Dokument Informacyjny obligacji serii B Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny obligacji serii B Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 WSTĘP obligacji serii B Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Krzętle Adres: Krzętle 1, Osjaków Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Obligacje wprowadzane do obrotu na Catalyst objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu na rynku Catalyst wprowadzanych będzie sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł, emitowanych przez Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. 2

3

4 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Rynki instrumentów finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Powiązania kapitałowe Emitenta, które mają istotny wpływ na jego działalność oraz powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych, znaczącymi udziałowcami i Autoryzowanym Doradcą Catalyst lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych Informacje o prowadzonej przez Emitenta działalności oraz o jego podstawowych produktach i usługach Działalność Emitenta Otoczenie rynkowe Emitenta Misja i strategia rozwoju Emitenta Prognozy na lata Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec obligatariuszy Zobowiązania pozabilansowe Emitenta Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Struktura udziałów Emitenta, ze wskazaniem wspólników posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników 29 5 Sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta Załączniki Odpis z KRS Jednolity tekst umowy Spółki Uchwała o emisji Obligacji i warunki emisji Obligacji Wyceny przedmiotu zabezpieczenia Odpisy z ksiąg wieczystych Odpis z rejestru zastawów Definicje i objaśnienia skrótów

5 1 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić wszystkie czynniki ryzyka opisane poniżej, a które związane są z otoczeniem rynkowym Emitenta i prowadzoną przez niego działalnością oraz wynikają z charakteru Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, prawną i perspektywy rozwoju Emitenta lub oddziaływać niekorzystnie na kurs notowań Obligacji lub możliwość zadośćuczynienia wszelkim prawom inwestorów wynikającym z Obligacji. Ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażony może być Emitent, mają jednak w opinii Emitenta najważniejsze znaczenie dla zasadniczych i kluczowych aspektów jego funkcjonowania, szczególnie w kontekście emisji i obrotu Obligacjami na Catalyst. Mogą istnieć obecnie jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie odgrywają istotnej roli lub których nie zdołał zidentyfikować, a które mogłyby wywołać niepożądane skutki, o których mowa powyżej. Nie można też wykluczyć, że czynniki ryzyka o takim charakterze wystąpią w przyszłości. Przedstawiając czynniki ryzyka w przyjętej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki wobec kluczowych dostawców Emitent posiada zdywersyfikowany portfel dostawców i udział największego z nich nie przekracza 5%. W ocenie Spółki taki poziom rozproszenia zapewnia bezpieczeństwo. Emitent spodziewa się, że w okresie najbliższych dwóch lat sytuacja ta nie ulegnie zmianie, co powinno korzystnie wpływać na poziom kosztów ponoszonych przez Krzętle w związku z nabywaniem materiałów i surowców do produkcji Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność Spółki, perspektywy rozwoju oraz realizacja przyjętej strategii uzależnione są w znacznym stopniu od wiedzy i doświadczenia kluczowych pracowników Krzętli, w tym w szczególności Prezesa Zarządu. Odejście ze Spółki Prezesa Zarządu i innych osób mających istotny wpływ na zarządzanie i jej działalność w obecnie kluczowym dla dalszego rozwoju Zakładu okresie mogłoby negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta i opóźnić realizację celów strategicznych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Spółka stara się stosować motywacyjny system wynagradzania oraz angażować kluczowe osoby jako udziałowców Emitenta Ryzyko związane ze strukturą właścicielską Aktualnie udziałowcami Emitenta jest 19 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Największy pakiet udziałów, tj udziały stanowiące 29,03% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników należy do Pana Artura Swendraka, który do czerwca 2011 roku był jedynym udziałowcem Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej - Panowie Krzysztof Pachoł i Arkadiusz Karolak posiadają po udziały każdy, które stanowią 25,93% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Łącznie Panowie Krzysztof Pachoł i Arkadiusz Karolak posiadają udziały stanowiące 51,86% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałych 17 udziałowców (w tym dwóch pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu Emitenta) posiada łącznie udziały stanowiące 19,11% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Aktualnie, główny wpływ na podejmowane w spółce decyzje właścicielskie mają Panowie Krzysztof Pachoł i Arkadiusz Karolak, którzy łącznie posiadają udziały stanowiące 51,86% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie udziały wspólnika Artura Swendraka, z którymi uczestniczy on w Spółce są obecnie zajęte przez kilku Komorników Sądowych działających na podstawie wniosków egzekucyjnych licznych wierzycieli Artura Swendraka. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Warszawie zajął udziały jako pierwszy i ta egzekucja jest najbardziej zaawansowana. Zajęcia dokonane przez innych komorników jako późniejsze będą musiały być połączone do prowadzenia przez ww. Komornika w Warszawie. W związku z prowadzonymi działaniami Komornik powołał biegłego w celu oszacowania wartości udziałów. Biegły, działając w roku ubiegłym, dysponując bilansem i rachunkiem zysków i strat sporządzonym na koniec roku 2011 wykazującymi stratę nie był w stanie wycenić wartości rynkowej udziałów. Obecnie sytuacja finansowa spółki uległa znacznej poprawie, gdyż pierwszy raz od wielu lat przedsiębiorstwo zakończyło ostatni rok obrotowy zyskiem. Spółka zamierza przekazać biegłemu aktualne dokumenty finansowe celem 5

6 sporządzenia opinii. Toczącą się egzekucja z udziałów nie ma istotnego wpływu na bieżącą działalność Spółki. Po skutecznym złożeniu przez biegłego opinii i oszacowaniu wartości udziałów, zostanie przeprowadzona procedura sprzedaży tych udziałów zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego i nabywca wstąpi w miejsce Artura Swendraka do grona wspólników spółki Ryzyko wynikające z niewypłacalności odbiorców Jak większość podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, również Emitent narażony jest na ryzyko niewypłacalności lub ograniczonej wypłacalności ze strony firm, z którymi współpracują. Spółka minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki sprzedażowej, która koncentruje się obecnie na współpracy z dużymi i renomowanymi sieciami sprzedaży, których zasoby finansowe pozwalają na stosowanie stosunkowo krótkich terminów płatności oscylujących średnio w granicach 30 dni oraz realizację stosunkowo niedużych jednorazowych dostaw Ryzyko utraty znaczącego odbiorcy Odbiorcami produktów Spółki są najczęściej duże sieci handlowe. W roku 2012 udział czterech największych klientów w obrotach Emitenta wyniósł około 70%, z czego udział największego odbiorcy to około 25% i utrzymanie takiego stanu planowane jest także na lata Umowy na dostawy produktów Krzętli do sieci handlowych zawierane są na okres 1 roku z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne lata, o co Spółka zabiega dbając o wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę oferowanych produktów. Nie można jednak wykluczyć, że któryś z kluczowych klientów Emitenta, z trudnych obecnie do przewidzenia powodów, nie przedłuży umowy na kolejny okres, co okresowo może negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki Ryzyko związane z działalnością operacyjną i wynikami Emitenta Od początku istnienia Spółki, tj. od roku 2007, podmiot osiągał straty na poziomie operacyjnym, co w pierwszych latach związane było z koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów uruchomienia produkcji, kosztów promocji, kosztów opracowania receptur oferowanych produktów oraz wypracowania technologii wytwarzania produktów gotowych wysokiej jakości, które nie zawierają konserwantów. Koszty tych działań znacząco przewyższyły ich szacunki dokonywane na wstępnym etapie rozwoju Emitenta. Efekty tych prac przyniósł dopiero rok 2010, który zaowocował nawiązaniem trwałej współpracy z wiodącymi sieciami handlowymi, jednak koszty wejścia w tę współpracę i dostosowania produkcji do wymogów tych klientów były na tyle wysokie, że osiągnięte w latach poziomy sprzedaży nie pozwoli Spółce na wypracowanie zysku operacyjnego także i w tym okresie. Po zmianach właścicielskich oraz w Zarządzie Spółki, które nastąpiły w czerwcu 2011r. wdrożone zostały działania w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności operacyjnej oraz zadłużenia. Efekty tych działań znalazły odzwierciedlenie dopiero w wynikach osiągniętych przez Emitenta w roku 2012, który był pierwszym rokiem w historii Spółki, w którym został wypracowany zysk na poziomie netto. Celem Krzętli na kolejne lata jest wzmocnienie sytuacji finansowej i osiąganie rosnących corocznych zysków Ryzyko dotyczące wykonania prognoz finansowych na lata W punkcie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozę wyników finansowych na lata Prognoza nie podlegała ocenie biegłego rewidenta. Prognoza danych finansowych została sporządzona na podstawie stanu podpisanych umów z głównymi kontrahentami, rosnącego poziomu zamówień przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych Zakładu. Mając na uwadze, że Krzętle działają na bardzo konkurencyjnym rynku, nie można wykluczyć okresowego spadku liczby i wartości zamówień od niektórych kontrahentów lub zakończenia współpracy z którymś z odbiorców. W związku z tym, mogą wystąpić znaczące wahania poziomu przychodów realizowanych w ramach współpracy z poszczególnymi kontrahentami, a wówczas Emitent może nie być w stanie osiągnąć prognozowane poziomy przychodów i zysków. Mając na uwadze doświadczenia wynikające z dotychczasowej działalności, w celu ograniczenia ryzyka niezrealizowania prognoz wyników finansowych, a zwłaszcza prognozowanych zysków, na bieżąco prowadzona jest w Spółce analiza rentowności realizowanych zamówień oraz działania zmierzające do pozyskania nowych klientów i zamówień. Mając na uwadze aktualny stan podpisanych umów i przewidywany na ich podstawie portfel zamówień, Zarząd Emitenta nie widzi istotnego zagrożenia dla realizacji prognoz finansowych na rok

7

8 1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Emitent Ryzyko konkurencji Emitent działa na silnie konkurencyjnych rynkach, zdecydowana większość produktów oferowanych przez Krzętle znajduje swoje odpowiedniki w ofercie innych podmiotów z branży. Istnieje zatem istotne ryzyko działań konkurentów Spółki zmierzających do pozyskania jej klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych potencjalnym klientom Emitenta. Podmiot nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi skutecznie konkurować i uzyskiwać przewagę dzięki coraz lepszej znajomości branży i wypracowane kontakty oraz wysoką jakość oferowanych produktów Ryzyko zmian przepisów prawa i regulacji podatkowych Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Emitenta na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta Ryzyko makroekonomiczne i polityczne Emitent prowadzi działalność na terenie Polski, przyszły rozwój oraz realizacja celów strategicznych są zatem w znacznym stopniu uzależnione od czynników makroekonomicznych, takich jak poziom stóp procentowych, wielkość inflacji, bezrobocia oraz PKB, na które Emitent nie ma wpływu. Ponadto Polska zaliczana jest do krajów rozwijających się, w których działalność gospodarcza charakteryzuje się wyższym ryzykiem ekonomicznym i politycznym w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Pogorszenie sytuacji politycznej lub gospodarczej, w tym w szczególności na skutek trwającego światowego, a w szczególności europejskiego, kryzysu ekonomicznego, którego efektem jest m.in. spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Częste w ostatnim czasie zawirowania na rynkach finansowych powodują zaostrzenie polityki kredytowej banków oraz wzrost kosztu pieniądza, co również może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Spółki oraz ograniczyć dostępność środków finansowych Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut Część przychodów Emitenta jest osiągana ze sprzedaży towarów na rynku niemieckim. Aktualnie wielkość sprzedaży Spółki w tym obszarze geograficznym stanowi około 30% ogółu sprzedaży przedsiębiorstwa. Emitent nie jest jednak narażony na ryzyko zmiany kursów walut, gdyż w rozliczeniach z partnerem niemieckim obowiązuje cennik ustalony w walucie polskiej, który nie odbiega od cen stosowanych przez Zakład na rynku polskim Czynniki ryzyka wynikające z Obligacji i wprowadzenia ich do obrotu na Catalyst Ryzyko związane z przyszłym kursem notowań Obligacji oraz płynnością obrotu Kurs obligacji i płynność obrotu obligacjami notowanymi na Catalyst są wypadkową relacji między popytem na obligacje ich podażą. Zależą wobec tego od cen, po jakich składane są przez inwestorów giełdowych zlecenia kupna i sprzedaży oraz od ilości i wielkości tych zleceń. Na zachowania inwestorów w tej mierze rzutują czynniki o różnorakim charakterze. Inwestorzy kierować się mogą zarówno bieżącą oceną działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej lub prawnej, ale i przesłankami bezpośrednio z tym nie związanymi, np. koniunkturą na polskim rynku kapitałowym, giełdach światowych, danymi makroekonomicznymi, czy 8

9 sytuacją polityczną. Na kurs obligacji wpływają też warunki oprocentowania innych dostępnych na rynku w danym czasie obligacji, które z kolei wynikają m.in. z aktualnej wysokości stóp procentowych i tendencji co do ich kształtowania w przyszłości. Znaczenie dla płynności obrotu obligacjami ma też nastawienie ich nabywców względem horyzontu czasowego inwestycji inwestycje długoterminowe zmniejszać będą podaż obligacji. Przywołane powyżej mechanizmy powodują, że kurs obligacji i płynność obrotu nimi podlegają znacznym wahaniom i są trudne do oszacowania. Nie można więc zapewnić, iż osoby, które nabyły Obligacje będą mogły je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub też naruszenia interesów inwestorów, na żądanie zgłoszone przez KNF, GPW ma obowiązek zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto, stosownie do 11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. GPW może także bezterminowo zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, którego instrumenty finansowe mogą spełniać przesłankę prowadzącą do decyzji o wykluczeniu ich z obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu z obrotu ( 12 ust. 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW). Zgodnie z 17c Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może także bezterminowo zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, jeżeli nie przestrzega on zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki nałożone na niego przepisami Rozdziału V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17-17b tego regulaminu. Zawieszenie notowań Obligacji drastycznie ograniczyłoby swobodę w ich zbywaniu Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie zgłoszone przez KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub też powoduje naruszenie interesów inwestorów. Ponadto, stosownie do 12 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Zgodnie z 17c Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, GPW może także wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe emitenta, jeżeli nie przestrzega on zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 9

10 nałożone na niego przepisami Rozdziału V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17-17b tego regulaminu. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może bezterminowo zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Wykluczenie Obligacji z obrotu drastycznie ograniczyłoby swobodę w ich zbywaniu Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta sankcji za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulacji dotyczących rynku Catalyst Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy Emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej - odnoszących się do informowania KNF o wprowadzeniu Obligacji do obrotu na Catalyst, KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości zł. Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator tego rynku (GPW S.A.), poza wykluczeniem lub zawieszeniem obrotu instrumentami Emitenta może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. W związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych związanych z wcześniejszym notowaniem na rynku Catalyst Obligacji Serii A Zakładu Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. w Krzętlach, Organizator tego rynku nałożył na Emitenta karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji w terminie wykupu i ryzyko niewypłacania odsetek od Obligacji Zgodnie z przyjętymi warunkami emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w dniu 30 grudnia 2014 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji i liczby Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty odsetek od Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. Nie można jednak wykluczyć ryzyka nie wywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Nie można jednak zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań wynikających z Obligacji, Administrator Hipoteki i Zastawu podejmie działania egzekucyjne, zmierzające do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy. Obsługując notowane od dnia 7 marca 2011r. na rynku Catalyst Obligacje Serii A, Emitent nie wypłacił w terminie odsetek od tych obligacji za jeden z ośmiu (tj. drugi) okresów odsetkowych. 10

11

12

13

14 wieluński, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/ /5, z działek gruntów o numerach 10/2, 9/1, 12/1 i 9/3 położonych w miejscowości Krzętle, gmina Osjaków, powiat wieluński, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/ /6, z działek gruntów o numerach 5, 12/5 i 12/2 położonych w miejscowości Krzętle, gmina Osjaków, powiat wieluński, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/ /0; b) zastawu rejestrowego o najwyższej sumie netto zł na 27 następujących ruchomościach stanowiących środki trwałe będące własnością Emitenta: Agregat prądotwórczy -wartość netto zł Autoklaw z kompletnym wyposażeniem (wózki; kosze)- wartość netto zł Etykieciarka- wartość netto ZŁ Kocioł parowy vissman-olejowy- wartość netto ZŁ Kocioł warzelny parowy 1300l.- wartość netto zł Kocioł wodny olejowy vissman-wartość netto ZŁ Krajalnica do sałatek- wartość netto zł Linia do produkcji ogórka kwaszonego- wartość netto zł Linia do produkcji produktów półpłynnych- wartość netto zł Linia do produkcji produktów koncentratów- wartość netto zł Mieszalnik do sałatek-wartość netto zł Mieszalnik do sałatek-wartość netto zł Zalewarka ogórków-wartość netto zł Patelnia elektryczna- wartość netto zł Patelnia elektryczna- wartość netto zł Sortownik warzyw-wartość netto zł Wózek podnośnikowy- wartość netto zł Wózek podnośnikowy- wartość netto zł Drukarka linx 4900 ultima-wartość netto zł Drukarka linx 4900 ultima-wartość netto zł Kompresor sk21/10 scb - wartość netto zł Krajalnica g-adicer- wartość netto zł Dozownik do ryżu-wartość netto zł Dozownik do zup i sosów z mieszalnikiem- wartość netto zł Tunel parowy- wartość netto zł Myjka do słoików-wartość netto zł Zespół osuszania transporterem- wartość netto zł Zgodnie z operatem szacunkowym dnia 1 grudnia 2012r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antosika (nr upr. 1977) wartość rynkowa nieruchomości, na których ma zostać ustanowiona hipoteka wynosi: (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Zgodnie z wyceną ruchomych składników majątku Emitenta sporządzoną przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Sieradzu (Autor raportu Dyplomowany Rzeczoznawcę SIMP - Pan Andrzej Cyganek) wartość rynkowa ruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji wynosi ,00 (sześćset dziesięć tysięcy) złotych. Wpis hipotek do ksiąg wieczystych nastąpiły w dniu 9 stycznia 2013r. Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił w dniu 11 stycznia 2013r. Dodatkowe zabezpieczenie należności Obligatariuszy stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty należności głównej z tytułu wszystkich emitowanych Obligacji powiększonej o odsetki do wszystkich emitowanych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30 września 2012 r. wynosi: ,76 złotych. Wartość zobowiązań 14

15 długoterminowych wynosi ,07 złotych, natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi ,69 złotych (w tym zobowiązanie z tytułu emisji obligacji serii A w wysokości złotych). Obligacje serii A zostały wykupione przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2012 r. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wynosi złotych. Przewidywana wartość zobowiązań długoterminowych wynosi złotych, natomiast przewidywana wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi złotych (w tym zobowiązanie z tytułu emisji Obligacji serii B w wysokości złotych) Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub Obligacjom Emitent nie zlecał żadnej agencji ratingowej przygotowania oceny ratingowej i wedle jego wiedzy ocena taka nie została wystawiona ani jemu, ani Obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania Obligacji Z Obligacji nie wynikają żadne dodatkowe uprawnienia poza zaprezentowanymi w pkt 3.4 i 3.5 Dokumentu Informacyjnego Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Obligacjami Przedstawione poniżej informacje mają charakter ogólny. Nie stanowią porady lub opinii podatkowej, ani nie są szczegółową analizą kwestii podatkowych. W celu uzyskania takich informacji osoby zainteresowane powinny zwrócić się zapytaniem do podmiotów umocowanych na podstawie właściwych przepisów do świadczenia usług doradztwa podatkowego Podatek dochodowy Osoby fizyczne - rezydenci Do zasad opodatkowania osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 2 tej ustawy od dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 19 % osiągniętego dochodu (przychodu). Dochodu (przychodu) tego nie łączy się z dochodami (przychodami) uzyskanymi z innych źródeł. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Poboru podatku płatnik dokonuje w momencie wypłaty środków lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. Na rachunek podatnika przekazywana jest kwota uwzględniająca potrącenie podatku. Płatnik przekazuje zryczałtowany podatek do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek oraz składa w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczną deklarację. Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych pobiera się podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów (przychodów) z takich transakcji nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł. W przypadku dokonania transakcji zbycia papierów wartościowych płatnikiem podatku jest ich właściciel (w tym przypadku obligatariusz). Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym są zapisane obligacje lub pełniący funkcję sponsora emisji zobowiązany jest przekazać płatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych. W celu umożliwienia spełnienia przez dom maklerski tych obowiązków, płatnik zobowiązany jest przekazań mu informacje o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej oraz o właściwym urzędzie skarbowym, a także inne informacje niezbędne domowi maklerskiemu do wypełnienia nałożonych na niego obowiązków Osoby prawne - rezydenci Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą ustawą dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od 15

16 dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku od dochodów osób prawnych wynosi 19 % podstawy opodatkowania. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń wynikających z Obligacji dokonywane będą bez potrąceń Nierezydenci Zgodnie z art. 30 b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobraniu podatku ma miejsce pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobraniu podatku ma miejsce pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zbycie papierów wartościowych jest, co do zasady obarczone podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1% wartości dokonanej transakcji. Jednak na podstawie art. 9 ust. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 649) zwolniona jest od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podatkowi nie podlegają również czynności prawne, w których przynajmniej jedna ze stron jest z tytułu dokonania takiej czynności opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź jest zwolniona z tego podatku Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 16

17 4 DANE O EMITENCIE 4.1. Podstawowe dane Nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Krzętle Adres: Krzętle 1, Osjaków Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON: KRS: NIP: Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieograniczony Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony Emitent został utworzony i funkcjonuje na podstawie przepisów KSH Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Historia Emitenta Emitent został założony 8 maja 2007r., na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 1718/2007 zawartego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Iwony Karasiak w Wieluniu. Założycielami Emitenta byli Artur Swendrak i Andrzej Wrzesiński. Na mocy niniejszego aktu notarialnego, 90 udziałów po 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł objął Pan Artur Swendrak, a 10 udziałów po 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000, 00 zł objął Pan Andrzej Wrzesiński. Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 czerwca 2007r. Historia ważniejszych zdarzeń w działalności Emitenta: 2007 Zakład powstał na bazie majątku wcześniej istniejącego przedsiębiorstwa przetwórstwa owocowo-warzywnego. Po przejęciu majątku poprzednika rozpoczęto remont i modernizację zakładu (majlipiec 2007 r.) wyremontowano i zmodernizowano budynek produkcyjny i magazyny, zakupiono nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, wybudowano wiatę magazynową oraz dokonano utwardzenia placu manewrowego. Poziom nakładów inwestycyjnych w 2007r. wyniósł łącznie prawie 1,3 mln zł. Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. korzysta przy tym nie tylko z majątku, który pozostał po poprzedniku, ale również współpracuje z jego dostawcami surowców oraz częścią odbiorców. Nowy zakład przejął też prawie wszystkich jego pracowników Po roku działalności, przedsiębiorstwo stało się firmą o zasięgu ogólnopolskim. Spółka rozpoczęła kampanię społeczną promującą zdrowy styl żywienia, czego najlepszym świadectwem jest fakt, iż jej produkty uzyskały znak Teraz Zdrowie od Kolegium 17

18 Medycznego. A produkty Flaczki z Boczniaków, Karkówka z Ryżem po Meksykańsku oraz Buraczki Zasmażane zostały nagrodzone złotym medalem na XXIII Targach Zdrowego Życia i Żywności ECOLIFE Spółka otrzymała Certyfikat IFS - International Food Standard - dla swojej produkcji i swoich produktów. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej pod nazwą Stop Konserwantom której celem było zwracanie uwagi konsumentom na to jakie produkty z jaką zawartością kupują i jedzą, co wpisuje się w filozofię działania Krzętli. Podpisanie istotnych umów z sieciami handlowymi między innymi z siecią Netto oraz magazynem centralnym sieci Piotr i Paweł Przedsiębiorstwo znacząco powiększyło obszar swojej działalności w kraju oraz pozyskało partnera handlowego do sprzedaży swoich produktów w sieci detalicznej EDEKA w Niemczech. Podpisane zostały korzystne umowy handlowe na sprzedaż produktów Krzętli z Carrefour Polska a także z siecią Lidl oraz uzyskano korzystniejsze warunki dla umów z siecią Kaufland oraz z siecią Alma. Dzięki wysokim ocenom ze strony konsumentów, produkty spółki zostały nagrodzone przez Forum Biznesu,, tytułem Dobra Marka 2010 Jakość Zaufanie Renoma w kategorii Dania Gotowe Zmiany w Zarządzie i strukturze właścicielskiej Spółki. Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Uzyskanie certyfikatów Global Standard for Food Safety (DQS GmbH Niemcy) dla produktów Spółki. Ponowne uzyskanie certyfikatu Dobra Marka 2011 Jakość Zaufanie-Renoma. Wyróżnienie nagrodą Złoty Paragon za produkt Fasolka po Bretońsku Podpisanie umów z JMP (sieć sklepów Biedronka), EKO, Macro Cash and Carry. Uzyskanie Certyfikatu Godła Najwyższa Jakość Quality International 2012 za produkt ogórki kwaszone małosolne. Pierwszy raz w historii Spółka osiąga dodatni wynik finansowy na koniec roku. Od czerwca 2011 kiedy został powołany nowy zarząd, zmieniła się struktura właścicielska oraz skład Rady Nadzorczej, w sposób systematyczny, ciągły realizowana są działania zmierzające do doprowadzenia do uzyskania przez przedsiębiorstwo trwałej rentowności i płynności finansowej. Rok 2012 był zdecydowanie rokiem poprawy, gdyż po raz pierwszy od 6 lat, tj. od początku działalności spółki został uzyskany zysk z działalności. Zysk za rok 2012 wyniósł , 34 zł. Jest to niewielki zysk ale w odniesieniu do lat poprzednich jest to ogromny sukces i ciężka praca dokonana w roku Wszystkie długoterminowe założenie Zarządu założone w czerwcu 2011 roku tj. ograniczenie kosztów, zminimalizowanie kosztów do tych tylko które służą do realizowania założeń i generowania przychodów, optymalizacja kosztów produkcyjnych i zwiększenie rentowności przynoszą efekty, które zmaterializowały się w roku Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta i zasady ich tworzenia Na dzień r.: Kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł, Kapitał zapasowy Emitenta wynosi ,68 zł Emitent nie posiada kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych. Kapitały Emitenta tworzone są zgodnie z postanowieniami KSH i statutu Emitenta. Stosownie do Umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty (pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Stosownie do Umowy Spółki podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportem). 18

19 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Z uwagi na swą formę prawną Emitent nie przeprowadził i nie może przeprowadzać emisji obligacji zamiennych na akcje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Rynki instrumentów finansowych, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe W okresie r r. na rynku Catalyst notowanych było obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej zł. Obligacje zostały wykupione przez Emitenta 21 grudnia 2012r Powiązania kapitałowe Emitenta, które mają istotny wpływ na jego działalność oraz powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych, znaczącymi udziałowcami i Autoryzowanym Doradcą Catalyst lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest powiązany kapitałowo, ani organizacyjnie z innymi podmiotami. Prezes Zarządu Emitenta - Pan Wojciech Radomski - posiada 311 udziałów Emitenta stanowiących 0,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Pachoł - posiada udziały Emitenta stanowiące 25,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Karolak - posiada udziały Emitenta stanowiące 25,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Kowalski - posiada 623 udziały Emitenta stanowiące 1,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Członek Rady Nadzorczej Pan Luigi Villani - posiada 125 udziałów Emitenta stanowiących 0,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udziałowcem Emitenta jest spółka AK Trust & Partnerzy S.j., która posiada udziałów Emitenta stanowiące 4,11% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udziałowcy Emitenta, Pan Krzysztof Pachoł i Pan Arkadiusz Karolak posiadają po 25% udziałów w spółce AK Trust & Partnerzy S.j. Poza tym brak jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych między Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i znaczącymi udziałowcami. 19

20 4.11. Informacje o prowadzonej przez Emitenta działalności oraz o jego podstawowych produktach i usługach Działalność Emitenta Przedsiębiorstwo znajduje się w powiecie Wieluńskim w małej, nieskażonej przemysłem miejscowości - Krzętle. Emitent jest silnie związany z pobliskim regionem, bogatym w ziemie rolnicze. Spółka daje pracę okolicznym mieszkańcom, kultywuje miejscową tradycję, a w swoich przetworach wykorzystuje regionalne receptury. Spółka działa w branży produktów spożywczych. Obejmuje ona swoim działaniem w szczególności takie segmenty jak rynek dań gotowych oraz rynek zup gotowych. Rynek dań gotowych obejmuje potrawy mięsne, mięsno-warzywne oraz przetwory warzywne pakowane w szklanych słojach, które charakteryzują się przedłużonym terminem przydatności do spożycia. Rynek zup gotowych obejmuje zupy także w słojach szklanych które wymagają jedynie podgrzania. W ofercie produktowej Spółki znaleźć można również koncentraty. Cechą wyróżniającą produkty oferowane pod marką Krzetle jest fakt, iż wszystkie produkty wytwarzane są bez konserwantów i sztucznych dodatków. Terminy przydatności w okresie 12 i 9 miesięcy uzyskiwane są poprzez naturalny proces pasteryzacji i sterylizacji. Składniki do przetworów uzyskiwane są od miejscowych rolników, których plantacje są pod kontrolą Spółki. Mięso w daniach gotowych jest przygotowywane specjalnie dla Emitenta, bez użycia środków konserwujących, barwników i polepszaczy smakowych. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym wyroby Spółki jest fakt, iż zakład posiada ujście naturalnej wody źródlanej, bogatej w magnez, wapń i sód. Wykorzystanie wody źródlanej nie tylko podnosi walory smakowe, ale przede wszystkim wpływa korzystnie na wartości odżywcze produktów. Spółka do konserwacji żywności stosuje jedynie metody obróbki termicznej. Do wyrobów kwaśnych, o niskim ph (ph 4,6 3,7) takich jak ogórki kwaszone i konserwowe, papryka konserwowa, boczniaki marynowane, sałatki warzywne stosowany jest proces pasteryzacji. Polega on na ogrzewaniu produktu w temperaturze 85 lub 90 st. C przez okres minut, w zależności od rodzaju produktu i wielkości opakowania. W takiej temperaturze niszczone są wszystkie drobnoustroje. Po pasteryzacji produkt jest szybko schładzany poniżej temperatury 25 st. C. Natomiast produkty zawierające surowiec mięsny lub o wysokim ph (powyżej 4,6) są poddawane procesowi sterylizacji. Jest to proces polegający na ogrzewaniu produktu w autoklawach pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze 121 st C. W tej temperaturze niszczone są wszelkie drobnoustroje oraz formy przetrwalnikowe. Po sterylizacji produkt jest schładzany poniżej temperatury 25 st. C. Skuteczność pasteryzacji i sterylizacji potwierdzana jest próbami termostatowymi prowadzonymi w laboratorium przyzakładowym oraz poprzez badania wykonane w specjalistycznych niezależnych laboratoriach. \ Zakład posiada nowoczesne linie produkcyjne do produkcji przetworów warzywnych, zup i koncentratów oraz dań gotowych, które charakteryzują się dużą automatyzacją, mniejszym współczynnikiem popełnienia błędu oraz dużą wydajnością. Posiadane moce produkcyjne Spółki pozwalają generować przychody roczne na poziomie nawet kilkunastu milionów złotych. Spółka posiada szeroką i konkurencyjną ofertę produktów obiadowych i dodatków do obiadu. Bardzo wysoko cenione są (także w Niemczech) przetwory warzywne: Ogórki konserwowe z papryką i cebulą, ogórki kwaszone małosolne, ogórki kwaszone, ogórki kwaszone kresowe, ogórki zakąskowe, papryka konserwowa łagodna. Najnowszym produktem Spółki w tej grupie jest sałatka z polskich warzyw. Coraz większe zaufanie konsumentów zdobywają także zupy gotowe: Flaczki z boczniaków, żur śląski, grochówka wojskowa kapuśniak na wędzonce. Najnowszym produktami Spółki w tej grupie są: zupa ogórkowa, zupa pomidorowa (jedyna na rynku z makaronem) oraz zupa gulaszowa. 20

Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. w Krzętlach

Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. w Krzętlach Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. w Krzętlach Marzec 2011 r. ZPS Sp. z o.o. Krzętle emisja obligacji 1 HISTORIA DZIAŁALNOŚCI Rok 2007 Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. w Krzętlach powstał w maju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Obligacje na okaziciela serii A

DOKUMENT INFORMACYJNY. Obligacje na okaziciela serii A DOKUMENT INFORMACYJNY Zakład Produkcji Spożywczej Sp. z o.o. z siedzibą w Krzętlach Obligacje na okaziciela serii A Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 1 I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

DOKUMENT INFORMACYJNY. BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu DOKUMENT INFORMACYJNY BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku jednostkowy ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 lutego 2010 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie

ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie 1. Oznaczenie Emitenta Firma: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Słupsk Adres: ul. Lutosławskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE... 3 1. Emitent... 3 1. Zarząd... 3 2. Rada Nadzorcza... 3 3. Struktura Akcjonariatu...

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Pismo Prezesa Zarządu Pamapol S.A. Pamapol S.A. jest jednostką

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2011 r. DO 31.12.2011 r. http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres

Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14.02.2013 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Organy Spółki... 4 3. Informacje o akcjonariuszach Spółki...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport kwartalny Za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000011571) Aneks nr 9 do memorandum informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo