Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie"

Transkrypt

1 Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich i podyplomowych. Jedn¹ z jednostek, gdzie mog¹ zdobywaæ wiedzê studenci Studiów Podyplomowych w ramach Akademii Ekonomicznej w Krakowie jest Szko- ³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania. To szczególna, presti owa jednostka naszej Alma Mater, która przygotowuje studentów do odpowiedzialnego i profesjonalnego funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej. Studia mened erskie dla kadry kierowniczej Master of Business Administration s¹ jednymi z najlepszych w regionie. Zdobyta podczas nich wiedza i zawarte kontakty to niekwestionowana przewaga konkurencyjna na rynku pracy oraz krok milowy w rozwoju kariery zawodowej. E konomiczna wiedza jest we wspó³czesnym œwiecie niezbêdna. Jej znajomoœæ pomaga w ka dej bran y. Zarówno poprzednie jednostki jak i Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania k³adzie ogromny nacisk na wdra anie najnowszych programów edukacyjnych i dostarczanie praktycznej wiedzy na najwy szym europejskim poziomie. W zwi¹zku z powy szym mogê z najwiêkszym przekonaniem zarekomendowaæ Pañstwu SPIZ jako godnego partnera i powiernika Pañstwa przysz³oœci. ycz¹c dalszych sukcesów zachêcam Pañstwa do podjêcia studiów w Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

2 Szanowni Pañstwo S zybkoœæ zmian ekonomicznych i spo³eczno-kulturowych, jakie zachodz¹ w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci wymagaj¹ od nas ci¹g³ego zdobywania wiedzy i nowych kompetencji. P añstwa d¹ enia, marzenia i aspiracje s¹ dla nas najwa - niejsze, dlatego podjêliœmy wyzwanie budowy nowoczesnej instytucji edukacyjnej, która pomo e Pañstwu w grze rynkowej staæ siê prawdziwie konkurencyjnymi. Unikalna oferta programowa, nieustannie dopasowywana do Pañstwa potrzeb i zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych, profesjonalna kadra dydaktyczna, sk³adaj¹ca siê z doskona³ych wyk³adowców i specjalistów praktyków tworz¹ wartoœæ dodan¹ Szko³y. I ntensywna wspó³praca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi to ci¹g³e podnoszenie standardów prowadzonych przez nas kursów, by jak najlepiej przygotowaæ s³uchaczy do pracy zawodowej. Z awsze dzia³amy w przekonaniu, i sukces naszych studentów jest naszym sukcesem. Wybieraj¹c Szko³ê Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania buduj¹ Pañstwo swoj¹ karierê na solidnych fundamentach. ycz¹c dalszych sukcesów serdecznie Pañstwa zapraszam do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ programow¹. dr Piotr Bu³a Dyrektor Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie

3 1 Spis treœci Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania 5 Studia Podyplomowe 23 Kierunki z grupy PRZEDSIÊBIORSTWO A RYNEK 24 Kierunki z grupy ZARZ DZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŒÆ 28 Kierunki z grupy ZARZ DZANIE JEDNOSTKAMI FINANSÓW PUBLICZNYCH 33 Kierunki z grupy ZARZ DZANIE PRZEDSIÊBIORSTWEM 35 Kierunki z grupy TEMATYKA UNIJNA 41 Kierunki z grupy NIERUCHOMOŒCI 43 Kierunki z grupy PROCEDURY PREWENCYJNE W ZWALCZANIU PRZESTÊPCZOŒCI 46 Studia Master of Business Administration 47 Executive Master of Business Administration 48 European Multicultural Integrated Management Program, International MBA 50 Master of Business Administration in Banking & Finance 53 Finanse i rachunkowoœæ miêdzynarodowa przygotowanie do egzaminów ACCA (typu MBA) 61 Europejskie studia mened erskie (typu MBA) 62 Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem studia mened erskie (typu MBA) 62 Szkolenia, analizy i us³ugi doradcze 64 Kontakt 66

4 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE jest jedn¹ z trzech najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Dzia³a od 1 paÿdziernika 1925 r., obchodzi³a niedawno jubileusz 80-lecia powstania. Obecnie Uczelnia kszta³ci oko³o 20 tys. studentów rocznie. Pierwsza szko³a ekonomiczna w Krakowie za³o ona jako Wy sze Studium Handlowe z inicjatywy Prof. dr. hab. Arnolda Bollanda i dr. Albina abiñskiego, przez kolejne dziesiêciolecia zmienia³a sw¹ nazwê na Akademiê Handlow¹, Wy - sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹, by w 1974 r. staæ siê Akademi¹ Ekonomiczn¹. Warta uwagi jest architektura kampusu Akademii Ekonomicznej. Tworz¹ j¹ zabytkowy Budynek G³ówny z koñca XIX w., zwany Pa³acem Lubomirskich i zespó³ budynków dydaktyczno-wyk³adowych, w sk³ad których wchodz¹ m. in.: budynek Biblioteki, budynek Ustronie (dawniej dom studencki, dziœ mieszcz¹ siê w nim sale dydaktyczne i uczelniana sto³ówka), nowoczesny pawilon Wydzia³u Finansów oraz pawilon dydaktyczno-sportowy z kryt¹ p³ywalni¹, saun¹ i hal¹ sportow¹. Kampus Akademii Ekonomicznej znajduje siê blisko Rynku G³ównego. Lokalizacja Uczelni w centrum miasta sprawia, e komunikacja i po³¹czenia miêdzy innymi uczelniami, instytucjami administracyjnymi, spo³eczno-gospodarczymi i kulturalnymi oraz odleg³ymi dzielnicami miasta s¹ bardzo dogodne. AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE kszta³ci m³odzie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych), na czterech wydzia³ach: Ekonomii i Stosunków Miêdzynarodowych, Finansów, Towaroznawstwa oraz Zarz¹dzania. Studia pierwszego stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) trwaj¹ 3 lata i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u licencjata, z wyj¹tkiem kierunku Towaroznawstwo, na którym studia trwaj¹ 3,5 roku i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u in yniera. Studia drugiego stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) trwaj¹ 2 lata i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u magistra, z wyj¹tkiem kierunku Towaroznawstwo, na którym studia stacjonarne trwaj¹ 2 lata, studia niestacjonarne 1,5 roku i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u magistra in yniera. Uczelnia prowadzi tak e studia podyplomowe oraz studia doktoranckie. Poza tradycyjnymi formami kszta³cenia warto zwróciæ uwagê na organizowane z inicjatywy Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie Prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego wyk³ady rektorskie, na które zapraszani s¹ wybitni goœcie ze œwiata nauki, polityki i biznesu. Nowe budynki Uczelni

5 Akademia Ekonomiczna w Krakowie RO 3 AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE bierze aktywny udzia³ w promowaniu kultury. Poza wspieraniem wielu wydarzeñ kulturalnych, od 2000 r. podczas Inauguracji Roku Akademickiego przyznawana jest Z³ota Batuta za Zas³ugi dla Kultury Polskiej. Nagrodê otrzymali: Henryk Miko³aj Górecki kompozytor, Janusz Olejniczak pianista, Wojciech Kilar kompozytor, Jerzy Maksymiuk dyrygent i kompozytor oraz Leszek Mo d er pianista i kompozytor jazzowy. Akademia Ekonomiczna w Krakowie za swoj¹ dzia³alnoœæ na rzecz kultury otrzyma³a tytu³ Mecenasa Kultury za 2003 rok w kategorii najwy - szego wk³adu finansowego. W 2004 r. Rektor AE Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki otrzyma³ od Rady Miasta Krakowa medal Cracoviae Merenti za szczególne zas³ugi dla Miasta Krakowa. Dziêki swym dokonaniom naukowym i badawczym oraz wspó³pracy z innymi oœrodkami akademickimi na œwiecie Akademia Ekonomiczna przyczynia siê do promocji Krakowa na arenie miêdzynarodowej. W1995 r. Senat Akademii Ekonomicznej w Krakowie ustanowi³ Nagrodê im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przeznaczon¹ dla publicystów ekonomicznych. Przyznawana jest corocznie autorom wybitnych prac dziennikarskich o tematyce ekonomicznej. W ten sposób Akademia Ekonomiczna chce przyczyniæ siê do podniesienia poziomu publikacji ekonomicznych w polskich mediach. W ostatnich latach Nagrodê im. Eugeniusza Kwiatkowskiego otrzymali: Roman M³odkowski dziennikarz, twórca i szef redakcji ekonomicznej TVN24 oraz Witold Gadomski dziennikarz Gazety Wyborczej. Wrêczenie Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Witoldowi Gadomskiemu Wrêczenie Z³otej Batuty Jerzemu Maksymiukowi

6 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 4 Historia studiów podyplomowych Pocz¹tek studiów podyplomowych w Uczelni siêga lat szeœædziesi¹tych. W 1961 r. wprowadzono studia podyplomowe w zakresie towaroznawstwa z uwzglêdnieniem przedmiotów ekonomicznych. W 1963 r. powo³ano jednoroczne podyplomowe studium ekonomiki i organizacji przedsiêbiorstw przemys³owych, przeznaczone dla pracowników administracji przemys³owej, a w 1967 r. utworzono dodatkowo podyplomowe studium gospodarki œrodkami produkcji. W miarê up³ywu lat proces ten nasila³ siê pod wp³ywem rozwoju ycia gospodarczego i koniecznoœci sta³ego podnoszenia kwalifikacji przez osoby pe³ni¹ce funkcje kierownicze. Studia podyplomowe organizowano równie w poszczególnych instytutach, wed³ug specjalnie opracowanych planów i programów. W roku akademickim 1973/1974 na wydzia³ach prowadzono 12 kierunków studiów podyplomowych. Specjalne miejsce zajmowa³o Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych (SDKK), powo³ane w paÿdzierniku 1973 r. jako wyodrêbniona jednostka naukowo- -dydaktyczna. Studium kszta³ci³o osoby zatrudnione na wy szych stanowiskach w przedsiêbiorstwach, instytucjach i organizacjach spo³eczno-politycznych. Na stanowisko Przewodnicz¹cego Rady Naukowo-Programowej zosta³ powo³any Prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, a Dyrektorem zosta³ Prof. Szczês³aw Laskowski. Od maja 1982 r. funkcjê Dyrektora SDKK pe³ni³ doc. Jan Knapik. W1989 r. w ramach SDKK utworzona zosta³a Szko³a Mened erów, która mia³a prowadziæ wydzielon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o charakterze us³ugowym w zakresie kszta³cenia kierowników ycia gospodarczego na zasadach pe³nej odp³atnoœci. Wczerwcu 1990 r. na postawie zarz¹dzenia Rektora zlikwidowano SDKK, a w to miejsce powo³ano w lipcu Krakowsk¹ Szko³ê Przedsiêbiorczoœci (KSP). Niezale nie od funkcjonowania KSP, studia podyplomowe prowadzi³y wydzia³y w ramach poszczególnych instytutów. N a podstawie zarz¹dzenia z dnia 28 czerwca 1991 r. ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej Prof. dr. hab. Jerzego Miku³owskiego Pomorskiego zosta³a rozwi¹zana KSP. W jej miejsce z dniem 1 lipca rozpoczê³a funkcjonowanie Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania. Na mocy kolejnego zarz¹dzenia Rektora z dnia 21 grudnia 1991 r. Szko³a uzyska³a status jednostki dydaktycznej wyodrêbnionej organizacyjnie i ekonomicznie. Jej podstawowym zadaniem by³o prowadzenie studiów podyplomowych w Akademii, co zosta³o potwierdzone zarz¹dzeniem Rektora z dnia 1 lutego 1996 r. Dyrektorem SPiZ zosta³ dr Zbigniew Paszek, adiunkt w Instytucie Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. Szko³a dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ rozpoczê³a w paÿdzierniku 1991 r. Od 2004 r. funkcjê Dyrektora Szko³y pe³ni dr Piotr Bu³a, adiunkt w Katedrze Zarz¹dzania Miêdzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

7 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie RO 5 Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Przedmiotem dzia³alnoœci Szko³y jest prowadzenie dzia³alnoœci dydaktycznej, obejmuj¹cej studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy d³ugo- i krótkoterminowe oraz dzia³alnoœci badawczej, konsultingowej i wydawniczej. Nad merytoryczn¹ ofert¹ proponowanych programów studiów Szko- ³y czuwa Rada Programowa, z³o ona z profesorów z poszczególnych rad wydzia³ów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od pocz¹tku swojego powstania Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie aktywnie uczestniczy³a w yciu zarówno swej macierzystej Uczelni jak i licznych szkó³ i instytucji zewnêtrznych. Staraj¹c siê towarzyszyæ przemianom spo³eczno-politycznym i gospodarczym zachodz¹cym w Polsce od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Szko³a zainaugurowa³a, 12 maja 1992 roku, spotkania w Klubie Dyskusyjnym FORUM. Stanowi³ on miejsce przeznaczone do wyra ania pogl¹dów, idei, prezentowania stanowisk ludzi nale- ¹cych do elit ycia gospodarczego i politycznego kraju. Od 1993 r. Szko³a prowadzi szerok¹ wspó³pracê z jednostkami samorz¹dów lokalnych, przedsiêbiorstwami, oœrodkami kultury, wy szymi i policealnymi szko³ami w kraju i zagranic¹. Równie szerokie s¹ kontakty Szko³y z uczelniami zagranicznymi, w tym m. in. z Stockholm University School of Business ze Szwecji, St. Gallen Business School ze Szwajcarii, Grand Valley State University ze Stanów Zjednoczonych oraz ESC Clermont- Ferrand Graduate School of Business. Przez pierwsze lata swojej dzia³alnoœci Szko³a oferowa³a kursy z zakresu marketingu, bankowoœci i rachunkowoœci. Z ka dym kolejnym rokiem oferta ulega³a modyfikacjom i wzbogacaniu z uwzglêdnieniem tendencji gospodarczych panuj¹cych w polskiej rzeczywistoœci. Dziœ Szko³a prezentuje szerok¹ gamê, ponad 50 kierunków studiów podyplomowych, studia mened erskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szko³a kszta³ci ponad 1700 osób rocznie. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiaj¹, i Szko³a zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniaj¹ siê one równie do wzrostu uznania na arenie miêdzynarodowej. Poza dzia³alnoœci¹ dydaktyczno-naukow¹ Szko³a prowadzi równie dzia³alnoœæ wydawnicz¹ dopasowan¹ do potrzeb realizowanych zadañ edukacyjno- -badawczych o ró nym charakterze. S¹ to prace o profilu informacyjnym oraz ksi¹ - kowym.

8 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 6 Struktura organizacyjna SPiZ RADA PROGRAMOWA Cia³em nadzorczo-doradczym Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie jest Rada Programowa, powo³ana przez Senat Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Do jej g³ównych zadañ nale y monitorowanie dzia³alnoœci Szko³y, merytoryczna ocena programów nauczania, kszta³towanie kierunków i profilu Szko³y oraz opiniowanie wyk³adowców. Przewodnicz¹cym Rady Programowej Szko³y jest Prof. AE dr hab. Czes³aw Mesjasz z Katedry Procesu Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. RADA PROGRAMOWA Prof. AE dr hab. Ryszard Borowiecki - Przewodnicz¹cy Prof. dr hab. Ignacy Duda Prof. dr hab. Roman Niestrój dr hab. Adam Peszko Prof. dr hab. Halina Piekarz Prof. dr hab. Józef Pociecha Prof. dr hab. Stanis³awa Surdykowska Prof. dr hab. Jan Szpak RADA PROGRAMOWA Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Przewodnicz¹cy Prof. AE dr hab. W³adys³aw Kêdzior Prof. dr hab. Stanis³aw Miklaszewski Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki Prof. dr hab. Leszek Rudnicki Prof. AE dr hab. Micha³ Gabriel WoŸniak RADA PROGRAMOWA Prof. AE dr hab. Czes³aw Mesjasz - Przewodnicz¹cy dr Andrzej Adamczyk Prof. AE dr hab. Janina Filek Prof. AE dr hab. W³adys³aw Kêdzior Prof. dr hab. Bronis³aw Micherda Prof. dr hab. Roman Niestrój Prof. dr hab. Wanda Su³kowska RADA PROGRAMOWA Prof. AE dr hab. Czeslaw Mesjasz - Przewodnicz¹cy dr hab. Andrzej Adamczyk Prof. AE dr hab. Janina Filek Prof. dr hab. W³adys³aw Kêdzior Prof. dr hab. Bronis³aw Micherda Prof. dr hab. Roman Niestrój Prof. dr hab. Wanda Su³kowska RADA PROGRAMOWA Prof. dr hab. Ignacy Duda - Przewodnicz¹cy Prof. AE dr hab. Zbigniew Dresler dr Danuta Krzywda Prof. dr hab. Roman Niestrój Prof. dr hab. Leszek Rudnicki Prof. dr hab. Micha³ Gabriel WoŸniak

9 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie Struktura organizacyjna SPiZ RO 7 PRACOWNICY Wlatach Dyrektorem Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie by³ dr Zbigniew Paszek. Obecnie funkcjê tê pe³ni dr Piotr Bu³a z Katedry Zarz¹dzania Miêdzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PEŁNOMOCNIK REKTORA DYREKTOR SZKOŁY dr Piotr Bu³a KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dr Tomasz Sapeta BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr in. El bieta Major - Starszy specjalista mgr Krystyna Flis - Specjalista mgr in. Wojciech S³omka - Starszy referent BIURO PROGRAMÓW MBA mgr Monika Bulsza - Koordynator Programu Executive MBA Anna Cybula-Wójcik - Koordynator Programu Executive MBA mgr Donata Adler - Koordynator Programu International MBA

10 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 8 KIEROWNICY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH K a dy kierunek studiów podyplomowych ma kierownika, który dba o prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego. Kierownicy opracowuj¹ harmonogramy zajêæ i w porozumieniu z wyk³adowcami przygotowuj¹ konspekty. Organizuj¹ obrony prac dyplomowych. Prowadz¹ równie zajêcia dydaktyczne. Staraj¹ siê, aby studia przebiega³y w mi³ej, przyjacielskiej atmosferze. Kierownicy studiów podyplomowych s¹ wybierani spoœród pracowników nauki, których zainteresowania s¹ zbie ne z kierunkiem studiów, jakim siê opiekuj¹. mgr Edyta Bieliñska-Dusza Katedra Analiz Strategicznych Zarz¹dzanie audytem wewnêtrznym w jednostkach finansów publicznych dr Beata Buchelt-Nawara Katedra Zarz¹dzania Personelem Zarzadzanie personelem dr Wojciech Dadak Katedra Prawa UJ Procedury prewencyjne w zwalczaniu przestêpczoœci dr Magdalena Do³hasz Katedra Marketingu Europejskie studia mened erskie, Marketing mgr Remigiusz Gawlik Katedra Zarz¹dzania Miêdzynarodowego Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem studia mened erskie dr Ireneusz Górowski Katedra Rachunkowoœci Rachunkowoœæ i finanse (dla pocz¹tkuj¹cych) mgr Konrad Grabiñski Katedra Rachunkowoœci Finansowej Rachunkowoœæ i finanse (dla pocz¹tkuj¹cych), Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) WSB w D¹browie Górniczej dr Andrzej Grz¹ka Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Zarz¹dzanie sfer¹ us³ug medycznych dr Jerzy Hejnar Katedra Rachunkowoœci Finansowej Rachunkowoœæ i finanse (dla pocz¹tkuj¹cych) mgr Dominika Kubacka Public Relations, Marketing mgr Piotr Litwa Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Controlling i finanse przedsiêbiorstw mgr Katarzyna ach Katedra Finansów Przedsiebiorstw Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych)

11 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie Struktura organizacyjna SPiZ RO 9 dr Marek Maciejewski Katedra Handlu Zagranicznego Handel miêdzynarodowy, Handel zagraniczny (program Akademia Handlu Zagranicznego) dr Tomasz Maœlanka Katedra Finansów Przedsiêbiorstw Zarzadzanie finansami firmy, Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) Stowarzyszenie Ksiêgowych Polskich w Czêstochowie mgr Anna MoŸdzierz Katedra Finansów Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) mgr Urban Pauli Katedra Zarz¹dzania Personelem Zarz¹dzanie personelem dr Bo ena Pera Katedra Handlu Zagranicznego Ekonomika i zarz¹dzanie firmami dr Jaros³aw Plichta Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) ZOD w Tarnowie mgr Andrzej P³onka Bankowoœæ mgr Ksymena Rosiek Katedra Polityki Przemys³owej i Ekologicznej Zarz¹dzanie audytem wewnêtrznym w organizacjach gospodarczych dr Joanna Rutkowska Katedra Finansów Przedsiêbiorstw Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) WSIiZ w Rzeszowie dr hab. W³adys³aw Szczepankiewicz Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Zintegorwane systemy logistyczne w firmie dr Katarzyna Szymczyk-Madej Katedra Rachunkowoœci Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) mgr Wojciech Szymla Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Controlling i finanse przedsiêbiorstw dr Krzysztof P. Wojdacki Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Handel i zarz¹dzanie sprzeda ¹ mgr Bart³omiej Wrona Katedra Rachunkowoœci Finansowej Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych), Rachunkowoœæ i finanse (dla zaawansowanych) Stowarzyszenie Ksiêgowych Polskich w Bielsku-Bia³ej mgr Ma³gorzata Ziêba Katedra Ekonomiki Nieruchomoœci i Procesu Inwestycyjnego Poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami dr Janusz arnowski Katedra Rynku Kapita³owego Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne dr Agnieszka bikowska Katedra Marketingu Public Relations

12 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 10 Historia SPiZ 1991/1992 r. Powstanie Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania, 1 paœdziernika 1991 r. odby³a siê pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego 1991/ /1993 r. Pocz¹tki gospodarki rynkowej oraz zmiana systemu w Polsce by³a przyczyn¹ gor¹cych debat kulturalno- -polityczno-naukowych. Aby umo liwiæ wymianê opinii na temat zdarzeñ w kraju utworzono klub dyskusyjny FORUM, w ramach, którego wypowiadali siê zaproszeni goœcie ludzie ze œwiata nauki, polityki, kultury i mediów. 1993/1994 r. Aby móc dzia³aæ i przyczyniaæ siê do rozwoju nie tylko uczelni wy szej Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szko³a rozpoczyna szerok¹ wspó³pracê z instytucjami zewnêtrznymi: jednostkami samorz¹dów lokalnych, przedsiêbiorstwami, oœrodkami kultury, szko³ami wy szymi i policealnymi. 1994/1995 r. Prowadzenie studiów podyplomowych jako formy specjalizacji okaza³o siê niewystarczaj¹ce dla szybko rozwijaj¹cej siê gospodarki polskiej. W zwi¹zku z tym ju w 1994 r. Szko³a podpisa³a umowê z Uniwersytetem Teesside z Wielkiej Brytanii o wprowadzeniu presti owych studiów dla kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstw i ciesz¹cych siê wielkim uznaniem Master of Business Administration. 1995/1996 r. Rynek pracy, który po zmianach systemowych sta³ siê bardzo ch³onny i czêsto wymaga³ przekwalifikowania pracowników stworzy³ mo liwoœæ powstania biura poœrednictwa pracy przy Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania, którego nadrzêdnym celem by- ³a pomoc w znalezieniu pracy wykszta³conym w Szkole studentom. 1996/1997 r. Piêæ lat dzia³alnoœci wymaga sprawdzenia wartoœci nauczania oraz sta³ego podnoszenia jakoœci oferowanych us³ug. Z tego te wzglêdu w Szkole przeprowadzono audyt przez Higher Education Quality Council, który Szko³a przesz³a z powodzeniem. 1997/1998 r. Rozmaitoœci dzia³añ i dzia³alnoœci, przedsiêwziêæ prowadzonych przez Szko³ê oraz inicjatyw przez ni¹ wspieranych zaowocowa³a wydawaniem gazetki Eksperyment, która poza wy ej wymienionymi, by³a platform¹ wolnego s³owa i myœli ludzi zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania. 1998/1999 r. Szybki rozwój polskiej gospodarki w drugiej po³owie lat 90-tych, przyczyni³ siê do nawi¹zywania szerokich kontaktów zewnêtrznych zarówno przez przedsiêbiorstwa jak i instytucje. Poza rynkiem europejskim, coraz wiêkszego znaczenia nabiera³ rynek wschodni. Id¹c tym nurtem Szko³a nawi¹za³a wspó³pracê z Lwowsk¹ Akademi¹ Handlow¹. 1999/2000 r. Szko³a rozpoczê³a realizacjê wspólnych programów z uczelniami o innych specjalizacjach: Politechnik¹ Krakowsk¹ uczelni¹ techniczn¹ oraz Akademi¹ Rolnicz¹ uczelni¹ specjalizuj¹c¹ siê w zakresie nauk przyrodniczych. Wydaje siê, e wiedza z zakresu zarz¹dzania jest baz¹ dla prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci, st¹d chêtnie jest nabywana przez specjalizuj¹cych siê na innych kierunkach. 2000/2001r. Jubileusz dziesiêciolecia Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania by³ najlepszym dowodem jej sprawnego i efektywnego funkcjonowania. Wiele dokonano, a jeszcze wiêcej pozosta³o w zamyœle do zrobienia

13 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie Historia SPiZ RO /2002 r. Kolejnym obszarem dzia³alnoœci Szko³y jest, poza wspólnie prowadzonymi studiami podyplomowymi z ró nymi instytucjami zewnêtrznymi, organizowanie konferencji miêdzynarodowych. I Miêdzynarodowy Kongres dotyczy³ audytu Kontrola i audyt wewnêtrzny u progu XXI wieku. Kongres by³ wspólnym przedsiêwziêciem Szko³y i Polskiego Instytutu Kontroli Wewnêtrznej SA w Warszawie. 2002/2003 r. Wspó³praca z instytucjami zewnêtrznymi nie ominê³a tak e najwy szych urzêdów pañstwowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Akademii Handlu Zagranicznego zdecydowa³o o dofinansowaniu jednego z kierunków Handlu Zagranicznego przedsiêbiorstwom wysy³aj¹cym swoich pracowników na studia podyplomowe. 2003/2004 r. Szko³a stajê siê iœcie miêdzynarodowa. Zapocz¹tkowano wspó³pracê z zagranicznymi uczelniami z Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Hiszpanii, zacieœniono istniej¹ce zwi¹zki z uniwersytetami innych pañstw. Wszystko, aby nasi s³uchacze mieli wiêcej mo liwoœci nie tylko w granicach Polski, ale tak e poza nimi. 2004/2005 r. Szko³a organizuje liczne projekty, maj¹ce na celu integracjê i aktywizacjê swoich s³uchaczy i absolwentów. Inicjatywy, zorganizowane specjalnie dla uczestników Programu MBA w SPiZ AE, to Ogólnopolski Kongres MBA, symulacyjno-decyzyjna gra mened erska TEES-6, spotkania goœcinne z przedstawicielami biznesu. Rodzi siê idea Klubu MBA. 2005/2006 r. Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania podpisa³a umowê o wspó³pracy z St. Gallen Business School, czo³ow¹ szko³¹ biznesu krêgu niemieckojêzycznego, w ramach organizacji wspólnego Programu MBA. European Multicultural Integrated Management Program, International MBA to oferta skierowana do mened erów pracuj¹cych w miêdzynarodowym œrodowisku. 2006/2007 r. Zostaje uruchomiona I edycja European Multicultural Integrated Management Program, International MBA. Programy MBA SPiZ AE w Krakowie wyró niono w ratingu opracowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Mened erskiej FORUM. Program Executive MBA znalaz³ siê w KLASIE MISTRZOWSKIEJ, natomiast Program International MBA zakwlifikowano do KLASY PROFESJONALNEJ. W ofercie Szko³y pojawiaj¹ sie kolejne nowoœci: Finanse i rachunkowoœæ miêdzynarodowa przygotowanie do egzaminów ACCA (typu MBA), Dziennikarstwo ekonomiczne, Psychologia w biznesie, Zarz¹dzanie projektami, Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ wed³ug MSR i MSSF. Rok 2006/2007 to rok o rekordowej rekrutacji. Naukê w SPiZ AE w Krakowie podjê³o ponad 1700 s³uchaczy.

14 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie WYKŁADOWCY 12 Zajêcia w Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomiczej w Krakowie prowadz¹ zarówno nauczyciele akademiccy jak i praktycy biznesu. Doskona³¹ podstawê merytoryczn¹ zapewniaj¹ przede wszystkim wyk³adowcy Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz instytucji wspó³pracuj¹cych. W tajniki realnych przedsiêwziêæ biznesowych wprowadzaj¹ natomiast eksperci z banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, urzêdów administracji centralnej (pañstwowej) i urzêdów administracji lokalnej (urzêdów celnych, agencji rozwoju, izb regionalnych, instytucji skarbowych) oraz innych instytucji z sektora jednostek finansów publicznych. Wyk³adowcy Szko³y s¹ regularnie oceniani za pomoc¹ anonimowych ankiet, dziêki czemu nasi s³uchacze maj¹ mo liwoœæ partycypacji w wyborze wyk³adowców czy kszta³towaniu oferty dydaktycznej. MEDAL SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W uznaniu za wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ogromne zaanga owanie Szko³a od 1992 r. przyznaje Medal Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krako- wie, zaprojektowany przez Janiego Konstantinovskiego Puntosa. T¹ presti ow¹ nagrod¹ dotychczas zostali uhonorowani najlepsi wyk³adowcy Szko³y. Prof. AE dr hab. Czes³aw Mesjasz Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania, Przewodnicz¹cy Rady Programowej SPiZ AE, Katedra Procesu Zarz¹dzania 2006 r. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Dziekan Wydzia³u Ekonomii i Stosunków Miêdzynarodowych, Kierownik Katedry Zarz¹dzania Personelem 2005 r. Prof. AE dr hab. Bogus³awa Gnela Prodziekan Wydzia³u Finansów, Kierownik Katedry Prawa 2004 r. dr Artur Ho³da adiunkt w Katedrze Rachunkowoœci 2002 r. dr Jerzy Skrzypek starszy wyk³adowca w Katedrze Ekonometrii 2001 r. Prof. AE dr hab. Marek Lisiñski Kierownik Katedry Analiz Strategicznych 2000 r. Prof. AE dr hab. Krzysztof Surówka Dziekan Wydzia³u Finansów Katedra Finansów 2000 r. Prof. dr hab. Roman Niestrój Kierownik Zak³adu Zarz¹dzania Marketingiem w Katedrze Marketingu 1999 r. mgr Krzysztof Biel by³y pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1998 r. dr Danuta Krzywda starszy wyk³adowca w Katedrze Rachunkowoœci Finansowej 1996 r. mgr Tomasz Jachna by³y pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1995 r. Prof. AE dr hab. Adam Sagan Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dzania, Kierownik Katedry Analizy Rynku i Badañ Marketingowych 1994 r. dr Klemens Budzowski by³y pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994 r. dr Jacek Bazarnik adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych 1994 r. Prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk Kierownik Katedry Bankowoœci 1993 r.

15 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie Partnerzy Szkoły WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA RO 13 STOCKHOLM UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS ZE SZWECJI Stockholm University School of Business to Szko³a Biznesu, która jest czêœci¹ najwiêkszego uniwersytetu w Szwecji Stockholm University. Zosta³a ona za³o ona w 1962 r. Szko³a mieœci siê w kompleksie Kräftriket, w jednym z odrestaurowanych budynków z 1912 r., nale ¹cym do kampusu Stockholm University. Szko³a zatrudnia ponad 200 wyk³adowców oraz kszta³ci ponad 4000 studentów. W ramach Szko³y funkcjonuje Stockholm International Business Institute (SIBI), który aktywnie wspó³pracuje z instytucjami publicznymi i biznesowymi, realizuje indywidualne projekty badawcze oraz kszta³ci profesjonalne kadry mened erów. Stockholm University School of Business jest jedn¹ z najlepszych szkó³ biznesowych w rejonie krajów skandynawskich. Posiada³a ciesz¹c¹ siê uznaniem i presti em akredytacjê EQUIS (European Quality Improvement System), przyznawan¹ przez EFMD (European Foundation for Management Development). Obecnie Szko³a kszta³ci mened erów i specjalistów ds. biznesu miêdzynarodowego. Stockholm University poœród 53 uniwersytetów szwedzkich plasuje siê na 6 miejscu (www. webometrics. info/top100_europe. asp). W rankingu 500 najlepszych uniwersytetów europejskich Uniwersytet ze Sztokholmu znajduje siê na 109 pozycji (www. webometrics. info/top500_europe. asp), natomiast wœród 3000 najlepszych uniwersytetów na œwiecie zajmuje 288 miejsce (www.webometrics.info/top3000.asp). (Stockholm University School of Business) (Stockholm International Business Institute SIBI) (Stockholm University) ST. GALLEN BUSINESS SCHOOL ZE SZWAJCARII St. Gallen Business School (SGBS) powsta³a w 1970 r. Uczelnia nale y do najwiêkszych i najbardziej renomowanych szkó³ mened erskich obszaru niemieckojêzycznego (Niemcy/Austria/Szwajcaria). SGBS jest czo³ow¹ szko³¹ zarz¹dzania w tzw. nowym St. Gallen Management Valley, gdzie zlokalizowanych jest ok. 150 firm konsultingowych, oferuj¹cych us³ugi z zakresu zarz¹dzania w otoczeniu globalnym. St. Gallen Business School swoj¹ s³awê zawdziêcza programowi, który zosta³ œciœle opracowany wed³ug wskazañ mened erów przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w programie. Dziêki temu Szko³a jest œciœle powi¹zana z praktyk¹ gospodarcz¹. SGBS jest uznan¹ instytucj¹ w regionie, zapewniaj¹c¹ us³ugi edukacyjne na poziomie dyplomowym i podyplomowym. Szko³a prowadzi intensywn¹ wspó³pracê z wieloma jednostkami edukacyjnymi zarówno w Europie jak i Ameryce Pó³nocnej. Do najbardziej popularnych nale ¹ tygodniowe intensywne kursy z zakresu ekonomii i zarz¹dzania, odbywaj¹ce siê m.in. w Londynie i Bostonie. ESC CLERMONT GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ESC Clermont Graduate School of Management jest jedn¹ z elitarnych francuskich Grandes Ecoles. Szko³a kszta³ci mened erów od ponad 85 lat. Wielu z 6500 absolwentów piastuje wysokie stanowiska w firmach we Francji oraz na ca³ym œwiecie. Sukces szko³y jest zwi¹zany z jej kultur¹ innowacyjn¹ i ci¹g³ym d¹ eniem do doskona³oœci. Clermont Graduate School of Management posiada akredytacjê AACSB International GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH Grand Valley State University zosta³ za³o ony w 1960 r. Pierwszy kurs ekonomii zainaugurowano w 1965 r. W roku 1970 rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ Szko³a Biznesu i Ekonomii, przekszta³cona póœniej w Seidman College of Business. Uniwersytet jest jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê uczelni publicznych w USA oraz jedn¹ z wiêkszych uczelni w stanie Michigan. Akademia Ekonomiczna w Krakowie ju od 30 lat wspó³pracuje z Grand Valley State University w zakresie wymiany pracowników i studentów. Obecnie wspó³pracê rozpoczynaj¹ jednostki zale ne obu uniwersytetów Seidman College of Business i Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania AE w Krakowie. Wspó³praca dotyczy studiów podyplomowych i MBA. Szko³a otrzyma³a presti ow¹ akredytacjê AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Tylko 455 instytucji na œwiecie mo e poszczyciæ siê tym wyró nieniem, które podkreœla najlepsz¹ jakoœæ nauczania. (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Wyk³adowcy Szko³y, poprzez swoje badania i nauczanie, staraj¹ siê zapewniæ studentom edukacjê mened ersk¹ adekwatn¹ do globalnego otoczenia biznesowego. Duch przedsiêbiorczoœci Szko³y zapewnia studentom œrodowisko nauczania, które daje mo liwoœæ na osi¹gniêcie sukcesu w yciu akademickim i zawodowym.

16 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 14 Współpraca krajowa Politechnika Krakowska Wy sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie Wy sza Szko³a Biznesu w D¹browie Górniczej Wy sza Szkola Handlowa im. Boles³awa Markowskiego w Kielcach Wydzia³ Zamiejscowy w Tarnobrzegu Ma³opolskie Stowarzyszenie Poœredników w Obrocie Nieruchomoœciami Krakowski Instytut Nieruchomoœci Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia³ w Krakowie Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Czêstochowie i Bielsku-Bia³ej BPP Professional Education TÜV NORD Harvard Business Review Polska Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 w Tarnowie (Klasa Mened erska) Korporacja Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie WSPÓ PRACA Z ZAMIEJSCOWYMI OŒRODKAMI DYDAKTYCZNYMI AE W KRAKOWIE ZOD AE w: Dêbicy, Nowym S¹czu, Nowym Targu, Radomiu, Tarnowie

17 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie Projekty SPiZ RO Projekty SPiZ 15 SPIZ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie wspiera i aktywnie anga uje siê w liczne projekty i inicjatywy studenckie. GRASZ O STA to najwiêkszy i najbardziej presti owy w Polsce konkurs dla studentów III, IV i V roku oraz absolwentów studiów wy szych do 30 roku ycia. Jego organizatorami s¹: firma PricewaterhouseCoopers oraz Gazeta Wyborcza. Wroku akademickim 2006/2007 Szko- ³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie ufundowa³a nagrody w XII edycji konkursu w postaci dwóch miejsc na wybranych kierunkach studiów podyplomowych. Przedstawiciel Szko³y corocznie uczestniczy w uroczystej gali wrêczenia nagród laureatom konkursu. TWOJA WIZJA ROZWOJU PRZEDSIÊBIOR- CZOŒCI konkurs organizuje Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club. SPiZ wspiera tê inicjatywê funduj¹c dla jego laureatów nagrodê studia podyplomowe na wybranym kierunku. Szko³a uczestniczy³a w konkursie w charakterze fundatora nagród ju w dwóch jego edycjach. KURS JÊZYKA JAPOÑSKIEGO DLA POCZ TKUJ CYCH jest odpowiedzi¹ na rosn¹ce zainteresowanie jêzykiem japoñskim wœród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Znajomoœæ tego jêzyka pozwala lepiej zrozumieæ kulturê Kraju Kwitn¹cej Wiœni, a w perspektywie kilku lat, mo e staæ siê równie narzêdziem, które pomo e znaleÿæ pracê w firmach z kapita³em japoñskim. Organizatorami kursu s¹: Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Azjatyckie Ko³o Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Poniewa kursy jêzyków obcych ukierunkowane na biznes realizowany w Azji Po³udniowo-Wschodniej ciesz¹ siê powodzeniem, Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie planuje od paÿdziernika 2007 r. organizacjê kursu jêzyka chiñskiego. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH realizowany cyklicznie przez Szko³ê Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Program polega na aktywnym uczestnictwie praktykanta w realizacji danego przedsiêwziêcia, nadzorowanego przez pracownika Szko³y. Praktyki te odbywaj¹ siê w ramach projektów: Ogólnopolski Kongres MBA, gra TEES-6. Studenci uczestnicz¹ równie w budowaniu strategii promocyjnej Szko³y i przygotowywaniu przedsiêwziêæ integracyjnych dla s³uchaczy studiów podyplomowych i MBA. SPIZ DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW MBA Szko³a organizuje liczne projekty, maj¹ce na celu integracjê i aktywizacjê swoich s³uchaczy i absolwentów. Inicjatywy organizowane specjalnie dla uczestników Programów MBA w Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania AE w Krakowie to: KONGRES MBA AUKCJA CHARYTATYWNA CZ OWIEK NIE JEST SAM GRA SYMULACYJNO-DECYZYJNA TEES-6 KLUB MBA (SPOTKANIA GOŒCINNE Z PRZEDSTAWICIELAMI BIZNESU) WYJAZDY SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

18 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 16 Kongres MBA Ogólnopolski Kongres MBA to przedsiêwziêcie skierowane do mened erów najwy szych szczebli s³uchaczy, absolwentów, kadry zarz¹dzaj¹cej i dydaktycznej poszczególnych Programów MBA w Polsce, a tak e do przysz³ych uczestników programów MBA. Jego myœl¹ wiod¹c¹ jest integracja szerokiego grona osób, których œcie ka rozwoju zawodowego ³¹czy siê ze studiami MBA. To równie mo - liwoœæ niecodziennego spotkania œwiata nauki i biznesu. Kongres MBA ma na celu budowê aktywnej platformy wspó³pracy, wymiany doœwiadczeñ, poszerzania wiedzy i horyzontów zarz¹dzania. Niezwykle wa ny jest równie aspekt merytoryczny spotkania, który realizowany jest poprzez odpowiedni dobór tematów poszczególnych paneli oraz zaproszenie wybitnych specjalistów zarówno na polu naukowym jak i biznesowym. Kongres ma ju trzyletni¹ tradycjê. Bie ¹ca edycja 2007, w dniach maja, skupiona by³a wokó³ tematyki leadership: Przewodziæ czy zarz¹dzaæ? dylematy wspó³czesnego biznesu. Co zrobiæ, aby wyzwoliæ w sobie lidera? Czy programy MBA kszta³c¹ przywódców? Jak komunikowaæ siê z partnerami z ró nych krêgów kulturowych? Te pytania na pewno nie pozosta³y bez odpowiedzi na III Ogólnopolskim Kongresie MBA. Po meandrach œwiata biznesu i nauki poprowadzili uczestników miêdzy innymi: niezale ni eksperci, specjaliœci z zarz¹dzania oraz przedstawiciele uczelni zagranicznych partnerzy programów MBA SPiZ AE w Krakowie. Prelegenci zaprezentowali najnowsze rozwi¹zania biznesowe w dziedzinie przywództwa, edukacji mened erskiej, project management, ró nic kulturowych w biznesie, sprzeda y, finansów, Sarbanes Oxley Act, strategii zarz¹dzania. W programie przewidziano tak e sesjê plenarn¹ na temat edukacji mened erskiej i znaczenia dyplomu MBA na rynku pracy, któr¹ poprowadzi³o Stowarzyszenie Edukacji Mened erskiej FORUM. Kongres by³ po³¹czony z Ogólnopolskim Zjazdem Dyrektorów Programów MBA. Niew¹tpliwie atrakcj¹ tegorocznej edycji Kongresu dla wszystkich zebranych goœci by³ Mixer Biznesowy panel interakcyjny dla uczestników, podzielony na pokoje wg poszczególnych bran. MBA Mixer umo liwi zebranym wzajemne prezentacje, wymianê doœwiadczeñ i kontaktów. Ospecyfice Kongresu MBA decyduje ³¹czenie wyst¹pieñ teoretyków i praktyków zajmuj¹cych siê t¹ sam¹ dziedzin¹, co pozwala na szersze spektrum spojrzenia i opinii. Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania AE w Krakowie d¹ y do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na sta³e wpisa³y siê w kalendarz ka dego mened era MBA. Siêgaj¹c wstecz warto przypomnieæ, e w roku 2005 I Kongres odby³ siê pod has³em Nowe trendy w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem we wspó³czesnym œwiecie, a kolejny MBA a wyzwania wspó³czesnego biznesu. Organizacja Kongresu to przyk³ad integracji dzia³añ nastawionych z jednej strony na edukacjê i integracjê œrodowiska MBA w Polsce, z drugiej na kreowanie i aktywne uczestnictwo w kszta³towaniu polskiej gospodarki, warunków funkcjonowania firm i rozwoju przedsiêbiorczoœci, wytyczanie trendów i dobrych praktyk w biznesie. Kontynuacj¹ tej idei jest dzia³aj¹cy przy Szkole Klub MBA, a w przysz³oœci Forum MBA lub ogólnopolski Klub MBA. Szko³a jest mecenasem mened erskich inicjatyw integracyjnych, których wachlarz mo liwoœci zapewne nie jest wyczerpany i zamkniêty. Chêtnie podejmiemy formy wspó³pracy o takiej specyfice. Informacje o Kongresie dostêpne s¹ na stronie internetowej: Kongresowi towarzysz¹ inne inicjatywy oko³oedukacyjne Szko³y: ogólnopolska gra mened erska TEES-6 oraz Aukcja Charytatywna Cz³owiek nie jest sam. Prof. dr hab. in. arch. Wiktor Zin podczas I Kongresu MBA, maj 2005 r.

19 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie Projekty SPiZ RO 17 OPINIE O KONGRESIE MBA DR PIOTR BU A DYREKTOR SZKO Y PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I ZARZ DZANIA AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE Pierwszy Ogólnopolski Kongres MBA odby³ siê w 2005 r. Myœl¹ przewodni¹ przedsiêwziêcia by³a integracja i wymiana doœwiadczeñ miêdzy mened erami MBA z ca- ³ej Polski. I w tym roku motto to pozosta³o aktualne. Organizuj¹c Kongres, staramy siê wraz z nim przekazaæ jak¹œ wartoœæ dodan¹. Du- ¹ wagê przyk³adamy do podtrzymywania wspó³pracy z naszymi absolwentami. Kongres ma byæ tak e platform¹ do wzajemnych kontaktów absolwentów Studiów MBA z ró - nych oœrodków. Zale y nam tak e na udziale najlepszych wyk³adowców z uczelni macierzystej oraz partnerów zagranicznych, gdy to oni kszta³tuj¹ jakoœæ kszta³cenia w Szkole. W II Kongresie MBA wziê³o udzia³ znacznie wiêcej uczestników ni w roku 2005, a liczba zg³oszeñ do udzia³u w tym przedsiêwziêciu znacznie przeros³a nasze wstêpne za- ³o enia to dowód, e zosta³ on zaakceptowany przez naszych absolwentów oraz œrodowisko biznesowe w ca³ej Polsce i z roku na rok zyskuje uznanie. Jednak ostateczn¹ ocenê Kongresu pozostawiamy s³uchaczom to ich opinie s¹ dla nas najwa niejsze. Zawsze dzia³amy w przekonaniu, e to sukces naszych studentów jest naszym sukcesem. TOMASZ KOSTUCH ABSOLWENT X EDYCJI EXECUTIVE MBA SPIZ AE W KRAKOWIE MARKETING MANAGER, DANFOSS SP. Z O. O. Rosn¹ce zainteresowanie kongresem wynika z potrzeby integracji œrodowiska zawodowego, którego domen¹ jest zarz¹dzanie biznesem na poziomie operacyjnym. W obecnej chwili w Polsce bardzo brakuje tego typu integracji, a przecie stanowimy bardzo liczn¹ grupê zawodow¹; dodatkowo ³¹czy nas chêæ dalszego rozwoju realizowana dziêki studiom MBA, ale równie póÿniej, dziêki seminariom i spotkaniom z osobami, które w zarz¹dzaniu osi¹gaj¹ sukcesy. ROBERT SO EK ABSOLWENT VII EDYCJI EXECUTIVE MBA SPIZ AE W KRAKOWIE DORADCA ZARZ DU, RUCH SA Obecnoœæ na Kongresie MBA traktujê w kategoriach wielop³aszczyznowych korzyœci. Korzyœci nie w powszechnym rozumieniu finansowym, lecz jako mo liwoœci poszerzenia wiedzy, wymiany doœwiadczeñ, spotkania z kolegami i kole ankami ze studiów, poznania nowych mened erów MBA. Kongres to bardzo potrzebne przedsiêwziêcie. Jestem przekonany, i za kilka lat stanie siê on presti ow¹ imprez¹. Zachêcam i przekonujê kolegów i kole anki do wziêcia w nim udzia³u w kolejnych latach. ADAM BABIARZ ABSOLWENT I EDYCJI EXECUTIVE MBA SPIZ AE W KRAKOWIE CENTRAL & EASTERN EUROPE SOURCING OPERATION, TEXTRON INC Udzia³ w II Kongresie MBA by³ dla mnie przede wszystkim doskona³¹ okazj¹ do spotkania z innymi absolwentami 1-szej edycji studiów. Z takim zamiarem przyjecha³em na Kongres. Koledzy z roku nie zawiedli, ale sam udzia³ w Kongresie przerós³ moje oczekiwania. Myœlê, e nie mo na przeceniæ wartoœci Kongresu w sensie kszta³towania sylwetki mened era-lidera, posiadaj¹cego szerok¹ wiedzê z dziedziny zarz¹dzania, umiej¹cego poruszaæ siê w wielowymiarowym i zmiennym œrodowisku biznesu i odpowiedzialnego za swoich pracowników i spo³ecznoœæ lokaln¹, w której funkcjonuje. Trudno jest wyobraziæ sobie kierowanie zespo³em pracowników lub firm¹ bez wiedzy na temat aktualnych zmian i trendów, wymiany doœwiadczeñ, nawi¹zywania kontaktów. Dziêki Kongresowi utwierdzi³em siê w przekonaniu, e Dochodowy musi odejœæ. Przekona³em siê te, e Chiñczyk nie taki straszny. Myœlê, e idea Kongresu bêdzie siê pomyœlnie rozwijaæ w nastêpnych latach. Nieobecni nie maj¹ racji! Prof. dr hab. Janusz Teczke - Prorektor ds. Badañ Naukowych i Wspó³pracy Miêdzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - podczas II Kongresu MBA, maj 2006 r.

20 Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie 18 OPINIE O KONGRESIE MBA RAFA ŒWIDER ABSOLWENT VIII EDYCJI EXECUTIVE MBA SPIZ AE W KRAKOWIE KIEROWNIK ZESPO U WDRO ENIOWEGO SAP S&D, KOMPANIA PIWOWARSKA Uwa am, e tego typu inicjatywa jest doskona³¹ okazj¹ rozwoju wiedzy, poszerzenia horyzontów, odnowienia kontaktów z przyjació³mi z czasów studiów, integracji teorii i praktyki, nawi¹zania wspó³pracy z nowymi, wartoœciowymi partnerami. Mo liwoœæ zapoznania siê z nowoczesnymi trendami rozwoju nauki i biznesu jest wprost nieoceniona przy budowaniu pozycji szko³y, firmy, czy nawet naszej w³asnej jako pracodawców i pracobiorców. Co wiêcej, taka kondensacja wiedzy w jednym czasie i miejscu mo e prowadziæ do budowania nowych teoretycznych œcie ek na polu praktyki biznesu. JAN WIENCEK ABSOLWENT VIII EDYCJI EXECUTIVE MBA SPIZ AE W KRAKOWIE W AŒCICIEL, BTH MISAT Pragnê podziêkowaæ Dyrektorowi Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania oraz ca³emu zespo³owi organizuj¹cemu II Kongres MBA za mo liwoœæ wziêcia w nim udzia³u. Przyznam, e nie bra³em udzia³u w I Kongresie, ale teraz ju wiem, e na III z pewnoœci¹ przyjadê. KRZYSZTOF PAWLAK PREZES KORPORACJI AKADEMII EKONOMICZ- NEJ W KRAKOWIE Efektywne zarz¹dzanie w dzisiejszym coraz bardziej skomplikowanym modelu biznesowym to przede wszystkim praktyczne i umiejêtne wykorzystanie teorii. Równie tworzenie spektakularnych teorii biznesowych nie jest mo liwe bez praktyki. Stosunek pomiêdzy nauk¹ a praktyk¹ biznesow¹ staje siê autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielaj¹c¹ je ró nice. II Kongres MBA Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania w Krakowie by³ w tym zakresie autentyczny i przede wszystkim, dlatego by³ dla mnie ciekawym i pouczaj¹cym prze yciem. MAREK RAJCA ABSOLWENT VIII EDYCJI MBA SPIZ AE W KRAKOWIE DYREKTOR GENERALNY, SILGAN WHITE CAP POLSKA SP. Z O. O. Zapowiada siê naprawdê wspania³a uczta wiedzy, gdzie wyk³adana problematyka zdrowej ekonomii, komunikacji, etyki w biznesie, kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwach, wartoœci kulturowych, przysporz¹ s³uchaczom (...) wiedzy, refleksji i ró nych spojrzeñ. Wygl¹da, e udaje siê Pañstwu dobrze budowaæ forum z³o one z grona profesorskiego z uczelni polskich i zagranicznych. Osoby te staraj¹ siê odpowiadaæ poprzez edukacjê w systemie MBA na wyzwania czasu przy rozpoznawaniu wa nych aspektów ycia gospodarczego. Kongres jest szczególn¹ okazja do wymiany wiedzy i doœwiadczeñ biznesowych z innymi mened erami MBA. Uczestnicy II Kongresu MBA, maj 2006 r.

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizowanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego projektem Z Gospodarki do Edukacji II w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

X edycja listopada 2017 Warszawa Hotel Sheraton

X edycja listopada 2017 Warszawa Hotel Sheraton KONGRES BANKOWOŒCI DETALICZNEJ to najwiêksze w Polsce cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowoœci detalicznej. Kongres Bankowoœci Detalicznej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. 27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium.

Oferta dydaktyczna.  27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium. STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ Oferta dydaktyczna Opis studium Studia podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Bran y Energetycznej przeznaczone s¹ dla osób

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

2016

2016 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i m³odych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwañ oraz aktywnego kszta³towania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

X edycja listopada 2017 Warszawa Hotel Sheraton

X edycja listopada 2017 Warszawa Hotel Sheraton KONGRES BANKOWOŒCI DETALICZNEJ to najwiêksze w Polsce cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowoœci detalicznej. Kongres Bankowoœci Detalicznej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Studia II stopnia (magisterskie) Niestacjonarne Wybór promotorów prac dyplomowych - magisterskich Rok akademicki 2015/2016 Promotorzy prac dyplomowych - magisterskich

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo