ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Raport z badań Opracowanie: dr Robert Furtak dr Marcin Lipowski Lublin 2012

2 Spis treści Wstęp... 3 Podsumowanie i wnioski... 7 Rozdział I. Analiza ilościowa i jakościowa lubelskich uczelni Konkurencyjność lubelskich uczelni na rynku edukacyjnym Analiza kierunków studiów lubelskich uczelni wyższych Zagraniczni studenci studiujący w Lublinie Studia podyplomowe i MBA oferowane przez lubelskie uczelnie Liczba słuchaczy studiów podyplomowych Studia podyplomowe oferowane w roku akademickim 2011/ Studia podyplomowe finansowane z EFS Studia MBA Kierunki studiów prowadzone w języku angielskim Kierunki zamówione przez MNiSzW Zajęcia z języków obcych i ICT Działania podejmowane przez uczelnie na rzecz ułatwienia studentom kontaktu z praktyką Rozdział II. Atrakcyjność kierunków studiów na lokalnym rynku pracy Rozdział III. Opinie komercyjnych studentów z zagranicy na temat Lublina i lubelskich uczelni Struktura próby badawczej (studenci komercyjni) Powody wyboru Lublina i uczelni z Lublina Sposób finansowania studiów w Lublinie Źródła informacji o Lublinie Problemy z adaptacją do życia w Lublinie Mocne i słabe strony miasta i uczelni Wsparcie ze strony miasta i uczelni Stopień zadowolenia ze studiów Relacje z polskimi i zagranicznymi studentami Opinie na temat możliwości pozostania w Lublinie i rozwoju kariery po studiach Wnioski i zalecenia (studenci komercyjni)

3 Rozdział IV. Oferta lubelskich uczelni w ramach programu Erasmus Rozdział V. Opinie stypendystów programu Erasmus na temat Lublina i lubelskich uczelni Struktura próby badawczej (studenci z programu Erasmus) Powody wyboru Polski, Lublina i uczelni z Lublina przez studentów z programu Erasmus Sposób finansowania studiów w Lublinie Problemy z adaptacją do życia w Lublinie Mocne i słabe strony miasta i uczelni Wsparcie ze strony miasta i uczelni Stopień zadowolenia ze studiów wśród studentów z programu Erasmus Relacje z polskimi i zagranicznymi studentami Opinie na temat możliwości pozostania w Lublinie i rozwoju kariery po studiach Wnioski i zalecenia (studenci z programu Erasmus) Spis tabel Spis rysunków Spis załączników Załączniki

4 Wstęp W ostatnich latach uczelnie wyższe działające w Polsce funkcjonowały w stosunkowo stabilnym, sprzyjającym otoczeniu realizując swoje podstawowe funkcje w obszarze dydaktyki i badań naukowych. Łączna liczba studentów w Polsce rosła rokrocznie do roku akademickiego 2005/2006 włącznie, kiedy osiągnęła poziom 1,954 mln osób, a następnie zaczęła powoli spadać do poziomu 1,841 mln w roku akademickim 2010/2011. W tym samym roku na 460 uczelni wyższych w Polsce 132 były uczelniami publicznymi, które kształciły ponad 68% ogółu studentów. Blisko jedna trzecia studiujących kształciła się w tym samym czasie na uczelniach prywatnych. Liczba prywatnych uczelni w ostatnich dziesięciu latach wzrosła trzykrotnie. Wiele nowo tworzonych szkół wyższych powstało poza tradycyjnymi ośrodkami akademickimi, ułatwiając w ten sposób dostęp do edukacji na poziomie wyższym ludziom w mniejszych miastach lub pochodzących z terenów wiejskich. Polityka państwa prowadzona w tym zakresie miała za zadanie ułatwić podjęcie nauki na poziomie wyższym poprzez lokalizację uczelni bliską miejsca zamieszkania, a tym samym miało to wpłynąć na niższy koszt studiowania. Dzięki temu powstało wiele szkół wyższych w mniejszych miastach, poza tradycyjnymi ośrodkami akademickimi. Lata 2010/2011 to również początek wdrażania reformy szkolnictwa wyższego z jej podstawowymi zmianami, w tym: tworzenie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących oraz większe niż dotychczas uzależnienie finansowania uczelni od jakości badań naukowych i jakości dydaktyki. Założeniem reformy jest również większa współpraca uczelni z gospodarką, od której uzależniona jest konkurencyjność tej ostatniej. Współpraca z praktyką ma transferować wiedzę badaczy do praktyki rynkowej. Uczelnie uzyskały również możliwość tworzenia autorskich kierunków studiów, dzięki czemu powinno nastąpić większe dostosowanie kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy. Następujące zmiany w otoczeniu rynkowym szkół wyższych wydają się kluczowe z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w nadchodzących latach drastycznie zacznie się zmniejszać liczba kandydatów na studia. Tym samym wzrośnie więc konkurencja między uczelniami o potencjalnych studentów Jednocześnie zmniejszy się zainteresowanie płatnymi studiami na uczelniach 3

5 niepublicznych. Szacunki wskazują, że liczba osób w wieku lata spadnie w okresie pomiędzy 2010 a 2020 rokiem o jedną trzecią. Dziś ta jedna trzecia to wszyscy studenci kształceni w szkołach niepublicznych. Te ostatnie domagają się więc coraz głośniej finansowania prowadzonych studiów stacjonarnych przez państwo na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w szkołach publicznych. Z drugiej strony rośnie zainteresowanie polskich uczelni pozyskiwaniem na studia zagranicznych studentów. Po drugie reforma szkolnictwa wyższego kładzie wyraźny nacisk wdrażanej reformy na jakość badań naukowych i współpracę z praktyką. Ma to zmniejszyć dominujący dziś w przychodach szkół wyższych udział finansowania pochodzący z dydaktyki. Silniejsze ośrodki będą, w perspektywie czasu, kumulowały środki na badania naukowe kosztem słabszych uczelni. Źródłem finansowania ma być także współpraca z biznesem, która z jednej strony ma zwiększyć otwartość uczelni na potrzeby przedsiębiorstw, z drugiej zaś być źródłem finansowania uczelni np. ze sprzedaży patentów. Badanie Analiza oferty lubelskich uczelni i możliwości jej dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy zostało zlecone przez Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. Zostało ono zrealizowane w okresie od grudnia 2011 r. do lutego 2012 r. Badanie polegało zarówno na analizie źródeł wtórnych (pochodzących z uczelni, urzędów statystycznych i innych źródeł), jak i pomiarze źródeł pierwotnych (o charakterze jakościowym badanie studentów z zagranicy). Do badania bezpośredniego studentów zagranicznych wykorzystano metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI), założoną odgórnie przez zleceniodawcę projektu. Pogłębiony wywiad indywidualny polega na rozmowie z respondentem na wskazany przez badacza temat. Zadaniem takiej rozmowy jest uzyskanie pogłębionych informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia celu badania. Rolą badacza jest zadawanie pytań i zgłębianie poruszanych zagadnień istnieje wtedy szansa poznania trudnych do pomiaru w inny sposób cech i postaw respondentów. Metoda ta jest metodą badań jakościowych daje pogłębione informacje na temat opinii, postaw i zachowań respondentów, ale nie pozwala uogólniać uzyskanych informacji na całą populację, z której została dobrana próba. W przypadku osób z zagranicy studiujących w Lublinie dobór tej metody był właściwym 4

6 podejściem, ponieważ zbierane informacje byłyby trudne lub niemożliwe do uzyskania przy pomocy metod badań ilościowych z użyciem standardowego narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza. W celu właściwego przeprowadzenia procesu badawczego przygotowano materiały dodatkowe dla osób prowadzących wywiady w postaci scenariusza przebiegu wywiadu (załącznik 1), materiałów pomocniczych używanych w trakcie wywiadu oraz instrukcji dla osób prowadzących badanie. Scenariusz wywiadu składał się z trzech części: wprowadzenia, części zasadniczej i zakończenia. Wprowadzenie zawierało wykaz informacji na temat badania, które należało przekazać respondentowi. We wprowadzeniu znalazło się również zalecenie, aby zadać kilka wstępnych pytań w celu zapoznania się z respondentem oraz stworzenia swobodnej atmosfery w trakcie badania. Część właściwa zawierała 24 pytania dotyczące problemów, które powinny być poruszone w czasie rozmowy z respondentem. W scenariuszu poinstruowano również, kiedy osoba prowadząca wywiad powinna wykorzystać materiały pomocnicze (np. karty ze skalami). Z kolei ostatnia część scenariusza, czyli zakończenie zawierała instrukcję na temat tego, jak uzyskać dodatkowe informacje na temat problemów związanych ze studiowaniem w Polsce, Lublinie i na określonej uczelni oraz jak zamknąć wywiad. W czasie wywiadu wykorzystano następujące materiały pomocnicze: krótki kwestionariusz metryczkowy wypełniany przez respondenta przed badaniem (załącznik 2) oraz karty z testami kończenia zdań i skalą pomiarową użytą do precyzyjnego określenia stopnia zadowolenia badanych za studiowania w Lublinie i na wybranej przez siebie uczelni. Test kończenia zdań to metoda projekcyjna pozwalająca wykryć postawy respondentów w stosunku do określonych zagadnień, których mogą sobie oni nie uświadamiać lub starać się je ukryć. Instrukcja dla osób przeprowadzających wywiady opisywała m.in. warunki, w jakich wywiad powinien być przeprowadzony, informowała o konieczności dopytywania i zadawania dodatkowych pytań respondentowi w celu uzyskania pogłębionych danych, zalecała nagrywanie wywiadu oraz sugerowała transkrypcję jego przebiegu w dniu przeprowadzenia. Wszystkie osoby prowadzące wywiady zostały przeszkolone w zakresie wykorzystywanej metody badawczej. 5

7 Łącznie przeprowadzonych zostało 101 wywiadów ze studentami zagranicznymi studiującymi w Lublinie. Zgodnie z założeniami projektu zbadano 51 osób studiujących na pełnych cyklach studiów ( studenci komercyjni) oraz 50 w ramach programu Erasmus. Wywiady ze studentami zagranicznymi przeprowadzili młodzi ludzie, którzy dzięki temu, że byli w wieku zbliżonym do badanych osób zapewnili większą swobodę gromadzenia danych oraz łatwiej potrafili przełamać różnice kulturowe w czasie kontaktu ze studentami niektórych narodowości. Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r. Metodą doboru próby był dobór kwotowy wg narodowości i uczelni wyższej. Poważnym utrudnieniem był termin, w którym badanie miało być przeprowadzone w tym czasie wypadały święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Ponadto duża część respondentów zaczęła przygotowywać się do zbliżającej się sesji. 6

8 Podsumowanie i wnioski Poniżej zaprezentowano syntetyczne zestawienie wyników przeprowadzonych badań: Rozdział I: Lubelskie uczelnie wyższe, zarówno pod względem liczby studentów, jak i pozycji w rankingach uczelni wyższych, należą do średnich w skali całego kraju. Największa lubelska uczelnia pod względem liczby studentów (UMCS) zajmuje 14 miejsce w Polsce, w rankingach uczelni najlepiej wypada UM, ale jest dopiero 21. Bardzo szybko dystans do lubelskich uczelni nadrabiają uczelnie z Rzeszowa, Kielc czy Białegostoku. Liczba studentów w Lublinie spadła w ostatnich czterech latach o 7,5%, tj. ok osób do osób. Spadek dotyczył studentów studiów niestacjonarnych (płatnych), których liczba zmniejszyła się o ponad 7 tys. osób do 28 tys. (aktualnie 34% ogółu studiujących). Uczelniami, które straciły największy odsetek studentów w ostatnich czterech latach są WSPA, UMCS, UP i KUL. W liczbach bezwzględnych najwięcej studentów stracił UMCS 4,3 tys. osób oraz KUL i WSPA obie uczelnie po ok. 1,7 tys. osób. Uczelniami zyskującymi słuchaczy są UM i WSEI obie po ok. 1,1 tys. osób. W przypadku UM za blisko połowę wzrostu odpowiadają studenci zagraniczni. Liczba osób studiujących w Lublinie będzie w najbliższych latach szybko spadać. W oparciu o dane demograficzne dotyczące spadku liczby ludności w województwie lubelskim można przewidywać, że do roku akad. 2019/2020 liczba studentów w Lublinie, w stosunku do aktualnej, zmniejszy się o ok. 29%, będzie to spadek o blisko 24 tys. studentów (do ok osób)! Spadek liczby studiujących w różnym stopniu dotknie poszczególne szkoły wyższe. Należy spodziewać się braku lub niewielkiego oddziaływania na UM, mniejszego wpływy na PL, a ponadprzeciętnego wpływu na liczbę studentów szkół niepublicznych, a spośród publicznych na UMCS i KUL. Najpopularniejszymi kierunkami studiów wybieranych przez studentów są dziś Administracja i Prawo. Oba te kierunki oraz Socjologia należą jednak 7

9 także do najszybciej tracących studentów. Na przeciwległym biegunie znajdują się kierunki Finanse i rachunkowość oraz Fizjoterapia, które najszybciej zyskują studentów w Lublinie. Obserwowanym zjawiskiem jest zmniejszenie udziału najpopularniejszych kierunków studiów w ogólnej liczbie studiujących. W najbliższych latach trend ten będzie narastał. Najbardziej aktywną uczelnią w uruchamianiu nowych kierunków studiów jest KUL, który uruchomił w ostatnich trzech latach 15 nowych kierunków studiów. Nowym kierunkiem studiów, który cieszy się największą popularnością jest Bezpieczeństwo wewnętrzne (uruchomione przez WSEI). W nowych kierunkach studiów uruchamianych przez uczelnie w ciągu ostatnich czterech lat z małymi wyjątkami brakuje innowacyjnych, specjalnych kierunków tworzonych na podstawie analizy oczekiwań pracodawców. Wiele z nich tworzy konkurencję wewnętrzną w stosunku do uczelni, które już prowadzą dany kierunek. Chodzi w nich bardziej o przyciągnięcie studentów, jak o perspektywę pracy przyjmowanych osób po studiach. Uczelnie Lubina nie proponują studentom części innowacyjnych kierunków oferowanych w innych uczelniach kraju, w tym zakresie lubelskie uczelnie są opóźnione we wprowadzaniu zmian do swojej oferty. Prawdopodobnie w ciągu ośmiu najbliższych lat zlikwidowana zostanie większość obecnych kierunków studiów niestacjonarnych oraz niektórych kierunków studiów stacjonarnych na części uczelni publicznych. Bardzo prawdopodobna jest likwidacja co najmniej jednej z objętych badaniem niepublicznych szkół wyższych w Lublinie. Studenci obcokrajowcy nie zrekompensują uczelniom wyższym spadku liczby polskich studentów, mogą jedynie zmniejszać negatywne skutki niżu demograficznego, aktualnie stanowią oni ok. 2% studentów lubelskich uczelni. Liczba studentów obcokrajowców w Lublinie wynosi aktualnie osób, a w ostatnich czterech latach rosła średnio o 19% rocznie, co przy utrzymaniu tego tempa oznacza ich podwojenie w przeciągu najbliższych czterech lat. Spośród studentów zagranicznych kształcących się w Lublinie, najwięcej, bo 57% (977 osób) studiuje na UM. Uczelnia ta ma także jeden z najwyższych 8

10 wskaźników umiędzynarodowienia studiów w Polsce. Łącznie na UM, UMCS i KUL kształci się blisko 90% ogółu obcokrajowców. Najbardziej popularnymi kierunkami studiów wśród obcokrajowców są kierunek Lekarski oraz Lekarsko- dentystyczny. Niedocenionym z perspektywami rozwoju Zarządzanie. Względnie słabo w pozyskiwaniu studentów zagranicznych radzą sobie PL, UP oraz WSEI. Najwięcej obcokrajowców lubelskich uczelni pochodzi z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Norwegii oraz Białorusi. W roku akad. 2010/11 w porównaniu z rokiem akad. 2008/09 liczba słuchaczy studiów podyplomowych w Lublinie wzrosła o 19,34%. Większość słuchaczy studiów podyplomowych z woj. lubelskiego uczęszczała na zajęcia w Lublinie. W roku akad. 2008/09 było to osób (3,49% ogółu słuchaczy w Polsce oraz 86,40% słuchaczy w woj. lubelskim), a w kolejnych latach odpowiednio: (4,78% i 83,51%) i (3,78% i 79,98%). Największy, bo ponad trzykrotny, wzrost liczby słuchaczy studiów podyplomowych (w porównaniu z rokiem poprzednim) odnotowano na WSEI (z 652 w roku akad. 2008/09 do osób w roku akad. 2009/10). Niestety w kolejnym roku akademickim liczba słuchaczy na tej uczelni spadła prawie o połowę. Duże wzrosty (a następnie spadki) liczby słuchaczy zaobserwowano również na WSPA (z 749 do w roku akad. 2009/10, tj. o 78,64%) oraz na KUL (o 76,76%, z do słuchaczy w roku akad. 2009/10). Jeżeli chodzi o liczbę kierunków studiów podyplomowych, to liderami są: UMCS (58 kierunków studiów podyplomowych), WSEI (50 kierunków) i WSPA (47 kierunków). Najmniej kierunków studiów podyplomowych oferują: Uniwersytet Medyczny (4 kierunki), Uniwersytet Przyrodniczy (17) oraz WSSP (19). Cudzoziemcy stanowią tylko ok. pół procenta ogółu słuchaczy studiów podyplomowych na lubelskich uczelniach, a ich udział w ogóle słuchaczy ma tendencję spadkową. W analizowanych latach około kilku- kilkunastu procent ogółu słuchaczy studiów podyplomowych na lubelskich uczelniach korzystało z dofinansowania z EFS. 9

11 Oferta studiów Master of Business Administration jest w Lublinie bardzo uboga. Studia takie prowadzą Politechnika Lubelska, Lubelska Szkoła Biznesu oraz WSPA ( studia podyplomowe na bazie MBA ). Tylko trzy z badanych lubelskich uczelni prowadzą studia w języku angielskim. Są to UMCS (aktualnie jeden kierunek), KUL (uruchomione dwa kierunki) oraz UM (trzy kierunki). W 2009 r. MNiSzW zamówiło sześć kierunków na Politechnice Lubelskiej i jeden na UMCS na łączną kwotę prawie 17 mln zł. W 2010 r. żadnej lubelskiej uczelni nie udało się zdobyć tego rodzaju dofinansowania. Natomiast w 2011 r. Ministerstwo zamówiło na UMCS kierunek Fizyka techniczna, a na WSEI Informatykę. W programach badanych uczelni znajdują się obligatoryjne zajęcia z języków obcych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Zdecydowanie najpopularniejszym językiem jest język angielski ponad 78% ogółu lubelskich studentów uczy się tego języka. Ponadto studenci wszystkich lubelskich uczelni mają możliwość nauki tego języka. Do popularnych języków można również zaliczyć jęz. niemiecki (7,6%) oraz rosyjski (6,4%). Najszerszą ofertę nauki języków mają UMCS i KUL, natomiast na WSNS dostępny jest tylko lektorat z jęz. angielskiego. Tylko nieliczne z badanych szkół wyższych oferują możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych z języków obcych. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie aktywności lubelskich uczelni w zakresie podejmowania działań mających na celu ułatwienie studentom dostępu do staży, praktyk, pracy wakacyjnej, wyjazdów na stypendia itp. Niektóre z badanych uczelni (a ściślej mówiąc wydziały na tych uczelniach) wykorzystują środki z UE w celu uatrakcyjnienia programu nauczania, w tym również ułatwienia studentom kontaktu z praktyką. Rozdział II: Według stanu na dzień r. największą liczbę bezrobotnych wśród absolwentów odnotowano w przypadku Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (1.071 osób ogółem, było to więcej niż w dniu 10

12 r. o 231 osób, tj. 27,5%), Uniwersytetu Przyrodniczego 498 osób (więcej niż w roku poprzednim o 99 osób, tj. o 24,8%) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 403 osoby (więcej niż w maju 2010 r. o 48 osób, tj. 13,5%). Największy odsetek bezrobotnych absolwentów w roku 2009/10 miał Uniwersytet Przyrodniczy (15,4%). Na kolejnych miejscach znalazły się następujące uczelnie: WSSP (12,5%), PL (11,4%) oraz UMCS (10,7%). Najmniejszy odsetek bezrobotnych absolwentów zanotowano na Uniwersytecie Medycznym (tylko 3,4%). Najwięcej bezrobotnych w 2011 r. było po kierunkach: Pedagogika (439 osób), Administracja (422), Rolnictwo (161) i Fizjoterapia (152). Jeżeli chodzi o odsetek bezrobotnych absolwentów w woj. lubelskim w ogólnej liczbie kończących dany kierunek, to w 2011 r. najwyższy wskaźnik odnotowano po następujących kierunkach: Informatyka i ekonometria (61,1%), Finanse i bankowość (51,3%), Malarstwo (36,4%), Archeologia (24,4%), Rolnictwo (20,7%). W przypadku niektórych kierunków w ogóle nie zanotowano bezrobotnych absolwentów. W 2011 r były to następujące kierunki: Kierunek lekarski, Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, Międzywydziałowe (międzykierunkowe) studia matematyczno- przyrodnicze, Farmacja, Kierunek lekarsko- dentystyczny, Lotnictwo i kosmonautyka oraz Muzykologia. Rozdział III: W przypadku studentów komercyjnych powody wyboru Polski i Lublina jako miejsca na podjęcie studiów różnią się w zależności od kraju pochodzenia studenta. I tak dla osób z krajów byłego Związku Radzieckiego (np. Ukraina, Litwa, Białoruś) do najważniejszych powodów wyboru Lublina/uczelni z Lublina należą: korzystna lokalizacja, bliskość miejsca zamieszkania, położenie Lublina w Unii Europejskiej, posiadanie polskich korzeni, stosunkowo niski koszt życia i studiowania w Lublinie (w porównaniu z innymi miastami Polski i innymi krajami). Natomiast dla dużej liczby studentów z USA, Europy Zachodniej i Azji głównym motywem przyjazdu do Polski i Lublina były 11

13 względy finansowe. Do innych przyczyn przyjazdu do Lublina można zaliczyć: rekomendację innych osób lub organizacji (agencji pośrednictwa, innych uczelni), ciekawość, chęć poznania egzotycznego miejsca, łatwość dostania się na studia. Zarówno w przypadku studentów pochodzących z Europy Wschodniej, jak i osób z innych regionów świata podstawowym źródłem finansowania studiów w Lublinie jest pomoc rodziny. Znaczna część respondentów przed przyjazdem do Polski nie miała zbyt głębokiej wiedzy o Lublinie. Parę osób wręcz nic nie wiedziało na temat tego miasta. Stosunkowo duża liczba badanych zdobyła informacje o Lublinie od znajomych lub członków rodziny. Dla wielu osób ważnym źródłem informacji na temat Lublina był Internet. Dosyć często wiarygodnym dla respondentów źródłem informacji o Lublinie i o lubelskiej ofercie edukacyjnej były ich macierzyste szkoły lub uczelnie oraz firmy rekrutacyjne. Podstawowym problemem związanym z adaptacją do życia w Lublinie była bariera językowa. Niektórzy nie potrafią się przystosować do lokalnego jedzenia, pewnym problemem jest również niesprzyjająca pogoda. Najważniejsze zdaniem respondentów wady studiowania w Lublinie to: wspomniane powyżej problemy z komunikacją w jęz. angielskim, słabe skomunikowanie Lublina z innymi miastami Polski oraz innymi krajami, negatywne nastawienie niektórych mieszkańców Lublina do obcokrajowców, agresja pijanych młodych ludzi, ograniczona dostępność i niski standard akademików, biblioteki ubogie w publikacje w obcych językach, brak prawdziwego kampusu i rozproszenie terytorialne budynków uczelni, słaba infrastruktura i ubogie wyposażenie uczelni, studiowanie na mało znanej uczelni, źle funkcjonująca komunikacja miejska, uliczne korki, zły stan infrastruktury drogowej, brzydota wielu miejsc/osiedli w Lublinie, niezbyt dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa, uboga oferta gastronomiczna, brak zajęć z Polakami lub osobami z innych krajów, brak zróżnicowanych ofert kulturalno- rozrywkowych (szczególnie w jęz. angielskim). 12

14 Zalety studiowania w Lublinie to: niskie lub bardzo niskie koszty studiów i życia w Lublinie, studia w UE (dla osób z Europy Wschodniej), mili i pomocni mieszkańcy, relatywnie wysoki poziom nauczania, łatwość dostania się na studia, możliwość studiowania z ludźmi z innych krajów, stosunek wykładowców do studentów. Wielu studentów z krajów zachodnich i Azji ma bardzo ograniczone relacje z polskimi studentami. Przede wszystkim wynika to z istnienia bariery językowej, ale także różnic kulturowych i mentalnościowych, jak również w przypadku Uniwersytetu Medycznego z oddzielnej ścieżki studiów tylko dla studentów z innych krajów. Pomimo tego, że respondenci w trakcie wywiadów skarżyli się na liczne niedogodności związane ze studiowaniem na danej uczelni w Lublinie, ich ogólny poziom zadowolenia ze studiowania na uczelni jest wysoki. Tylko pięciu respondentów twierdziło, że jest ani niezadowolonych, ani zadowolonych ze studiowania na uczelni w Lublinie. Jeszcze bardziej optymistyczne wyniki odnotowano w przypadku oceny poziomu ogólnego zadowolenia ze studiowania w Lublinie. W tym przypadku tylko jedna osoba stwierdziła, że jest ani niezadowolona, ani zadowolona. Dwudziestu siedmiu respondentów to osoby raczej zadowolone, a dwudziestu trzech bardzo zadowolone ze studiowania w Lublinie. Duża liczba studentów z krajów dawnego bloku komunistycznego (głównie Ukraińcy i Białorusini) twierdzi, że chciałaby pozostać w Polsce. Niestety znaczna część z nich zamierza raczej opuścić Lublin i przenieść się do innego miasta. Jeżeli chodzi o studentów z krajów zachodnich i Azji, to prawie żaden z nich nie zadeklarował chęci pozostania po skończeniu studiów w Polsce. Rozdział IV: W roku akad. 2009/10 z programu Erasmus skorzystało ogółem 377 studentów lubelskich uczelni. Najbardziej aktywni, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, byli studenci UMCS oraz KUL (w ramach programu Erasmus za granicę wyjechało odpowiednio 173 i 120 osób). Najmniej osób wyjechało z UP, WSEI, WSSP i WSPA (odpowiednio 8, 7, 4 i 3). 13

15 Wśród lubelskich studentów największą popularnością, jeżeli chodzi o wyjazdy w ramach programu Erasmus, cieszyły się następujące kraje: Hiszpania (61 osób skorzystało z wyjazdu do tego kraju), Czechy (35), Niemcy (30) i Belgia (27). Do najmniej popularnych krajów należą: Szwecja (4 wyjazdy), Irlandia (2), Islandia (2), Malta (2), Austria (1), Łotwa (1), Cypr (0), Lichtenstein (0), Luksemburg (0) i Rumunia (0). Rozdział V: Jako powód wyboru Polski jako miejsca studiowania pojawiają się podobne wypowiedzi wśród wszystkich respondentów z programu Erasmus najczęściej wymieniane są: zmiana kultury, odmienność Polski od innych rozwiniętych krajów UE, egzotyka, niskie koszty utrzymania w Polsce, polecenia osób znajomych. Wybór Lublina determinowany jest współpracą macierzystej uczelni z konkretną szkołą wyższą właśnie w tym mieście lub brakiem możliwości wyboru innego miasta w Polsce. W tym wypadku Lublin jest często alternatywą niepożądaną, a wybraną z powodu braku możliwości studiowania w innych, bardziej preferowanych miastach Polski. Lublin rzadziej jest świadomym wyborem miejsca studiowania, jeśli już to najczęściej z powodu polecenia przez osoby studiujące wcześniej w tym mieście w ramach programu Erasmus. Podstawowym źródłem informacji o Lublinie przed przyjazdem do Polski są: Internet oraz inne osoby, które były wcześniej w Lublinie. Zagraniczni studenci czytają komentarze na forach internetowych zamieszczane przez wcześniejszych studentów programu Erasmus, przeglądają portale internetowe dla studentów tego programu, poszukują informacji poprzez wyszukiwarki internetowe lub w Wikipedii, na stronach internetowe uczelni, na którą się wyjeżdżają. Poszukiwanie informacji nie dotyczy tylko treści, ale bardzo często również obrazów, zdjęć miejsc w których będzie się studiowało. Głównym źródłem finansowania studiów w Lublinie badanych respondentów są stypendia. Dla 36% badanych stypendium pokrywa od 90 do 100% kosztów studiów za granicą. Kolejnym źródłem finansowania studiów przez badanych 14

16 jest pomoc rodziny. Studenci Erasmusa deklarują, że rodzina pokrywa 30% kosztów studiów w Polsce. Problemami związanymi z adaptacją do życia w Lublinie były najczęściej: bariera językowa, przejawy zachowań rasistowskich, problemy kulturowe, problemy z jedzeniem, problemy z niższą jakością życia. Spośród wymienionych najbardziej niepokojące są wskazania zachowań agresywnych, w szczególności deklarowane przez osoby narodowości tureckiej. Dotyczą one zachowań nietrzeźwych młodych osób w stosunku do obcokrajowców. Może to tworzyć pewien negatywny, niebezpieczny stereotyp miasta, pomimo że w zdecydowanej większości wypowiedzi badane osoby wskazywały na przyjacielskość, otwartość i chęć niesienia pomocy przez mieszkańców. Pierwsze wrażenia po przyjeździe do Lublina były często negatywne. Dotyczyły one: uciążliwości podróży (PKP, PKS, BUS), wyglądu starych, szarych budynków, pogody (niesprzyjająca zimowa aura), brzydkiego, brudnego otoczenia dworca PKS. Po pierwszych negatywnych skojarzeniach związanych z miastem wiele osób wskazuje, że później ich odbiór tego miejsca bardzo się zmienił na korzyść w stosunku do pierwszego spostrzeżenia. Do najważniejszych zalet studiowania zdaniem respondentów należą: ludzie, życie studenckie i rozrywka. Ludzie - to zwykli mieszkańcy miasta, którzy są mili, uczynni, pomocni. Ludzie to także inni studenci oraz dostrzegana przez badanych atmosfera związana z dużą liczbą młodych ludzi w mieście. Część z badanych zaskakuje to, że rozrywka jest względnie tania w Lublinie w stosunku do ich macierzystego kraju. Wady studiowania w Lublinie to przede wszystkim: pogoda, zły stan chodników i ulic, zbyt mało wydarzeń kulturalnych w języku angielskim, pijani ludzie, zachowania rasistowskie, brudno na ulicach, zbyt słabe oświetlenie ulic, brzydka, smutna architektura, zbyt mało interesujących miejsc do zobaczenia w mieście, niewystarczająca nocna komunikacja miejska, niebezpieczna jazda polskich kierowców, zbyt mało terenów zielonych, parków, brak poczucia bezpieczeństwa w nocy, brak lotniska. W teście kończenia zdań badani najczęściej deklarują, że w Lublinie najbardziej nie lubią: widoku pijanych, agresywnych ludzi oraz rasizmu. Wiele osób było 15

17 zaczepianych lub było świadkami bójek w klubach lub ich okolicy, co dla większości z nich było przerażające. W takich sytuacjach nie było też nigdy w pobliżu policji. W wypowiedzi badanych pojawił się problem braku jednej strony internetowej, na której można by było znaleźć wszystkie informacje na temat imprez odbywających się w Lublinie, co byłoby ważne dla zagranicznych studentów. Wśród wad studiowania na uczelni wyższej, którą wybrali zagraniczni studenci wymieniali: mało zajęć [rzadziej dużo zajęć], w których uczestniczą studenci, brak kontaktu z polskimi studentami, zły stosunek profesorów do studentów, brak studentów innych narodowości poza Hiszpanami i Turkami, brak znajomości angielskiego wśród wykładowców, zła metodyka nauczania języka polskiego, nauka przedmiotów w języku polskim, którego student nie zna, niski poziom nauczania uczelni, problemy z ułożeniem planu zajęć, mało kreatywny sposób prowadzenia zajęć, biurokracja w administracji uczelni, zaniedbana infrastruktura. Zagraniczni studenci programu Erasmus w zdecydowanej większości są raczej zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze studiowania na uczelni, którą wybrali. Taki poziom zadowolenia wskazuje 75% badanych osób. Najwyżej oceniają swoją uczelnię studenci KUL, znacznie gorzej studenci UMCS, najgorzej oceniają swoją uczelnię studenci UP. Z badań wynika wiele wniosków i zaleceń praktycznych. Poniżej zaprezentowano syntetyczne zalecenia dla Urzędu Miasta Lublin, lubelskich uczelni wyższych w zakresie działań zmierzających do przeciwdziałania odpływowi studentów: Uczelnie wyższe muszą kłaść większy nacisk na innowacyjność prowadzonych kierunków studiów, powinny one analizować oczekiwania pracodawców i przyszłych studentów, zestawiać te analizy z panującymi trendami w otoczeniu rynkowym w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb istniejącego/przewidywanego rynku pracy. Dopiero od niedawna uczelnie odczuwają skutki niżu demograficznego. Z roku na rok sytuacja będzie się 16

18 jednak pogarszać. Z dzisiejszego podejścia produktowego, szkoły wyższe muszą przejść do kształcenia pod katem potrzeb rynku i pracodawców. Konieczna wydaje się głębsza współpraca szkół wyższych, niezbędne jest tworzenie silniejszych uczelni akademickich, pogłębianie specjalizacji dziedzinowej, wzmacnianie potencjału naukowego, a nie konkurowanie uruchamianiem takich samych kierunków studiów na różnych uczelniach. Zmniejszenie liczby studentów może prowadzić do konieczności likwidacji niektórych kierunków studiów, a nawet wydziałów. Konkurencja na rynku edukacyjnym wykracza poza Lublin, Polskę i Europę. Poważną kwestią do rozważenia może być połączenie uczelni Lublin nie ma dziś wiodącej uczelni o silnej pozycji w skali całego kraju. Bez tych działań sytuacja może być jeszcze gorsza słabe uczelnie będą dodatkowo tracić studentów na rzecz wiodących ośrodków naukowych w kraju. Jedyną drogą poprawy konkurencyjności szkół niepublicznych jest budowanie uczelni o wyjątkowym, prestiżowym, specjalistycznym charakterze. Miasto powinno wspierać uczelnie zachęcając do silniejszej współpracy, dostarczając obiektywne wyniki badań pracodawców i rynku edukacyjnego, wspierając pozyskiwanie zagranicznych studentów. Rozwój miasta, zdobycie inwestorów, zwiększenie liczby miejsc pracy te działania są również ważnym sposobem przyciągania studentów. Młodzi ludzie wybierają uczelnie także pod kątem możliwości znalezienia pracy w mieście, w którym studiują. Studentom zagranicznym najbardziej przeszkadzają w Lublinie: bariera językowa oraz brak poczucia bezpieczeństwa, w szczególności w godzinach nocnych, w okolicach klubów studenckich. Konieczne jest zintensyfikowanie działań Policji. Niezbędne jest umieszczanie w przestrzeni publicznej i w środkach komunikacji miejskiej większej liczby informacji po angielsku. Studenci z zagranicy powinni mieć możliwość skorzystania z kursu nauki podstaw jęz. polskiego (chodzi o umożliwienie im porozumienia się np. w sklepie, w autobusie). Warto poszerzyć ofertę kulturalną o atrakcje, z których mogliby korzystać osoby nie znające jęz. polskiego. 17

19 Uczelnie muszą zwracać większą uwagę na integrację studentów z zagranicy z Polakami. Obcokrajowców razi również przestarzała infrastruktura (nawet w samym centrum Lubina) oraz zaniedbana znaczna część miasta (np. okolice dworca PKS). W miarę możliwości należy ubogacać treść portalu tak aby kandydaci na studia z zagranicy oraz aktualni studenci- obcokrajowcy mogli znaleźć na nim jak najwięcej, nawet bardzo szczegółowych informacji o Lublinie oraz o życiu i studiach w tym mieście. Dlatego warto zwiększyć środki na jego finansowanie (część z nich powinna pochodzić z budżetów lubelskich uczelni). 18

20 Rozdział I. Analiza ilościowa i jakościowa lubelskich uczelni 1.1. Konkurencyjność lubelskich uczelni na rynku edukacyjnym Liczba studentów studiujących na polskich uczelniach od kilku lat systematycznie się zmniejsza. Najwięcej osób studiowało w roku akademickim 2005/2006 ogółem osoby. 1 Liczba studentów w Polsce w latach 2008/ /2011 zmniejszyła się o ok. 4,5% (tj. o 86,5 tys. osób), osiągając 1,841 mln studiujących osób w roku 2010/ Spadek liczby studentów w Polsce związany jest z kilkoma czynnikami. Po pierwsze na rynek dociera niż demograficzny powodujący zmniejszenie się liczby młodzieży w wieku, w którym podejmuje się studia wyższe. 3 Po wtóre studia wyższe przestają powoli być receptą na rozwiązanie problemu bezrobocia w trakcie wchodzenia na rynek pracy. Wreszcie wygasa odsetek osób kształcących się w późniejszym wieku, uzupełniających wykształcenie trudne do zdobycia w czasie, gdy studia wyższe były bardziej elitarne. Warto dodatkowo zauważyć, że współczynnik skolaryzacji netto po okresie szybkiego wzrostu od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 41%. 4 Co oznacza, że odsetek osób studiujących w wieku, w którym podejmuje się studia pozostaje na tym samym poziomie. Każda z tych tendencji rynkowych będzie się nasilać w najbliższych latach. Wskazuje to przewidywany dalszy głębszy spadek liczby studiujących w skali całego kraju, a także w Lublinie. Lublin jako ośrodek akademicki w Polsce pod względem liczby studentów znajduje się na szóstym miejscu w Polsce, wyraźnie odstając od czterech największych miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania, a będąc porównywalnym z Łodzią, Gdańskiem oraz Katowicami. 5 Aktualnie w Lublinie 1 Raport GUS Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Warszawa 2011, [dostęp ]. 2 Tamże. 3 Dane publikacji Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. pokazują systematyczny spadek liczby osób w wieku 19 lat do roku 2023, odsetek jedenastolatków w stosunku do 19- latków na koniec grudnia 2011 r. wynosił w skali kraju 74,5%, a w województwie lubelskim ok. 71%. Spadek ten wynosi w ciągu najbliższych ośmiu lat ok. 25% w skali całego kraju, a jest nieco większy w województwie lubelskim (29%), co jest determinowane m.in. spadkiem dzietności ludności na terenach wiejskich, odpływem netto mieszkańców województwa lubelskiego w ramach migracji wewnętrznej, [dostęp: ]. 4 Raport GUS Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Warszawa 2011, wyd. cyt., [dostęp ]. 5 Tamże. 19

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA W mijającej dekadzie w Polsce najwięcej osób studiowało na kierunkach humanistycznospołecznych 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Gdańsku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Gdańsku Materiał na konferencję prasową w dniu 26 października 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Gdańsku Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Notatka na temat szkół wyższych w Polsce 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 201 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH Analiza dotychczasowej sytuacji i prognoza liczby studentów uczelni publicznych i niepublicznych w latach 1999-2030 W latach 1999 2009 liczba absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2017

Losy absolwentów 2017 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 07 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA. Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

EFEKTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA. Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego EFEKTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan wystąpienia 1. Cele badania i metoda 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Rekrutacyjna Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

Ankieta Rekrutacyjna Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Ankieta Rekrutacyjna 2015 Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Opis badania Ankieta internetowa realizowana za pomocą aplikacji Ankieter 2. Czas realizacji badania lipiec wrzesień 2015.

Bardziej szczegółowo

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce 2014 Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce Od 2011 roku Urząd Statystyczny w Krakowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie publikują analizy dotyczące tendencji i kierunków

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW w roku akademickim 2015/2016 Dział Jakości i Akredytacji 25.05.2017 r. RAPORT http://www.ur.edu.pl/ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/badanie-jakosci

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2012 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU Nasza szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania oraz absolwenci są przygotowani

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA Urszula Sztanderska Uwagi wstępne Silne zmiany liczby dzieci i młodzieży powodem konieczności ś i znacznych zmian w szkolnictwie Zmiany demograficzne nie są jednokierunkowe,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska? Waldemar Siwiński Fundacja Edukacyjna Perspektywy Studenci na świecie 172,9 mln 4,1 mln studentów obcokrajowców 177 mln studentów ogółem w tym 2,3% obcokrajowców

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca MINISTERSTWO ZDROWIA Biuro Prasy i Promocji Warszawa, 2014-06-26 MZ-BP-P-0620-9591-2/PK/14 Portal Porozumienie 1 Czerwca Szanowny Panie Redaktorze, Kształcenia przeddyplomowe na kierunkach lekarskim i

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2012 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Numer identyfikacyjny - REGON 00000195600000

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. SZKOLNICTWO WYŻSZE W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Lublin, maj 2016 r Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 Liczba studentów w szkołach wyższych mających

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym?

Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym? Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym? Tadeusz Pomianek Finansowanie i partnerstwo publicznoprywatne w systemie szkolnictwa wyższego Rzeszów, 20 kwietnia 2012 roku Liczba studentów w uczelniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl SZKOLNICTWO WYŻSZE

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Numer identyfikacyjny - REGON 00000195600000

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach wyższych. według stanu w dniu 30 XI 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Numer identyfikacyjny - REGON 00000195600000

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 2014/2015

ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 2014/2015 Dział Jakości i Akredytacji ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT 04/05 Raport zbiorczy Spis treści Wprowadzenie... Zbiorcze zestawienie wyników oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo