Dokument Informacyjny obligacji serii B Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny obligacji serii B Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 WSTĘP obligacji serii B Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Krzętle Adres: Krzętle 1, Osjaków Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Obligacje wprowadzane do obrotu na Catalyst objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu na rynku Catalyst wprowadzanych będzie sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł, emitowanych przez Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. 2

3

4 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Rynki instrumentów finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Powiązania kapitałowe Emitenta, które mają istotny wpływ na jego działalność oraz powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych, znaczącymi udziałowcami i Autoryzowanym Doradcą Catalyst lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych Informacje o prowadzonej przez Emitenta działalności oraz o jego podstawowych produktach i usługach Działalność Emitenta Otoczenie rynkowe Emitenta Misja i strategia rozwoju Emitenta Prognozy na lata Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec obligatariuszy Zobowiązania pozabilansowe Emitenta Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Struktura udziałów Emitenta, ze wskazaniem wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników 29 5 Sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta Załączniki Odpis z KRS Jednolity tekst umowy Spółki Uchwała o emisji Obligacji i warunki emisji Obligacji Wyceny przedmiotu zabezpieczenia Odpisy z ksiąg wieczystych Odpis z rejestru zastawów Definicje i objaśnienia skrótów

5 1 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić wszystkie czynniki ryzyka opisane poniżej, a które związane są z otoczeniem rynkowym Emitenta i prowadzoną przez niego działalnością oraz wynikają z charakteru Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, prawną i perspektywy rozwoju Emitenta lub oddziaływać niekorzystnie na kurs notowań Obligacji lub możliwość zadośćuczynienia wszelkim prawom inwestorów wynikającym z Obligacji. Ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażony może być Emitent, mają jednak w opinii Emitenta najważniejsze znaczenie dla zasadniczych i kluczowych aspektów jego funkcjonowania, szczególnie w kontekście emisji i obrotu Obligacjami na Catalyst. Mogą istnieć obecnie jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie odgrywają istotnej roli lub których nie zdołał zidentyfikować, a które mogłyby wywołać niepożądane skutki, o których mowa powyżej. Nie można też wykluczyć, że czynniki ryzyka o takim charakterze wystąpią w przyszłości. Przedstawiając czynniki ryzyka w przyjętej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki wobec kluczowych dostawców Emitent posiada zdywersyfikowany portfel dostawców i udział największego z nich nie przekracza 5%. W ocenie Spółki taki poziom rozproszenia zapewnia bezpieczeństwo. Emitent spodziewa się, że w okresie najbliższych dwóch lat sytuacja ta nie ulegnie zmianie, co powinno korzystnie wpływać na poziom kosztów ponoszonych przez Krzętle w związku z nabywaniem materiałów i surowców do produkcji Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność Spółki, perspektywy rozwoju oraz realizacja przyjętej strategii uzależnione są w znacznym stopniu od wiedzy i doświadczenia kluczowych pracowników Krzętli, w tym w szczególności Prezesa Zarządu. Odejście ze Spółki Prezesa Zarządu i innych osób mających istotny wpływ na zarządzanie i jej działalność w obecnie kluczowym dla dalszego rozwoju Zakładu okresie mogłoby negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta i opóźnić realizację celów strategicznych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Spółka stara się stosować motywacyjny system wynagradzania oraz angażować kluczowe osoby jako udziałowców Emitenta Ryzyko związane ze strukturą właścicielską Aktualnie udziałowcami Emitenta jest 19 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Największy pakiet udziałów, tj udziały stanowiące 29,03% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników należy do Pana Artura Swendraka, który do czerwca 2011 roku był jedynym udziałowcem Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej - Panowie Krzysztof Pachoł i Arkadiusz Karolak posiadają po udziały każdy, które stanowią 25,93% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Łącznie Panowie Krzysztof Pachoł i Arkadiusz Karolak posiadają udziały stanowiące 51,86% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałych 17 udziałowców (w tym dwóch pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu Emitenta) posiada łącznie udziały stanowiące 19,11% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Aktualnie, główny wpływ na podejmowane w spółce decyzje właścicielskie mają Panowie Krzysztof Pachoł i Arkadiusz Karolak, którzy łącznie posiadają udziały stanowiące 51,86% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie udziały wspólnika Artura Swendraka, z którymi uczestniczy on w Spółce są obecnie zajęte przez kilku Komorników Sądowych działających na podstawie wniosków egzekucyjnych licznych wierzycieli Artura Swendraka. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Warszawie zajął udziały jako pierwszy i ta egzekucja jest najbardziej zaawansowana. Zajęcia dokonane przez innych komorników jako późniejsze będą musiały być połączone do prowadzenia przez ww. Komornika w Warszawie. W związku z prowadzonymi działaniami Komornik powołał biegłego w celu oszacowania wartości udziałów. Biegły, działając w roku ubiegłym, dysponując bilansem i rachunkiem zysków i strat sporządzonym na koniec roku 2011 wykazującymi stratę nie był w stanie wycenić wartości rynkowej udziałów. Obecnie sytuacja finansowa spółki uległa znacznej poprawie, gdyż pierwszy raz od wielu lat przedsiębiorstwo zakończyło ostatni rok obrotowy zyskiem. Spółka zamierza przekazać biegłemu aktualne dokumenty finansowe celem 5

6 sporządzenia opinii. Toczącą się egzekucja z udziałów nie ma istotnego wpływu na bieżącą działalność Spółki. Po skutecznym złożeniu przez biegłego opinii i oszacowaniu wartości udziałów, zostanie przeprowadzona procedura sprzedaży tych udziałów zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego i nabywca wstąpi w miejsce Artura Swendraka do grona wspólników spółki Ryzyko wynikające z niewypłacalności odbiorców Jak większość podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, również Emitent narażony jest na ryzyko niewypłacalności lub ograniczonej wypłacalności ze strony firm, z którymi współpracują. Spółka minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki sprzedażowej, która koncentruje się obecnie na współpracy z dużymi i renomowanymi sieciami sprzedaży, których zasoby finansowe pozwalają na stosowanie stosunkowo krótkich terminów płatności oscylujących średnio w granicach 30 dni oraz realizację stosunkowo niedużych jednorazowych dostaw Ryzyko utraty znaczącego odbiorcy Odbiorcami produktów Spółki są najczęściej duże sieci handlowe. W roku 2012 udział czterech największych klientów w obrotach Emitenta wyniósł około 70%, z czego udział największego odbiorcy to około 25% i utrzymanie takiego stanu planowane jest także na lata Umowy na dostawy produktów Krzętli do sieci handlowych zawierane są na okres 1 roku z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne lata, o co Spółka zabiega dbając o wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę oferowanych produktów. Nie można jednak wykluczyć, że któryś z kluczowych klientów Emitenta, z trudnych obecnie do przewidzenia powodów, nie przedłuży umowy na kolejny okres, co okresowo może negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki Ryzyko związane z działalnością operacyjną i wynikami Emitenta Od początku istnienia Spółki, tj. od roku 2007, podmiot osiągał straty na poziomie operacyjnym, co w pierwszych latach związane było z koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów uruchomienia produkcji, kosztów promocji, kosztów opracowania receptur oferowanych produktów oraz wypracowania technologii wytwarzania produktów gotowych wysokiej jakości, które nie zawierają konserwantów. Koszty tych działań znacząco przewyższyły ich szacunki dokonywane na wstępnym etapie rozwoju Emitenta. Efekty tych prac przyniósł dopiero rok 2010, który zaowocował nawiązaniem trwałej współpracy z wiodącymi sieciami handlowymi, jednak koszty wejścia w tę współpracę i dostosowania produkcji do wymogów tych klientów były na tyle wysokie, że osiągnięte w latach poziomy sprzedaży nie pozwoli Spółce na wypracowanie zysku operacyjnego także i w tym okresie. Po zmianach właścicielskich oraz w Zarządzie Spółki, które nastąpiły w czerwcu 2011r. wdrożone zostały działania w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności operacyjnej oraz zadłużenia. Efekty tych działań znalazły odzwierciedlenie dopiero w wynikach osiągniętych przez Emitenta w roku 2012, który był pierwszym rokiem w historii Spółki, w którym został wypracowany zysk na poziomie netto. Celem Krzętli na kolejne lata jest wzmocnienie sytuacji finansowej i osiąganie rosnących corocznych zysków Ryzyko dotyczące wykonania prognoz finansowych na lata W punkcie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozę wyników finansowych na lata Prognoza nie podlegała ocenie biegłego rewidenta. Prognoza danych finansowych została sporządzona na podstawie stanu podpisanych umów z głównymi kontrahentami, rosnącego poziomu zamówień przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych Zakładu. Mając na uwadze, że Krzętle działają na bardzo konkurencyjnym rynku, nie można wykluczyć okresowego spadku liczby i wartości zamówień od niektórych kontrahentów lub zakończenia współpracy z którymś z odbiorców. W związku z tym, mogą wystąpić znaczące wahania poziomu przychodów realizowanych w ramach współpracy z poszczególnymi kontrahentami, a wówczas Emitent może nie być w stanie osiągnąć prognozowane poziomy przychodów i zysków. Mając na uwadze doświadczenia wynikające z dotychczasowej działalności, w celu ograniczenia ryzyka niezrealizowania prognoz wyników finansowych, a zwłaszcza prognozowanych zysków, na bieżąco prowadzona jest w Spółce analiza rentowności realizowanych zamówień oraz działania zmierzające do pozyskania nowych klientów i zamówień. Mając na uwadze aktualny stan podpisanych umów i przewidywany na ich podstawie portfel zamówień, Zarząd Emitenta nie widzi istotnego zagrożenia dla realizacji prognoz finansowych na rok

7

8 1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Emitent Ryzyko konkurencji Emitent działa na silnie konkurencyjnych rynkach, zdecydowana większość produktów oferowanych przez Krzętle znajduje swoje odpowiedniki w ofercie innych podmiotów z branży. Istnieje zatem istotne ryzyko działań konkurentów Spółki zmierzających do pozyskania jej klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych potencjalnym klientom Emitenta. Podmiot nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi skutecznie konkurować i uzyskiwać przewagę dzięki coraz lepszej znajomości branży i wypracowane kontakty oraz wysoką jakość oferowanych produktów Ryzyko zmian przepisów prawa i regulacji podatkowych Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Emitenta na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta Ryzyko makroekonomiczne i polityczne Emitent prowadzi działalność na terenie Polski, przyszły rozwój oraz realizacja celów strategicznych są zatem w znacznym stopniu uzależnione od czynników makroekonomicznych, takich jak poziom stóp procentowych, wielkość inflacji, bezrobocia oraz PKB, na które Emitent nie ma wpływu. Ponadto Polska zaliczana jest do krajów rozwijających się, w których działalność gospodarcza charakteryzuje się wyższym ryzykiem ekonomicznym i politycznym w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Pogorszenie sytuacji politycznej lub gospodarczej, w tym w szczególności na skutek trwającego światowego, a w szczególności europejskiego, kryzysu ekonomicznego, którego efektem jest m.in. spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Częste w ostatnim czasie zawirowania na rynkach finansowych powodują zaostrzenie polityki kredytowej banków oraz wzrost kosztu pieniądza, co również może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Spółki oraz ograniczyć dostępność środków finansowych Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut Część przychodów Emitenta jest osiągana ze sprzedaży towarów na rynku niemieckim. Aktualnie wielkość sprzedaży Spółki w tym obszarze geograficznym stanowi około 30% ogółu sprzedaży przedsiębiorstwa. Emitent nie jest jednak narażony na ryzyko zmiany kursów walut, gdyż w rozliczeniach z partnerem niemieckim obowiązuje cennik ustalony w walucie polskiej, który nie odbiega od cen stosowanych przez Zakład na rynku polskim Czynniki ryzyka wynikające z Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst Ryzyko związane z przyszłym kursem notowań Obligacji oraz płynnością obrotu Kurs obligacji i płynność obrotu obligacjami notowanymi na Catalyst są wypadkową relacji między popytem na obligacje ich podażą. Zależą wobec tego od cen, po jakich składane są przez inwestorów giełdowych zlecenia kupna i sprzedaży oraz od ilości i wielkości tych zleceń. Na zachowania inwestorów w tej mierze rzutują czynniki o różnorakim charakterze. Inwestorzy kierować się mogą zarówno bieżącą oceną działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej lub prawnej, ale i przesłankami bezpośrednio z tym nie związanymi, np. koniunkturą na polskim rynku kapitałowym, giełdach światowych, danymi makroekonomicznymi, czy 8

9 sytuacją polityczną. Na kurs obligacji wpływają też warunki oprocentowania innych dostępnych na rynku w danym czasie obligacji, które z kolei wynikają m.in. z aktualnej wysokości stóp procentowych i tendencji co do ich kształtowania w przyszłości. Znaczenie dla płynności obrotu obligacjami ma też nastawienie ich nabywców względem horyzontu czasowego inwestycji inwestycje długoterminowe zmniejszać będą podaż obligacji. Przywołane powyżej mechanizmy powodują, że kurs obligacji i płynność obrotu nimi podlegają znacznym wahaniom i są trudne do oszacowania. Nie można więc zapewnić, iż osoby, które nabyły Obligacje będą mogły je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub też naruszenia interesów inwestorów, na żądanie zgłoszone przez KNF, GPW ma obowiązek zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto, stosownie do 11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. GPW może także bezterminowo zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, którego instrumenty finansowe mogą spełniać przesłankę prowadzącą do decyzji o wykluczeniu ich z obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu z obrotu ( 12 ust. 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW). Zgodnie z 17c Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może także bezterminowo zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, jeżeli nie przestrzega on zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki nałożone na niego przepisami Rozdziału V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17-17b tego regulaminu. Zawieszenie notowań Obligacji drastycznie ograniczyłoby swobodę w ich zbywaniu Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie zgłoszone przez KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub też powoduje naruszenie interesów inwestorów. Ponadto, stosownie do 12 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Zgodnie z 17c Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może także wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe emitenta, jeżeli nie przestrzega on zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 9

10 nałożone na niego przepisami Rozdziału V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17-17b tego regulaminu. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może bezterminowo zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Wykluczenie Obligacji z obrotu drastycznie ograniczyłoby swobodę w ich zbywaniu Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta sankcji za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulacji dotyczących rynku Catalyst Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy Emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej - odnoszących się do informowania KNF o wprowadzeniu Obligacji do obrotu na Catalyst, KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości zł. Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator tego rynku (GPW S.A.), poza wykluczeniem lub zawieszeniem obrotu instrumentami Emitenta może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. W związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych związanych z wcześniejszym notowaniem na rynku Catalyst Obligacji Serii A Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. w Krzętlach, Organizator tego rynku nałożył na Emitenta karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji Zgodnie z przyjętymi warunkami emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w dniu 30 grudnia 2014 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. Nie można jednak wykluczyć ryzyka nie wywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Nie można jednak zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań wynikających z Obligacji, Administrator Hipoteki i Zastawu podejmie działania egzekucyjne, zmierzające do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy. Obsługując notowane od dnia 7 marca 2011r. na rynku Catalyst Obligacje Serii A, Emitent nie wypłacił w terminie odsetek od tych obligacji za jeden z ośmiu (tj. drugi) okresów odsetkowych. 10

11

12

13

14 wieluński, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/ /5, z działek gruntów o numerach 10/2, 9/1, 12/1 i 9/3 położonych w miejscowości Krzętle, gmina Osjaków, powiat wieluński, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/ /6, z działek gruntów o numerach 5, 12/5 i 12/2 położonych w miejscowości Krzętle, gmina Osjaków, powiat wieluński, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/ /0; b) zastawu rejestrowego o najwyższej sumie netto zł na 27 następujących ruchomościach stanowiących środki trwałe będące własnością Emitenta: Agregat prądotwórczy -wartość netto zł Autoklaw z kompletnym wyposażeniem (wózki; kosze)- wartość netto zł Etykieciarka- wartość netto ZŁ Kocioł parowy vissman-olejowy- wartość netto ZŁ Kocioł warzelny parowy 1300l.- wartość netto zł Kocioł wodny olejowy vissman-wartość netto ZŁ Krajalnica do sałatek- wartość netto zł Linia do produkcji ogórka kwaszonego- wartość netto zł Linia do produkcji produktów półpłynnych- wartość netto zł Linia do produkcji produktów koncentratów- wartość netto zł Mieszalnik do sałatek-wartość netto zł Mieszalnik do sałatek-wartość netto zł Zalewarka ogórków-wartość netto zł Patelnia elektryczna- wartość netto zł Patelnia elektryczna- wartość netto zł Sortownik warzyw-wartość netto zł Wózek podnośnikowy- wartość netto zł Wózek podnośnikowy- wartość netto zł Drukarka linx 4900 ultima-wartość netto zł Drukarka linx 4900 ultima-wartość netto zł Kompresor sk21/10 scb - wartość netto zł Krajalnica g-adicer- wartość netto zł Dozownik do ryżu-wartość netto zł Dozownik do zup i sosów z mieszalnikiem- wartość netto zł Tunel parowy- wartość netto zł Myjka do słoików-wartość netto zł Zespół osuszania transporterem- wartość netto zł Zgodnie z operatem szacunkowym dnia 1 grudnia 2012r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antosika (nr upr. 1977) wartość rynkowa nieruchomości, na których ma zostać ustanowiona hipoteka wynosi: (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Zgodnie z wyceną ruchomych składników majątku Emitenta sporządzoną przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Sieradzu (Autor raportu Dyplomowany Rzeczoznawcę SIMP - Pan Andrzej Cyganek) wartość rynkowa ruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji wynosi ,00 (sześćset dziesięć tysięcy) złotych. Wpis hipotek do ksiąg wieczystych nastąpiły w dniu 9 stycznia 2013r. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił w dniu 11 stycznia 2013r. Dodatkowe zabezpieczenie należności Obligatariuszy stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty należności głównej z tytułu wszystkich emitowanych Obligacji powiększonej o odsetki do wszystkich emitowanych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30 września 2012 r. wynosi: ,76 złotych. Wartość zobowiązań 14

15 długoterminowych wynosi ,07 złotych, natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi ,69 złotych (w tym zobowiązanie z tytułu emisji obligacji serii A w wysokości złotych). Obligacje serii A zostały wykupione przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2012 r. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wynosi złotych. Przewidywana wartość zobowiązań długoterminowych wynosi złotych, natomiast przewidywana wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi złotych (w tym zobowiązanie z tytułu emisji Obligacji serii B w wysokości złotych) Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub Obligacjom Emitent nie zlecał żadnej agencji ratingowej przygotowania oceny ratingowej i wedle jego wiedzy ocena taka nie została wystawiona ani jemu, ani Obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Z Obligacji nie wynikają żadne dodatkowe uprawnienia poza zaprezentowanymi w pkt 3.4 i 3.5 Dokumentu Informacyjnego Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Obligacjami Przedstawione poniżej informacje mają charakter ogólny. Nie stanowią porady lub opinii podatkowej, ani nie są szczegółową analizą kwestii podatkowych. W celu uzyskania takich informacji osoby zainteresowane powinny zwrócić się zapytaniem do podmiotów umocowanych na podstawie właściwych przepisów do świadczenia usług doradztwa podatkowego Podatek dochodowy Osoby fizyczne - rezydenci Do zasad opodatkowania osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 2 tej ustawy od dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 19 % osiągniętego dochodu (przychodu). Dochodu (przychodu) tego nie łączy się z dochodami (przychodami) uzyskanymi z innych źródeł. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Poboru podatku płatnik dokonuje w momencie wypłaty środków lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. Na rachunek podatnika przekazywana jest kwota uwzględniająca potrącenie podatku. Płatnik przekazuje zryczałtowany podatek do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek oraz składa w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczną deklarację. Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych pobiera się podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów (przychodów) z takich transakcji nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł. W przypadku dokonania transakcji zbycia papierów wartościowych płatnikiem podatku jest ich właściciel (w tym przypadku obligatariusz). Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym są zapisane obligacje lub pełniący funkcję sponsora emisji zobowiązany jest przekazać płatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych. W celu umożliwienia spełnienia przez dom maklerski tych obowiązków, płatnik zobowiązany jest przekazań mu informacje o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej oraz o właściwym urzędzie skarbowym, a także inne informacje niezbędne domowi maklerskiemu do wypełnienia nałożonych na niego obowiązków Osoby prawne - rezydenci Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą ustawą dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od 15

16 dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku od dochodów osób prawnych wynosi 19 % podstawy opodatkowania. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń wynikających z Obligacji dokonywane będą bez potrąceń Nierezydenci Zgodnie z art. 30 b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobraniu podatku ma miejsce pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobraniu podatku ma miejsce pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zbycie papierów wartościowych jest, co do zasady obarczone podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1% wartości dokonanej transakcji. Jednak na podstawie art. 9 ust. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 649) zwolniona jest od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podatkowi nie podlegają również czynności prawne, w których przynajmniej jedna ze stron jest z tytułu dokonania takiej czynności opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź jest zwolniona z tego podatku Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 16

17 4 DANE O EMITENCIE 4.1. Podstawowe dane Nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Krzętle Adres: Krzętle 1, Osjaków Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON: KRS: NIP: Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieograniczony Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony Emitent został utworzony i funkcjonuje na podstawie przepisów KSH Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Historia Emitenta Emitent został założony 8 maja 2007r., na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 1718/2007 zawartego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Iwony Karasiak w Wieluniu. Założycielami Emitenta byli Artur Swendrak i Andrzej Wrzesiński. Na mocy niniejszego aktu notarialnego, 90 udziałów po 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł objął Pan Artur Swendrak, a 10 udziałów po 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000, 00 zł objął Pan Andrzej Wrzesiński. Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 czerwca 2007r. Historia ważniejszych zdarzeń w działalności Emitenta: 2007 Zakład powstał na bazie majątku wcześniej istniejącego przedsiębiorstwa przetwórstwa owocowo-warzywnego. Po przejęciu majątku poprzednika rozpoczęto remont i modernizację zakładu (majlipiec 2007 r.) wyremontowano i zmodernizowano budynek produkcyjny i magazyny, zakupiono nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, wybudowano wiatę magazynową oraz dokonano utwardzenia placu manewrowego. Poziom nakładów inwestycyjnych w 2007r. wyniósł łącznie prawie 1,3 mln zł. Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. korzysta przy tym nie tylko z majątku, który pozostał po poprzedniku, ale również współpracuje z jego dostawcami surowców oraz częścią odbiorców. Nowy zakład przejął też prawie wszystkich jego pracowników Po roku działalności, przedsiębiorstwo stało się firmą o zasięgu ogólnopolskim. Spółka rozpoczęła kampanię społeczną promującą zdrowy styl żywienia, czego najlepszym świadectwem jest fakt, iż jej produkty uzyskały znak Teraz Zdrowie od Kolegium 17

18 Medycznego. A produkty Flaczki z Boczniaków, Karkówka z Ryżem po Meksykańsku oraz Buraczki Zasmażane zostały nagrodzone złotym medalem na XXIII Targach Zdrowego Życia i Żywności ECOLIFE Spółka otrzymała Certyfikat IFS - International Food Standard - dla swojej produkcji i swoich produktów. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej pod nazwą Stop Konserwantom której celem było zwracanie uwagi konsumentom na to jakie produkty z jaką zawartością kupują i jedzą, co wpisuje się w filozofię działania Krzętli. Podpisanie istotnych umów z sieciami handlowymi między innymi z siecią Netto oraz magazynem centralnym sieci Piotr i Paweł Przedsiębiorstwo znacząco powiększyło obszar swojej działalności w kraju oraz pozyskało partnera handlowego do sprzedaży swoich produktów w sieci detalicznej EDEKA w Niemczech. Podpisane zostały korzystne umowy handlowe na sprzedaż produktów Krzętli z Carrefour Polska a także z siecią Lidl oraz uzyskano korzystniejsze warunki dla umów z siecią Kaufland oraz z siecią Alma. Dzięki wysokim ocenom ze strony konsumentów, produkty spółki zostały nagrodzone przez Forum Biznesu,, tytułem Dobra Marka 2010 Jakość Zaufanie Renoma w kategorii Dania Gotowe Zmiany w Zarządzie i strukturze właścicielskiej Spółki. Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Uzyskanie certyfikatów Global Standard for Food Safety (DQS GmbH Niemcy) dla produktów Spółki. Ponowne uzyskanie certyfikatu Dobra Marka 2011 Jakość Zaufanie-Renoma. Wyróżnienie nagrodą Złoty Paragon za produkt Fasolka po Bretońsku Podpisanie umów z JMP (sieć sklepów Biedronka), EKO, Macro Cash and Carry. Uzyskanie Certyfikatu Godła Najwyższa Jakość Quality International 2012 za produkt ogórki kwaszone małosolne. Pierwszy raz w historii Spółka osiąga dodatni wynik finansowy na koniec roku. Od czerwca 2011 kiedy został powołany nowy zarząd, zmieniła się struktura właścicielska oraz skład Rady Nadzorczej, w sposób systematyczny, ciągły realizowana są działania zmierzające do doprowadzenia do uzyskania przez przedsiębiorstwo trwałej rentowności i płynności finansowej. Rok 2012 był zdecydowanie rokiem poprawy, gdyż po raz pierwszy od 6 lat, tj. od początku działalności spółki został uzyskany zysk z działalności. Zysk za rok 2012 wyniósł , 34 zł. Jest to niewielki zysk ale w odniesieniu do lat poprzednich jest to ogromny sukces i ciężka praca dokonana w roku Wszystkie długoterminowe założenie Zarządu założone w czerwcu 2011 roku tj. ograniczenie kosztów, zminimalizowanie kosztów do tych tylko które służą do realizowania założeń i generowania przychodów, optymalizacja kosztów produkcyjnych i zwiększenie rentowności przynoszą efekty, które zmaterializowały się w roku Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta i zasady ich tworzenia Na dzień r.: Kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł, Kapitał zapasowy Emitenta wynosi ,68 zł Emitent nie posiada kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych. Kapitały Emitenta tworzone są zgodnie z postanowieniami KSH i statutu Emitenta. Stosownie do Umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty (pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Stosownie do Umowy Spółki podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportem). 18

19 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Z uwagi na swą formę prawną Emitent nie przeprowadził i nie może przeprowadzać emisji obligacji zamiennych na akcje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Rynki instrumentów finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe W okresie r r. na rynku Catalyst notowanych było obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje zostały wykupione przez Emitenta 21 grudnia 2012r Powiązania kapitałowe Emitenta, które mają istotny wpływ na jego działalność oraz powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych, znaczącymi udziałowcami i Autoryzowanym Doradcą Catalyst lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest powiązany kapitałowo, ani organizacyjnie z innymi podmiotami. Prezes Zarządu Emitenta - Pan Wojciech Radomski - posiada 311 udziałów Emitenta stanowiących 0,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Pachoł - posiada udziały Emitenta stanowiące 25,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Karolak - posiada udziały Emitenta stanowiące 25,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Kowalski - posiada 623 udziały Emitenta stanowiące 1,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Luigi Villani - posiada 125 udziałów Emitenta stanowiących 0,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udziałowcem Emitenta jest spółka AK Trust & Partnerzy S.j., która posiada udziałów Emitenta stanowiące 4,11% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udziałowcy Emitenta, Pan Krzysztof Pachoł i Pan Arkadiusz Karolak posiadają po 25% udziałów w spółce AK Trust & Partnerzy S.j. Poza tym brak jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i znaczącymi udziałowcami. 19

20 4.11. Informacje o prowadzonej przez Emitenta działalności oraz o jego podstawowych produktach i usługach Działalność Emitenta Przedsiębiorstwo znajduje się w powiecie Wieluńskim w małej, nieskażonej przemysłem miejscowości - Krzętle. Emitent jest silnie związany z pobliskim regionem, bogatym w ziemie rolnicze. Spółka daje pracę okolicznym mieszkańcom, kultywuje miejscową tradycję, a w swoich przetworach wykorzystuje regionalne receptury. Spółka działa w branży produktów spożywczych. Obejmuje ona swoim działaniem w szczególności takie segmenty jak rynek dań gotowych oraz rynek zup gotowych. Rynek dań gotowych obejmuje potrawy mięsne, mięsno-warzywne oraz przetwory warzywne pakowane w szklanych słojach, które charakteryzują się przedłużonym terminem przydatności do spożycia. Rynek zup gotowych obejmuje zupy także w słojach szklanych które wymagają jedynie podgrzania. W ofercie produktowej Spółki znaleźć można również koncentraty. Cechą wyróżniającą produkty oferowane pod marką Krzetle jest fakt, iż wszystkie produkty wytwarzane są bez konserwantów i sztucznych dodatków. Terminy przydatności w okresie 12 i 9 miesięcy uzyskiwane są poprzez naturalny proces pasteryzacji i sterylizacji. Składniki do przetworów uzyskiwane są od miejscowych rolników, których plantacje są pod kontrolą Spółki. Mięso w daniach gotowych jest przygotowywane specjalnie dla Emitenta, bez użycia środków konserwujących, barwników i polepszaczy smakowych. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym wyroby Spółki jest fakt, iż zakład posiada ujście naturalnej wody źródlanej, bogatej w magnez, wapń i sód. Wykorzystanie wody źródlanej nie tylko podnosi walory smakowe, ale przede wszystkim wpływa korzystnie na wartości odżywcze produktów. Spółka do konserwacji żywności stosuje jedynie metody obróbki termicznej. Do wyrobów kwaśnych, o niskim ph (ph 4,6 3,7) takich jak ogórki kwaszone i konserwowe, papryka konserwowa, boczniaki marynowane, sałatki warzywne stosowany jest proces pasteryzacji. Polega on na ogrzewaniu produktu w temperaturze 85 lub 90 st. C przez okres minut, w zależności od rodzaju produktu i wielkości opakowania. W takiej temperaturze niszczone są wszystkie drobnoustroje. Po pasteryzacji produkt jest szybko schładzany poniżej temperatury 25 st. C. Natomiast produkty zawierające surowiec mięsny lub o wysokim ph (powyżej 4,6) są poddawane procesowi sterylizacji. Jest to proces polegający na ogrzewaniu produktu w autoklawach pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze 121 st C. W tej temperaturze niszczone są wszelkie drobnoustroje oraz formy przetrwalnikowe. Po sterylizacji produkt jest schładzany poniżej temperatury 25 st. C. Skuteczność pasteryzacji i sterylizacji potwierdzana jest próbami termostatowymi prowadzonymi w laboratorium przyzakładowym oraz poprzez badania wykonane w specjalistycznych niezależnych laboratoriach. \ Zakład posiada nowoczesne linie produkcyjne do produkcji przetworów warzywnych, zup i koncentratów oraz dań gotowych, które charakteryzują się dużą automatyzacją, mniejszym współczynnikiem popełnienia błędu oraz dużą wydajnością. Posiadane moce produkcyjne Spółki pozwalają generować przychody roczne na poziomie nawet kilkunastu milionów złotych. Spółka posiada szeroką i konkurencyjną ofertę produktów obiadowych i dodatków do obiadu. Bardzo wysoko cenione są (także w Niemczech) przetwory warzywne: Ogórki konserwowe z papryką i cebulą, ogórki kwaszone małosolne, ogórki kwaszone, ogórki kwaszone kresowe, ogórki zakąskowe, papryka konserwowa łagodna. Najnowszym produktem Spółki w tej grupie jest sałatka z polskich warzyw. Coraz większe zaufanie konsumentów zdobywają także zupy gotowe: Flaczki z boczniaków, żur śląski, grochówka wojskowa kapuśniak na wędzonce. Najnowszym produktami Spółki w tej grupie są: zupa ogórkowa, zupa pomidorowa (jedyna na rynku z makaronem) oraz zupa gulaszowa. 20

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo