Środki unijne na lata na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Let s realize your ideas Środki unijne na lata na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r.

2 Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (środków unijnych i krajowych). OUTSOURCING - przygotowujemy dokumentację aplikacyjną niezbędną w procesie ubiegania się o środki unijne lub krajowe oraz dokumentację rozliczeniową. 996 mln PLN 2,46 mld PLN 17 lat Pozyskanej pomocy publicznej w ciągu ostatnich 4 lat Łącznie pozyskanej pomocy publicznej Doświadczenia doradców WETTIN 2

3 Wysoka skuteczność Wysoką skuteczność WETTIN potwierdza wysoka pozycja w ostatnim Rankingu Firm Doradczych w Polsce za rok 2012 miesięcznika Fundusze Europejskie : 1 miejsce w kategorii: dotacje dla dużych firm (liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania) 2 miejsce w kat. dotacje dla dużych firm (wysokość pozyskanych środków) 3 miejsce w kat. POIG (wysokość pozyskanych środków) Łączna kwota pozyskanej pomocy publicznej dzięki firmie WETTIN dla inwestorów w ciągu ostatnich 4 lat to 996 mln PLN! 3

4 Let s realize your ideas Perspektywa UE

5 Fundusze europejskie dla Polski w latach Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro z czego 76,9 mld euro dostępne będzie w Programach Operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne 31,28 mld EUR* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld EUR 1 599, , ,6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,61 mld EUR Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,69 mld EUR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2,17 mld EUR 1 901,7 906, , , ,5 944, , , , , ,8 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2,00 mld EUR 2 875, ,2 5 * na mapie przedstawiono kwoty w mln EUR

6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - wsparcie projektów od pomysłu do rynku Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw Sektorowe programy B+R Oś II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Otwarte innowacje wspieranie transferu technologii Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie wdrożeń wyników B+R Oś IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 3,85 mld EURO Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych rozwiązań 1,04 mld EURO Tworzenie i rozbudowa CBR/działów B+R Pozyskanie i implementacja nowej technologii 2,20 mld EURO Wprowadzenie na rynek nowego produktu, wdrażanie innowacji o charakterze technologicznym 1,22 mld EURO *Pozostała pula środków Programu (0,30 mld EURO) przekazana zostanie na pomoc techniczną 6

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - wsparcie projektów od pomysłu do rynku Cele realizacji programu: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie procesu powstawania innowacji obejmującego Fazę tworzenia się pomysłu Prowadzenie prac B+R Przygotowanie finalnej wersji prototypu Komercjalizację prac B+R Wsparcie będzie ukierunkowane na projekty wpisujące się w tzw. Inteligentne Specjalizacje (krajowe i regionalne) 7

8 Inteligentne specjalizacje Budowanie przewagi konkurencyjnej kraju/regionu w oparciu o potencjały specyficzne dla danego terytorium Sektory zdefiniowane jako inteligentne specjalizacje powinny generować wyjątkową wartość dodaną oraz oddziaływać na inne sektory gospodarki, w tym również stymulować współpracę pomiędzy biznesem i sektorem nauki w celu dokonania transformacji społeczno-gospodarczej i wzmocnienia lub wytworzenia przewag gospodarczych danego obszaru w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. 18 centralnych (krajowych) specjalizacji w 5 obszarach tematycznych 8

9 Inteligentne specjalizacje w regionie Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny Przemysł motoryzacyjny Przemysł elektryczny Przemysł wydobywczy Branża informatyczna W województwie dolnośląskim w latach priorytetowo będą traktowane sektory/branże: Nauki medyczne i biologiczne Nauki chemiczne Informatyka i komunikacja Matematyka i fizyka 9

10 Regionalne Programy Operacyjne W latach samorządy województw będą zarządzać około 40 % funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji inwestycji oraz statusu Wnioskodawcy. Przedstawione poziomy wsparcia ulegają zwiększeniu o: + 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw, + 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw. Poziom dotacji w województwie dolnośląskim Duże Średnie Mikro/Małe 25% 35% 45% * na mapie przedstawiono maksymalny poziom pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw 10

11 Let s realize your ideas Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową 11

12 Projekty badawczo-rozwojowe Obszary wsparcia 1. Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych 2. Opracowywanie nowych technologii i produktów 3. Ochrona praw własności przemysłowej 4. Tworzenie prototypów i instalacji demonstracyjnych 5. Współpraca z jednostkami naukowymi Beneficjenci 1. Przedsiębiorcy (MŚP oraz duże) 2. Konsorcja naukowoprzemysłowe 3. Grupy przedsiębiorców Dotacje na prace badawczo-rozwojowe będą udzielane w ramach I osi priorytetowej POIR oraz I osi RPO dolnośląskiego 12

13 Koszty kwalifikowane w projektach badawczo-rozwojowych Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Amortyzacja budynków Amortyzacja/zakup środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Koszt usług badawczych/doradczych/ równorzędnych Koszty operacyjne np. materiały Koszty ogólne (ryczałt)

14 Możliwe źródła finansowania projektów badawczych Programy strategiczne Programy sektorowe Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców mikro/mały średni duży Badania przemysłowe do 80% do 75% do 65% Prace rozwojowe do 60% do 50% do 40% Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Dofinansowanie dla jednostki naukowej będącej członkiem konsorcjum 100% kosztów ponoszonych przez jednostkę 14

15 Programy wspierające projekty B+R w ramach POIR Projekty we wczesnej fazie rozwoju obejmujące: określenie koncepcji technologii, badania przemysłowe i prace rozwojowe, integrację komponentów technologii, opracowanie ostatecznej wersji prototypu. Szybka ścieżka DEMONSTRATOR+ Zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe minimalny poziom gotowości technologii VI tj. zakończono weryfikację komponentów lub podsystemów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Projekt obejmuje tylko prace rozwojowe i przetestowanie rozwiązania w skali demonstracyjnej 15

16 Program Szybka ścieżka Poddziałanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Wsparcie przedsięwzięć w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych pod warunkiem zobowiązania przedsiębiorcy do wprowadzenia wyników tych prac do działalności gospodarczej (lub ich sprzedaży). Projekty mogą obejmować: badania przemysłowe prace rozwojowe techniczne studia wykonalności (analiza techniczno-ekonomiczna, instytucjonalno-prawna) Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych*: 1 mln PLN Maksymalna dotacja*: 10 mln EUR *Przedstawione dane opracowane zostały na podstawie przepisów obowiązujących w poprzednim naborze wniosków dla Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 16

17 Program Szybka ścieżka Poddziałanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Przedmiotem projektu rozwiązanie wpisujące się w Krajową inteligentną specjalizację. Czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów! Beneficjent Start-up y Przedsiębiorstwa MŚP Przedsiębiorstwa duże Planowane nabory wniosków od kwietnia 2015 roku od października 2015 roku Alokacja Poddziałania na lata ,9 mld euro 17

18 Program DEMONSTRATOR + Wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Obszary wsparcia: przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe nakierowane na komercjalizację wyników badań obejmujących etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii), budowa instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy Planowany nabór - od maja 2015 roku. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych* : 5 mln PLN Maksymalna wysokość dofinansowania*: 100 mln PLN *Przedstawione dane opracowane zostały na podstawie przepisów obowiązujących w poprzednim naborze wniosków programu Demonstrator+. 18

19 Program DEMONSTRATOR + Wymogi stawiane wnioskom o dofinansowanie: innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest prawdopodobne, nowa technologia lub produkt poddane będą walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych, projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu projektu, oraz plan wdrożenia rozwiązania na skalę przemysłową, Liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową). UWAGA: Projekty powinny opierać się na wiedzy wynikającej z wcześniej zrealizowanych prac badawczych (m.in. finansowanymi ze środków publicznych). 19

20 Projekty badawczo-rozwojowe w programach sektorowych INNOMED Porozumienie NCBR i Polskiej Platformy Innowacyjnej Medycyny z r. Wsparcie badań nad zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej (faza A). Wsparcie będzie przeznaczane również na finansowanie działań przygotowujących wyniki prac do wdrożenia (faza B). Poziomy dofinansowania fazy B+R (faza A): jednostka naukowa : 100%, sektor MŚP: 40-70%, duże przedsiębiorstwa: 30-55%. Dofinansowanie fazy B : 90% (de minimis) I konkurs 2013 r. dofinansowanie 14 projektów na kwotę ok. 90 mln PLN. Planowany nabór wniosków: październik - listopad 2015 r. 20 * Źródło NCBIR

21 Program STRATEGMED Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparciem objęta będzie również faza przygotowań do wdrożenia (pomoc de minimis). Grupy tematyczne: Kardiologia i kardiochirurgia, Onkologia, Neurologia i zmysły, Medycyna regeneracyjna Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 mln PLN Długość realizacji projektu: 3 lata (przygotowanie do wdrożenia nie dłuższe niż 1,5 roku) Wnioskodawcy: konsorcjum naukowe Planowany nabór wniosków kwiecień 2015r.

22 Let s realize your ideas Dofinansowanie na infrastrukturę badawczo-rozwojową w firmie 22

23 Wsparcie na infrastrukturę badawczo-rozwojową ETAP 1 Utworzenie Centrum B+R Utworzenie/rozbudowa działu B+R Wdrożenie wyników prac badawczych ETAP 2 Realizacja projektów badawczo-rozwojowych ETAP 3 Komercjalizacja wyników prac badawczych Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I: rozwój bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działalności B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie, oprogramowanie i inną niezbędną infrastrukturę, szkolenia dla pracowników (cross financing). 23

24 Koncepcja projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Wnioskodawca = Przedsiębiorca Zakup gruntu Budowa budynku dla CBR Zakup wyposażenia badawczego Opracowanie nowego produktu/ technologii/ usługi Kryteria punktowane: Utworzenie CBR w przedsiębiorstwie, rezultat projektu konkurencyjny cenowo/jakościowo, nawiązanie współpracy z podmiotami z sektora MŚP, wzrost netto liczby pracowników, zaangażowanie nowozatrudnionych pracowników z wyższym wykształceniem. Dotacje na utworzenie/rozwój Centrum/Działu B+R w firmie będzie udzielane w ramach II osi priorytetowej POIR oraz I osi priorytetowej RPO województwa dolnośląskiego 24

25 Centrum Badawczo-Rozwojowe - definicja Centrum badawczo-rozwojowe to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczorozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, o których mowa w 10 ust. 1 pkt. 1, są większe niż 2 mln PLN. 8 ust. 2 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z póź. zm.) 25

26 Koszty kwalifikowane w projektach związanych z utworzeniem/rozwojem CBR cena nabycia praw własności lub wieczystego użytkowania gruntu i/lub nieruchomości zabudowanej, koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości ściśle powiązanej z inwestycją, ceny nabycia lub koszty wytworzenia: budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego i infrastruktury technicznej dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z inwestycją, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych, cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, LUB dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. 26

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Priorytet inwestycyjny 1b I Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność B+R. W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji obejmującego stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach, prowadzenie prac B+R, oraz uruchomienie instalacji pilotażowej oraz pierwszą produkcję. Beneficjentami priorytetu będą m.in.: przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty 27

28 Let s realize your ideas Przykłady projektów opracowanych przez doradców WETTIN Praktyczne aspekty pozyskiwania dotacji UE 28

29 Przykładowy projekt Działanie 1.4. POIG Wnioskodawca: PZ Cormay S.A. producent odczynników do badań laboratoryjnych (średni przedsiębiorca) Inwestycja: Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5- diff oraz dedykowanych odczynników (działanie 1.4 PO IG) Wartość projektu: 15,0 mln PLN Runda aplikacyjna: 2010 rok Dotacja UE: 7,2 mln PLN

30 Przykładowy projekt Program sektorowy - INNOMED Wnioskodawca: konsorcjum naukowe w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Cells Therapy - Terapia Komórkowa Sp. z o.o. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Inwestycja: Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę (program sektorowy INNOMED) Wartość projektu: 3,9 mln PLN Runda aplikacyjna: 2013 rok Dotacja UE: 2,6 mln PLN DOROBEK NAUKOWY Zaawansowane prace B+R Rozwiązanie ważnych problemów społecznych 30

31 Przykładowy projekt Program sektorowy - INNOMED Wnioskodawca: BRASTER S.A. (mały przedsiębiorca) Inwestycja: Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi (program sektorowy INNOMED) Wartość projektu: 10,2 mln PLN Runda aplikacyjna: 2013 rok Dotacja UE: 9,0 mln PLN Innowacyjne rozwiązanie Własne prace B+R Współpraca z jednostką naukową 31

32 Przykładowy projekt B+R Działanie 1.4. POIG Wnioskodawca: SPINKO Sp. z o.o. (branża motoryzacyjna) Inwestycja: Opracowanie i wdrożenie prototypów innowacyjnych podzespołów zaawansowanych turbosprężarek samochodowych (Działanie 1.4 PO IG) Wartość projektu: 8,2 mln PLN Runda aplikacyjna: 2012 rok Dotacja UE: 3,8 mln PLN Pozycja na liście rankingowej: 1 miejsce na liście przedsiębiorstwa duże, 99,33 na 100 punktów możliwych do uzyskania Zapotrzebowanie rynkowe na nowy produkt Doświadczenie naukowo-badawcze Wysoka innowacyjność 32

33 Przykładowy projekt Program krajowy - DEMONSTRATOR+ Wnioskodawca: Konsorcjum naukowe z udziałem CAD-MECH Sp. z o.o. oraz Politechniki Wrocławskiej Inwestycja: Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnego, kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy (Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+) Wartość projektu: 20,5 mln PLN Runda aplikacyjna: 2013 rok Dotacja UE: 15,5 mln PLN Konsorcjum naukowe Doświadczenie Innowacyjne rozwiązanie 33

34 Dotacje na Centra Badawczo-Rozwojowe W ostatnich 4 latach specjaliści WETTIN pozyskali 130,96 mln PLN dotacji z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na tworzeniu Centrów Badawczo-Rozwojowych. Przykładowi Klienci: 34

35 Przykładowy projekt Poddziałanie POIG Wnioskodawca: Gühring Sp. z o.o. - lider branży obróbki skrawaniem Inwestycja: Utworzenie Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnych technologii wysokoprecyzyjnych narzędzi skrawających (Poddziałanie PO IG) Wartość projektu: 15,2 mln PLN Runda aplikacyjna: styczeń 2012 Dotacja: 6,08 mln PLN Zatrudnienie doświadczonej kadry naukowej Innowacyjne rozwiązanie Doświadczenie 35

36 Przykładowy projekt utworzenia CBR Poddziałanie POIG Wnioskodawca: LOB S.A. lider branży zabezpieczeń (zamki Yeti) Inwestycja: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego mechatroniki precyzyjnej (Poddziałanie PO IG) Wartość projektu: 12,8 mln PLN Runda aplikacyjna: marzec/maj 2010 Dotacje UE: 5,1 mln PLN Zaangażowanie doświadczonej kadry Innowacyjne rozwiązanie Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R 36

37 Skuteczne zarządzenie funduszami Wnioskodawca: Feerum S.A. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Inwestycje: Projekty badawcze (Działanie 1.4 PO IG, 1.1.C RPO Dolnośląskie), Projekty wdrożeniowe (Działanie 4.3 POIG, 4.4 POIG 4.6 POIG), Projekty informatyczne (Działanie 8.2 POIG). Wartość projektów: 50,9 mln PLN netto Rundy aplikacyjne: rok Dotacje UE: 25,6 mln PLN Pozyskanie 6 dotacji na 6 składanych wniosków! Kompleksowe podejście do zarządzania Przemyślana strategia rozwoju Innowacyjne rozwiązania wynikiem własnych prac B+R 37

38 Etapy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków pomocy publicznej Plan inwestycyjny Wybór odpowiedniego programu Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej Realizacja inwestycji Rozliczenie projektu 38

39 Let s realize your ideas Dziękuję za uwagę Krzysztof Herod Dyrektor Zarządzający MBA GSM: Jacek Kachel Dyrektor MBA GSM: Wettin Group Sp. z o.o. ul. Mogilska Kraków tel

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich AGENDA 1. Prezentacja firmy 2. Program sektorowy InnoMeble 3. Poddziałanie 1.1.1 POIR Szybka Ścieżka 4. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA P I B KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020 dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ITeE PIB Radom, 20.04.2015 Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej 2014 2020 przegląd konkursów: 2017 rok Katowice, styczeń 2017 Jarosław Piotrowski - 18/01/2017 1

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 10 marca 2015 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP Karo l Sza c hers k i W B+R opłaca się inwestować Przychody osiągane na wynikach działalności B+R są coraz bardziej widoczne w strukturze przychodów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Grudzieo 2014 r. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa POIR podział budżetu I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II. III.

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Więcej informacji: tel.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Nowa polityka spójności 2014-2020 Źródło: Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Wsparcie organizowane przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w zakresie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Opracowała: Kinga Kujawa

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny Termin naboru wniosków: 22 luty 2017-7 kwiecień 2017 Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej

Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej Plan prezentacji: przedsięwzięcie DEMONSTRATOR+ przedsięwzięcie GO_GLOBAL.PL Daniel Maksym Kierownik Działu Rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo