Wyniki finansowe za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe za 2010 rok"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe za 2010 rok Makarony Polskie S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku

2 Informacja o spółce i rynkach sprzedaży 2

3 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa) Stoczek Sp. z o.o. (produkty marki Tenczynek będą wytwarzane w Stoczku Łukowskim) 3

4 Zatrudnienie w Grupie Makarony Polskie Struktura zatrudnienia w Grupie Makarony Polskie S.A Administracja Produkcja Sprzedaż Pracownicy ogółem Stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Zatrudnienie w Grupie Makarony Polskie stan na dzień 31 grudnia 2010r. 18% 8% 74% Administacja Produkcja Sprzedaż 4

5 Kluczowe marki makaron produkowany w 100% z pszenicy durum, sosy do makaronu Sorenti Makaron produkowany metodą tradycyjną. Dania gotowe, dżemy, smalce i pasztety. Wszystkie produkty powstają na bazie wyłącznie naturalnych, wyselekcjonowanych składników, bez środków konserwujących, sztucznych barwników i aromatów, dzięki czemu są zdrowe i smaczne.. Dżemy, powidła, konfitury, marynaty, sałatki, przetwory warzywne, soki. Produkty marki Tenczynek powstają na bazie naturalnych składników, bez konserwantów i sztucznych dodatków dzięki czemu smakują tak jak dawniej. 5

6 Rynek makaronu - tendencje Na podstawie danych o produkcji przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 50 osób w okresie I-XII 2010 roku wielkość produkcji makaronu w Polsce wyniosła 149 tys. ton co stanowi wzrost o 10,9 % do analogicznego okresu 2009 roku (wg danych GUS,2010) średnio ok. 4,8 kg makaronu rocznie /wg danych GUS, 2010/ ciągły wzrost konsumpcji na skutek zmieniających się preferencji żywieniowych Polaków 4%-5% rocznie duży potencjał wzrostu spożycie makaronu w innych krajach Europy Wielkość produkcji makaronów (tys. ton) Źródło: GUS E* * prognoza Spółki 6

7 Rynek makaronu 0.8% 2.8% 33.5% 3.2% 3.3% MP 4.0% 17.3% MP PL 16.0% 19.1% MASPEX PRIVATE LABEL MP S.A. GOLIARD WM CZANIEC OKRUSZEK ANNA LACK POZOSTALI Makarony Polskie plus Private Label 20% Źródło: NIELSEN udziały ilościowo, Źródło: NIELSEN udziały wartościowo, Wg danych Nielsen udział w rynku produktów pod markami Spółki stanowił 4% ilościowo i 4 % wartościowo zapewniając drugą pozycję na rynku. Sprzedaż MP Produkty makaronowe markowe 24,5 27,2 W roku 2010 wg Nielsen rynek makaronów był wart 802 mln złotych i ważył 144 tys. ton. Produkty makaronowe pod markami MP i PL 75,3 97,8 dane w mln. zł Z szacunków danych Spółki wynika, że udział w rynku Makaronów Polskich stanowi 5,4%. 7

8 Rynek dań gotowych STOCZEK 2.3% 2.8% 3.9% 4.2% 10.1% 23.7% PRIVATE LABEL PAMAPOL RUSIEC HEINZ STOCZEK 2.8% 1.7% 4.4% 4.5% 10.7% 17.7% 12.3% 19.1% 21.7% AGROS NOVA AGROVITA RIEBER FOODS 13.7% 24.4% 20.1% AARDO STOCZEK LUKOWSKI Inni Źródło: Nielsen (udziały ilościowo, XII 2009-XI 2010) Źródło: Nielsen (udziały wartościowo, XII 2009-XI 2010) Sprzedaż ST Wg danych NIELSEN udział w rynku produktów pod marką Stoczek stanowi 2,3 % ilościowo i 2,8% wartościowo. Produkty markowe w zakresie dań gotowych i przetworów warzywnomięsnych i dżemów 26,1 31,8 dane w mln. zł Wartość rynku dań gotowych w Polsce w 2010 r. wynosiła tys. zł /wg danych NIELSEN/ Ilościowo rynek dań gotowych w 2010 r wynosił tys. ton /wg danych NIELSEN/ 8

9 Sprzedaż Sprzedaż Grupy Makarony Polskie Sprzedaż w tys. PLN zmiana w % Makarony % Dania gotowe, dżemy, konserwy, inne produkty i towary % Sprzedaż surowców % Pozostałe % Razem % 9

10 Struktura sprzedaży Grupy Makarony Polskie dane w tys. ton Makaron Dania gotowe/ przetwory Dżemy dane w mln. ton Sprzedaż ilościowo 2009 Sprzedaż ilościowo Makaron dane w tys. zł dane w mln. zł Dania gotowe/ przetwory Dżemy Sprzedaż wartościowo 2009 Sprzedaż wartościowo 2010 Sprzedaż ilościowo 2009 (dane w tys. ton) Sprzedaż wartościowo 2009 (dane w tys. zł) Sprzedaż ilościowo 2010 (dane w tys. ton) Sprzedaż wartościowo 2010 (dane w tys. zł) Makaron Dania gotowe/ przetwory Dżemy

11 Struktura sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów markowych w 2010 roku wyniosły 38,4 mln zł i były wyższe o 1,6 mln zł stosunku do 2009 roku, co stanowi wzrost o 4%. Wzrost sprzedaży produktów w segmencie private label w 2010 roku wyniósł 16 % w stosunku do analogicznego roku

12 Kanały dystrybucji *Dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowany w ,1% ,4% ,6% 2010r. w głównej mierze wynikał z rozwoju nowoczesnego kanału dystrybucji, ale należy podkreślić, iż w pozostałych kanałach dystrybucji także ,9% odnotowano wzrosty 0 dane w tys. zł HT HN EX INSTYTUCJE Łącznie sprzedaż Makaronów Polskich wzrosła o 28% w 2010 roku do poziomu 150 mln zł. 12

13 Wyniki finansowe za rok

14 Rachunek zysków i strat Grupy ZA OKRES Nota Przychody netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy- część bieżąca Podatek dochodowy- część odroczona Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

15 Makarony Polskie i Stoczek - wybrane dane finansowe Makarony Polskie podstawowe dane finansowe dane w tys. zł Zmiana w % Przychody ze sprzedaży ogółem % EBITDA % EBIT % wynik netto % Stoczek podstawowe dane finansowe dane w tys. zł Zmiana w % Przychody ze sprzedaży ogółem % EBITDA % EBIT % wynik netto % 15

16 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2010 roku Zmiana % A. AKTYWA TRWAŁE ,26% 1. Rzeczowe aktywa trwałe ,74% 2. Inne wartości niematerialne ,34% 3. Wartość firmy Długoterminowe aktywa finansowe ,35% 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,52% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,47% B. AKTYWA OBROTOWE ,16% 1. Zapasy ,70% 2. Należności krótkoterminowe ,76% 3. Należności z tytułu podatku dochodowego Udzielone pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,3% ,9% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA C SUMA AKTYWÓW ,07% 16

17 Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe 31 grudnia 2009 roku 31 grudnia 2010 roku Zmiana % KAPITAŁ WŁASNY ,35% Kapitał podstawowy % Pozostałe kapitały ,30% Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) Zysk netto ,22% ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ,03% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,47% Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki ,02% Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (długoterminowe) ,67% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,05% Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego ,18% ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,21% Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki ,16% Krótkoterminowe zobowiązania finansowe (z tytułu leasingu i factoringu) ,44% Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,87% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (krótkoterminowe) ,92% Pozostałe rezerwy krótkoterminowe ,18% ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM ,34% SUMA PASYWÓW ,07% 17

18 Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży EBITDA % % E E Przychody Spółki w latach rosły w tempie około 43% średniorocznie dane w tys. zł E Przychody ze sprzedaży ogółem EBITDA EBIT wynik netto

19 Najważniejsze wydarzenia 2010r. 1. Kryzys surowcowy W II poł r. miał miejsce gwałtowny wzrost cen surowców na niespotykaną dotychczas skalę. Cena najważniejszego surowca: mąki makaronowej wzrosła o ok. 70% powodując negatywny wpływ na wynik 2010 r. na poziomie około 2,3 mln zł. Długoterminowe kontrakty na zakup maki oraz podwyżki cen w istotnym stopniu zmniejszyły wpływ na wynik, natomiast nie wyeliminowały strat w całości. 2. Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy i utrzymanie zakładanego tempa wzrostu Osiągnięcie zgodnego z założeniami poziomu wzrostu sprzedaży o 28%; i wzrostu wyniku netto o 44% 3. Sukces restrukturyzacji Stoczka Bardzo dobre wyniki Stoczka napędzane rosnąca sprzedażą i poprawą efektywności produkcji. Drugi rok dodatnich wyników w wysokości 3,1 mln zł netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 32,1 mln zł. 4. Wdrożenie systemu informatycznego Zakończony I etap wdrożenia systemu informatycznego Softlab ERP, który dotyczył następujących obszarów systemu: Logistyka i Sprzedaż, Produkcja, Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace. Kluczowe moduły systemu uruchomiono od 1 kwietnia 2010 roku. 5. Procesy akwizycji Finalizacja inwestycji w Tenczynek w lutym 2011 w ramach procesu prowadzonego w 2010 roku zawarcie umowy o połączeniu z MISPOL ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu procesu zmian w akcjonariacie MISPOL Inne przedsięwzięcia w trakcie realizacji 19

20 Ceny pszenicy i mąki 1000 Średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej w latach Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad Grudzieo

21 Najważniejsze powody niewykonania planów na 2010 dane w tys. zł Prognoza 2010 rok z dn Skorygowana prognoza Zmiana w % do prognozy z dn Przychody ze sprzedaży ogółem % EBITDA % EBIT % wynik netto % Podstawowym czynnikiem, który spowodował korektę wyników był bardzo dynamiczny wzrost cen surowców w okresie trzeciego i czwartego kwartału roku ubiegłego. Podstawowym składnikiem kosztotwórczym na poziomie kosztu wytworzenia wyrobów gotowych Spółki Makarony Polskie S.A. jest cena mąki makaronowej, która w okresie drugiego półrocza 2010 roku wzrosła o ca. 70%. Pomimo kontraktów zabezpieczających zakup surowca oraz wprowadzenie podwyżek cen produktów kryzys surowcowy spowodował obniżenie wyniku operacyjnego Grupy o ok. 2.3 mln zł. 21

22 Prognozy finansowe na rok

23 Założenia do prognoz finansowych 2011 prezentowane prognozy na 2011 opierają się o założenia dotyczące rozwoju organicznego i nie uwzględniają akwizycji, poza transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tenczynek przychody ze sprzedaży oszacowane zostały na bazie obowiązujących kontraktów oraz planów sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji zgodnie ze strategią rozwoju na lata ceny surowców estymowane na podstawie aktualnych kontraktów i ostrożnych prognoz ceny energii i koszty dystrybucji zaplanowane na podstawie danych historycznych przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 7,7 mln zł przewiduje się zwiększanie zobowiązań oprocentowanych w stosunku do aktualnie, posiadanych limitów określonych w umowach z instytucjami finansowymi zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy wynikający ze wzrostu obrotów Grupy 23

24 Prognoza wyników finansowych 2011 dane w tys. zł Wynik 2010 Plan 2011 Prognozowana zmiana 2011/2010 przychody ze sprzedaży % zysk brutto ze sprzedaży % EBITDA % EBIT % zysk netto % 24

25 Czynniki wpływające na przyszłe wyniki 1. Dalszy wzrost skali działalności poprzez rozwój organiczny: Inwestycje w większą skalę produkcji dotychczasowego asortymentu Wprowadzenie nowych produktów i nowego asortymentu 2. Realizacja akwizycji. 3. Zwiększenie nakładów marketingowych na wsparcie sprzedaży produktów markowych. 4. Rozwój sprzedaży eksportowej ukierunkowany na budowę pozycji Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. 5. Stabilizacja marż poprzez konsekwentną politykę zabezpieczania cen surowców. 25

26 Strategia i jej dotychczasowa realizacja 26

27 Strategiczne kierunki rozwoju w latach Konsekwentne umacnianie pozycji w segmencie makaronów, przetworów warzywnych i owocowych oraz rozwój komplementarnych kategorii artykułów spożywczych. Stworzenie jednego z największych przetwórców artykułów spożywczych w Polsce, liczącego się na rynkach Europy Środkowo Wschodniej. Jednocześnie kontynuowane będą zmiany organizacyjne oraz inwestycje, umożliwiające dalsze zwiększanie skali działalności, aby w następnych okresach możliwe było osiągnięcie skali 500 mln zł i 1 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zwiększenie skali działalności do co najmniej 300 mln zł przychodów w 2012 r. poprzez rozwój organiczny na poziomie min. 20% rocznie oraz akwizycje. Osiągnięcie udział produktów pod markami Grupy w 2012 roku na poziomie około 50% wartości sprzedaży. Rozwój oferty produktowej z zapewnieniem synergii w zakresie zaopatrzenia surowcowego, produkcji, dystrybucji oraz marketingu. Rozwój struktur sprzedaży i dystrybucji numerycznej na polskim rynku oraz zwiększenie sprzedaży eksportowej, Budowanie przewagi technologicznej i produkcyjnej poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania oraz automatyzację i skalę działalności. 27

28 Strategiczne kierunki rozwoju w latach mln zł przychodów w 2012 Makarony 80% wzrost udziału Grupy w rynku (wartościowo) Dania gotowe Przetwory warzywne / owoce 400% wzrost udziału w rynku (wartościowo) Nowe kategorie produktów min. 90 mln zł 30% udziału w rynku ogółem (ilościowo) makarony markowe min. 10% udziału w rynku 10 % udziału w rynku dań gotowych 5 % udziału w rynku dżemów akwizycje rozwój organiczny Rozwój organiczny (20%) + akwizycje ( 35% rocznie) Osiągnięcie i utrzymanie pozycji w pierwszej trójce największych dostawców poszczególnych kategorii produktów lub co najmniej 10% udział w polskim rynku 28

29 Cele ekonomiczne PARAMETR Stan realizacji na dn r Kategorie produktów Liczba indeksów produktów markowych Udział w produkcji makaronu w Polsce 12% 21% 30% *23% Udział produktów markowych w rynku (ilościowo) - makaron 1,50% 5% >10% 5,4% - dania gotowe 0% 3% >10% 2,3% - dżemy 0% <1% >5% 0,4% Dystrybucja numeryczna kluczowych produktów markowych 1% 26% >50% 9-36% Przychody ze sprzedaży 46,5 mln zł 117 mln 300 mln 150 mln ROE 9,70% 4,00% 10% 4,9% EBITDA 8,20% 8,00% 12,0% 6,3% Rentowność netto 3,90% 2,10% 4% 2,1% Tempo wzrostu 35% 28% * szacunki - w tym organicznie 20% 28% 29

30 Grupa Makarony Polskie Dziękujemy za uwagę 30

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego

Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Sprawozdanie Grupy Mera Schody S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu podmiotu dominującego Lewin brzeski, dn. 08 czerwca 2009 r. 1 Szanowni Paostwo,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo