Na koszty sprzedaży składają się : Koszty funkcjonowania działu komercyjnego ( marketing+handel) Koszty marketingu strategicznego i trade marketingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na koszty sprzedaży składają się : Koszty funkcjonowania działu komercyjnego ( marketing+handel) Koszty marketingu strategicznego i trade marketingu"

Transkrypt

1 1. Jakiego rodzaju działania spółka podejmowała w 2011 r. i jakiego rodzaju zamierza podjąć celem minimalizacji ryzyk związanych ze zmiennością cen surowców zwianych z produkcją ( cukru)? Polityka spółki w zakresie zapewnienia cen strategicznych surowców do produkcji, w szczególności cukru, opiera się na negocjacjach kontraktów na okres danego kwartału lub w dłuższym interwale czasowym nie przekraczającym jednak 12 miesięcy, w zależności od oceny atrakcyjności poziomów cen w danym okresie. Za zakupy surowców oraz opakowań odpowiada dział zakupów. W ocenie Zarządu zmienność cen dla kluczowych surowców (cukier, miazga kakaowa, tłuszcze spożywcze, pochodne mleka, mąka) zależą od tak wielu czynników mikro i makroekonomicznych, że możliwość kontraktowania ich u producentów na okres dłuższy niż 12 miesięcy jest bardzo ograniczona, jeżeli istnieje taka możliwość to premie za ryzyko są bardzo wysokie i w ocenie Spółki nie ma przesłanek do ponoszenia takich kosztów. 2. Zarząd mimo rosnących przychodów zdołał istotnie obniżyć zarówno koszty sprzedaży, jak i koszty ogólnego zarządu. Jakiego rodzaju oszczędności pozwoliły na tak istotną obniżkę wspomnianych kosztów? Na koszty sprzedaży składają się : Koszty funkcjonowania działu komercyjnego ( marketing+handel) Koszty marketingu strategicznego i trade marketingu Koszty działań handlowych Koszty administracji sprzedaży Koszty logistyczne Część z tych kosztów jest ściśle związana z wolumenem sprzedaży (logistyka), część z wartością sprzedaży (koszty marketingu strategicznego i trade marketingu, koszty działań handlowych, część zmienna wynagrodzenia w dziale komercyjnym). Udział tych kosztów zależy w dużej mierze od realizacji założonych w rocznych planach finansowych poziomów sprzedaży w poszczególnych dywizjach oraz poziomem wypracowywanych marż brutto ze sprzedaży. Jeżeli te dwa parametry znacznie odbiegają od założeń ( w roku 2011 czynnikiem, który zdeterminował niższy poziom marży brutto ze sprzedaży, był niespowodowany czynnikami fundamentalnymi nienaturalny wzrost cen kluczowych surowców) Zarząd może podjąć decyzję o niższych nakładach na marketing lub ograniczyć koszty działań handlowych. Takie decyzje zostały podjęte w 2011 roku. Na koszty ogólnego zarządu składają się koszty związane z utrzymaniem działów działających z poziomu centrali min: księgowość, finanse, controling, dział prawny, IT, zarząd, dział rozwoju produktów, dział HR oraz kosztów poszczególnych lokalizacji niezwiązanych bezpośrednio z produkcją min: koszty budynków nieprodukcyjnych, koszty administracyjne, koszty magazynów, technologii. W spółce ten poziom kosztów jest stosunkowo stabilny i kształtuje się

2 na poziomie 7% przychodów, przy każdym procesie budżetowania prowadzone są inicjatywy mające na celu optymalizację tych kosztów. 3. Czego dotyczą patenty i licencje wykazane w bilansie o wartości 12 mln zł? Wykazana w bilansie skonsolidowanymwartość tys. PLN, w pozycji patenty i licencje, obejmujewykorzystywane w działalności operacyjnej,przede wszystkim przez spółkę Jutrzenka Colian Sp. z o.o.,patenty, prawa autorskie, pozwolenia na użytkowanie a także licencje na używanie programów komputerowych: Wyszczególnienie Koszty prac rozwojowych 1 Znaki towarowe 2 Patenty i licencje 2 Wartości Oprogramowanie komputerowe 2 Inne2 niematerialne w budowie Ogółem Wartość bilansowa brutto na dzień Zwiększenia, z tytułu: nabycia Zmniejszenia, z tytułu: inne Wartość bilansowa brutto na dzień Umorzenie na dzień Zwiększenia, z tytułu: amortyzacji Zmniejszenia Umorzenie na dzień Odpisy aktualizujące na dzień Zwiększenia, z tytułu: utrata wartości Zmniejszenia Odpisy aktualizujące na dzień Wartość bilansowa netto na dzień Spółka na koniec 2011 r. posiadała blisko 43 mln zł gotówki. Czy zarząd ma pomysł na jej wykorzystanie? Wykazana w bilansie skonsolidowanym wartość tys. PLN w pozycji Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmuje wartość krótkoterminowej lokaty środków pieniężnych w wysokości tys. PLN. Lokata, po dacie jej zapadalności, została wykorzystana na spłatę kredytu obrotowego. 5. Z czym związany był wzrost kredytów oprocentowanych w 2011 z20 mln zł w 2010 r. do 64 mln zł w 2011 r.?

3 Wykazany w bilansie skonsolidowanym wzrost kredytów krótkoterminowych ( z tys. PLN na dzień do wysokości tys. PLN na dzień ) wynika ze złożenia kwoty tys. PLN na krótkoterminowej lokacie bankowej. 6. Dlaczego w prognozach przy teście na utratę wartości znaków towarowych przyjęto stopę wzrostu po okresie projekcji na poziomie aż 5%. Pytanie wynika z tego, że ten współczynnik ma olbrzymi wpływ na poziom wartości rezydualne, a więc wyceny po okresie szczegółowej prognozy, która w bardzo istotnym stopniu wpływa na końcową wartość znaków towarowych. Ponadto w praktyce rzadko spotyka się tak wysoką stopę wzrostu po okresie szczegółowej prognozy? Stopa wzrostu przychodów po okresie szczegółowej projekcji została przyjęta zgodnie z wytycznymi MSR 36, zgodnie z którymi: - "prognozy dotyczące przepływów pieniężnych okresu wykraczającego poza okres objęty planem finansowym powinny być przeprowadzone jako ekstrapolacja prognoz opartych na budżecie / planie finansowym, przy zastosowaniu stałej lub malejącej stopy wzrostu na kolejne lata (chyba, że przyjęcie rosnącej stopy wzrostu jest uzasadnione)", - "taka stopa wzrostu nie może być wyższa od długoterminowej średniej stopy wzrostu przyjętej dla produktów, sektorów przemysłowych lub kraju czy też krajów, w których jednostka gospodarcza prowadzi działalność, lub dla rynku, na którym składnik aktywów jest użytkowany" Oszacowania dotyczące oczekiwanej długookresowej dynamiki nominalnej sprzedaży detalicznej w Polsce wskazują na tempo wzrostu w wysokości ok. 6-7%. W testach przyjęto stałe tempo wzrostu na poziomie 5% r/r, czyli o ok. 1-2 punkty procentowe poniżej wzrostu całego rynku dóbr konsumpcyjnych. Ponadto argument o tym, że "w praktyce rzadko spotyka się tak wysoką stopę wzrostu po okresie szczegółowej prognozy", odnosi się jedynie do rynku polskiego, podczas gdy wyniki badań dla rynków rozwiniętych, które wykazują nieco wolniejsze wzrosty niż gospodarka polska, wskazują, że długookresowe tempo wzrostu przychodów i przepływów pieniężnych firm wynosi średnio ok. 6-8%. Wg nas nie ma zatem żadnych podstaw empirycznych do przyjmowania w przypadku "typowej" firmy, jaką wydaje się być Colian S.A., długookresowego stałego tempa wzrostu na poziomie głęboko poniżej oczekiwanego nominalnego tempa wzrostu całej gospodarki. 7. Eksport zarówno w 2011 r., jak i w poprzednich latach nie był najmocniejszą stroną spółki? Czy spółka zamierza podejmować działania celem istotnego wzrostu poziomu exportu wyrobów? Jeśli tak to jakie? Głównym rynkiem zbytu dla Grupy jest rynek krajowy, w długofalowych celach eksport ma mieć większe znaczenie zarówno w przychodach jak i w generowanych marżach. Obecnie Grupa jest na etapie oceny perspektyw poszczególnych rynków eksportowych, po wyznaczeniu najbardziej perspektywicznych, będzie starać się zwiększyć na nich sprzedaż, warunkiem ma być rentowność zagranicznych kontraktów. W roku 2011 na niższe niż w roku ubiegłym przychody z eksportu wpłynęło ograniczenie nierentownych kontraktów na 2 rynkach: Rosja i Rumunia.

4 8. Jakie czynniki, poza pogodowymi wpływają/wpłynęły w 2011 r. na tak istotny negatywny poziom wyników segmentu napojów? Czy Zarząd ma pomysł na poprawę efektywności tego segmentu? Najważniejsze powody nie wypracowanie zysku w 2011 roku w dywizji napojowej to kilkudziesięcioprocentowe wzrosty 2 kluczowych składników kosztów wytworzenia: cukier, preformy służące do produkcji butelek pet oraz inwestycja w rozwój marki ( wydatki marketingowe oraz budowanie dystrybucji). W strategii dla marki Hellena wpisana jest wysoka jakość napojów oferowana konsumentom, w związku z tym w napojach nie używane są sztuczne substancje słodzące. Pod koniec 2011 podjęto szereg działań zmierzających do poprawy rentowności, a tegoroczne wyniki potwierdzają, że efektywność tej dywizji znacznie się podniosła. 9. Czy zarząddostrzega szanse na poprawę rentowności segmentu kulinarnego? Segment kulinarny składa się z 2 części biznesowych: Sprzedaż surowców Sprzedaż produktów konfekcjonowanych Marże w obu rodzajach biznesu jest bardzo mocno uzależniona od cen surowców na rynkach ich pochodzenia. W związku, że są to głównie kraje azjatyckie oraz afrykańskie, nagłe zmiany cen surowców są trudno przewidywalne a możliwość zawarcia kontraktów dłuższych niż trzymiesięczne obarczona dużym ryzykiem. Zarząd dostrzega możliwość poprawy rentowności zwłaszcza części związanej z produktami konfekcjonowanymi, gdzie liczy się marka i jakość oferowanych produktów. W przypadku sprzedaży surowców determinantem jest cena i kursy dewiz, dlatego możliwość generowania wysokich marż jest ograniczona przez wysoką konkurencję oraz specyfikę rynku B2B. Zarząd ocenia, że generowane marże są na poziomie rynkowym. 10. Jakiegorodzaju odpisów aktualizujących aktywa dotyczy kwota w pozostałych kosztachoperacyjnych na poziomie 7,7 mln zł. Utworzenie odpisów aktualizujących wartość Aktywa finansowe NaleŜności Zapasy Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe

5 Razem O strukturze odpisów informuje nota 4 zamieszczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. 11. Spółka informuje w raporcie rocznym, że trwają prace nad uruchomianiem nowej strony korporacyjnej, która ma m.in. w większym stopniu wychodzić naprzeciw oczekiwań inwestorów. Kiedy można spodziewać się uruchomienia nowej strony? Prace zakończą się w 2 półroczu W ramach grupy zainwestowano w2011 r. łącznie 44 mln zł. Czego dotyczyły te inwestycje i w których podmiotachbyły realizowane? Przeważająca część inwestycji była realizowana w Jutrzence Colian i związane były głównie z 2 lokalizacjami: Opatówek rozpoczęła się inwestycja związana z uruchomieniem linii aseptycznej do produkcji napoi wraz z wymaganą infrastrukturą; Bydgoszcz inwestycje związane z uruchomieniem nowej linii produktów waflowych oraz rozpoczęcie procesu konsolidacji produkcji wraz z inwestycją w linię mogulową. 13. Jakie czynniki wpłynęły nawzrost poziomu zapasów o 32% do 17 mln zł w 2011 r.? Materiały Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary Zapasy ogółem, w tym: wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŝy n.d. n.d. - wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 0 0 O stanie zapasów informuje nota 24 zamieszczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. Główne czynniki wzrostu zapasów to w przypadku towarów strategiczny zakup surowców, w przypadku produktów gotowych mniejsza od zakładanej odsprzedaż produktów świątecznych oraz budowanie stoków magazynowych związanych z konsolidacją zakładów produkcyjnych w Bydgoszczy. 14. Akcjonariusz zwrócił się z prośbą o pisemne wyjaśnienie powodów kooptacji Pana Jacka Dziekońskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z dostępną wiedzą, Pan Jacek

6 Dziekoński jest obecnie prezesem formy prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Colian SA, co tworzy w ocenie akcjonariusza istotne ryzyko konfliktu interesów w ramach jego działalności na rzecz Spółki. Akcjonariusz zwrócił się prośbą aby odpowiedź była udzielona w formie raportu bieżącego. Pan Jacek Dziekoński jest Prezesem Rasio Polska, spółki której głównym przedmiotem działalności jest handel produktami pochodzenia zbożowego. Spółka Rasio Polska jest również dystrybutorem w Polsce produktów firmy Fazer, w przeważającej części są to cukierki pod markami Dumle oraz Gaisha, jednak obrót generowany na tej działalności nie przekracza 5% przychodów generowanych przez Rasio Polska. Zdaniem Zarządu Colian S.A. asortyment firmy Fazer, który dystrybuuje Rasio Polska oraz skala tej działalności nie daje powodów do stwierdzenia, że Pan Jacek Dziekoński ma konflikt interesów pełniąc funkcje w organach statutowych obu spółek.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo