WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Drezdenko, dnia 19 lutego 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZSzp/PN/3/2012, ; data zamieszczenia: ; WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. z dnia 8 czerwca 2010r. nr 113, poz.759z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, wyjaśnia oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ, tj.: Pytanie nr 1 Pakiet 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 3 szwów chirurgicznych powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian? Wnioskowane szwy są równoważne do tych wymaganych przez Zamawiającego. Szwy powlekane glikonatem w swojej ofercie posiada tylko jedne producent działający na terenie Polski. Takie nadmierne uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwa konkurencję, z góry wskazuje na wykonawcę, któremu Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia. Dopuszczenie w pakiecie 1 szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia zwiększy konkurencyjność składanych ofert. Odp. do pytania 1 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz złożenie oferty na nici chirurgiczne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 2 Pakiet 3, poz. 10 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 10 oraz 14 dopuści nitkę dłuższą od wymaganej, tj.: 90cm zamiast 75cm? Odp. do pytania 2 Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ Pytanie nr 3 Pakiet 3, poz. 21 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 21 dopuści nitkę dłuższą od wymaganej, tj.: 100cm zamiast 90cm? Odp. do pytania 3 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 21 złożenie oferty na nici o długości 100cm. Pytanie nr 4 Pakiet 3, poz. 12, 23, 29 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 3: Poz. 12 igły o długości 35mm zamiast 38-42mm 1

2 Poz. 23 oraz 25 igły o długości 65mm zamiast 58-62mm Poz. 29 igły o długości 40mm zamiast 41-45mm. Różnica między wnioskowanym a wymaganym przez Zamawiającego długościami igieł jest nieznacząca i w żaden sposób nie wpływa na przeznaczenie materiału szewnego. Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w poz. 23 oraz 25 wymaga igły 60mm (+/-2mm). U większości producentów działających na rynku występują igły o długości 60mm lub 65mm. Odp. do pytania 4 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 23, 25 złożenie oferty na nici z igłą 65mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 5 Pakiet 3 Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych syntetycznych wchłanialnych, wielowłóknowych o okresie wchłaniania dni zachowujących około 75-80% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po dwóch tygodniach po implanatacji. Po trzech tygodniach zachowujących około 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie? Szwy te charakteryzuje lepszy od wymaganego przez Zamawiającego profil podtrzymania tkankowego. Pragniemy nadmienić, iż szwy dwuskładnikowe (z kwasu poliglikolowego i mlekowego) są stosowane zamiennie z nićmi wymaganymi przez Zamawiającego w pakiecie 3 przez większość szpitali w Polsce, jak i na świecie. Odp. do pytania 5 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz złożenie oferty na nici chirurgiczne syntetyczne wchłanialne, wielowłóknowe, dwuskładnikowe (z kwasu poliglikolowego i mlekowego), o okresie wchłaniania dni, zachowujących około 75-80% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po dwóch tygodniach po implantacji i około 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po trzech tygodniach od implantacji Pytanie nr 6 Pakiet 5, poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 6 nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odp. do pytania 6 Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ Pytanie nr 7 Pakiet 5, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 8 igłę 3/8 koła i nić o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odp. do pytania 7 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w pakiecie 5 poz. 8 na nici chirurgiczne o długości 100cm z igłą 3/8 odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. Pytanie nr 8 Pakiet 5, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 9 igłę podwójną, okrągłą przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odp. do pytania 8 Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ Pytanie nr 9 Pakiet 5, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 9 igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą i nic 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odp. do pytania 9 2

3 Pytanie nr 10 Pakiet 5, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 9 igłę 55mm odwrotnie tnącą i nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odp. do pytania 10 Pytanie nr 11 Pakiet 2, 4, 5 Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne opakowanie sterylne, opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici, po otwarciu opakowania wewnętrznego należy jedynie odchylić listek papierowego nośnik? Zamawiający używał do tej pory nici pakowanych w ten sposób. Odp. do pytania 11 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2, 4, 5, aby po otwarciu opakowania wewnętrznego saszetki, poprzez jego rozerwanie wzdłuż oznaczonego miejsca i odchyleniu listka papierowego nośnika, był bezpośredni dostęp do igły/nici. Pytanie nr 12 Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne opakowanie sterylne, opakowanie zewnętrzne z przezroczystą zewnętrzną warstwą, umożliwiającą identyfikację nici, po otwarciu opakowania wewnętrznego należy oderwać część papierowego nośnika oznaczoną strzałką, odsłaniając tym samym igłę zabezpieczoną specjalnym klipsem uniemożliwiającym zakłucie operatora oraz ułatwiającym bezpieczne pobranie szwu z nośnika? Zamawiający używał do tej pory nici pakowanych w ten sposób. Odp. do pytania 12 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3, aby po otwarciu opakowania wewnętrznego saszetki poprzez jego rozerwanie wzdłuż oznaczonego miejsca i oderwaniu części papierowego nośnika oznaczonego strzałką był bezpośredni dostęp do igły zabezpieczonej specjalnym klipsem/nici. Pytanie nr 13 Pakiet 3, poz Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowity okres wchłaniania dni, o podtrzymaniu tkankowym po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%. Odp. do pytania 13 Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w pakiecie 3 poz na nici chirurgiczne syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowity okres wchłaniania dni, o podtrzymaniu tkankowym po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 14 Pakiet 2, poz.15 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? Odp. do pytania 14 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 poz. 15 złożenie oferty na igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 15 Dotyczy wzoru umowy 8 pkt. 1b i c Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: b) w przypadku co najmniej trzykrotnego kolejnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego 5 ust. 1 c) w przypadku co najmniej trzykrotnego kolejnego dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem pod względem jakościowym bądź ilościowym. Przedmiotowy zapis umowy, w obecnym brzmieniu, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od niej z winy Wykonawcy w przypadkach: co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego 5 ust. 1 3

4 (ust.b) oraz w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem pod względem jakościowym bądź ilościowym (ust.c) stoją w sprzeczności z postanowieniami umownymi regulującymi kwestię odpowiedzialności Wykonawcy (kary umowne) na mocy 9. Za niezasadne i niekonsekwentne należy uznać działania (zapisy umowne), które mają na celu wyłączenie mechanizmu różnicowania odpowiedzialności kontraktowej, która winna być adekwatna do naruszenia. Bezspornym jest, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy drugiej strony z uwagi na skutki prawne ex tune jakie wywołuje, winny być zastrzeżone dla naruszeń w stopniu rażącym. Wskazać należy, iż funkcja kar umownych obok kompensowania doznanej straty, szkody jest dyscyplinowanie drugiej strony kontraktu za pomocą dolegliwości finansowych. Wykonawca, mając na względzie pewność obrotu gospodarczego oraz względy natury technicznej (transport i logistyka; magazyny wykonawcy znajdują się w trzech różnych częściach Polski) wnosi o zmianę zapisu umownego regulującego przesłanki odstąpienia Zamawiającego od umowy w w/w sposób. Odp. do pytania 15 Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany w umowie. Pytanie nr 16 Dotyczy wzoru umowy 8 pkt. 2 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia 8 pkt. 2 wzoru umowy...uprawniony jest do odstąpienia od umowy, obciążając jednocześnie Wykonawcę karą umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy netto. Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego kary umowne w wysokości 10% wartości brutto powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (Wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości) Odp. do pytania 16 Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany w umowie. Pytanie nr 17 Dotyczy wzoru umowy 9 pkt. 2a i b Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za wymianę towaru wolnego od wad (pkt. 2a) oraz za zwłokę w dostawie towaru (pkt. 2b) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczone Zamawiającemu. Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca a razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego równości stron stosunku cywilnoprawnego. Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych, tj.: do wysokości 0,1%. Odp. do pytania 17 Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany w umowie. Pytanie nr 18 Dotyczy wzoru umowy 9 pkt. 3 Paragraf 9 pkt. 3 wzoru umowy mówi, że:...jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca nie zrealizuje w terminie lub odmówi realizacji bieżącej dostawy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości różnicy ceny zakupu u innego dostawcy. Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności zapłaty za dostarczony sprzęt. Taki zapis sprawia, że umowa jest nierównoprawna tak dla Zamawiającego jak i Dostawcy. Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust. 7 ust. 1. Odp. do pytania 18 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 wprowadza zmianę w 9 ust. 3. Treść po zmianie: Jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca nie zrealizuje w terminie lub odmówi realizacji bieżącej dostawy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości różnicy ceny zakupu u innego dostawcy, z wyłączeniem sytuacji wynikającej z zaległości płatniczej Zamawiającego. 4

5 Pytanie nr 19 Pakiet 5, poz.9 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp. do pytania 19 Pytanie nr 20 Wzór umowy Czy Zamawiający w 9 ustęp b zastąpi słowa wartość niezrealizowanej bieżącej dostawy słowami wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie. Odp. do pytania 20 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 wprowadza zmianę w 9 ust. 3. Treść po zmianie: 9 ust. 2 b) 5 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Pytanie nr 21 Pakiet 6, poz. 1 Czy należy wycenić siatkę w jednym, wybranym z podanych rozmiarów? Jeśli nie prosimy o możliwość wyceny każdego rozmiaru w oddzielnej pozycji ze względu na zróżnicowanie cenowe siatek w różnych rozmiarach. Jednocześnie prosimy o określenie zapotrzebowania Zamawiającego na poszczególne rozmiary siatek. Odp. do pytania 21 Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 6 poz. 1 wymaga złożenia oferty na tylko jeden ze wskazanych rozmiarów. Pytanie nr 22 Pakiet 6, poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na siatkę do przepuklin, płaską, polipropylenową, niewchłanialną, monofilamentową z dostępem do rozmiarów 8x13cm, 6x11cm, 8x8cm? Odp. do pytania 22 Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 6 poz. 1 wymaga złożenia oferty na tylko jeden ze wskazanych rozmiarów. Pytanie nr 23 Wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się, aby dostawy odbywały się w dni robocze oraz czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych przypadku odstąpienia od umowy z 10% do 1% wartości niezrealizowanej umowy brutto. Odp. do pytania 23 Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zmian w umowie. Pytanie nr 24 Pakiet 2, poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp. do pytania 24 Pytanie nr 25 Pakiet 2, poz. 1-6 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z zadania 2 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odp. do pytania 25 5

6 Pytanie nr 26 Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne kartonik z opisem wszystkich parametrów nici, zewnętrzne opakowanie sterylne typu folia, pozostałe parametry bez zmian. Oferowane nici są niewchłnialne w związku z czym nie ma potrzeby stosowania podwójnego sterylnego pakowania. Odp. do pytania 26 Pytanie nr 27 Pakiet 3, poz Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odp. do pytania 27 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz złożenie oferty na nici chirurgiczne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 28 Pakiet 3, poz.1-5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 150cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp. do pytania 28 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 1-5 złożenie oferty nici chirurgiczne o długości 150cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 29 Pakiet 3, poz.21 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cm z podwójnym przeliczeniem wymaganej ilości, pozostałe parametry bez zmian Odp. do pytania 29 Pytanie nr 30 Pakiet 3, poz.23 i 25 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ. Odp. do pytania 30 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 23 i 25 złożenie oferty na igłę o długości 65mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 31 Pakiet 3, poz. 26 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z zadania 3 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, co umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odp. do pytania 31 Pytanie nr 32 Pakiet 3, poz.26 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1/2c, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. do pytania 32 Pytanie nr 33 Pakiet 3, poz. 29 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm z nitką 150cm typu pętla, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 6

7 Odp. do pytania 33 Pytanie nr 34 Pakiet 3, poz.29 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. do pytania 34 Pytanie nr 35 Pakiet 5, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką 75cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. do pytania 35 Pytanie nr 36 Pakiet 5, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 100cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. do pytania 36 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 8 złożenie oferty na nici chirurgiczne o długości 100cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 37 Pakiet 5, poz.8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1/2c, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. do pytania 37 Pytanie nr 38 Pakiet 5, poz. 8, 9 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z zadania 5 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, co umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odp. do pytania 38 Pytanie nr 39 Pakiet 5, poz.8 i 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne kartonik z opisem wszystkich parametrów nici, zewnętrzne opakowanie sterylne typu folia, pozostałe parametry bez zmian. Oferowane nici są niewchłnialne w związku z czym nie ma potrzeby stosowania podwójnego sterylnego pakowania. Odp. do pytania 39 Pytanie nr 40 Pakiet 5, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5poz. 1 również na igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?. Odp. do pytania 40 Pytanie nr 41 Pakiet 5, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 8 również na igłę o długości 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?. Odp. do pytania 41 7

8 Pytanie nr 42 Pakiet 5, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 8 również na igłę okrągłą i nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp. do pytania 42 Pytanie nr 43 Pakiet 5, poz. 6 Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu 5 pozycję 8? Odp. do pytania 43 Pytanie nr 44 Pakiet 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 na nici pakowane potrójnie tzn.: saszetka z przeźroczystą zewnętrzną warstwą, papierowa torebka rozdzierana wzdłuż i koperta, której to w celu uzyskania nici nie potrzeba wyciągać z torebki, ponieważ igła po rozdarciu torebki znajduje się w polu widzenia operatora? Forma pakowania naszych nici daje 100% gwarancję ich sterylności, Każde opakowanie jest celowe z uwagi na odpowiednie zabezpieczenie sterylności nici. Odp. do pytania 44 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 złożenie oferty na nici pakowane potrójnie tzn.: saszetka z przeźroczystą zewnętrzną warstwą, papierowa torebka rozdzierana wzdłuż i koperta, której nie potrzeba wyciągać z torebki, ponieważ igła znajduje się w polu widzenia operatora. Pytanie nr 45 Pakiet 3, poz.29 Czy Zamawiający zgadza się na tolerancję dł. nici cm z zachowaniem pozostałych warunków zgodnie z SIWZ? Odp. do pytania 45 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 29 nici chirurgiczne o długości 90cm. Pytanie nr 46 Pakiet 5 Czy Zamawiający oczekuje szwów poliamidowych typu 6/66? Odp. do pytania 46 Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań we wskazanym zakresie. Pytanie nr 47 Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 szwy plecione, wchłanialne, syntetyczne, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach co stanowi najmocniejszy dostępny węzeł na rynku, oraz szwy chirurgiczne plecione, wchłanialne, syntetyczne, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach co stanowi najmocniejszy dostępny węzeł na rynku? Na ten moment ofertę w zakresie tego pakietu może złożyć tylko i wyłącznie firma produkująca szwy chirurgiczne Safil. Odp. do pytania 47 Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz złożenia oferty na nici chirurgiczne plecione, wchłanialne, syntetyczne, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 48 Pakiet 3, poz.1, 2, 3, 5 8

9 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycjach nr 1, 2,3, 5 nić o długości 150 cm? Odp. do pytania 48 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 1-5 złożenie oferty nici chirurgiczne o długości 150cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 49 Pakiet 3, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 4 nić o długości 3 x 45cm? Odp. do pytania 49 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 4 złożenie oferty nici chirurgiczne o długości 3x45cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 50 Pakiet 3, poz.11 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 11 nić 70cm? Odp. do pytania 50 Pytanie nr 51 Pakiet 3, poz. 15, 16, 17 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycjach 15,16,17 nić 75cm? Odp. do pytania 51 Pytanie nr 52 Pakiet 3, poz. 21 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji nr 21 nić 100cm? Odp. do pytania 52 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 21 złożenie oferty na nici o długości 100cm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 53 Pakiet 3, poz. 22 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 22 nić 90 cm? Odp. do pytania 53 Pytanie nr 54 Pakiet 3, poz. 23, 25 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 23 oraz 25 igłę 65mm oraz nić 90cm? Odp. do pytania 54 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 poz. 23, 25 złożenie oferty na nici z igłą 65mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Pytanie nr 55 Pakiet 3, poz. 29 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 29 igłę 48mm oraz nić 90cm? Odp. do pytania 55 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w pakiecie 3 poz. 29 na nici o długości 90cm, przy pozostałych parametrach bez zmian Pytanie nr 56 Pakiet 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 oraz 8 igłę 39mm? Odp. do pytania 56 9

10 Pytanie nr 57 Pakiet 6, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 w pozycji nr 3 siatkę o rozmiarach 34 x 22cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp. do pytania 57 Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6 poz. 3 złożenia oferty na siatkę o rozmiarze 34x22cm. Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Dołączony do niniejszego pisma zmieniony dodatek nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) zawiera wprowadzone zmiany. Z poważaniem, PREZES Ryszard Hatała W trybie art. 38 ust. 2 ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej dnia 19 lutego 2012r. 10

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 30 czerwca 2011 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZ- NZOZ/PN/12/2011,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 04.11.2013r. DZPi Z 271-298/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych i wyrobów medycznych według 9 pakietów zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, 29.08.2018 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 38 7/2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na Dostawę nici chirurgicznych zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 15.10.2013r. DZPi Z 271-252/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr sprawy: 252/ZP/2013 zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 07/PN/2018 Z dnia: 17-08-2018 (aktualizacja 1) Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30-go STYCZNIA 57/58,

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 3.08.2010 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Nr sprawy RZP-VI/1/15a/10 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: ZADANIE 17 :Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji nr 2 igłę ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/84/14

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych ZOZ/ NZP/ 139/ 2018 Bolesławiec, dnia 11 grudnia 2018r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych

wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych Poznań, dnia 2018-04-11 EZ/350/24/2018/ 360.. wg rozdzielnika: do uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych dotyczy: zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 27.12.2013r. DZPi Z 271-343/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych według 9 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/02/1/2017 7

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/02/1/2017 7 PAKIET 1 W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto cena całkowita dla każdej pozycji (4x5) stawka podatku VAT (%) wartość

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp. z o.o.

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych, pokój 138 A 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, tel. (0-25) 640-32-99, fax. (0-25) 640-32-63 www.szpital.siedlce.pl FZP.2810.15.2018 MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE 2 Pakiet 2 Poz. nr 20 Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia przeciwzakłuciowa, pozostałe parametry bez zmian? Piekary Śląskie 20.01.2012r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 24.10.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm? Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Poznań, dn. 14.02.2012r EZ/350/7/2012/1/160 Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawę nici chirurgicznych oraz staplerów dla Wielkopolskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 16.12.2011r. AS-2910-6(48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ PAKIET 1 Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. 1. 1-38 Szew syntetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany, wykonany z kwasu glikolowego i

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 DZ 27 / 366 / 2010 Kraków dnia 26.08.2010 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 91/DZ/2010 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego nr 91/DZ/2010 na dostawę

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/022/2018/258 Rzeszów, 2018-07-05 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 25.02.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/2/2016 na dostawę nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, 2012-10-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r.

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-14/2014 Łowicz, dnia 20 czerwca 2014 rok Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/072/2016/276 Rzeszów, 2016-11-09 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów szewnych i środków hemostatycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 20.12.2012r. AS-2910-9(60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Zamówienie roczne 2009

Zamówienie roczne 2009 Zamówienie roczne 2009 Pakiet Nr 1 Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, o dwuskładnikowym rdzeniu powlekane, nasączone substancją antybakteryjną wchłaniające się w ciągu 56-70 dni Gruboś

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 500 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel , fax SLZP /2016 do wszystkich zainteresowanych

Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel , fax SLZP /2016 do wszystkich zainteresowanych Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel. 052 370-91-24, fax 052 370-91-25 Bydgoszcz, 29.11.2016r. SLZP-270-64/2016 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, siatek

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 14.05.2013 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów Szewnych, taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nieotrzymania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dn r.

Odpowiedzi na pytania z dn r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy skr. poczt. 80, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7 tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16 e-mail:biuro@szpital. slupca.pl www.szpital.slupca.pl NIP

Bardziej szczegółowo

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione?

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione? SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 21 / 2016 / A Wieluń, dn. 22.07.2016 r. WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ OiZP /3 /38/380-382 /

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy PAKIET NRI nić pleciona Pozycje 1-6 : nić pleciona, wchłanialna z dodatkiem środka antybakteryjnego w postaci triclosanu, wchłaniająca się

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/4/16 Warszawa, dn. 22.04.2016 r. www.attis.com.pl Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8 PAKIET 1 NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła 1 nr 5-0 szt 36 NICI CHIRURGICZNE poliamidowe,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1 : Dot. Zadania nr 9, poz. 6

Pytanie nr 1 : Dot. Zadania nr 9, poz. 6 Zamówienie publiczne: Spr. nr 11/2018 Otwock, dnia 14.06.2018 r. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w przetargu dotyczy: zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę materiałów szewnych, wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia.

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Nr Sprawy ZP 19/14 Grupa 1 Formularz asortymentowo- cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew syntetyczny wchłanialny

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Część III odpowiedzi na zapytania - ostatnia

Część III odpowiedzi na zapytania - ostatnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPDK/02/14/15 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

ilość saszetek w op. Ilość saszetek

ilość saszetek w op. Ilość saszetek Pakiet nr 1 Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny, syntetyczny Lp. Wymagany rozmiar Długość nitki w cm* Charakterystyka nici Opis parametrów igły** ilość w VAT (%) 1 8/0 6mm, 3/8 koła, krzywizna

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.07.2016r PYTANIA ODPOWIEDZI W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

KRS NIP

KRS NIP Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-514/1-PN/105-2017 Rybnik, dnia 14.12.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy materiałów opatrunkowych:

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 72 sasz. 160 3. Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Dodatek nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm).

UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Zadanie nr 1 szwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016 zadanie 1 LP. 1-4 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM. Lp. 5 tasma bawełniana w +/- 10 Wartość Wartość brutto nazwa handlowa nr katalogowy 1 3 2 x 75

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dn r.

Świętochłowice, dn r. Świętochłowice, dn. 27.05.2016 r. WYKONAWCY Dotyczy: dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 23/ZA/16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 360 Dodatek nr 2 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 1. podpis i pieczęć osób upoważnionych. Numer strony oferty, na której Nazwa handlowa producent i nr kat.

PAKIET nr 1. podpis i pieczęć osób upoważnionych. Numer strony oferty, na której Nazwa handlowa producent i nr kat. PKIET nr 1 Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny o trwałym powleczeniu, niebarwiony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle; czas podtrzymywania tkankowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 RAZEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cena. ilość Grubość. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew. tnąca kosmetyczna tnąca kosmetyczna 1 5/0.

Pakiet nr 1 RAZEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cena. ilość Grubość. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew. tnąca kosmetyczna tnąca kosmetyczna 1 5/0. Pakiet nr 1 Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny o trwałym powleczeniu, niebarwiony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub glikolowego i mlekowego lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego

Bardziej szczegółowo

Ilość nitek 12 miesięcy. Cena netto 1 nitki. Krzywizna igły. A B C D E F 1 5/ odwrotnie tnąca 3/ ,00 0,00 0,00

Ilość nitek 12 miesięcy. Cena netto 1 nitki. Krzywizna igły. A B C D E F 1 5/ odwrotnie tnąca 3/ ,00 0,00 0,00 Pakiet 1 - Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament poliamidowy. Lp. Nazwa Nr kat. Rodzaj iloczyn A x B = C % 1 5/0 75 24 odwrotnie tnąca 3/8 420 0,00 0,00 0,00 2 4/0 45 19 odwrotnie tnąca 3/8 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Pakiet nr 1 szwy

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/V/2018/o.2 Strzelin, r.

SZP V-T/Z/V/2018/o.2 Strzelin, r. ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/V/2018/o.2 Strzelin, 05.10.2018 r. Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 3 kwietnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana Nazwa Producent w ch 1. 1 bez igły 150 288 2. 0 bez igły 150 504 3. 2/0 bez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/20/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/20/ formularz cenowy przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia UWAGA we wszystkich zadaniach przy długości nici Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici krótszej/ dłuższej (+/- 5cm). Pakiet nr 1 SZWY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

PYTANIA I ODPOWIEDZI OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT PYTANIA I ODPOWIEDZI 24.01.2019 OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Dotyczy: postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego użytku (część I) i/lub materiałów opatrunkowych (część II). DLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - szew wchłanialny wykonanny z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: Świętochłowice, dn. 11.07.2017 r. WYKONAWCY Dotyczy: Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych; znak sprawy 16/ZA/17. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA 1 Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 240 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm 0 Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ Uwaga: do wszystkich pozycji wymagane próbki (po 3 odcinki do każdej pozycji w pakiecie) opisane (nr pakietu i pozycji). Oferowane muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec PCMG/P-44/2018 Grójec, dnia 26.07.2018r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-44/2018 na zakup i dostawę opatrunków dla potrzeb Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 06.06.2013r. DZPiZ 271-119/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa leków różnych, onkologicznych i opatrunków według XVII pakietów Numer

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana lub jedwabna jałowa, skręcana, powlekana, niewchłanialna. Nazwa Producent ch 1. 1 bez igły 150 350 2.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY NZZ/75/P/18 Bydgoszcz, dnia 29.01.2019 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3, 5, 10, 11, 14 z pakietu nr 1?

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3, 5, 10, 11, 14 z pakietu nr 1? SZPITAL POWIATOWY 97 500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36 tel. 44/685 47 04, fax 685 47 01 Radomsko 05.10.2015r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/220/67/14 w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych.

Znak sprawy ZP/220/67/14 w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/14

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między dniem od zaimplantowania

Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między dniem od zaimplantowania Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między 60-90 dniem od zaimplantowania Minimalna długość Grubość Rodzaj igły Ilość saszetek 1. 140-150cm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI Sejny, dnia 18 sierpnia 2015 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Zamawiającego Dotyczy: 9/ZP/2015 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZALĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I SZWY NICI WCHŁANIALNE

ZALĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I SZWY NICI WCHŁANIALNE ZALĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I SZWY NICI WCHŁANIALNE Grupa I - Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony z 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/15 Formularz cenowy. Cena netto 1 saszetki. Ilość saszetek

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/15 Formularz cenowy. Cena netto 1 saszetki. Ilość saszetek Pakiet nr I. Nici syntetyczne, wchłanialne. : Syntetyczna, wchłanialna nić do 110 dni monofilament o podtrzymaniu tkankowym min 40 w 21 dniu. 1 1 Załącznik Nr 2 1. 30 mm, z zaostrzonym ½ koła 2/0 75 cm

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 29 lipca 2016 r. AG.ZP 3320.47..16 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ D10.251.50.T.2015 Gdańsk, dnia 22 lipca 2015r. Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA COPERNICUS PL Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 50, 80 462 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 500113332-N-2018 z dnia 22-05-2018 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ w Kędzierzy-Koźlu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 9 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70cm Nr 4/0 - igła 9 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70 cm sasz. 7 sasz. 60 3 Nr 3/0 - igła 4 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 75 cm sasz. 500 Dodatek nr do SIWZ asortymentowo

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontakt: Koszalin, 14.03.2007 r. Centrala (094) 34 88-400 Sekretariat (094) 34 88 151 Dyrektor (094) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (094) 34 88 380 Fax (094) 34 88 103 e-mail: zampub.swk@ko.home.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych - endoskopia,staplery i inne

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych - endoskopia,staplery i inne Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38 78-400 Szczecinek Szczecinek, dnia 31.01.2018 r. Do wszystkich Wykonawców Nr sprawy 03/2018 Nr ogłoszenia BZP 510473-N-2018 z dnia 26.01.2018 r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 RAZEM: Cena Grubość. ilość saszetek w opakowaniu. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew

Pakiet nr 1 RAZEM: Cena Grubość. ilość saszetek w opakowaniu. Lp. 3/8 koła 45cm 1 szew Pakiet nr 1 Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny o trwałym powleczeniu, niebarwiony, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub glikolowego i mlekowego lub polimer kwasu glikolowego i mlekowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalsokolka.pl Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo