KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku

2 ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 6 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 7 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 8 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 9 INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MSSF ORAZ STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SEGMENTY OPERACYJNE INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO ORAZ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIEZWYKŁE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW SEZONOWOŚĆ/CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZYSKI/(STRATY) Z WYCENY NIEZREALIZOWANYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I RÓŻNICE KURSOWE WALUTOWE INSTRUMENTY POCHODNE TOWAROWE INSTRUMENTY POCHODNE ANALIZA WRAŻLIWOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W CIĄGU KWARTAŁU EMISJA, WYKUP I SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA ZMIANA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚEDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE EMITENTA WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZACYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI EMITENTA KTÓREGO WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE OD NIEGO ZALEŻNEJ, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Strona 2 z 48

3 26. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM) INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA ZDARZENIA PO DACIE BILANSU WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU Strona 3 z 48

4 WYBRANE DANE FINANSOWE (dane prezentowane są w tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji oraz zysku na jedną akcję) Za okres 3 Za okres 3 Za okres 3 Za okres 3 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Zysk / (strata) operacyjny (34 526) (8 241) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (37 919) (9 051) Zysk / (strata) netto (30 843) (7 362) Ilość akcji Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 (1,34) 0,07 (0,32) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 434) (5 209) (2 523) (1 243) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (79 616) 371 (19 004) PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Zysk / (strata) operacyjny (1 859) (443) Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (19 893) (4 742) Zysk / (strata) netto (16 479) (3 928) Ilość akcji Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,72) 1,49 (0,17) 0,37 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) (74 196) (32 694) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 853) (6 527) (3 302) (1 615) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (24 617) (238) (5 868) (59) Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2011 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy * Zakres i przyczyny przekształcenia danych ze Sprawozdania z całkowitych dochodów za 3 kwartały 2011 roku zostały zaprezentowane w nocie nr 2. Strona 4 z 48

5 Kursy EURO przyjęte do przeliczania "wybranych danych finansowych": Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 września 2012 roku, na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 30 września 2011 roku zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego dla Euro w tych dniach. Poszczególne pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów, ze zmian w kapitale własnym oraz z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem. Wyszczególnienie kursów walutowych użytych do przeliczenia wybranych danych finansowych zawierają poniższe tabele: Koniec okresu Koniec okresu 31/12/2011 Koniec okresu Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,1138 4,4168 4,4112 Za okres 3 Za okres 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4,1354 4,1894 4,1948 4,0413 Strona 5 z 48

6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane prezentowane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji oraz zysku na jedną akcję) Przychody Za okres 3 Za okres 3 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Pozostałe przychody operacyjne Przychody ogółem Koszty Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Koszty sprzedanych towarów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu (Zyski)/straty z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych (Zyski)/straty na sprzedaży środków trwałych i inne koszty związane ze środkami trwałymi (14 247) (26 472) (4 427) (346) Pozostałe koszty operacyjne Koszty ogółem Zysk/(Strata) operacyjny (34 526) (1 859) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (37 919) (19 893) Podatek dochodowy (7 076) (3 414) część bieżąca (3 240) część odroczona (10 653) (174) (14 952) Zysk/(Strata) netto (30 843) (16 479) Inne składniki całkowitego dochodu Rachunkowość zabezpieczeń (9 379) (9 198) Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów 961 (162) (13) 449 Inne całkowite dochody netto (8 418) (9 211) Całkowite dochody ogółem (1 387) (22 443) (25 690) Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję 0,31 (1,34) (0,72) 1,49 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Strona 6 z 48

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwałe Koniec okresu PLN'000 Koniec okresu 31/12/2011 PLN'000 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Należności pozostałe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Kapitał własny Koniec okresu PLN'000 Koniec okresu 31/12/2011 PLN'000 Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dywidendy - - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Strona 7 z 48

8 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy Pozostałe całkowite dochody Zyski zatrzymane Razem kapitały własne PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Kapitał własny na dzień 1/1/ Całkowite dochody netto za okres Wypłacona dywidenda (20 229) (20 229) Przeznaczenie zysku na pozostały kapitał rezerwowy (19 850) - Zaokrąglenia (1) - Kapitał własny na dzień 30/9/ Kapitał własny na dzień 1/1/ Całkowite dochody netto za okres Wypłacona dywidenda (20 229) (20 229) Przeznaczenie zysku na pozostały kapitał rezerwowy (19 850) - Zaokrąglenia Kapitał własny na dzień 31/12/ Kapitał własny na dzień 1/1/ Całkowite dochody netto za okres (9 211) (16 479) (25 690) Wypłacona dywidenda (22 527) (22 527) Przeznaczenie zysku na pozostały kapitał rezerwowy (7 444) - Zaokrąglenia - - (1) 1 (1) (1) Kapitał własny na dzień 30/9/ (5 094) Strona 8 z 48

9 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PLN'000 PLN'000 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(Strata) netto (16 479) Korekty razem ( ) ( ) Amortyzacja Zyski/straty z tytułu wyceny instrumentów pochodnych (83 629) Odsetki Zyski/strata na sprzedaży lub likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zmiana stanu rezerw (997) 204 Zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Zmiana stanu należności (3 557) (81 492) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (445) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 324) (1 251) Podatek dochodowy naliczony (3 413) Podatek dochodowy zapłacony (12 425) (6 647) Pozostałe korekty - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (14 569) (7 830) Odsetki Udzielone/spłacone pożyczki długoterminowe Zmiana stanu udzielonych zaliczek na zakup środków trwałych (153) (802) Nabycie aktywów finansowych (5 007) - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 853) (6 527) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek - - Odsetki (15 757) (11 146) Wypłacona dywidenda (22 527) (20 229) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (24 617) (238) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (24 617) (238) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Strona 9 z 48

10 INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Spółka Akcyjna (zwane dalej Spółką lub ZT Kruszwica S.A.) prowadzą działalność na terenie Polski na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego, w Dziale B, pod numerem 3698, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - VIII Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 1995 roku. W dniu 12 czerwca 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przetwórstwo nasion oleistych, produkcja olejów butelkowanych, produkcja margaryn i tłuszczów jadalnych. Spółka jest częścią Grupy Bunge, światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych i produkcji butelkowanych olejów roślinnych. Akcje Spółki w ilości szt. znajdują się w publicznym obrocie i notowane są na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i nadzorujących Spółki jest następujący: Zarząd Spółki: 1. Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu 2. Roman Rybacki Wiceprezes Zarządu 3. Wojciech Bauman Członek Zarządu 4. Marcin Brodowski Członek Zarządu 5. Piotr Piotrowski Członek Zarządu 6. Dariusz Szymański Członek Zarządu 7. Tomasz Wika Członek Zarządu Rada Nadzorcza: 1. Tommy Jensen - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Vesselina Shaleva - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Jordi Costa - Członek Rady Nadzorczej 4. Jacek Glinka - Członek Rady Nadzorczej 5. Roman Górny - Członek Rady Nadzorczej 6. Gordon Hardie - Członek Rady Nadzorczej 7. Stefan Latawiec - Członek Rady Nadzorczej 8. Sławomir Ludwikowski - Członek Rady Nadzorczej 9. Jerzy Rajski - Członek Rady Nadzorczej 10. Mariusz Szeliga - Członek Rady Nadzorczej 11. Maurizio Terazzi - Członek Rady Nadzorczej 2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MSSF ORAZ STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Oświadczenie o zgodności Prezentowane Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2012 roku, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, wraz z późniejszymi zmianami Pod pojęciem MSSF mieszczą się przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB): - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - Interpretacje opracowane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub przez istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), które zostały przyjęte przez IASB. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. Strona 10 z 48

11 Poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za następujące okresy: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec bieżącego okresu śródrocznego, sprawozdanie porównawcze na koniec bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego i na koniec ubiegłorocznego okresu śródrocznego, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za bieżący okres śródroczny i narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym sprawozdaniem z całkowitych dochodów za porównywalne okresy śródroczne bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym przedstawiające zmiany w kapitale własnym narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym sprawozdaniem za porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za bieżący rok obrotowy do danego dnia wraz z porównawczym sprawozdaniem za porównywalny okres od początku roku do danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny instrumentów pochodnych oraz pozycji zabezpieczanych, ujętych w ramach rachunkowości zabezpieczeń, które są wyceniane według wartości godziwej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie najbliższych 12 po dniu bilansowym. Zarząd Spółki uważa, iż nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności w tym okresie. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną Spółki, w której denominowane są operacje gospodarcze. Dane liczbowe podane są w tysiącach złotych, stosując zasadę, iż kwoty wynoszące mniej niż 500 PLN pomija się, a kwoty wynoszące 500 PLN i więcej podwyższa się do pełnego tysiąca złotych. W przypadku prezentowania danych w innych walutach, stosowna informacja jest podana. Zmiana stosowanych zasad rachunkowości W prezentowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2011 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2012 roku. Zmiany prezentacyjne w sprawozdaniu finansowym W prezentowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za III kwartały 2012 roku Spółka zaprezentowała koszty funkcjonowania komórek administracji sprzedaży, w tym koszty promocji i reklamy, w pozycji Koszty sprzedaży. W sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2011 roku koszty te prezentowane były w pozycji Koszty ogólnego zarządu. W pozycji Koszty ogólnego zarządu Spółka zaprezentowała koszty odpraw pracowniczych, związane z restrukturyzacją zakładu produkcyjnego w Warszawie. W sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2011 roku koszty te były prezentowane w pozycji Koszty sprzedanych produktów. Ponadto, w pozycji Zyski/straty z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych Spółka zaprezentowała wyłącznie wycenę na dzień bilansowy wartości godziwej niezrealizowanych instrumentów pochodnych i niezrealizowanych różnic kursowych. Tym samym, z pozycji tej wyeliminowane zostały storna wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych i różnic kursowych z roku poprzedniego, mających status zrealizowanych na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2012 roku. Storno to prezentowane jest obecnie w pozycji Koszty sprzedanych produktów. Powyższe zmiany prezentacyjne zostały zastosowane również dla danych porównawczych Zmiany te nie mają wpływu na wysokość wyniku finansowego. Zestawienie różnic wynikających z przekształcenia danych porównawczych za III kwartały 2011 roku w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają poniższe tabele: Strona 11 z 48

12 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Dane z opublikowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres 9, zakończony 30 września 2011r. Dane przekształcone Różnica PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Pozostałe przychody operacyjne Przychody ogółem Koszty Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Koszty sprzedanych towarów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu (48 535) (Zyski)/straty z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych (Zyski)/straty na sprzedaży środków trwałych i inne koszty związane ze środkami trwałymi (4 427) (26 974) Pozostałe koszty operacyjne Koszty ogółem Zysk/(Strata) operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona (14 952) (14 952) - Zysk/(Strata) netto Inne składniki całkowitego dochodu Rachunkowość zabezpieczeń Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję 1,49 1,49 - Średnia ważona liczba akcji zwykłych Strona 12 z 48

13 ZYSKI/(STRATY) Z WYCENY NIEZREALIZOWANYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ORAZ NIEZREALIZOWANYCH RÓŻNIC KURSOWYCH Dane z opublikowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres 9, zakończony 30 września 2011r. Dane przekształcone Różnica PLN'000 PLN'000 PLN'000 Niezrealizowany wynik na walutowych instrumentach pochodnych - - zyski straty (54 518) (54 518) - Niezrealizowany wynik na towarowych instrumentach pochodnych poza rachunkowością zabezpieczeń (RZ) - zyski straty (15 811) (64 000) (48 189) Niezrealizowany wynik na towarowych instrumentach zabezpieczających ujętych w rachunkowości zabezpieczeń (RZ) - zyski straty Rozliczone zyski/straty na towarowych instrumentach pochodnych ujętych w RZ, zabezpieczających niezrealizowane pozycje zabezpieczane * - zyski straty Niezrealizowany wynik na pozycji zabezpieczanej ujęty jako korekta zapasów - zyski straty (67 237) (22 990) Różnice kursowe niezrealizowane - zyski straty (6 301) (6 268) 33 (22 547) * niezrealizowane pozycje zabezpieczane pozycje nadal ujęte w aktywach Spółki (zapasy) Strona 13 z 48

14 3. SEGMENTY OPERACYJNE Rozpoznane Segmenty Operacyjne Zidentyfikowane i ujawnione w ramach działalności operacyjnej Spółki segmenty operacyjne są pochodną podziału działalności Spółki, dokonywanego dla wewnętrznych celów zarządczych, jak i dla potrzeb konsolidacji z grupą Bunge. Spółka rozpoznała dwa podstawowe segmenty działalności: - Segment Produktów Masowych (Agri) - Segment Produktów Spożywczych (Food) Segment Produktów Masowych (Agri) obejmuje działalność: - w zakresie przerobu nasion rzepaku - działalność od zakupu nasion do sprzedaży rzepakowego oleju surowego/odszlamionego, śruty rzepakowej, ewentualnie odsprzedaży nasion rzepaku do podmiotów zewnętrznych lub do segmentu Food - w zakresie pozostałych olejów - działalność od zakupu od stron trzecich pozostałych olejów (również rzepakowego) w stanie surowym lub rafinowanym, do sprzedaży ich do podmiotów zewnętrznych lub do segmentu Food. Segment Produktów Spożywczych (Food) - obejmuje działalność od zakupu od segmentu Agri olejów surowych i rafinowanych, pochodzących z zakupu od stron trzecich, do sprzedaży do stron trzecich: olejów rafinowanych, olejów butelkowanych, margaryn konsumenckich i profesjonalnych, tłuszczów cukierniczych. Segment Food nie dokonuje transakcji sprzedaży do segmentu Agri. Ustalenie wielkości, wartości i kosztu obrotów wewnętrznych pomiędzy segmentami Tak zdefiniowana działalność segmentów powoduje konieczność realizacji obrotu wewnętrznego pomiędzy nimi, w zakresie sprzedaży z segmentu Agri do segmentu Food oleju rzepakowego surowego oraz zakupionych pozostałych olejów roślinnych (zarówno surowych, jak i rafinowanych), wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych Spółki. Wolumen obrotów wewnętrznych, określany na każdy dzień bilansowy, kalkulowany jest jako ekwiwalent produkcji sprzedanej, tj. jako ilość olejów potrzebnych do wyprodukowania ilości wyrobów gotowych segmentu Food, sprzedanej w danym okresie sprawozdawczym. Ceny realizacji sprzedaży między segmentami (ceny transferowe) olejów będących surowcami do produkcji wyrobów gotowych segmentu Food są cenami rynkowymi. Podstawą ich określenia są notowania giełdowe. Stosownie do okresu realizacji przyjmowane są właściwe ceny terminowe. Ustalenia takie dokonywane są niezależnie w odniesieniu do kilku podstawowych grup asortymentów wyrobów gotowych segmentu Food. Oznacza to iż w ramach kategorii olejów butelkowanych, osobno kwotowany jest surowiec dla olejów markowych i osobno dla marek własnych sieci handlowych. Podobne ustalenia dokonywane są np. kategorii margaryn konsumenckich. Zróżnicowanie to jest pochodną złożoności polityki handlowej oraz innych czynników wpływających na poszczególne wycinki biznesu Spółki. Dla rzepakowego oleju rafinowanego sprzedanego do stron trzecich, cena sprzedaży z segmentu Agri do segmentu Food ustalana jest poprzez odjęcie od rzeczywistej ceny realizacji sprzedaży do stron trzecich, stałej premii rafinacyjnej, ustalonej na dany okres na bazie rynkowych premii rafinacyjnych (różnica pomiędzy rynkową ceną oleju rafinowanego a ceną oleju surowego). Koszt własny sprzedanych wyrobów/surowców w ramach obrotu między segmentami ustalany jest w wysokości: - dla sprzedaży oleju rzepakowego surowego z produkcji własnej w wysokości bieżącej ceny standardowej nasion rzepaku, korygowanej o aktualne uzyski produkcyjne i cenę sprzedaży śruty rzepakowej (podstawowy produkt uboczny przy produkcji oleju surowego, - dla sprzedaży pozostałych surowców w wysokości historycznych kosztów nabycia. Podział pozostałych elementów części operacyjnej rachunku wyników Koszty produkcji koszty bezpośrednio produkcyjne (wydziałów produkcyjnych) alokowane są do segmentów zgodnie z alokacją rodzajów produkowanych produktów; koszty pośrednio produkcyjne (wydziały pomocnicze i administracja zakładów produkcyjnych) alokowane są do segmentów na podstawie ustalonych na dany rok obrachunkowy stałych współczynników alokacji określonych na bazie planowanego zaangażowania poszczególnych działów w produkcję dla poszczególnych segmentów. Koszty sprzedaży alokowane są do segmentów analogicznie jak sama sprzedaż. Wszystkie koszty związane z transakcjami sprzedaży dotyczące produktów i towarów kwalifikowanych do segmentu Agri są przypisywane temu segmentowi. Analogicznie, wszystkie koszty sprzedaży związane z transakcjami sprzedaży produktów i towarów kwalifikowanych do segmentu Food są przypisywane do segmentu Food. Strona 14 z 48

15 Koszty ogólnego zarządu podlegają podziałowi na zasadzie przypisania poszczególnych działów operacyjnych do danego segmentu. Kryterium przypisania stanowi rodzaj wykonywanych zadań w ramach danego działu. Koszty działów ogólno-administracyjnych, zarządzających obiema sferami działalności, przypisane są do obydwu segmentów w proporcji 1/1. Różnice kursowe: Różnice powstałe na instrumentach finansowych alokowane są do segmentu Agri w zakresie: - całość niezrealizowanych wyników na instrumentach pochodnych, - część zrealizowanych wyników na instrumentach pochodnych związana z realizacją zabezpieczeń dotyczących działalności segmentu Agri i dla których prowadzona jest rachunkowość zabezpieczeń, - całość zrealizowanych różnic kursowych na instrumentach pochodnych nie ujętych w rachunkowości zabezpieczeń. Część zrealizowanych wyników na transakcjach zabezpieczających, ujętych w ramach rachunkowości zabezpieczeń, dotyczących zabezpieczenia wartości wpływów ze sprzedaży oleju rafinowanego luzem alokowana jest do segmentu Produktów Spożywczych. Pozostałe różnice kursowe (powstałe na wycenie pozycji bilansowych lub wynikające z realizacji zapłat i otrzymanych płatnościach w walucie obcej) alokowane są do segmentu Agri. Spółka alokuje do poszczególnych segmentów pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów tylko do poziomu zysku operacyjnego. Podział Bilansu Zapasy Kryterium podziału zapasów jest zbieżne z kryteriami stosowanymi przy wyróżnieniu obrotów segmentu, co pozwala na szczegółową identyfikację zapasów przyporządkowanych do danego segmentu. Rozrachunki z dostawcami/klientami Zarówno dostawcy, jak i klienci, zostali przyporządkowani do danego segmentu na podstawie kryterium rodzaju, odpowiednio, nabywanego materiału/towaru, sprzedawanego produktu/towaru. Umożliwia to identyfikację wszystkich zobowiązań/należności dla danego segmentu. Przegląd poprawności tych alokacji dokonywany jest raz w roku. Środki trwałe Kryterium alokacji środków trwałych do segmentów jest, analogicznie jak dla alokacji kosztów, przypisanie poszczególnych działów operacyjnych do danego segmentu. Środki trwałe w budowie Wszelkie zwiększenia wartości majątku trwałego w ramach segmentu Agri dokonywane są wyłącznie w momencie przyjęcia środka trwałego do używania. Całość nakładów na środki trwałe w budowie wykazywana jest w ramach segmentu Food. Wartości niematerialne i prawne Alokacja wartości niematerialnych i prawnych do poszczególnych segmentów oparta jest na szczegółowej identyfikacji tych aktywów do danego segmentu. Wartość firmy Wartość firmy powstała w wyniku połączenia, które miało miejsce 13 grudnia 2006 roku. Wartość firmy została wyliczona w oparciu o wartość godziwą aktywów netto poszczególnych przejętych spółek. Spółka przypisała wartość firmy do obydwu wyodrębnionych segmentów, które odpowiadają definicji najniższemu poziomowi, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze. Alokacja wartości firmy do obydwu segmentów została dokonana wg struktury segmentowej nadwyżki przekazanych płatności nad udziałem Spółki w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów i zobowiązań jednostek przejmowanych na dzień przejęcia. Wartość firmy została następująco przypisana do segmentów: Segment Agri Segment Food Razem Wartość firmy (PLN'000) Wartość firmy (%) 34,1% 65,9% 100% Zadłużenie Zadłużenie alokowane jest do segmentów wg struktury aktywów netto. Strona 15 z 48

16 Pozostałe pozycje bilansowe Wszelkie nieuwzględnione w ramach podstawowego rozdziału elementy bilansu są a priori przyporządkowywane do segmentu Food. Wiąże się to z założeniem, iż w ramach tego segmentu wykazywane są wszelkie rozliczenia ze stronami trzecimi, nie będące konsekwencją takich operacji jak sprzedaż i zakupy. Podstawowe miary i kryteria oceny wyników działalności segmentów biznesowych Spółka stosuje dwie zasadnicze miary dla oceny swoich segmentów biznesowych: - Wynik operacyjny (EBIT), rozumiany jako zysk operacyjny, tj. przed opodatkowaniem i kosztami/przychodami finansowymi - Zwrot na aktywach netto (RONA) Zwrot na aktywach netto ustalany jest wyłącznie wobec aktywów pracujących, tj. z wyłączeniem wartości środków trwałych w budowie, w związku z wstępnym przypisaniem całości tych aktywów do segmentu Food (alokacja do właściwego segmentu operacyjnego odbywa się dopiero w momencie oddania do użytkowania środków trwałych). Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentów operacyjnych. Aktywa i zobowiązania segmentów Aktywa AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe* - (4 391) Zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek) Zobowiązania ogółem (bez kredytów i pożyczek) Aktywa netto (aktywa ogółem pomniejszone o zobowiązania ogółem, bez kredytów i pożyczek) Zadłużenie *ujemna wartość zobowiązań długoterminowych jest wynikiem prezentacji per saldo aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Strona 16 z 48

17 Przychody i wyniki segmentów oraz pozostałe informacje AGRI FOOD WYŁĄCZENIA RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Przychody Sprzedaż do stron trzecich Sprzedaż między segmentami ( ) ( ) - - Przychody ogółem ( ) ( ) Zysk operacyjny (EBIT) (25 217) (1 859) Pozostałe informacje Nakłady inwestycyjne (w tym zmiana stanu zaliczek na zakup środków trwałych i WNiP) Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 18 (770) (13 968) (2 045) - - (13 950) (2 815) Strona 17 z 48

18 Przychody ze sprzedaży głównych produktów i usług (bez transakcji międzysegmentowych) Przychody ze sprzedaży produktów AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Oleje luzem Śruta rzepakowa Oleje konfekcjonowane Margaryny konsumenckie Margaryny profesjonalne Tłuszcze cukiernicze Pozostałe Sprzedaż produktów Przychody ze sprzedaży towarów Oleje luzem Śruta rzepakowa Śruta słonecznikowa Oleje konfekcjonowane Margaryny konsumenckie Nasiona siewne Łuska słonecznikowa Pozostałe Sprzedaż towarów Sprzedaż razem Zwrot na aktywach netto AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Średni stan aktywów Średni stan zobowiązań (bez kredytów i pożyczek) Średni stan aktywów netto Zysk/(Strata) operacyjny (25 217) (1 859) Podatek dochodowy (od zysku operacyjnego) (4 438) (6 967) (3 106) 353 (10 073) Zysk/(Strata) operacyjny pomniejszony o podatek (20 426) (1 506) Zwrot na aktywach netto 3,2% 6,1% -6,4% 4,7% -0,2% 5,6% Strona 18 z 48

19 Informacje o przychodach wg obszarów geograficznych AGRI FOOD RAZEM PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 POLSKA NIEMCY POZOSTAŁE KRAJE Razem Informacje o wiodących klientach W Spółce nie występuje koncentracja przychodów ze sprzedaży do zewnętrznego pojedynczego klienta, które stanowiłyby 10 lub więcej procent łącznych przychodów Spółki w prezentowanym okresie. 4. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH. Stan rezerw/odpisów aktualizujących na dzień 30 września 2012 roku prezentuje poniższa tabela: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego PLN'000 Bilans na in minus, tytułem: - aktualizacji wartości godziwej kontraktów walutowych - instrumentów finansowych aktualizacji wartości godziwej pochodnych instrumentów towarowych ( pozycja zabezpieczana oraz instrument zabezpieczający) - rachunkowość zabezpieczeń - korekty cen transferowych naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów odpisów aktualizujących wartość należności nieściągalnych rezerwy na środki trwałe 90 - rezerwy na rekultywację 32 - odpisów aktualizujących wartość zapasów 3 in plus, tytułem: - aktywa z tytułu straty podatkowej pozostałych rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów podatkowej korekty rozliczeń odchyleń od zakupu nasion rzepaku 52 - rabatów odroczonych 36 Bilans na Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Bilans na in minus, tytułem: - różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - pozostałe 31 in plus, tytułem: - aktualizacji wartości godziwej kontraktów walutowych - instrumentów finansowych aktualizacji wartości godziwej pochodnych instrumentów towarowych (pozycja zabezpieczana oraz instrument zabezpieczający) hedge accounting Bilans na Strona 19 z 48

20 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Bilans na zmiana szacunków zobowiązań pracowniczych (3 395) Bilans na Zmiana szacunków zobowiązań pracowniczych obejmuje: rezerwę z tyt. odpraw pracowniczych, w związku z restrukturyzacją zakładu produkcyjnego w Warszawie, wynagrodzenia i ubezpieczenia pracownicze, rezerwę na urlopy i premię roczną. W związku z restrukturyzacją zakładu produkcyjnego w Warszawie, w czerwcu br. Spółka rozwiązała rezerwę w wysokości tys. PLN. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji rezerw na odprawy emerytalne i rentowe. Wartość utworzonej rezerwy za okres 9, zakończony 30 września 2012r., wyniosła 189 tys. PLN. Odpisy aktualizujące wartość należności Bilans na zmniejszenie z tytułu umorzenia zmniejszenie z tytułu zapłaty zwiększenie odpisów w wysokości 524 Bilans na Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Bilans na odpis z tyt. wycofania z użytkowania środków trwałych w zakładzie produkcyjnym w Warszawie odpis z tyt. wycofania z użytkowania środków trwałych w zakładach produkcyjnych w Brzegu i Gdańsku (1 666) Bilans na Odpisy aktualizujące wartość zapasów Bilans na zwiększenie odpisu aktualizującego wyroby gotowe wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów 209 Bilans na ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT W trzecim kwartale 2012 roku Spółka nie odnotowała dokonań i niepowodzeń, które ze względu na swoją wagę mogłyby istotnie wpływać na sytuację finansową Spółki. Strona 20 z 48

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 3 31 marca 2016 roku Kruszwica, 16 maja 2016 roku ZAWARTOŚĆ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 30 września 2016 roku Kruszwica, 14 listopada 2016 roku ZAWARTOŚĆ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R.

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 R. Katowice, dnia 22 lutego 2016 r. Skonsolidowany raport kwartalny, IV kwartał 2015 Strona 1 z 49 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres zakończony 31 marca 2010 roku Kruszwica, 17 maja 2010 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE R. (01.01. -30.06.) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. do sprawozdania finansowego za III kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r. do sprawozdania finansowego za I kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo