Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrcznik pocztkujcego uytkownika"

Transkrypt

1 Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta 5 na komputerze, na którym zainstalowano ju system Granta for Windows Twój komputer 1-2 Co naley wiedzie o Microsoft SQL Server 1-3 Gdzie zainstalowa system kontroli dostpu Granta Najprostszy system wszystko na jednym komputerze 1-4 Podłczenie sterowników do innego komputera, w sieci lokalnej LAN 1-5 Podłczenie do serwera SQL Server, uruchomionego na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN 1-6 System Granta 5, serwer SQL Server oraz sterowniki na rónych komputerach, w sieci lokalnej LAN 1-7 Program System Manager (Manager systemu) oraz program Granta Pipes 1-8 Systemy z wicej, ni jednym serwerem SQL Server 1-8 Systemy z rónymi typami połcze ze sterownikami 1-9 Co naley zrobi, przed zainstalowaniem oprogramowania systemu kontroli dostpu 1-9 Instalacja systemu kontroli dostpu (1): 1-11 W systemie, w którym nie zainstalowano serwera SQL Server, ani na tym komputerze, ani na adnym innym, w sieci lokalnej LAN 1-11 Jak importowa baz danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? 1-22 Instalacja systemu kontroli dostpu (2): 1-24 W systemie, w którym zainstalowano i uruchomiono serwer SQL Server (na tym komputerze lub te na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN) 1-24 Jak importowa baz danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? 1-36 Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach 1-38 Rozdział 2: Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Zastosowanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), w przypadku nowego systemu 2-1 Rekordy tworzone przez program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) 2-7 Nazwa operatora oraz hasło 2-7 Punkty kontroli dostpu 2-7 Ramy czasowe 2-7 Poziom dostpu 2-7 Posiadacze kart 2-8

3 Spis treci ii Rozdział 3: Kontrola systemu Kontrola systemu 3-1 Usuwanie problemów 3-2 Włczenie wywietlania wszystkich komunikatów o błdach 3-2 Brak komunikatów wywietlanych w oknie programu Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) 3-3 Komunikat Site Code Invalid (Błdny kod lokalizacji), jeli wykorzystywane s sterowniki wyposaone w moduły czytników kart magnetycznych, naley sprawdzi 3-4 Komunikat Card Not Fund (Nie znaleziono karty), wywietlany w oknie programu Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) 3-4 Rozdział 4: Konfiguracja modułów 4236 TCP/IP, do współpracy z systemem Granta 5 Istniejce systemy, wykorzystujce moduły 4236 TCP/IP 4-1 Plik Readme1.rtf 4-2 Plik Readme2.rtf 4-2 Jeli chcesz ponownie uruchomi system Granta for Windows Nowy system wykorzystujcy moduły 4236 TCP/IP 4-4

4 1-1 Rozdział 1 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 W tym rozdziale: Opisano, jak dokona aktualizacji istniejcego systemu kontroli dostpu Granta for Windows 4. Opisano róne konfiguracje instalacji systemu kontroli dostpu, na rónych komputerach, w sieci lokalnej. Opisano czynnoci, jakie naley wykona przed przeprowadzeniem instalacji systemu kontroli dostpu. Opisano, jak dokona instalacji oprogramowania. Instalacja systemu Granta 5 na komputerze, na którym zainstalowano ju system Granta for Windows 4 UWAGA: Jeli na komputerze jest zainstalowany system Granta for Windows 3 lub te wczeniejsza wersja tego systemu, naley dokona najpierw jego aktualizacji do wersji Granta for Windows 4, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 4 podrcznika HB Mona zainstalowa system Granta 5 równolegle do istniejcego systemu kontroli dostpu Granta for Windows 4 nie ma potrzeby zastpowania systemu Granta for Windows 4 lub te jego uprzedniego odinstalowania. Po zainstalowaniu systemu Granta 5, system Granta for Windows 4 bdzie wci funkcjonował. Bdzie mona powróci do niego w dowolnej chwili. Po zainstalowaniu systemu Granta 5 i zapewnieniu jego komunikacji ze sterownikami, mona zaimportowa istniejc baz danych kontroli dostpu systemu Granta for Windows 4, wykorzystujc do tego celu program do aktualizacji, dostarczony wraz z systemem Granta 5. Program ten nazywa si DBup4to5.exe i, jeli w trakcie instalacji systemu Granta 5 zostanie wykorzystany domylny katalog, program ten bdzie znajdował si w katalogu c:\sysmgrsql\progs. UWAGA: W przypadku importowania istniejcej bazy danych systemu Granta for Windows 4, do systemu Granta 5, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów.

5 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Program aktualizacji moe zosta uruchomiony automatycznie, na zakoczenie procesu instalacji oprogramowania, wybierajc opcj instalacji, przedstawion na rysunku poniej: UWAGA: Jeli zainstalowany system Granta for Windows 4 wykorzystuje przynajmniej jeden sieciowy system sprztowy ( Network Hardware System ), zawierajcy moduły 4236 TCP/IP, naley ponownie skonfigurowa moduły TCP/IP tak, aby współpracowały z systemem Granta 5 szczegóły opisano w rozdziale 4. Twój komputer Zalecamy zastosowanie komputera Pentium 3 GHz lub te szybszego, wyposaonego w przynajmniej 512 MB pamici RAM, system Windows XP, Windows 2000 lub te Windows Server Jeli w systemie Windows włczona jest funkcja automatycznej aktualizacji ( Automatic Updates ), komputer moe zosta automatycznie zrestartowany po aktualizacji. Zalecamy wyłczenie funkcji automatycznej aktualizacji. Zalecamy wykorzystanie monitora o przektnej przynajmniej 17 cali oraz karty graficznej z 64 MB pamici, wywietlajcej obraz w rozdzielczoci 1024x768 pikseli, 24 bity (16 milionów kolorów). Jeli uytkownik zamierza monitorowa i/lub skonfigurowa system na komputerach innych, ni ten, lub te podłczy sterowniki bezporednio do komputerów innych, ni ten, lub te łczy si z oddalonymi lokalizacjami, wykorzystujc do tego celu połczenia typu dial-up z komputerów innych, ni ten, lub te komunikowa si ze sterownikami podłczonymi bezporednio do sieci, za pomoc modułów TCP/IP, niezbdna bdzie sie lokalna LAN.

6 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Co naley wiedzie o Microsoft SQL Server System Granta 5 wykorzystuje oprogramowanie Microsoft SQL Server do zarzdzania swoj baz danych systemu kontroli dostpu. Oprogramowanie Microsoft SQL moe zosta zakupione w pełnej, licencjonowanej wersji lub te w wersji bezpłatnej", dla aplikacji takich, jak system Granta 5. W takim przypadku, oprogramowanie to jest nazywane Microsoft SQL Server Desktop Engine (w skrócie MSDE). Wersja MSDE moe zosta zainstalowana z płyty DVD systemu Granta 5. Musi zosta zainstalowana i uruchomiona, zanim zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostpu. UWAGA: Po zainstalowaniu oprogramowania MSDE, nie jest ono uruchamiane automatycznie naley je uruchomi, restartujc komputer. System Granta 5 mona zainstalowa na tym samym komputerze, na którym uruchomiono oprogramowanie Microsoft SQL Server lub te na dowolnym innym komputerze w sieci lokalnej róne opcje opisano w nastpnym rozdziale. Gdzie zainstalowa system kontroli dostpu Granta 5 System kontroli dostpu Granta 5 składa si z szeregu oddzielnych programów, realizujcych róne funkcje. Na przykład, program Monitor and Control (Monitorowanie i sterowanie) jest wykorzystywany do przegldania transakcji oraz komunikatów alarmowych, pochodzcych ze sterowników. Program Reports (Sprawozdania) jest wykorzystywany do filtrowania danych, wywietlania wyników na ekranie oraz do ich drukowania. Program Comms Driver (Sterownik komunikacji) komunikuje si ze sterownikami podłczonymi do komputera poprzez port RS232 COM. Najprostszy system, opisany poniej, jest systemem, w którym wszystkie programy Granta 5 oraz programy systemu bazy danych SQL Server s zainstalowane na tym samym komputerze jest to system najprostszy do skonfigurowania oraz system, który zalecamy. Jednake, jeli uytkownik woli, moe zainstalowa programy systemu Granta 5 na dowolnym komputerze, w sieci lokalnej LAN. Taka instalacja jest bardziej złoona. Jej przykłady przedstawiono poniej tak, aby pomóc uytkownikom.

7 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Najprostszy system wszystko na jednym komputerze Na schemacie powyej przedstawiono najprostszy system, z całym oprogramowaniem uruchomionym na jednym komputerze oraz ze sterownikami podłczonymi bezporednio do tego komputera poprzez port RS232 COM. Aby zainstalowa system w takiej konfiguracji naley: uruchomi wersj MSDE systemu SQL Server. utworzy baz danych systemu kontroli dostpu. podłczy baz danych systemu kontroli dostpu do serwera SQL Server. jeli uytkownik postanowi uruchomi program Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a nastpnie program System Manager (Manager systemu) oraz program Comms Driver (Sterownik komunikacji) (które s dwoma programami dostarczanymi wraz z systemem Granta 5, które komunikuj si ze sterownikami), program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) przeprowadzi konfiguracj punktów kontroli dostpu, ram czasowych oraz poziomów dostpu i uaktywni szereg kart tak, aby system pracował oraz, aby mona było go przetestowa. Prosta instalacja, powyej, została opisana w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (1):. Jeli uytkownik chce podłczy system Granta 5 do istniejcej, licencjonowanej kopi serwera SQL Server, uruchomionej na tym komputerze lub te uruchomionej na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN, naley wykorzysta narzdzia dostarczone wraz z systemem Windows oraz z serwerem SQL Server, w celu utworzenia bazy danych oraz ustanowienia połczenia. Proces ten został opisany w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (2):.

8 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Podłczenie sterowników do innego komputera, w sieci lokalnej LAN Na schemacie powyej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 oraz SQL Server jest zainstalowane na jednym komputerze, a sterowniki s podłczone do portu RS232 COM innego komputera, w sieci lokalnej LAN. Aby zainstalowa ten system naley: Normalnie zainstalowa system Granta 5 na komputerze, na którym uruchomiono serwer SQL Server, zgodnie z opisem podanym w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (1): (dla licencji MSDE) lub te Instalacja systemu kontroli dostpu (2): (dla istniejcego serwera SQL Server). Wykorzysta opcj instalacji klienta (Custom*), w celu zainstalowania programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) na komputerze, do którego s podłczone sterowniki, zgodnie z opisem podanym w punkcie zatytułowanym Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach. W programie pulpitu startowego LaunchPad ustawi dla programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby były one uruchamiane automatycznie, za kadym razem, kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony na komputerze, do którego s podłczone sterowniki. *Program Granta Pipes jest równie instalowany w trakcie typowej instalacji (Typical), wraz z prawie wszystkimi pozostałymi programami systemu Granta 5.

9 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Podłczenie do serwera SQL Server, uruchomionego na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN Na schemacie powyej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 jest uruchomione na komputerze, do którego poprzez port RS232 COM podłczone s sterowniki, a serwer bazy danych SQL Server jest uruchomiony na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN. W punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (2): opisano, w jaki sposób podłczy si do dowolnego serwera SQL Server, uruchomionego na dowolnym komputerze, w sieci lokalnej LAN. W przypadku takiej konfiguracji systemu, do uruchomienia sterowników mona wykorzysta program Setup Wizard (Kreator konfiguracji).

10 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta System Granta 5, serwer SQL Server oraz sterowniki na rónych komputerach, w sieci lokalnej LAN Na schemacie powyej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 jest uruchomione na komputerze, sterowniki s podłczone do portu RS232 COM innego komputera, a baza danych systemu kontroli dostpu połczona jest z serwerem bazy danych SQL Server, uruchomionym na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN. Aby zainstalowa ten system naley: Zainstalowa cały system Granta 5 na jednym komputerze, zgodnie z opisem podanym w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (2): i połczy go z serwerem SQL Server. Wykorzysta opcj instalacji klienta (Custom*), w celu zainstalowania programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) na komputerze, do którego s podłczone sterowniki, zgodnie z opisem podanym w punkcie zatytułowanym Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach. W programie pulpitu startowego LaunchPad ustawi dla programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby były one uruchamiane automatycznie, za kadym razem, kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony na komputerze, do którego s podłczone sterowniki. *Program Granta Pipes jest równie instalowany w trakcie typowej instalacji (Typical), wraz z prawie wszystkimi pozostałymi programami systemu Granta 5. Wszystkie opisane powyej systemy pracuj poprawnie uytkownik musi tylko przemyle, jak zamierza zainstalowa i skonfigurowa swój system.

11 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Program System Manager (Manager systemu) oraz program Granta Pipes Program System Manager (Manager systemu) kieruje przepływem informacji pomidzy wszystkimi sterownikami oraz programami systemu Granta 5. Program System Manager (Manager systemu) moe zosta uruchomiony na jednym komputerze w sieci, i tylko jednym. Na wszystkich pozostałych komputerach, na których funkcjonuj programy systemu Granta 5, naley uruchomi program Granta Pipes. Program ten interpretuje wiadomoci przychodzce z managera systemu i przesyła je we właciwe miejsca, jak równie przekazuje w odpowiedniej postaci wiadomoci przesyłane z powrotem do managera systemu. Na schemacie poniej pokazano przykład tego, co naley zrobi, aby uruchomi róne programu systemu Granta 5, na rónych komputerach. Pierwszy komputer, na którym bdzie instalowany system Granta 5, bdzie komputerem, na którym zostanie uruchomiony program System Manager (Manager systemu). W programie pulpitu startowego LaunchPad naley ustawi dla programu System Manager (Manager systemu) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby był on uruchamiany automatycznie, za kadym razem, kiedy zostanie uruchomiony program pulpitu startowego LaunchPad. Na wszystkich pozostałych komputerach, na których funkcjonuj programy systemu Granta 5, naley zainstalowa program Granta Pipes patrz punkt Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach. Systemy z wicej, ni jednym serwerem SQL Server Na dowolnych komputerach w sieci lokalnej LAN moe zosta uruchomiona dowolna liczba serwerów SQL Server. Równie na lokalnym komputerze moe zosta uruchomiony wicej, ni jeden serwer SQL Server. W przypadku skomplikowanych systemów, naley zwróci si do działu IT z zapytaniem, do którego serwera naley podłczy baz danych systemu kontroli dostpu.

12 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Systemy z rónymi typami połcze ze sterownikami Istnieje wiele rónych sposobów podłczenia sterowników do systemu Granta 5. Mona, na przykład, podłczy je bezporednio do routera w sieci lokalnej LAN, wykorzystujc do tego celu moduł sieciowy 4236 TCP/IP. W przypadku tego typu instalacji, nie mona korzysta z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), ale sam proces instalacji oprogramowania, tworzenia bazy danych systemu kontroli dostpu oraz jej połczenia z uruchomionym serwerem SQL Server pozostaje niezmieniony. Co naley zrobi, przed zainstalowaniem oprogramowania systemu kontroli dostpu Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) jest programem, który mona uruchomi po zainstalowaniu oprogramowania systemu kontroli dostpu, w celu uruchomienia sterowników, skonfigurowania punktów kontroli dostpu, utworzenia ram czasowych oraz poziomów dostpu, które bd aktywne przez cały czas oraz, w celu autoryzacji pewnej liczby kart dostpu. Jeli uytkownik chce skorzysta z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), to wtedy przed instalacj oprogramowania systemu kontroli dostpu, naley zainstalowa wszystkie sterowniki i moduły, i połczy je zgodnie z opisem zawartym w dołczonych do nich instrukcjach montau. Naley włczy sterowniki i zaprogramowa we wszystkich sterownikach, wyposaonych w moduł radiowy RF, ich kod dystrybutora (Distributor Code). Naley pamita, e program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) bdzie współpracował jedynie ze sterownikami podłczonymi bezporednio do komputera, za pomoc portu RS232 COM. Nie bdzie w stanie skonfigurowa sterowników podłczonych do sieci lokalnej LAN, za pomoc modułów 4236 TCP/IP lub te sterowników podłczonych za pomoc modemów telefonicznych. Aby ułatwi instalacj, zaleca si podłczenie sterowników do portu komunikacyjnego w komputerze, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostpu. Serwer Microsoft SQL Server musi zosta zainstalowany i uruchomiony na przynajmniej jednym komputerze. Moe to by komputer, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostpu, lub te dowolny inny komputer, w sieci lokalnej LAN. Jeli nie posiada si pełnej, licencjonowanej kopi serwera Microsoft SQL Server, naley zainstalowa oprogramowanie Microsoft SQL Server Desktop Engine, które jest dostarczane na płycie DVD systemu Granta 5 aby zainstalowa to oprogramowanie naley klikn przycisk MSDE.

13 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta UWAGA: W przypadku instalacji serwera MSDE, nie jest on uruchamiany automatycznie aby go uruchomi, naley zrestartowa komputer. Jeli zamierza si korzysta z systemu Eventys (system monitorowania wideo oraz rejestracji zdarze wystpujcych w punktach kontroli dostpu), naley zainstalowa odpowiednie pliki, aby system ten mógł funkcjonowa naley klikn przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys), zanim zainstaluje si oprogramowanie. Podrczniki / instrukcje, opisujce oprogramowanie systemu kontroli dostpu, s dostarczane w postaci plików.pdf. Aby móc przeglda te pliki, naley najpierw zainstalowa program Adobe Acrobat Reader, który jest dostpny bezpłatnie na serwerze firmy Adobe. W przypadku, gdy korzysta si z systemu Windows 2000, naley mie zainstalowany Service Pack 2, zanim bdzie mona zainstalowa program Acrobat Reader.

14 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Instalacja systemu kontroli dostpu (1): W systemie, w którym nie zainstalowano serwera SQL Server, ani na tym komputerze, ani na adnym innym, w sieci lokalnej LAN UWAGA: Jeli do systemu Granta 5 zamierza si importowa istniejc baz danych systemu Granta for Windows 4, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów. 1. Wsun płyt DVD-ROM do napdu w komputerze. Jeli napd jest skonfigurowany tak, aby automatycznie uruchamiał płyt ( auto-run ), to wtedy program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie naley przej do kroku Wykorzystujc ikon Mój komputer, lub te Eksploratora systemu Windows, lub te polecenie Start/Uruchom/Przegldaj (Start/Run/Browse) w systemie, naley odnale plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn go dwukrotnie. 3. Klikn flag pastwa, z którego jzyka zamierza si korzysta. 4. Klikn opcj Install Software (Instaluj oprogramowanie). 5. Klikn przycisk MSDE, w celu zainstalowania serwera Microsoft SQL Server Desktop Engine i postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 6. Po zakoczeniu instalacji serwera MSDE, naley zrestartowa komputer, w celu uruchomienia serwera SQL Server. 7. Powtórzy kroki 1-4 powyej. 8. Jeli zamierza si zainstalowa i korzysta z systemu Eventys do monitorowania wideo oraz rejestracji zdarze wystpujcych w punktach kontroli dostpu, naley klikn przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 9. Klikn przycisk Granta 5 i poczeka na wczytanie programu instalacyjnego. 10. Przeczyta informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn przycisk Next (Dalej) lub te Yes (Tak) w kadym z okien. 11. W oknie User Information (Informacje uytkownika) naley wpisa swoje nazwisko oraz nazw firmy, a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej).

15 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta W oknie Setup Type (Typ instalacji) naley wybra opcj Typical (Typowa) i klikn przycisk Next (Dalej). 13. Wybra miejsce, gdzie ma zosta zainstalowany system, a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej). Na rysunku poniej przedstawiono domyln ciek instalacji systemu, w przypadku jego instalacji z płyty DVD-ROM: Uwaga: Jeli zostanie zmieniona cieka komponentów systemu w górnej czci okna, spowoduje to automatyczn zmian cieek w dolnej czci okna.

16 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Wybra katalog programu dla ikon, za pomoc których bd uruchamiane programy systemu kontroli dostpu (nazwa nie moe zawiera nawiasów lub te znaków interpunkcyjnych), a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej). 15. Zweryfikowa wprowadzone dane, klikn przycisk Next (Dalej) i poczeka na skopiowanie plików. 16. Po skopiowaniu plików do komputera, na ekranie zostanie wywietlone okno Setup Finished (Instalacja zakoczona). Z poziomu tego okna mona wybra jedn z nastpujcych opcji: Upgrade Granta for Windows 4 (Aktualizacja systemu Granta for Windows 4 ) została ona opisana poniej. Run Setup Wizard (Uruchomi program kreatora konfiguracji) t opcj opisano w rozdziale 2. Launch Granta 5 (Uruchomi system Granta 5) spowoduje to uruchomienie programu pulpitu startowego LaunchPad, z poziomu którego mona uruchamia komponenty systemu Granta 5). Finish Setup and exit to Windows (Zakocz instalacj i wyjd do systemu Windows) spowoduje to powrót do systemu Windows, bez uruchomienia programu pulpitu startowego LaunchPad. Mona równie zdecydowa, czy chce si przeczyta plik Readme, czy te nie. Plik ten zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu. Naley wybra dan opcj, a nastpnie nacisn przycisk Finish (Zakocz).

17 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Niezalenie od wybranej opcji, zostanie nastpnie uruchomiony automatycznie program Data Registration (Rejestracja danych). Tworzy on połczenie pomidzy systemem Granta oraz serwerem SQL Server. Naley pamita, e pole, znajdujce si w lewym dolnym rogu okna, musi by koloru zielonego i by opisane MSSQL running (MSSQL pracuje) (patrz rysunek powyej). Jeli pole to jest koloru czerwonego, naley zrestartowa komputer, w celu uruchomienia serwera SQL Server. 18. Kiedy zostanie uruchomiony program Data Registration (Rejestracja danych), pierwsza rzecz, jak naley uczyni, to utworzenie bazy danych systemu Granta. W tym celu, naley otworzy menu File (Plik) i wybra opcj Create MSSQL Database (Utwórz baz danych MSSQL): Pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) powinno zawiera informacj (local) (lokalny), jak pokazano to na rysunku powyej. Jeli nie, naley klikn pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) i wybra z rozwijanej listy opcj (local) (lokalny). Jeli opcja (local) (lokalny) nie jest dostpna na licie, naley rcznie wpisa (local) (lokalny), w pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL).

18 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta W pole Database Name (Nazwa bazy danych) naley wpisa nazw, jak ma nosi baza danych systemu Granta. (Nazwa domylna to Granta i zaleca si wykorzystanie tej nazwy. Nie naley uywa adnej z poniszych nazw: master, model, msdb lub te tempdb.) 20. Use Windows NT security (Wykorzystanie zabezpiecze systemy Windows NT) uycie tej opcji wymaga dalszej konfiguracji serwera MSDE prosz skonsultowa si ze swoim działem IT. W celu ułatwienia instalacji, zaleca si pozostawienie tej opcji niezaznaczonej. 21. W polu User Name (Nazwa uytkownika) naley wpisa sa, jak przedstawiono to na rysunku powyej. Pole Password (Hasło) mona pozostawi puste. 22. Po poprawnym wpisaniu odpowiednich danych, mona klikn przycisk Create (Utwórz). Zostanie wywietlone okno z komunikatem Created (Utworzona). Naley wtedy klikn przycisk OK spowoduje to powrót do okna Data Registration (Rejestracja danych). 23. Naley teraz utworzy nazw ródła danych ODBC ( ODBC Data Source Name ). W tym celu, naley otworzy menu File (Plik) i wybra opcj ODBC Administrator (Administrator ODBC): 24. Klikn zakładk System DSN (DSN systemu).

19 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Klikn przycisk Add (Dodaj), a nastpnie klikn opcj SQL Server (Serwer SQL), znajdujc si na licie: Nastpnie klikn przycisk Finish (Koniec). 26. W polu Name (Nazwa) wpisa nazw ródła danych ODBC. Zalecana nazwa to GrantaMSDE.

20 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Pole Description (Opis) jest opcjonalne mona tam wpisa dowoln informacj, opisujc to ródło danych. 28. Klikn strzałk z prawej strony pola Server (Serwer) i wybra opcj (local) (lokalny). Jeli opcji (local) (lokalny) nie ma na licie, nawet po restarcie komputera, naley w polu Server (Serwer) wpisa rcznie (local) (lokalny). 29. Klikn przycisk Next (Dalej). 30. Klikn przycisk Client Configuration (Konfiguracja klienta).

21 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Klikn przycisk Named Pipes (Nazwane kanały): A nastpnie klikn przycisk OK. 32. Klikn przycisk SQL Server authentication (Autentykacja serwera SQL) i wpisa sa w polu Login ID (Nazwa uytkownika), jak przedstawiono to na rysunku poniej. 33. Klikn przycisk Next (Dalej).

22 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Zaznaczy pole wyboru Change default database to: (Zmie domyln baz danych na:), a nastpnie klikn symbol strzałki, znajdujcy si z prawej strony tego pola i wybra baz danych systemu Granta z rozwijanej listy (prawdopodobnie, baza danych nazywa si Granta). 35. Klikn przycisk Next (Dalej), a nastpnie, w kolejnym oknie klikn przycisk Finish (Koniec).

23 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Klikn przycisk Test Data Source (Test ródła danych ). Jeli połczenie zostało ustanowione poprawnie, na ekranie powinno pojawi si okno podobne, do pokazanego na rysunku powyej. 37. Klikn w tym oraz w poprzednim oknie przycisk OK.

24 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Na licie, w oknie administratora ródeł danych ODBC (ODBC Data Source Administrator), bdzie teraz wywietlana nazwa nowoutworzonego ródła danych systemu (System DSN): 38. Klikn przycisk OK. 39. W oknie Data Registration (Rejestracja danych) naley klikn strzałk, znajdujc si z prawej strony pola ODBC Data Source Name (Nazwa ródła danych ODBC) i z rozwijanej listy wybra nazw DSN utworzonego włanie ródła danych (prawdopodobnie GrantaMSDE). 40. W polu User Name (Nazwa uytkownika) naley wpisa sa, jak przedstawiono to na rysunku powyej. Pole Password (Hasło) mona pozostawi puste.

25 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Po klikniciu przycisku OK, okno Data Registration (Rejestracja danych) zostanie zamknite, a nastpnie zostanie uruchomiony program aktualizacji bazy danych". Program ten utworzy tablice niezbdne dla nowej bazy danych systemu Granta. Po utworzeniu tablic, program przejdzie do realizacji opcji, któr zaznaczył uytkownik, zanim kliknł przycisk Finish (Koniec), w oknie Setup Finished (Instalacja zakoczona), Przykładowo, zostanie uruchomiony program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) lub te program pulpitu startowego LaunchPad. Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) opisano w rozdziale Jeli został uruchomiony program pulpitu startowego LaunchPad, naley ustawi dla programu System Manager (Manager systemu) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby w przyszłoci był on uruchamiany automatycznie. Jeli sterowniki s podłczone do tego komputera, naley równie ustawi opcj automatycznego uruchomienia Auto Start dla programu Comms Driver (Sterownik komunikacji). Jak importowa baz danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? UWAGA: Jeli uytkownik zamierza importowa istniejc baz danych Granta for Windows 4 do systemu Granta 5, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów. 1. W kroku 16, powyej, naley wybra opcj Upgrade Granta for Windows 4 installation (Aktualizacja instalacji systemu Granta for Windows 4), a nastpnie klikn przycisk Finish (Koniec).

26 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Po zakoczeniu procesu rejestracji bazy danych, opisanego w krokach powyej, na ekranie zostanie wywietlone okno Database Upgrade (Aktualizacja bazy danych): Jeli system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze uytkownika w domylnym katalogu, jak podano to wczeniej, mona wtedy klikn przycisk Go (Ruszaj), a dane zostan zaimportowane do systemu Granta 5. Jeli system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze uytkownika w katalogu innym, ni podany wczeniej katalog domylny, lub te na innym dysku, na tym komputerze, lub te na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN, naley wtedy klikn przycisk, znajdujcy si z prawej strony kadej z podanych cieek, a nastpnie wybra lokalizacj kadego z katalogów. Po dokonaniu korekty cieek, naley klikn przycisk Go (Ruszaj), w celu zaimportowania danych do systemu Granta Uruchomi program pulpitu startowego LaunchPad, klikajc ikon skrótu, znajdujc si na pulpicie komputera. System powinien teraz uruchomi si, wykorzystujc te same nazwy punktów kontroli dostpu, posiadaczy kart, poziomów dostpu, itp, co w starym systemie Granta for Windows 4. Jeli system nie pracuje poprawnie, naley wtedy przej do rozdziału Szczegółowy opis konfiguracji osobistych pól danych (Personal Data Fields) został zamieszczony w pliku pdf, opisujcym program Cardholders (Posiadacze kart) (cardhold.pdf) lub te w pliku pomocy (eng32c.chm).

27 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Instalacja systemu kontroli dostpu (2): W systemie, w którym zainstalowano i uruchomiono serwer SQL Server (na tym komputerze lub te na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN) UWAGA: Jeli zamierza si importowa istniejc baz danych systemu Granta for Windows 4 do systemu Granta 5, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów. 1. Wsun płyt DVD-ROM do napdu w komputerze. Jeli napd jest skonfigurowany tak, aby automatycznie uruchamiał płyt ( auto-run ), to wtedy program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie naley przej do kroku Wykorzystujc ikon Mój komputer, lub te Eksploratora systemu Windows, lub te polecenie Start/Uruchom/Przegldaj (Start/Run/Browse) w systemie, naley odnale plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn go dwukrotnie. 3. Klikn flag pastwa, z którego jzyka zamierza si korzysta. 4. Klikn opcj Install Software (Instaluj oprogramowanie). 5. Jeli zamierza si zainstalowa i korzysta z systemu Eventys do monitorowania wideo oraz rejestracji zdarze wystpujcych w punktach kontroli dostpu, naley klikn przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 6. Na tym komputerze lub te na innym komputerze w sieci lokalnej LAN musi by uruchomiony serwer Microsoft SQL Server. Jeli nie, naley zapozna si z opisan w poprzednim punkcie procedur instalacji oprogramowania Microsoft SQL Server Desktop Engine. 7. Klikn przycisk Granta 5 i poczeka na wczytanie programu instalacyjnego. 8. Przeczyta informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn przycisk Next (Dalej) lub te Yes (Tak) w kadym z okien. 9. W oknie User Information (Informacje uytkownika) naley wpisa swoje nazwisko oraz nazw firmy, a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej).

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora Wdrażam Kadry i Płace Instrukcja Administratora ii Wdrażam Kadry i Płace Spis Treści OGÓLNA INFORMACJA O PROGRAMIE 3 Podstawowe koncepcje... 4 Minimalne wymagania sprzętowe i konfiguracyjne...6 WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo