ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna Wrocław Wrocław, Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w ramach projektu Systemowe podnoszenie jakości najwyższym stopniem doskonałości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (umowa nr UDA- POKL /11-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 4.1.1, przesyła zapytanie ofertowe z poszukiwaniem wykonawcy usługi. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 4. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmuje negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia. 5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu do zawarcia umowy. 6. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych. II. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i opieka serwisowa oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

2 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: A. Informacje dotyczące oprogramowania: a) Dwie główne funkcjonalności oprogramowania to: badanie kompetencji pracowników za pomocą testów wspierających rekrutację pracowników i system ocen pracowniczych, badanie satysfakcji pracowników za pomocą testów. b) Oprogramowanie będzie docelowo wykorzystywane dla ok. 300 pracowników, ale powinno zakładać możliwość dostępu do niektórych modułów osobom zewnętrznym (np. prowadzenie rekrutacji) c) Oprogramowanie musi mieć możliwość: zintegrowania z bazą pracowników prowadzoną przez Zamawiającego w systemie SAP za pomocą udokumentowanego API, co umożliwi import danych pracowników z systemu SAP eksportowania wyników badania danego pracownika do zewnętrznego systemu HR posiadanego przez Zamawiającego (dane generowane w postaci pliku.xml) d) Oprogramowanie powinno mieć przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika, łatwy w obsłudze e) Oprogramowanie powinno umożliwiać wypełnianie testów przez kandydatów, którzy nie posiadają statusu użytkowników w systemie f) Oprogramowanie powinno automatycznie wysyłać wiadomości z linkiem do badania do grupy uczestniczącej w badaniu g) Oprogramowanie powinno zawierać system uprawnień pozwalający na administrowanie poszczególnymi grupami użytkowników oraz dostępem do zgromadzonych danych h) Minimalne wymogi techniczne dot. oprogramowania: aplikacja internetowa i) Oprogramowanie powinno zawierać następujące moduły: testy wiedzy testy psychometryczne ankiety raporty pracownicy j) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi oprogramowania. Minimalny zakres funkcjonalności w module "Testy wiedzy": 1. gotowe testy wiedzy z dziedzin: administracja, obsługa klienta, sprzedaż, księgowość, finanse, IT, zarządzanie, zarządzanie projektami 2. gotowe testy znajomości języków obcych /przynajmniej język angielski/ 3. gotowe testy znajomości programów Ms Office 4. możliwość modyfikacji ww. gotowych testów 5. możliwość samodzielnego przygotowywania dowolnych testów wiedzy, również z systemem punktacji odpowiedzi 6. możliwość zamieszczania w testach treści multimedialnych i wizualnych Minimalny zakres funkcjonalności w module "Testy psychometryczne": 7. gotowe testy psychometryczne pod min. 10 kompetencji wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia

3 8. możliwość późniejszego wgrania do systemu dodatkowych testów psychometrycznych posiadanych przez Zamawiającego 9. generowanie raportu z wynikami testu dla osoby badanej i możliwość wysłania drogą elektroniczną takiego raportu po zakończeniu badania Minimalny zakres funkcjonalności w module "Ankiety": 10. gotowy zestaw możliwych do wyboru pytań badający satysfakcję pracowników z warunków płacowych i pozapłacowych 11. możliwość późniejszego samodzielnego tworzenia ankiet dla pracowników przez Zamawiającego 12. generowanie indywidualnego linku do ankiety Minimalny zakres funkcjonalności w module "Raporty": 13. Generowanie raportów dla każdego testu w układzie grupowym i indywidualnym, z możliwością filtrowania według analizowanych kryteriów 14. Generowanie raportów ze wskazaniem najlepszych wyników 15. Wyniki porównawcze z profilem kompetencyjnym stanowiska (odstępstwa od poziomów pożądanych) 16. Zestawienia statystyczne oraz wykresy 17. Możliwość przesyłania raportów drogą mailową w formie plików. Minimalny zakres funkcjonalności w module "Pracownicy": 18. Możliwość importu danych pracowników z systemu SAP, z opcją grupowania pracowników 19. Zapisywanie historii dotyczącej danego pracownika 20. Możliwość eksportu wyników badania danego pracownika do systemu zewnętrznego HR posiadanego przez Zamawiającego (dane generowane w pliku.xml) 21. Generowanie automatycznych powiadomień związanych z terminem testu lub badania do wskazanych osób zainteresowanych (np. pracownik HR, przełożony, badany pracownik, kandydat). B. Wdrożenie rozumiane jest jako: a) zapewnienie przez Wykonawcę konsultacji dot. ww. modułów wdrażanego oprogramowania świadczonych pracownikom wskazanym przez Zamawiającego polegających na: udziale pracowników Wykonawcy oddelegowanych do realizacji zadania w minimum jednym spotkaniu dotyczącym każdego ww. modułu w siedzibie Zamawiającego (1 spotkanie x 5 modułów, tj. łącznie 5 spotkań) wyjaśnianiu wątpliwości drogą telefoniczną i mailową b) instalacja testowej wersji poszczególnych modułów oprogramowania na platformie sprzętowo-systemowej wskazanej przez Zamawiającego we współpracy z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego c) dostosowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb Zamawiającego polegające na: udziale pracowników Wykonawcy oddelegowanych do realizacji zadania w minimum 2 spotkaniach dot. specyficznych potrzeb Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w obrębie testów psychometrycznych

4 opracowaniu modyfikacji w ramach ww. obszaru oraz ich przetestowanie przez zespół oddelegowany do realizacji zadania przez Wykonawcę w oparciu o kryteria wskazane przez Zamawiającego d) integracja oprogramowania z systemem zawierającym dane pracowników Zamawiającego (SAP) oraz zewnętrznym systemem HR posiadanym przez Zamawiającego (dane generowane w pliku.xml; import - eksport danych) e) ustalenie dostępów dla wszystkich pracowników zróżnicowane ze względu na przypisane role wskazane przez Zamawiającego f) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego: 5 pracowników merytorycznych: z zakresu obsługi merytorycznej oprogramowania 2 pracowników zajmujących się obsługą informatyczną: w zakresie obsługi technicznej oprogramowania g) wdrożenie poprawek wynikających z testowania oprogramowania h) instalacja finalnej wersji oprogramowania na platformie sprzętowo-systemowej wskazanej przez Zamawiającego we współpracy z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego i) świadczenie gwarancyjnej opieki serwisowej związanej z pomocą w rozwiązywaniu problemów i usuwaniu usterek przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od momentu etapu zakończenia wdrożenia. C.Serwis oprogramowania Oferent zapewni świadczenie gwarancyjnej opieki serwisowej związanej z pomocą w rozwiązywaniu problemów i usuwaniu usterek na okres co najmniej 12 miesięcy od zakończenia etapu wdrożenia oprogramowania u Zamawiającego. III. Szczegóły zamówienia 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa i wdrożenia oprogramowania , opieka serwisowa Wykonawca akceptuje formę płatności przelew. IV. Kryteria dostępu 1. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez oferentów spełniających poniższe wymagania: a) minimum trzy wdrożenia oferowanego oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników zawierającego wszystkie ww. moduły (testy wiedzy, testy psychometryczne, ankiety, raporty, pracownicy) w organizacjach posiadających co najmniej 100 pracowników w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012)

5 b) licencja na oprogramowanie powinna być przekazana bezterminowo c) oferowane oprogramowanie wspierające badanie kompetencji pracowników posiada wypracowane i gotowe do wdrożenia wszystkie ww. moduły (testy wiedzy, testy psychometryczne, ankiety, raporty, pracownicy), tj. są one integralną częścią oferowanego oprogramowania V. Kryteria wyboru ofert: 1. Od oferentów wymagane jest spełnienie wszystkich wskazanych kryteriów dostępu. Niespełnienie chociażby jednego z tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. 2. Punkty można uzyskać za cenę brutto za dostawę i wdrożenie oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników zgodnie ze specyfikacją określoną wyżej: maksymalnie 100 pkt. Najwięcej punktów uzyska oferta o najniższej wartości całkowitej zamówienia. 3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli kilku oferentów uzyska taką samą liczbę punktów i sytuacja ta uniemożliwi wybranie tylko jednego Wykonawcy, Zamawiający będzie podejmował negocjacje cenowe. 4. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich Oferentów, którzy złożą ofertę w postępowaniu. VI. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania. 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 2. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Oferenta. 3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. W treści formularza oferty znajdują się m.in. następujące oświadczenia: a) oświadczenie oferenta o co najmniej 3 wdrożeniach oferowanego oprogramowania w organizacjach posiadających co najmniej 100 pracowników w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012), np. umowy, faktury, rachunki, referencje b) oświadczenie oferenta o przekazaniu licencji na oprogramowanie bezterminowo c) oświadczenie oferenta, iż oferowane oprogramowanie posiada wypracowane i gotowe do wdrożenia wszystkie ww. moduły (testy wiedzy, testy psychometryczne, ankiety, raporty, pracownicy) Zamawiający ma prawo zażądać od oferentów dokumentów potwierdzających ww. oświadczenia. 2. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego oprogramowania. 3. Miejsce i sposób złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta ofertę należy: przesłać pocztą (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul.fabryczna 29-31, Wrocław) lub

6 złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul.fabryczna 29-31, Wrocław, pokój - Rektorat) lub skan podpisanej oferty wysłać mailem na adres lub skan podpisanej oferty wysłać faxem na nr Ocenie będą podlegać tylko oferty poprawne formalnie tj.: sporządzone w języku polskim oraz złożone na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Termin złożenia oferty: do dnia do godziny Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami: Joanna Ukleja, Zamawiający będzie odpowiadał na pytania tylko zadane w formie pisemnej za pomocą maila. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

7 Załącznik 1. Wzór formularza oferty Nr sprawy: 2/07/2013/040 FORMULARZ OFERTY do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe w ramach projektu Systemowe podnoszenie jakości najwyższym stopniem doskonałości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (umowa nr UDA-POKL /11-00) i dotyczy dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badania kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu. 1. Dane oferenta: a. Nazwa: b. Adres siedziby: c. NIP:... d. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentem (imię i nazwisko, telefon, mail): imię i nazwisko: telefon: adres 2. Oświadczam, iż: Treść oświadczenia (wypełnia Oferent) a. Firma, którą reprezentuję, wdrożyła co najmniej trzykrotnie oprogramowanie o nazwie... w organizacjach posiadających co najmniej 100 pracowników w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (2010, 2011, 2012). Spełnienie kryterium (TAK/NIE) (wypełnia Oferent) b. Licencja na oferowane oprogramowanie przekazane zostanie bezterminowo. c. Oferuję świadczenie gwarancyjnej opieki serwisowej związanej z pomocą w rozwiązywaniu problemów i usuwaniu usterek na okres co najmniej 12 miesięcy od zakończenia etapu wdrożenia oprogramowania u Zamawiającego 3. Oświadczam, iż w oferowanym oprogramowaniu o nazwie... wszystkie zaznaczone w poniższej tabeli moduły mają status wypracowanych i stanowią integralną część oprogramowania: L.p. Zakres modułów, które posiadają status wypracowanych i są integralną częścią oprogramowania oferowanego przez Oferenta TAK/ NIE (wypełnia oferent)

8 1. Moduł "Testy wiedzy" testy psychometryczne, ankiety, raporty, pracownicy 2. Moduł "Testy psychometryczne" 3. Moduł "Ankiety" 4. Moduł "Raporty" 5. Moduł "Pracownicy" RAZEM liczba modułów wypracowanych i stanowiących integralną część oferowanego oprogramowania (wypełnia Oferent) 4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: Kryterium wyboru ofert b) Cena brutto za dostawę, wdrożenie i opiekę serwisową oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym nr 2/07/2013/040. Cena brutto Słownie: Do oferty dołączam specyfikację techniczną oferowanego oprogramowania. 6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 7. Oświadczam, iż wszystkie informacje przedstawione w ofercie są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona. 8. Niniejszym oświadczam, iż nie jestem powiązany/(-a) kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9 ..., dn.... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 Sopot, 01.07.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000189170, NIP:

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo