ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r."

Transkrypt

1 ALTA S.A. Prezentacja spółki M a j r.

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

3 Agenda Informacje o Alta S.A. Wyniki finansowe Kluczowe projekty SIEWIERZ JEZIORNA TUP PROPERTY

4 Informacje o Alta S.A.

5 ALTA SPÓŁKA INWESTYCYJNA ALTA S.A. jest jednostką inwestycyjną w rozumieniu MSSF 10. Zgodnie z zapisami MSSF 10, który wszedł w życie 1 stycznia 2014r., Zarząd jednostki dokonał kwalifikacji ALTA jako jednostki inwestycyjnej, a udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych odpowiednio jako inwestycje. ALTA S.A jako jednostka inwestycyjna pełni rolę inwestora finansowego. Inwestycjami ALTA są obecnie Spółki działające w branży nieruchomościowej, zajmując w niej zdywersyfikowane pozycje jak wynajem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedaż gotowych działek budowlanych wraz z projektem, sprzedaż domów i mieszkań.

6 ALTA GŁÓWNE INWESTYCJE Chmielowskie Sp. z o.o. - projekt Siewierz Jeziorna Przystań Siewierz Sp. z o.o. zarządzanie dzielnicą Siewierz Jeziorna i placem budowy oraz usługi rekreacyjne Forest Hill Sp. z o.o. -- budownictwo mieszkaniowe TUP Property S.A. nieruchomości komercyjne, portfel nieruchomości na wynajem

7 WŁADZE I AKCJONARIAT Investors TFI 7,79% Ipopema TFI 5,22% Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu (od 2005 roku) Wykształcenie: Politechnika Warszawska Wydział Transportu Przebieg pracy zawodowej: Od lutego 2005 roku prezes zarządu ALTA S.A. (d. TUP S.A.) W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz & Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udziałów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hellmann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International Forwarders. W latach współtworzył, a następnie kierował firmą Servisco. Pozostali 21,68% Rodzina Moritz i Hlamata Holdings Ltd 65,31%

8 KAMIENIE MILOWE ALTA S.A Debiut na GPW Przejęcie kontroli przez rodzinę Moritz 2005 sprzedaż części transportowej do Raven zmiana profilu działalności na spółkę inwestycyjną i od tego czasu zakup i sprzedaż spółek i nieruchomości Utworzenie TUP Property, następnie połącznie z PHC Emisja akcji wartość emisji 110 mln zł, przeznaczona m.in. na zakup pakietu nieruchomości za 93 mln PLN, Zakup nieruchomości w Siewierzu 57 mln zł Akwizycja nieruchomości Chmielowskie Rozpoczęcie budowy Zrównoważonego Miasteczka Siewierz Jeziorna SIEWIERZ JEZIORNA Październik 2007 r. - Warsztaty charrette w Siewierz u - warsztaty urbanistyczne, których efektem była koncepcja inwestycji, wypracowana przy współpracy przedstawicieli władz i mieszkańców Siewierza. Taki sposób projektowania, urbaniści nazywają metodą charrette. Czerwiec 2008 r. Gotowy kod architektoniczny opracowany przez Duany Plater-Zybert & Company Architects & Town Planners (DPZ Europe) zbiór zasad architektonicznych i urbanistycznych określający wygląd zewnętrzny Siewierza Jeziornej. Listopad 2008 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całości terenu Siewierz Jeziorna. Kwiecień 2010 r. - porozumienie z Gminą Siewierz w sprawie budowy Inwestycji - definiujące przyszłe zobowiązania stron związane z realizacją Inwestycji w tym budowę poszczególnych elementów infrastruktury. Czerwiec 2010 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części inwestycji

9 SIEWIERZ JEZIORNA NAJNOWSZE DZIAŁANIA W 2014 r. i I kw r. Spółka Chmielowskie w zakresie pełnionych zadań w projekcie Siewierz Jeziorna przeprowadziła następujące prace: Pracownia architektoniczna zakończyła projekt zagospodarowania terenu, uzbrojenia i rozwiązań instalacyjnych obejmujących kwartał 2 oraz fragmenty kwartałów 3 i 4, uzyskano pozwolenia na budowę instalacji Wydzielono działki pod ujęcie wody i przepompownię kanalizacji Podpisano umowy na wykonanie sieci światłowodowej, fundamentów oświetlenie zewnętrznego oraz podłączenie budynków do sieci energetycznej dla 2 i 3 kwartału Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze łączącej kwartały 2 i 4. Oddano do użytkowania: pierwsze trzy domy jednorodzinne, część dróg i sieci w pierwszym kwartale oraz kolektor sanitarny i deszczowy Zawarła z Murapol S.A. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży działek w projekcie Siewierz Jeziorna. Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki gruntowe o powierzchni 0,2187 ha. Na przedmiotowej nieruchomości Nabywca zbuduje dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, zawierające co najmniej m kw powierzchni użytkowej mieszkalnej Podpisanie listu intencyjnego a następnie umowy sprzedaży z kolejną nie powiązaną firmą deweloperską, dotyczących sprzedaży 5 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (szeregowe).

10 WYDARZENIA 2014 i Q Sprzedaż nieruchomości Forrest Hill i Centrum Handlowe Bażanty - nabywca, zgodnie z projektem opracowanym przez TUP Property i ALTA (przekształcenie i zaprojektowanie terenu) buduje osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowymi Sprzedaż prawie 22% udziałów X-press Couriers Sp. z o.o realizacja strategii wyjścia z Inwestycji Powołanie Spółek SPV - 3 marca 2015r. TUP Property S.A. powołała dwie Spółki SPV Jeziorna 149 Sp. z o.o. i Traktowa 6 Sp. z o.o. Spółki zostały zawiązane do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji struktury inwestycji Spółki TUP Property S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Jeziorna 149 Sp. z o.o. - Spółka TUP Property objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jeziorna 149 w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Refinansowanie zadłużenia TUP Property kredyt z mbanku Hipotecznego na 8,1 mln EUR

11 STRATEGIA W okresie Grupa TUP S.A. realizowała założenia strategii przyjętej po dezinwestycji CJ International, polegającej na zróżnicowanych branżowo i regionalnie inwestycjach w perspektywiczne przedsięwzięcia. Celem grupy było osiągnięcie wysokich stóp zwrotu przy ograniczonym (poprzez m.in. różnorodność branżową), ryzyku. Zmiany rynku inwestycyjnego, niestabilne otoczenie rynkowe, a także podwyższenie wymagań co do stóp zwrotu, skłoniło grupę TUP S.A. do przyjęcia nowej strategii przewidującej sprzedaż projektów o niższych stopach zwrotów. W latach planuje się dokonać dezinwestycji zarówno w obszarze projektów o niskiej wartości, nawet jeżeli wciąż są w fazie szybkiego wzrostu, jak też w obszarze inwestycji w wynajęte nieruchomości. Wynajęte nieruchomości są inwestycją pasywną, absorbującą znaczny kapitał, co przy awersji rynków kapitałowych do finasowania tego typu małych i średnich obiektów daje nie tylko niską stopę zwrotu, ale też ogranicza pozytywny cash flow. Zgodnie z nową strategią zadaniem będzie prowadzenie najbardziej potencjalnie zyskownej inwestycji zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna (zarówno co do stopy zwrotu jak i bezwzględnej wartości). Zakres i wieloaspektowość tego projektu, jednoczesne rozwijanie obszarów mieszkaniowych, biznesu i usług związanych z nowymi technologiami (cleantech park), projektów rekreacyjnych i edukacyjnych zapewni zrównoważenie i kontrolę ryzyk, ciągłość prac oraz daje szansę osiągnięcia atrakcyjnego zysku z zaangażowanego kapitału. Intencją spółki jest wypłacanie dywidendy.

12 Wyniki finansowe

13 WYNIKI FINANSOWE MODEL BIZNESOWY Wyniki ALTA S.A. jako spółki inwestycyjnej kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów spółek portfelowych Spółka wycenia akcje i udziały na dzień bilansowy do wartości godziwej na podstawie wycen aktywów Spółek - inwestycji Na dzień r. wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła prawie 173 mln zł Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów Na dzień Na dzień finansowych do wartości godziwych Wynik na zbyciu instrumentów - - Wynik z przeszacowania instrumentów Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A. (6 393) (1 792) Forest Hill Sp. z.o.o. (2 951) 171 RODA Sp.zo.o. w likwidacji (8) - Przystań Siewierz Sp. z o.o. (314) - X-press Couriers Sp. z o.o. (180) (236) Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI) RAZEM WYNIK

14 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (tys. PLN) 2014r. 2013r. 2012r. 2011r. 2010r Przeszacowania posiadanych udziałów i akcji do wartości godziwej Okres bieżący Okres porównywany Zysk/strata netto (14 587) (10 940) Aktywa razem Kapitał własny Nazwa jednostki Wartość przeszacowania na początek okresu Zmiany w okresie Wartość przeszacowania na koniec okresu Wartość przeszacowania na początek okresu Zmiany w okresie Wartość przeszacowania na koniec okresu Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A (6 393) (1 792) Forest Hill Sp. z o.o. (3 444) (2 951) (6 395) (14 090) (3 444) Wartość księgowa na 1 akcję 12,24 11,66 11,61 12,58 13,34 Roda Sp. z o.o. w likwidacji (1 961) (8) (1 969) (1 961) - (1 961) Przystań Siewierz Sp. z o.o. (1 942) (938) (2 880) (1 942) - (1 942) X-press Couriers Sp. z o.o. (1 699) (1 463) (236) (1 699) Dywidenda zł na 1 akcję * ,05 Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. w likwidacji Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A Duncon Sp. z o.o. (257) - (257) (257) - (257) Polkombi S.A. (2) - (2) (2) - (2) Razem wartość Razem wartość bilansowa akcji i udziałów (tys. zł) *decyzję o podziale zysku za 2014 rok podejmie WZ w dniu

15 WYNIKI Q W I kwartale 2015 roku wynik na działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 717 tys. zł (wobec straty na poziomie 1,4 mln zł rok wcześniej) Strata netto po trzech kwartałach to 540 tys. zł (wobec 1,3 mln zł w I kw r.) Ujemny wynik to efekt przeszacowania aktywów spółek inwestycyjnych Alta S.A. (-341 tys. zł) oraz kosztów bieżącej działalności samej spółki (tys. PLN) I kw r. I kw r. Zysk/strata netto (540) (1 356) Aktywa razem Kapitał własny Wartość księgowa na 1 akcję 12,21 12,24 Inwestycje na dzień Nazwa jednostki Wartość Inwestycji w cenie nabycia Wartość bilansowa Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A Forest Hill Sp. z o.o Przystań Siewierz Sp. z o.o Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A Duncon Sp. z o.o Polkombi S.A. 2 - Razem wartość brutto (tys. zł)

16 Kluczowe projekty

17 SIEWIERZ JEZIORNA Pierwsze zrównoważone miasto w Polsce Zrównoważona Dzielnica Siewierz Jeziorna Zaprojektowane podczas Warsztatu Urbanistycznego Charrette zgodnie z zasadami nowej urbanistyki: Multifunkcjonalność Przyjazna przestrzeń publiczna przyjazną stworzona z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, promująca zdrowie i życie w zgodzie z naturą Różnorodność demograficzna Wysoka jakość życia Kodeks gwarantujący utrzymanie ładu architektonicznego na terenie inwestycji oraz dyktujący zasady dobrego sąsiedztwa Szacunek do środowiska naturalnego - ograniczenie emisji, oszczędność wody i wykorzystanie walorów naturalnych terenu

18 SIEWIERZ JEZIORNA Kwartał pokazowy: wszystkie rodzaje budynków, które znajdą się w dzielnicy. Obejmuje 128 jednostek mieszkaniowych, w tym: - handel i usługi - przestrzeń publiczna Obecna komercjalizacja: Z ogólnej liczby 43 domów, mieszkań i lokali będących w trakcie budowy, 20 jest objętych umowami najmu, rezerwacyjnymi i deweloperskimi.

19 SIEWIERZ JEZIORNA Na terenie około 120 ha zrealizowane zostaną cztery fazy projektu: Centrum Zalew Chmielowskie Na Wzgórzu

20 SIEWIERZ JEZIORNA Wyższe zyski z inwestycji Miasta tworzone zgodnie z koncepcją nowej urbanistyki osiągają ponad 100% wyższą wycenę niż tradycyjne projekty. Przynoszą inwestorom ponadprzeciętne zyski, czego przykładem są projekty Celebration czy Baldwin Park. Dlaczego? Bo od początku są planowane tak, by były jak najlepsze dla mieszkańców ich nabywców. Inwestor Siewierza Jeziornej tworzy miejsce, w którym po prostu będzie chciało się zamieszkać.

21 TUP PROPERTY TUP Property zarządza portfelem nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych Zgodnie z przyjęta przez Alta S.A. strategią docelowo nieruchomości te mają zostać sprzedane, a uzyskanie w ten sposób środki zostaną wykorzystane do finansowania najważniejszego projektu Siewierz Jeziorna oraz finansowania zadłużenia (część sprzedaży podporządkowana jest spłacie kredytu w pierwszej kolejności) ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTÓW W REALIZACJI INWESTYCJI ALTA S.A. wartość sprzedaż/nakłady /reklasyfikacje zmiana wyceny wartość nieruchomości inwestycyjne Komercyjne w tym: biurowe handlowe logistyczne Grunty inwestycyjne Nieruchomości komercyjne w procesie sprzedaży

22 KONTAKT Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax Kontakt dla inwestorów: Elżbieta Andruszkiewicz ALTA S.A. tel.: Kontakt dla mediów: Grzegorz Zybert MSLGROUP tel.:

23 Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne spotkanie Prezesa Zarządu TUP S.A. Roberta Jacka Moritza z inwestorami. 29 września 2009 1

Wirtualne spotkanie Prezesa Zarządu TUP S.A. Roberta Jacka Moritza z inwestorami. 29 września 2009 1 Wirtualne spotkanie Prezesa Zarządu TUP S.A. Roberta Jacka Moritza z inwestorami 29 września 2009 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną. Spółka zakłada lub przejmuje firmy charakteryzujące się wysokim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim SA. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. Grupy Kapitałowej Elektrim SA. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej Elektrim SA w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 1. Wprowadzenie informacja dotycząca jednostki dominującej Grupa kapitałowa Elektrim

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo