STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności"

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2 Przedmiot działalności 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, Z Produkcja soków z owoców i warzyw, Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, Z Produkcja nawozów i związków azotowych, Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, Z Produkcja narzędzi, Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, Z Naprawa i konserwacja maszyn, Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,

2 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, B Ruchome placówki gastronomiczne, Z Transport drogowy towarów, Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, A Przeładunek towarów w portach morskich, B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, Z Działalność związana z oprogramowaniem, Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Z Wydawanie książek Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), Z Wydawanie gazet, Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, Z Nadawanie programów radiofonicznych, Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

3 63.12.Z Działalność portali internetowych, Z Naprawa i konserwacja maszyn, Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność wspomagająca edukację, Z Działalność agencji reklamowych, A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, Z Działalność fotograficzna, Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, zgoda bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 3 Czas trwania Spółki 4 Siedziba Spółki 5 Obszar działalności Spółki 1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 6 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) złotych.

4 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: a) (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 3. Kapitał akcyjny został pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostają objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. Każda akcja imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 5. Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem ich uprzywilejowania. 6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie uchwały pod rygorem nieważności. 7. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania. 7 Akcje i inne instrumenty finansowe 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. 5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie. 6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. 7 a Kapitał docelowy 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

5 4. Wysokość kapitału docelowego wynosi (cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. 5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) ustalenia ceny emisyjnej 2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 4) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 5) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej a także ubiegania się o dopuszczenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym. 8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. 8 Rozporządzanie zyskiem spółki 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości. 3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. ORGANY SPÓŁKI 9 Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

6 10 Walne Zgromadzenie 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. 5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 7. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał. 2. Akcjonariusz może wziąć udział w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 3. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; b) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; d) tworzenie kapitałów i funduszy celowych w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu; e) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat; f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki; g) ustalanie warunków i trybu umarzania akcji; h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; i) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; j) zmiana Statutu Spółki; k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

7 l) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; m) upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu n) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. o) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych; p) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami Rady Nadzorczej, albo na rzecz członków Rady Nadzorczej. 5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 12 Rada Nadzorcza 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady członkowie Rady wybierają ze swego grona. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję. 3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Rada, spośród swoich członków, powołuje komitet audytu składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej. 4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w ust Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu jej funkcjonowania. 13 Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady

8 Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących odwołania i odpowiedzialności członków Zarządu. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia, przesyłając najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia potwierdzenie takiej zgody w drodze pisemnego oświadczenia, korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i co najmniej połowa jej członków najpóźniej przed rozpoczęciem takiego posiedzenia wyraziła na nią zgodę i następnie potwierdziła to pismem poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz protokołu z danego posiedzenia. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia protokołu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. 7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ani powołania członków Zarządu oraz odwołania czy zawieszania w czynnościach członków Zarządu. 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. 14 Kompetencje Rady Nadzorczej

9 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; c) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii transakcji, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym przekracza 3 miliony złotych; d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, prokurentami lub likwidatorami; e) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na wynagrodzenie członków Zarządu zaproponowane przez Zarząd; g) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; h) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; i) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; j) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich; k) podjęcie uchwały o wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu; l) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. 3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizacje i sposób wykonywania czynności.

10 15 Zarząd 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. 2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 4. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 2.Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 17 Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18 Kapitał zapasowy i inne kapitały 1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. 2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały. 19 Rok obrotowy Spółki

11 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 20 Ogłoszenia Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane zgodnie z obowiązującym prawem. 21 Księga akcyjna Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi bankowi lub podmiotowi maklerskiemu. 22 Rozwiązanie Spółki 1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianym prawem. 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi innego likwidatora. 23 W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo