Środki unijne na lata na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Let s realize your ideas Środki unijne na lata na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r.

2 Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (środków unijnych i krajowych). OUTSOURCING - przygotowujemy dokumentację aplikacyjną niezbędną w procesie ubiegania się o środki unijne lub krajowe oraz dokumentację rozliczeniową. 996 mln PLN 2,46 mld PLN 17 lat Pozyskanej pomocy publicznej w ciągu ostatnich 4 lat Łącznie pozyskanej pomocy publicznej Doświadczenia doradców WETTIN 2

3 Wysoka skuteczność Wysoką skuteczność WETTIN potwierdza wysoka pozycja w ostatnim Rankingu Firm Doradczych w Polsce za rok 2012 miesięcznika Fundusze Europejskie : 1 miejsce w kategorii: dotacje dla dużych firm (liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania) 2 miejsce w kat. dotacje dla dużych firm (wysokość pozyskanych środków) 3 miejsce w kat. POIG (wysokość pozyskanych środków) Łączna kwota pozyskanej pomocy publicznej dzięki firmie WETTIN dla inwestorów w ciągu ostatnich 4 lat to 996 mln PLN! 3

4 Let s realize your ideas Perspektywa UE

5 Fundusze europejskie dla Polski w latach Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro z czego 76,9 mld euro dostępne będzie w Programach Operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne 31,28 mld EUR* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld EUR 1 599, , ,6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,61 mld EUR Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,69 mld EUR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2,17 mld EUR 1 901,7 906, , , ,5 944, , , , , ,8 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2,00 mld EUR 2 875, ,2 5 * na mapie przedstawiono kwoty w mln EUR

6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - wsparcie projektów od pomysłu do rynku Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw Sektorowe programy B+R Oś II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Otwarte innowacje wspieranie transferu technologii Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie wdrożeń wyników B+R Oś IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 3,85 mld EURO Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych rozwiązań 1,04 mld EURO Tworzenie i rozbudowa CBR/działów B+R Pozyskanie i implementacja nowej technologii 2,20 mld EURO Wprowadzenie na rynek nowego produktu, wdrażanie innowacji o charakterze technologicznym 1,22 mld EURO *Pozostała pula środków Programu (0,30 mld EURO) przekazana zostanie na pomoc techniczną 6

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - wsparcie projektów od pomysłu do rynku Cele realizacji programu: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie procesu powstawania innowacji obejmującego Fazę tworzenia się pomysłu Prowadzenie prac B+R Przygotowanie finalnej wersji prototypu Komercjalizację prac B+R Wsparcie będzie ukierunkowane na projekty wpisujące się w tzw. Inteligentne Specjalizacje (krajowe i regionalne) 7

8 Inteligentne specjalizacje Budowanie przewagi konkurencyjnej kraju/regionu w oparciu o potencjały specyficzne dla danego terytorium Sektory zdefiniowane jako inteligentne specjalizacje powinny generować wyjątkową wartość dodaną oraz oddziaływać na inne sektory gospodarki, w tym również stymulować współpracę pomiędzy biznesem i sektorem nauki w celu dokonania transformacji społeczno-gospodarczej i wzmocnienia lub wytworzenia przewag gospodarczych danego obszaru w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. 18 centralnych (krajowych) specjalizacji w 5 obszarach tematycznych 8

9 Inteligentne specjalizacje w regionie Przemysł chemiczny Przemysł farmaceutyczny Przemysł motoryzacyjny Przemysł elektryczny Przemysł wydobywczy Branża informatyczna W województwie dolnośląskim w latach priorytetowo będą traktowane sektory/branże: Nauki medyczne i biologiczne Nauki chemiczne Informatyka i komunikacja Matematyka i fizyka 9

10 Regionalne Programy Operacyjne W latach samorządy województw będą zarządzać około 40 % funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji inwestycji oraz statusu Wnioskodawcy. Przedstawione poziomy wsparcia ulegają zwiększeniu o: + 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw, + 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw. Poziom dotacji w województwie dolnośląskim Duże Średnie Mikro/Małe 25% 35% 45% * na mapie przedstawiono maksymalny poziom pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw 10

11 Let s realize your ideas Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową 11

12 Projekty badawczo-rozwojowe Obszary wsparcia 1. Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych 2. Opracowywanie nowych technologii i produktów 3. Ochrona praw własności przemysłowej 4. Tworzenie prototypów i instalacji demonstracyjnych 5. Współpraca z jednostkami naukowymi Beneficjenci 1. Przedsiębiorcy (MŚP oraz duże) 2. Konsorcja naukowoprzemysłowe 3. Grupy przedsiębiorców Dotacje na prace badawczo-rozwojowe będą udzielane w ramach I osi priorytetowej POIR oraz I osi RPO dolnośląskiego 12

13 Koszty kwalifikowane w projektach badawczo-rozwojowych Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Amortyzacja budynków Amortyzacja/zakup środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Koszt usług badawczych/doradczych/ równorzędnych Koszty operacyjne np. materiały Koszty ogólne (ryczałt)

14 Możliwe źródła finansowania projektów badawczych Programy strategiczne Programy sektorowe Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców mikro/mały średni duży Badania przemysłowe do 80% do 75% do 65% Prace rozwojowe do 60% do 50% do 40% Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Dofinansowanie dla jednostki naukowej będącej członkiem konsorcjum 100% kosztów ponoszonych przez jednostkę 14

15 Programy wspierające projekty B+R w ramach POIR Projekty we wczesnej fazie rozwoju obejmujące: określenie koncepcji technologii, badania przemysłowe i prace rozwojowe, integrację komponentów technologii, opracowanie ostatecznej wersji prototypu. Szybka ścieżka DEMONSTRATOR+ Zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe minimalny poziom gotowości technologii VI tj. zakończono weryfikację komponentów lub podsystemów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Projekt obejmuje tylko prace rozwojowe i przetestowanie rozwiązania w skali demonstracyjnej 15

16 Program Szybka ścieżka Poddziałanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Wsparcie przedsięwzięć w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych pod warunkiem zobowiązania przedsiębiorcy do wprowadzenia wyników tych prac do działalności gospodarczej (lub ich sprzedaży). Projekty mogą obejmować: badania przemysłowe prace rozwojowe techniczne studia wykonalności (analiza techniczno-ekonomiczna, instytucjonalno-prawna) Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych*: 1 mln PLN Maksymalna dotacja*: 10 mln EUR *Przedstawione dane opracowane zostały na podstawie przepisów obowiązujących w poprzednim naborze wniosków dla Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 16

17 Program Szybka ścieżka Poddziałanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Przedmiotem projektu rozwiązanie wpisujące się w Krajową inteligentną specjalizację. Czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów! Beneficjent Start-up y Przedsiębiorstwa MŚP Przedsiębiorstwa duże Planowane nabory wniosków od kwietnia 2015 roku od października 2015 roku Alokacja Poddziałania na lata ,9 mld euro 17

18 Program DEMONSTRATOR + Wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Obszary wsparcia: przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe nakierowane na komercjalizację wyników badań obejmujących etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii), budowa instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy Planowany nabór - od maja 2015 roku. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych* : 5 mln PLN Maksymalna wysokość dofinansowania*: 100 mln PLN *Przedstawione dane opracowane zostały na podstawie przepisów obowiązujących w poprzednim naborze wniosków programu Demonstrator+. 18

19 Program DEMONSTRATOR + Wymogi stawiane wnioskom o dofinansowanie: innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest prawdopodobne, nowa technologia lub produkt poddane będą walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych, projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu projektu, oraz plan wdrożenia rozwiązania na skalę przemysłową, Liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową). UWAGA: Projekty powinny opierać się na wiedzy wynikającej z wcześniej zrealizowanych prac badawczych (m.in. finansowanymi ze środków publicznych). 19

20 Projekty badawczo-rozwojowe w programach sektorowych INNOMED Porozumienie NCBR i Polskiej Platformy Innowacyjnej Medycyny z r. Wsparcie badań nad zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej (faza A). Wsparcie będzie przeznaczane również na finansowanie działań przygotowujących wyniki prac do wdrożenia (faza B). Poziomy dofinansowania fazy B+R (faza A): jednostka naukowa : 100%, sektor MŚP: 40-70%, duże przedsiębiorstwa: 30-55%. Dofinansowanie fazy B : 90% (de minimis) I konkurs 2013 r. dofinansowanie 14 projektów na kwotę ok. 90 mln PLN. Planowany nabór wniosków: październik - listopad 2015 r. 20 * Źródło NCBIR

21 Program STRATEGMED Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wsparciem objęta będzie również faza przygotowań do wdrożenia (pomoc de minimis). Grupy tematyczne: Kardiologia i kardiochirurgia, Onkologia, Neurologia i zmysły, Medycyna regeneracyjna Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 mln PLN Długość realizacji projektu: 3 lata (przygotowanie do wdrożenia nie dłuższe niż 1,5 roku) Wnioskodawcy: konsorcjum naukowe Planowany nabór wniosków kwiecień 2015r.

22 Let s realize your ideas Dofinansowanie na infrastrukturę badawczo-rozwojową w firmie 22

23 Wsparcie na infrastrukturę badawczo-rozwojową ETAP 1 Utworzenie Centrum B+R Utworzenie/rozbudowa działu B+R Wdrożenie wyników prac badawczych ETAP 2 Realizacja projektów badawczo-rozwojowych ETAP 3 Komercjalizacja wyników prac badawczych Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I: rozwój bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działalności B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie, oprogramowanie i inną niezbędną infrastrukturę, szkolenia dla pracowników (cross financing). 23

24 Koncepcja projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Wnioskodawca = Przedsiębiorca Zakup gruntu Budowa budynku dla CBR Zakup wyposażenia badawczego Opracowanie nowego produktu/ technologii/ usługi Kryteria punktowane: Utworzenie CBR w przedsiębiorstwie, rezultat projektu konkurencyjny cenowo/jakościowo, nawiązanie współpracy z podmiotami z sektora MŚP, wzrost netto liczby pracowników, zaangażowanie nowozatrudnionych pracowników z wyższym wykształceniem. Dotacje na utworzenie/rozwój Centrum/Działu B+R w firmie będzie udzielane w ramach II osi priorytetowej POIR oraz I osi priorytetowej RPO województwa dolnośląskiego 24

25 Centrum Badawczo-Rozwojowe - definicja Centrum badawczo-rozwojowe to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczorozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, o których mowa w 10 ust. 1 pkt. 1, są większe niż 2 mln PLN. 8 ust. 2 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 638, z póź. zm.) 25

26 Koszty kwalifikowane w projektach związanych z utworzeniem/rozwojem CBR cena nabycia praw własności lub wieczystego użytkowania gruntu i/lub nieruchomości zabudowanej, koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości ściśle powiązanej z inwestycją, ceny nabycia lub koszty wytworzenia: budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego i infrastruktury technicznej dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z inwestycją, cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych, cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, LUB dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. 26

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Priorytet inwestycyjny 1b I Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność B+R. W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji obejmującego stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach, prowadzenie prac B+R, oraz uruchomienie instalacji pilotażowej oraz pierwszą produkcję. Beneficjentami priorytetu będą m.in.: przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty 27

28 Let s realize your ideas Przykłady projektów opracowanych przez doradców WETTIN Praktyczne aspekty pozyskiwania dotacji UE 28

29 Przykładowy projekt Działanie 1.4. POIG Wnioskodawca: PZ Cormay S.A. producent odczynników do badań laboratoryjnych (średni przedsiębiorca) Inwestycja: Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5- diff oraz dedykowanych odczynników (działanie 1.4 PO IG) Wartość projektu: 15,0 mln PLN Runda aplikacyjna: 2010 rok Dotacja UE: 7,2 mln PLN

30 Przykładowy projekt Program sektorowy - INNOMED Wnioskodawca: konsorcjum naukowe w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Cells Therapy - Terapia Komórkowa Sp. z o.o. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Inwestycja: Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę (program sektorowy INNOMED) Wartość projektu: 3,9 mln PLN Runda aplikacyjna: 2013 rok Dotacja UE: 2,6 mln PLN DOROBEK NAUKOWY Zaawansowane prace B+R Rozwiązanie ważnych problemów społecznych 30

31 Przykładowy projekt Program sektorowy - INNOMED Wnioskodawca: BRASTER S.A. (mały przedsiębiorca) Inwestycja: Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi (program sektorowy INNOMED) Wartość projektu: 10,2 mln PLN Runda aplikacyjna: 2013 rok Dotacja UE: 9,0 mln PLN Innowacyjne rozwiązanie Własne prace B+R Współpraca z jednostką naukową 31

32 Przykładowy projekt B+R Działanie 1.4. POIG Wnioskodawca: SPINKO Sp. z o.o. (branża motoryzacyjna) Inwestycja: Opracowanie i wdrożenie prototypów innowacyjnych podzespołów zaawansowanych turbosprężarek samochodowych (Działanie 1.4 PO IG) Wartość projektu: 8,2 mln PLN Runda aplikacyjna: 2012 rok Dotacja UE: 3,8 mln PLN Pozycja na liście rankingowej: 1 miejsce na liście przedsiębiorstwa duże, 99,33 na 100 punktów możliwych do uzyskania Zapotrzebowanie rynkowe na nowy produkt Doświadczenie naukowo-badawcze Wysoka innowacyjność 32

33 Przykładowy projekt Program krajowy - DEMONSTRATOR+ Wnioskodawca: Konsorcjum naukowe z udziałem CAD-MECH Sp. z o.o. oraz Politechniki Wrocławskiej Inwestycja: Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnego, kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy (Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+) Wartość projektu: 20,5 mln PLN Runda aplikacyjna: 2013 rok Dotacja UE: 15,5 mln PLN Konsorcjum naukowe Doświadczenie Innowacyjne rozwiązanie 33

34 Dotacje na Centra Badawczo-Rozwojowe W ostatnich 4 latach specjaliści WETTIN pozyskali 130,96 mln PLN dotacji z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na tworzeniu Centrów Badawczo-Rozwojowych. Przykładowi Klienci: 34

35 Przykładowy projekt Poddziałanie POIG Wnioskodawca: Gühring Sp. z o.o. - lider branży obróbki skrawaniem Inwestycja: Utworzenie Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnych technologii wysokoprecyzyjnych narzędzi skrawających (Poddziałanie PO IG) Wartość projektu: 15,2 mln PLN Runda aplikacyjna: styczeń 2012 Dotacja: 6,08 mln PLN Zatrudnienie doświadczonej kadry naukowej Innowacyjne rozwiązanie Doświadczenie 35

36 Przykładowy projekt utworzenia CBR Poddziałanie POIG Wnioskodawca: LOB S.A. lider branży zabezpieczeń (zamki Yeti) Inwestycja: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego mechatroniki precyzyjnej (Poddziałanie PO IG) Wartość projektu: 12,8 mln PLN Runda aplikacyjna: marzec/maj 2010 Dotacje UE: 5,1 mln PLN Zaangażowanie doświadczonej kadry Innowacyjne rozwiązanie Doświadczenie w prowadzeniu prac B+R 36

37 Skuteczne zarządzenie funduszami Wnioskodawca: Feerum S.A. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Inwestycje: Projekty badawcze (Działanie 1.4 PO IG, 1.1.C RPO Dolnośląskie), Projekty wdrożeniowe (Działanie 4.3 POIG, 4.4 POIG 4.6 POIG), Projekty informatyczne (Działanie 8.2 POIG). Wartość projektów: 50,9 mln PLN netto Rundy aplikacyjne: rok Dotacje UE: 25,6 mln PLN Pozyskanie 6 dotacji na 6 składanych wniosków! Kompleksowe podejście do zarządzania Przemyślana strategia rozwoju Innowacyjne rozwiązania wynikiem własnych prac B+R 37

38 Etapy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków pomocy publicznej Plan inwestycyjny Wybór odpowiedniego programu Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej Realizacja inwestycji Rozliczenie projektu 38

39 Let s realize your ideas Dziękuję za uwagę Krzysztof Herod Dyrektor Zarządzający MBA GSM: Jacek Kachel Dyrektor MBA GSM: Wettin Group Sp. z o.o. ul. Mogilska Kraków tel

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo