1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej."

Transkrypt

1 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa spółki cywilnej powinna być sporządzona na piśmie. W obecnym stanie prawnym spółka cywilna jest już tylko umową pomiędzy zawierającymi tę spółkę podmiotami. Umowę spółki poświadcza się w urzędzie skarbowym, w miejscu zamieszkania głównego (pierwszego) wspólnika. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% wartości wniesionych do spółki maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych. Spółka cywilna nie jest osobą prawną, nie ma podmiotowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanych przez nich działalności gospodarczej. Spółka cywilna działa poprzez wspólników, którzy są stronami umowy spółki cywilnej. Spółkę cywilną mogą zawierać osoby fizyczne jak i osoby prawne. Każdy wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną musi prowadzić indywidualną działalność gospodarczą. Wspólnicy spółki cywilnej występują wspólnie o nadanie REGON- u, a następnie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP 2. Do zgłoszenia tego dołączają umowę spółki, zaświadczenia wspólników o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem, nieruchomością, w której prowadzona będzie działalność. Z powodu okoliczności dokonania przez wspólników odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej spółka cywilna nie będzie mogła skorzystać z możliwości składania jednego łącznego wniosku rejestracyjnego. Wnioski takie mogą natomiast składać poszczególni wspólnicy. Spółka cywilna określona jest jako jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej. Jest podatnikiem podatku VAT, posiada własny NIP i REGON. O Ich nadanie wspólnicy występują w imieniu spółki. Spółka utrzymała także bez zmian status pracodawcy. Jest płatnikiem podatków i składek za pracowników i składa do urzędu skarbowego i ZUS stosowne deklaracje. Podatnikami podatku dochodowego w spółce cywilnej są poszczególni wspólnicy. Muszą oni wybrać jedną wspólną formę opodatkowania, tzn. albo zasady ogólne, albo ryczałt, albo kartę podatkową, ale w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych każdy wspólnik może wybrać dowolne opodatkowanie wg skali lub wg stawki liniowej 19%. Każdy wspólnik płaci podatki odpowiednio do przypadającej na niego części przychodu i kosztów jego uzyskania. Każdemu ze wspólników przysługują równe prawa (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) do wspólnego majątku wspólników. Majątek wspólny jest niezależny od ich majątku osobistego. W czasie trwania spółki jest on nienaruszalny, nie może być przez wspólnika wycofany, zbyty, a udziały w spółce mogą być przekazane osobie trzeciej tylko za zgoda pozostałych wspólników i tylko w formie wystąpienia ze spółki i przyjęcia nowego wspólnika. Za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki, a także za inne zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy majątkiem wspólnym i solidarnie każdy ze wspólników całym swoim majątkiem osobistym. Wierzyciele mają całkowita dowolność majątku, którego wspólnika i w jakiej kolejności zaspokoją swoje roszczenia. Spółka cywilna może z woli wspólników, przekształcić się w spółkę jawna na podstawie art lub wybrać drogę przekształcenia wg art. 551 ksh w którąkolwiek spółkę prawa handlowego. Od 8 stycznia 2008 roku nie ma już obowiązku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną z uwagi na wielkość obrotów. Spółką jawną jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. j..umowa spółki musi być zawarta na piśmie pod rygorem 1

2 nieważności. Spółki jawne, których dochód nie przekracza euro, nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Podatek od towarów i usług (VAT), naliczany jest od spółki, natomiast podatek dochodowy bezpośrednio od wspólników. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku. Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania następujących wolnych zawodów: - adwokat, - architekt, - aptekarz, - lekarz, - lekarz stomatolog, - lekarz weterynarz, - pielęgniarka, - położna, - inżynier budowlany, - biegły, - notariusz, - radca prawny, - księgowy, - biegły rewident, - doradca podatkowy, - broker ubezpieczeniowy, - rzeczoznawca majątkowy, - rzecznik patentowy, - tłumacz przysięgły. W kodeksie jest to katalog zamknięty, ale jest dopuszczalne skorygowanie tej listy odrębną ustawą, i chyba niedługo to się stanie, bo pominięto niektóre zawody, np. geodetów a farmaceutów ograniczono tylko do aptekarzy. Nazwa spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko, co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. p.. Umowa spółki od 8 stycznia 2009 roku nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, wystarczy forma pisemna. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. 2

3 Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia komplementariusz, a odpowiedzialność, co najmniej jednego wspólnika komandytariusza jest ograniczona. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.k.. Umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Forma spółki komandytowej umożliwia dość proste powiększenie aktywów spółki, gdyż ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy, bez potrzeby osobistego angażowania się, jest dla wielu bardzo atrakcyjnym sposobem inwestowania. Spółka komandytowa podobnie jak jawna, nie jest osobą prawną, a więc opodatkowany jest dochód każdego ze wspólników. Spółka nie zależnie od wielkości przychodów prowadzi zawsze pełna księgowość. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia komplementariusz, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić nie mniej niż złotych. Spółka komandytowo-akcyjna powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo- akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.K.A.. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać wszyscy komplementariusze. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Zalety tej spółki nie zostały do tej pory przez inwestorów docenione ta forma prowadzenia działalności jest doskonałym sposobem dla ustabilizowanych spółek rodzinnych, na bezpieczne jej dekapitalizowanie poprzez emisję akcji czy obligacji, bez obawy utraty kontroli nad spółką. Zarządzanie spółką pozostaje, bowiem zawsze w rękach komplementariusza, którym najczęściej jest właściciel. Spółka korzysta z wszelkich przywilejów, jakie przysługują spółkom akcyjnym, łącznie z możliwością notowania na giełdzie. Jednocześnie, ponieważ nie posiada osobowości prawnej, pomimo obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, korzysta z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka posiada osobowość prawną. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić od 8 stycznia 2009 roku, co najmniej złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Nazwa spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o.o. lub sp. z o.o. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo, jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana oraz daty i numeru rejestracji. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i 3

4 obowiązki w spółce. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Rada nadzorcza składa się, co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Członków rady nadzorczej powołuje się na rok. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje tylko się w przypadkach określonych w umowie spółki, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Jak już wiemy od momentu rejestracji spółka ma osobowość prawną, może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Ma to kapitalne znaczenie przy prowadzeniu inwestycji, a także w kontaktach z kapitałem zagranicznym. Rozmowy z bankami i kontrahentami z kapitałem zagranicznym odbywają się już na innym poziomie niż w przypadku spółek osobowych. Niestety tak wychwalana ograniczona odpowiedzialność nie jest wcale tak jednoznacznie ograniczona. Spółka faktycznie odpowiada przed wierzycielami do wysokości udziałów wspólników plus majątek spółki. Jeśli majątku spółki nie wystarczy, odpowiadają wszyscy członkowie zarządu całym swoim majątkiem. Ograniczoność odpowiedzialności obejmowała również zobowiązania wobec skarbu państwa, w więc ZUS-u i urzędu skarbowego. W marcu 1993 roku Sejm uchylił ograniczoną odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. i komandytowej za zobowiązania podatkowe spółki a także za zobowiązania wobec ZUS, choć te ostatnie wymagają uruchomienia drogi sądowej. Obowiązująca od 1 stycznia 1998 roku ordynacja podatkowa rozszerzyła te odpowiedzialność również na członków zarządu spółki. Odpowiadają oni za zaległości podatkowe spółki za podatki pobrane i nie wpłacone, a także za podatki nie pobrane przez spółkę działającą w roli płatnika (podatek od wynagrodzeń), za odsetki za zwlokę od zaległości podatkowych oraz za koszty postępowania egzekucyjnego. Spółki z ograniczona odpowiedzialnością tak jak pozostałe spółki kapitałowe, płacą podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu spółki. Spółka akcyjna może być zawiązana przez jedną albo więcej osób. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna posiada osobowość prawną. 4

5 Nazwa spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie spółka akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.A.. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić, od 8 stycznia 2009 roku co najmniej złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1złoty. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek spółki w organizacji prowadzony przez bank w Rzeczypospolitej Polskiej. W aktach notarialnych o zawiązaniu spółki powinno być stwierdzone, że każdy z przyszłych akcjonariuszy, podpisujących akt, zapoznał się ze sprawozdaniem założycieli oraz opinią biegłego rewidenta, Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje są zbywalne. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza. W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza nie ma prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie a kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Za zobowiązania spółki akcjonariusz nie odpowiada swym osobistym majątkiem, lecz wyłącznie wkładem kapitału. Za zobowiązania spółki odpowiada ona sama jako samodzielny podmiot prawny Co to jest rachunkowość? Jest to proces ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, przetwarzania, prezentowania i interpretowania operacji gospodarczych wyrażanych w pieniądzu. Rachunkowość zarządcza wykorzystuje dane w procesie rachunkowości finansowej do sporządzania raportów, analiz dla podmiotów wewnętrznych (zarząd, kierownictwo) Rachunkowość finansowa to ewidencja zdarzeń gospodarczych, zajmuje się zapisem zdarzeń gospodarczych udokumentowanych, przedstawionych w ujęciu wartościowym, mających wpływ na majątek i/lub kapitały. Kalkulacja jest to ustalenie kosztu jednostkowego produktu (wyrobu gotowego) lub usługi. Sprawozdawczość zewnętrzna adresowana jest do US, ZUS, NIK, GUS, inwestora, kontrahenta (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych) Sprawozdawczość wewnętrzna określa ją kierownik jednostki, np. główny księgowy (zestawienia sprzedaży) Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Czas, w jakim dany składnik majątku możemy zamienić na pieniądze. Funkcje rachunkowości: 1) funkcja kontrolna dostarcza informacji dla organu kontroli zewnętrznej inwentaryzacja obowiązek kontroli stanu posiadania. 2) funkcja informacyjna dostarcza informacji dla potrzeb zarządzania daną jednostką gospodarczą. 3) funkcja analityczna umiejętność analizy. 5

6 Polityka rachunkowości Kierownik jednostki ustala i wprowadza dokumentację przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości. Składają się na nią dokumenty dotyczące: 1) wprowadzenia polityki rachunkowości w życie (data rozpoczęcia działalności i prowadzenie ksiąg rachunkowych) 2) określenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych - rok obrotowy to kolejne 12 miesięcy - okresy sprawozdawcze są miesięczne Przy rozpoczęciu działalności pierwszy rok może być krótszy lub dłuższy od 12 miesięcy. Przykład: Rozpoczęcie Rok Zakończenie działalności obrotowy roku 02/ / / / / /2012 3) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (ustalić i nie zmieniać) 4) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systematycznego przetwarzania danych, systemu służącego ochronie danych. Do wszelkich spraw nieuregulowanych można stosować: - KSR krajowe standardy rachunkowości - MSR międzynarodowe standardy rachunkowości Zasady rachunkowości Zasada true and fair viev (prawdziwości, rzetelnego przeglądu) nakłada obowiązek odzwierciedlania rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej. W tym celu konieczne jest: - prowadzenie bieżącej rejestracji operacji gospodarczej w sposób gwarantujący rzetelne, prawidłowe i kompletne ich ujęcie, - dokonywanie ich zapisów w porządku chronologicznym i systematycznym, - udokumentowania zapisów. Zasada memoriału zasada ta wiąże się z następującymi ustaleniami: - w księgach rachunkowych i wynikach finansowych nie zależnie od momentu zapłaty należy obowiązkowo uwzględniać wszystkie osiągnięte i przysługujące przychody ze sprzedaży i inne przychody oraz wszystkie obowiązujące za dany rok koszty uzyskania przychodu, - zachowanie współmierności przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego wymaga odrębnego wykazania w aktywach kosztów przyszłych okresów, a pasywach przychodów przyszłych okresów. Zasada periodyzacji wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji gospodarczej z podziałem na okresy sprawozdawcze (miesiące). Wszystkie operacje za dany okres powinny umożliwiać terminowe: - sporządzanie zestawień obrotów i sald, - opracowanie deklaracji podatkowych, - dokonania rozliczeń finansowych. Zasada istotności według, której dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości można stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelność obrazu jednostki. 6

7 Zasada ciągłości polega na stosowaniu w kolejnych latach przyjętego sposobu postępowania. Dotyczy to w głównej mierze sposobów wyceny składników majątku. Zasada ostrożnej wyceny przejawia się w sposobie podejścia do: - sposobów wyceny składników majątkowych, - zaliczenia przychodów, kosztów, strat i zysków do wyniku danego okresu. Zasada wyższości treści nad formą oznaczająca, że określone zdarzenia muszą być ujęte w księgach, a następnie wykazane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią i rzeczywistością ekonomiczną, nawet jeśli z formalnego punktu widzenia nie powinny się tam znaleźć. Zasada kontynuacji działalności według której przyjmuje się założenie, że jednostka ani nie zamierza, ani nie jest zmuszona do likwidacji lub istotnego uszczuplenia skali swojej działalności. Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności umożliwia zastosowanie określonych reguł wyceny (pomiaru). Odejście od zasady kontynuacji (a więc gdy jej założenie nie jest zasadne) nakłada na jednostkę szereg dodatkowych obowiązków i zmianę stosowania reguł wyceny. Jednostki obowiązane są stosować określone prawem bilansowym zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Urządzenia księgowe 1) Dziennik 2) Księga Głowna 3) Księgi pomocnicze 4) Zestawienie obrotów i sald 5) Inwentarz Dziennik zdarzenia gospodarcze są ujmowane chronologicznie w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zapisy w dzienniku dokonywane są na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych dowodów księgowych. Sumy zapisów ustalane są narastająco od początku roku. Obroty dziennika muszą być zgodne z obrotami w zestawieniu obrotów i sald. Każdy zapis powinien zawierać: - liczbę pojedynczą, - datę, - rodzaj dowodu księgowego, - treść operacji, - kwotę. Przykład: L.p. Data Dow księgowy Treść Kwota 1 02/01/20.. KP 1/01 zapłata za fakturę nr / , /01/20.. KW 1/01 wypłata zaliczki dla pracownika 200,00 Księga główna są to konta syntetyczne ujęte zakładowym planem kont. Na nich dokonuje się ewidencji operacji gospodarczych w porządku systematycznym zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Podstawą zapisu w księdze głównej są zapisy w dzienniku. Konta księgi głównej są bazą dla sprawozdań finansowych. 7

8 Przykład: Dt Kasa Ct Dt Należ/odb Ct Dt Inne rozr - prac Ct (1) 1000 (2) (1) (2) 200 Księgi pomocnicze konta analityczne Dt Odbiorca A Ct Dt Zaliczki Ct 1000 (1 ) (2 ) 200 Zestawienie obrotów i sald sporządzane jest na podstawie zapisów na kontach księgi głównej obowiązkowo na koniec każdego okresu sprawozdawczego nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Zestawienie nazywane jest wstępnym bilansem. Umożliwia wyłapanie błędów związanych z zasadą podwójnego zapisu. Każde zestawienie powinno zawierać: - symbole lub nazwy kont, - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, - obroty za okres sprawozdawczy, - obroty narastająco od początku roku obrotowego, - salda na koniec okresu sprawozdawczego, - sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, - sumę obrotów za okres sprawozdawczy, - sumę obrotów narastająco od początku roku obrotowego, - sumę sald na koniec okresu sprawozdawczego. Przykład: Obroty Saldo końcowe Nazwa konta (symbol) Dt Ct Dt Ct Kasa Należ/odb Rozr/prac Razem

9 Inwentarz to wykaz aktywów i pasywów zestawiony zgodnie z wynikami inwentaryzacji. Inwentarz sporządzają jednostki, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych. Wyliczone pozycje są odzwierciedleniem bilansu otwarcia. Przy kontynuacji działalności rolę inwentarza pełni zestawienie obrotów i sald. Księgi rachunkowe Otwiera się na dzień: - rozpoczęcia działalności, - początek każdego roku obrachunkowego, - zmiany formy prawnej, - rozpoczęcie likwidacji, upadłości. W przypadku zmiany formy prawnej za datę otwarcia ksiąg uważa się dzień rejestracji w Sądzie Gospodarczym. W przypadku likwidacji lub upadłości wiążąca jest data, z którą zgłaszane jest zdarzenie. Prowadząc ewidencję w księgach rachunkowych należy przestrzegać podstawowych zasad: 1) ewidencja w księgach rachunkowych prowadzona jest w języku polskim i w polskiej walucie, 2) ewidencja prowadzona jest w sposób trwały i czytelny, 3) zapisy w dzienniku dokonywane są w porządku chronologicznym, 4) zapisów na kontach księgi głównej dokonuje się zgodnie z zakładowym planem kont, w porządku systematycznym, 5) do uszczegółowienia zapisów na kontach księgi głównej prowadzi się konta ksiąg pomocniczych w formie kont analitycznych. Zapisy w księgach rachunkowych mogą być dokonywane na trzy sposoby: ręcznie, maszynowo lub komputerowo, przy czym obecnie najczęściej stosowaną metodą jest metoda komputerowa. Jednak bez względu na technikę prowadzenia ewidencji księgowej, musi być ona sporządzona terminowo i czytelnie. Dane muszą być: 1) kompletne, 2) wiarygodne, czyli odzwierciedlające rzeczywistość, 3) użyteczne, czyli nadające się do wykorzystania, 4) istotne, czyli potrzebne przy podejmowaniu decyzji, 5) porównywalne, czyli dające się porównywać w różnych okresach. Przy prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych z użyciem komputera konieczne jest zachowanie wszystkich wymogów stawianych przed rachunkowością, a więc należy: 1) skompletować dokumentację systemu przetwarzania danych, 2) zapewnić możliwość sporządzania różnego rodzaju zestawień ewidencyjnych, 3) umożliwić wydrukowanie zapisów księgi głównej i ksiąg pomocniczych nie rzadziej niż raz na rok, na koniec roku obrotowego, a dziennika nie rzadziej niż raz na miesiąc, na koniec każdego miesiąca, 4) zapewnić właściwe zachowywanie danych, 5) umożliwić ustalenie osób zlecających dokonywanie ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych, 9

10 6) zapewnić automatyczne nadawanie numeru każdemu wprowadzanemu zapisowi księgowemu, 7) uniemożliwić dostęp do modyfikacji danych, z wyjątkiem zapisów korygujących, 8) zapewnić automatyczne numerowanie stron i umieszczanie nazwy systemu informatycznego na każdej wydrukowanej kartce, 9) zapewnić możliwość konstrukcji w każdym momencie raportu o stanie finansowym danej jednostki i możliwość przeprowadzenia wszechstronnej analizy zaszłości gospodarczych. Zamyka się na dzień: - kończący rok obrotowy, - zakończenia działalności, likwidacji, upadłości, - poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji, upadłości Dokumentacja księgowa Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy, który potwierdza fakt zaistnienia operacji gospodarczej. Każdy dowód księgowy powinien zawierać: 1) wskazanie stron uczestniczących w operacji gospodarczej, 2) nazwę dokumentu i jego numer, 3) datę wystawienia dokumentu i datę powstania zdarzenia gospodarczego, 4) opis zaistniałego zdarzenia gospodarczego, 5) wartość operacji, 6) podpis wystawcy dowodu. Klasyfikacja dowodów księgowych: 1) Ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe dzielimy na: - obce (np. FV zakupu) - własne (np. PK, FV sprzedaży) 2) Ze względu na odtwarzanie operacji : - pierwotne (np. FV sprzedaży) - wtórne (np. KP do FV sprzedaży) 3)Ze względu na rodzaj dokumentów gospodarczych: - dotyczących składników aktywów trwałych (np. OT, LT, FV zakupu, umowa cywilna kupnasprzedaży), - dotyczących operacji pieniężnych (np. KP, KW), - dotyczących zapasów (np. Pz, Wz, Pw, Rw) Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej (art. 21): - rodzaj dowodu, nr identyfikacyjny, - strony transakcji, - datę wykonania operacji, datę sporządzenia dokumentu, - opis operacji i wartość - dekretację. Organizacja obiegu dokumentów Za obieg i emisję dokumentów odpowiada kierownik jednostki. Powinien on określić: - które dowody stanowią podstawowe zapisów w księgach, - osoby zobowiązane i upoważnione do kontroli dowodów księgowych. 10

11 Przechowywanie: Sposób i czas przechowywania dokumentów wynika z obowiązujących przepisów. Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiory dokumentów przechowuje się co najmniej przez okres (Art.74): 1) księgi rachunkowe 5 lat, 2) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną, 3) dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 4) dokumentacje przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności, 5) dokumenty inwentaryzacyjne 5 lat 6) pozostałe dowody księgowe i dokumenty 5 lat, 7) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przeszukiwaniu, Powyższe okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki należy przechowywać przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych lub podatkowych, nie krótszy jednak niż 5 lat. A ponadto w myśl ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 51u.) w przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości pracodawca wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazania do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego: - od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy dla dokumentacji osobowej, - od dnia wytworzenia dla dokumentacji płacowej. Dokumenty kontroluje się pod względem: 1) formalnym, 2) rachunkowym, 3) merytorycznym. Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy dowód został pod względem technicznym prawidłowo wystawiony i cz y zawiera wszystkie niezbędne elementy. Kontrola rachunkowa to sprawdzenie poprawności zapisanych na dowodzie obliczeń arytmetycznych. Kontrola merytoryczna oznacza sprawdzenie rzetelności danych, celowości dokonanej operacji, podstaw prawnych oraz czy dowód został wystawiony przez właściwy organ. 11

12 Rodzaje dokumentów księgowych: FV - Faktura VAT KP - Kasa przyjmie KW - Kasa wypłaci RK - Raport kasowy OT - Przyjęcie środka trwałego LT - Likwidacja środka trwałego WZ - Wydanie z magazynu na zew. PZ - Przyjęcie do magazynu z zew. Pw - Przyjęcie wyrobów gotowych Rw - Rozchód wyrobów gotowych Zw - Zwrot wewnętrzny materiałów Mm - Przeniesienie między magazynowe PK - Polecenie księgowe PT - Protokół zdawczo odbiorczy WB - Wyciąg bankowy 1.5. Plan kont ZESPÓŁ 0 aktywa trwałe ZESPÓŁ 1 środki pieniężne i tzw. krótkoterminowe aktywa finansowe ZESPÓŁ 2 - rozrachunki ZESPÓŁ 3 materiały i towary ZESPÓŁ 4 - koszty rodzajowe ZESPÓŁ 5 koszty wg typów działalności ZESPÓŁ 6 produkty ZESPÓŁ 7 przychody i koszty ZESPÓŁ 8 kapitały, rezerwy, wynik finansowy ZESPÓŁ 9 konta pozabilansowe Zakładowy plan kont powinien zawierać: 1) wykaz kont, 2) określenie zakresu tworzenia i sposobu prowadzenia ewidencji szczegółowej, 3) postanowienia dotyczące: - techniki prowadzenia ksiąg i ich zakresu, - zasad księgowania operacji na kontach, - zasad budowy rachunku kosztów, - wariantu rachunku zysków i strat, - zasad wyceny składników aktywów i pasywów, - sposobu umarzania majątku trwałego. 12

13 2. ZASOBY MAJĄTKOWE I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA 2.1. Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych Zasoby majątkowe są to kontrolowane przez jednostkę aktywa o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniem spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wyszczególnienie poszczególnych składników majątkowych (aktywów) w sprawozdaniu bilansowym wymaga, aby zostały spełnione poszczególne warunki: 1. Muszą być kontrolowane przez jednostkę, co oznacza że jednostka posiada zdolność do sprawowania kontroli nad dopływem korzyści do podmiotu; posiada tytuł prawny do sprawowania takiej kontroli, przez co ogranicza dostęp do ich korzyści osobom trzecim. Takim tytułem prawnym może być np. tytuł własności, posiadanie praw autorskich lub umowa leasingu danego aktywu. 2. Powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści ekonomicznych np.: - wykorzystanie składnika do produkcji wyrobów lub usług, - wykorzystanie do spłat zobowiązań. 3. Musi istnieć wysokie prawdopodobieństwo dopływu przyszłych korzyści do jednostki, np. korzyści płynące ze sprzedaży danego składnika. 4. Istnieją możliwości wiarygodnego pomiaru wartości składników aktywów np. według ceny zakupu, kosztu wytworzenia. Podmioty gospodarcze w zależności od rodzaju działalności posiadają różnego rodzaju zasoby majątkowe w postaci: - zasobów rzeczowych, - zasobów finansowych, - zasobów pieniężnych, - należności Z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią zasoby majątkowe w procesie działalności podmiotów wyróżnia się: Rzeczowe Finansowe Należności ZASOBY MAJĄTKOWE z punktu widzenia funkcji ekonomiczne Środki pracy Przedmiot pracy Produkty pracy Nakłady nierozliczone - maszyny - śr. transportu - budynki - inne środki trwałe - materiały - surowce - wyroby gotowe - zakończone usługi - półprodukty - produkcja w toku - towary - rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa pieniężne - krajowe środki pieniężne - waluty obce Z tytułu dostaw i usług - za sprzedane wyroby gotowe i usługi - za sprzedane towary i materiały Obce instrumenty kapitałowe - akcje - udziały - obligacje - bony - inne pap. wartościowe Z tytułów publicznoprawnych - podatków - ubezpieczeń społecznych - ceł - dotacji Prawo do otrzymania aktywów pieniężnych - udzielone pożyczki - lokaty Z tytułu rozrachunków z pracownikami - zaliczek - wynagrodzeń Prawo do wymiany instrumentów kapitałowych - obligacje zamienne na Akcje - opcje kupna/sprzedaży Z innych tytułów - odszkodowań - sprzedaży śr. trwałych - sprzedaży aktywów finansowych 13

14 Oddzielnym terminem określone zostały zasoby nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości zapasów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków - są to tzw. inwestycje. Inwestycje są to aktywa posiadane przez jednostkę celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów. Zalicza się do nich aktywa finansowe jak również aktywa rzeczowe, tj. te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia tych korzyści. Przez aktywa finansowe rozumie się pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymywania aktywów pieniężnych lub prawo wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych dla niej warunkach. Ze względu na okres użytkowania, okres zbycia lub płatności zasoby majątkowe mogą mieć charakter długo- lub krótkoterminowy, a zatem mogą zostać zaliczone do zasobów trwałych lub obrotowych. Składniki o charakterze długotrwałym charakteryzuje dłuższy niż 12-miesięczny od dnia bilansowego okres: a) zbycia lub zużycia aktywów rzeczowych, b) zbycia, płatności lub wymagalności aktywów finansowych i należności. Natomiast składniki o charakterze krótkoterminowym to takie składniki, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia względnie są płatne lub wymagane w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego (z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług), które bez względu na okres płatności zaliczane są do krótkoterminowych. Zasoby majątkowe dzielą się na: zasoby trwałe i zasoby obrotowe, które w sprawozdaniu bilansowym, tj. w bilansie, określone zostały jako: A. AKTYWA TRWAŁE B. AKTYWA OBROTOWE A. AKTYWA TRWAŁE Aktywa trwałe w klasyfikacji bilansowej występują w pięciu grupach: I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14

15 I. Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: Wartości niematerialne Nabyte prawa majątkowe Zaliczki I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszt zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - koszt prac rozwojowych prowadzących przez jednostkę na własne potrzeby poniesione przez rozpoczęciem produkcji lub zastosowaniem technologii - różnica między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto, to jest aktywów pomniejszonych o przyjęte zobowiązania a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje b) prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych c) know-how - środki pieniężne wypłacone dostawcy na poczet zamówionych u niego wartości niematerialnych i prawnych II Rzeczowe aktywa trwałe dzielą się na: II Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, a także środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zaliczone do aktywów jednostki, jeśli spełniają warunki określone w ustawie o rachunkowości 2. Środki trwałe w budowie 3, Zaliczki na środki trwałe w budowie To środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego Środki pieniężne przekazane dostawcy nas poczet zamówionych środków trwałych lub środków trwałych w budowie 15 a) grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, b) budynki, budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, c) maszyny, urządzenia techniczne, d) środki transportu, e) inne środki trwałe, w tym ulepszenia w obcych środkach trwałych - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środka trwałego - pieniądze wpłacone przed otrzymaniem zamówionych przedmiotów III. Należności długoterminowe obejmują wynikające z kontraktu prawa do otrzymania aktywów pieniężnych od innej jednostki gospodarczej, które staja się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności długoterminowe nie obejmują należności z tytułu dostaw i usług, które to nie zależnie od terminu zapłaty zaliczane są do należności krótkoterminowych, czyli aktywów obrotowych jednostki. Należności długoterminowe dzielą się następująco: III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych - należności od jednostek wchodzących w skład grupy jednostek obejmujących jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone 2. Od pozostałych jednostek - należności od pozostałych jednostek

16 IV. Inwestycje długoterminowe to aktywa posiadane przez jednostkę w celu uzyskania korzyści ekonomicznych w postaci przyrostu wartości tych zasobów, uzyskanych odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są używane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. Aktywa te nie są przeznaczone do szybkiej realizacji. Inwestycje długoterminowe dzielą się następująco: IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości Inwestycją długoterminową są te 2. Wartości niematerialne i prawne nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostka nie przeznacza do używania na własne potrzeby; pożytkiem z posiadania wymienionych zasobów jest wzrost ich wartości rynkowej 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - udziały i akcje, - inne papiery wartościowe, - udzielone pożyczki, - inne długoterminowe aktywa finansowe, - lokaty bankowe. 4. Inne inwestycje długoterminowe - dzieła sztuki, - metale szlachetne, - eksponaty muzealne - zasobów rzeczowych (zapasów), - należności krótkoterminowych, - zasobów finansowych, ujętych w grupie inwestycji krótkoterminowych, - rozliczeń międzyokresowe, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy grunty, - prawo wieczystego użytkowania gruntu, - budynki, budowle, - lokale, będące odrębną własnością, - nabyte prawa majątkowe np.: znak towarowy, licencje V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe oznaczają rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Dzielą się na: V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku Podatek odroczony jest skutkiem istniejących rozbieżności między dochodowego prawem bilansowym a prawem podatkowym w zakresie uwzględniania przychodów i kosztów w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Różnice te mogą mieć charakter trwały lub przejściowy. Jeżeli występują ujemne różnice przejściowe między wartością bilansową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, to jednostka tworzy tzw. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Różnice te to kwoty, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego i jednocześnie zmniejszenie podatku. Natomiast w obecnym okresie należy zapłacić większy podatek dochodowy. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Nakłady poniesione w danym okresie sprawozdawczym a dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych; rozliczenie ich w ciężar kosztów działalności kolejnych okresów sprawozdawczych następuje stosownie do upływu czasu, wielkości świadczeń lub uzyskiwanych przychodów. B. AKTYWA OBROTOWE Aktywa obrotowe mają postać:

17 Aktywa obrotowe w klasyfikacji bilansowej dzielą się na: I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe I. Zapasy stanowią rzeczowe składniki obrotowe, mają postać materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzonych lub przetworzonych przez jednostkę produktów gotowych (wyrobów i usług) zdatnych do sprzedaży, produkcji w toku lub półproduktów oraz towarów nabytych celem odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Zapasy dzielą się na: I. Zapasy 1. Materiały - rzeczowe składniki majątkowe nabyte z przeznaczeniem do zużycia - zużywające się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym (nawet jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy): a) materiały podstawowe, b) materiały pomocnicze, c) paliwo, d) części zamienne do maszyn i urządzeń, e) opakowania f) odpady. 2. Półprodukty i produkty w toku - półprodukty: produkty pracy otrzymane z zakończonych faz produkcyjnych, przekazane do magazynu z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tej samej jednostce lub do sprzedaży na zewnątrz, - produkty w toku: część produkcji nie zakończonej, znajdująca się w trakcie procesu produkcyjnego; produktami w toku są też rozpoczęte, ale nie zakończone do końca okresu sprawozdawczego usługi. 3. Wyroby gotowe - produkty własnej produkcji przeznaczone do sprzedaży 4. Towary - składniki majątku zakupione celem odsprzedaży w nienaruszonym stanie 5. Zaliczki na dostawy - środki pieniężne przekazane dostawcom na poczet zamówionych zasobów rzeczowych (materiałów, towarów) II. Należności krótkoterminowe oznaczają prawa do otrzymania aktywów pieniężnych od innych jednostek z tytułu świadczeń wykonanych na ich rzecz. Grupa ta obejmuje ogół należności z tytułu dostaw i usług bez względu na okres wymagalności. Należności krótkoterminowe dzielą się następująco: 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek II. Należności krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy, - powyżej 12 miesięcy b) inne a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy, - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, dotacji, c) inne: 17

18 - od pracowników, - od udziałowców, - pozostałe, d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe obejmują aktywa finansowe, w tym aktywa pieniężne oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, które są przeznaczone do szybkiej realizacji. Do aktywów pieniężnych zalicza się krajowe środki płatnicze, waluty obce, dewizy, jak również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Inwestycje krótkoterminowe dzielą się następująco: 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach III. Inwestycje krótkoterminowe a) udziały i akcje, b) inne papiery wartościowe c) udzielone pożyczki d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe - krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, płatne lub wymagalne w okresie powyżej 3 miesięcy do roku (np.: czeki, weksle obce, bony oszczędnościowe, lokaty terminowe, bony skarbowe itp.) e) środki pieniężne i aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - inne środki pieniężne (np. czeki, weksle obce płatne w okresie 3 miesięcy oraz środki pieniężne w drodze) - inne aktywa pieniężne (naliczane odsetki od aktywów finansowych takich jak: lokaty, pożyczki, obligacje, bomy skarbowe) 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - inwestycje krótkoterminowe niemające postaci aktywów finansowych (dzieła sztuki, metale szlachetne itp.) IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą nakładów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym przypadającym do rozliczenia w okresie 12 miesięcy. Przykładowo, opłacone w danym roku obrotowym prenumeraty czasopism lub zawarte ubezpieczenia majątkowe. Stanowią składnik aktywów w bilansie jako tzw. nakłady (koszty) aktywowane. 2.2.Klasyfikacja zasobów majątkowych Zadanie 1 - przykład Przedsiębiorstwo produkcyjne AGAT Sp. Z o.o. w Katowicach posiadało w dniu 31 grudnia 20 następujące zasoby majątkowe: Lp. Wyszczególnienie Wartość 1 Samochody ciężarowe Materiały podstawowe Program komputerowy SYMFONIA F-K Licencja do programu SYMFONIA F-K Materiały biurowe Budynek administracji Środki pieniężne na rachunku bankowym Kwoty należne z tytułu sprzedanych produktów Wyroby gotowe Paliwo Rozpoczęta budowa hali produkcyjnej Udziały w innych jednostkach

19 13 Gotówka w kasie Ogółem Polecenia: 1. Dokonaj klasyfikacji poszczególnych składników majątkowych. 2. Ustal wartość zasobów trwałych i zasobów obrotowych, z zastosowaniem klasyfikacji bilansowej. Rozwiązanie: Ustalenie zasobów trwałych Do grupy zasobów trwałych zalicza się takie zasoby majątkowe, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok bądź przeznaczone są do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od daty ich nabycia. W przedsiębiorstwie AGAT do aktywów trwałych zaliczyć należy następujące składniki: I Wartości niematerialne i prawne Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 Program komputerowy SYMFONIA F-K Licencja do programu SYMFONIA F-K II Rzeczowe aktywa trwałe Lp. Wyszczególnienie Środki trwałe Środki trwałe Zaliczki na Razem w budowie środki trwałe 1 Samochody ciężarowe Budynek administracji Rozpoczęta budowa hali Razem IV. Inwestycje długoterminowe Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 Udziały w obcych jednostkach Aktywa trwałe stanowią zatem: Lp. Aktywa trwałe Kwota I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe - IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Razem Ustalenie aktywów obrotowych Do grupy aktywów obrotowych zaliczane są zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub zbycia, bądź są płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy. W przedsiębiorstwie AGAT do tej grupy zaliczone zostały: 19

20 I Zapasy Lp. Wyszczególnienie Materiały Produkty Razem gotowe 1 Materiały podstawowe Materiały biurowe Paliwo Wyroby gotowe II Należności krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie Z tytułu dostaw i usług 1 Kwoty należne z tytułu sprzedanych wyrobów gotowych Z tytułu podatków, ceł, ub. społecznych Inne należności Razem Razem III Inwestycje krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie Udziały /akcje Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki Środki pieniężne pieniężne na w kasie rachunkach bankowych Inne środki pieniężne Razem 1 Środki pieniężne na rachunku bankowym 2 Gotówka w kasie Razem Aktywa obrotowe stanowią zatem: Lp. Aktywa obrotowe Kwota I Zapasy II Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Razem ZESTAWIENIE ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH A AKTYWA TRWAŁE B AKTYWA OBROTOWE AKTYWA (A+B)

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne Kapitały (fundusze) własne Ujęcie bilansowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Kapitały (fundusze) własne A.Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo