WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Osoby odpowiedzialne za ofertę kształcenia: dr Grażyna Biczysko Zielona Góra, dnia r.

2 SPIS TREŚCI I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju: Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów) Zasady rekrutacji II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami....9 III. POGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: Opis poszczególnych modułów kształcenia Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów: IV. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW Minimum kadrowe Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących..24 V. WYJAŚNIENIA I UZASADNIENIA Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Sposób uwzględniania wyników monitorowania karier absolwentów Udokumentowania dla studiów stacjonarnych że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% ECTS Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi VI. PROGRAM KSZTAŁCENIA Matryca efektów kształcenia \ 2. Plan studiów kierunek wychowanie fizyczne studia stacjonarne Plan studiów kierunek wychowanie fizyczne studia niestacjonarne. 37 2

3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia: Wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia praktyczny stacjonarne, niestacjonarne licencjat obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauki o kulturze fizycznej 1. Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju: Uniwersytet Zielonogórski został powołany w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze 1. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są: prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury. Uniwersytet dochowuje wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności. Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich. Uniwersytet wspiera indywidualizację kształcenia studentów. Proces edukacyjny w Uniwersytecie Zielonogórskim jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności kształcenia i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego rozwijania ich zamiłowań i indywidualnych uzdolnień. Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią otwartą zarówno na najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne, jak i na zapotrzebowanie społeczne dotyczące usług edukacyjnych realizowanych 1 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. Nr 74, poz. 785) 3

4 w duchu służby na rzecz dobra wspólnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej. Do zadań edukacyjnych Wydziału, obok kształcenia studentów, należy również kształcenie ustawiczne prowadzone zarówno w formie studiów podyplomowych jak i w formie cyklicznych wykładów i seminariów popularyzujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Kształcenie kadry naukowej Wydział prowadzi poprzez systemy seminariów naukowych. Program kształcenia na kierunku wychowania fizycznego wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego i działań na poziomie Wydziału. O roli kierunku świadczy duża liczba kandydatów na studia wynikająca między innymi z dużego zainteresowania instytucji i stowarzyszeń sportowych działających na terenie województwa lubuskiego, a w szczególności tradycji środowiska sportowego Zielonej Góry. 2. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Absolwenci kończący studia na kierunku wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę osadzoną przede wszystkim w obszarze nauk o kulturze fizycznej, która koresponduje z innymi obszarami nauk takimi jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki humanistyczne i społeczne. Posiadana wiedza pogłębiona jest o dodatkowe umiejętności praktyczne, co pozwala na zatrudnienie w instytucjach oświatowych oraz w instytucjach kultury fizycznej. Kwalifikacje absolwenta mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Absolwent uzyskuje pełne przygotowanie pedagogiczne do programowania, planowania oraz realizacji wychowania fizycznego w szkołach na poziomie szkoły podstawowej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów): Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne jest uzyskanie efektów kształcenia zakładanych dla kształcenia ogólnego na poziomie poprzedzającym 6 poziom w Krajowych Ramach Kwalifikacji tj. ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa maturalnego. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 4

5 4. Zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutację na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. Zasady rekrutacji na kierunek studiów regulowane są przez coroczne Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa" matura) lub egzaminu dojrzałości ( stara" matura) z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,20p 1 + 0,20p 2 + 0,15o 1 + 0,15o 2 +0,15d 1 + 0,15d 2 gdzie: p 1, p 2 - punkty za przedmiot język polski, o 1, o 2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny, d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny; przy interpretacji oznaczeń dla "nowej" matury: p 1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, p 2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, o 1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, o 2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, d 1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie podstawowym, d 2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym. przy interpretacji oznaczeń dla "starej" matury: 5

6 p 1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego, p 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego, o 1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, o 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, d 1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego, d 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z przedmiotu wybranego; Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( stare j" maturze) przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt. W przypadku nowej" matury do postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że: w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa" matura) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, w przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości ( stara" matura) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny, za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią; jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo biologia. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara" matura) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa" matura) z tego przedmiotu. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. Przez "przedmiot wybrany" rozumie sie w całej uchwale ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy (zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy (zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów. Limit miejsc (stacjonarne): 110 Limit miejsc (niestacjonarne): 60 6

7 Kod kierunkowego efektu II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla na kierunku wychowanie fizyczne, na studiach pierwszego stopnia stanowią: Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, załączniki 6. Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Rozporządzenie MNiSW z 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela 1. Odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Efekty kształcenia dla kierunku studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów wychowanie fizyczne absolwent Odniesienie do efektów obszarowych K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 WIEDZA Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i biomechanicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Zna podstawowe pojęcia używane w pedagogice i psychologii oraz uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia Zna genezę ćwiczeń fizycznych oraz uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w poszczególnych epokach. Zna historię i rozwój nowożytnego ruchu olimpijskiego Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych. Ma podstawową wiedzę o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu życia M1_W01, M1_W02 M1_W01, M1_W02 M1_W04, M1_W05 M1_W10 M1_W09, M1_W06, M1_W07, M1_W05 7

8 K1_W06 Zna miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. Ma wiedzę o kształtowaniu odpowiednich postaw potrzebnych w zawodzie nauczyciela M1_W08, M1_W09, M1_W12 K1_W07 K1_W08 K1_W09 K1_W10 K1_W11 K1_W12 K1_U01 K1_U02 K1_U03 K1_U04 K1_U05 K1_U06 K1_U07 K1_U08 K1_U09 K1_U10 K1_U11 Ma elementarną wiedzę i zna terminy dotyczące metod dydaktycznych, zasad nauczania, budowy i typach lekcji oraz oceny w procesie wychowania fizycznego Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach+b18 i placówkach oświatowo-wychowawczych. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego jako animatora i kreatora życia sportowego w instytucjach i placówkach oświatowowychowawczych. Zna stan aktualny oraz kierunki zmian systemu oświaty w Polsce. Zna zasady organizacji turystyki i rekreacji Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii i wiedzę pozwalającą na krytyczny ogląd rzeczywistości. Zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności w zakresie nauk o kulturze fizycznej Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informatycznokomunikacyjnej Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o kulturze fizycznej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego Potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące aktywności fizycznej, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie nauk o kulturze fizycznej Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji emocji, postaw jednostki, umie komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną Potrafi interpretować współczesne zjawiska zachodzące w kulturze fizycznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające potrzebom jednostki i grupy społecznej Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu nauk o kulturze fizycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm i oraz dostępnych warunków Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych o kulturze fizycznej Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii Umie wykorzystać zasady i normy prawa oświatowego oraz formułować i rozwiązywać problemy formalno-prawne. Potrafi organizować imprezy sportoworekreacyjne i turystyczne Umie rozwiązywać problemy charakterystyczne dla współczesnego świata. Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną w zakresie związanych ze studiowanym kierunkiem Posiada umiejętności techniczne w posługiwaniu się sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie dziedzin wiedzy o kulturze fizycznej. Potrafi korzystać z technik informatycznych M1_W07, M1_W08 M1_W10 M1_W10 M1_W04, M1_W10 M1_W11 M1_W10, M1_W11 M1_U01, M1_U02 M1_U05, M1_U02 M1_U03, M1_U04, M1_U13 M1_U03, M1_U13 M1_U05, M1_U04, M1_U07 M1_U10, M1_U07 M1_U10, M1_U07 M1_U05, M1_U07 M1_U10 M1_U03, M1_U13 M1_U01, M1_U02, M1_U06 8

9 K1_U12 K1_U13 K1_K01 K1_K02 K1_K03 K1_K04 K1_K05 K1_K06 K1_K07 K1_K08 K1_K09 Posiada umiejętności korzystania z metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach o kulturze fizycznej. Potrafi samodzielnie formułować tekst i poprawnie wnioskować Ma umiejętności językowe w zakresie nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i rozwój psychomotoryczny Potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozwijać i wpajać postawy uczciwej rywalizacji sportowej i zasad fair play Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy Potrafi formułować opinie dotyczące, jednostek, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów M1_U08, M1_U09, M1_U12, M1_U13 M1_U14, M1_U13 M1_K01 M1_K02 M1_K03 M1_K04 M1_K05 M1_K06 M1_K07 M1_K08 M1_K09 2. Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne pokrywają w 100% efekty dla obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Tabela 2. Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne Profil praktyczny Symbol obszarowego efektu kształcenia M1_W01 Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk o kulturze fizycznej Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: WIEDZA posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K1_W01, 9

10 M1_W02 posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka K1_W01, K1_W02 M1_W03 M1_W04 M1_W05 zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych K1_W04, K1_W05 K1_W10 K1_W09, K1_W06, K1_W07, K1_W05, M1_W06 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia K1_W08, K1_W09, K1_W12 M1_W07 M1_W08 zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów K1_W07, K1_W08, K1_W10 M1_W09 M1_W10 M1_W11 M1_W12 M1_U01 M1_U02 M1_U03 zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów UMIEJĘTNOŚCI posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane ze studiowanym kierunkiem studiów potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów K1_W10 K1_W04, K1_W10 K1_W11 K1_W10, K1_W11 K1_U01, K1_U02 K1_U02, K1_U05 K1_U03, K1_U04, K1_U13 M1_U04 potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej K1_U03, K1_U13 10

11 M1_U05 M1_U06 potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla studiowanego kierunku studiów potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych K1_U05, K1_U04, K1_U07, K1_U10, K1_U07, K1_U07 M1_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce K1_U07, K1_U010 M1_U08 M1_U09 M1_U10 M1_U11 M1_U12 M1_U13 M1_U14 potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1_U05, K1_U07 K1_U010 K1_U03, K1_U13 K1_U01, K1_U02, K1_U06 K1_U08, K1_U09 K1_U12, K1_U13 K1_U04, K1_U10 K1_U14, K1_U13 M1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K1_K01 M1_K02 M1_K03 M1_K04 M1_K05 M1_K06 M1_K07 jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy K1_K02 K1_K03 K1_K04 K1_K05 K1_K06 K1_K07 11

12 M1_K08 M1_K09 potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów K1_K08 K1_K09 III. POGRAM STUDIÓW 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 6 3. Opis poszczególnych modułów kształcenia MODUŁ PODSTAWOWY - OBOWIĄZKOWY [A] Moduł podstawowy obejmuje przedmioty podstawowe dla kierunku wychowanie fizyczne, w tym także z dyscyplin pokrewnych np. psychologia, socjologia. W module tym są również zajęcia obowiązkowe z języka obcego. Każdy student musi zaliczyć wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego modułu. Moduł podstawowy - obowiązkowy [A] 1 Anatomia 2 Biochemia 3 Fizjologia 4 Pedagogika 5 Psychologia 6 Podstawy dydaktyki 7 Antropologia 8 Teoria wychowania fizycznego 9 Filozofia 10 Socjologia 11 Język obcy* 12 Bezpieczeństwo i ergonomia 14 Ochrona własności intelektualnej 15 Ochrona środowiska 16 Podstawy ekologii człowieka * język obcy do wyboru 12

13 MODUŁ KIERUNKOWY [B] Moduł obejmuje przedmioty kierunkowe dla wychowania fizycznego realizowanych na 24 przedmiotach, które student musi zaliczyć. Moduł kierunkowy [B] 1 Emisja głosu 2 Biomechanika 3 Historia kultury fizycznej 4 Metodyka wychowania fizycznego 5 Rytmika i taniec 6 Zabawy i gry ruchowe 7 Teoria i metodyka gimnastyki 8 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 9 Koszykówka 10 Piłka siatkowa 11 Teoria i metodyka pływania 12 Gimnastyka kompensacyjno korekcyjna 13 Edukacja zdrowotna 14 Piłka ręczna 15 Piłka nożna 16 Sport do wyboru * 17 Antropomotoryka 18 Pierwsza pomoc przedmedyczna 19 Teoria sportu 20 Organizacja i prawo w oświacie 21 Teoria i metodyka turystyki i rekreacja 22 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 23 Obóz sportowy ** 24 Wychowanie seksualne * student ma prawo wyboru prowadzącego lub dyscypliny ** student wybiera obóz zimowy lub letni 13

14 MODUŁ DYPLOMOWY [C] Celem modułu jest przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej. Student może wybierać prowadzącego seminarium spośród samodzielnych pracowników stanowiących minimum kadrowe na danym kierunku oraz zatrudnionej przez wydział, wspomagającej kadry emerytowanych profesorów. Student wybiera prowadzącego seminarium kierując się swoimi zainteresowaniami oraz dorobkiem naukowym opiekuna naukowego. Moduł dyplomowy [C] 1 Proseminarium * 2 Seminarium licencjackie* 3 Metody badań pedagogicznych * student ma prawo wyboru prowadzącego MODUŁ PRAKTYKA (3 MIESIĘCZNA) [D] Moduł praktyka obejmuje praktykę pedagogiczną i zawodową (s. 16). Moduł ten przewiduje 150 godzin praktyk realizowanych po II i na III roku kształcenia, student uzyskuje 6 punktów ECTS. Student w jej trakcie zapoznaje się z organizacją pracy nauczyciela wychowania fizycznego w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych. MODUŁ ROZSZRZAJĄCY OGRANICZONEGO WYBORU [E] W ramach tego modułu oferowane są do wyboru obozy sportowe: letni i zimowy, przedmiot sport do wyboru: sporty walki w samoobronie, tenis, sztuki walki. Student może uczestniczyć w obu obozach oraz w więcej niż w jednym sporcie do wyboru korzystając z darmowego (nieodpłatnego) limitu 30 punktów ECTS. MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH [F] W obrębie tego modułu student może zrealizować 30 godzin minimum 2 punkty ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku. Student może skorzystać z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów. Oferta będzie aktualizowana każdego roku akademickiego. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku wychowanie fizyczne program studiów I stopnia uwzględnia moduły: 14

15 Moduł zawiera 945 godzin realizowanych na 24 przedmiotach za łączna liczbę 95 ECTS. Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) zajęć) Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: Liczba godzin ECTS 1. Anatomia Biochemia Fizjologia Antropologia Teoria wychowania fizycznego Filozofia Socjologia Język obcy* Bezpieczeństwo i ergonomia Technologie informacyjne Ochrona własności intelektualnej Biomechanika Historia kultury fizycznej Antropomotoryka Pierwsza pomoc przedmedyczna Teoria sportu Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych Ochrona środowiska Wychowanie seksualne Podstawy ekologii człowieka Proseminarium * Seminarium licencjackie* Metody badań pedagogicznych Przedmiot ogólnouczelniany 30 2 Razem * student wybiera język obcy ** student ma prawo wyboru prowadzącego

16 W obrębie tego modułu student może zrealizować 30 godzin za minimum 2 punkty ECTS na dowolnie wybranych zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku. Student może skorzystać z oferty przygotowanej w ramach macierzystego wydziału lub innych wydziałów. Oferta będzie aktualizowana każdego roku akademickiego. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku minimalna liczba godzin przypisana do modułu to 150 godzin i 30 godzin praktyk za łączną liczbę 10 ECTS. Moduł zawiera 165 godzin realizowanych na 4 przedmiotach i 30 godzin praktyk za łączną liczbę 21 ECTS. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: Liczba godzin ECTS 1. Pedagogika Psychologia Emisja głosu Organizacja i prawo w oświacie Praktyka 30 * Razem * punkty ECTS za praktykę za część pedagogiczną są zsumowane z punktami za część merytoryczną praktyki Przygotowanie w zakresie dydaktycznym zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku minimalna liczba godzin przypisana do modułu to 120 godzin i 120 godzin praktyk za łączna liczbę 15 ECTS. Moduł zawiera 814 godzin realizowanych na 17 przedmiotach i 120 godzin praktyk. Łączna liczba: 64 ECTS. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Lp. Przedmioty wchodzące w skład modułu: Liczba godzin ECTS 1. Podstawy dydaktyki Metodyka wychowania fizycznego Rytmika i taniec Zabawy i gry ruchowe Teoria i metodyka gimnastyki Teoria i metodyka lekkiej atletyki

17 7. Koszykówka Piłka siatkowa Teoria i metodyka pływania Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjne Edukacja zdrowotna Piłka ręczna Piłka nożna Sport do wyboru * Teoria i metodyka turystyki i rekreacji Obóz sportowy ** 64 2 Razem Praktyka * student ma prawo wyboru prowadzącego lub dyscypliny ** student wybiera obóz zimowy lub letni 4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Studenci kierunku wychowanie fizyczne, studia I stopnia, realizują dwie formy praktyk wynikających z praktycznego profilu studiów oraz prawa do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy realizowane są w placówkach oświatowych. Praktyki te wynikają ze standardów kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i realizowane są jednocześnie w ramach praktyk zawodowych. Obliczane są według przelicznika 1 dzień = 6 godzin. Praktyka obejmuje 150 godzin praktyk realizowanych po II i w czasie III roku, za które student uzyskuje 6 punktów ECTS. Praktyka jest zaliczana na ocenę w skali zgodnej z Regulaminem Studiów UZ. Po II roku - praktyka pedagogiczna ciągła 3 tyg. (ogółem 90 godz.): wrzesień I tydzień (15 godz.) praktyka opiekuńczo-wychowawcza, (15 godz.) obserwacji zajęć, II tydzień (30 godz.) samodzielne prowadzenie w kl. I-VI, III tydzień (30 godz.) samodzielne prowadzenie w kl. I-VI. W czasie III roku - praktyka pedagogiczna ciągła 2 tyg. (ogółem 60 godz.) śródroczna: I tydzień (30 godz.) samodzielne prowadzenie zajęć w kl. I-VI II tydzień (30 godz.) samodzielne prowadzenie zajęć w kl. I-VI Celem praktyki jest poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach, kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów z jej praktycznym wykorzystaniem oraz poznanie własnych możliwości na rynku pracy. 17

18 Praktyka odbywa się w wskazanej przez studenta placówce, z którą wydział podpisuje porozumienie o prowadzeniu praktyk. Na kierunku wyznaczony jest opiekun praktyki, który jest odpowiedzialny za: formalne przygotowanie studenta do praktyki, właściwy dobór placówek przez studentów, przygotowanie dokumentów (umowy, instrukcja praktyki) oraz zaliczenie studentowi praktyki. Student dokumentuje przebieg praktyki w dzienniczku praktyk. Ponadto dokumentem poświadczającym odbycie praktyki w określonej liczbie godzin i miejscu jest opinia z praktyki wystawiana przez opiekuna. Kserokopia opinii jest przechowywana w aktach studenta. Oryginał dokumentu zachowuje student. Oba dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia praktyki. Wpisu do indeksu i karty zaliczeniowej dokonuje opiekun praktyki z ramienia uczelni po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu praktyki i uzyskania przez studenta zakładanych efektów. 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów. Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. W wyjątkowych przypadkach np. wykład monograficzny możliwe jest zaliczenie bez oceny. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzącego zajęcia określa REGULAMIN STUDIÓW Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawdziany i egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pisemnej. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia dla konkretnych modułów/przedmiotów/form zajęć jest wskazany w ich opisie. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy stanowią sprawdzian osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowy jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej. Obejmuje ogólne zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz treści zawartych w pracy dyplomowej. Student w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną powinien wykazać się umiejętnością analizy i syntezy badanych w pracy dyplomowej zjawisk, umiejętnością wnioskowania i uogólniania. O ocenie końcowej decyduje ocena z pracy dyplomowej, ocena egzaminu i średnia ocen przebiegu studiów (Regulamin Studiów UZ, 68) 18

19 Symbol kierunkowych efektów kształcenia Tabela 3. Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do modułów kształcenia Profil praktyczny Efekty kierunkowe w zakresie nauk o kulturze fizycznej Moduły kształcenia Moduł A Moduł B Moduł C Moduł D Moduł E Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia posiada: Podstawowy Kierunkowy Dyplomowy Praktyka pedagogiczna Rozszerzający, ograniczonego wyboru WIEDZA K1_W01 Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej xxx K1_W02 Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i biomechanicznych podstaw nauk o z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej x x K1_W03 Zna podstawowe pojęcia używane w pedagogice i psychologii oraz uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia xx K1_W04 Zna genezę ćwiczeń fizycznych oraz uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w poszczególnych epokach. Zna historię i rozwój nowożytnego ruchu olimpijskiego x K1_W05 Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych. Ma podstawową wiedzę o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu życia xxx K1_W06 Zna miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. xxxx 19

20 Ma wiedzę o kształtowaniu odpowiednich postaw potrzebnych w zawodzie nauczyciela K1_W07 Ma elementarną wiedzę i zna terminy dotyczące metod dydaktycznych, zasad nauczania, budowy i typach lekcji oraz oceny w procesie wychowania fizycznego xxxxxx xxxxxx K1_W08 Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach+b18 i placówkach oświatowo-wychowawczych. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy xx K1_W09 Ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego jako animatora i kreatora życia sportowego w instytucjach i placówkach oświatowowychowawczych. Zna stan aktualny oraz kierunki zmian systemu oświaty w Polsce. Zna zasady organizacji turystyki i rekreacji xxxxxx x K1_W10 K1_W11 Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii i wiedzę pozwalającą na krytyczny ogląd rzeczywistości. Zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności w zakresie nauk o kulturze fizycznej Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informatycznokomunikacyjnej xx xx K1_W12 Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o kulturze fizycznej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych UMIEJĘTNOŚCI xxx 20

21 K1_U01 Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie rozwoju ontogenetycznego XXX X K1_U02 Potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące aktywności fizycznej, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie nauk o kulturze fizycznej X X K1_U03 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji emocji, postaw jednostki, umie komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną XX XXX K1_U04 Potrafi interpretować współczesne zjawiska zachodzące w kulturze fizycznej XXXX K1_U05 Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające potrzebom jednostki i grupy społecznej X XXXXX X K1_U06 Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu nauk o kulturze fizycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm i oraz dostępnych warunków XX X K1_U07 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych o kulturze fizycznej XXXXX XXXXX XX K1_U08 Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii X X K1_U09 Umie wykorzystać zasady i normy prawa oświatowego oraz formułować i rozwiązywać problemy formalnoprawne. Potrafi organizować imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne XXXXX K1_U10 Umie rozwiązywać problemy charakterystyczne dla współczesnego świata. Potrafi komunikować się z XX 21

22 jednostką i grupą społeczną w zakresie związanych ze studiowanym kierunkiem K1_U11 Posiada umiejętności techniczne w posługiwaniu się sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie dziedzin wiedzy o kulturze fizycznej. Potrafi korzystać z technik informatycznych XX XX K1_U12 Posiada umiejętności korzystania z metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach o kulturze fizycznej. Potrafi samodzielnie formułować tekst i poprawnie wnioskować XXX K1_U13 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego X KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX K1_K02 Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów XXXXX XXXX XXXX K1_K03 Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i rozwój psychomotoryczny XX XXXX X K1_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozwijać i wpajać postawy uczciwej rywalizacji sportowej i zasad fair play XX XXXX XXXX XXXX XX X X K1_K05 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań X XXXX XXXX XXXX XXX X X K1_K06 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu XXX XXXX XXXX XXX X 22

23 K1_K07 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy XX XXXX XXXX XXXX XXXX XX X K1_K08 Potrafi formułować opinie dotyczące, jednostek, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu XXXX XXXX XXXX XXX X K1_K09 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów XXX XXXX XXXX XXXX X 6. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów: Tabela 4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. studia stacjonarne: 95 ECTS 2. studia niestacjonarne: 59,5 ECTS Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 1. studia stacjonarne: 53 ECTS 2. studia niestacjonarne: 53 ECTS Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne: 1. studia stacjonarne: 65 ECTS 2. studia niestacjonarne: 57 ECTS Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 1. studia stacjonarne: 2 ECTS 2. studia niestacjonarne: 2 ECTS 23

24 V. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW 1. Minimum kadrowe Tytuł/stopień Lp. Nazwisko Imię naukowy 1. Asienkiewicz Ryszard dr hab. Obszar \ Dyscyplina naukowa nauki o kulturze fizycznej, nauki biologiczne 2. Godlewski Piotr dr hab. nauki o kulturze fizycznej, 3. Lisicki Tomasz dr hab. nauki o kulturze fizycznej 4. Tatarczuk Józef dr hab. nauki o kulturze fizycznej, nauki biologiczne 5. Bajdziński Michał dr nauki o kulturze fizycznej 6. Biczysko Grażyna dr nauki o kulturze fizycznej 7. Mroczkowski Andrzej dr nauki o kulturze fizycznej 8. Rokita Marek dr nauki o kulturze fizycznej 9. Skorupka 1 Ewa dr nauki o kulturze fizycznej 10. Grzesiak Jerzy dr nauki o kulturze fizycznej 11. Vrublevskiy Evgeny dr hab. nauki o kulturze fizycznej 12. Zembroń-Łacny Agnieszka dr hab. nauki o kulturze fizycznej 2. Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących Liczba nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym kierunku studiów 12 (6 dr hab. i 6 dr) Liczba studentów ocenianego kierunku studiów 362 Relacja wymagana przepisami prawa dla ocenianego kierunku studiów 1 : 60 Relacja na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, kierunku wychowanie fizyczne 1 : 30,2 Liczba nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym kierunku studiów: 12 Liczba studentów kierunku:

25 III. WYJAŚNIENIA I UZASADNIENIA 1. Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Przy tworzeniu dokumentacji programu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne wykorzystano doświadczenia wielu krajów opisane w dokumentach i raportach programu TUNING na temat ujednolicania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w Zakresie Nauk o Sporcie ( ( ( 2. Sposób uwzględniania wyników monitorowania karier absolwentów Informacje na temat karier absolwentów są istotnym wskaźnikiem zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy. Informacje te były wykorzystane w następujący sposób: a) jako przesłanka korekty zakładanych efektów kształcenia, b) jako przesłanka doskonalenia metod dydaktycznych, c) jako przesłanka uzupełnienia programu studiów o nowe treści, d) jako przesłanka do ubiegania się o kształcenie na poziomie magisterskim. Znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym narzuca na uczelnie obowiązek monitorowania losów absolwentów, którzy ukończą studia w roku akademickim 2011/2012. W związku z tym, na Uniwersytecie Zielonogórskim obowiązują następujące akty prawne dotyczące monitorowania karier absolwentów tj.: - Zarządzenie nr 50 Rektora UZ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie rozliczenia studenta lub absolwenta z UZ w związku z zakończeniem studiów wraz z załącznikami nr 1 (karta obiegowa) i nr 2 (oświadczenie studenta) - Zarządzenie nr 26 Rektora UZ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów UZ wraz z załącznikami: Załącznik nr 1- podział zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów UZ, Załącznik nr 2 - harmonogram realizacji prac związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów UZ - Zarządzenie nr 12 Rektora UZ z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów UZ. 25

26 3. Udokumentowania dla studiów stacjonarnych że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Szczegółowe wyliczenia zamieszczone są w katalogu przedmiotów (Tabela 4) 4. Udokumentowanie, ze program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% ECTS W łącznej liczbie 180 punktów ECTS : 8 punktów ECTS (4,4%) student uzyskuje w ramach modułu podstawowego, na zajęciach z języka obcego, który może wybrać (j. angielski, j. niemiecki) 6 punkty ECTS (3,3%) stanowią punkty, które student zdobywa realizując moduł rozszerzający ograniczonego wyboru (sport do wyboru, obóz sportowy) 14 punktów ECTS ( 7,8%) student uzyskuje na zajęciach w ramach modułu dyplomowego 6 punkty ECTS (3,3%) student uzyskuje za zaliczenie modułu praktyki, wybierając odpowiadającą mu placówkę oświatową. W sumie 34 punktów ECTS (18,9%) student uzyskuje na zajęciach, które dają możliwość wyboru formy, dyscypliny czy prowadzącego. 5. Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi Katedra Wychowania Fizycznego współdziała z licznymi podmiotami zewnętrznymi, zarówno z sektora obywatelskiego, sportowego jak i publicznego. Są to, między innymi: Urząd Miasta Zielona Góra (dotyczy współpracy uczelni w zakresie kształcenia zielonogórskich sportowców). Kuratorium (dotyczy porozumienia dotyczącego możliwości odbywania praktyk ciągłych pedagogicznych przypisanych planem studiów przez studentów kierunku wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych) Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze (porozumienie zawarte w dniu 4 stycznia 2008 w zakresie m.in. szkolenia kadr trenersko-instruktorskich, podnoszenia jakości procesu szkolenia sportowego, organizacji praktyk studenckich w zielonogórskich klubach sportowych). 26

27 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnia nieodpłatnie obiekty sportowo-rekreacyjne dla studentów w ramach zajęć programowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa przy ul. Sulechowskiej, przy ul. Urszuli, Miejska pływalnia ul. Wyspiańskiego). Pracownicy KWF współpracują w projektach szkoleniowych i sportowych organizowanych przez ośrodek. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych - absolwenci szkoły to często czynni zawodnicy Lubuskich klubów sportowych (Korner Zielona Góra, Stelmet UKP Zielona Góra, Stelmet Koszykówka Zielona Góra, Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze, Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki Zielona Góra) kontynuujący karierę zawodniczą oraz dalsze kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne. Wykładowcy KWF oraz nauczyciele szkoły rozwijają sport dzieci i młodzieży w regionie. Szkoła jest jednym z ogniw sytemu Szkół Mistrzostwa Sportowego i Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych przy PZPS (trener klasy mistrzowskiej mgr T. Paluch). AKS przy Uniwersytecie Zielonogórskim studenci kierunku wychowanie są czynnymi członkami sekcji sportowych, Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego skupia zawodników na poziomie kadry polski, kadry olimpijskiej umożliwiając i wspierając kariery zawodnicze oraz zdobywanie wykształcenia akademickiego. 27

28 Filozofia Socjologia Emisja głosu Język obcy I i II Anatomia Biochemia Biomechanika Historia kultury fizycznej Metodyka wychowania fizycznego I i II Rytmika i taniec Zabawy i gry ruchowe Teoria i metodyka gimnastyki I i II Teoria i metodyka lekkiej atletyki Koszykówka Piłka siatkówka Teoria i metodyka pływania I i II Gimnastyka kompensacyjno - korekcyjne Praktyka pedagogiczna ciągła (I, II) Fizjologia Pedagogika Psychologia Ochrona środowiska Podstawy dydaktyki Edukacja zdrowotna Piłka nożna Piłka ręczna Podstawy ekologii człowieka Teoria i metodyka turystyki i rekreacji Proseminarium Sport do wyboru (judo, tenis, aikido) Obóz sportowy (letni lub zimowy) Seminarium dyplomowe Antropologia Antropomotoryka Pierwsza pomoc przedmedyczna Teoria wychowania fizycznego Teoria sportu Wychowanie seksualne Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Organizacja i prawo w oświacie Bezpieczeństwo i ergonomia Technologie informacyjne Metody badań pedagogicznych Ochrona własności intelektualnej Przedmiot ogólnouczelniany VI. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. Matryca efektów kształcenia WP- WFP - Em Gł WP- WFP - Jęz O WP- WFP - Anat WP- WFP - Bich WP- WFP - Bio m WP- WFP - HKF WP- WFP - MW F WP- WFP -RiT WP- WFP - ZiG R WP- WFP - Gim n WP- WFP -LA WP- WFP - Kosz WP- WFP -Siat WP- WFP - Pływ WP- WFP - GKK WP- WFP - Ppe d WP- WFP -Fizj WP- WFP -Ped WP- WFP - Psch WP- WFP -Ośr WP- WFP -PD WP- WFP - EdZ d WP- WFP -PiłN WP- WFP -PiłR W P- WF P- PE Cz WP- WFP- Filo WP- WFP- SOC WP- WFP- TMTR WP- WFP -Pro WP- WFP -SW WP- WFP - ObS p WP- WFP - SeD y WP- WFP -Antr WP- WFP - Antp WP- WFP - PPP WP- WFP - TWF WP- WFP -TS WP- WFP -WS WP- WFP - OIS R WP- WFP - OiP O WP- WFP -BiE WP- WFP -Tinf WP- WFP - MBP WP- WFP - OWI WP- WFP - PdW WIEDZA K1_W01 X X X X X X K1_W02 X X K1_W03 X X X K1_W04 X K1_W05 X X X K1_W06 X X X K1_W07 X X X X X X X X X X X X

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Zielona Góra, dnia 15.04.2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA Aneks Uchwała Rady Wydziału z dnia 21.05.2013 r. Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie potwierdzenia utworzenia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Zał. nr 11 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów

Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Nazwa Wydziału Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 39/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Załącznik nr 3 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia Załącznik 1 do uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 08/09 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 do uchwały nr 0 Senatu UŚ z dnia 30 maja 07 r. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli. Dla kierunku studiów K_W02 K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17.

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli. Dla kierunku studiów K_W02 K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17. Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 2 Semestr 3 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Jednostka Organizacyjna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2014-16 Katedra Fizjoterapii Kierunek: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Fizjoterapia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 07/08 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Program kształcenia Załącznik do Uchwały Nr I/50 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dnia 23 czerwca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA Zał. nr 10 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Praca socjalna Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo