Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Spółki ADMIRAL BOATS S.A. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 14 listopada 2014 roku raportu okresowego za III kwartał 2014 roku zawierającego informacje finansowe Emitenta za okres od 1 lipca do 30 września 2014 r. Treść aneksu uwzględnia korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku opublikowaną w dniu 2 lutego 2015 roku. Emitent po publikacji raportu za III kwartał 2014 podtrzymuje, że informacje zawarte w pkt 3.1 i 3.2 Części IV Prospektu Spółki pozostają aktualne z uwzględnieniem zmiany nr 8 zamieszczonej w Aneksie nr 2. W związku z powyższym dokonuje się następującej zmiany w Prospekcie: Zmiana nr 1 Wyjaśnienie: Emitent w związku z opublikowanym w dniu 14 listopada 2014 roku. raportem okresowym za III kwartał 2014 r. zamieścił w Prospekcie emisyjnym Spółki ADMIRAL BOATS S.A. w formie Załącznika nr 5, najnowsze informacje finansowe obejmujące informacje finansowe Emitenta za okres od 1 lipca do 30 września 2014 r. Informacje te nie zostały zbadane ani podane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Informacje finansowe zostały zamieszczone w raporcie okresowym przekazanych do publicznej wiadomości raportem EBI nr 24/2014, a następnie skorygowane w dniu 2 lutego 2015 roku raportem EBI nr 4/2015 zgodnie z wymogami obowiązującymi na rynku NewConnect. Raport jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie oraz na stronie Emitenta w zakładce Dla inwestorów, a także w formie papierowej w siedzibie Emitenta.

2 Dodano: Załącznik 5 - Raport kwartalny III kwartał 2014 r. za okres r. Raport kwartalny III kwartał 2014 r. za okres r. Bojano, 14 listopada 2014 r. 2

3 Spis treści I. Wstęp... 4 II. Informacje o emitencie... 5 III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe... 7 IV. Komentarz Zarządu do wyników finansowych V. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu VI. Opis istotnych dokonań ADMIRAL BOATS w III kwartale 2014 r.wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 2 8 VII. Pozostałe informacje VIII. Oświadczenie Zarządu

4 I. Wstęp Wybrane pozycje Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat dane w tys. zł za okres za okres Dynamika Wyszczególnienie od do od do Przychody netto ze sprzedaży ogółem 9 263, ,5 89,5% Zysk (strata) ze sprzedaży 8 267, ,4 172,2% Zysk(strata) brutto 165,5 190,3 87,0% Zysk (strata) netto 165,5 30,0 551,7% Amortyzacja 795,9 640,0 124,4% Aktywa trwałe , ,3 125,8% Aktywa obrotowe , ,3 115,4% Należności długoterminowe 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe , ,7 152,5% Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 503, ,8 22,5% Aktywa razem , ,6 120,7% Zobowiązania krótkoterminowe , ,0 245,2% Zobowiązania długoterminowe , ,6 63,8% Zobowiązania razem , ,6 131,9% Kapitał własny , ,0 105,3% Kapitał zakładowy , ,8 100,0% % dane w tys. zł za okres za okres Dynamika Wyszczególnienie od do 30- od % do Przychody netto ze sprzedaży ogółem , ,4 89,4% Zysk (strata) ze sprzedaży , ,3 132,1% Zysk(strata) brutto 831, ,6 25,0% Zysk (strata) netto 610, ,7 24,2% Amortyzacja 2 263, ,2 156,6% Aktywa trwałe , ,3 125,8% Aktywa obrotowe , ,3 115,4% Należności długoterminowe 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe , ,7 152,5% Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne 1 503, ,8 22,5% Aktywa razem , ,6 120,7% Zobowiązania krótkoterminowe , ,0 245,2% Zobowiązania długoterminowe , ,6 63,8% Zobowiązania razem , ,6 131,9% Kapitał własny , ,0 105,3% Kapitał zakładowy , ,8 100,0% 4

5 III kwartał 2014 r. to okres kontynuacji działalności ADMIRAL BOATS. Spółka sprzedała 119 łodzi w porównaniu do III kwartału 2013 był to spadek o 51%;. Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. sprzedaż łodzi wyniosła 659 sztuk (mniej o17,7% r/r)r. Część produkcji została w zapasach spółki. Był to także okres dalszej modernizacji i przystosowywania do potrzeb działalności Spółki zakładu w Tczewie, który został zakupiony w czerwcu 2013 r. Przychody netto ze sprzedaży ogółem w III kwartale br. były niższe o 10,5% r/r, Powodem były mimo dobrego sezonu wcześniejsze zakupy łodzi (2013r.) przez dwóch największych dealerów z Holandii i zmiana zasad współpracy z dealerem z Niemiec w trakcie sezonu. Jednym z powodów było również brak realizacji zaplanowanych wcześniej dostaw do Rosji. Sukcesem było zwiększenie sprzedaży do Szwecji, gdzie obroty za 9 miesięcy 2014r. wyniosły 866 tys. co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 125,6%. Sprzedaż łodzi w pierwszych trzech kwartałach 2014r. wyniosła 71 sztuk. Zarząd oczekuje, że w terminie kilku lat wzrost sprzedaży łodzi na rynek szwedzki w ujęciu wartościowym powinien być nawet ponad dziesięciokrotny w stosunku do sprzedaży w roku W III kwartale 2014 r. ADMIRAL BOATS wypracowała zysk brutto w wysokości 165 tys. zł. Zysk netto był równy zyskowi brutto z uwagi na nadpłacony podatek dochodowy w I półroczu 2014r. Aktywa razem wzrosły w ciągu roku o 120,7% do kwoty 89,2 mln zł na koniec września 2014 r., co było spowodowane przede wszystkim: - zwiększeniem aktywów trwałych o 125,8% do kwoty 47,6 mln zł jako efekt inwestycji w zakład produkcyjny w Tczewie i nakładów na opracowanie nowych modeli łodzi, - zwiększeniem aktywów obrotowych o 115,4% do kwoty 41,5 mln zł poprzez wzrost należności i zapasów. Po stronie pasywów największe zmiany zanotowano w następujących pozycjach: - kapitał własny wzrost o 105,% do poziomu 35,8 mln. zł, co było związane podziałem zysku za rok 2013 i oraz rejestracją podwyższenia kapitałów, - zobowiązania krótkoterminowe - wzrost o 245%, co związane było z księgowym ujęciem w tej pozycji wyemitowanych obligacji na kwotę 18 mln zł, które wcześniej ujęte były w zobowiązaniach długoterminowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 610,2 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. Należy zaznaczyć, że wpływ na poziom zysku miała dużo większa strata w I kwartale br. w porównaniu do I kwartału 2013 r., co z kolei było spowodowane nakładami poniesionymi na zakup majątku w Tczewie. II. Informacje o Spółce Nazwa Forma prawna Siedziba Adres ADMIRAL BOATS S.A. spółka akcyjna Bojano k. Gdyni Bojano ul. Wybickiego 50 5

6 Koleczkowo telefon fax adres strona www Regon NIP KRS Kapitał zakładowy Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zł, w pełni opłacony Akcje: Lp. Data emisji Seria Ilość akcji wyemitowanych r. A r. B r. C r. D r. E r. F r. G r. H Razem: Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja łodzi motorowych pełnomorskich i śródlądowych. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Andrzej Bartoszewicz Wiceprezes Zarządu Antoon Meijers Rada Nadzorcza: Przewodniczący Członkowie: Sławomir Polański Jan Czekaj 6

7 Piotr Jędrzejowicz Halina Kleba Paulina Kleba Kajetan Wojnicz Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę: Rok/rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Umowy cywilnoprawne Podwykonawcy III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Rachunek Zysków i Strat za okres od do r. w zł A. I. II. B. ZA OKRES Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia?ów, w tym: , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,15 - jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00 I. II. C. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) , , , , , , , , , , , ,54 D. Koszty sprzedaży , , , ,83 7

8 E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,52 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) , , , ,19 G. I. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , ,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. H. I. II. Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , , , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,74 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) , , , ,77 J. Przychody finansowe , , , ,86 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 3 206, ,73 139, ,14 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,72 K. Koszty finansowe , , , ,67 I. Odsetki, w tym: , , , ,53 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne ,89 0,00 0, ,14 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) , , , ,96 8

9 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.- 0,00 0,00 0,00 0,00 M.II.) I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto (L+/- M) , , , ,96 O. Podatek dochodowy , , ,53 0,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) , , , ,85 Rachunek Zysków i Strat za okres od do r. w zł Rachunek Zysków i Strat A. I. II. B. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w , , , ,34 tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia?ów, w tym: , , , , , , , , , , , ,75 - jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00 I. II. C. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) , , , , , , , , , , , ,59 D. Koszty sprzedaży , , , ,92 E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,86 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) , , , ,81 G. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,90 9

10 I. II. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje , , , ,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,90 H. I. II. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , ,44 III. Inne koszty operacyjne , , , ,44 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) , , , ,27 J. Przychody finansowe , , , ,66 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 4 964, , , ,59 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , , , ,07 K. Koszty finansowe , , , ,82 I. Odsetki, w tym: , , , ,68 II. III. - od jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,86 0, ,14 L. M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+/- M) , , , ,11 O. Podatek dochodowy , , , ,00 10

11 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) , , , ,00 Bilans w zł AKTYWA A. I. 1. AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych , , , , , , , , , ,55 2. Wartość firmy , , , , , II. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,05 1. środki trwałe , , , , ,67 a) grunty (w tym prawo użytkowania , , , , ,62 wieczystego gruntu) budynki, lokale i b) obiekty inżynierii , , , , ,91 lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i , , , , ,71 maszyny d) środki transportu , , , , ,42 11

12 e) Inne środki trwałe , , , , , środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , , , , , Nieruchomości Wartości 2. niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 12

13 V B. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE , , , , , , , , , , , , , , ,18 I. Zapasy , , , , ,10 1. Materiały , , , , ,22 Półprodukty i 2. 0, , , , ,62 produkty w toku 3. Produkty gotowe , , , , ,70 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw , , , , ,56 II. Należności , , , , ,58 krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : Należności od 2. pozostałych , , , , ,58 jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie , , , , ,53 spłaty : - do 12 miesięcy , , , , ,53 z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) ubezpieczeń społecznych i , , , , ,78 zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne , , , , ,84 d) dochodzone na drodze sądowej , , , , ,43 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , , ,03 Krótkoterminowe 1. aktywa finansowe , , , , ,03 13

14 a) b) c) 2. IV. w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 6 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, ,57 0, , , , , , , , , , , ,32 A. I. II. III. IV. V. VI. PASYWA 6 mcy KAPITAŁ (FUNDUSZ) , , , , ,71 WŁASNY Kapitał (fundusz) podstawowy , , , , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy , , , , ,71 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 14

15 VII. VIII. IX. I II III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0, ,34 0,00 0,00 Zysk (strata) netto , , , , ,00 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA , , , , ,61 ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania , , , , ,32 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , , , , ,30 dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i , , , , ,54 podobne - długoterminowa , , , , ,47 - krótkoterminowa 535, , , , ,07 Pozostałe rezerwy , , , , ,48 - długoterminowe - krótkoterminowe , , , , ,48 Zobowiązania długoterminowe , , , , ,47 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych , , , , ,47 jednostek a) kredyty i pożyczki , , , , ,47 b) z tytułu emisji dłużnych papierów , , ,00 0,00 0,00 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne , , , ,00 10,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , , ,68 15

16 IV Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: b) kredyty i pożyczki c) inne Wobec pozostałych , , , , ,68 jednostek a) kredyty i pożyczki , , , , ,60 b) z tytułu emisji dłużnych papierów , , , , ,00 wartościowych c) inne zobowiązania 0, , , , ,70 finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie , , , , ,42 wymagalności : - do 12 miesięcy , , , , ,42 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i , , , , ,28 innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń , , , , ,58 i) inne , , , , ,10 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 0, , , , ,14 Ujemna wartość firmy 0, , , , ,14 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe 16

17 SUMA PASYWÓW , , , , ,32 Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres do r. w zł Za okres A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,00 II. Korekty razem , ,45 1. Amortyzacja , ,37 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych , ,26 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , ,04 6. Zmiana stanu zapasów , ,19 7. Zmiana stanu należności krótkoterminowych , ,43 8. Zmiana stanu należności długoterminowych 0,00 0,00 8. Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych , ,66 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,76 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,45 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,95 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych 0, ,95 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach ,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,00 - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,48 17

18 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,53 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne inwestycyjne ( korekta wpływów ujęta już w wyniku) 0, ,95 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) , ,53 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,10 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,80 0,00 2. Kredyty i pożyczki , ,42 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe , ,68 II. Wydatki , ,94 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych , ,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki , ,68 9. Inne wydatki finansowe , ,26 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II) , ,16 D. Przepływy pieniężne netto razem , ,18 (A.III+/-B.III+/-C.III) 0,00 0,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,18 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,86 G. Środki pieniężne na koniec okresu , ,04 Zestawienie zmian w kapitale Spółki w pierwszym kwartale roku w zł Lp NAZWA POZYCJI zł I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,97 - korekty błędów podstawowych 18

19 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 0, ,97 1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 0, , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) - wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2. okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, ,95 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,95 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0, ,02 - z podziału zysku (ustawowo) , ,93 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z przeszacowanie środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - z innego tytułu 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,37 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 5. okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - korekty aktualizującej wartość b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 6. okresu 0, , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,62 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 19

20 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,93 korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,93 a) zwiększenie (z tytułu) Zysk netto b) zmniejszenie (z tytułu) - podział zysku (na kapitał zapasowy) ,34 0,00 - wypłata dywidendy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,34 a) zysk netto , ,34 b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,71 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,71 IV. Komentarz Zarządu do wyników finansowych Rachunek zysków i strat W III kwartale 2014 r. przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 9,3 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu do drugiego kwartału 2013 r. o 10,5%. Powodem było mimo dobrego sezonu wcześniejsze zakupy łodzi (2013r.) przez dwóch największych dealerów z Holandii i zmiana zasad współpracy z dealerem z Niemiec w trakcie sezonu. kolejnym powodem było również brak realizacji zaplanowanych wcześniej dostaw do Rosji. Klienci zamówili nowe modele łodzi których prototypy będą ukończone w IV kwartale. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów zmniejszyły się o 45,8% do kwoty 4,5 mln zł., natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o 4% do 1,62 mln zł w związku z podjęciem działań w zakresie restrukturyzacji kosztów stałych firmy. W konsekwencji zysk netto ze sprzedaży wyniósł 3 mln zł. W rachunku zysków i strat ADMIRAL BOATS relatywnie znaczącą pozycje stanowią Inne koszty operacyjne (na które w dużej mierze składają się koszty wydziałowe). Związane jest to z faktem, że produkcja łodzi w Spółce zorganizowana jest w oparciu o produkcję realizowaną przez podwykonawców. Spółka ponosi z tego tytułu koszty, które zalicza do kosztów pośrednich, tj. innych kosztów operacyjnych. Koszty te nie zostają przypisane do danej produkcji Spółki, ponieważ wiążą się bezpośrednio z działalnością wytwórczą 20

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo