WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS ) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: Warszawa, ul. Chełmyska 180. Zmiana adresu siedziby Spółki nastpiła z dniem 1 sierpnia 2005 r. Zmian wpisano do KRS w dniu 5 sierpnia 2005 r. ). W dniu 8 maja 2001 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym - Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS ( obecnie XII Wydział Gospodarczy KRS ), pod numerem Wczeniejsza rejestracja - Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB ). Podstawowym przedmiotem działalnoci Emitenta, wg Polskiej Klasyfikacji Działalnoci jest: - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ( PKD Z ). Brana wg klasyfikacji GPW w Warszawie - budownictwo. Podstawowym przedmiotem działalnoci Grupy Kapitałowej jest budowa zakładów i obiektów przemysłowych, wykonawstwo robót montaowych, modernizacyjnych i remontowych w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i komunalnych oraz wytwarzanie konstrukcji stalowych, instalacji, rurocigów. Główne produkty oferowane przez Emitenta i jego Grup Kapitałow to: - konstrukcje stalowe kratowe i powłokowe, - zbiorniki i kominy stalowe, - elementy rurocigów w pełnym asortymencie, wymienionym w Katalogu Elementów Rurocigowych ( łuki, zwki, trójniki, zawieszenia, kołnierze ). Podstawowe usługi oferowane przez Emitenta i jego Grup Kapitałow to: - monta kotłów parowych i wodnych, - monta turbin parowych, gazowych i generatorów energetycznych, - monta rurocigów nisko i wysokoprnych, - monta konstrukcji stalowych, kominów i kanałów spalin, - monta pomp, sprarek, wentylatorów i młynów, - monta kompletnych obiektów i linii produkcyjnych ( papiernie, celulozownie, huty, tlenownie, browary, cementownie i inne ), - monta instalacji ochrony rodowiska ( filtry pyłowe, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin i inne ), - diagnostyka urzdze pracujcych pod działaniem cinienia i temperatury ( rurocigi, wymienniki ciepła, zbiorniki i inne ). 2) Czas trwania Emitenta oraz jednostek Grupy Kapitałowej nie jest oznaczony. 3) Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Porównywalne skonsolidowane dane finansowe obejmuj okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. 4) Do dnia 7 marca 2005 r. Zarzd Spółki działał jednoosobowo. Funkcj Prezesa Zarzdu Dyrektora Naczelnego pełnił Pan Wiesław Róacki. W dniu 7 marca 2005 r., w zwizku ze złoon przez niego rezygnacj z pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu, Rada Nadzorcza odwołała go z funkcji Prezesa Zarzdu ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła, i poczwszy od dnia 7 marca 2005 r. do koca obecnej, pitej kadencji Zarzdu, Zarzd Spółki bdzie składał si z czterech osób, a nastpnie powołała w jego skład n/w osoby: 1. Alberto Ribolla - Prezesa Zarzdu, 2. Janusza Zawad - Wiceprezesa Zarzdu, 3. Giovanni Bugini - Wiceprezesa Zarzdu, 4. Marka Parkota - Wiceprezesa Zarzdu.

2 W dniu 14 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza odwołała, w zwizku z rezygnacj z dalszego pełnienia powierzonej funkcji, Pana Alberto Ribolla z funkcji Prezesa Zarzdu i powołała na Prezesa Zarzdu Pana Włodzimierza Dyrk. Nastpnie Rada Nadzorcza ustaliła, i z dniem 14 kwietnia 2005 r., na okres do koca obecnej, pitej kadencji Zarzdu, Zarzd Spółki bdzie składał si z piciu osób, w tym Prezesa Zarzdu i czterech Członków Zarzdu - Wiceprezesów i powołała w skład Zarzdu Spółki Wiceprezesa Zarzdu w osobie Pana Przemysława Milczarka. W okresie od dnia 14 kwietnia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r. Zarzd Spółki działał w nastpujcym składzie: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Janusz Zawada - Wiceprezes Zarzdu, 3. Giovanni Bugini - Wiceprezes Zarzdu, 4. Marek Parkot - Wiceprezes Zarzdu, 5. Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarzdu. W dniu 29 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, i Zarzd ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. bdzie składał si z trzech osób, w tym: Prezesa Zarzdu i dwóch Członków Zarzdu Wiceprezesów, a nastpnie odwołała z funkcji Członków Zarzdu Wiceprezesów, Panów: Giovanni Bugini i Janusza Zawad. W okresie od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 11 sierpnia 2005 r. Zarzd Spółki działał w składzie: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Przemysława Milczarek - Wiceprezes Zarzdu, 3. Marek Parkot - Wiceprezes Zarzdu, W dniu 11 sierpnia 2005 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarzdu Spółki Wiceprezesa Zarzdu, Pana Marka Parkota. W okresie od dnia 11 sierpnia 2005 r. do dnia 2 lutego 2006 r. Zarzd działał w składzie dwuosobowym: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarzdu. W dniu 2 lutego 2006 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarzdu Spółki Pana Mirosława Białogłowskiego. Na dzie sporzdzenia raportu Zarzd Spółki działał w nastpujcym składzie: 1. Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarzdu, 2. Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarzdu, 3. Mirosław Białogłowski - Członek Zarzdu. ( Zgodnie ze zmianami w treci Statutu Spółki, dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2005 r., Zarzd Spółki składa si z dwóch do piciu członków, powoływanych przez Rad Nadzorcz, która powołuje ze składu Zarzdu Prezesa Zarzdu ). W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza działała w składzie: 1. Jerzy Klasicki - Przewodniczcy, 2. Marek Mroczkowski - Zastpca Przewodniczcego, 3. Artur Gabor - Sekretarz, 4. Bruno Bassani - Członek, 5. Janusz Krakowiak - Członek. W dniu 29 czerwca 2005 r., w zwizku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło, i Rada Nadzorcza kolejnej, szóstej kadencji, bdzie liczyła piciu członków. Jednoczenie, w zwizku z zamiarem powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dwóch osób, wobec których na ich uczestnictwo w Radzie Nadzorczej wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ZWZA postanowiło, i w przypadku powołania dwóch osób w skład Rady Nadzorczej pod warunkiem zawieszajcym uzyskania zgody Prezesa UOKiK na ich powołanie w skład Rady Nadzorczej, liczb członków Rady Nadzorczej ustala si na siedem osób ( w tym zakresie ulega 2

3 uchyleniu poprzednia uchwała ). Nastpnie ZWZA wybrało do składu Rady Nadzorczej, szóstej kadencji, nastpujce osoby: 1. Janusza Koczyka, 2. Waldemara Wasiluka, 3. Artura Gabora, 4. Bruno Bassani, 5. Janusza Zawad oraz pod warunkiem zawieszajcym wydania przez Prezesa UOKiK zgody na pełnienie funkcji w Radzie: 1. Alberto Riboll, 2. Ottavio Saporiti. Rada Nadzorcza w powyszym składzie ukonstytuowała si nastpujco: 1. Janusz Koczyk - Przewodniczcy, 2. Artur Gabor - Zastpca Przewodniczcego, 3. Waldemar Wasiluk - Sekretarz, 4. Bruno Bassani - Członek, 5. Janusz Zawada - Członek. W dniu 20 stycznia 2006 r. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzj o wyraeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegajcej na objciu funkcji członków Rady Nadzorczej przez panów: Alberto Riboll i Ottavio Saporiti. W zwizku z tym uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 29 czerwca 2005 r., uległa uchyleniu, za w ycie weszła uchwała ustalajca liczb członków Rady Nadzorczej na siedem osób. Wobec powyszego od dnia 20 stycznia 2006 r. Rada Nadzorcza Spółki działa w składzie: 1 Janusz Koczyk - Przewodniczcy, 2. Artur Gabor - Zastpca Przewodniczcego, 3. Waldemar Wasiluk - Sekretarz, 4. Bruno Bassani - Członek, 5. Janusz Zawada - Członek, 6. Alberto Ribolla - Członek, 7. Ottavio Saporiti - Członek. 5) W skład przedsibiorstwa Emitenta jak równie jednostek Grupy Kapitałowej nie wchodz wewntrzne jednostki organizacyjne, sporzdzajce samodzielnie sprawozdania finansowe. Wobec powyszego prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe nie zawieraj danych łcznych. 6) W okresie, za jaki sporzdzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie nastpiło połczenie spółek. 7) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez Emitenta i jednostki Grupy Kapitałowej w dajcej si przewidzie przyszłoci. Na dzie sporzdzenia raportu nie istniej okolicznoci, wskazujce na zagroenie kontynuowania działalnoci. 8) Struktur organizacyjn grupy jednostek powizanych Emitenta, wg stanu na dzie 31 grudnia 2005 r., w formie graficznej, przedstawia poniszy rysunek 3

4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY JEDNOSTEK POW IZANYCH w g stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. ENERGOM ONTA-PÓŁNOC Spółka Akcyjna PLN 32,82% 75,00% 99,95% 99,30% 100,00% 100,00% 49,06% Intercło Energomonta- Północ S.A PLN Energom onta-północ Bełchatów Sp. z o.o PLN Energom onta-północ Sp. z o.o PLN 0,05% Energom onta- Nieruchomoci Sp. z o.o PLN Energom onta- Magyarorszag Sp. z o.o PLN Energom onta-północ G dynia Sp. z o.o PLN 99,99% 24,95% 0,70% 49,00% Energop Sp. z o.o PLN Energom onta-północ- Technika Spaw alnicza i Laboratorium Sp. z o.o PLN Z-Energo Sp. z o.o PLN Energom onta-północ Dw igi Sp. z o.o PLN 100,00% 63,67% ZRE Lublin S.A PLN Rodzaj powiza w Grupie Kapitałowej: jednostka dominujca: "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" S.A. jednostki zalene: 1. Energomonta-Północ" Sp. z o.o., 2. Energop" Sp. z o.o., 3. Energomonta-Magyarorszag" Sp. z o.o., 4. Energomonta-Północ-Technika Spawalnicza i Laboratorium" Sp. z o.o., 5. Energomonta-Północ-Gdynia" Sp. z o.o., 6. Energomonta-Północ-Dwigi" Sp. z o.o., 7. Energomonta-Nieruchomoci" Sp. z o.o. 8. Intercło-Energomonta-Północ" S.A. jednostki zalene porednio: 1. ZRE Lublin S.A. jednostki stowarzyszone: 1. Z-Energo" Sp. z o.o., 2. Energomonta-Północ-Bełchatów" Sp. z o.o., jednostki w likwidacji i upadłoci ( nie ujte w strukturze graficznej ): 1. Energomonta-Północ-Warszawa" Sp. z o.o. w likwidacji, 2. Energomonta-Północ-Kozienice" Sp. z o.o. w likwidacji, 3. Energomonta-Północ-Sochaczew" Sp. z o.o. w upadłoci, 4. Energomonta-Północ-Stal" Sp. z o.o. w upadłoci. 9) Wykaz jednostek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej: a) objtych konsolidacj: 1. ENERGOMONTA-PÓŁNOC" S.A. z siedzib w Warszawie ( jednostka dominujca ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem

5 2. Energomonta-Północ-Bełchatów" Sp. z o.o. z siedzib w Rogowcu k/bełchatowa ( jednostka stowarzyszona, konsolidowana metod praw własnoci ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecia, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Roboty budowlano-montaowe, 2. Produkcja konstrukcji stalowych, 3. Działalno handlowa. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 32,82% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 49,42% 3. Energomonta-Północ" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Roboty budowlano-montaowe, 2. Produkcja konstrukcji stalowych, 3. Działalno handlowa. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99,95% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 99,95% 4. Energop" Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Produkcja rurocigów i konstrukcji stalowych, 2. Usługi budowlano-montaowe. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 75,00% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 75,00% - udział poredni: 24,95% 5. Energomonta-Nieruchomoci" Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Obsługa nieruchomoci na własny rachunek, 2. Wynajem nieruchomoci na własny rachunek, 3. Obsługa nieruchomoci wiadczona na zlecenie. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100,00% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 100,00% 6. Energomonta-Północ-Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. ( spółka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Instalowanie, naprawa, konserwacja maszyn i urzdze, 2. Prace badawczo-rozwojowe. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99,30% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 99,30% - udział poredni: 0,70% 7. Energomonta-Północ-Gdynia" Sp. z o.o. z siedzib w Gdyni ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy w Gdasku, XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem

6 - przedmiot działalnoci: 1. Roboty budowlano-montaowe, 2. Produkcja konstrukcji stalowych, 3. Działalno handlowa. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 99,99% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 99,99% 8. Energomonta-Północ-Dwigi" Sp. z o.o. z siedzib w Sochaczewie ( jednostka zalena ) - rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Instalowanie, naprawa, konserwacja maszyn i urzdze, 2. Wynajem sprztu budowlanego. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100,00% - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: 100,00% 9. Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. ( jednostka zalena porednio ) - rejestracja: Sd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem przedmiot działalnoci: 1. Produkcja konstrukcji stalowych i urzdze energetycznych, 2. Usługi, handel, transport. - udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: - - udział Emitenta w całkowitej liczbie głosów na ZW: - - udział poredni: 63,67% Emitent posiada udziały porednio przez spółk zalen pod firm Energomonta-Północ Sp. z o.o., która korzystajc ze zwolnienia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowoci nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. b) nieobjtych konsolidacj: Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zmianami ), wyłczono z konsolidacji ponisze jednostki, których dane finansowe s nieistotne dla realizacji obowizku, okrelonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy: 1. Energomonta-Magyarorszag" Sp. z o.o. z siedzib w Budapeszcie ( dane w tys. zł ) stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa Intercło-Energomonta-Północ" S.A. z siedzib w Sochaczewie stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa

7 Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 3 i art. 63a znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pón. zmianami ), wyłczono z konsolidacji ponisze jednostki, w stosunku do których wystpuj ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli, które wyłczaj swobodne dysponowanie ich aktywami, w tym wypracowanym przez te jednostki zyskiem netto, lub które wyłczaj sprawowanie kontroli nad organami kierujcymi tymi jednostkami. 1. Z- Energo" Sp. z o.o. z siedzib w Budapeszcie stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa ( Emitent nie otrzymał sprawozdania finansowego za rok 2005 ) Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pón. zmianami ), wyłczono z konsolidacji ponisze jednostki, w stosunku do których wystpuj ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli, które wyłczaj swobodne dysponowanie ich aktywami, w tym wypracowanym przez te jednostki zyskiem netto, lub które wyłczaj sprawowanie kontroli nad organami kierujcymi tymi jednostkami, a które zostały postawione w stan likwidacji lub upadłoci i zaprzestały prowadzenia działalnoci gospodarczej. 1. "Energomonta-Północ-Warszawa" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzib w Warszawie stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa Energomonta-Północ-Kozienice" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzib w wierach Górnych stan na dzie r r. - przychody netto ze sprzeday produktów i towarów i z operacji finansowych wynik finansowy netto suma bilansowa Energomonta-Północ-Stal" Sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Warszawie Syndyk masy upadłociowej odmówił dostarczenia sprawozdania finansowego. 4. Energomonta-Północ-Sochaczew" Sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Sochaczewie Syndyk masy upadłociowej odmówił dostarczenia sprawozdania finansowego. c) Udział jednostek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej w kapitałach innych podmiotów, wchodzcych w jej skład: 1. Energomonta-Północ" Sp. z o.o. posiada: - 24,95% kapitału zakładowego spółki Energop" Sp. z o.o., - 63,67% kapitału zakładowego ZRE Lublin S.A. 7

8 2. Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. posiada: - 0,05% kapitału zakładowego spółki Energomonta-Północ Sp. z o.o., - 0,70% kapitału zakładowego Energomonta-Północ-Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. 3. Energomonta-Magyarorszag Sp. z o.o. posiada: - 49,00% kapitału zakładowego Z-Energo Sp. z o.o. 10) W okresie porównywalnym tj. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., ze wzgldu na obroty nieistotne dla wyników Grupy Kapitałowej, konsolidacj nie objto spółek: - EnergoMann-Engineering Sp. z o.o. ( obecnie Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. ) - ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o. Z uwagi na wzrost wielkoci obrotów i osignite wyniki finansowe, które stały si istotnymi dla Grupy Kapitałowej, w okresie, za który prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, do grupy spółek konsolidowanych włczono: Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. W dniu 9 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EnergoMann-Engineering Sp. z o.o. dokonało podwyszenia kapitału zakładowego spółki i jednoczenie dokonało zmiany firmy, pod któr prowadzona jest działalno. Nowa firma spółki brzmi Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o. Przedmiotowe zmiany zostały zarejestrowane w dniu 21 wrzenia 2005 r. przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS. Nastpnie dokonano konsolidacji spółek deweloperskich i prowadzcych działalno, zwizan z obsług nieruchomoci. Konsolidacj objto nastpujce spółki: - Energomonta-Nieruchomoci Sp. z o.o., jako spółk przejmujc, - Energomonta-Północ-Nieruchomoci Sp. z o.o., jako spółk przejmowan, - ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o., jako spółk przejmowan. W dniu 29 grudnia 2005 r. Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połczenie, poprzez przeniesienie całego majtku spółek przejmowanych na spółk przejmujc, bez podwyszania kapitału zakładowego spółki przejmujcej i bez zmiany umowy spółki. Jednoczenie, z dniem zarejestrowania połczenia, podmioty przejmowane tj. Energomonta-Północ- Nieruchomoci Sp. z o.o. i ART-BUD Inwestycje Sp. z o.o. zostały wykrelone z rejestru przedsibiorców KRS. 11) W celu zapewnienia porównywalnoci danych, skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu. ZGODNO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z MSSF Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Porównywalne skonsolidowane dane finansowe obejmuj okres od dnia 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. Zgodnie z wymogiem MSSF 1 Grupa Kapitałowa przygotowała sprawozdania finansowe według MSSF tak, jakby stosowała MSSF po raz pierwszy. Grupa Kapitałowa nie sporzdzała sprawozda finansowych według MSSF za rok Skonsolidowane sprawozdania finansowe opublikowane za lata poprzednie były sporzdzane zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci oraz wydanymi na jej podstawie rozporzdzeniami. Grupa Kapitałowa zastosowała MSSF 1 na dzie 1 stycznia 2004 roku jak przewidziano w standardzie. Uzgodnienie kapitałów własnych, wyniku finansowego oraz wartoci aktywów ogółem wynikajcych z uprzednio opublikowanych skonsolidowanych sprawozda finansowych oraz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiaj ponisze noty. 8

9 Grupa Kapitałowa stosuje nadrzdne zasady wyceny, oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjtkiem wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomoci inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały według wartoci godziwej. Zgodnie z MSSF 1 skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w taki sposób, jak gdyby Grupa Kapitałowa zawsze stosowała MSSF zgodnie z konwencj kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku - rodków trwałych - inwestycji - instrumentów finansowych poprzez wyznaczenie wartoci godziwej tych aktywów na dzie przejcia na stosowanie MSR. Zmiany zasad rachunkowoci stosowane s retrospektywnie, dlatego dane porównawcze zostały przekształcone, a kwoty dotyczce okresów poprzednich, rozliczone w korespondencji z bilansem otwarcia oraz rachunkiem zysków i strat z lat ubiegłych najwczeniejszego z prezentowanych okresów, jako nie podzielony wynik z lat poprzednich. - Korekta aportu wniesionego w 2003 roku przez ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. do Energomonta- Północ-Gdynia Sp. z o.o. ( uznano, e aport został wniesiony wg wartoci godziwej i naley wycofa korekty konsolidacyjne dokonywane w roku 2004 w celu doprowadzenie ich wartoci w sprawozdaniu skonsolidowanym do wartoci ksigowej u spółki wnoszcej aport ). - Korekta amortyzacji 2004 roku z tytułu cofnicia korekty wniesionego aportu do Energomonta-Północ- Gdynia Sp. z o.o. kwota ,88 zł. - Przyjto, e kapitały ( fundusze ) z aktualizacji wyceny powstały zgodnie z obowizujcymi w latach ubiegłych przepisami prawa nie powstał w wyniku aktualizacji wyceny zgodnej z MSR/MSSF, dlatego został zaprezentowany analogicznie jak w roku 2005 jako element niepodzielonego wyniku lat ubiegłych. - Przyjto, e wynik wyceny kontraktów wg MSSF prezentowany przez niektóre spółki Grupy Kapitałowej w Rozliczeniach Midzyokresowych Kosztów powinien by prezentowany, jak w jednostce dominujcej analogicznie jak w roku w nalenociach i zobowizaniach, w zwizku z czym dokonano odpowiednich przemieszcze prezentacyjnych. - Korekta wyniku z lat ubiegłych dotyczca wartoci przeszacowanych rodków trwałych wg MSSF w Spółce zalenej ZRE Lublin S.A. na dzie przejcia na MSSF dotyczy w czci udziałowców mniejszociowych. W zwizku z powyszym dokonano korekty niepodzielonego wyniku o kwot ,62 zł, stanowic udział akcjonariuszy mniejszociowych w dokonanej korekcie, o któr zwikszono kapitał mniejszoci na dzie przejcia na MSSF. Korekty dokonane w sprawozdaniach finansowych w zwizku z przejciem na MSR / MSSF na dzie bilansowy 31 grudnia 2004 r. zwizane s równie ze skorygowaniem błdów lat ubiegłych z nastpujcych tytułów: - ujcia rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz rezerwy urlopowej - w sprawozdaniach finansowych na w/w dni bilansowe nie były tworzone przez niektóre spółki Grupy Kapitałowej rezerwy na wiadczenia pracownicze, - wyceny kontraktów budowlano-montaowych zgodnie z MSR 11 w sprawozdaniach finansowych na w/w dni bilansowe nie dokonywano wyceny tych kontraktów metod stopnia zaawansowania zgodnie z ustaw o rachunkowoci, - wyceny długoterminowych nalenoci i zobowiza z tytułu zatrzymanych kaucji w skorygowanej cenie nabycia w sprawozdaniach finansowych na w/w dni bilansowe zostały one wycenione w kwocie wymagajcej/wymaganej zapłaty, - naliczenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od w/w korekt. 9

10 12) W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanych danych porównywalnych dokonano nastpujcych korekt, wynikajcych z przyjcia do stosowania przez Spółki MSR. Uzgodnienie sumy bilansowej na dzie r. TYTUŁ KOREKTY PZR MSR Zmiana nalene przychody z wyceny kontraktów usługowych korekta półproduktów i produkcji w toku dot. wycenianych kontraktów nalenoci krótkoterminowe , , ,52 zapasy , , ,99 korekta rozlicze midzyokresowych z tyt. produkcji w toku czynne RMK , , ,18 wyceny rodków trwałych w wartoci godziwej ustalonej na dzie przejcia na MSSF zmiana kwalifikacji nalenoci krótkich na długie Zmiana kwalifikacji uytkowanej nieruchomoci - do nieruchomoci inwestycyjnych ustalenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt rzeczowe aktywa trwałe nalenoci długoterminowe nieruchomoci inwestycyjne aktywa z tyt. odroczonego podatku , , , , , , , , , , , ,89 SUMA BILANSOWA , , ,53 zmiana wysokoci kapitałów własnych w wyniku wprowadzonych korekt kapitał własny jednostki dominujcej , , ,46 udział mniejszoci w wycenie rzeczowych aktywów trwałych kapitał mniejszoci , , ,62 korekta zobowiza długoterminowych z tyt. dyskonta korekta zobowiza krótkich z tyt. wyceny kontraktów zobowizania długoterminowe zobowizania krótkoterminowe , , , , , ,02 korekta rozlicze midzyokresowych bierne RMK , , ,39 zmiana pozostałych rezerw rezerwa na przyszłe wiadczenie pracownicze pozostałe rezerwy krótkoterminowe rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne , , , , , ,89 ustalenie rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt rezerwa z tyt. odroczonego podatku , , ,15 SUMA BILANSOWA na r , , ,53 10

11 UzUzgodnienie kapitału własnego na r. TYTUŁ KOREKTY Kapitał własny j. dominujcej wg PZR ,71 Kapitał mniejszoci ,62 Razem kapitały PZR ,33 wycena rzeczowego majtku trwałego i inwestycji w nieruchomoci ,60 ustalenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt ,89 korekta długoterminowych nalenoci ,69 wycena krótkoterminowych nalenoci z tyt. wyceny kontraktów ,52 korekta krótkoterminowych zobowiza z tyt. wyceny kontraktów wycena długoterminowych zobowiza z tyt. układu i zatrzymanych kaucji w wartoci biecej korekta rozlicze midzyokresowych biernych z tytułu prawa wieczystego uytkowania gruntów, oraz mara na kontraktach nie zakoczonych , , ,39 korekta rozlicze midzyokresowych z tyt. produkcji w toku ,18 korekta wartoci zapasów ,99 rezerwa na przyszłe wiadczenia pracownicze ,89 utworzenie pozostałych rezerw ,03 ustalenie rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt ,15 Razem korekta kapitałów ,46 Kapitał mniejszociowy po korektach ,24 Kapitał własny jednostki dominujcej ,55 Kapitał własny wg MSR r ,79 Uzgodnienie wyniku finansowego na dzie r. TYTUŁ KOREKTY wynik finansowy wg PSR ,86 korekta przychodów ze sprzeday produktów po wycenie nie zakoczonych na dzie bilansowy umów o budow po wycenie kontraktów budowlanych ,60 korekta wyniku na sprzeday materiałów po ich ,90 przeszacowaniu do wartoci godziwej korekta wyniku na sprzeday rodków trwałych po wycenie do wartoci godziwej ,61 dyskonto zobowiza i nalenoci długoterminowych z tytułu układu i kaucji ,80 korekta wyniku finansowego o wiadczenia pracownicze w koszty ogólnego zarzdu ,91 rezerwa na podatek dochodowy z tyt. korekt 695,64 korekta amortyzacji majtku wniesionego aportem ( dotyczy korekty aportu wniesionego do spółki Energomonta-Północ- Gdynia Sp. z o.o ,88 Wynik finansowy wg MSR na r ,40 11

12 Uzgodnienie kapitału własnego na r. TYTUŁ KOREKTY Kapitał własny wg PZR ,56 Kapitał mniejszociowy ,50 Razem kapitały PZR ,06 wyceny rodków trwałych w wartoci godziwej ustalonej na dzie przejcia na MSSF ,74 utworzenie rezerw na wiadczenia emerytalne ,10 utworzenie rezerw na urlopy ,79 ustalenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od wprowadzonych korekt ,68 wycena zlece usługowych ,59 wycena długoterminowych nalenoci z tyt. zatrzymanych kaucji w wartoci biecej ,66 wydzielenie kapitałów mniejszoci ,62 korekta kapitału mniejszociowego wg MSR ,62 Razem korekta kapitałów ,30 Kapitał mniejszociowy po korektach ,12 Kapitał własny jednostki dominujcej ,86 Kapitał własny po korekcie ,98 1/ Wycena rodków trwałych w wartoci godziwej Zdecydowano o zastosowaniu wyłczenia z MSSF 1, które umoliwia przyjcie wartoci godziwej rodka trwałego jako kosztu domniemanego na dzie przejcia na MSSF. Warto godziwa na dzie 1 stycznia 2004 roku ustalona została na podstawie nastpujcych załoe: 1. Wyceny majtku trwałego dokonano w oparciu o kryteria pozwalajce okreli warto godziw na podstawie stanu technicznego, prognozowanego stopnia wykorzystania w firmie, uwzgldniajc transakcje rynkowe dla tego typu składników majtkowych zawieranych pomidzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. 2. Przy wycenie nieruchomoci uwzgldniono operaty szacunkowe sporzdzone przez niezalenych rzeczoznawców w latach Po przeanalizowaniu operatów i decyzji władz lokalnych odnonie wyceny do operatu za wieczyste uytkowanie, komisja uznała, e realna warto rynkowa odbiega od wartoci przedstawionych w operatach szacunkowych. Komisja oceniła, e warunki w jakich dokonywano wyceny terenu, odbiegały od obecnych, a wartoci terenu jest zwizana z aktywnoci gospodarcz firm, które prowadz działalno na danej nieruchomoci. 3. Do ustalenia wartoci nieruchomoci przy ul. Przemysłowej w Warszawie przyjto załoenie, e jest ona przeznaczona do sprzeday. 4. Przy ustalaniu wartoci godziwej urawi podstaw wyceny były oferty sprzeday i zakupu oferowane na rynku oraz ekonomiczny okres uytkowania dla Spółki posiadanego sprztu. 5. Przy ustalaniu wartoci godziwej sprztu spawalniczego, obrabiarek i innych maszyn i urzdze oparto si głównie na dowiadczeniu handlowym oraz przydatnoci tego sprztu dla potrzeb działalnoci Grupy. 6. Przy ustalaniu wartoci godziwej rodków transportu kierowano si cena rynkow skorygowan o warunki eksploatacji, przebieg i faktycznym stanem technicznym. 12

13 7. Warto godziw kontenerów budowlanych ustalono na podstawie potrzeb Grupy na przyszłe wykorzystanie tego sprztu. Spółki ustaliły na ten sam dzie przewidywane okresy ekonomicznego uytkowania dla wycenianych aktywów, róne od dotychczas stosowanych. Efektem była korekta odpisów amortyzacyjnych za 2004 rok w kwocie ,67 zł oraz korekta wyniku na sprzeday w 2004 roku wycenionych na dzie przejcia na MSSF aktywów ,61 zł. rodki trwałe podlegajce wycenie były uprzednio przeszacowane na podstawie aktualizacji wyceny rodków trwałych, przeprowadzonej przy uyciu stawek okrelonych przez prezesa GUS na dzie 1 stycznia 1995 roku i za okres do 30 wrzenia 1994 roku. Poniewa aktualizacja ta nie spełniała wymogów MSSF, dotychczasowy kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny przeniesiono na niepodzielony wynik z lat ubiegłych. Ustalone skutki przeszacowania majtku trwałego do wartoci godziwej odniesiono na niepodzielony wynik z lat ubiegłych na dzie 1 stycznia 2004 roku. Dla wyceny rzeczowych aktywów trwałych spółki zalenej Energomonta-Północ-Gdynia Sp. z o.o. Grupa skorzystała z wyłczenia okrelonego w MSSF 1 par. 19, zgodnie z którym ustalono jako koszt uznany warto godziw rodków trwałych na dzie wniesienia ich aportem przez jednostk dominujc w czerwcu 2003 roku. W zwizku z tym dokonano korekty wyłcze konsolidacyjnych dokonywanych w 2004 roku, w zwizku z eliminacj rónicy pomidzy wartoci ksigow wniesionego aportu w spółce dominujcej a jego wartoci godziw przyjt w ksigach spółki zalenej. 13) Nadrzdne Zasady Rachunkowoci Jednostki stosuj nadrzdne zasady wyceny, oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjtkiem wyceny aktywów finansowych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały według wartoci godziwej. rodki trwałe i wartoci niematerialne i prawne wyceniono nastpujco: - rodki nabyte odpłatnie w cenie zakupu, - rodki nabyte w postaci wkładu niepieninego w wartoci poszczególnych rodków ustalonej na dzie wniesienia aportu, - wartoci niematerialne i prawne, programy komputerowe - w cenie zakupu. W Spółkach rodki trwałe i wartoci niematerialne i prawne amortyzowane s metod liniow, a przyjte okresy ich uywania s zgodne z okresami całkowitej uytecznoci ekonomicznej. rodki trwałe i wartoci niematerialne i prawne o wartoci równej lub niszej ni 3.500,00 zł s odpisywane jednorazowo w koszty biecej działalnoci, w miesicu oddania ich do uytkowania. Spółka stosuje w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporzdkowanych metod ceny nabycia pomniejszon o odpis aktualizujcy. Nalenoci i zobowizania krótkoterminowe obejmuj ogół nalenoci i zobowiza z tytułu dostaw i usług. Nalenoci i zobowizania długoterminowe s to nalenoci i zobowizania ( z wyjtkiem wynikajcych z dostaw i usług ), których termin spłaty przypada na okres dłuszy ni rok od dnia bilansowego. Zgodnie z MSSF 39 nalenoci i zobowizania długoterminowe, które nie s oprocentowane, podlegaj dyskontowaniu i prezentowane s w sprawozdaniu finansowym według wartoci biecej. Nalenoci i zobowizania dewizowe s przeliczone wg kursu NBP na dzie r. Zapasy Materiały w Spółkach wykonujcych prace budowlana montaowe odpisywane s bezporednio w koszty - niewielka kwota zapasów materiałów to kocówki materiałów z budów do sprzeday jako złom lub towar niepełnowartociowy wyceniony wg cen sprzeday moliwej do uzyskania. W pozostałych przypadkach zapasy materiałów wycenione według wartoci godziwej 13

14 Produkty w toku w kontraktach długoterminowych wyceniane s zgodnie z MSR Nr 11 i dotycz garay sprzedanych w styczniu 2006 r. Produkty gotowe Spółki nie prowadz magazynów wyrobów gotowych; wykonane wyroby s sprzedawane bezporednio zamawiajcemu. Wycena bilansowa nie zakoczonych umów budowlanych Na r. nalene przychody z tytułu wyceny nie zakoczonych na dzie bilansowy umów budowlanych wynosz ,17 zł. Zobowizania z tytułu wyceny kontraktów wynosz ,26zł Podatek odroczony Na potrzeby sprawozdania finansowego, rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metod zobowiza bilansowych w stosunku do wszystkich rónic przejciowych, wystpujcych na dzie bilansowy midzy wartoci podatkow aktywów i pasywów a ich wartoci bilansow wykazan w sprawozdaniu. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane s w odniesieniu do wszystkich ujemnych rónic przejciowych, jak równie niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na nastpne lata, w takiej wysokoci, w jakiej prawdopodobne jest, e zostanie osignity dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzysta ww. rónice aktywach i stratach. Warto bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kady dzie bilansowy i ulega stosownemu obnieniu, gdy przestało by prawdopodobne osignicie dochodu do opodatkowania, wystarczajcego do czciowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony zostały wycenione na podstawie obecnych stawek podatkowych. Podatek dochodowy, dotyczcy pozycji ujmowanych bezporednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym a nie w rachunku zysków i strat. Rezerwy Spółki tworz rezerwy na przyszłe zobowizania, uwzgldniajc ryzyko i niepewno zdarze gospodarczych. Rezerwy s zobowizaniami, których kwota lub termin zapłaty nie s pewne. Spółki dokonuj odpisów na rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu przyporzdkowania kosztów do okresów, których dotycz. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe s innymi długoterminowymi wiadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne s programami okrelonych wiadcze po okresie zatrudnienia. Warto bieca tych zobowiza na kady dzie bilansowy jest obliczana przez słuby kadrowo-płacowe Spółki. Nalene zobowizania s równe zdyskontowanym płatnociom, które w przyszłoci zostan dokonane z uwzgldnieniem rotacji zatrudnienia i dotycz okresu do dnia bilansowego. Zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania pracownicy Spółek maja prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe s wypłacane po przepracowaniu okrelonej liczby lat. Odprawy emerytalne s wypłacane jednorazowo, w momencie przejcia na emerytur. Spółki tworz rezerwy na przyszłe zobowizania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu przyporzdkowania kosztów do okresów, których dotycz. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe s innymi długoterminowymi wiadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne s programami okrelonych wiadcze po okresie zatrudnienia. Warto bieca tych zobowiza na kady dzie bilansowy jest obliczana przez słuby kadrowo płacowe Spółek. Nalene zobowizania s równe zdyskontowanym płatnociom, które w przyszłoci zostan dokonane z uwzgldnieniem rotacji zatrudnienia i dotycz okresu do dnia bilansowego. Zyski i straty z oblicze wysokoci wiadcze s rozpoznawane w rachunku zysków i strat. Spółki tworz równie rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Wg stanu na dzie r. utworzone rezerwy na wiadczenia pracownicze wynosz ,79 zł. Zyski i straty z oblicze wysokoci wiadcze s rozpoznawane w rachunku zysków i strat. 14

15 Spółki rejestruj koszty według układu kosztów rodzajowych, jak równie w układzie kalkulacyjnym dla realizowanych kontraktów w oparciu o koszty rzeczywiste. Rachunek zysków i strat jest sporzdzony w oparciu o wariant kalkulacyjny. Rachunek przepływów pieninych sporzdzony jest metod poredni. Działalno zaniechana nie wystpuje. Waluta sprawozdania Podstawow walut rodowiska gospodarczego stanowi złoty polski. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w złotych polskich. Wystpujce w Spółkach aktywa lub pasywa w walutach obcych zostały przeliczone na walut sprawozdawcz według zasad okrelonych w MSR 21. Inwestycje długoterminowe Spółki posiadaj na dzie r. udziały i akcje w kwocie ,13 zł, w tym w jednostkach zalenych nie objtych konsolidacj w kwocie ,00 zł, a w pozostałych jednostkach ,00 zł. Nalenoci i zobowizania W bilansie skonsolidowanym wyeliminowano nalenoci i zobowiza wzajemnych pomidzy spółkami grupy na kwot ,84 zł. W rachunku wyników wyeliminowana kwota obrotów wzajemnych wynosi ,29 zł. 14) rednie kursy wymiany złotego, w okresach objtych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalane przez NBP: a) redni kurs ogłaszany przez Prezesa NBP na ostatni dzie miesica bilansowego r. 1 EUR = 3,8598 PLN ( tabela nr 252/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,0790 PLN ( tabela nr 256/A/NBP/2004 ) b) kurs stanowicy redni arytmetyczn rednich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzie kadego miesica w okresie objtym sprawozdaniem: r. 1 EUR = 4,0503 PLN ( tabela nr 21/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 3,9119 PLN ( tabela nr 41/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,0837 PLN ( tabela nr 63/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,2756 PLN ( tabela nr 83/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,1212 PLN ( tabela nr 103/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,0401 PLN ( tabela nr 125/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,0758 PLN ( tabela nr 146/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,0495 PLN ( tabela nr 168/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 3,9166 PLN ( tabela nr 190/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 3,9893 PLN ( tabela nr 211/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 3,9053 PLN ( tabela nr 231/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 3,8598 PLN ( tabela nr 252/A/NBP/2005 ) redni kurs 1 EUR = 4,0233 PLN r. 1 EUR = 4,7614 PLN ( tabela nr 21/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,8746 PLN ( tabela nr 41/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,7455 PLN ( tabela nr 64/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,8122 PLN ( tabela nr 85/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,6509 PLN ( tabela nr 105/A/NBP/2004 ) 15

16 r. 1 EUR = 4,5422 PLN ( tabela nr 126/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,3759 PLN ( tabela nr 148/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,4465 PLN ( tabela nr 170/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,3832 PLN ( tabela nr 192/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,3316 PLN ( tabela nr 213/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,2150 PLN ( tabela nr 233/A/NBP/2004 ) r. 1 EUR = 4,0790 PLN ( tabela nr 256/A/NBP/2004 ) redni kurs 1 EUR = 4,5182 PLN c) najwyszy kurs ogłaszany przez Prezesa NBP w okresie sprawozdawczym: 12 m-cy 2005 r. 1 EUR = 4,2756 PLN ( tabela nr 83/A/NBP/2005 ) 12 m-cy 2004 r. 1 EUR = 4,8746 PLN ( tabela nr 41/A/NBP/2004 ) d) najniszy kurs ogłaszany przez Prezesa NBP w okresie sprawozdawczym: 12 m-cy 2005 r. 1 EUR = 3,8598 PLN ( tabela nr 252/A/NBP/2005 ) 12 m-cy 2004 r. 1 EUR = 4,0790 PLN ( tabela nr 256/A/NBP/2004 ) 15) Wybrane pozycje sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczone na euro: bilans tys. PLN tys. EUR r r r r. - aktywa trwałe aktywa obrotowe aktywa razem kapitał własny zobowizania i rezerwy na zobowizania pasywa razem Do przeliczenia wybranych pozycji bilansu zastosowano redni kurs, obowizujcy na ostatni dzie kadego z okresów sprawozdawczych tj.: r. 1 EUR = 3,8598 PLN ( tabela nr 252/A/NBP/2005 ) r. 1 EUR = 4,0790 PLN ( tabela nr 256/A/NBP/2004 ) rachunek zysków i strat tys. PLN tys. EUR r r r r. - przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów zysk z działalnoci operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto Do przeliczenia wybranych pozycji rachunku zysków i strat zastosowano redni kurs w okresie sprawozdawczym ( redni arytmetyczn rednich kursów na ostatni dzie kadego miesica w okresie sprawozdawczym ) tj. redni kurs w 2005 r. redni kurs w 2004 r. 1 EUR = 4,0233 PLN 1 EUR = 4,5182 PLN 16

17 rachunek przepływów pieninych tys. PLN tys. EUR r r r r. - przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej przepływy pienine netto z działalnoci finansowej przepływy pienine razem Do przeliczenia wybranych pozycji rachunku przepływów pieninych zastosowano redni kurs w okresie sprawozdawczym ( redni arytmetyczn rednich kursów na ostatni dzie kadego miesica w okresie sprawozdawczym ) tj. redni kurs w 2005 r. redni kurs w 2004 r. 1 EUR = 4,0233 PLN 1 EUR = 4,5182 PLN 16) Spółki nie s obecnie w stanie zaprezentowa pełnej sprawozdawczoci z podziałem na segmenty zgodnie z MSR 14 Sprawozdawczo dotyczca segmentów działalnoci wobec braku w systemie finansowo ksigowym niezbdnych informacji analitycznych w tym zakresie. Poniej prezentujemy podział przychodów ze sprzeday na segmenty działalnoci i na kierunki geograficzne uzyskania przychodu: przychody ze sprzeday Kraj po wyeliminowaniu obrotów wewntrznych 2004 r r. Sprzeda usług budowlano-montaowych Sprzeda produkcji przemysłowej Sprzeda usług wynajmu sprztu, ludzi, itp PRZYCHODY ZE SPRZEDAY KRAJ EKSPORT Sprzeda usług budowlano-montaowych Sprzeda produkcji przemysłowej PRZEYCHODY ZE SPRZEDAY EKSPORT RAZEM GRUPA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski WSTP Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci zwanej dalej PKD jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych (5146). Właciwym sdem rejestrowym

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2006 r.

Warszawa, dnia 29 września 2006 r. WPROWADZENIE DO ROZSZERZONEGO PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-PSr 2006 Warszawa, dnia 29 września DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Informacje ogólne "ENERGOMONTAś-PÓŁNOC"

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZDU NA TEMAT DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2005

KOMENTARZ ZARZDU NA TEMAT DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2005 KOMENTARZ ZARZDU NA TEMAT DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. W ROKU OBROTOWYM 2005 I. SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2005 ROKU ENERGOMONTA-PÓŁNOC S.A. odnotowała na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku 1. Nazwa (firm) i siedzib, wskazanie właciwego sdu rejestrowego i numeru rejestru oraz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD),

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Zduska Wola, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesicy koczcy si 30 czerwca 2005 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesicy koczcy si 30 czerwca 2005 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesicy koczcy si 30 czerwca 2005 r. 1. WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Dane o Spółce Nazwa Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy : Grupę Kapitałową stanowią Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Dane o Spółce Nazwa Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna Siedziba Spółki 42-360 Poraj ul. Zielona 26 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Skład Zarzdu Spółki STALPROFIL S.A. przedstawia si nastpujco:

Skład Zarzdu Spółki STALPROFIL S.A. przedstawia si nastpujco: WPROWADZENIE 1. Informacje ogólne Przedmiotem działalnoci STALPROFIL S.A. (zwanej w dalszej czci sprawozdania finansowego Spółk ) oraz jej jednostki zalenej (zwanej łcznie Grup ) jest: - sprzeda wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzie roku

MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzie roku MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzie 31.12.2005 roku 1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tysicach złotych MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4 kwartał 2005 roku okres od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo