gie dowa dla studentów, zwana dalej,,gr ''. 3. Celem Konkursu jest popularyzacja rynku kapita owego. 2 ORGANIZATORZY I SPONSORZY 1. Organizatorem Konkursu jest spó ka Presspublica Sp. z o.o., wydawca Gazety Gie dy PARKIET, z siedzib przy ul. Prostej 51 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy dla m. st. Warszawy, zwana dalej "Organizatorem" 2. Patronami medialnymi s : Rzeczpospolita, Korba.pl, Planeta FM, Gazeta Studencka. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie mog bra udzia studenci polskich szkó wy szych, którzy w dniu rozpocz cia konkursu nie uko czyli 26. roku ycia. 2. Liczba uczestników Gry jest nieograniczona. 3. W Konkursie nie mog bra udzia u pracownicy i cz onkowie w adz Organizatora, a tak e cz onkowie najbli szej rodziny tych osób. 4. Przez cz onków najbli szej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie si : wst pnych, zst pnych, rodze stwo, ma onków, rodziców ma onków i osoby pozostaj ce w stosunku przysposobienia. Gra zostaje podzielona na dwa etapy. 4 ZADANIE KONKURSOWE I ETAP: 1. Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzymuje wirtualn kwot ,00 z, któr to kwot ma za zadanie odpowiednio ulokowa i powi kszy. 2. Kwot, o której mowa w ust. 1 Uczestnik b dzie inwestowa w akcje spó ek wchodz cych w sk ad indeksu WIG20. Mo liwy do wykorzystania b dzie tak e mechanizm krótkiej sprzeda y. Oznacza to, e wirtualny kapita b dzie mo na zwi ksza w wyniku wzrostu warto ci akcji danej spó ki, jak równie podczas spadku kursów akcji. 3. Wszystkie rozliczenia b d przeprowadzane na podstawie rzeczywistych notowa z Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 4. Zadaniem konkursowym jest mo liwie najwi ksze zwi kszenie posiadanego kapita u. II ETAP - FINA : 5. W finale bierze udzia dziesi ciu uczestników Gry, którzy w najwi kszym stopniu powi kszyli posiadany kapita w I etapie.

2 6. Uczestnik zakwalifikowany do fina u otrzymuje wirtualn kwot, stanowi c równowarto kapita u zgromadzonego na koniec I etapu, któr to kwot ma za zadanie odpowiednio ulokowa i powi kszy. 7. Kwot, o której mowa w ust pie 2, Uczestnik b dzie inwestowa w kontrakty terminowe na WIG20 notowane w systemie notowa ci g ych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. Serie kontraktów bior ce udzia w finale ustala Komisja Konkursowa. 8. Wszystkie rozliczenia b d przeprowadzane na podstawie rzeczywistych notowa na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 9. Zadaniem konkursowym w II etapie - finale jest mo liwe najwi ksze zwi kszenie posiadanego kapita u. 5 DYWIDENDA I PRAWA POBORU 1. W przypadku gdy w trakcie trwania konkursu, wyznaczony zostanie termin przyznania prawa do dywidendy lub prawa poboru z akcji, które Uczestnik posiada w portfelu lub dokona ich krótkiej sprzeda y (lub ostatni dzie notowania tych akcji, w którym mo na je naby z prawem do dywidendy lub prawem poboru) warto jego rachunku zostanie skorygowana w nast puj cy sposób: D uga pozycja w akcjach - w dniu, kiedy akcje po raz ostatni notowane s z prawem do dywidendy do rachunku uczestnika, który posiada te akcje dopisywana jest kwota równa iloczynowi posiadanych akcji i warto ci dywidendy na jedn akcj. W przypadku prawa poboru, tego dnia do rachunku dopisana zostanie kwota równa iloczynowi posiadanych akcji i teoretycznej warto ci prawa poboru wyznaczonej na podstawie wzoru nr 1. Krótka pozycja w akcjach - w dniu, kiedy akcji po raz ostatni notowane s z prawem do dywidendy warto rachunku uczestnika, który posiada krótk pozycj w tych akcjach obni ona zostanie o kwot równ iloczynowi sprzedanych akcji i warto ci dywidendy na jedn akcj. W przypadku prawa poboru, tego dnia warto rachunku zmniejszona zostanie o kwot równ iloczynowi sprzedanych akcji i teoretycznej warto ci prawa poboru wyznaczanej na podstawie wzoru nr 1. Wzór nr 1. V = (M-S) / (N+1) Gdzie: V - teoretyczna warto prawa poboru M - cena rynkowa akcji S - cena emisyjna nowych akcji N - liczba praw niezb dnych do obj cia jednej nowej akcji 2. W przypadku gdy w trakcie trwania konkursu dokonany zostanie podzia warto ci nominalnej akcji (tzw. split), które uczestnik posiada w portfelu lub dokona ich krótkiej sprzeda y, liczba tych akcji na jego rachunku zostanie zmodyfikowana w nast puj cy sposób: D uga pozycja w akcjach w dniu dokonania splitu (przed sesj ) liczba akcji na rachunku zostanie zwi kszona proporcjonalnie o tyle samo, o ile zwi kszy si rzeczywista liczba akcji spó ki w zwi zku z dokonaniem podzia u ich warto ci nominalnej. Krótka pozycja w akcjach w dniu dokonania splitu (przed sesj ) liczba akcji na rachunku zostanie zwi kszona proporcjonalnie o tyle samo, o ile zwi kszy si rzeczywista liczba akcji spó ki w zwi zku z dokonaniem podzia u ich warto ci nominalnej. Dodatkowo proporcjonalnie do wspó czynnika splitu zwi kszona zostaje liczba akcji, któr uczestnik

3 powinien odda w dniu rozliczenia transakcji oraz proporcjonalnie zostanie zmieniona cena rozliczeniowa. 3. Organizator zastrzega sobie mo liwo przeprowadzenia innych zmian na rachunku uczestników o czym b dzie na bie co informowa. 6 KALENDARZ KONKURSU 1. Zg oszenia do Konkursu odbywaj si w terminie od 30 listopada 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. 2. Inauguracja Konkursu nast pi 16 grudnia 2009 r. 3. Pierwszy etap konkursu b dzie trwa we wszystkie dni sesyjne, do 19 lutego 2010 r. (w cznie). Fina odb dzie si 4 marca 2010 r. 4. Wyniki oraz termin i sposób wr czania nagród og osi Komisja Konkursowa na amach Gazety Gie dy Parkiet 7 ZG OSZENIE DO KONKURSU 1. Osoby ch tne do wzi cia udzia u w Konkursie dokonaj zg oszenia w okresie od 30 listopada 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. poprzez wype nienie formularza na stronie W formularzu rejestracyjnym ww. osoby podadz swoje dane osobowe, w szczególno ci: imi, nazwisko, itp. zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. 2. Osoby które zakwalifikuj si do II etapu (fina u) Gry s zobowi zane o przes anie specjalnego za wiadczenia, które musi zosta potwierdzone przez dziekanat szko y wy szej poprzez przystawienie piecz ci szko y. 3. Po wydrukowaniu za wiadczenia, o którym mowa w ust. 2, nale y w asnor cznie z o y na nim podpis. 4. Przygotowane za wiadczenie w sposób, o którym mowa w ust. 3 nale y przes a faksem pod nr , z dopiskiem GRA GIE DOWA w terminie luty 2010 r. 5. W przypadku, gdy za wiadczenie nie zostanie przes ane w terminie, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik zostanie wykluczony z Gry. 6. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu decyduje Organizator. 7. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w Konkursie ustala identyfikator i has o uprawniaj ce do aktywnego uczestnictwa w Grze. Uczestnik zobowi zany jest z zachowaniem nale ytej staranno ci chroni has o przed ujawnieniem. 8. Uczestnik Gry mo e tylko raz zarejestrowa si do Gry. 8 ZASADY GRY - ETAP PIERWSZY 1. Dost pne rodki: 1.1. Uczestnik zakwalifikowany do Gry otrzymuje wirtualny kapita pocz tkowy w postaci kwoty ,00 z rodki te zdeponowane s na wirtualnym rachunku pieni nym, który razem z wirtualnym rachunkiem papierów warto ciowych stanowi wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika rodki zdeponowane na wirtualnym rachunku pieni nym nie s oprocentowane. 2. Sk adanie zlece :

4 2.1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji s akcje spó ek notowane w systemie notowa ci g ych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. wchodz ce w sk ad indeksu WIG20 w dniu rozpocz cia Gry. Spo ród spó ek notowanych na GPW Komisja Konkursowa wy czy a spó k Bioton SA 2.2. Akcje spó ek oznaczone s trzyliterowymi symbolami, które odpowiadaj symbolom obowi zuj cym na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A Ka dy Uczestnik mo e kupowa i sprzedawa posiadane akcje w trybie notowa ci g ych w dniach sesji gie dowej w godzinach od 9:30 do 16:10 oraz o godzinie 16:20 na fixingu ko cz cym notowania, a tak e podczas dogrywki mi dzy godzin 16:20 a 16:30 Transakcje zakupu lub sprzeda y dokonywane s po cenie akcji na danej sesji podczas jej trwania i na fixingu na otwarcie i zako czenie sesji tylko wtedy, gdy po z o eniu zlecenia w Grze i w terminie jego wa no ci, na rzeczywistej gie dzie (tj. na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.) dojdzie do transakcji dotycz cej tego samego waloru, przy czym: Liczba akcji mo liwa do realizacji w zleceniu w Grze nie mo e by wi ksza od liczby akcji, jakie zmieni y w a ciciela w przeprowadzonej transakcji na rzeczywistej gie dzie; Zlecenia z o one do godziny 9:00 w danym dniu, realizowane s od rozpocz cia notowa ci g ych na sesji w tym dniu; Zlecenia z o one w godzinach od 9:30 do 16:30 w danym dniu realizowane s po kursie okre lonym dla danej akcji na sesji gie dowej w tym dniu; Zlecenia z o one po godzinie 16:30 w danym dniu s przeznaczone do realizacji na nast pnej sesji gie dowej Realizacja zlecenia obci ona jest prowizj w wysoko ci 0,39% warto ci transakcji, liczonej jako iloczyn liczby akcji i ich ceny w momencie realizacji zlecenia Zlecenia mog by jednodniowe lub z d u szym terminem wa no ci Zlecenie mo e by zrealizowane cz ciowo lub w ca o ci. Zlecenie zrealizowane cz ciowo pozostaje w niezrealizowanej cz ci aktywne Sk adaj c zlecenie Uczestnik ma do wyboru dwa rodzaje zlece : zlecenia z limitem lub zlecenia PKC (tzn. zlecenia "po ka dej cenie") W przypadku zlece z limitem - Uczestnik sk adaj c zlecenie okre la limit ceny, po którym ma by ono zrealizowane, przy czym dla zlece kupna jest to maksymalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie, a dla zlece sprzeda y - minimalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie W przypadku zlece PKC - Uczestnik sk adaj cy zlecenie nie okre la limitu ceny, a zlecenie realizowane jest po kursie rzeczywistej transakcji na GPW, zawartej po jego z o eniu w grze. Je eli nie zostanie w pe ni zrealizowane podczas pierwszej transakcji, to niezrealizowana cz b dzie realizowana podczas kolejnych transakcji bez wzgl du na ich kurs i po tych kursach. 3. Stan rachunku ka dego Uczestnika aktualizowany jest na bie co. 4. Organizator mo e dokonywa zmian na rachunkach Uczestnika 5. Krótka sprzeda akcji Przedmiotem krótkiej sprzeda y s akcje bior ce udzia w Grze Otwarcie krótkiej pozycji i zamkni cie d ugiej na ten sam walor s przez system rozró niane, z tym, e otwarcie krótkiej pozycji mo e nast pi dopiero po zamkni ciu d ugiej pozycji na ten sam walor (o ile taka istnieje); podobnie, otwarcie d ugiej pozycji mo e nast pi dopiero po zamkni ciu krótkiej pozycji na ten sam walor (o ile taka istnieje) Z tytu u przeprowadzenia transakcji pobierana jest standardowa prowizja od zawartej transakcji w wysoko ci 0,39 % jej warto ci.

5 Z tytu u zawarcia umowy po yczki, do momentu odkupienia akcji, po yczkobiorca p aci op at w wysoko ci 0,02 % dziennie od warto ci krótkiej pozycji, liczonej jako iloczyn liczby akcji i ich aktualnej ceny. Op ata ta b dzie naliczana po zako czeniu sesji gie dowej. 6. Depozyt 6.1. Warto wszystkich otwartych krótkich pozycji zwana dalej,,depozytem'', wyra ona iloczynem ilo ci papierów warto ciowych i ich ceny nie mo e przekroczy kwoty dost pnych rodków na rachunku Uczestnika Warto Depozytu jest obliczana ka dorazowo na podstawie iloczynu ilo ci papierów warto ciowych i ich ceny bie cej, a w fazie po sesji - ceny na ko cowym fixingu z ostatniej sesji W przypadku, gdy warto Depozytu przekroczy warto dost pnych rodków na rachunku, Uczestnik zostanie zmuszony do zamkni cia cz lub ca o ci krótkich pozycji, tak aby spe nione zosta y ograniczenia wynikaj ce z ust pu 1 niniejszego paragrafu. Do momentu kiedy warto depozytu ponownie nie spadnie poni ej dost pnych rodków zawieranie innych transakcji, ni zamykaj cych krótkie pozycje nie b dzie mo liwe. 7. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, ze transakcje dokonywane przez Uczestnika s niezgodne z tre ci regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z gry. Decyzja Komisji Konkursowej dotycz ca wykluczenia Uczestnika maj charakter ostateczny. 9 ZASADY GRY - ETAP DRUGI FINA 1. Fina odb dzie si 4 marca 2010 r. w Sali Notowa GPW. Ka dy Uczestnik, zakwalifikowany do fina u musi by obecny osobi cie na GPW i mo e mie maksymalnie dwóch asystentów. Asystentem mo e by osoba, która jest studentem polskiej szko y wy szej. 2. W przypadku, gdy Uczestnik zakwalifikowany do fina u, nie przyb dzie na fina osobi cie, zostaje wykluczony z rankingu ogólnego. 3. Dost pne rodki: 3.1. Uczestnik zakwalifikowany do Fina u otrzymuje wirtualny kapita pocz tkowy w wysoko ci kwoty uzyskanej na koniec pierwszego etapu Gry rodki zdeponowane na wirtualnym rachunku pieni nym nie s oprocentowane. 4. Sk adanie zlece : 4.1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji s kontrakty terminowe na WIG20 notowane w systemie notowa ci g ych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. Serie kontraktów bior ce udzia w finale ustala Komisja Konkursowa Kontrakty oznaczone s symbolami, które odpowiadaj symbolom obowi zuj cym na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A Ka dy Uczestnik mo e kupowa i sprzedawa kontrakty terminowe w trybie notowa ci g ych w godzinach od 9.00 do oraz na fixingu ko cz cym sesj o Transakcje zakupu lub sprzeda y dokonywane s po cenie na danej sesji podczas jej trwania i na fixingach na otwarciu i zako czeniu sesji tylko wtedy, gdy po z o eniu zlecenia w Grze, na rzeczywistej gie dzie (tj. na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.) dojdzie do transakcji dotycz cej tego samego waloru, przy czym liczba kontraktów mo liwa do realizacji w zleceniu nie mo e by wi ksza od liczby kontraktów, jakie zmieni y w a ciciela w przeprowadzonej transakcji na rzeczywistej gie dzie;

6 4.5. W celu dokonania transakcji kupna lub sprzeda y kontraktu (otwarcia pozycji), w momencie sk adania zlecenia na rachunku blokowany jest depozyt zabezpieczaj cy w wysoko ci 2500 z od jednego kontraktu 4.6. Z tytu u przeprowadzenia transakcji ka dorazowo pobierana jest prowizja w wysoko ci 7 z za jeden kontrakt terminowy 4.7. Zlecenie mo e by zrealizowane cz ciowo lub w ca o ci. Zlecenie zrealizowane cz ciowo pozostaje w niezrealizowanej cz ci aktywne Sk adaj c zlecenie Uczestnik ma do wyboru dwa rodzaje zlece : a) zlecenia z limitem lub zlecenia PKC (tzn. zlecenia "po ka dej cenie").w przypadku zlece z limitem - Uczestnik sk adaj c zlecenie okre la limit ceny, po którym ma by ono zrealizowane, przy czym dla zlece kupna jest to maksymalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie, a dla zlece sprzeda y - minimalna cena, po której mo e zosta zrealizowane zlecenie. b) W przypadku zlece PKC - Uczestnik sk adaj cy zlecenie nie okre la limitu ceny, a zlecenie realizowane jest po kursie rzeczywistej transakcji na GPW, zawartej po jego z o eniu w grze. Je eli nie zostanie w pe ni zrealizowane podczas pierwszej transakcji, to niezrealizowana cz b dzie realizowana podczas kolejnych transakcji bez wzgl du na ich kurs i po tych kursach Je eli na wirtualnym rachunku inwestycyjnym uczestnika po zako czeniu fina u b d nie zamkni te pozycje zostan one rozliczone po kursie ostatniej transakcji danym instrumentem zawartej na GPW w dniu fina u Stan rachunku ka dego Uczestnika aktualizowany jest na bie co, na podstawie rzeczywistych notowa z Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. i z uwzgl dnieniem mno nika 10 z za 1 pkt Organizator mo e dokonywa zmian na rachunkach Uczestnika W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, ze transakcje dokonywane przez Uczestników s niezgodne z tre ci regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z gry. Decyzje Komisji Konkursowej dotycz ce wykluczenia Uczestnika maj charakter ostateczny. 5. W trakcie fina u sk ady i zawarto portfeli Uczestników Gry b d jawne. 10 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. W trakcie trwania Konkursu, Organizator codziennie na amach Gazety Gie dy PARKIET b dzie publikowa ranking najlepszych Uczestników. 2. Na zako czenie Konkursu Organizator na amach Gazety Gie dy PARKIET opublikuje obszern relacj z przebiegu Konkursu. 11 WY ANIANIE ZWYCI ZCÓW 1. Na zako czenie pierwszego etapu gry, Komisja Konkursowa, na podstawie warto ci portfeli Uczestników, wytypuje dziesi ciu Uczestników, którzy przechodz do drugiego etapu - fina u. 2. Zwyci zc Konkursu zostaje uczestnik, który w momencie zako czenia drugiego etapu - fina u, po rozliczeniu wszystkich pozycji b dzie posiada najwi ksz warto portfela. Je li kilku Uczestników uzyska t sam warto portfela, o zaj tym miejscu w rankingu decyduje wi ksza ilo zawartych przez Uczestnika transakcji. W nast pnej kolejno ci, wy ej w rankingu znajduje si Uczestnik, który pó niej zawar pierwsz transakcj. 3. Ostateczny ranking, który jest podstaw do przyznania nagród zostanie og oszony na amach Parkietu.

7 12 ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 1. W Konkursie przyznawane s nast puj ce nagrody dla Uczestników: kursy oraz szkolenia. 2. Dodatkowo w konkursie zostanie przyznana nagroda studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej dla osoby, która zajmie najwy sze miejsce w rankingu i która spe ni nast puj ce warunki: 2.1. do uko czenia studiów pozosta o jej najwy ej dwa lata 2.2. zaliczy test kwalifikacyjny z j zyka angielskiego 3. Organizator dopuszcza mo liwo wprowadzenia dodatkowych nagród 4. Nagrody w postaci szkole i kursów musz by wykorzystane do ko ca 2010 r. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje miejsc na wy ej wymienionych. 13 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator Konkursu powo uje Komisj Konkursow w sk ad, której wchodz przedstawiciele Organizatora. 2. Komisja Konkursowa zajmuje si w szczególno ci prawid owym przebiegiem konkursu, og aszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacj postanowie niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem zwi zanych z Konkursem sporów. 3. W przypadku naruszenia postanowie niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzj o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokona tych e narusze. 4. Komisja Konkursowa mo e w ka dej chwili podj decyzj o przerwaniu konkursu bez podania przyczyny. 14 REKLAMACJE 1. Reklamacje, co do wyniku konkursu mog by zg aszane pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w niniejszym Regulaminie w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu. 2. Pisemna reklamacja powinna zawiera imi, nazwisko, dok adny adres uczestnika Konkursu, jak równie dok adny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane b d przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia dor czenia reklamacji. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wi ca. 15 POSTANOWIENIA KO COWE 1. Nagrody nie podlegaj wymianie na ekwiwalent pieni ny. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwyci zców z podaniem imienia i nazwiska tych osób w Gazecie Gie dy PARKIET oraz reporta e z nagrodzonymi, na co uczestnicy wyra aj zgod. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z bazy mailingowej uczestników Konkursu. 4. Zg oszenie udzia u w Konkursie oraz wzi cie w nim udzia u oznacza zgod na warunki niniejszego Regulaminu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniewa nienia Konkursu w ka dym czasie. 6. Niniejszy Regulamin jest dost pny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

1.3.Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest P.H. Rolendt Karol Arendt ul. Galaktyczna 37, 80-298 Gdańsk.

1.3.Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest P.H. Rolendt Karol Arendt ul. Galaktyczna 37, 80-298 Gdańsk. REGULAMIN KONKURSU pt HAPPY CHALLENGE Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą HAPPY CHALLENGE, zwanym dalej Konkursem. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Dobre Praktyki BHP, zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W trakcie trwania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą Powiedz to z Nutella (dalej: Promocja ) jest Ferrero

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Bezpieczna Adrenalina w Szkole

Regulamin programu lojalnościowego Bezpieczna Adrenalina w Szkole Regulamin programu lojalnościowego Bezpieczna Adrenalina w Szkole 1. Postanowienia wstępne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Bezpieczna Adrenalina w Szkole. 2. Program lojalnościowy Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem konkursu "Podziel się miłością do zdrowego jedzenia (dalej Konkurs ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Walentynki w Veronie

Regulamin akcji promocyjnej Walentynki w Veronie Regulamin akcji promocyjnej Walentynki w Veronie I. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Walentynki w Veronie (dalej Akcja promocyjna ). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DO ANKIETY Badanie opinii Klientów o usługach świadczonych przez Noble Securities S.A.

REGULAMIN KONKURSU DO ANKIETY Badanie opinii Klientów o usługach świadczonych przez Noble Securities S.A. REGULAMIN KONKURSU DO ANKIETY Badanie opinii Klientów o usługach świadczonych przez Noble Securities S.A. Konkurs obowiązuje od 13 września 2012 r. do 27 września 2012 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 - zwana dalej organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NADRUK NA KOSZULKĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą NADRUK NA KOSZULKĘ i jest zwany dalej: Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest klub Akademicki Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena

Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa warunki konkursu: Bilety na wielką galę disco polo i dance

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący od dnia 06-12-2013 r.

Obowiązujący od dnia 06-12-2013 r. Obowiązujący od dnia 06-12-2013 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE jest firma PHU DELTA Marek Ławczyński, z siedzibą 10-576 Olsztyn, Aleja Piłsudskiego 16 lok.2/16, zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wielki Test Z Historii

REGULAMIN KONKURSU Wielki Test Z Historii REGULAMIN KONKURSU "Wielki Test Z Historii I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs "Wielki Test z Historii", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską zwany dalej Regulaminem Edycja I

Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską zwany dalej Regulaminem Edycja I Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską zwany dalej Regulaminem Edycja I 1. ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorami Konkursu na Najlepszą pracę magisterską dalej Konkursem, są spółki Grupy Generali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wierny kibic. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wierny kibic. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wierny kibic 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wierny kibic (dalej: Konkurs) jest Umbrella MarkeFng Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu,,stwórz Boarding Music na pokłady samolotów Eurolot.com! DEFINICJE POJĘĆ Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady

Regulamin konkursu,,stwórz Boarding Music na pokłady samolotów Eurolot.com! DEFINICJE POJĘĆ Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady Regulamin konkursu,,stwórz Boarding Music na pokłady samolotów Eurolot.com! DEFINICJE POJĘĆ Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady udziału w Konkursie, dostępny jest w siedzibie Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP!

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! 1. Organizatorem konkursu są: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Mistrzostwo na drodze z Ghostcar (dalej zwany Regulaminem ) 1. Organizatorami konkursu jest: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE KONKURS SYMPOZJALNY DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE organizowany w ramach XLI Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna X Edycja Konkursu: Polska praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy. Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN KONKURSU. na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy. Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku REGULAMIN KONKURSU na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIZNESOWEJ EBC*L CHAMPIONS LEAGUE 2008 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIZNESOWEJ EBC*L CHAMPIONS LEAGUE 2008 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIZNESOWEJ EBC*L CHAMPIONS LEAGUE 2008 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Konkurs pod nazwą MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIZNESOWEJ EBC*L CHAMPIONS LEAGUE 2008 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo