WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS ) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: Warszawa, ul. Chełmyska 180. Zmiana adresu siedziby Spółki nastpiła z dniem 1 sierpnia 2005 r. Zmian wpisano do KRS w dniu 5 sierpnia 2005 r. ). W dniu 8 maja 2001 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym - Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS ( obecnie XII Wydział Gospodarczy KRS ), pod numerem Wczeniejsza rejestracja - Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB ). Podstawowym przedmiotem działalnoci Emitenta, wg Polskiej Klasyfikacji Działalnoci jest: - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ( PKD Z ). Brana wg klasyfikacji GPW w Warszawie - budownictwo. Podstawowym przedmiotem działalnoci Grupy Kapitałowej jest budowa zakładów i obiektów przemysłowych, wykonawstwo robót montaowych, modernizacyjnych i remontowych w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i komunalnych oraz wytwarzanie konstrukcji stalowych, instalacji, rurocigów. Główne produkty oferowane przez Emitenta i jego Grup Kapitałow to: - konstrukcje stalowe kratowe i powłokowe, - zbiorniki i kominy stalowe, - elementy rurocigów w pełnym asortymencie, wymienionym w Katalogu Elementów Rurocigowych ( łuki, zwki, trójniki, zawieszenia, kołnierze ). Podstawowe usługi oferowane przez Emitenta i jego Grup Kapitałow to: - monta kotłów parowych i wodnych, - monta turbin parowych, gazowych i generatorów energetycznych, - monta rurocigów nisko i wysokoprnych, - monta konstrukcji stalowych, kominów i kanałów spalin, - monta pomp, sprarek, wentylatorów i młynów, - monta kompletnych obiektów i linii produkcyjnych ( papiernie, celulozownie, huty, tlenownie, browary, cementownie i inne ), - monta instalacji ochrony rodowiska ( filtry pyłowe, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin i inne ), - diagnostyka urzdze pracujcych pod działaniem cinienia i temperatury ( rurocigi, wymienniki ciepła, zbiorniki i inne ). 2) Czas trwania Emitenta oraz jednostek Grupy Kapitałowej nie jest oznaczony. 3) Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Porównywalne skonsolidowane dane finansowe obejmuj okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. 4) Do dnia 7 marca 2005 r. Zarzd Spółki działał jednoosobowo. Funkcj Prezesa Zarzdu Dyrektora Naczelnego pełnił Pan Wiesław Róacki. W dniu 7 marca 2005 r., w zwizku ze złoon przez niego rezygnacj z pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu, Rada Nadzorcza odwołała go z funkcji Prezesa Zarzdu ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła, i poczwszy od dnia 7 marca 2005 r. do koca obecnej, pitej kadencji Zarzdu, Zarzd Spółki bdzie składał si z czterech osób, a nastpnie powołała w jego skład n/w osoby: 1. Alberto Ribolla - Prezesa Zarzdu, 2. Janusza Zawad - Wiceprezesa Zarzdu, 3. Giovanni Bugini - Wiceprezesa Zarzdu, 4. Marka Parkota - Wiceprezesa Zarzdu.

2 W dniu 14 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza odwołała, w zwizku z rezygnacj z dalszego pełnienia powierzonej funkcji, Pana Alberto Ribolla z funkcji Prezesa Zarzdu i powołała na Prezesa Zarzdu Pana Włodzimierza Dyrk. Nastpnie Rada Nadzorcza ustaliła, i z dniem 14 kwietnia 2005 r., na okres do koca obecnej, pitej kadencji Zarzdu, Zarzd Spółki bdzie składał si z piciu osób, w tym Prezesa Zarzdu i czterech Członków Zarzdu - Wiceprezesów i powołała w skład Zarzdu Spółki Wiceprezesa Zarzdu w osobie Pana Przemysława Milczarka. W okresie od dnia 14 kwietnia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r. Zarzd Spółki działał w nastpujcym składzie: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Janusz Zawada - Wiceprezes Zarzdu, 3. Giovanni Bugini - Wiceprezes Zarzdu, 4. Marek Parkot - Wiceprezes Zarzdu, 5. Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarzdu. W dniu 29 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, i Zarzd ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. bdzie składał si z trzech osób, w tym: Prezesa Zarzdu i dwóch Członków Zarzdu Wiceprezesów, a nastpnie odwołała z funkcji Członków Zarzdu Wiceprezesów, Panów: Giovanni Bugini i Janusza Zawad. W okresie od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 11 sierpnia 2005 r. Zarzd Spółki działał w składzie: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Przemysława Milczarek - Wiceprezes Zarzdu, 3. Marek Parkot - Wiceprezes Zarzdu, W dniu 11 sierpnia 2005 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarzdu Spółki Wiceprezesa Zarzdu, Pana Marka Parkota. W okresie od dnia 11 sierpnia 2005 r. do dnia 2 lutego 2006 r. Zarzd działał w składzie dwuosobowym: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarzdu. W dniu 2 lutego 2006 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarzdu Spółki Pana Mirosława Białogłowskiego. Na dzie sporzdzenia raportu Zarzd Spółki działał w nastpujcym składzie: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarzdu, 3. Mirosław Białogłowski - Członek Zarzdu. ( Zgodnie ze zmianami w treci Statutu Spółki, dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2005 r., Zarzd Spółki składa si z dwóch do piciu członków, powoływanych przez Rad Nadzorcz, która powołuje ze składu Zarzdu Prezesa Zarzdu ). W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza działała w składzie: 1. Jerzy Klasicki - Przewodniczcy, 2. Marek Mroczkowski - Zastpca Przewodniczcego, 3. Artur Gabor - Sekretarz, 4. Bruno Bassani - Członek, 5. Janusz Krakowiak - Członek. W dniu 29 czerwca 2005 r., w zwizku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło, i Rada Nadzorcza kolejnej, szóstej kadencji, bdzie liczyła piciu członków. Jednoczenie, w zwizku z zamiarem powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dwóch osób, wobec których na ich uczestnictwo w Radzie Nadzorczej wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ZWZA postanowiło, i w przypadku powołania dwóch osób w skład Rady Nadzorczej pod warunkiem zawieszajcym uzyskania zgody Prezesa UOKiK na ich powołanie w skład Rady Nadzorczej, liczb członków Rady Nadzorczej ustala si na siedem osób ( w tym zakresie ulega 2

3 uchyleniu poprzednia uchwała ). Nastpnie ZWZA wybrało do składu Rady Nadzorczej, szóstej kadencji, nastpujce osoby: 1. Janusza Koczyka, 2. Waldemara Wasiluka, 3. Artura Gabora, 4. Bruno Bassani, 5. Janusza Zawad oraz pod warunkiem zawieszajcym wydania przez Prezesa UOKiK zgody na pełnienie funkcji w Radzie: 1. Alberto Riboll, 2. Ottavio Saporiti. Rada Nadzorcza w powyszym składzie ukonstytuowała si nastpujco: 1. Janusz Koczyk - Przewodniczcy, 2. Artur Gabor - Zastpca Przewodniczcego, 3. Waldemar Wasiluk - Sekretarz, 4. Bruno Bassani - Członek, 5. Janusz Zawada - Członek. W dniu 20 stycznia 2006 r. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzj o wyraeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegajcej na objciu funkcji członków Rady Nadzorczej przez panów: Alberto Riboll i Ottavio Saporiti. W zwizku z tym uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 29 czerwca 2005 r., uległa uchyleniu, za w ycie weszła uchwała ustalajca liczb członków Rady Nadzorczej na siedem osób. Wobec powyszego od dnia 20 stycznia 2006 r. Rada Nadzorcza Spółki działa w składzie: 1 Janusz Koczyk - Przewodniczcy, 2. Artur Gabor - Zastpca Przewodniczcego, 3. Waldemar Wasiluk - Sekretarz, 4. Bruno Bassani - Członek, 5. Janusz Zawada - Członek, 6. Alberto Ribolla - Członek, 7. Ottavio Saporiti - Członek. 5) W skład przedsibiorstwa Emitenta jak równie jednostek Grupy Kapitałowej nie wchodz wewntrzne jednostki organizacyjne, sporzdzajce samodzielnie sprawozdania finansowe. Wobec powyszego prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe nie zawieraj danych łcznych. 6) W okresie, za jaki sporzdzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie nastpiło połczenie spółek. 7) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Emitenta i jednostki Grupy Kapitałowej w dajcej si przewidzie przyszłoci. Na dzie sporzdzenia raportu nie istniej okolicznoci, wskazujce na zagroenie kontynuowania działalnoci. 8) Struktur organizacyjn grupy jednostek powizanych Emitenta, wg stanu na dzie 31 grudnia 2005 r., w formie graficznej, przedstawia poniszy rysunek 3

4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY JEDNOSTEK POW IZANYCH w g stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. ENERGOM ONTA-PÓŁNOC Spółka Akcyjna PLN 32,82% 75,00% 99,95% 99,30% 100,00% 100,00% 49,06% Intercło Energomonta- Północ S.A PLN Energom onta-północ Bełchatów Sp. z o.o PLN Energom onta-północ Sp. z o.o PLN 0,05% Energom onta- Nieruchomoci Sp. z o.o PLN Energom onta- Magyarorszag Sp. z o.o PLN Energom onta-północ G dynia Sp. z o.o PLN 99,99% 24,95% 0,70% 49,00% Energop Sp. z o.o PLN Energom onta-północ- Technika Spaw alnicza i Laboratorium Sp. z o.o PLN Z-Energo Sp. z o.o PLN Energom onta-północ Dw igi Sp. z o.o PLN 100,00% 63,67% ZRE Lublin S.A PLN Rodzaj powiza w Grupie Kapitałowej: jednostka dominujca: "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" S.A. jednostki zalene: 1. Energomonta-Północ" Sp. z o.o., 2. Energop" Sp. z o.o., 3. Energomonta-Magyarorszag" Sp. z o.o., 4. Energomonta-Północ-Technika Spawalnicza i Laboratorium" Sp. z o.o., 5. Energomonta-Północ-Gdynia" Sp. z o.o., 6. Energomonta-Północ-Dwigi" Sp. z o.o., 7. Energomonta-Nieruchomoci" Sp. z o.o. 8. Intercło-Energomonta-Północ" S.A. jednostki zalene porednio: 1. ZRE Lublin S.A. jednostki stowarzyszone: 1. Z-Energo" Sp. z o.o., 2. Energomonta-Północ-Bełchatów" Sp. z o.o., jednostki w likwidacji i upadłoci ( nie ujte w strukturze graficznej ): 1. Energomonta-Północ-Warszawa" Sp. z o.o. w likwidacji, 2. Energomonta-Północ-Kozienice" Sp. z o.o. w likwidacji, 3. Energomonta-Północ-Sochaczew" Sp. z o.o. w upadłoci, 4. Energomonta-Północ-Stal" Sp. z o.o. w upadłoci. 9) Wykaz jednostek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej: a) objtych konsolidacj: 1. ENERGOMONTA-PÓŁNOC" S.A. z siedzib w Warszawie ( jednostka dominujca ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem

5 2. Energomonta-Północ-Bełchatów" Sp. z o.o. z siedzib w Rogowcu k/bełchatowa ( jednostka stowarzyszona, konsolidowana metod praw własnoci ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecia, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Roboty budowlano-montaowe, 2. Produkcja konstrukcji stalowych, 3. Działalno handlowa. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 32,82% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 49,42% 3. Energomonta-Północ" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Roboty budowlano-montaowe, 2. Produkcja konstrukcji stalowych, 3. Działalno handlowa. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99,95% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 99,95% 4. Energop" Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Produkcja rurocigów i konstrukcji stalowych, 2. Usługi budowlano-montaowe. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 75,00% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 75,00% - udział poredni: 24,95% 5. Energomonta-Nieruchomoci" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Obsługa nieruchomoci na własny rachunek, 2. Wynajem nieruchomoci na własny rachunek, 3. Obsługa nieruchomoci wiadczona na zlecenie. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100,00% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 100,00% 6. Energomonta-Północ-Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. ( spółka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Instalowanie, naprawa, konserwacja maszyn i urzdze, 2. Prace badawczo-rozwojowe. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99,30% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 99,30% - udział poredni: 0,70% 7. Energomonta-Północ-Gdynia" Sp. z o.o. z siedzib w Gdyni ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy w Gdasku, XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem

6 - przedmiot działalnoci: 1. Roboty budowlano-montaowe, 2. Produkcja konstrukcji stalowych, 3. Działalno handlowa. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99,99% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 99,99% 8. Energomonta-Północ-Dwigi" Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Instalowanie, naprawa, konserwacja maszyn i urzdze, 2. Wynajem sprztu budowlanego. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100,00% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 100,00% 9. Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. ( jednostka zalena porednio ) - rejestracja: Sd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Produkcja konstrukcji stalowych i urzdze energetycznych, 2. Usługi, handel, transport. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: - - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: - - udział poredni: 63,67% Emitent posiada udziały porednio przez spółk zalen pod firm Energomonta-Północ Sp. z o.o., która korzystajc ze zwolnienia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowoci nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. b) nieobjtych konsolidacj: Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zmianami ), wyłczono z konsolidacji ponisze jednostki, których dane finansowe s nieistotne dla realizacji obowizku, okrelonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy: 1. Energomonta-Magyarorszag" Sp. z o.o. z siedzib w Budapeszcie ( dane w tys. zł ) stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa Intercło-Energomonta-Północ" S.A. z siedzib w Sochaczewie stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa

7 Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 3 i art. 63a znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pón. zmianami ), wyłczono z konsolidacji ponisze jednostki, w stosunku do których wystpuj ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli, które wyłczaj swobodne dysponowanie ich aktywami, w tym wypracowanym przez te jednostki zyskiem netto, lub które wyłczaj sprawowanie kontroli nad organami kierujcymi tymi jednostkami. 1. Z- Energo" Sp. z o.o. z siedzib w Budapeszcie stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa ( Emitent nie otrzymał sprawozdania finansowego za rok 2005 ) Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pón. zmianami ), wyłczono z konsolidacji ponisze jednostki, w stosunku do których wystpuj ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli, które wyłczaj swobodne dysponowanie ich aktywami, w tym wypracowanym przez te jednostki zyskiem netto, lub które wyłczaj sprawowanie kontroli nad organami kierujcymi tymi jednostkami, a które zostały postawione w stan likwidacji lub upadłoci i zaprzestały prowadzenia działalnoci gospodarczej. 1. "Energomonta-Północ-Warszawa" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzib w Warszawie stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa Energomonta-Północ-Kozienice" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzib w wierach Górnych stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa Energomonta-Północ-Stal" Sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Warszawie Syndyk masy upadłociowej odmówił dostarczenia sprawozdania finansowego. 4. Energomonta-Północ-Sochaczew" Sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Sochaczewie Syndyk masy upadłociowej odmówił dostarczenia sprawozdania finansowego. c) Udział jednostek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej w kapitałach innych podmiotów, wchodzcych w jej skład: 1. Energomonta-Północ" Sp. z o.o. posiada: - 24,95% kapitału zakładowego spółki Energop" Sp. z o.o., - 63,67% kapitału zakładowego ZRE Lublin S.A. 7

8 2. Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. posiada: - 0,05% kapitału zakładowego spółki Energomonta-Północ Sp. z o.o., - 0,70% kapitału zakładowego Energomonta-Północ-Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. 3. Energomonta-Magyarorszag Sp. z o.o. posiada: - 49,00% kapitału zakładowego Z-Energo Sp. z o.o. 10) W okresie porównywalnym tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., ze wzgldu na obroty nieistotne dla wyników Grupy Kapitałowej, konsolidacj nie objto spółek: - EnergoMann-Engineering Sp. z o.o. ( obecnie Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. ) - ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o. Z uwagi na wzrost wielkoci obrotów i osignite wyniki finansowe, które stały si istotnymi dla Grupy Kapitałowej, w okresie, za który prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, do grupy spółek konsolidowanych włczono: Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. W dniu 9 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EnergoMann-Engineering Sp. z o.o. dokonało podwyszenia kapitału zakładowego spółki i jednoczenie dokonało zmiany firmy, pod któr prowadzona jest działalno. Nowa firma spółki brzmi Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. Przedmiotowe zmiany zostały zarejestrowane w dniu 21 wrzenia 2005 r. przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS. Nastpnie dokonano konsolidacji spółek deweloperskich i prowadzcych działalno, zwizan z obsług nieruchomoci. Konsolidacj objto nastpujce spółki: - Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o., jako spółk przejmujc, - Energomonta-Północ-Nieruchomoci Sp. z o.o., jako spółk przejmowan, - ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o., jako spółk przejmowan. W dniu 29 grudnia 2005 r. Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połczenie, poprzez przeniesienie całego majtku spółek przejmowanych na spółk przejmujc, bez podwyszania kapitału zakładowego spółki przejmujcej i bez zmiany umowy spółki. Jednoczenie, z dniem zarejestrowania połczenia, podmioty przejmowane tj. Energomonta-Północ- Nieruchomoci Sp. z o.o. i ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o. zostały wykrelone z rejestru przedsibiorców KRS. 11) W celu zapewnienia porównywalnoci danych, skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu. ZGODNO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z MSSF Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Porównywalne skonsolidowane dane finansowe obejmuj okres od dnia 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. Zgodnie z wymogiem MSSF 1 Grupa Kapitałowa przygotowała sprawozdania finansowe według MSSF tak, jakby stosowała MSSF po raz pierwszy. Grupa Kapitałowa nie sporzdzała sprawozda finansowych według MSSF za rok Skonsolidowane sprawozdania finansowe opublikowane za lata poprzednie były sporzdzane zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci oraz wydanymi na jej podstawie rozporzdzeniami. Grupa Kapitałowa zastosowała MSSF 1 na dzie 1 stycznia 2004 roku jak przewidziano w standardzie. Uzgodnienie kapitałów własnych, wyniku finansowego oraz wartoci aktywów ogółem wynikajcych z uprzednio opublikowanych skonsolidowanych sprawozda finansowych oraz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiaj ponisze noty. 8

9 Grupa Kapitałowa stosuje nadrzdne zasady wyceny, oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjtkiem wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomoci inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały według wartoci godziwej. Zgodnie z MSSF 1 skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w taki sposób, jak gdyby Grupa Kapitałowa zawsze stosowała MSSF zgodnie z konwencj kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku - rodków trwałych - inwestycji - instrumentów finansowych poprzez wyznaczenie wartoci godziwej tych aktywów na dzie przejcia na stosowanie MSR. Zmiany zasad rachunkowoci stosowane s retrospektywnie, dlatego dane porównawcze zostały przekształcone, a kwoty dotyczce okresów poprzednich, rozliczone w korespondencji z bilansem otwarcia oraz rachunkiem zysków i strat z lat ubiegłych najwczeniejszego z prezentowanych okresów, jako nie podzielony wynik z lat poprzednich. - Korekta aportu wniesionego w 2003 roku przez ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. do Energomonta- Północ-Gdynia Sp. z o.o. ( uznano, e aport został wniesiony wg wartoci godziwej i naley wycofa korekty konsolidacyjne dokonywane w roku 2004 w celu doprowadzenie ich wartoci w sprawozdaniu skonsolidowanym do wartoci ksigowej u spółki wnoszcej aport ). - Korekta amortyzacji 2004 roku z tytułu cofnicia korekty wniesionego aportu do Energomonta-Północ- Gdynia Sp. z o.o. kwota ,88 zł. - Przyjto, e kapitały ( fundusze ) z aktualizacji wyceny powstały zgodnie z obowizujcymi w latach ubiegłych przepisami prawa nie powstał w wyniku aktualizacji wyceny zgodnej z MSR/MSSF, dlatego został zaprezentowany analogicznie jak w roku 2005 jako element niepodzielonego wyniku lat ubiegłych. - Przyjto, e wynik wyceny kontraktów wg MSSF prezentowany przez niektóre spółki Grupy Kapitałowej w Rozliczeniach Midzyokresowych Kosztów powinien by prezentowany, jak w jednostce dominujcej analogicznie jak w roku w nalenociach i zobowizaniach, w zwizku z czym dokonano odpowiednich przemieszcze prezentacyjnych. - Korekta wyniku z lat ubiegłych dotyczca wartoci przeszacowanych rodków trwałych wg MSSF w Spółce zalenej ZRE Lublin S.A. na dzie przejcia na MSSF dotyczy w czci udziałowców mniejszociowych. W zwizku z powyszym dokonano korekty niepodzielonego wyniku o kwot ,62 zł, stanowic udział akcjonariuszy mniejszociowych w dokonanej korekcie, o któr zwikszono kapitał mniejszoci na dzie przejcia na MSSF. Korekty dokonane w sprawozdaniach finansowych w zwizku z przejciem na MSR / MSSF na dzie bilansowy 31 grudnia 2004 r. zwizane s równie ze skorygowaniem błdów lat ubiegłych z nastpujcych tytułów: - ujcia rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz rezerwy urlopowej - w sprawozdaniach finansowych na w/w dni bilansowe nie były tworzone przez niektóre spółki Grupy Kapitałowej rezerwy na wiadczenia pracownicze, - wyceny kontraktów budowlano-montaowych zgodnie z MSR 11 w sprawozdaniach finansowych na w/w dni bilansowe nie dokonywano wyceny tych kontraktów metod stopnia zaawansowania zgodnie z ustaw o rachunkowoci, - wyceny długoterminowych nalenoci i zobowiza z tytułu zatrzymanych kaucji w skorygowanej cenie nabycia w sprawozdaniach finansowych na w/w dni bilansowe zostały one wycenione w kwocie wymagajcej/wymaganej zapłaty, - naliczenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od w/w korekt. 9

10 12) W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanych danych porównywalnych dokonano nastpujcych korekt, wynikajcych z przyjcia do stosowania przez Spółki MSR. Uzgodnienie sumy bilansowej na dzie r. TYTUŁ KOREKTY PZR MSR Zmiana nalene przychody z wyceny kontraktów usługowych korekta półproduktów i produkcji w toku dot. wycenianych kontraktów nalenoci krótkoterminowe , , ,52 zapasy , , ,99 korekta rozlicze midzyokresowych z tyt. produkcji w toku czynne RMK , , ,18 wyceny rodków trwałych w wartoci godziwej ustalonej na dzie przejcia na MSSF zmiana kwalifikacji nalenoci krótkich na długie Zmiana kwalifikacji uytkowanej nieruchomoci - do nieruchomoci inwestycyjnych ustalenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt rzeczowe aktywa trwałe nalenoci długoterminowe nieruchomoci inwestycyjne aktywa z tyt. odroczonego podatku , , , , , , , , , , , ,89 SUMA BILANSOWA , , ,53 zmiana wysokoci kapitałów własnych w wyniku wprowadzonych korekt kapitał własny jednostki dominujcej , , ,46 udział mniejszoci w wycenie rzeczowych aktywów trwałych kapitał mniejszoci , , ,62 korekta zobowiza długoterminowych z tyt. dyskonta korekta zobowiza krótkich z tyt. wyceny kontraktów zobowizania długoterminowe zobowizania krótkoterminowe , , , , , ,02 korekta rozlicze midzyokresowych bierne RMK , , ,39 zmiana pozostałych rezerw rezerwa na przyszłe wiadczenie pracownicze pozostałe rezerwy krótkoterminowe rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne , , , , , ,89 ustalenie rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt rezerwa z tyt. odroczonego podatku , , ,15 SUMA BILANSOWA na r , , ,53 10

11 UzUzgodnienie kapitału własnego na r. TYTUŁ KOREKTY Kapitał własny j. dominujcej wg PZR ,71 Kapitał mniejszoci ,62 Razem kapitały PZR ,33 wycena rzeczowego majtku trwałego i inwestycji w nieruchomoci ,60 ustalenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt ,89 korekta długoterminowych nalenoci ,69 wycena krótkoterminowych nalenoci z tyt. wyceny kontraktów ,52 korekta krótkoterminowych zobowiza z tyt. wyceny kontraktów wycena długoterminowych zobowiza z tyt. układu i zatrzymanych kaucji w wartoci biecej korekta rozlicze midzyokresowych biernych z tytułu prawa wieczystego uytkowania gruntów, oraz mara na kontraktach nie zakoczonych , , ,39 korekta rozlicze midzyokresowych z tyt. produkcji w toku ,18 korekta wartoci zapasów ,99 rezerwa na przyszłe wiadczenia pracownicze ,89 utworzenie pozostałych rezerw ,03 ustalenie rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt ,15 Razem korekta kapitałów ,46 Kapitał mniejszociowy po korektach ,24 Kapitał własny jednostki dominujcej ,55 Kapitał własny wg MSR r ,79 Uzgodnienie wyniku finansowego na dzie r. TYTUŁ KOREKTY wynik finansowy wg PSR ,86 korekta przychodów ze sprzeday produktów po wycenie nie zakoczonych na dzie bilansowy umów o budow po wycenie kontraktów budowlanych ,60 korekta wyniku na sprzeday materiałów po ich ,90 przeszacowaniu do wartoci godziwej korekta wyniku na sprzeday rodków trwałych po wycenie do wartoci godziwej ,61 dyskonto zobowiza i nalenoci długoterminowych z tytułu układu i kaucji ,80 korekta wyniku finansowego o wiadczenia pracownicze w koszty ogólnego zarzdu ,91 rezerwa na podatek dochodowy z tyt. korekt 695,64 korekta amortyzacji majtku wniesionego aportem ( dotyczy korekty aportu wniesionego do spółki Energomonta-Północ- Gdynia Sp. z o.o ,88 Wynik finansowy wg MSR na r ,40 11

12 Uzgodnienie kapitału własnego na r. TYTUŁ KOREKTY Kapitał własny wg PZR ,56 Kapitał mniejszociowy ,50 Razem kapitały PZR ,06 wyceny rodków trwałych w wartoci godziwej ustalonej na dzie przejcia na MSSF ,74 utworzenie rezerw na wiadczenia emerytalne ,10 utworzenie rezerw na urlopy ,79 ustalenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt ,68 wycena zlece usługowych ,59 wycena długoterminowych nalenoci z tyt. zatrzymanych kaucji w wartoci biecej ,66 wydzielenie kapitałów mniejszoci ,62 korekta kapitału mniejszociowego wg MSR ,62 Razem korekta kapitałów ,30 Kapitał mniejszociowy po korektach ,12 Kapitał własny jednostki dominujcej ,86 Kapitał własny po korekcie ,98 1/ Wycena rodków trwałych w wartoci godziwej Zdecydowano o zastosowaniu wyłczenia z MSSF 1, które umoliwia przyjcie wartoci godziwej rodka trwałego jako kosztu domniemanego na dzie przejcia na MSSF. Warto godziwa na dzie 1 stycznia 2004 roku ustalona została na podstawie nastpujcych załoe: 1. Wyceny majtku trwałego dokonano w oparciu o kryteria pozwalajce okreli warto godziw na podstawie stanu technicznego, prognozowanego stopnia wykorzystania w firmie, uwzgldniajc transakcje rynkowe dla tego typu składników majtkowych zawieranych pomidzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. 2. Przy wycenie nieruchomoci uwzgldniono operaty szacunkowe sporzdzone przez niezalenych rzeczoznawców w latach Po przeanalizowaniu operatów i decyzji władz lokalnych odnonie wyceny do operatu za wieczyste uytkowanie, komisja uznała, e realna warto rynkowa odbiega od wartoci przedstawionych w operatach szacunkowych. Komisja oceniła, e warunki w jakich dokonywano wyceny terenu, odbiegały od obecnych, a wartoci terenu jest zwizana z aktywnoci gospodarcz firm, które prowadz działalno na danej nieruchomoci. 3. Do ustalenia wartoci nieruchomoci przy ul. Przemysłowej w Warszawie przyjto załoenie, e jest ona przeznaczona do sprzeday. 4. Przy ustalaniu wartoci godziwej urawi podstaw wyceny były oferty sprzeday i zakupu oferowane na rynku oraz ekonomiczny okres uytkowania dla Spółki posiadanego sprztu. 5. Przy ustalaniu wartoci godziwej sprztu spawalniczego, obrabiarek i innych maszyn i urzdze oparto si głównie na dowiadczeniu handlowym oraz przydatnoci tego sprztu dla potrzeb działalnoci Grupy. 6. Przy ustalaniu wartoci godziwej rodków transportu kierowano si cena rynkow skorygowan o warunki eksploatacji, przebieg i faktycznym stanem technicznym. 12

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo