ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r."

Transkrypt

1 ALTA S.A. Prezentacja spółki M a j r.

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

3 Agenda Informacje o Alta S.A. Wyniki finansowe Kluczowe projekty SIEWIERZ JEZIORNA TUP PROPERTY

4 Informacje o Alta S.A.

5 ALTA SPÓŁKA INWESTYCYJNA ALTA S.A. jest jednostką inwestycyjną w rozumieniu MSSF 10. Zgodnie z zapisami MSSF 10, który wszedł w życie 1 stycznia 2014r., Zarząd jednostki dokonał kwalifikacji ALTA jako jednostki inwestycyjnej, a udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych odpowiednio jako inwestycje. ALTA S.A jako jednostka inwestycyjna pełni rolę inwestora finansowego. Inwestycjami ALTA są obecnie Spółki działające w branży nieruchomościowej, zajmując w niej zdywersyfikowane pozycje jak wynajem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedaż gotowych działek budowlanych wraz z projektem, sprzedaż domów i mieszkań.

6 ALTA GŁÓWNE INWESTYCJE Chmielowskie Sp. z o.o. - projekt Siewierz Jeziorna Przystań Siewierz Sp. z o.o. zarządzanie dzielnicą Siewierz Jeziorna i placem budowy oraz usługi rekreacyjne Forest Hill Sp. z o.o. -- budownictwo mieszkaniowe TUP Property S.A. nieruchomości komercyjne, portfel nieruchomości na wynajem

7 WŁADZE I AKCJONARIAT Investors TFI 7,79% Ipopema TFI 5,22% Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu (od 2005 roku) Wykształcenie: Politechnika Warszawska Wydział Transportu Przebieg pracy zawodowej: Od lutego 2005 roku prezes zarządu ALTA S.A. (d. TUP S.A.) W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz & Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udziałów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hellmann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International Forwarders. W latach współtworzył, a następnie kierował firmą Servisco. Pozostali 21,68% Rodzina Moritz i Hlamata Holdings Ltd 65,31%

8 KAMIENIE MILOWE ALTA S.A Debiut na GPW Przejęcie kontroli przez rodzinę Moritz 2005 sprzedaż części transportowej do Raven zmiana profilu działalności na spółkę inwestycyjną i od tego czasu zakup i sprzedaż spółek i nieruchomości Utworzenie TUP Property, następnie połącznie z PHC Emisja akcji wartość emisji 110 mln zł, przeznaczona m.in. na zakup pakietu nieruchomości za 93 mln PLN, Zakup nieruchomości w Siewierzu 57 mln zł Akwizycja nieruchomości Chmielowskie Rozpoczęcie budowy Zrównoważonego Miasteczka Siewierz Jeziorna SIEWIERZ JEZIORNA Październik 2007 r. - Warsztaty charrette w Siewierz u - warsztaty urbanistyczne, których efektem była koncepcja inwestycji, wypracowana przy współpracy przedstawicieli władz i mieszkańców Siewierza. Taki sposób projektowania, urbaniści nazywają metodą charrette. Czerwiec 2008 r. Gotowy kod architektoniczny opracowany przez Duany Plater-Zybert & Company Architects & Town Planners (DPZ Europe) zbiór zasad architektonicznych i urbanistycznych określający wygląd zewnętrzny Siewierza Jeziornej. Listopad 2008 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całości terenu Siewierz Jeziorna. Kwiecień 2010 r. - porozumienie z Gminą Siewierz w sprawie budowy Inwestycji - definiujące przyszłe zobowiązania stron związane z realizacją Inwestycji w tym budowę poszczególnych elementów infrastruktury. Czerwiec 2010 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części inwestycji

9 SIEWIERZ JEZIORNA NAJNOWSZE DZIAŁANIA W 2014 r. i I kw r. Spółka Chmielowskie w zakresie pełnionych zadań w projekcie Siewierz Jeziorna przeprowadziła następujące prace: Pracownia architektoniczna zakończyła projekt zagospodarowania terenu, uzbrojenia i rozwiązań instalacyjnych obejmujących kwartał 2 oraz fragmenty kwartałów 3 i 4, uzyskano pozwolenia na budowę instalacji Wydzielono działki pod ujęcie wody i przepompownię kanalizacji Podpisano umowy na wykonanie sieci światłowodowej, fundamentów oświetlenie zewnętrznego oraz podłączenie budynków do sieci energetycznej dla 2 i 3 kwartału Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze łączącej kwartały 2 i 4. Oddano do użytkowania: pierwsze trzy domy jednorodzinne, część dróg i sieci w pierwszym kwartale oraz kolektor sanitarny i deszczowy Zawarła z Murapol S.A. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży działek w projekcie Siewierz Jeziorna. Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki gruntowe o powierzchni 0,2187 ha. Na przedmiotowej nieruchomości Nabywca zbuduje dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, zawierające co najmniej m kw powierzchni użytkowej mieszkalnej Podpisanie listu intencyjnego a następnie umowy sprzedaży z kolejną nie powiązaną firmą deweloperską, dotyczących sprzedaży 5 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (szeregowe).

10 WYDARZENIA 2014 i Q Sprzedaż nieruchomości Forrest Hill i Centrum Handlowe Bażanty - nabywca, zgodnie z projektem opracowanym przez TUP Property i ALTA (przekształcenie i zaprojektowanie terenu) buduje osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowymi Sprzedaż prawie 22% udziałów X-press Couriers Sp. z o.o realizacja strategii wyjścia z Inwestycji Powołanie Spółek SPV - 3 marca 2015r. TUP Property S.A. powołała dwie Spółki SPV Jeziorna 149 Sp. z o.o. i Traktowa 6 Sp. z o.o. Spółki zostały zawiązane do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji struktury inwestycji Spółki TUP Property S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Jeziorna 149 Sp. z o.o. - Spółka TUP Property objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jeziorna 149 w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Refinansowanie zadłużenia TUP Property kredyt z mbanku Hipotecznego na 8,1 mln EUR

11 STRATEGIA W okresie Grupa TUP S.A. realizowała założenia strategii przyjętej po dezinwestycji CJ International, polegającej na zróżnicowanych branżowo i regionalnie inwestycjach w perspektywiczne przedsięwzięcia. Celem grupy było osiągnięcie wysokich stóp zwrotu przy ograniczonym (poprzez m.in. różnorodność branżową), ryzyku. Zmiany rynku inwestycyjnego, niestabilne otoczenie rynkowe, a także podwyższenie wymagań co do stóp zwrotu, skłoniło grupę TUP S.A. do przyjęcia nowej strategii przewidującej sprzedaż projektów o niższych stopach zwrotów. W latach planuje się dokonać dezinwestycji zarówno w obszarze projektów o niskiej wartości, nawet jeżeli wciąż są w fazie szybkiego wzrostu, jak też w obszarze inwestycji w wynajęte nieruchomości. Wynajęte nieruchomości są inwestycją pasywną, absorbującą znaczny kapitał, co przy awersji rynków kapitałowych do finasowania tego typu małych i średnich obiektów daje nie tylko niską stopę zwrotu, ale też ogranicza pozytywny cash flow. Zgodnie z nową strategią zadaniem będzie prowadzenie najbardziej potencjalnie zyskownej inwestycji zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna (zarówno co do stopy zwrotu jak i bezwzględnej wartości). Zakres i wieloaspektowość tego projektu, jednoczesne rozwijanie obszarów mieszkaniowych, biznesu i usług związanych z nowymi technologiami (cleantech park), projektów rekreacyjnych i edukacyjnych zapewni zrównoważenie i kontrolę ryzyk, ciągłość prac oraz daje szansę osiągnięcia atrakcyjnego zysku z zaangażowanego kapitału. Intencją spółki jest wypłacanie dywidendy.

12 Wyniki finansowe

13 WYNIKI FINANSOWE MODEL BIZNESOWY Wyniki ALTA S.A. jako spółki inwestycyjnej kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów spółek portfelowych Spółka wycenia akcje i udziały na dzień bilansowy do wartości godziwej na podstawie wycen aktywów Spółek - inwestycji Na dzień r. wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła prawie 173 mln zł Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów Na dzień Na dzień finansowych do wartości godziwych Wynik na zbyciu instrumentów - - Wynik z przeszacowania instrumentów Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A. (6 393) (1 792) Forest Hill Sp. z.o.o. (2 951) 171 RODA Sp.zo.o. w likwidacji (8) - Przystań Siewierz Sp. z o.o. (314) - X-press Couriers Sp. z o.o. (180) (236) Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI) RAZEM WYNIK

14 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (tys. PLN) 2014r. 2013r. 2012r. 2011r. 2010r Przeszacowania posiadanych udziałów i akcji do wartości godziwej Okres bieżący Okres porównywany Zysk/strata netto (14 587) (10 940) Aktywa razem Kapitał własny Nazwa jednostki Wartość przeszacowania na początek okresu Zmiany w okresie Wartość przeszacowania na koniec okresu Wartość przeszacowania na początek okresu Zmiany w okresie Wartość przeszacowania na koniec okresu Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A (6 393) (1 792) Forest Hill Sp. z o.o. (3 444) (2 951) (6 395) (14 090) (3 444) Wartość księgowa na 1 akcję 12,24 11,66 11,61 12,58 13,34 Roda Sp. z o.o. w likwidacji (1 961) (8) (1 969) (1 961) - (1 961) Przystań Siewierz Sp. z o.o. (1 942) (938) (2 880) (1 942) - (1 942) X-press Couriers Sp. z o.o. (1 699) (1 463) (236) (1 699) Dywidenda zł na 1 akcję * ,05 Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. w likwidacji Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A Duncon Sp. z o.o. (257) - (257) (257) - (257) Polkombi S.A. (2) - (2) (2) - (2) Razem wartość Razem wartość bilansowa akcji i udziałów (tys. zł) *decyzję o podziale zysku za 2014 rok podejmie WZ w dniu

15 WYNIKI Q W I kwartale 2015 roku wynik na działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 717 tys. zł (wobec straty na poziomie 1,4 mln zł rok wcześniej) Strata netto po trzech kwartałach to 540 tys. zł (wobec 1,3 mln zł w I kw r.) Ujemny wynik to efekt przeszacowania aktywów spółek inwestycyjnych Alta S.A. (-341 tys. zł) oraz kosztów bieżącej działalności samej spółki (tys. PLN) I kw r. I kw r. Zysk/strata netto (540) (1 356) Aktywa razem Kapitał własny Wartość księgowa na 1 akcję 12,21 12,24 Inwestycje na dzień Nazwa jednostki Wartość Inwestycji w cenie nabycia Wartość bilansowa Chmielowskie Sp. z o.o TUP Property S.A Forest Hill Sp. z o.o Przystań Siewierz Sp. z o.o Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A Duncon Sp. z o.o Polkombi S.A. 2 - Razem wartość brutto (tys. zł)

16 Kluczowe projekty

17 SIEWIERZ JEZIORNA Pierwsze zrównoważone miasto w Polsce Zrównoważona Dzielnica Siewierz Jeziorna Zaprojektowane podczas Warsztatu Urbanistycznego Charrette zgodnie z zasadami nowej urbanistyki: Multifunkcjonalność Przyjazna przestrzeń publiczna przyjazną stworzona z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, promująca zdrowie i życie w zgodzie z naturą Różnorodność demograficzna Wysoka jakość życia Kodeks gwarantujący utrzymanie ładu architektonicznego na terenie inwestycji oraz dyktujący zasady dobrego sąsiedztwa Szacunek do środowiska naturalnego - ograniczenie emisji, oszczędność wody i wykorzystanie walorów naturalnych terenu

18 SIEWIERZ JEZIORNA Kwartał pokazowy: wszystkie rodzaje budynków, które znajdą się w dzielnicy. Obejmuje 128 jednostek mieszkaniowych, w tym: - handel i usługi - przestrzeń publiczna Obecna komercjalizacja: Z ogólnej liczby 43 domów, mieszkań i lokali będących w trakcie budowy, 20 jest objętych umowami najmu, rezerwacyjnymi i deweloperskimi.

19 SIEWIERZ JEZIORNA Na terenie około 120 ha zrealizowane zostaną cztery fazy projektu: Centrum Zalew Chmielowskie Na Wzgórzu

20 SIEWIERZ JEZIORNA Wyższe zyski z inwestycji Miasta tworzone zgodnie z koncepcją nowej urbanistyki osiągają ponad 100% wyższą wycenę niż tradycyjne projekty. Przynoszą inwestorom ponadprzeciętne zyski, czego przykładem są projekty Celebration czy Baldwin Park. Dlaczego? Bo od początku są planowane tak, by były jak najlepsze dla mieszkańców ich nabywców. Inwestor Siewierza Jeziornej tworzy miejsce, w którym po prostu będzie chciało się zamieszkać.

21 TUP PROPERTY TUP Property zarządza portfelem nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych Zgodnie z przyjęta przez Alta S.A. strategią docelowo nieruchomości te mają zostać sprzedane, a uzyskanie w ten sposób środki zostaną wykorzystane do finansowania najważniejszego projektu Siewierz Jeziorna oraz finansowania zadłużenia (część sprzedaży podporządkowana jest spłacie kredytu w pierwszej kolejności) ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTÓW W REALIZACJI INWESTYCJI ALTA S.A. wartość sprzedaż/nakłady /reklasyfikacje zmiana wyceny wartość nieruchomości inwestycyjne Komercyjne w tym: biurowe handlowe logistyczne Grunty inwestycyjne Nieruchomości komercyjne w procesie sprzedaży

22 KONTAKT Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax Kontakt dla inwestorów: Elżbieta Andruszkiewicz ALTA S.A. tel.: Kontakt dla mediów: Grzegorz Zybert MSLGROUP tel.:

23 Alta S.A. ul. Bonifraterska Warszawa tel fax

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI ALTA S.A. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. Prezentacja spółki

ALTA S.A. Prezentacja spółki ALTA S.A. Prezentacja spółki CZERWIEC 2016 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015R. SIERPIEŃ 2015R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015R. SIERPIEŃ 2015R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015R. SIERPIEŃ 2015R. Spis treści I INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. Inwestycje ALTA S.A.... 3 2. Kapitał i struktura właścicielska... 5 II

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015R. Listopad, 2015r.

ALTA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015R. Listopad, 2015r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015R. Listopad, 2015r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 4 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017R. WRZESIEŃ 2017R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017R. WRZESIEŃ 2017R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017R. WRZESIEŃ 2017R. Spis treści I INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. Inwestycje ALTA S.A.... 3 2. Kapitał i struktura właścicielska... 6 II

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, MARZEC 2015R. Szanowni Akcjonariusze, Rok temu w liście pisałem: 31 maja 2014 rozpoczynamy sprzedaż domów i mieszkań w pierwszych kwartałach Siewierz Jeziorna. Za rok od dzisiaj zarząd ALTA S.A. będzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017R. Listopad, 2017r.

ALTA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017R. Listopad, 2017r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017R. Listopad, 2017r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 6 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA S.A. (dawniej: TUP S.A.) Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ALTA Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015R. Luty, 2016r.

ALTA S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015R. Luty, 2016r. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015R. Luty, 2016r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 4 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, KWIECIEŃ 2017R. Szanowni Akcjonariusze, W 2016 roku zarówno w gospodarce jak i światowej polityce nastąpiły wydarzenia, których można się było spodziewać od dawna, ale jednak zostały one przyjęte z zaskoczeniem.

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016R. Maj, 2016r.

ALTA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016R. Maj, 2016r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016R. Maj, 2016r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 5 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1Q Maj 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe 217 Maj 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2015 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2015

Warszawa, 24 marca 2015 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki roku 2014 Projekty Akwizycyjne Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży na koniec 2014 roku wyniosły 306.335 tys. zł, co stanowi wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.04.2012 r. 30.06.2012 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, KWIECIEŃ 2016R. Szanowni Akcjonariusze, W minionym roku osiągnęliśmy zakładane i prezentowane cele. Jest to istotne, bo w sytuacji wysokiej zmienności trendów gospodarczych coraz trudniej jest planować,

Bardziej szczegółowo

Pełną aktywność marketingową Spółka zamierza prowadzić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. c. Czy spółka nadal podtrzymuje termin oddania pierwszego

Pełną aktywność marketingową Spółka zamierza prowadzić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. c. Czy spółka nadal podtrzymuje termin oddania pierwszego Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW: Rozdział II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych: Pkt 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Rady Nadzorczej i Zarządu TUP Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TUP Spółka Akcyjna (dalej: Spółka),

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 3Q Listopad 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe Listopad Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III.

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA Miejsce lokalizacji w kraju Miejsce lokalizacji w Katowicach Katowice, stolicę województwa Śląskiego, zamieszkuje

Bardziej szczegółowo

ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2016R. SIERPIEŃ 2016R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2016R. SIERPIEŃ 2016R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2016R. SIERPIEŃ 2016R. Spis treści I INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. Inwestycje ALTA S.A.... 3 2. Kapitał i struktura właścicielska... 6 II

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE S.A. PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 2020 Wrocław, dn. 08 marca 2017 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Skład organów Spółki... 3 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2013

Warszawa 14 listopada 2013 Warszawa 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki finansowe III kwartał 2013 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 227.494 tys. zł i

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015R. Maj, 2015r.

ALTA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015R. Maj, 2015r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015R. Maj, 2015r. Spis treści I WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2.1. Informacje o Emitencie... 3 2.2. Inwestycje Emitenta... 4 III SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki w 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. 3Q 2014 Wyniki finansowe 4Q 2014 Wyniki operacyjne. Luty 2015

Prime Car Management. 3Q 2014 Wyniki finansowe 4Q 2014 Wyniki operacyjne. Luty 2015 Prime Car Management 3Q 214 Wyniki finansowe 4Q 214 Wyniki operacyjne Luty 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.07.2011 r. 30.09.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po trzech kwartałach 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015R.

ALTA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015R. ALTA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015R. sierpień, 2015R. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 ZASADY (POLITYKA RACHUNKOWOŚCI) ORAZ DODATKOWE NOTY OBJASNIAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. Molo Rybackie Molo Rybackie Molo Rybackie to sztuczny półwysep wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej i z trzech stron otoczony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r. Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1 2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 lipca 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-2Q 2013 Liczba

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 3Q15 19 listopada 2015 roku 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 2013 2014 2015p 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15

Bardziej szczegółowo