KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku

2 ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 6 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 7 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 8 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 9 INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MSSF ORAZ STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SEGMENTY OPERACYJNE INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO ORAZ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIEZWYKŁE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW SEZONOWOŚĆ/CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZYSKI/(STRATY) Z WYCENY NIEZREALIZOWANYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I RÓŻNICE KURSOWE WALUTOWE INSTRUMENTY POCHODNE TOWAROWE INSTRUMENTY POCHODNE ANALIZA WRAŻLIWOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W CIĄGU KWARTAŁU EMISJA, WYKUP I SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA ZMIANA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚEDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE EMITENTA WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZACYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI EMITENTA KTÓREGO WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE OD NIEGO ZALEŻNEJ, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Strona 2 z 48

3 26. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM) INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA ZDARZENIA PO DACIE BILANSU WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU Strona 3 z 48

4 WYBRANE DANE FINANSOWE (dane prezentowane są w tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji oraz zysku na jedną akcję) Za okres 3 Za okres 3 Za okres 3 Za okres 3 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Zysk / (strata) operacyjny (34 526) (8 241) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (37 919) (9 051) Zysk / (strata) netto (30 843) (7 362) Ilość akcji Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 (1,34) 0,07 (0,32) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 434) (5 209) (2 523) (1 243) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (79 616) 371 (19 004) PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Zysk / (strata) operacyjny (1 859) (443) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (19 893) (4 742) Zysk / (strata) netto (16 479) (3 928) Ilość akcji Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,72) 1,49 (0,17) 0,37 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) (74 196) (32 694) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 853) (6 527) (3 302) (1 615) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (24 617) (238) (5 868) (59) Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2011 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy * Zakres i przyczyny przekształcenia danych ze Sprawozdania z całkowitych dochodów za 3 kwartały 2011 roku zostały zaprezentowane w nocie nr 2. Strona 4 z 48

5 Kursy EURO przyjęte do przeliczania "wybranych danych finansowych": Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2012 roku, na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 30 września 2011 roku zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego dla Euro w tych dniach. Poszczególne pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów, ze zmian w kapitale własnym oraz z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem. Wyszczególnienie kursów walutowych użytych do przeliczenia wybranych danych finansowych zawierają poniższe tabele: Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,1138 4,4168 4,4112 Za okres 3 Za okres 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4,1354 4,1894 4,1948 4,0413 Strona 5 z 48

6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane prezentowane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji oraz zysku na jedną akcję) Przychody Za okres 3 Za okres 3 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Pozostałe przychody operacyjne Przychody ogółem Koszty Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Koszty sprzedanych towarów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu (Zyski)/straty z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych (Zyski)/straty na sprzedaży środków trwałych i inne koszty związane ze środkami trwałymi (14 247) (26 472) (4 427) (346) Pozostałe koszty operacyjne Koszty ogółem Zysk/(Strata) operacyjny (34 526) (1 859) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (37 919) (19 893) Podatek dochodowy (7 076) (3 414) część bieżąca (3 240) część odroczona (10 653) (174) (14 952) Zysk/(Strata) netto (30 843) (16 479) Inne składniki całkowitego dochodu Rachunkowość zabezpieczeń (9 379) (9 198) Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów 961 (162) (13) 449 Inne całkowite dochody netto (8 418) (9 211) Całkowite dochody ogółem (1 387) (22 443) (25 690) Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję 0,31 (1,34) (0,72) 1,49 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Strona 6 z 48

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwałe Koniec okresu PLN'000 Koniec okresu 31/12/2011 PLN'000 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Należności pozostałe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Kapitał własny Koniec okresu PLN'000 Koniec okresu 31/12/2011 PLN'000 Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dywidendy - - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Strona 7 z 48

8 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy Pozostałe całkowite dochody Zyski zatrzymane Razem kapitały własne PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Kapitał własny na dzień 1/1/ Całkowite dochody netto za okres Wypłacona dywidenda (20 229) (20 229) Przeznaczenie zysku na pozostały kapitał rezerwowy (19 850) - Zaokrąglenia (1) - Kapitał własny na dzień 30/9/ Kapitał własny na dzień 1/1/ Całkowite dochody netto za okres Wypłacona dywidenda (20 229) (20 229) Przeznaczenie zysku na pozostały kapitał rezerwowy (19 850) - Zaokrąglenia Kapitał własny na dzień 31/12/ Kapitał własny na dzień 1/1/ Całkowite dochody netto za okres (9 211) (16 479) (25 690) Wypłacona dywidenda (22 527) (22 527) Przeznaczenie zysku na pozostały kapitał rezerwowy (7 444) - Zaokrąglenia - - (1) 1 (1) (1) Kapitał własny na dzień 30/9/ (5 094) Strona 8 z 48

9 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PLN'000 PLN'000 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(Strata) netto (16 479) Korekty razem ( ) ( ) Amortyzacja Zyski/straty z tytułu wyceny instrumentów pochodnych (83 629) Odsetki Zyski/strata na sprzedaży lub likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zmiana stanu rezerw (997) 204 Zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Zmiana stanu należności (3 557) (81 492) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (445) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 324) (1 251) Podatek dochodowy naliczony (3 413) Podatek dochodowy zapłacony (12 425) (6 647) Pozostałe korekty - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (14 569) (7 830) Odsetki Udzielone/spłacone pożyczki długoterminowe Zmiana stanu udzielonych zaliczek na zakup środków trwałych (153) (802) Nabycie aktywów finansowych (5 007) - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 853) (6 527) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek - - Odsetki (15 757) (11 146) Wypłacona dywidenda (22 527) (20 229) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (24 617) (238) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (24 617) (238) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Strona 9 z 48

10 INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Spółka Akcyjna (zwane dalej Spółką lub ZT Kruszwica S.A.) prowadzą działalność na terenie Polski na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego, w Dziale B, pod numerem 3698, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - VIII Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 1995 roku. W dniu 12 czerwca 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przetwórstwo nasion oleistych, produkcja olejów butelkowanych, produkcja margaryn i tłuszczów jadalnych. Spółka jest częścią Grupy Bunge, światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych i produkcji butelkowanych olejów roślinnych. Akcje Spółki w ilości szt. znajdują się w publicznym obrocie i notowane są na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i nadzorujących Spółki jest następujący: Zarząd Spółki: 1. Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu 2. Roman Rybacki Wiceprezes Zarządu 3. Wojciech Bauman Członek Zarządu 4. Marcin Brodowski Członek Zarządu 5. Piotr Piotrowski Członek Zarządu 6. Dariusz Szymański Członek Zarządu 7. Tomasz Wika Członek Zarządu Rada Nadzorcza: 1. Tommy Jensen - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Vesselina Shaleva - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Jordi Costa - Członek Rady Nadzorczej 4. Jacek Glinka - Członek Rady Nadzorczej 5. Roman Górny - Członek Rady Nadzorczej 6. Gordon Hardie - Członek Rady Nadzorczej 7. Stefan Latawiec - Członek Rady Nadzorczej 8. Sławomir Ludwikowski - Członek Rady Nadzorczej 9. Jerzy Rajski - Członek Rady Nadzorczej 10. Mariusz Szeliga - Członek Rady Nadzorczej 11. Maurizio Terazzi - Członek Rady Nadzorczej 2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MSSF ORAZ STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Oświadczenie o zgodności Prezentowane Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2012 roku, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, wraz z późniejszymi zmianami Pod pojęciem MSSF mieszczą się przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB): - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - Interpretacje opracowane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub przez istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), które zostały przyjęte przez IASB. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. Strona 10 z 48

11 Poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za następujące okresy: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec bieżącego okresu śródrocznego, sprawozdanie porównawcze na koniec bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego i na koniec ubiegłorocznego okresu śródrocznego, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za bieżący okres śródroczny i narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym sprawozdaniem z całkowitych dochodów za porównywalne okresy śródroczne bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym przedstawiające zmiany w kapitale własnym narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym sprawozdaniem za porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za bieżący rok obrotowy do danego dnia wraz z porównawczym sprawozdaniem za porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny instrumentów pochodnych oraz pozycji zabezpieczanych, ujętych w ramach rachunkowości zabezpieczeń, które są wyceniane według wartości godziwej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie najbliższych 12 po dniu bilansowym. Zarząd Spółki uważa, iż nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności w tym okresie. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną Spółki, w której denominowane są operacje gospodarcze. Dane liczbowe podane są w tysiącach złotych, stosując zasadę, iż kwoty wynoszące mniej niż 500 PLN pomija się, a kwoty wynoszące 500 PLN i więcej podwyższa się do pełnego tysiąca złotych. W przypadku prezentowania danych w innych walutach, stosowna informacja jest podana. Zmiana stosowanych zasad rachunkowości W prezentowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2011 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2012 roku. Zmiany prezentacyjne w sprawozdaniu finansowym W prezentowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za III kwartały 2012 roku Spółka zaprezentowała koszty funkcjonowania komórek administracji sprzedaży, w tym koszty promocji i reklamy, w pozycji Koszty sprzedaży. W sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2011 roku koszty te prezentowane były w pozycji Koszty ogólnego zarządu. W pozycji Koszty ogólnego zarządu Spółka zaprezentowała koszty odpraw pracowniczych, związane z restrukturyzacją zakładu produkcyjnego w Warszawie. W sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2011 roku koszty te były prezentowane w pozycji Koszty sprzedanych produktów. Ponadto, w pozycji Zyski/straty z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych Spółka zaprezentowała wyłącznie wycenę na dzień bilansowy wartości godziwej niezrealizowanych instrumentów pochodnych i niezrealizowanych różnic kursowych. Tym samym, z pozycji tej wyeliminowane zostały storna wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych i różnic kursowych z roku poprzedniego, mających status zrealizowanych na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2012 roku. Storno to prezentowane jest obecnie w pozycji Koszty sprzedanych produktów. Powyższe zmiany prezentacyjne zostały zastosowane również dla danych porównawczych Zmiany te nie mają wpływu na wysokość wyniku finansowego. Zestawienie różnic wynikających z przekształcenia danych porównawczych za III kwartały 2011 roku w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają poniższe tabele: Strona 11 z 48

12 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Dane z opublikowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres 9, zakończony 30 września 2011r. Dane przekształcone Różnica PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Pozostałe przychody operacyjne Przychody ogółem Koszty Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Koszty sprzedanych towarów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu (48 535) (Zyski)/straty z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych (Zyski)/straty na sprzedaży środków trwałych i inne koszty związane ze środkami trwałymi (4 427) (26 974) Pozostałe koszty operacyjne Koszty ogółem Zysk/(Strata) operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona (14 952) (14 952) - Zysk/(Strata) netto Inne składniki całkowitego dochodu Rachunkowość zabezpieczeń Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję 1,49 1,49 - Średnia ważona liczba akcji zwykłych Strona 12 z 48

13 ZYSKI/(STRATY) Z WYCENY NIEZREALIZOWANYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ORAZ NIEZREALIZOWANYCH RÓŻNIC KURSOWYCH Dane z opublikowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres 9, zakończony 30 września 2011r. Dane przekształcone Różnica PLN'000 PLN'000 PLN'000 Niezrealizowany wynik na walutowych instrumentach pochodnych - - zyski straty (54 518) (54 518) - Niezrealizowany wynik na towarowych instrumentach pochodnych poza rachunkowością zabezpieczeń (RZ) - zyski straty (15 811) (64 000) (48 189) Niezrealizowany wynik na towarowych instrumentach zabezpieczających ujętych w rachunkowości zabezpieczeń (RZ) - zyski straty Rozliczone zyski/straty na towarowych instrumentach pochodnych ujętych w RZ, zabezpieczających niezrealizowane pozycje zabezpieczane * - zyski straty Niezrealizowany wynik na pozycji zabezpieczanej ujęty jako korekta zapasów - zyski straty (67 237) (22 990) Różnice kursowe niezrealizowane - zyski straty (6 301) (6 268) 33 (22 547) * niezrealizowane pozycje zabezpieczane pozycje nadal ujęte w aktywach Spółki (zapasy) Strona 13 z 48

14 3. SEGMENTY OPERACYJNE Rozpoznane Segmenty Operacyjne Zidentyfikowane i ujawnione w ramach działalności operacyjnej Spółki segmenty operacyjne są pochodną podziału działalności Spółki, dokonywanego dla wewnętrznych celów zarządczych, jak i dla potrzeb konsolidacji z grupą Bunge. Spółka rozpoznała dwa podstawowe segmenty działalności: - Segment Produktów Masowych (Agri) - Segment Produktów Spożywczych (Food) Segment Produktów Masowych (Agri) obejmuje działalność: - w zakresie przerobu nasion rzepaku - działalność od zakupu nasion do sprzedaży rzepakowego oleju surowego/odszlamionego, śruty rzepakowej, ewentualnie odsprzedaży nasion rzepaku do podmiotów zewnętrznych lub do segmentu Food - w zakresie pozostałych olejów - działalność od zakupu od stron trzecich pozostałych olejów (również rzepakowego) w stanie surowym lub rafinowanym, do sprzedaży ich do podmiotów zewnętrznych lub do segmentu Food. Segment Produktów Spożywczych (Food) - obejmuje działalność od zakupu od segmentu Agri olejów surowych i rafinowanych, pochodzących z zakupu od stron trzecich, do sprzedaży do stron trzecich: olejów rafinowanych, olejów butelkowanych, margaryn konsumenckich i profesjonalnych, tłuszczów cukierniczych. Segment Food nie dokonuje transakcji sprzedaży do segmentu Agri. Ustalenie wielkości, wartości i kosztu obrotów wewnętrznych pomiędzy segmentami Tak zdefiniowana działalność segmentów powoduje konieczność realizacji obrotu wewnętrznego pomiędzy nimi, w zakresie sprzedaży z segmentu Agri do segmentu Food oleju rzepakowego surowego oraz zakupionych pozostałych olejów roślinnych (zarówno surowych, jak i rafinowanych), wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych Spółki. Wolumen obrotów wewnętrznych, określany na każdy dzień bilansowy, kalkulowany jest jako ekwiwalent produkcji sprzedanej, tj. jako ilość olejów potrzebnych do wyprodukowania ilości wyrobów gotowych segmentu Food, sprzedanej w danym okresie sprawozdawczym. Ceny realizacji sprzedaży między segmentami (ceny transferowe) olejów będących surowcami do produkcji wyrobów gotowych segmentu Food są cenami rynkowymi. Podstawą ich określenia są notowania giełdowe. Stosownie do okresu realizacji przyjmowane są właściwe ceny terminowe. Ustalenia takie dokonywane są niezależnie w odniesieniu do kilku podstawowych grup asortymentów wyrobów gotowych segmentu Food. Oznacza to iż w ramach kategorii olejów butelkowanych, osobno kwotowany jest surowiec dla olejów markowych i osobno dla marek własnych sieci handlowych. Podobne ustalenia dokonywane są np. kategorii margaryn konsumenckich. Zróżnicowanie to jest pochodną złożoności polityki handlowej oraz innych czynników wpływających na poszczególne wycinki biznesu Spółki. Dla rzepakowego oleju rafinowanego sprzedanego do stron trzecich, cena sprzedaży z segmentu Agri do segmentu Food ustalana jest poprzez odjęcie od rzeczywistej ceny realizacji sprzedaży do stron trzecich, stałej premii rafinacyjnej, ustalonej na dany okres na bazie rynkowych premii rafinacyjnych (różnica pomiędzy rynkową ceną oleju rafinowanego a ceną oleju surowego). Koszt własny sprzedanych wyrobów/surowców w ramach obrotu między segmentami ustalany jest w wysokości: - dla sprzedaży oleju rzepakowego surowego z produkcji własnej w wysokości bieżącej ceny standardowej nasion rzepaku, korygowanej o aktualne uzyski produkcyjne i cenę sprzedaży śruty rzepakowej (podstawowy produkt uboczny przy produkcji oleju surowego, - dla sprzedaży pozostałych surowców w wysokości historycznych kosztów nabycia. Podział pozostałych elementów części operacyjnej rachunku wyników Koszty produkcji koszty bezpośrednio produkcyjne (wydziałów produkcyjnych) alokowane są do segmentów zgodnie z alokacją rodzajów produkowanych produktów; koszty pośrednio produkcyjne (wydziały pomocnicze i administracja zakładów produkcyjnych) alokowane są do segmentów na podstawie ustalonych na dany rok obrachunkowy stałych współczynników alokacji określonych na bazie planowanego zaangażowania poszczególnych działów w produkcję dla poszczególnych segmentów. Koszty sprzedaży alokowane są do segmentów analogicznie jak sama sprzedaż. Wszystkie koszty związane z transakcjami sprzedaży dotyczące produktów i towarów kwalifikowanych do segmentu Agri są przypisywane temu segmentowi. Analogicznie, wszystkie koszty sprzedaży związane z transakcjami sprzedaży produktów i towarów kwalifikowanych do segmentu Food są przypisywane do segmentu Food. Strona 14 z 48

15 Koszty ogólnego zarządu podlegają podziałowi na zasadzie przypisania poszczególnych działów operacyjnych do danego segmentu. Kryterium przypisania stanowi rodzaj wykonywanych zadań w ramach danego działu. Koszty działów ogólno-administracyjnych, zarządzających obiema sferami działalności, przypisane są do obydwu segmentów w proporcji 1/1. Różnice kursowe: Różnice powstałe na instrumentach finansowych alokowane są do segmentu Agri w zakresie: - całość niezrealizowanych wyników na instrumentach pochodnych, - część zrealizowanych wyników na instrumentach pochodnych związana z realizacją zabezpieczeń dotyczących działalności segmentu Agri i dla których prowadzona jest rachunkowość zabezpieczeń, - całość zrealizowanych różnic kursowych na instrumentach pochodnych nie ujętych w rachunkowości zabezpieczeń. Część zrealizowanych wyników na transakcjach zabezpieczających, ujętych w ramach rachunkowości zabezpieczeń, dotyczących zabezpieczenia wartości wpływów ze sprzedaży oleju rafinowanego luzem alokowana jest do segmentu Produktów Spożywczych. Pozostałe różnice kursowe (powstałe na wycenie pozycji bilansowych lub wynikające z realizacji zapłat i otrzymanych płatnościach w walucie obcej) alokowane są do segmentu Agri. Spółka alokuje do poszczególnych segmentów pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów tylko do poziomu zysku operacyjnego. Podział Bilansu Zapasy Kryterium podziału zapasów jest zbieżne z kryteriami stosowanymi przy wyróżnieniu obrotów segmentu, co pozwala na szczegółową identyfikację zapasów przyporządkowanych do danego segmentu. Rozrachunki z dostawcami/klientami Zarówno dostawcy, jak i klienci, zostali przyporządkowani do danego segmentu na podstawie kryterium rodzaju, odpowiednio, nabywanego materiału/towaru, sprzedawanego produktu/towaru. Umożliwia to identyfikację wszystkich zobowiązań/należności dla danego segmentu. Przegląd poprawności tych alokacji dokonywany jest raz w roku. Środki trwałe Kryterium alokacji środków trwałych do segmentów jest, analogicznie jak dla alokacji kosztów, przypisanie poszczególnych działów operacyjnych do danego segmentu. Środki trwałe w budowie Wszelkie zwiększenia wartości majątku trwałego w ramach segmentu Agri dokonywane są wyłącznie w momencie przyjęcia środka trwałego do używania. Całość nakładów na środki trwałe w budowie wykazywana jest w ramach segmentu Food. Wartości niematerialne i prawne Alokacja wartości niematerialnych i prawnych do poszczególnych segmentów oparta jest na szczegółowej identyfikacji tych aktywów do danego segmentu. Wartość firmy Wartość firmy powstała w wyniku połączenia, które miało miejsce 13 grudnia 2006 roku. Wartość firmy została wyliczona w oparciu o wartość godziwą aktywów netto poszczególnych przejętych spółek. Spółka przypisała wartość firmy do obydwu wyodrębnionych segmentów, które odpowiadają definicji najniższemu poziomowi, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze. Alokacja wartości firmy do obydwu segmentów została dokonana wg struktury segmentowej nadwyżki przekazanych płatności nad udziałem Spółki w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów i zobowiązań jednostek przejmowanych na dzień przejęcia. Wartość firmy została następująco przypisana do segmentów: Segment Agri Segment Food Razem Wartość firmy (PLN'000) Wartość firmy (%) 34,1% 65,9% 100% Zadłużenie Zadłużenie alokowane jest do segmentów wg struktury aktywów netto. Strona 15 z 48

16 Pozostałe pozycje bilansowe Wszelkie nieuwzględnione w ramach podstawowego rozdziału elementy bilansu są a priori przyporządkowywane do segmentu Food. Wiąże się to z założeniem, iż w ramach tego segmentu wykazywane są wszelkie rozliczenia ze stronami trzecimi, nie będące konsekwencją takich operacji jak sprzedaż i zakupy. Podstawowe miary i kryteria oceny wyników działalności segmentów biznesowych Spółka stosuje dwie zasadnicze miary dla oceny swoich segmentów biznesowych: - Wynik operacyjny (EBIT), rozumiany jako zysk operacyjny, tj. przed opodatkowaniem i kosztami/przychodami finansowymi - Zwrot na aktywach netto (RONA) Zwrot na aktywach netto ustalany jest wyłącznie wobec aktywów pracujących, tj. z wyłączeniem wartości środków trwałych w budowie, w związku z wstępnym przypisaniem całości tych aktywów do segmentu Food (alokacja do właściwego segmentu operacyjnego odbywa się dopiero w momencie oddania do użytkowania środków trwałych). Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentów operacyjnych. Aktywa i zobowiązania segmentów Aktywa AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe* - (4 391) Zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek) Zobowiązania ogółem (bez kredytów i pożyczek) Aktywa netto (aktywa ogółem pomniejszone o zobowiązania ogółem, bez kredytów i pożyczek) Zadłużenie *ujemna wartość zobowiązań długoterminowych jest wynikiem prezentacji per saldo aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Strona 16 z 48

17 Przychody i wyniki segmentów oraz pozostałe informacje AGRI FOOD WYŁĄCZENIA RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody Sprzedaż do stron trzecich Sprzedaż między segmentami ( ) ( ) - - Przychody ogółem ( ) ( ) Zysk operacyjny (EBIT) (25 217) (1 859) Pozostałe informacje Nakłady inwestycyjne (w tym zmiana stanu zaliczek na zakup środków trwałych i WNiP) Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 18 (770) (13 968) (2 045) - - (13 950) (2 815) Strona 17 z 48

18 Przychody ze sprzedaży głównych produktów i usług (bez transakcji międzysegmentowych) Przychody ze sprzedaży produktów AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Oleje luzem Śruta rzepakowa Oleje konfekcjonowane Margaryny konsumenckie Margaryny profesjonalne Tłuszcze cukiernicze Pozostałe Sprzedaż produktów Przychody ze sprzedaży towarów Oleje luzem Śruta rzepakowa Śruta słonecznikowa Oleje konfekcjonowane Margaryny konsumenckie Nasiona siewne Łuska słonecznikowa Pozostałe Sprzedaż towarów Sprzedaż razem Zwrot na aktywach netto AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Średni stan aktywów Średni stan zobowiązań (bez kredytów i pożyczek) Średni stan aktywów netto Zysk/(Strata) operacyjny (25 217) (1 859) Podatek dochodowy (od zysku operacyjnego) (4 438) (6 967) (3 106) 353 (10 073) Zysk/(Strata) operacyjny pomniejszony o podatek (20 426) (1 506) Zwrot na aktywach netto 3,2% 6,1% -6,4% 4,7% -0,2% 5,6% Strona 18 z 48

19 Informacje o przychodach wg obszarów geograficznych AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 POLSKA NIEMCY POZOSTAŁE KRAJE Razem Informacje o wiodących klientach W Spółce nie występuje koncentracja przychodów ze sprzedaży do zewnętrznego pojedynczego klienta, które stanowiłyby 10 lub więcej procent łącznych przychodów Spółki w prezentowanym okresie. 4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH. Stan rezerw/odpisów aktualizujących na dzień 30 września 2012 roku prezentuje poniższa tabela: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego PLN'000 Bilans na in minus, tytułem: - aktualizacji wartości godziwej kontraktów walutowych - instrumentów finansowych aktualizacji wartości godziwej pochodnych instrumentów towarowych ( pozycja zabezpieczana oraz instrument zabezpieczający) - rachunkowość zabezpieczeń - korekty cen transferowych naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów odpisów aktualizujących wartość należności nieściągalnych rezerwy na środki trwałe 90 - rezerwy na rekultywację 32 - odpisów aktualizujących wartość zapasów 3 in plus, tytułem: - aktywa z tytułu straty podatkowej pozostałych rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów podatkowej korekty rozliczeń odchyleń od zakupu nasion rzepaku 52 - rabatów odroczonych 36 Bilans na Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Bilans na in minus, tytułem: - różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - pozostałe 31 in plus, tytułem: - aktualizacji wartości godziwej kontraktów walutowych - instrumentów finansowych aktualizacji wartości godziwej pochodnych instrumentów towarowych (pozycja zabezpieczana oraz instrument zabezpieczający) hedge accounting Bilans na Strona 19 z 48

20 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Bilans na zmiana szacunków zobowiązań pracowniczych (3 395) Bilans na Zmiana szacunków zobowiązań pracowniczych obejmuje: rezerwę z tyt. odpraw pracowniczych, w związku z restrukturyzacją zakładu produkcyjnego w Warszawie, wynagrodzenia i ubezpieczenia pracownicze, rezerwę na urlopy i premię roczną. W związku z restrukturyzacją zakładu produkcyjnego w Warszawie, w czerwcu br. Spółka rozwiązała rezerwę w wysokości tys. PLN. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji rezerw na odprawy emerytalne i rentowe. Wartość utworzonej rezerwy za okres 9, zakończony 30 września 2012r., wyniosła 189 tys. PLN. Odpisy aktualizujące wartość należności Bilans na zmniejszenie z tytułu umorzenia zmniejszenie z tytułu zapłaty zwiększenie odpisów w wysokości 524 Bilans na Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Bilans na odpis z tyt. wycofania z użytkowania środków trwałych w zakładzie produkcyjnym w Warszawie odpis z tyt. wycofania z użytkowania środków trwałych w zakładach produkcyjnych w Brzegu i Gdańsku (1 666) Bilans na Odpisy aktualizujące wartość zapasów Bilans na zwiększenie odpisu aktualizującego wyroby gotowe wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów 209 Bilans na ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT W trzecim kwartale 2012 roku Spółka nie odnotowała dokonań i niepowodzeń, które ze względu na swoją wagę mogłyby istotnie wpływać na sytuację finansową Spółki. Strona 20 z 48

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo