dk Executive Search Private Equity Survival Materia³y do Konferencji Manager Magazine listopad 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dk Executive Search Private Equity Survival Materia³y do Konferencji Manager Magazine listopad 2008"

Transkrypt

1 dk Executive Search Materia³y do Konferencji Manager Magazine listopad 2008 Private Equity Survival

2 equity capital tha quoted on a stock market. The fund equity can be use made available t companies or investors, but no raised through pr develop new pro and technologies

3 Spis Treœci Wstêp, 1 Private Equity, 2 Tworzenie wartoœci Obszary nieporozumieñ, 3 PE a kadra zarz¹dzaj¹ca - ró ne percepcje Perspektywa czasowa, 4 Wspó³zarz¹dzanie, 5 Zad³u enie, 7 Inwestorzy Private Equity, 8 Strategie i styl dzia³ania Idealny manager, 10 Punkt widzenia inwestora Sukces mo e odnieœæ tylko ten manager, który bêdzie czu³ siê wspó³w³aœcicielem biznesu i z pe³nym przekonaniem przyjmie jako swoje cele inwestora. Jak spe³niæ wymagania inwestora? 11 Kilka rad dla managerów spó³ek portfelowych

4 Wstêp Niniejsze opracowanie czerpie z doœwiadczeñ z inwestorami private equity, dla których mieliœmy przyjemnoœæ pracowaæ oraz z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ ich spó³ek portfelowych. Prezentujemy w nim przemyœlenia dotycz¹ce obszarów potencjalnych konfliktów miêdzy inwestorami private equity a kadr¹ managersk¹. Dodatkowo zamieszczamy kilka rad dla managerów stoj¹cych w obliczu przejêcia swej spó³ki przez inwestora a tak e szkicujemy zestaw cech managera, którego styl zarz¹dzania zadowoli³by nawet najbardziej wymagaj¹cych inwestorów Private Equity. Dorota Ko³ecka, Managing Partner Marta Andrearczyk Managing Director 1 Private Equity Survival

5 Private Equity Tworzenie wartoœci Inwestorzy private equity bywaj¹ niekiedy przedstawiani przez media jako pozbawieni skrupu³ów drapie ni kapitaliœci goni¹cy za szybkim zyskiem. Jednak, wbrew temu, co czêsto zarzuca siê inwestorom PE, osi¹gane przez nich zwiêkszenie wartoœci firmy jest oparte na efektywnym zarz¹dzaniu przejmowanym biznesem a nie wy³¹cznie na wykorzystywaniu cyklu rynkowego dla kupna i sprzeda y. Poprawa efektywnoœci, w tym usprawnienie operacji zmierzaj¹ce do zwiêkszenia wzrostu to podstawa sukcesu inwestorów PE. Oczywiœcie, w koñcowym efekcie liczy siê równie dobre wyczucie rynku, ale niezale nie od warunków rynkowych, w kreowaniu wartoœci mierzonej takimi wskaÿnikami jak Enterprise Value (EV) czy zyskownoœæ operacyjna (EBIDTA) inwestorzy PE osi¹gaj¹ lepsze wyniki ni np. zarz¹dy spó³ek publicznych. Dodatkowo, spó³ki kontrolowane przez inwestorów PE tworz¹ nowe miejsca pracy i chêtnie inwestuj¹ w wartoœci niematerialne i prawne.1 Wbrew powszechnemu mniemaniu, statystyki pokazuj¹, e PE przyspiesza tworzenie miejsc pracy i kreuje wartoœæ" A.T. Kearney: Creating new jobs and value with Private Equity, dk Executive Search 2

6 Nieporozumienia miêdzy kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ spó³ek portfelowych a inwestorami wynikaj¹ z ró nej percepcji kluczowych zagadnieñ oraz z innego stylu zarz¹dzania. Mimo ró nic, interes obu stron jest w efekcie koñcowym zbie ny. Obie strony realizuj¹ ten sam cel: podnoszenie wartoœci firmy; obie strony czerpi¹ z podwy szonej wartoœci korzyœci... 3 Private Equity Survival

7 Obszary nieporozumieñ Private Equity a kadra zarz¹dzaj¹ca - ró ne percepcje Perspektywa czasowa Jedn¹ z podstawowych ró nic miêdzy œwiatem private equity a spó³ek publicznych (lub niepublicznych, ale nie posiadaj¹cych wœród udzia³owców inwestorów PE) jest perspektywa czasowa. Spó³ka jest z natury rzeczy powo³ana do trwania przez czas nieokreœlony, wrêcz nieskoñczony ( going concern ), a jej strategiczne cele mog¹ byæ stosunkowo rozci¹gniête w czasie. Tymczasem dla inwestora PE spó³ka portfelowa to projekt obliczony na okreœlony czas, od wejœcia do sprzeda y udzia³ów. Inwestorzy PE s¹ czêsto oskar ani o szkodliwy dla spó³ki nacisk na rozwi¹zania krótkookresowe, które jakoby mia³yby byæ realizowane ze szkod¹ dla d³ugoterminowego interesu spó³ki. Opinie takie bior¹ siê zapewne z obserwowanej w niektórych przypadkach praktyki podzia³u przez inwestora PE wielobran owego biznesu na czêœci lub te sprzeda y niektórych (zazwyczaj nieefektywnie wykorzystywanych) aktywów. Cel kadry managerskiej firmy i inwestorów jest ten sam: podwy szenie wartoœci spó³ki. Ró nice dotycz¹ jedynie oczekiwanego czasu realizacji celu. dk Executive Search 4

8 Wspó³zarz¹dzanie Czêsto pewn¹ niespodziank¹ dla zarz¹dów spó³ek, w których kontrolê przejêli inwestorzy PE jest fakt, e inwestorzy ci s¹ z regu³y niezwykle aktywni i czynnie w³¹czaj¹ siê w zarz¹dzanie spó³k¹. Inwestor PE czêsto kojarzy siê managerowi z pasywnym inwestorem finansowym, ochronê interesów którego, podobnie jak i ka dego innego akcjonariusza zapewniaj¹ wy³¹cznie regulacje prawne, w tym corporate governance. W praktyce inwestor PE nie pe³ni jednak roli jak¹ w spó³ce publicznej sprawuje rada nadzorcza, lecz staje siê wspó³zarz¹dzaj¹cym spó³k¹ w³aœcicielem. Jak okreœli³ to jeden z inwestorów PE: Nie tylko mieliœmy plan. My go równie realizowaliœmy wspólnie z zarz¹dem. Staraj¹ siê jednak aktywnie budowaæ wartoœæ poprzez dodawanie brakuj¹cych spó³ce kompetencji. Czasem odbywa siê to poprzez wprowadzenie do Rady Nadzorczej bardzo doœwiadczonego managera, czasem poprzez zmiany w sk³adzie zarz¹du. Inwestorzy PE czêsto wywodz¹ siê nie z sektora finansowego, lecz z ró nych ga³êzi tzw. realnej gospodarki, posiadaj¹ bogat¹ wiedzê wynikaj¹c¹ ze zró nicowanego bran owo doœwiadczenia i s¹ przyzwyczajeni do podejmowania szybkich decyzji i wprowadzania daleko id¹cych zmian. Inwestorzy ci w okresie swej inwestycji stanowi¹ rodzaj super-zarz¹du, co wynika z ich aktywnoœci i pozycji jak¹ daje im kontrolny pakiet udzia³ów w spó³ce. Oczywiœcie nie oznacza to ubezw³asnowolnienia zarz¹dów. Fundusze oczekuj¹ pe³nego zaanga owania zarz¹du w opracowanie strategii i sprawnego wprowadzenia jej w ycie. Nie tylko mieliœmy plan. My go równie wspólnie z zarz¹dem realizowaliœmy 5 Private Equity Survival

9 ving exposure to the law was too risk all outdoor element of risk. risk risk e possibility that ng unpleasant or happen : reduce ease [as adj. ] a n of caffeine was sk factor for loss

10 Zad³u enie Inwestorzy PE chêtnie siêgaj¹ do lewaru finansowego dla zwiêkszenia wartoœci spó³ki, co nara a ich na zarzuty kadry managerskiej, e za bardzo zwiêkszaj¹ ryzyko biznesowe. Konserwatywna kadra zarz¹dzaj¹ca czêsto jednak nie uwzglêdnia faktu, e wartoœæ spó³ki jest w du ej czêœci zale na od zwrotu z kapita³u, e kapita³ jest dro szy od d³ugu (który jest przecie tarcz¹ podatkow¹ ) jak równie tego, e wnoszona przez inwestorów PE zdolnoœæ zwiêkszania efektywnoœci operacji w pewnym stopniu równowa y zwiêkszone ryzyko, jakie przynosi wy szy poziom zad³u enia. Konserwatywny manager jest sk³onny zmniejszaæ ryzyko aby utrzymaæ wartoœæ. Inwestor private equity podwy sza ryzyko aby wartoœæ zwiêkszaæ. 7 Private Equity Survival

11 Inwestorzy private equity Strategie i styl dzia³ania Inwestor PE koncentruje siê na tych aspektach biznesu, które podwy sz¹ jego wartoœæ. Mo e to oznaczaæ repozycjonowanie biznesu, tak aby skierowaæ go na bardziej atrakcyjne obszary, mo e oznaczaæ sprzeda niektórych aktywów. Mo e to oznaczaæ jednak tylko i wy³¹cznie efektywniejsze wykorzystanie istniej¹cego biznesu, jego potencja³u i aktywów. W ka dym wypadku jednak styl zarz¹dzania inwestorów PE jest zdecydowanie aktywny i "jastrzêbi w d¹ eniu do podnoszenia wartoœci. Inwestorzy PE przynosz¹ do przejmowanej firmy specyficzny model biznesowy, sprowadzaj¹cy siê do kreacji jak najwiêkszej wartoœci w okreœlonym przedziale czasowym, jak równie zestaw narzêdzi do jego realizacji. Sukces PE jest oparty na aktywnym sprawowaniu funkcji w³aœcicielskich, szybkoœci dzia³ania przy wdra aniu zmian, jak równie na atrakcyjnym systemie motywacyjnym i modelu w³aœcicielskim oferowanym kluczowej kadrze managerskiej. Trzy strategie inwestorów PE:? Podnoszenie wydajnoœci (Improve Performance)? Przegrupowanie i koncentracja na kluczowym biznesie (Regroup & Focus)? Kupowanie i budowanie na bazie spó³ki-platformy (Buy & Build) Jedn¹ z najczêœciej obieranych jest strategia kreowania wartoœci poprzez podnoszenie wydajnoœci w przejmowanej spó³ce. Nie powinno wiêc dziwiæ, e inwestor PE jest z regu³y:? agresywny w wyznaczaniu celów biznesowych? zdecydowany œciœle kontrolowaæ ich realizacjê? skoncentrowany na wskaÿnikach efektywnoœci operacyjnej i poziomie sprzeda y? sk³onny do restrukturyzacji wszêdzie tam gdzie mo na zwiêkszyæ efektywnoœæ i obni yæ poziom zaanga owania kapita³u? przyzwyczajony do wdra ania szybkich zmian? chêtny do podejmowaniu ryzyka jakie niesie ze sob¹ d³ug dk Executive Search 8

12 Zarzàdzanie spóùkà kontrolowanà przez inwestora PE to staùe myúlenie w kategoriach podnoszenia wartoúci spóùki, nawet w krótkim okresie. Osoby, które myœl¹ w kategoriach celów d³ugookresowych zapominaj¹c o koniecznoœci sta³ego generowania wyników nie maj¹ szans na sukces w spó³kach kontrolowanych przez inwestorów PE. 9 Private Equity Survival

13 Idealny Manager Punkt widzenia inwestora Sukces w œrodowisku zdominowanym przez inwestora PE odnieœæ mo e tylko ten manager, który bêdzie czu³ siê wspó³w³aœcicielem biznesu i z pe³nym przekonaniem przyjmie jako swoje cele inwestora. Systemy motywacyjne stosowane przez inwestorów PE (przede wszystkim pakiety opcji) zapewniaj¹ w du ej iloœci przypadków spe³nienie pierwszego warunku. Przyjêcie celów inwestora natomiast wymaga ze strony managera zrozumienia, e PE wp³ywa korzystnie na konkurencyjnoœæ spó³ki i zapewnia jej lepszy rozwój (wzrost rentownoœci, produktywnoœci, inwestycji w wartoœci niematerialne, etc). Zarz¹dzanie spó³k¹ kontrolowan¹ przez inwestora PE to sta³e myœlenie w kategoriach podnoszenia wartoœci spó³ki, nawet w krótkim okresie. Osoby, które myœl¹ w kategoriach celów d³ugookresowych zapominaj¹c o koniecznoœci sta³ego generowania wyników nie maj¹ szans na sukces w spó³kach kontrolowanych przez inwestorów PE. Korporacje czêsto posiadaj¹ rozbudowan¹ strategiê d³ugoterminow¹, gotowe s¹ przez lata inwestowaæ w budowanie np. udzia³ów w rynku nawet je eli ponosz¹ przy tym straty. Dla PE czas praktycznie koñczy siê wraz z zamkniêciem roku obrotowego, a prezes spó³ki jest tak dobry, jak by³y wyniki jego spó³ki w ostatnim roku, czy nawet kwartale. Zarz¹d spó³ki musi myœleæ przez pryzmat sta³ego generowania gotówki, k³aœæ nacisk na efektywne zarz¹dzanie kapita³em obrotowym, sprawne zarz¹dzanie zapasami i egzekucjê nale noœci. Szalenie istotny jest wskaÿnik rentownoœci operacyjnej spó³ki. Oprócz wspó³w³aœcielskiego podejœcia do firmy, idealny z punktu widzenia inwestora PE manager powinien mieæ ogromny poziom energii i du o si³y (czeka go bowiem kilka bardzo intensywnych i pracowitych lat), nieugiêt¹ wolê osi¹gniêcia sukcesów i zdolnoœæ realizacji ambitnych celów. Wa na równie jest odpornoœæ psychiczna i gotowoœæ poddawania siê sta³ej weryfikacji (regularne posiedzenia Rady Nadzorczej, czêste nieformalne kontakty z inwestorami). Choæ pracuj¹c z PE mo na liczyæ na wsparcie merytoryczne, to jednak nale y byæ przygotowanym na to, aby dzia³aæ w pe³ni samodzielnie. Inaczej ni w przypadku korporacji, w funduszach PE nie ma gotowego wzoru postêpowania (manuala), z którego mo na skorzystaæ. Zarz¹d musi twórczo wykorzystywaæ swoje doœwiadczenia i dostosowywaæ je do wymogów nowej strategii. Aktywna pomoc ze strony inwestora jest jego dobr¹ wol¹, a nie regu³¹. Jako regu³ê mo na raczej przyj¹æ szybkie zmiany w zarz¹dzie spó³ki w przypadku braku zrozumienia lub akceptacji celów inwestora. dk Executive Search 10

14 Jak spe³niæ wymagania inwestora? Kilka rad dla managerów spó³ek portfelowych Poni ej podajemy kilka rad dla cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej, którzy chcieliby skorzystaæ, a nie straciæ na wejœciu inwestora PE do firmy. Czêœæ powy szych rad brzmi co prawda dosyæ groÿnie, ale obecnoœæ inwestora PE przynosi managementowi wymierne korzyœci. System motywacyjny, w którym centraln¹ rolê odgrywaj¹ opcje, czyni z managera wspó³w³aœciciela z widokami na realizacjê powa nego zysku. Jako naczeln¹ radê pozwolimy sobie zacytowaæ wypowiedÿ jednego z prezesów spó³ki portfelowej PE: Ka dego dnia, gdy idê do pracy, zastanawiam siê co dzisiaj zrobiê aby podnieœæ wartoœæ spó³ki. Gdy wracam do domu, zastanawiam siê co dzisiaj zrobi³em, aby podnieœæ wartoœæ spó³ki. Jesteœmy przekonani, i stosuj¹c siê do rad ka dy zarz¹d spó³ki portfelowej mo e liczyæ na sukces we wspó³pracy z inwestorem Private Equity. Nie czekaj, a do drzwi zapuka inwestor, b¹dÿ proaktywny! Nie licz na to, e inwestor opracuje dla spó³ki strategiê to zarz¹d musi wiedzieæ jak ma wykorzystaæ pieni¹dze pozyskane od inwestora w celu podniesienia wartoœci spó³ki Poznaj w szczegó³ach bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przep³ywów finansowych Oblicz aktualn¹ wartoœæ spó³ki (jedn¹ lub kilkoma metodami uwzglêdniaj¹cymi koszt kapita³u) i zastanów siê jak mo na j¹ podwy szyæ Sformu³uj nowe, ambitniejsze cele biznesowe i plan ich realizacji Zastanów siê czy firma nie ma tzw. ukrytych aktywów (hidden assets) Sporz¹dŸ scenariusze ró nych poziomów zad³u enia Przygotuj siê do przyjêcia bardziej ambitnych ni obecne celów biznesowych Przygotuj siê na to, e bêdziesz stale rozliczany z realizacji nowych celów Przeanalizuj wskaÿniki efektywnoœci operacyjnej i zastanów siê jak mo esz je podwy szyæ 11 Private Equity Survival

15 of continuing to ically in spite of deal, or difficult es : the animal's ival were pretty he was fighting olitical survival. practice that has t from an earlier were a survival

16 dk Executive Search Sp. z o.o. Wiúniowy Business Park ul. 1 Sierpnia 4, Warszawa tel. (+48) sk³ad:

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo