Wytyczne dotyczące traktowania przedsiębiorstw powiązanych, w tym zależnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące traktowania przedsiębiorstw powiązanych, w tym zależnych"

Transkrypt

1 EIOPA-BoS-14/170 PL Wytyczne dotyczące traktowania przedsiębiorstw powiązanych, w tym zależnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Wprowadzenie 1.1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (zwanego dalej rozporządzeniem EIOPA ) 1 EIOPA sporządza wytyczne dotyczące traktowania przedsiębiorstw powiązanych, w tym zależnych Wytyczne odnoszą się do art. 92 ust. 1 lit. b) i art. 111 ust. 1 lit. m) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zwanej dalej dyrektywą Wypłacalność II ) 2 oraz do art. 68, 168 i 171 bez uszczerbku dla art. 84 środków wykonawczych Niniejsze wytyczne skierowane są do organów nadzoru objętych dyrektywą Wypłacalność II Celem niniejszych wytycznych jest przekazanie informacji dotyczących identyfikacji i traktowania przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw zależnych w celu zapewnienia spójnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich Dla celów niniejszych wytycznych zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce jest zakładem obliczającym swoją wypłacalność. Pojęcie przedsiębiorstwa powiązanego odnosi się do każdego przedsiębiorstwa powiązanego z zakładem posiadającym udziały kapitałowe w innej jednostce. Pojęcie przedsiębiorstwa zależnego zastosowano w celu określenia jednego rodzaju przedsiębiorstwa powiązanego. Załącznik A do sprawozdania końcowego pokazuje szereg różnych pojęć stosowanych w dyrektywie Wypłacalność II w odniesieniu do związków między dwoma lub większą liczbą przedsiębiorstw Niniejsze wytyczne dotyczą traktowania wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w momencie wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności i obejmują wytyczne dotyczące określenia środków własnych w przypadku przedsiębiorstw zależnych w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych. Znaczenie instytucji finansowych i instytucji kredytowych wyjaśniono w załączniku B do sprawozdania końcowego W wytycznych zastosowano podejście holistyczne. Przedstawiają one po pierwsze określenia różnych rodzajów przedsiębiorstw powiązanych, w tym przedsiębiorstw zależnych. Następnie zajmują się traktowaniem różnych rodzajów przedsiębiorstw powiązanych, w szczególności zależnych w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych oraz strategicznych przedsiębiorstwach zależnych. Zawierają one wreszcie wytyczne dotyczące 1 Dz.U. L 331, z , s Dz.U. L 335, z , s Dz.U. L 12 z , s /11

3 traktowania przedsiębiorstw powiązanych w standardowej formule i w modelach wewnętrznych do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności Jeżeli wytyczne te odnoszą się do wyceny lub wartości przedsiębiorstw powiązanych, niezbędne jest odesłanie do art. 13 środków wykonawczych Wytyczne dotyczą traktowania przedsiębiorstw powiązanych, w tym zależnych, na podstawie nieskonsolidowanej. W większości przypadków określenie przedsiębiorstwa powiązanego będzie takie samo z perspektywy zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce jako podmiotu indywidualnego, jak i dla celów grupy. W niektórych sytuacjach będą jednak różnice: Działalność przedsiębiorstwa powiązanego może być taka, że zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce i przedsiębiorstwo powiązane zgodnie z art. 213 dyrektywy Wypłacalność II nie podlegają nadzorowi nad grupą. Możliwy jest ponadto przypadek, w którym szereg podmiotów w ramach grupy ma udział w prawach głosu lub kapitale w danym przedsiębiorstwie, które łącznie wynoszą 20% lub więcej praw głosu lub kapitału przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo takie zostanie zatem określone jako przedsiębiorstwo powiązane na poziomie grupy. Jednak jeżeli udział kapitałowy każdego indywidualnego podmiotu w ramach grupy nie przekracza 20%, przedsiębiorstwo nie jest określane jako przedsiębiorstwo powiązane przez którykolwiek z tych podmiotów w ramach grupy na poziomie indywidualnego podmiotu W niektórych okolicznościach rezerwy indywidualnego podmiotu dla przedsiębiorstw powiązanych wykorzystuje się do obliczenia wkładu tych przedsiębiorstw do kapitałowego wymogu wypłacalności grupy. Okoliczności te wskazano w środkach wykonawczych i wytycznych EIOPA dotyczących obliczania wypłacalności grupy Załącznik C do sprawozdania końcowego wskazuje, w formie drzewa decyzyjnego, metodykę traktowania wszystkich rodzajów przedsiębiorstw powiązanych. Zgodnie z wytyczną nr 4 i wytyczną nr 7 w przypadku przedsiębiorstw finansowych i przedsiębiorstw kredytowych zależnych pośrednio, konieczne będą dodatkowe analizy i obliczenia. W niektórych przypadkach traktowanie udziałów kapitałowych jest takie samo jak traktowanie, które wynikałoby ze stosowania standardowej formuły w sytuacji braku udziału kapitałowego Jeżeli niniejsze wytyczne nie zawierają odrębnej definicji, pojęcia mają znaczenie określone w aktach prawnych przywołanych we wprowadzeniu Wytyczne stosuje się od dnia 1 kwietnia 2015 r. Wytyczna nr 1 - Określenie Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce określają swoje przedsiębiorstwa powiązane i zależne w oparciu o ocenę z ich perspektywy jako podmiotu indywidualnego. 3/11

4 1.15. Określając przedsiębiorstwo powiązane w oparciu o posiadane udziały, bezpośrednio lub w ramach kontroli, zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce podają: a) udział w prawach głosu jako procent praw głosu przedsiębiorstwa; b) udział we wszystkich typach kapitału podstawowego przedsiębiorstwa jako procent kapitału podstawowego tego przedsiębiorstwa, niezależnie od praw głosu. Jeżeli a) lub b) wynoszą 20% lub więcej, zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce traktują swoją inwestycję w tym przedsiębiorstwie jako udział kapitałowy. Jeżeli jest to udział kapitałowy w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji objętym dyrektywą Wypłacalność II, oceny w ramach lit. a) będą zasadniczo dotyczyć opłaconego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 69 lit. a) ppkt (i) i opłaconych akcji uprzywilejowanych, o których mowa w art. 69 lit. a) ppkt (v) środków wykonawczych Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce zapewniają, że są w stanie określić wpływ zmian w kapitale podstawowym przedsiębiorstw powiązanych na ocenę opisaną w poprzednim ustępie, za każdym razem gdy zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce oblicza swój kapitałowy wymóg wypłacalności zgodnie z art. 102 dyrektywy Wypłacalność II Określając przedsiębiorstwo powiązane zgodnie z art. 212 ust. 2 dyrektywy Wypłacalność II z uwzględnieniem faktu, że zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce może wywierać dominujący lub znaczny wpływ na inne przedsiębiorstwo, organy nadzoru biorą pod uwagę: a) bieżące udziały zakładu w przedsiębiorstwie oraz możliwe zwiększenia z powodu posiadania opcji, warrantów lub podobnych instrumentów; b) prawa wynikające z członkostwa zakładu w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych lub w przedsiębiorstwie podobnego typu oraz możliwe zwiększenia takich praw; c) reprezentację zakładu w organie administrującym, zarządzającym lub nadzorczym; d) zaangażowanie zakładu w procesy podejmowania decyzji przedsiębiorstwa, w tym decyzji dotyczących dywidend i innych wypłat; e) istotne transakcje między zakładem a przedsiębiorstwem; f) wymianę osób praktycznie prowadzących zakład i przedsiębiorstwo; g) przekazywanie istotnych informacji technicznych zakładowi; h) jednolite zarządzanie zakładem i przedsiębiorstwem. Organy nadzoru biorą pod uwagę wszelkie wstępne oceny wykonane przez zakład zgodnie z lit. a)-h) niniejszego punktu. 4/11

5 Wytyczna nr 2 - Określenie udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych Zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce traktuje przedsiębiorstwo powiązane jak instytucję finansową lub instytucję kredytową, jeżeli jest instytucją wymienioną lub opisaną zgodnie z art. 4 ust. 1 i 5 dyrektywy 2013/36/UE lub z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/39/WE. Opisy te dotyczą każdej instytucji, która pełni funkcje lub prowadzi działania opisane zgodnie z tymi artykułami, niezależnie od tego że instytucja ta może nie być objęta przywołanymi dyrektywami Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce dopilnowują, by udział kapitałowy w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej, w przypadku których udział w prawach głosu lub kapitale jest pośredni, był traktowany w taki sam sposób jak udział kapitałowy w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej, w przypadku których udział w prawach głosu lub kapitale jest bezpośredni. Wytyczna nr 3 - Określenie strategicznego udziału kapitałowego Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce określają strategiczne udziały kapitałowe zgodnie z art. 171 środków wykonawczych w następujący sposób: a) zakłady stosujące formułę standardową do obliczania swojego kapitałowego wymogu wypłacalności określają strategiczne udziały kapitałowe niezależnie od tego, czy mają udział kapitałowy w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej, czy w jakimkolwiek innym przedsiębiorstwie powiązanym; b) zakłady stosujące model wewnętrzny do obliczania swojego kapitałowego wymogu wypłacalności muszą określić strategiczne udziały kapitałowe w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej tylko w celu oceny, czy zastosowanie ma art. 68 ust. 3 środków wykonawczych W celu pokazania zgodności z wymogami art. 171 środków wykonawczych zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce nie dzielą udziału kapitałowego na różne części, traktując niektóre części jako strategiczne a inne nie. Jeżeli konkretny udział kapitałowy został określony jako strategiczny: a) w przypadku udziału kapitałowego w instytucji finansowej lub kredytowej, wszystkie inwestycje w ich środki własne są strategiczne; b) w przypadku każdego innego przedsiębiorstwa powiązanego, wszystkie inwestycje w udziały lub akcje są strategiczne. 5/11

6 1.22. Wykazując, że wartość tych inwestycji w udziały lub akcje będzie prawdopodobnie znacznie mniej zmienna zgodnie z art. 171 lit. a) środków wykonawczych, zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce dopilnowują, by: a) zarówno do udziału kapitałowego jak i do pozostałych akcji wybranych do porównania stosowane były w czasie spójne i właściwe wyceny; b) brały pod uwagę znaczenie ich wpływu na wartość udziału kapitałowego Wykazując, że charakter inwestycji jest strategiczny zgodnie z art. 171 lit. b) ppkt (i)-(iii) środków wykonawczych, zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce: a) określają okres, dla którego ma być stosowana strategia utrzymywania udziału kapitałowego; b) biorą pod uwagę wpływ sytuacji na rynku na najważniejsze polityki; c) określają ważne czynniki wpływające na możliwość utrzymania strategii przez zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce lub ograniczające tę możliwość oraz jak można je łagodzić Wykazując istnienie trwałego powiązania zgodnie z art. 171 lit. b) ppkt (iv) środków wykonawczych, zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce biorą pod uwagę następujące kryteria: a) czy między obydwoma przedsiębiorstwami istnieje w czasie stały związek; b) czy efektem tego stałego związku jest bliska relacja gospodarcza, dzielenie się ryzykiem i korzyściami między przedsiębiorstwami, czy wzajemne narażanie się na ryzyko; c) kształt związku między obydwoma przedsiębiorstwami, który może obejmować własność, wspólne produkty lub kanały dystrybucji, sprzedaż krzyżową, tworzenie spółek joint ventures lub inne długoterminowe powiązania operacyjne lub finansowe Zgodnie z art. 171 lit. b) ppkt (v) środków wykonawczych zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, który należy do grupy, powinien traktować główne zasady dotyczące prowadzenia działalności grupy lub ograniczeń tej działalności jak zasady określone przez ostatnią jednostkę dominującą lub, jeżeli inna, przez przedsiębiorstwo, które ustanawia główne zasady dla grupy jako całości Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce dokumentują swoje uwagi na temat kwestii zawartych w art. 171 środków wykonawczych oraz pkt oraz innych istotnych czynników wraz z odpowiednimi materiałami. 6/11

7 Wytyczna nr 4 - Zakres obliczeń dla art. 68 środków wykonawczych Określając wartość udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych dla celów art. 68 środków wykonawczych, zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce uwzględniają posiadane udziały lub akcje oraz inne pozycje środków własnych, posiadane bezpośrednio lub pośrednio Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce stosują następujące podejścia: a) w przypadku udziałów bezpośrednich zgodnie z wytyczną nr 5 dla celów art. 68 środków wykonawczych wykorzystać należy wartość udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i instytucjach kapitałowych ustaloną przez zakład zgodnie zasadami wyceny z dyrektywy Wypłacalność II; b) udziały kapitałowe w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych posiadane za pośrednictwem innego udziału kapitałowego w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej nie powinny być brane pod uwagę na mocy art. 68 środków wykonawczych, ponieważ zgodnie z lit. a) ich wartość powinna była już zostać uwzględniona w wartości posiadanego bezpośrednio udziału w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej; c) odliczenie w przypadku posiadanego pośrednio udziału kapitałowego w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej powinno mieć miejsce wyłącznie, jeżeli przedsiębiorstwa powiązane znajdujące się między zakładem posiadającym udziały kapitałowe w innej jednostce a udziałami finansowymi i kredytowymi są inne niż zależne instytucje finansowe i kredytowe. d) w przypadku innych pośrednich udziałów w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej dla celów art. 68 środków wykonawczych wykorzystać należy wartość udziału kapitałowego ustaloną przez przedsiębiorstwo powiązane zgodnie z art. 13 środków wykonawczych; e) wartości wykorzystane dla celów art. 68 środków wykonawczych powinny reprezentować proporcjonalną własność, pośrednią lub bezpośrednią, udziału kapitałowego w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce. Wytyczna nr 5 - Obliczenia dla celów art. 68 środków wykonawczych Obliczając 10% z pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) i (vi) środków wykonawczych dla celów art. 68 środków wykonawczych, zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce wykorzystuje kwotę pozycji podstawowych środków własnych przed odliczeniem zgodnie z art. 68 środków wykonawczych w odniesieniu do udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych. 7/11

8 1.30. Jeżeli wartość wszystkich udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych, innych niż udziały kapitałowe, o których mowa w art. 68 ust. 1 środków wykonawczych, nie przekracza 10% pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) i (vi) środków wykonawczych dla celów art. 68 ust. 2 środków wykonawczych, odliczenie nie ma miejsca i zastosowanie ma wytyczna nr 8 lub Zakłady posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce stosują tylko art. 68 ust. 3 środków wykonawczych w przypadkach gdy: a) wykazały zgodnie z wytyczną nr 3, że udział kapitałowy spełnia kryteria strategicznego udziału kapitałowego; b) zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce i przedsiębiorstwo zależne uwzględniane są w obliczeniach na podstawie metody 1 zgodnie z dyrektywą 2002/87/WE dla konglomeratu finansowego, do którego należą, lub na podstawie metody 1 zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II. Wytyczna nr 6 - Odliczenia w odniesieniu do udziałów w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych Jeżeli odliczeń zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 środków wykonawczych nie można dokonać z odpowiedniej kategorii określonej w art. 68 ust. 5 środków wykonawczych, przedsiębiorstwa stosują następujące podejścia: a) jeżeli pozycje do odliczenia nie są sklasyfikowane w kategoriach określonych w art. 68 ust. 5 środków wykonawczych, wszystkich odliczeń dokonuje się z kwoty pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) i (vi) środków wykonawczych; b) jeżeli kwota odliczeń przekracza kwotę, od której wymaga się odliczenia zgodnie z art. 68 ust. 5 środków wykonawczych, nadwyżkę odlicza się w następujący sposób: (i) (ii) udziały w instrumentach dodatkowych kategorii 1 przekraczające pozycje wymienione w art. 69 lit. a) ppkt (iii), (v) i lit. b) środków wykonawczych odlicza się od pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) i (vi) środków wykonawczych; udziały w instrumentach dodatkowych kategorii 2 przekraczające podstawowe środki własne wymienione w art. 72 środków wykonawczych odlicza się najpierw od pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (iii), (v) i lit. b) środków wykonawczych a następnie od pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iv) środków wykonawczych do uzyskania pełnego odliczenia. 8/11

9 Wytyczna nr 7 - Dostosowania ze względu na odliczenia posiadanych pośrednio udziałów w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych Jeżeli wymagane jest odliczenie wartości posiadanego pośrednio udziału kapitałowego w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej, w całości lub w części, zgodnie z art. 68 środków wykonawczych, zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce tylko w celach wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności: a) zmniejsza o kwotę tego odliczenia wartość posiadanego bezpośrednio przedsiębiorstwa powiązanego, które jest aktywem zakładu, przez co udział kapitałowy w instytucji finansowej lub instytucji kredytowej posiadany jest pośrednio; b) w celu dostosowania opisanego w lit. a) należy zastosować podejście określone w art. 68 ust. 5 środków wykonawczych oraz w wytycznej nr 6. Wytyczna nr 8 - Stosowanie formuły standardowej do przedsiębiorstw powiązanych Wytyczna ta ma zastosowanie do zakładów posiadających udziały kapitałowe w innej jednostce wykorzystujących formułę standardową do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka związanego z przedsiębiorstwami powiązanymi posiadanymi bezpośrednio przez zakład Jeżeli zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce posiada jako aktywa pozycje środków własnych przedsiębiorstwa powiązanego i ich wartość nie jest w pełni odliczana lub nie jest odliczana wcale od środków własnych zakładu w wyniku zastosowania art. 68 środków wykonawczych, narzuty z tytułu ryzyka dla pozostałej wartości tych udziałów należy obliczyć zgodnie z formułą standardową Zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce stosuje formułę standardową w następujący sposób: a) udziały w kapitale zakładowym i uprzywilejowanym kapitale zakładowym przedsiębiorstwa powiązanego są traktowane jak akcje, do których stosuje się podmoduł ryzyka cen akcji; b) udziały w zobowiązaniach podporządkowanych utworzone przez przedsiębiorstwo powiązane traktowane są jak instrumenty finansowe podlegające postanowieniom umownym i warunkom rynkowym, takim jak odsetki, spread, waluta, koncentracja i inne odpowiednie podmoduły; c) udziały w powyższych pozycjach, które mają cechy zarówno akcji jak i obligacji, traktuje się zgodnie z wytyczną nr 5 z wytycznych dotyczących traktowania ryzyka rynkowego i ryzyka kontrahenta w formule standardowej. 9/11

10 Wytyczna nr 9 - Stosowanie modeli wewnętrznych do przedsiębiorstw powiązanych Wytyczna ta ma zastosowanie do zakładów posiadających udziały kapitałowe w innej jednostce wykorzystujących pełny lub częściowy model wewnętrzny do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka związanego z przedsiębiorstwami powiązanymi Jeżeli zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce posiada jako aktywa pozycje środków własnych przedsiębiorstwa powiązanego i ich wartość nie jest w pełni odliczana lub nie jest odliczana wcale od środków własnych zakładu w wyniku zastosowania art. 68 środków wykonawczych, ryzyko związane z pozostałą wartością tych udziałów należy ustalić jako część modelu wewnętrznego Zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce ponosi w modelu wewnętrznym całe istotne i mierzalne ryzyko związane z jego przedsiębiorstwami powiązanymi, z uwzględnieniem ryzyka dla przedsiębiorstw powiązanych, w tym związanego z posiadaniem akcji i zobowiązań podporządkowanych. W modelu wykazuje się odpowiednie miary dla tego ryzyka Jeżeli zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce wyznacza kapitałowy wymóg wypłacalności na poziomie indywidualnego podmiotu dla przedsiębiorstwa zależnego lub przedsiębiorstwa powiązanego w sposób uwzględniający ryzyko, na które narażona jest wartość bazowych aktywów i zobowiązań tego przedsiębiorstwa powiązanego, zakład ten zapewnia, że jest to odpowiednie obliczenie na poziomie indywidualnego podmiotu i nie zastępuje tego obliczenia obliczeniem skonsolidowanym, jakby zakład i jego przedsiębiorstwo powiązane były grupą w rozumieniu dyrektywy Wypłacalność II. Zasady dotyczące zgodności i sprawozdawczości Niniejszy dokument zawiera wytyczne opublikowane zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia ustanawiającego EIOPA. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia EIOPA właściwe organy i instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do wytycznych i zaleceń Właściwe krajowe organy nadzoru stosujące się lub zamierzające się stosować do treści niniejszych wytycznych powinny w odpowiedni sposób włączyć je do swoich ram regulacyjnych lub nadzorczych Właściwe krajowe organy nadzoru przekazują EIOPA odpowiednie informacje o tym, czy stosują się lub zamierzają się stosować do treści niniejszych wytycznych, podając przyczyny ewentualnej odmowy stosowania się do ich treści, w ciągu 2 miesięcy od wydania przetłumaczonej wersji. 10/11

11 1.44. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie właściwe organy zostaną uznane za niestosujące się do wymogów sprawozdawczości i zostanie to zgłoszone. Postanowienie końcowe dotyczące przeglądów Niniejsze wytyczne podlegają przeglądowi EIOPA. 11/11

Wytyczne dotyczące traktowania jednostek powiązanych, w tym udziałów kapitałowych

Wytyczne dotyczące traktowania jednostek powiązanych, w tym udziałów kapitałowych EIOPA-BoS-14/170 PL Wytyczne dotyczące traktowania jednostek powiązanych, w tym udziałów kapitałowych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrażania instrumentów pakietu LTG

Wytyczne dotyczące wdrażania instrumentów pakietu LTG EIOPA-BoS-15/111 PL Wytyczne dotyczące wdrażania instrumentów pakietu LTG EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA-BoS-14/167 PL Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA-BoS-14/167 PL Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie metod określania udziałów w rynku na potrzeby sprawozdawczości

Wytyczne w sprawie metod określania udziałów w rynku na potrzeby sprawozdawczości EIOPA-BoS-15/106 PL Wytyczne w sprawie metod określania udziałów w rynku na potrzeby sprawozdawczości EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu

Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu EIOPA-BoS-14/178 PL Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące granic umów

Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA-BoS-14/165 PL Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące własnej oceny ryzyka i wypłacalności

Wytyczne dotyczące własnej oceny ryzyka i wypłacalności EIOPA-BoS-14/259 PL Wytyczne dotyczące własnej oceny ryzyka i wypłacalności EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wypłacalności grupy

Wytyczne dotyczące wypłacalności grupy EIOPA-BoS-14/181 PL Wytyczne dotyczące wypłacalności grupy EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych

Wytyczne dotyczące podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych EIOPA-BoS-14/176 PL Wytyczne dotyczące podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podatków odroczonych do pokrywania strat

Wytyczne dotyczące zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podatków odroczonych do pokrywania strat EIOPA-BoS-14/177 PL Wytyczne dotyczące zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podatków odroczonych do pokrywania strat EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA(BoS(13/164 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawą niniejszych wytycznych są art. 41, art. 44, art. 45 i art. 246 dyrektywy Wypłacalność II.

1.2. Podstawą niniejszych wytycznych są art. 41, art. 44, art. 45 i art. 246 dyrektywy Wypłacalność II. EIOPACP 13/09 PL Wytyczne dotyczące prospektywnej oceny własnych ryzyk (na podstawie zasad dotyczących własnej oceny ryzyka i wypłacalności, ang. own risk and solvency assessment ORSA) EIOPA Westhafen

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości na potrzeby stabilności finansowej

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości na potrzeby stabilności finansowej EIOPA-BoS-15/107 PL Wytyczne dotyczące sprawozdawczości na potrzeby stabilności finansowej EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 310/30 25.11.2017 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2190 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 ustanawiającego wykonawcze standardy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA-BoS-15/113 PL Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE LIMITÓW DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI WOBEC PODMIOTÓW Z RÓWNOLEGŁEGO SYSTEMU BANKOWEGO EBA/GL/2015/20 03/06/2016.

WYTYCZNE W SPRAWIE LIMITÓW DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI WOBEC PODMIOTÓW Z RÓWNOLEGŁEGO SYSTEMU BANKOWEGO EBA/GL/2015/20 03/06/2016. EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Wytyczne Limity dotyczące ekspozycji wobec podmiotów z równoległego systemu bankowego prowadzących działalność bankową poza uregulowanymi ramami na mocy art. 395 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie funduszy wyodrębnionych

Wytyczne w sprawie funduszy wyodrębnionych EIOPA-BoS-14/169 PL Wytyczne w sprawie funduszy wyodrębnionych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące korzystania z identyfikatora podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier, LEI)

Wytyczne dotyczące korzystania z identyfikatora podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier, LEI) EIOPA(BoS(14(026 PL Wytyczne dotyczące korzystania z identyfikatora podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier, LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące procesu nadzoru

Wytyczne dotyczące procesu nadzoru EIOPA-BoS-14/179 PL Wytyczne dotyczące procesu nadzoru EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące procesu nadzoru

Wytyczne dotyczące procesu nadzoru EIOPA-BoS-14/179 PL Wytyczne dotyczące procesu nadzoru EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Załącznik nr 5 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Do celów związanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne końcowe EBA/GL/2017/02 11/07/2017

Wytyczne końcowe EBA/GL/2017/02 11/07/2017 EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Wytyczne końcowe w sprawie wzajemnych powiązań dotyczących kolejności umorzenia i konwersji między dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO WYKAZU USŁUG I INFRASTRUKTURY EBA/GL/2015/ Wytyczne

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO WYKAZU USŁUG I INFRASTRUKTURY EBA/GL/2015/ Wytyczne EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Wytyczne dotyczące minimalnego wykazu usług i infrastruktury niezbędnych do umożliwienia odbiorcy prowadzenia działalności przeniesionej na jego rzecz na mocy art. 65 ust. 5 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 3.4.2014 L 100/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kwota w dniu ujawnienia

Kwota w dniu ujawnienia Załącznik nr 3 Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne W tym: instrumenty typu 1 W tym: instrumenty typu 2 W tym: instrumenty typu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Polityki ( )

Załącznik nr 4 do Polityki ( ) Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe kwota Załącznik nr 4 do Polityki ( ) 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji EIOPA-BoS-15/109 PL Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 355/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w tym: instrument typu 2

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w tym: instrument typu 2 1 Załącznik nr 4 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe

Bardziej szczegółowo

dotyczące oceny zdolności kredytowej

dotyczące oceny zdolności kredytowej EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Wytyczne EUNB dotyczące oceny zdolności kredytowej 1 Treść Część 1 Zgodność z przepisami i obowiązki sprawozdawcze 3 Część 2 Przedmiot, zakres i definicje 4 Część 3 Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 26 ust. 3 2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 26 ust. 3 2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c Załącznik nr 4 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rachunkowe

Wybrane zagadnienia rachunkowe Wybrane zagadnienia rachunkowe Adam Fornalik Krzysztof Chrust Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń Zamknięcie Roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

EBA/GL/2017/03 11/07/2017. Wytyczne końcowe. w sprawie współczynnika konwersji długu na akcje w umorzeniu lub konwersji długu

EBA/GL/2017/03 11/07/2017. Wytyczne końcowe. w sprawie współczynnika konwersji długu na akcje w umorzeniu lub konwersji długu EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Wytyczne końcowe w sprawie współczynnika konwersji długu na akcje w umorzeniu lub konwersji długu 1. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze Status niniejszych wytycznych 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.6.2015 L 150/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/923 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku 10/11/2016 ESMA/2016/1477 PL Spis treści 1 Zakres... 3 2 Odniesienia, skróty i definicje... 3

Bardziej szczegółowo

Art. 486 ust. 2

Art. 486 ust. 2 Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne W tym: instrumenty typu 1 W tym: instrumenty typu 2 W tym: instrumenty typu 3 Kwota w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY NADZOROWANE... 4 III. WYMOGI KAPITAŁOWE...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w sprawie kryteriów warunkujących zastosowanie środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE EBA/GL/2015/03

Wytyczne. w sprawie kryteriów warunkujących zastosowanie środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE EBA/GL/2015/03 EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Wytyczne w sprawie kryteriów warunkujących zastosowanie środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE 1 Treść Wytyczne EUNB w sprawie kryteriów powodujących

Bardziej szczegółowo

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku Solvency II Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o Jakub Bojanowski 10 grudnia 2008 roku 1 Filar II System Zarządzania System zarządzania ryzykiem opisany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. dotyczące zaległości w spłacie i egzekucji z nieruchomości EBA/GL/2015/

Wytyczne EUNB. dotyczące zaległości w spłacie i egzekucji z nieruchomości EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Wytyczne EUNB dotyczące zaległości w spłacie i egzekucji z nieruchomości 1 Treść Część 1 Zgodność z przepisami i obowiązki sprawozdawcze 3 Część 2 Przedmiot, zakres i definicje

Bardziej szczegółowo

Wstępne wytyczne dotyczące ustaleń w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim pomiędzy zakładami ubezpieczeń a dystrybutorami ubezpieczeń

Wstępne wytyczne dotyczące ustaleń w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim pomiędzy zakładami ubezpieczeń a dystrybutorami ubezpieczeń EIOPABoS16/071 PL Wstępne wytyczne dotyczące ustaleń w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim pomiędzy zakładami ubezpieczeń a dystrybutorami ubezpieczeń 1/14 Wprowadzenie 1.1. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

EIOPACP 13/011 PL. Wytyczne w sprawie procesu przedaplikacyjnego modeli wewnętrznych

EIOPACP 13/011 PL. Wytyczne w sprawie procesu przedaplikacyjnego modeli wewnętrznych EIOPACP 13/011 PL Wytyczne w sprawie procesu przedaplikacyjnego modeli wewnętrznych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) L 101/156 13.4.2017 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. 1 z 20

Spis treści. str. 1 z 20 Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 5 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 10 Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń wymóg sprawozdawczy, obowiązek badania przez biegłego rewidenta

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń wymóg sprawozdawczy, obowiązek badania przez biegłego rewidenta Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń wymóg sprawozdawczy, obowiązek badania przez biegłego rewidenta Marcin Dymek Kamil Jóźwik Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI. 13.08.2013 r. ESMA/2013/611

Wytyczne. Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI. 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Wytyczne Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Data: 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Spis treści I. Zakres 3 II. Definicje 3 III. Cel 4 IV. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB dotyczące hipotetycznej stopy dyskontowej mającej zastosowanie do wynagrodzenia zmiennego 1

Wytyczne EUNB dotyczące hipotetycznej stopy dyskontowej mającej zastosowanie do wynagrodzenia zmiennego 1 Wytyczne EUNB dotyczące hipotetycznej stopy dyskontowej mającej zastosowanie do wynagrodzenia zmiennego Spis treści Wytyczne EUNB dotyczące hipotetycznej stopy dyskontowej mającej zastosowanie do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 31.3.2015 PL L 86/13 ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13) RADA PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 21.10.2016 L 286/35 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1868 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2014 r. COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 28.3.2015 PL L 84/67 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 595

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 595 Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 595 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.9.2016 L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania ankiety COREP

Instrukcja wypełniania ankiety COREP Instrukcja wypełniania ankiety COREP Zgodnie z przyjętą konwencją znaków dodatnich i ujemnych, wszystkie kwoty należy wykazywać jako wartości dodatnie, z wyjątkiem pozycji przedstawionych w wierszach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Wypłacalno Iwona Kraśniewska, Dominika Pawelec Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego Warszawa, 13 października 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.215 r. Warszawa, kwiecień 216

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UJAWNIANIA WSKAŹNIKA POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Wytyczne

WYTYCZNE W SPRAWIE UJAWNIANIA WSKAŹNIKA POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Wytyczne EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Wytyczne w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia wypływów netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące stosowania umowy reasekuracji czynnej do podmodułu ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Wytyczne dotyczące stosowania umowy reasekuracji czynnej do podmodułu ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie EIOPA-BoS-14/173 PL Wytyczne dotyczące stosowania umowy reasekuracji czynnej do podmodułu ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM RAPORT z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2016 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 18 maja 2017 roku I.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD NADZORU NAD PRODUKTAMI I USTALEŃ ZARZĄDCZYCH DLA PRODUKTÓW

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD NADZORU NAD PRODUKTAMI I USTALEŃ ZARZĄDCZYCH DLA PRODUKTÓW EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Wytyczne dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej 1 Wytyczne dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 1 grudnia 2015 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Londyn, 27.07.2012 r. Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń (EBA/GL/2012/4) Status wytycznych 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wytyczne dotyczące złożonych instrumentów dłużnych i lokat strukturyzowanych

Wytyczne Wytyczne dotyczące złożonych instrumentów dłużnych i lokat strukturyzowanych Wytyczne Wytyczne dotyczące złożonych instrumentów dłużnych i lokat strukturyzowanych 04/02/2016 ESMA/2015/1787 PL Spis treści I. Zakres stosowania... 3 II. Odniesienia, skróty i definicje... 3 III. Cel...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

dodaje się lit. i w brzmieniu: i) zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu

dodaje się lit. i w brzmieniu: i) zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/89/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/89/UE 8.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/113 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP Załącznik nr 5 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 17.12.2016 L 344/117 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2299 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach wolnych od obciążeń. 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03

Wytyczne. w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach wolnych od obciążeń. 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03 WYTYCZNE W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI O AKTYWACH OBCIĄŻONYCH I AKTYWACH WOLNYCH OD OBCIĄŻEŃ 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03 Wytyczne w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 19.9.2017 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 240/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 kwietnia 2016 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo