ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r."

Transkrypt

1 ALTA S.A. Prezentacja spółki M a j r.

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

3 Agenda Informacje o Alta S.A. Wyniki finansowe Kluczowe projekty SIEWIERZ JEZIORNA TUP PROPERTY

4 Informacje o Alta S.A.

5 ALTA SPÓŁKA INWESTYCYJNA ALTA S.A. jest jednostką inwestycyjną w rozumieniu MSSF 10. Zgodnie z zapisami MSSF 10, który wszedł w życie 1 stycznia 2014r., Zarząd jednostki dokonał kwalifikacji ALTA jako jednostki inwestycyjnej, a udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych odpowiednio jako inwestycje. ALTA S.A jako jednostka inwestycyjna pełni rolę inwestora finansowego. Inwestycjami ALTA są obecnie Spółki działające w branży nieruchomościowej, zajmując w niej zdywersyfikowane pozycje jak wynajem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedaż gotowych działek budowlanych wraz z projektem, sprzedaż domów i mieszkań.

6 ALTA GŁÓWNE INWESTYCJE Chmielowskie Sp. z o.o. - projekt Siewierz Jeziorna Przystań Siewierz Sp. z o.o. zarządzanie dzielnicą Siewierz Jeziorna i placem budowy oraz usługi rekreacyjne Forest Hill Sp. z o.o. -- budownictwo mieszkaniowe TUP Property S.A. nieruchomości komercyjne, portfel nieruchomości na wynajem

7 WŁADZE I AKCJONARIAT Investors TFI 7,79% Ipopema TFI 5,22% Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu (od 2005 roku) Wykształcenie: Politechnika Warszawska Wydział Transportu Przebieg pracy zawodowej: Od lutego 2005 roku prezes zarządu ALTA S.A. (d. TUP S.A.) W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz & Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udziałów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hellmann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International Forwarders. W latach współtworzył, a następnie kierował firmą Servisco. Pozostali 21,68% Rodzina Moritz i Hlamata Holdings Ltd 65,31%

8 KAMIENIE MILOWE ALTA S.A Debiut na GPW Przejęcie kontroli przez rodzinę Moritz 2005 sprzedaż części transportowej do Raven zmiana profilu działalności na spółkę inwestycyjną i od tego czasu zakup i sprzedaż spółek i nieruchomości Utworzenie TUP Property, następnie połącznie z PHC Emisja akcji wartość emisji 110 mln zł, przeznaczona m.in. na zakup pakietu nieruchomości za 93 mln PLN, Zakup nieruchomości w Siewierzu 57 mln zł Akwizycja nieruchomości Chmielowskie Rozpoczęcie budowy Zrównoważonego Miasteczka Siewierz Jeziorna SIEWIERZ JEZIORNA Październik 2007 r. - Warsztaty charrette w Siewierz u - warsztaty urbanistyczne, których efektem była koncepcja inwestycji, wypracowana przy współpracy przedstawicieli władz i mieszkańców Siewierza. Taki sposób projektowania, urbaniści nazywają metodą charrette. Czerwiec 2008 r. Gotowy kod architektoniczny opracowany przez Duany Plater-Zybert & Company Architects & Town Planners (DPZ Europe) zbiór zasad architektonicznych i urbanistycznych określający wygląd zewnętrzny Siewierza Jeziornej. Listopad 2008 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całości terenu Siewierz Jeziorna. Kwiecień 2010 r. - porozumienie z Gminą Siewierz w sprawie budowy Inwestycji - definiujące przyszłe zobowiązania stron związane z realizacją Inwestycji w tym budowę poszczególnych elementów infrastruktury. Czerwiec 2010 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części inwestycji

9 SIEWIERZ JEZIORNA NAJNOWSZE DZIAŁANIA W 2014 r. i I kw r. Spółka Chmielowskie w zakresie pełnionych zadań w projekcie Siewierz Jeziorna przeprowadziła następujące prace: Pracownia architektoniczna zakończyła projekt zagospodarowania terenu, uzbrojenia i rozwiązań instalacyjnych obejmujących kwartał 2 oraz fragmenty kwartałów 3 i 4, uzyskano pozwolenia na budowę instalacji Wydzielono działki pod ujęcie wody i przepompownię kanalizacji Podpisano umowy na wykonanie sieci światłowodowej, fundamentów oświetlenie zewnętrznego oraz podłączenie budynków do sieci energetycznej dla 2 i 3 kwartału Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze łączącej kwartały 2 i 4. Oddano do użytkowania: pierwsze trzy domy jednorodzinne, część dróg i sieci w pierwszym kwartale oraz kolektor sanitarny i deszczowy Zawarła z Murapol S.A. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży działek w projekcie Siewierz Jeziorna. Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki gruntowe o powierzchni 0,2187 ha. Na przedmiotowej nieruchomości Nabywca zbuduje dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, zawierające co najmniej m kw powierzchni użytkowej mieszkalnej Podpisanie listu intencyjnego a następnie umowy sprzedaży z kolejną nie powiązaną firmą deweloperską, dotyczących sprzedaży 5 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (szeregowe).

10 WYDARZENIA 2014 i Q Sprzedaż nieruchomości Forrest Hill i Centrum Handlowe Bażanty - nabywca, zgodnie z projektem opracowanym przez TUP Property i ALTA (przekształcenie i zaprojektowanie terenu) buduje osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowymi Sprzedaż prawie 22% udziałów X-press Couriers Sp. z o.o realizacja strategii wyjścia z Inwestycji Powołanie Spółek SPV - 3 marca 2015r. TUP Property S.A. powołała dwie Spółki SPV Jeziorna 149 Sp. z o.o. i Traktowa 6 Sp. z o.o. Spółki zostały zawiązane do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji struktury inwestycji Spółki TUP Property S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Jeziorna 149 Sp. z o.o. - Spółka TUP Property objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jeziorna 149 w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Refinansowanie zadłużenia TUP Property kredyt z mbanku Hipotecznego na 8,1 mln EUR

11 STRATEGIA W okresie Grupa TUP S.A. realizowała założenia strategii przyjętej po dezinwestycji CJ International, polegającej na zróżnicowanych branżowo i regionalnie inwestycjach w perspektywiczne przedsięwzięcia. Celem grupy było osiągnięcie wysokich stóp zwrotu przy ograniczonym (poprzez m.in. różnorodność branżową), ryzyku. Zmiany rynku inwestycyjnego, niestabilne otoczenie rynkowe, a także podwyższenie wymagań co do stóp zwrotu, skłoniło grupę TUP S.A. do przyjęcia nowej strategii przewidującej sprzedaż projektów o niższych stopach zwrotów. W latach planuje się dokonać dezinwestycji zarówno w obszarze projektów o niskiej wartości, nawet jeżeli wciąż są w fazie szybkiego wzrostu, jak też w obszarze inwestycji w wynajęte nieruchomości. Wynajęte nieruchomości są inwestycją pasywną, absorbującą znaczny kapitał, co przy awersji rynków kapitałowych do finasowania tego typu małych i średnich obiektów daje nie tylko niską stopę zwrotu, ale też ogranicza pozytywny cash flow. Zgodnie z nową strategią zadaniem będzie prowadzenie najbardziej potencjalnie zyskownej inwestycji zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna (zarówno co do stopy zwrotu jak i bezwzględnej wartości). Zakres i wieloaspektowość tego projektu, jednoczesne rozwijanie obszarów mieszkaniowych, biznesu i usług związanych z nowymi technologiami (cleantech park), projektów rekreacyjnych i edukacyjnych zapewni zrównoważenie i kontrolę ryzyk, ciągłość prac oraz daje szansę osiągnięcia atrakcyjnego zysku z zaangażowanego kapitału. Intencją spółki jest wypłacanie dywidendy.

12 Wyniki finansowe

13 WYNIKI FINANSOWE MODEL BIZNESOWY Wyniki ALTA S.A. jako spółki inwestycyjnej kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów spółek portfelowych Spółka wycenia akcje i udziały na dzień bilansowy do wartości godziwej na podstawie wycen aktywów Spółek - inwestycji Na dzień r. wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła prawie 173 mln zł Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów Na dzień Na dzień finansowych do wartości godziwych Wynik na zbyciu instrumentów - - Wynik z przeszacowania instrumentów Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A. (6 393) (1 792) Forest Hill Sp. z.o.o. (2 951) 171 RODA Sp.zo.o. w likwidacji (8) - Przystań Siewierz Sp. z o.o. (314) - X-press Couriers Sp. z o.o. (180) (236) Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI) RAZEM WYNIK

14 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (tys. PLN) 2014r. 2013r. 2012r. 2011r. 2010r Przeszacowania posiadanych udziałów i akcji do wartości godziwej Okres bieżący Okres porównywany Zysk/strata netto (14 587) (10 940) Aktywa razem Kapitał własny Nazwa jednostki Wartość przeszacowania na początek okresu Zmiany w okresie Wartość przeszacowania na koniec okresu Wartość przeszacowania na początek okresu Zmiany w okresie Wartość przeszacowania na koniec okresu Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A (6 393) (1 792) Forest Hill Sp. z o.o. (3 444) (2 951) (6 395) (14 090) (3 444) Wartość księgowa na 1 akcję 12,24 11,66 11,61 12,58 13,34 Roda Sp. z o.o. w likwidacji (1 961) (8) (1 969) (1 961) - (1 961) Przystań Siewierz Sp. z o.o. (1 942) (938) (2 880) (1 942) - (1 942) X-press Couriers Sp. z o.o. (1 699) (1 463) (236) (1 699) Dywidenda zł na 1 akcję * ,05 Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. w likwidacji Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A Duncon Sp. z o.o. (257) - (257) (257) - (257) Polkombi S.A. (2) - (2) (2) - (2) Razem wartość Razem wartość bilansowa akcji i udziałów (tys. zł) *decyzję o podziale zysku za 2014 rok podejmie WZ w dniu

15 WYNIKI Q W I kwartale 2015 roku wynik na działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 717 tys. zł (wobec straty na poziomie 1,4 mln zł rok wcześniej) Strata netto po trzech kwartałach to 540 tys. zł (wobec 1,3 mln zł w I kw r.) Ujemny wynik to efekt przeszacowania aktywów spółek inwestycyjnych Alta S.A. (-341 tys. zł) oraz kosztów bieżącej działalności samej spółki (tys. PLN) I kw r. I kw r. Zysk/strata netto (540) (1 356) Aktywa razem Kapitał własny Wartość księgowa na 1 akcję 12,21 12,24 Inwestycje na dzień Nazwa jednostki Wartość Inwestycji w cenie nabycia Wartość bilansowa Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A Forest Hill Sp. z o.o Przystań Siewierz Sp. z o.o Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A Duncon Sp. z o.o Polkombi S.A. 2 - Razem wartość brutto (tys. zł)

16 Kluczowe projekty

17 SIEWIERZ JEZIORNA Pierwsze zrównoważone miasto w Polsce Zrównoważona Dzielnica Siewierz Jeziorna Zaprojektowane podczas Warsztatu Urbanistycznego Charrette zgodnie z zasadami nowej urbanistyki: Multifunkcjonalność Przyjazna przestrzeń publiczna przyjazną stworzona z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, promująca zdrowie i życie w zgodzie z naturą Różnorodność demograficzna Wysoka jakość życia Kodeks gwarantujący utrzymanie ładu architektonicznego na terenie inwestycji oraz dyktujący zasady dobrego sąsiedztwa Szacunek do środowiska naturalnego - ograniczenie emisji, oszczędność wody i wykorzystanie walorów naturalnych terenu

18 SIEWIERZ JEZIORNA Kwartał pokazowy: wszystkie rodzaje budynków, które znajdą się w dzielnicy. Obejmuje 128 jednostek mieszkaniowych, w tym: - handel i usługi - przestrzeń publiczna Obecna komercjalizacja: Z ogólnej liczby 43 domów, mieszkań i lokali będących w trakcie budowy, 20 jest objętych umowami najmu, rezerwacyjnymi i deweloperskimi.

19 SIEWIERZ JEZIORNA Na terenie około 120 ha zrealizowane zostaną cztery fazy projektu: Centrum Zalew Chmielowskie Na Wzgórzu

20 SIEWIERZ JEZIORNA Wyższe zyski z inwestycji Miasta tworzone zgodnie z koncepcją nowej urbanistyki osiągają ponad 100% wyższą wycenę niż tradycyjne projekty. Przynoszą inwestorom ponadprzeciętne zyski, czego przykładem są projekty Celebration czy Baldwin Park. Dlaczego? Bo od początku są planowane tak, by były jak najlepsze dla mieszkańców ich nabywców. Inwestor Siewierza Jeziornej tworzy miejsce, w którym po prostu będzie chciało się zamieszkać.

21 TUP PROPERTY TUP Property zarządza portfelem nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych Zgodnie z przyjęta przez Alta S.A. strategią docelowo nieruchomości te mają zostać sprzedane, a uzyskanie w ten sposób środki zostaną wykorzystane do finansowania najważniejszego projektu Siewierz Jeziorna oraz finansowania zadłużenia (część sprzedaży podporządkowana jest spłacie kredytu w pierwszej kolejności) ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTÓW W REALIZACJI INWESTYCJI ALTA S.A. wartość sprzedaż/nakłady /reklasyfikacje zmiana wyceny wartość nieruchomości inwestycyjne Komercyjne w tym: biurowe handlowe logistyczne Grunty inwestycyjne Nieruchomości komercyjne w procesie sprzedaży

22 KONTAKT Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax Kontakt dla inwestorów: Elżbieta Andruszkiewicz ALTA S.A. tel.: Kontakt dla mediów: Grzegorz Zybert MSLGROUP tel.:

23 Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015R. SIERPIEŃ 2015R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015R. SIERPIEŃ 2015R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015R. SIERPIEŃ 2015R. Spis treści I INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. Inwestycje ALTA S.A.... 3 2. Kapitał i struktura właścicielska... 5 II

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015R. Listopad, 2015r.

ALTA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015R. Listopad, 2015r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015R. Listopad, 2015r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 4 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, MARZEC 2015R. Szanowni Akcjonariusze, Rok temu w liście pisałem: 31 maja 2014 rozpoczynamy sprzedaż domów i mieszkań w pierwszych kwartałach Siewierz Jeziorna. Za rok od dzisiaj zarząd ALTA S.A. będzie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA S.A. (dawniej: TUP S.A.) Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ALTA Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015R. Luty, 2016r.

ALTA S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015R. Luty, 2016r. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015R. Luty, 2016r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 4 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016R. Maj, 2016r.

ALTA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016R. Maj, 2016r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016R. Maj, 2016r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 5 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.04.2012 r. 30.06.2012 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Pełną aktywność marketingową Spółka zamierza prowadzić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. c. Czy spółka nadal podtrzymuje termin oddania pierwszego

Pełną aktywność marketingową Spółka zamierza prowadzić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. c. Czy spółka nadal podtrzymuje termin oddania pierwszego Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW: Rozdział II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych: Pkt 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III.

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Rady Nadzorczej i Zarządu TUP Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TUP Spółka Akcyjna (dalej: Spółka),

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015R. sierpień, 2015R. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 ZASADY (POLITYKA RACHUNKOWOŚCI) ORAZ DODATKOWE NOTY OBJASNIAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014R. SIERPIEŃ 2014R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014R. SIERPIEŃ 2014R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014R. SIERPIEŃ 2014R. Spis treści I INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. INWESTYCJE ALTA S.A.... 3 2. Kapitał i struktura właścicielska... 4 II

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP W I PÓŁROCZU 2011R.

RAPORT PÓŁROCZNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP W I PÓŁROCZU 2011R. RAPORT PÓŁROCZNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP W I PÓŁROCZU 2011R. SIERPIEŃ 2011R. Spis treści I INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 2 1. Organizacja Grupy Kapitałowej... 2 2.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I KWARTAŁ 2012R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I KWARTAŁ 2012R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I KWARTAŁ 2012R. Maj 2012R. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wirtualne spotkanie Prezesa Zarządu TUP S.A. Roberta Jacka Moritza z inwestorami. 29 września 2009 1

Wirtualne spotkanie Prezesa Zarządu TUP S.A. Roberta Jacka Moritza z inwestorami. 29 września 2009 1 Wirtualne spotkanie Prezesa Zarządu TUP S.A. Roberta Jacka Moritza z inwestorami 29 września 2009 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną. Spółka zakłada lub przejmuje firmy charakteryzujące się wysokim

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Skład Grupy Kapitałowej........2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 kwietnia 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I KWARTAŁ 2013R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I KWARTAŁ 2013R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA I KWARTAŁ 2013R. Maj 2013r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 2 II INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 2.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. CC Group Small & MidCap Conference 5th Edition 26 marca 2015 roku 2014 - najlepszy rok w historii Vantage Development Wyniki finansowe 2014 Rekordowe przychody: 61,8 mln PLN (wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Grupa Alterco Integrator rynku nieruchomości Alterco Integrator rynku nieruchomości Grupa Alterco notowana na GPW platforma inwestycyjna dla rynku nieruchomości, działająca w oparciu

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.07.2012 r. 30.09.2012 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. M Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. O Firmie, Organy Spółki, Działalność, Strategia, Projekty, Wynik finansowy. 2 16 października 2009 r. zawiązanie Spółki Monte Development SA, 23 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALTA S.A. WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ZA 2013R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALTA S.A. WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ZA 2013R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ALTA S.A. WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI ZA 2013R. Warszawa, kwiecień 2014r. Spis treści I SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ALTA S.A. ZA ROK 2013... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT S.A. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

MONDAY DEVELOPMENT S.A. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. 1. WPROWADZENIE Emitent nie prowadzi bezpośrednio działalności operacyjnej, a jego głównym aktywem są certyfikaty

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY. z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY. z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego. Katowice, ul. Bażantów . TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA INWESTYCJI Prezentujemy teren inwestycyjny położony w Katowicach, przy ul. Bażantów, posiadający

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014 1Q 2014 Warszawa, 29 maja 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA III KWARTAŁ 2011R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA III KWARTAŁ 2011R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP ZA III KWARTAŁ 2011R. Listopad 2011R. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za II kwartał 2015 roku od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za II kwartał 2015 roku od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za II kwartał 2015 roku od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1

Rada Nadzorcza TUP S.A. Warszawa,8 maja 2009. str. 1 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJII FIINANSOWEJ TUP S..A.. W 2008 ROKU Warszawa,8 maja 2009 str. 1 Spis treści Finansowanie majątku Spółki... 3 Struktura majątku Spółki... 3 Wycena majątku Spółki... 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI. PROJEKTU MOLO RYBACKIE w GDYNI W STRUKTURZE JOINT VENTURE LUTY 2013

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI. PROJEKTU MOLO RYBACKIE w GDYNI W STRUKTURZE JOINT VENTURE LUTY 2013 ZAPROSZENIE DO REALIZACJI PROJEKTU MOLO w GDYNI W STRUKTURZE JOINT VENTURE LUTY 2013 WSTĘP MOLO Szanowni Państwo, Grupa kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. ( PHN ) wspólnie z wyłącznym doradcą,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2011 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka Podstawowy

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2015 roku od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2015 roku od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2015 roku od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo