Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2007 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Stanisław Hadka Starosta Grodziski 2. Grażyna Willmann Wicestarosta Grodziski 3. Ryszard Balcerek Członek Zarządu 4. Jan Grochowy Członek Zarządu 5. Sławomir Kurkiewicz Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Ilona Kasperek-Lacherska Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 4. Ryszard Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 5. Natalia Odważna Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Opinia Zarządu o projekcie zaliczenia drogi Wolkowo-Goździchowo-Puszczykowo do kategorii drogi gminnej. 4. Opinia Zarządu o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań złożonym przez Klub Radnych Forum Obywatelskie. 5. Sprawa przejęcia na własność Powiatu Grodziskiego nieruchomości - działki nr 1232/1 położonej w Grodzisku Wlkp. 6. Rozpatrzenie wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat o wyrażenie zgody na godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej. 7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok. 8. Stanowisko Zarządu w sprawie propozycji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącej uaktualnienia i dokonania poprawek w Wieloletnim Planie Inwestycyjno Finansowym SP ZOZ w Grodzisku Wlkp., stanowiącym załącznik do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu na lata Przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii Powiatu na lata i ewentualna jej aktualizacja. 10. Sprawy bieżące. - ufundowanie strojów sportowych dla LO - rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zakupu dwóch motocykli lub pojazdu nieoznakowanego typu kombi albo furgon

2 2 ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Stanisław Hadka. Po powitaniu przybyłych osób oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu. ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, przyjęli jednogłośnie i podpisali protokół nr 37/07 z posiedzenia w dniu 4 września 2007r. ad 3 Starosta poinformował, że Wójt Gminy Kamieniec wystąpił o wyrażenie opinii na temat zaliczenia drogi Wolkowo-Goździchowo-Puszczykowo do kategorii drogi gminnej. Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu w tej sprawie oraz uzasadnienie przygotowane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Starosta przypomniał, że jest to kontynuacja procedury przeklasyfikowania tej drogi z powiatowej na gminną. Rada Powiatu podjęła już uchwałę o pozbawieniu przedmiotowej drogi kategorii drogi powiatowej. Pytań i uwag nie było, wobec tego Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 93/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi Wolkowo Goździchowo Puszczykowo do kategorii drogi gminnej, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 4 Starosta odczytał pismo Klubu Radnych Forum Obywatelskie adresowane do Przewodniczącego Rady w sprawie włączenia do porządku obrad sesji planowanej na 25 września 2007r. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań. Klub Radnych proponuje dofinansować budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w wysokości zł. Starosta odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, który Przewodniczący Rady przekazał Zarządowi do zaopiniowania, zgodnie z 12 ust. 3 Regulaminu Rady Powiatu będącego załącznikiem do Statutu Powiatu Grodzisk Wlkp. Podczas dyskusji Wicestarosta i członek Zarządu Jan Grochowy byli przeciwni dofinansowaniu Pomnika, uważając iż na terenie Powiatu jest wiele miejsc pamięci osób, które oddały trud i życie w obronie Ojczyzny. Ich zdaniem środki z budżetu Powiatu powinny być przeznaczane na utrzymanie i renowację tych miejsc. Takim miejscem jest np. Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Wielichowie wymagający remontu, który planuje się w roku 2008 i to zadanie powinno być dofinansowane z budżetu Powiatu. Starosta zaproponował, aby dofinansować z rezerwy budżetowej budowę Pomnika, ale w wysokości zł. Dodał, że celem rezerwy jest finansowanie wydatków szczególnych w danym roku budżetowym, powstałych na skutek nieprzewidzianych okoliczności, których nie można było zaplanować w budżecie. W związku z tym, iż do końca roku budżetowego pozostały jeszcze ponad trzy miesiące, gdzie nie wiadomo w chwili obecnej jakim sytuacjom będzie trzeba sprostać (sfinansować), dlatego Starosta uznał, iż kwota zł, jest wystarczająca tytułem symbolicznego wkładu.

3 3 Starosta poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z zastrzeżeniem, że proponuje się udzielnie dotacji celowej w wysokości zł. Za głosowało 3 członków Zarządu, przeciwnych było 2 członków. Ostatecznie Zarząd w obecności 5 członków 3 głosami za przy 2 głosach przeciwnych podjął uchwałę nr 94/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego złożonym przez Klub Radnych Forum Obywatelskie, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zarząd ustalił, że na sesję zostanie przygotowany projekt autopoprawki do zmian w budżecie uwzględniający przeznaczenie z rezerwy budżetowej kwoty zł na dofinansowanie Pomnika. Do przygotowania autopoprawki Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu. Przy omawianiu punktu 5 była obecna Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Ilona Kasperek Lacherska. ad 5 Starosta przedstawił propozycję wniosku do Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą wydania decyzji orzekającej przejęcie na własność Powiatu Grodziskiego nieruchomości Skarbu Państwa. Podinspektor Wydziału Pani Lacherska wyjaśniła, że wniosek kierowany do Wojewody dotyczy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1232/1 o pow. 0,0526 ha, położonej w Grodzisku Wlkp. Nieruchomość ta od strony północnej graniczy z nieruchomością, na której znajduje się siedziba Sądu Rejonowego oraz parking Sądu, od strony południowej z nieruchomością, gdzie usytuowany jest Zakład Poprawczy, od strony wschodniej z budynkiem i parkingiem Starostwa, od strony zachodniej przebiega droga publiczna. Starosta poinformował, że na nieruchomości tej planuje się budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi dojazdowej do budynku Sądu Rejonowego oraz wjazdu do Zakładu Poprawczego. Inwestycja ta usprawni nie tylko dostęp do obu ww. instytucji, ale także umożliwi stworzenie dogodnych warunków dojazdu dla interesantów Starostwa. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Załączniki do wniosku znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem sprawy GN /07. ad 6 Wicestarosta przedstawiła wnioski dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat - Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp., Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie w sprawie wyrażenia zgody na godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej. Informacja Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Pani Wicestarosta poinformowała, że uchwała nr XLIII/236/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006r. określa zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla

4 4 dyrektorów, wicedyrektorów, psychologów i doradców zawodowych. Zgodnie z zapisem punktu II tej uchwały, w szkole, w której jest od 9 do 16 oddziałów pensum dyrektora wynosi 6 godzin dydaktycznych, powyżej 16 oddziałów 3 godziny. W każdym przypadku obowiązkowe pensum godzin dla wicedyrektorów jest o 4 godziny większe. Ta sama uchwała upoważnia Zarząd do przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, jeżeli wynika to z ramowego planu nauczania danego przedmiotu. Dodała, że dyrektorzy zwrócili się do Zarządu z prośbą o przydzielenie ponadwymiarowych godzin dydaktycznych dla siebie i wicedyrektorów. W każdym przypadku zwiększona liczba godzin wynika z ramowego planu nauczania i zapewnienia kontynuacji nauczania przedmiotu lub braku innych nauczycieli o kwalifikacjach do nauczania danego przedmiotu (od roku szkolnego 2006/2007 kwalifikacje nauczycieli do nauczania przedmiotu muszą wynikać bezpośrednio z ukończonych studiów magisterskich lub podyplomowych). Pani Wicestarosta uznała, że zasadne jest przydzielenie kadrze kierowniczej szkół godzin ponadwymiarowych. Wobec powyższego Zarząd po rozpatrzeniu wniosków postanowił w oparciu o uchwałę nr XLIII/236/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2006r. wyrazić zgodę na przydział godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2007/2008 realizowanych przez kadrę kierowniczą szkoły, powyżej ustalonego pensum. Zarząd przyznał godziny ponadwymiarowe, dla: 1. W Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.: a) Dyrektora Anny Matysiak 4,74 godziny b) Wicedyrektora Barbary Cichos 2,89 godziny c) Wicedyrektora Aldony Banaszak 3,97 godziny d) Wicedyrektora Andrzeja Maklesa 4,47 godziny e) Kierownika Szkolenia Praktycznego Janusza Miłka 4,97 godziny. 2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie : a) Dyrektora Bernarda Krupki 4 godziny b) Wicedyrektora Moniki Mokrzyńskiej 5 godzin. 3. W Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wlkp. a) Dyrektora Macieja Mendla 5 godzin b) Wicedyrektora Jadwigi Łacheta 4 godziny. Wnioski dyrektorów szkół znajdują się w Wydziale Oświaty i Kultury. ad 7 Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok. Proponowane zmiany: Dochody zwiększa się o kwotę zł. Dział 020 Leśnictwo, rozdział Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 199 zł. Środki przekazane zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Dział 600 Transport, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kamieniec na wykonanie zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 3589P w m. Kotusz. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. zwiększa się dochody o kwotę 954

5 5 zł. Środki zostały pozyskane w związku ze złomowaniem zdemontowanej instalacji co w budynku szkoły. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się dochody o kwotę zł. Środki te stanowią 2,5 % odpis od środków przekazanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział Instytucje kultury fizycznej - Grodziska Hala Sportowa zwiększa się dochody o kwotę zł. Środki te stanowią refundowaną część wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w okresie od sierpnia do grudnia 2007r. Wydatki zwiększają się o kwotę zł. Dział 020 Leśnictwo, rozdział Gospodarka leśna zwiększa się wydatki o kwotę 199 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Dział 600 Transport, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się budżet PZD o kwotę zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kamieniec i przeznaczone zostaną zgodnie z umową na realizację zadania remont odcinka drogi powiatowej nr 3589P w m. Kotusz. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie: - rozdział Licea Ogólnokształcące zwiększa się budżet szkoły o kwotę 954 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe związane z malowaniem pomieszczeń szkolnych, - rozdział Pozostała działalność tworzy się nowy 4170-wynagrodzenia bezosobowe z planem 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Dział 852 Pomoc społeczna - rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja przekazana zostanie powiatom na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdują się dzieci z Powiatu Grodziskiego. Obecnie 8 dzieci przebywa w Domach Dziecka na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, Słupeckiego oraz w Mieście Poznaniu. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia świadczenia społeczne w rozdziale Rodziny zastępcze. - rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Obecnie 5 dzieci umieszczonych jest w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego i Nowotomyskiego. Zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę zł i przeznacza się na zwiększenie 2320 w rozdziale oraz 2320 w rozdziale Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna tworzy się nowy 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

6 6 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z planem 760 zł. Dotacja przekazana zostanie Miastu Poznań zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 4 stycznia 2007r. na pokrycie kosztów badań psychologicznopedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. W złączniku nr 3 plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 393 zł zmniejszając różne opłaty i składki, zwiększając odpis na ZFŚS. W załączniku nr 4 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiana polega na poprawieniu błędnego zapisu w załączniku nr 5 do Uchwały Nr VIII/68/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2007r. Zapis brzmiał - zmniejsza się 6260 o kwotę zł, zwiększa się 2440 o kwotę zł. Prawidłowy zapis otrzymuje brzmienie zmniejsza się 2440 o kwotę zł zwiększa się 6260 o kwotę zł. Plan po zmianie pozostaje bez zmian. Pani Skarbnik poinformowała, że w postanowieniach uchwały w 3 zapisano poprawną kwotę rezerwy celowej na zadania oświatowe, tj zł, była zł. Pani Skarbnik dodała, że dwie ostanie zmiany wprowadzono w związku z pismami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które były przedstawione na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 lipca 2007r. (pkt 6 Protokołu nr 31/07). Pani Skarbnik przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wprowadzenia do rzeczowego planu robót na 2007 rok zadania pt. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Opalenica Grodzisk Wlkp., w ramach posiadanych środków (tj. kwoty zł) w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na propozycję Dyrektora PZD. Wobec powyższego do projektu uchwały zostanie wprowadzony załącznik wydatki majątkowe na 2007 rok, w którym zmiana polegać będzie na dopisaniu w dziale 600 transport i łączność, rozdziale drogi publiczne powiatowe w zadaniu wykonanie dokumentacji projektowej drogi Maksymilianowo-Szczepowice w ramach tych samych środków zadania oraz drogi Grodzisk Wlkp. Opalenica. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały po wprowadzeniu załącznika nr 5 wydatki majątkowe na 2007 rok i dopisaniu tego faktu w uzasadnieniu oraz postanowił skierować go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 25 września 2007r. Przy omawianiu punktu 3 była obecna Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego Natalia Odważna oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Nowaczyk ad 8 Zarząd zapoznał się z uaktualnionym o poprawki z poprzedniego posiedzenia dokumentem pn. Analiza wykonania Planu Rozwoju Lokalnego na lata , który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Starosta poprosił Dyrektora PZD o podanie aktualnych szacunkowych wartości zadań drogowych. Dyrektor PZD przedstawił wartości zadań na podstawie kosztorysów inwestorskich: - przebudowa drogi Łubnica-Grodzisk Wlkp. szacowana jest na ok zł (w tym kanalizacja, chodniki, krawężniki, bez tych mediów ok zł).

7 7 Zarząd postanowił wpisać w ww. dokumencie wartość inwestycji oszacowana na zł. - modernizacja nawierzchni drogi Grodzisk Wlkp. Opalenica szacowana jest na ok zł. Zarząd postanowił pozostawić zapis dotyczący wartości inwestycji bez zmian, tj kwotę zł. Zarząd postanowił, że na sesję radni otrzymają Analizę przedstawioną wyżej, w której zostanie zmieniona wartość szacunkowa przebudowy drogi Łubnica Grodzisk Wlkp. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego przedstawiła propozycję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącą uaktualnienia i dokonania poprawek w Wieloletnim Planie Inwestycyjno Finansowym SP ZOZ w Grodzisku Wlkp., stanowiącym załącznik do PRL Powiatu na lata Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożoną propozycję, kserokopia której stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ww. propozycja będzie załącznikiem do dokumentu pn. Analiza wykonania Planu Rozwoju Lokalnego na lata ad 9 Nawiązując do poprzedniego posiedzenia Naczelnik Wydziału ORG przedstawiła sprawozdanie z realizacji Strategii Powiatu na lata Zarząd nie miał uwag. Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Powiatu wraz z Raportem z realizacji przyjętych zadań w Strategii, który był przedmiotem obrad Rady poprzedniej kadencji we wrześniu 2006 roku. ad 10 Starosta zaproponował, aby Liceum Ogólnokształcącemu w Grodzisku Wlkp. ufundować stroje sportowe za zdobycie tytułu Mistrza Województwa Wielkopolskiego w piłce nożnej w Wielkopolskich Igrzyskach młodzieży szkolnej Licealiada 2006/2007. Koszt zakupu strojów z nadrukiem Szkoły dla drużyny wynosi ok zł. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję Starosty i przeznaczył na ten cel z promocji Powiatu kwotę zł. Stroje zostaną wręczone podczas obchodów 80. lecia Szkoły. W związku z powyższym Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 95/2007 w sprawie dysponowania budżetem, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Starosta odczytał pismo Komendanta Powiatowego Policji w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zakupu wyposażenia specjalnego - dwóch motocykli Suzuki GS 500F wartości zł brutto każdy + wyposażenie w postaci kufrów i kasków lub pojazdu nieoznakowanego typu kombi lub furgon (używanego) rocznik o wartości ok zł. Z uzasadnienia Komendanta wynika, że zakup ww. sprzętu pozwoli na lepszą realizację powierzonych obowiązków, szczególnie dotyczących realizacji zadań na drogach Powiatu, poprawy bezpieczeństwa na drogach i osiągnięcia zadawalających efektów realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego Powiatu Grodziskiego na lata Zarząd na tym etapie realizacji budżetu, ze względu na brak środków finansowych nie ma możliwości zrealizowania wniosku w roku Zarząd postanowił zaproponować Komendantowi rozważenie możliwości zakupu motocykli w roku 2008 przy współudziale finansowym gmin i Powiatu.

8 8 Starosta wyraził negatywną opinię na temat artykułów o Powiecie zamieszczanych w gazetach lokalnych oraz o wydawanym Informatorze Powiatowym. Poinformował, że od marca do czerwca publikowany był materiał promocyjny o Powiecie w tygodniku Nasz Dzień po Dniu raz w miesiącu, po ½ strony czarno-białej. Starosta zaproponował rozważenie możliwości przedłużenia umowy z redakcją tygodnika. Członek Zarządu poinformował, że w imieniu Starosty wziął udział w sesji Rady Miejskiej Grodziska Wlkp. Przekazał podziękowania, które Burmistrz Grodziska złożył Staroście za współpracę przy remoncie ul. 1 Maja w Grodzisku Wlkp. Pan Balcerek wspólnie z Panią Wicestarostą uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Grodziska Wlkp. poświęconym pamięci Michała Drzymały, podczas którego odbył się koncert Chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego pod dyrekcją prof. Łuczaka z Poznania. Niepokojącym według Pana Balcerka była bardzo niska frekwencja mieszkańców. Pani Wicestarosta ze względu na bardzo ładny występ Chóru podczas ww. uroczystości zaproponowała zastanowić się nad zaproszeniem go na Przegląd Zespołów Śpiewaczych w przyszłym roku. Dodała, że Powiat opłaciłby tylko koszty przejazdu oraz posiłku. Członek Zarządu Jan Grochowy poinformował o swoim udziale w I Powiatowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 9 września br. w Kamieńcu. Były to pierwsze na terenie Powiatu zawody MDP przeprowadzone wg regulaminu CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów). Imprezę uznał za godną kontynuacji. Jedynym mankamentem był brak zainteresowania ze strony gmin: Grodzisk Wlkp., Rakoniewice i Granowo, które nie wystawiły do zawodów żadnej drużyny. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Stanisław Hadka. Maria Nolka Grażyna Willmann. Ryszard Balcerek Jan Grochowy Sławomir Kurkiewicz...

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku

Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku BR.0062-12/10 Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 14 05. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku

Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 15. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 10 kwietnia 2007 roku

Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 10 kwietnia 2007 roku Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 10 kwietnia 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 45. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 14 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 30, a zakończyło o godz. 9 55. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 maja 2007 roku

Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 maja 2007 roku Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 maja 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 11 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 9 października 2007 roku

Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 9 października 2007 roku Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 9 października 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 11 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 30 a zakończyło o godz. 15 20. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 15 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 15 a zakończyło o godz. 14 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 17 marca 2015 roku

Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 17 marca 2015 roku Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 17 marca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku

Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku BR.0062-45/10 Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 11 35. Obecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 kwietnia 2013 roku

Protokół nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 kwietnia 2013 roku Protokół nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 kwietnia 2013 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 12 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod PROTOKÓŁ Nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 września 2016r. godz. 10:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Zarządzenie nr ORo.0050.583.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odra na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. Ad. 1 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12 35, a zakończyło o godz. 13 30. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok Nr druku: 5/XXXIV/17 projekt UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 12 października 2017 r. w godz. od 9 00 do 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok ogółem o kwotę z tego: 129.542zł Dział 600 Rozdział 60014 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 września 2016 roku

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 września 2016 roku Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/167/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok Dokonuje się następujących zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie zmian w budżecie 2010 roku Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592;

Bardziej szczegółowo