Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE"

Transkrypt

1 Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ57, oraz w pracowni POW w Zakładzie 52. BUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych DAI Zespół inżynierów i techników DAI bierze udział w budowie infrastruktury badawczej np. W7-X, XFEL, LHC i detektorów dla różnych eksperymentów np. CTA, Belle II, PRESPEC. Prace te umożliwiają fizykom IFJ PAN zarówno możliwości prowadzenia prac naukowych jak również pełne współuczestnictwo w przeprowadzanych eksperymentach. Opis realizowanych prac DAI wziął udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy budowie: stellaratora W7-X w IPP Greifswald, lasera XFEL w DESY, teleskopu dla obserwatorium CTA oraz stanowiska do terapii protonowej w IFJ PAN. W DAI zaprojektowano i wykonano: mechaniczne elementy detektora paluszkowego dla eksperymentu PRESPEC w ramach programu NUSTAR FAIR w GSI oraz makietę i jej elementy potrzebne do modernizacji krzemowego detektora wierzchołka eksperymentu Belle II w KEK-B. W DAI zmodernizowano i wykonano dodatkowe jednostki urządzeń do testowania obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących LHC w CERN. Opis najważniejszych osiągnięć W7-X: Zakończono ponad pięcioletni udział IFJ PAN w montażu największego w Europie stellaratora w IPP Greifswald. W projekcie brało udział ok. 50 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników IFJ PAN, co stanowi równoważność ponad 160 osobo-lat. Zespół IFJ PAN zainstalował przewody zasilające nadprzewodzące cewki na każdym z pięciu segmentów i wykonał specjalistyczne połączenia tych przewodów. XFEL: Zakończono ponad dwuletnią fazę przygotowawczą do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych nadprzewodzących magnesów, wnęk rezonansowych i segmentów przyspieszających. Zespół IFJ PAN napisał i rozwinął oprogramowanie stanowisk testowych, zbudował lokalne bazy danych i włączył je do baz centralnych, wytrenował ponad 30 osób i napisał prawie 200 procedur testowych. CTA: W trakcie fazy projektowej zespół DAI wykonał projekt struktury małego teleskopu wraz z systemem napędów. Zespół wykonał również dwa prototypowe zwierciadła. Wyniki testów przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach są podstawą do kontynuacji w 2013 r. prac nad zwierciadłami do średniego teleskopu. Wykorzystanie uzyskanych wyników Wyniki prac dotyczące różnych projektów i eksperymentów dały przyczynki do opublikowanych w 2012 r. z udziałem pracowników DAI 129 publikacji w czasopismach objętych wykazem Journal Citation Reports (JCR). Udział w budowie W7-X jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu włączania się IFJ PAN w prace UE EURATOM związane z badaniami fizyki plazmy wysokotemperaturowej dla potrzeb zastosowań energetycznych. Łączny wysiłek ponad 30 osobo-lat wyceniony został przez XFEL na prawie 2 mln i 46

2 zaliczony jako udziały in-kind konsorcjum XFEL-Polska. Prototypowa struktura teleskopu CTA będzie zbudowana w polskim przemyśle w 2013 r. Jednostki pomiarowe będą wykorzystane w trakcie modernizacji LHC w latach zadanie 2. Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla potrzeb terapii hadronowej DC Cel zadania Przygotowanie i zapewnienie sprawnej pracy cyklotronu podczas radioterapii protonowej pacjentów chorych na nowotwór gałki ocznej. Opis realizowanych prac 1. Poprawa struktury pola magnetycznego i systemu wysokiej częstotliwości dla utrzymania wartości maksymalnej energii oraz natężenia i stabilności (współpraca z ZIBJ, Dubna). 2. Rozwój systemu diagnostyki i monitoringu wiązki terapeutycznej (współpraca z ZIBJ, Dubna). 3. Optymalizacja transportu i stabilności wiązek na stanowisku terapeutycznym. 4. Modernizacja rozdzielni energetycznej w budynku cyklotronu, wymiana zasilaczy cewek koncentrycznych w systemie magnetycznym cyklotronu AIC Modernizacja systemu chłodzenia cyklotronu (obieg pierwotny). Opis najważniejszych osiągnięć W wyniku prowadzonych prac uzyskano stabilną wiązkę protonów o prądzie maksymalnym większym niż wymagany do prowadzenia terapii (energia 60 MeV, prąd do 100 na, stabilność prądu w granicach 5% wartości zadanej). Obecnie trwają prace nad obliczeniem i skonstruowaniem nowych magnesów odchylających wiązkę w jonowodzie (magnes M1 i M2). Pozwoli to na uzyskanie poprawy efektywności prowadzenia i ogniskowania wiązki protonów wyprowadzonej z cyklotronu i kierowanej do stanowiska terapii. Zakupiono i uruchomiono nowe zasilacze cewek koncentrycznych cyklotronu. Zbudowano i uruchomiono nowy system zasilania elektrycznego i stabilizacji wydajności prądu jonowego źródła jonów cyklotronu AIC-144. Przeprowadzono prace nad optymalizacją działania systemu chłodzenia cyklotronu (obieg pierwotny) poprzez regenerację zespołu silnik-pompa oraz wprowadzono system tłumików drgań rurociągu. Wykorzystanie uzyskanych wyników Realizacja w/w zadań zapewniła bezawaryjną pracę cyklotronu AIC-144 i zrealizowanie w pełni zapotrzebowania na wiązkę protonów dla realizacji zadań terapii protonowej. W okresie luty-kwiecień 2012 napromieniono 4 pacjentów Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Leczenie prowadzono w ramach eksperymentu medycznego. 47

3 zadanie 3. Kontynuacja prac nad zastosowaniem metod uzdatniania i filtracji wody w polu magnetycznym dla poprawy jakości wody pitnej i technologicznej Zakład NZ52 Pracownia POW Cel zadania 1. Badania nad wykorzystaniem pola magnetycznego do wspomagania procesów odżelaziania wody. 2. Badania porównawcze szybkości korozji stali w instalacji laboratoryjnej w wodzie uzdatnionej i nieuzdatnionej polem magnetycznym. Opis realizowanych prac Ad 1. Określono skład chemiczny i fazowy oraz własności magnetyczne osadów pobranych z osadnika sedymentacyjnego, służącego do oczyszczania mieszaniny technologicznej wody i ropy w kopalni ropy naftowej. Skład chemiczny pobranego materiału określono za pomocą analizy chemicznej i pomiarów EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). W wyniku tych badań stwierdzono obecność Fe, jako głównego składnika analizowanego osadu oraz duże frakcje siarki, tlenu wapnia i krzemu. Badania chemiczne uzupełnione o pomiary dyfrakcji rentgenowskiej i pomiary mössbauerowskie wskazują na obecność w próbce magnetytu, getytu, lepidokrokoitu, syderytu, siarczków żelaza, aragonitu kalcytu, anortytu, kwarcu i siarczanów baru. Dużą zawartość magnetytu i innych związków magnetycznych potwierdziły także pomiary pętli histerezy i podatności magnetycznej. Znaczny udział fazy magnetycznej w zawiesinie, pozwala na zastosowanie w procesach oczyszczania wody technologicznej, takich jak koagulacja, sedymentacja lub filtracja, urządzeń wykorzystujących pole magnetyczne, w celu bardziej efektywnego (poprzez np. przyśpieszenie koagulacji zawiesin) uzdatniania wody. Na podstawie wyników badań opracowano założenia konstrukcyjne i dokumentację wykonawczą prototypu urządzenia magnetycznego do wspomagania procesów uzdatniania wody technologicznej. Ad 2. Zaprojektowano schemat porównawczej, laboratoryjnej instalacji pomiarowej do badań korozyjnych i wykonano wstępne badania dotyczące możliwości zastosowania metody magnetohydrodynamicznej do ograniczenia procesów korozji sieci wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej. Opis najważniejszych osiągnięć Ad 1. Opracowano metodykę oznaczania frakcji magnetycznej w próbkach środowiskowych. Dobór optymalnych fizykochemicznych metod pomiarowych pozwala na dużą dokładność oznaczenia frakcji magnetycznej w osadach, co umożliwia opracowanie skutecznie działających urządzeń przemysłowych. Określono wstępnie celowość (z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych) i zakres stosowania metody uzdatniania wody polem magnetycznym w różnych procesach technologicznych oczyszczania wody. Zaprojektowano i wykonano prototyp urządzenia magnetycznego do wspomagania procesów uzdatniania wody. Ad 2. Wykonano model urządzenia magnetycznego i wykonano wstępną optymalizację jego 48

4 parametrów. Przygotowano i złożono w NCBiR wystąpienie o grant dot. zastosowania innowacyjnych metod fizykochemicznych do poprawy jakości wody pitnej poprzez obniżenie szybkości korozji sieci wodociągowych. Wykorzystanie uzyskanych wyników Przewidywane jest wdrożenie 8-10 szt. urządzeń, zbudowanych na magnesach ferrytowych i neodymowych o dużych wydajnościach ( m 3 /h) w linii technologicznej uzdatniania wody złożowej, stosowanej do wytopu siarki w Kopalniach i Zakładach Chemicznych Siarki Siarkopol - kopalnia siarki Osiek w II kwartale 2013 roku. zadanie 4. Badania i rozwój akceleratorów i technik towarzyszących (7. PR UE TIARA) NZ14, NZ22 Cel zadania 1. Organizacja i zarządzanie wielkimi instalacjami akceleratorowymi oraz rozproszoną europejską infrastrukturą dla testów nowych technik akceleratorowych. 2. Dokumentacja istniejących instalacji dla badań i rozwoju technik akceleratorowych dla włączenia ich we wspólną europejską infrastrukturę badawczą oraz projektowanie rozwoju takiej infrastruktury. 3. Prace nad spójnym, obszernym programem badań i rozwoju technik Akceleratorowych w Europie 4. Opracowanie zasad organizacji i rozwoju edukacji i popularyzacji w zakresie fizyki i techniki akceleracji. Opis realizowanych prac Program UE TIARA PP to wstępna faza - Preparatory Phase szerszego projektu, mającego zapewnić powstanie silnej infrastruktury badawczej dla potrzeb rozwoju przyszłych akceleratorów. Prace dotyczące tego projektu zorganizowane są w pakiety tematyczne. Bierzemy udział w pracach czterech z nich: WP2 zajmującego się przygotowaniem zasad zarządzania przyszłą europejską, rozproszoną infrastrukturą dla rozwoju fizyki i technik akceleracji, WP3 zajmującego się określeniem potrzeb inwestycyjnych dla intensywnego programu rozwoju przyszłych badań, biorąc pod uwagę i klasyfikując istniejące instalacje, WP4 który opracowuje długoterminowy program takich badań, zbierając równocześnie, wspólnie z WP3, deklaracje możliwości i zainteresowania laboratoriów europejskich w udziale w takich przyszłych badaniach oraz w trybie przyszłego uczestnictwa, WP5 którego zadaniem jest rozpoznać europejski program edukacji w zakresie fizyk i technik akceleracji, ocenić i sklasyfikować kadrę naukowo-techniczną pracującą w tej dziedzinie, określić jej płynność, chłonność rynku zarówno biorąc pod uwagę instytucje badawcze, przemysł, oraz plany bieżących i przyszłych projektów akceleratorowych. Opis najważniejszych osiągnięć Zgodnie z założeniami projektu TIARA zasadniczymi celami ( deliverables ) są dokumenty, bazy danych oraz przedsięwzięcia popularyzatorskie. Te, które zatwierdzane zostają przez Komitet Sterujący projektu są publicznie dostępne: Wykorzystanie uzyskanych wyników Z natury tego projektu wynika, że głównymi jego wynikami są te wspomniane wyżej opracowania dokumenty, bazy danych. Niemniej można już też wykazać na przykład, że znaczącymi, choć niematerialnymi wynikami są: -większa integracja polskiego środowiska fizyków i inżynierów zajmujących się 49

5 technikami akceleracji, m. in. dzięki akcji takiej, jak zorganizowana konferencja Mid-term Meeting of the TIARA-PL group -inicjatywa powołania w IFJ grupy fizyki akceleracji, uzupełniającej istniejącą szeroką działalność techniczną o badania i projekty naukowe. 50

6 NAJWAŻNIEJSZA INFRASTRUKTURA BADAWCZA 1. Cyklotron izochroniczny AIC-144 Jest to jedyny akcelerator w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, umożliwiający przyspieszanie protonów do energii ok. 60 MeV, umożliwiającej prowadzenie radioterapii protonowej nowotworów oka, prowadzenie prac naukowo badawczych w tym zakresie oraz prac z zakresu radiochemii (produkcja izotopów, analiza aktywacyjna). Na bazie tego urządzenia, we współpracy z ośrodkami medycznymi, w 2010 r. została ukończona budowa stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka. Obecnie cyklotron AIC-144 jest eksploatowany w cyklu dwuzmianowym (średnio po około 14 godzin dziennie), przez 5 dni w tygodniu. 2. Stanowisko do radioterapii protonowej nowotworów oka i badań, przy cyklotronie izochronicznym AIC-144 Jest to jedyne w Polsce stanowisko, na którym można prowadzić radioterapię protonową nowotworów oka oraz prowadzić badania, które wymagają wiązki protonowej o energii do 60 MeV. W 2012 r. na stanowisku radioterapii nowotworów oka, w ramach eksperymentu medycznego kontynuowano prace związane z napromienianiem nowotworów oka dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przeprowadzono dwie sesje napromieniania dla pacjentów. W Europie działa jedynie sześć stanowisk radioterapii protonowej oka, pięć z nich funkcjonuje przy dużych instytutach naukowych, które udostępniają czas cyklotronu dla potrzeb prowadzenia radioterapii protonowej nowotworów oka. Stanowisko jest jedynym w Polsce urządzeniem pozwalającym prowadzić również prace badawcze dotyczące radioterapii protonowej, a w szczególności prace nad efektami radiobiologicznymi wiązek protonowych oraz dozymetrii protonów dla potrzeb radioterapii. Umożliwia też badania nad nowymi detektorami, które mogą mieć zastosowanie do dozymetrii wiązek protonowych wykorzystywanych w radioterapii. 3. Akcelerator typu Van de Graaffa z układem mikrowiązki jonowej oraz z komorą do naświetlania pojedynczymi jonami. Akcelerator dostarcza napięcie o wartości do 2,5 MV przy prądzie wiązki (na końcowych stanowiskach pomiarowych) w zakresie od ok jonów/sek. do kilku na. Ze swoimi systemami badawczymi jest to jedyny układ tego typu w Polsce i jeden z niewielu w Europie środkowo-wschodniej. Urządzenie znajduje zastosowanie w badaniach składu pierwiastkowego (szczególnie pierwiastków śladowych) próbek biomedycznych, geologicznych, środowiskowych i innych (np. obiektów sztuki). Stanowisko do naświetlania pojedynczymi jonami wykorzystywane jest w badaniach odpowiedzi komórkowej na promieniowanie jonizujące. 4. Mikrowiązka rentgenowska Jest to urządzenie wytwarzające wielozadaniową mikrowiązkę rentgenowską o średnicy ogniska ok. 2 µm (FWHM). Stanowisko (trakt) do pomiarów metodą mikrotomografii komputerowej umożliwia nieniszczące obrazowanie struktury wewnętrznej obiektów o rozmiarach od setnych części milimetra do kilku centymetrów, ze zdolnością rozdzielczą ok. 2 µm, przy powiększeniu w zakresie razy. Jest jednym z dwóch stanowisk badawczych w Polsce o tak wysokiej zdolności rozdzielczej. 51

7 5. Tomograf magnetycznego rezonansu 4,7 T z wyposażeniem oraz tomograf 9,4 T z wyposażeniem Tomografy doświadczalne 9,4 T oraz 4,7T stanowią główne urządzenia Zakładu Tomografii Magnetyczno-Rezonansowe i służą do różnego typu eksperymentów MRI/MRS in vivo. Tomograf Magnetycznego Rezonansu Bruker Biospec 9,4T (dalej Tomograf MR 9,4T) został zainstalowany w IFJ PAN w maju 2011 roku. Zakupiony został w ramach projektu "Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków" (JCET) (MNiSW PO IG Działanie 2.2) i stanowi wspólna infrastrukturę badawczą dla instytucji partnerskich Centrum JCET. Przeznaczony jest przede wszystkim do badań biomedycznych w zakresie obrazowania i spektroskopii zlokalizowanej małych zwierząt (np.: szczury, myszy) w warunkach in-vivo, do badań materiałowych oraz do prac rozwojowych nad metodami obrazowania i spektroskopii zlokalizowanej MR. W szczególności aparatura jest wykorzystywana w takich zaawansowanych badaniach jak: obrazowanie układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem technik obrazowania morfologii, czynności i dynamiki serca oraz obrazowania molekularnego, obrazowanie czynnościowe (fmri) mózgu, obrazowanie anizotropowej dyfuzji w badaniach funkcji układu nerwowego, spektroskopia zlokalizowana 1 H, 13 C, 31 P, 19 F poziomu metabolitów w przebiegu i leczeniu patologii. Do wyposażenia Tomografu MR 4,7T należy szereg wyspecjalizowanych głowic pomiarowych, wykonanych w IFJ PAN, przeznaczonych do poszczególnych projektów, ergometr do prowadzenia badań wysiłkowych mięśni szkieletowych człowieka oraz kilka wersji komór przepływowych zintegrowanych z głowicami pomiarowymi. 6. Dwuwiązkowy implantator jonów Implantator jonów, jest jednym z trzech tego rodzaju urządzeń w Polsce, natomiast jest jedynym i unikalnym urządzeniem, które posiada możliwość stosowania dwóch wiązek, a także pozwala zarówno implantować jony jak i pokrywać cienkimi powłokami powierzchnię obiektów trójwymiarowych. 7. Aparaturowe impulsowe źródła neutronów prędkich Na unikatowy zestaw impulsowych źródeł neutronowych składają się: 1) Generator plazmowy plasma-focus typu z-pinch, NSNS-2, (produkcja: , rozpoczęcie użytkowania ) oraz 2) Akcelerator deuteronów ze stałą tarczą trytową, IGN-14, (produkcja: , rozpoczęcie użytkowania: ). Zestaw aparaturowych impulsowych źródeł neutronowych IFJ PAN tworzy unikatowe w skali europejskiej laboratorium do badań neutronowych wykorzystujących źródła neutronowe, z możliwością szerokiego zakresu regulacji parametrów pracy: energii wyjściowej neutronów (od 14 MeV do ~0,025 ev), czasu trwania impulsu neutronowego (od 10 ns do wiązki ciągłej) i jego powtarzalności (od 0.3 ms do 60 s), wydajności (max. 5x10 9 n/s lub 10 9 n/impuls w zakresie ns). Źródła posiadają nowoczesne systemy sterowania i monitoringu wiązek, a stanowiska eksperymentalne wyposażone są w bogatą aparaturę pomiarową pozwalającą na prowadzenie prac badawczych począwszy od syntezy termojądrowej po jądrową geofizykę poszukiwawczą, a także badania podstawowe z zakresu własności pól neutronowych. 8. Zespół przyrządów z magnesami nadprzewodzącymi i kriostatami helowymi do badań materiałów molekularnych i nanostrukturalnych dla nowych technologii oraz spintroniki (1) Magnetometr SQUID ze specjalnym oprzyrządowaniem - Quantum Design MPMS- XL-7AC 52

8 (2) Podatnościomierz AC / magnetometr DC - Lake Shore 7225 (3) Spektrometr impulsowy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do ciała stałego - Tecmag Konsola APOLLO. Urządzenia pozwalają na zaawansowane badania podstawowe oraz strategiczne prace ukierunkowane na potencjalne zastosowania. Tematyka ta obejmuje priorytetowe kierunki dotyczące badań fazy skondensowanej, nowych materiałów oraz nanotechnologii i zgodna jest z obszarami tematycznymi TECHNO, BIO i BASICS. Badania te prowadzimy przy użyciu magnetometrów i spektrometru MRJ, które oparte są na magnesach nadprzewodzących, umożliwiających poznanie właściwości badanych materiałów w jak najszerszym przedziale temperatur. Rozwój sieci lokalnej LAN oraz współpraca z akademicką siecią MAN 1. Rozwój szybkiej transmisji danych oraz utrzymanie systemów operacyjnych w klastrach komputerów i stacjach roboczych w IFJ PAN Kontynuowano przebudowę znacznej części światłowodowej lokalnej sieci LAN oraz zewnętrznego połączenia do sieci MAN. Modernizacja tej części pozwala na transmisje pomiędzy poszczególnymi klastrami obliczeniowymi wewnątrz IFJ na poziomie 20 Gbitów na sekundę, oraz wymianę danych pomiędzy klastrem GRID TIR 3 w Instytucie a klastrem GRID TIR 2 w MAN na poziomie do 4 Gbitów na sekundę z zapewnieniem dynamicznego wyboru drogi transmisji. 2. Zakupy oprogramowania, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci komputerowej Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci polegało na ciągłym monitorowaniu ruchu sieciowego w lokalnej sieci LAN, jak również połączeń z siecią WAN oraz na konsultacjach z lokalnymi administratorami systemów Unix/Linux w zakresie bezpieczeństwa, jak i na monitorowaniu w sieci alertów wirusowych. Zakupiono kilkuset licencji oprogramowania antywirusowego zarządzanego centralnie wraz z subskrypcją na używanie tego oprogramowania przez następne 3 lata. Dokonywano systematycznej modernizacji sytemu operacyjnego oraz oprogramowania antywirusowego skanera poczty elektronicznej. Poddano również ciągłej aktualizacji dodatkowe programy filtrujące dla systemu poczty ograniczające do zadawalającego poziomu otrzymywanie wiadomości niepożądanych typu SPAM. Systematycznemu monitorowaniu poddano poprawność wykorzystywania serwisu DHCP wewnątrz Instytutu umożliwiającego obsługę prawie 800 klientów. Kontynuowano wdrażanie systemu monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi i komputerowymi przy użyciu protokołu SNMP. Klaster Cloud Computing Klaster obliczeniowy skonfigurowany został w formie tzw. prywatnej chmury obliczeniowej z wykorzystaniem techniki wirtualizacji i techniki elastycznych obliczeń (Cloud Computing). Składa się z jednostek obliczeniowych typu Blade o łącznej liczbie 1000 rdzeni (procesory Xeon L5640, 2,27 GHz, 2 GB RAM/rdzeń) oraz macierzy dysków o pojemności 100 TB. Interfejs dostępowy WWW pozwala na rezerwację zasobów obliczeniowych i ich wykorzystanie w sposób w pełni samoobsługowy. Wirtualizacja zapewnia możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z różnorodnymi systemami operacyjnymi na tym samym fizycznym sprzęcie. Użytkownik ma możliwość samodzielnej instalacji swojej aplikacji, zapisania zmodyfikowanego obrazu maszyny wirtualnej i jej ponownego uruchamiania. System posiada dodatkowe funkcje dedykowane dla obliczeń naukowych takie jak możliwość automatycznego tworzenia wirtualnych klastrów z przygotowanym systemem zadań wsadowych. 53

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ57, oraz w pracowni POW w Zakładzie 52. BUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ zadanie

Bardziej szczegółowo

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ58, oraz w pracowni POW. DAI zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2011-2013 Dariusz Bocian Przegląd działalności naukowej IFJ PAN 2011-2013 28 styczeń 2014 Zadania i struktura W latach 2011 2013 realizował

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o

Bardziej szczegółowo

ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD SPIRAL 2 GANIL T2K, J-PARC BELLE 2, KEK IFJ PAN KRAKÓW CTA CHILE FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE

ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD SPIRAL 2 GANIL T2K, J-PARC BELLE 2, KEK IFJ PAN KRAKÓW CTA CHILE FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD T2K, J-PARC BELLE 2, KEK CTA CHILE SPIRAL 2 GANIL IFJ PAN KRAKÓW FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE F4E BARCELONA 2015-12-15, IFJ PAN DAI 2005-2015 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jądrowej PAN oprócz badań podstawowych, interdyscyplinarnych i stosowanych, wykonuje także związane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Jakub Ośko Działalność LPD Ochrona radiologiczna ośrodka jądrowego Świerk (wymaganie Prawa atomowego) Prace naukowe, badawcze,

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok tel. (+48 85) 745 72 22 fax (+ 48 85) 745 72 23 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku poziom kształcenia profil Fizyka studia 2 stopnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Centrum Cyklotronowe Bronowice Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes 493 pracowników prof. 41, dr hab. 53, dr 121 88 doktorantów 5 oddziałów: 27 zakładów 4 laboratoria

Bardziej szczegółowo

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Jan Swakoń Idea radioterapii protonowej Pierwsze zastosowanie wiązki protonów do radioterapii C. A. Tobias, J. H. Lawrence, J. L. Born, et

Bardziej szczegółowo

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie Dariusz Pawlak Sympozjum 2016 Narodowego Centrum Badań Jądrowych 5 październik 2016 Narodowe Centrum Badań jądrowych

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU wersja 10-04-27 08:41:55 Tem at Oddz iał Kod zakła du nr kosztó w Tytuł zadania Wykonawcy 1 I 11 S11103 Eksperyment H1 na akceleratorze HERA w DESY L.Görlich(0.75),

Bardziej szczegółowo

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS AKCELERATOR W CERN Chociaż akceleratory zostały wynalezione dla fizyki cząstek elementarnych, to tysięcy z nich używa się w innych gałęziach nauki, a także w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Laboratorium Chmur obliczeniowych Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Agenda SANTOS Lab laboratorium badawcze Zagadnienia badawcze Infrastruktura SANTOS Lab Zasoby laboratorium

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi,

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi, Warszawa, 15.11.2013 Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa Zakład Spektroskopii Jądrowej, Wydział Fizyki UW Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Badanie fluorescencji

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: 1. Partnerzy projektu 2. Badania obrazowe serca 3. Cele 4. Techniki obrazowe serca stosowane w Projekcie 5. Rezultaty

Zagadnienia: 1. Partnerzy projektu 2. Badania obrazowe serca 3. Cele 4. Techniki obrazowe serca stosowane w Projekcie 5. Rezultaty Zagadnienia: 1. Partnerzy projektu 2. Badania obrazowe serca 3. Cele 4. Techniki obrazowe serca stosowane w Projekcie 5. Rezultaty 1. Partnerzy projektu Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), Załącznik 1 OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; -

Bardziej szczegółowo

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek M. Kruszyna-Mochalska 1,2, A. Skrobala 1,2, W. Suchorska 1,3, K. Zaleska 3, A. Konefal

Bardziej szczegółowo

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek Definicja: Urządzenie do przyspieszania cząstek naładowanych, tj. zwiększania ich energii. Akceleratory można sklasyfikować ze względu na: kształt toru

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dr n. med. Anna Staszecka Prokop Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej

Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej 68 Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej Ewa Strugała VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu W ostatnim tygodniu czerwca 2012 roku w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej,

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 1 Eksperymenty LHC technologie detektorów LHCb ATLAS CMS ALICE * Neutrino platform * CLIC Polskie zespoły

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań Pismo: ZP/824/3475/D/10 Poznań dnia: 2010-11-15 Wszyscy Wykonawcy Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych 5.07.2013 Grzegorz Wrochna 1 Wielkie urządzenia badawcze Wielkie urządzenia badawcze są dziś niezbędne do badania materii na wszystkich poziomach: od wnętrza

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, Spis treści

Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, Spis treści Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie / Jerzy Kaleta. Wrocław, 2013 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Kompozyty z udziałem cieczy magnetoreologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE Lp. Fundusz Tytuł projektu Krótki opis projektu

Bardziej szczegółowo

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA Nazwa w języku angielskim ELECTROMEDICAL INSTRUMENTATION Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Fragmentacja pocisków

Fragmentacja pocisków Wybrane zagadnienia spektroskopii jądrowej 2004 Fragmentacja pocisków Marek Pfützner 823 18 96 pfutzner@mimuw.edu.pl http://zsj.fuw.edu.pl/pfutzner Plan wykładu 1. Wiązki radioaktywne i główne metody ich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Plan: 1. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 2. Ogólnopolskie warsztaty 3. Edycja międzynarodowa: Magda Zielińska,

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowań w ochronie radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń według normy IEC Agata Latała

Systemy zabezpieczeń według normy IEC Agata Latała Systemy zabezpieczeń według normy IEC 60601-2-1 Agata Latała Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Udział zabezpieczeń w systemie sterowania ZABEZPIECZENIA 11/10/2007 Agata Latała 2 Podział

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne

Bardziej szczegółowo

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego Projekt badawczy 4 T11F 010 24 Kierownik projektu: Katarzyna Kulińska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Agenda Wstęp Koncepcja Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII Fuzja jądrowa dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych I. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy formularz cenowy

Szczegółowy formularz cenowy CZĘŚĆ 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.1) Szczegółowy formularz cenowy Podstawowe stacje robocze i komputery laboratoryjne przeznaczone do wykorzystania w pracach naukowo-badawczych, projektowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? FIZYKA WYSOKICH ENERGII W EDUKACJI SZKOLNEJ Puławy, 29.02.2008r. DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? Dominika Domaciuk I. Wprowadzenie Na świecie jest 17390 akceleratorów! (2002r). Różne zastosowania I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Prace Departamentu Energii Jądrowej dla Reaktora Maria i Energetyki Jądrowej. Zuzanna Marcinkowska

Prace Departamentu Energii Jądrowej dla Reaktora Maria i Energetyki Jądrowej. Zuzanna Marcinkowska Prace Departamentu Energii Jądrowej dla Reaktora Maria i Energetyki Jądrowej Zuzanna Marcinkowska Sympozjum NCBJ, DEPARTAMENT ENERGII JĄDROWEJ Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA Zakład Techniki Reaktorów

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 304/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 304/06) C 304/8 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) (2008/C

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura pomiarowo badawcza

Infrastruktura pomiarowo badawcza Temat statutowy: Klimat lokalny i konsekwencje oddziaływania na środowisko, obejmujący m.in. badania w zakresie: - ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach.

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Projekt Programu Priorytetowego Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Dalsze prace dla jego wdrożenia. Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu XX spotkanie Forum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43)

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43) Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN Jacek Niemiec (NZ-43) Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN: dr Jacek Niemiec dr Michał Dyrda - badania teoretyczne

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 ,dnia OFERENT... FORMULARZ OFERTY do Zapytania Ofertowego nr 1/2017 z dnia: 24.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 BISEK-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty, NIP: 894-126-16-07 REGON

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r. Lp. 1. Opiekun pracy (imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy) Temat, cel i zakres pracy Analiza bezszczotkowego silnika prądu stałego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący propozycji projektu infrastruktury badawczej w związku z aktualizacją Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Formularz informacyjny dotyczący propozycji projektu infrastruktury badawczej w związku z aktualizacją Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej Formularz informacyjny dotyczący propozycji projektu infrastruktury badawczej w związku z aktualizacją Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (Proszę o wpisanie wymaganych informacji w puste pola;

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Badania przemysłowe: o mikroprzedsiębiorstwa i małe

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Badania przemysłowe: o mikroprzedsiębiorstwa i małe Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: IV kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Zastosowanie: Zaginanie toru cząstki w akceleratorze Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 L = 1350 mm D = 320 mm Produkcja Friatec Na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty

Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Marek Bazyly, PCSS Zbigniew Sender PŚk Historia powstania Konsorcjum PIONIER (1) 1991 Naukowa Akademicka Sied Komputerowa Organizacja

Bardziej szczegółowo