AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna"

Transkrypt

1 AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) , fax (033) Strona 1

2 Spis treci 1. Opis programu Wymagania sprztowe Serwer bazy danych InterBase Instalacja programu Konfiguracja programu Struktura plików programu Weryfikacja i naprawa pliku bazy danych Strona 2

3 1. Opis programu Program Amazis został opracowany przy uyciu rodowiska programistycznego C++Builder wersja 6.00 firmy Borland. Kod ródłowy w całoci został stworzony w jzyku C++. Jako motor bazy danych zastosowano system baz danych InterBase firmy Borland w wersji 6.00, rozpowszechniany na zasadach OpenSource. Uytkowanie bazy danych nie wymaga zakupienia dodatkowych licencji. Serwer bazy danych moe pracowa lokalnie, na jednym komputerze, na którym zainstalowano program Amazis, lub w sieci typu peer-to-peer oraz w sieciach z dedykowanym serwerem. W tym ostatnim przypadku serwer moe by zarzdzany przez oprogramowanie firm Microsoft lub pracowa pod kontrol sytemu Linux. Aplikacja klienta pracuje wyłcznie w systemach operacyjnych firmy Microsoft, poczwszy od wersji Windows Wymagania sprztowe a) aplikacja klienta minimalne zalecane procesor dowolny Pentium Celeron 1 GB lub odpowiednik (lub nowsze) pami 32 MB 128 MB miejsce na dysku twardym 10 MB 50 MB inne CD-ROM CD-ROM system operacyjny Microsoft Windows od wersji 95 b) serwer bazy danych minimalne zalecane procesor dowolny Pentium II 1 GB lub odpowiednik (lub nowsze) pami 32 MB 128 MB miejsce na dysku twardym 20 MB na potrzeby instalacji 100 MB inne CD-ROM CD-ROM system operacyjny Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 (SP2), ME, 98 SE, Windows NT 4.0 (SP6a lub nowszy), Linux Wersja jdra 2.2 lub nowsza (zalecane dystrybucje Red Hat Linux i SuSE Linux) Strona 3

4 3. Serwer bazy danych InterBase Baza danych Borland InterBase to potna, w pełni funkcjonalna, wbudowywalna baza danych, która pozwala zminimalizowa koszty, a zarazem utrzyma due tempo tworzenia skomplikowanych aplikacji biznesowych. Jest zaprojektowana pod ktem szerokiego zastosowania wszdzie tam, gdzie zasoby systemowe s niewystarczajce, a obsługa informatyczna - niedostpna. InterBase to kluczowy składnik bazodanowy w pakiecie technologii firmy Borland przeznaczonych do zarzdzania cyklem ycia aplikacji. Ich zadaniem jest przyspieszanie tworzenia i wdraania oprogramowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu eksploatacji infrastruktury informatycznej. Baza InterBase jest niezalena od platformy, łatwa w uyciu i potrafi obsługiwa skomplikowane aplikacje biznesowe pisane z myl o wielu jednoczesnych uytkownikach, a mimo to oferuje wysok niezawodno, niski koszt wdroenia i ekonomiczn eksploatacj. Jest zoptymalizowana pod ktem niskiego całkowitego kosztu eksploatacji i szybkiego zwrotu z inwestycji. Niski koszt i elastyczno potnej, wbudowanej bazy danych. Baza danych InterBase jest przeznaczona do obsługi aplikacji, które pełni krytyczne funkcje w duych rodowiskach sieciowych lub autonomicznych, zwłaszcza takich, w których brak personelu informatycznego. InterBase to elastyczne rozwizanie wdroeniowe, które potrafi obsługiwa niezwykle wymagajce aplikacje, a mimo to moe by zainstalowane w sposób niewidoczny dla uytkowników kocowych. Baza jest zbudowana i zoptymalizowana pod ktem wbudowywania w wyspecjalizowane aplikacje, cieszy si du popularnoci i jest stosowana w aplikacjach powszechnego uytku, z których korzystaj tysice uytkowników. Wiele korporacji uywa jej jako wdroeniowej bazy danych w złoonych aplikacjach biznesowych, które obsługuj sieciowych uytkowników w rozproszonych oddziałach, zagranicznych zakładach produkcyjnych i kanałach dystrybucji. W najwikszych przedsiwziciach licencyjnych baza InterBase gromadzi dane z urzdze tak rónorodnych jak dystrybutory paliwowe, kasy w punktach sprzeday i urzdzenia do przygotowywania ywnoci, a nastpnie przekazuje je do centralnych serwerów w siedzibie firmy. Z biegiem lat baza InterBase dowiodła, e jest rozwizaniem bardzo wydajnym, ekonomicznym i niezawodnym. Bardzo niskie wymagania co do konserwacji i łatwa instalacja Funkcje samodzielnej administracji, takie jak automatyczne odzyskiwanie sprawnoci po awarii, programowalne tworzenie kopii zapasowych online i zdolno do automatycznego dostrajania pomagaj ograniczy koszty konserwacji. Jeli przedsibiorstwo musi wdroy now aplikacyjn baz danych w tysicach lokalizacji, w których brak wykwalifikowanego personelu technicznego i instalacyjnego, baza InterBase jest idealnym rozwizaniem, poniewa zawiera funkcje i interfejsy instalacyjne, które całkowicie automatyzuj konfiguracj i instalacj. Co wicej, jest na tyle niewielka, e mona j przesła do uytkowników kocowych przez telefoniczne połczenie internetowe. Mniejszy całkowity koszt eksploatacji infrastruktury informatycznej InterBase pozwala zmniejszy koszty tworzenia aplikacji, pomagajc zespołom programistów budowa i wdraa aplikacje w terminie i bez przekraczania budetu. Ograniczenie kosztów wynika nie tylko z prostszych funkcji instalacyjnych, ale take ze skromnych wymaga systemowych i niskich opłat licencyjnych. Poniewa za InterBase nie musi by obsługiwana na miejscu przez administratora i wymaga minimalnej konserwacji, biece koszty administracyjne s bardzo niskie. Strona 4

5 Zgodno ze standardami branowymi InterBase zachowuje cisł zgodno z ewoluujcymi standardami branowymi dla rodowisk obliczeniowych typu klient-serwer, takich jak ANSI/SQL, Java, Unicode, Extensible Markup Language (XML) oraz External Data Representation (XDR). Dziki stosowaniu si do tych najwaniejszych norm technologicznych programici mog skróci czas tworzenia, wdraania i konserwowania aplikacji przeznaczonych dla wielu platform. Brak specyficznej składni i zgodno InterBase ze standardem SQL92 oznaczaj, e programici znajcy inne serwery baz danych SQL, takie jak Oracle, IBM DB2 i Sybase, szybko osign pełn produktywno pracujc z InterBase. Aplikacje zbudowane w oparciu o serwer InterBase mona take łatwo przenie do innych baz, gdyby tak nakazywały wymagania biznesowe. Unikalna architektura Sercem InterBase zbudowany jest w oparciu o wyrafinowan, wielowersyjn architektur, przynoszc wielorakie korzyci w zakresie niezawodnoci, wydajnoci, produktywnoci programistów i łatwoci w biecym utrzymaniu. Specyfika tej architektury pozwala programistom uwolni si od wielu problemów zwizanych ze współbienoci wykonywania operacji i efektywnym zarzdzaniem pamici, a w przypadku awarii zapewnia automatycznie, natychmiastowe przywrócenie normalnych warunków pracy. Minimalne administrowanie InterBase stanowi idealne narzdzie do pracy w warunkach "bezobsługowych" - czyli przy minimalnym udziale administratora baz danych i wsparcia IT, a nawet przy zupełnym ich braku. Automatyczne przywracanie stanu po awarii, automatyzacja zarzdzania uytkownikami, tworzenie kopii zapasowych na działajcej bazie danych - to tylko niektóre mechanizmy InterBase minimalizujce konieczno interwencji administratora. Mechanizmy automatycznego dostrajania obejmuj optymaln pod wzgldem kosztów realizacj da i automatyczne odzyskiwanie pamici oraz innych zasobów. Dynamiczne równowaenie struktur indeksowych samoczynnie zwiksza efektywno pracy, co jeszcze bardziej ogranicza niezbdne czynnoci administracyjne. Zgodno z SQL 92 Brak jakiegokolwiek uzalenienia InterBase od jakiejkolwiek nietypowej syntaktyki SQL powoduje, e polecenia jzyka SQL dla InterBase s czym naturalnym dla programistów posiadajcych dowiadczenie w pracy z innymi bazami SQL. Ponadto zgodno ze standardem SQL 92, ze wzgldu na szerokie spektrum polece akceptowanych przeze, minimalizuje prawdopodobiestwo powstawania rozmaitych barier przy tworzeniu specyficznych rozwiza. Łatwiejsza instalacja Stosunkowo niewielkie wymagania systemowe ze strony InterBase umoliwiaj jego zastosowanie w systemach z niewielk pamici RAM i ograniczon pojemnoci pamici dyskowych. Konfigurowalne komponenty instalacyjne umoliwiaj "przezroczyste" integrowanie InterBase ze specyficznymi dla konkretnych aplikacji procedurami instalacyjnymi. Struktura licencjonowania InterBase ułatwia programistom tworzenie mechanizmów ledzcych wykorzystywanie aplikacji, upraszczajc tym samym udzielanie licencji na dostp do tych aplikacji. Strona 5

6 Niezaleno od platformy InterBase wolny jest od zagroe zwizanych z uzalenieniem uytkownika lub programisty od konkretnego jzyka programowania lub technologii konkretnego dostawcy, oferuje bowiem midzyplatformow zgodno z systemami Windows, Linux, Solaris oraz platformami Java i.net - zapewniajc przenono pomidzy rónymi mechanizmami zaplecza baz danych bez koniecznoci zmiany kodu ródłowego aplikacji. 4. Instalacja programu Po włoeniu do czytnika CD-ROM płyty z instalacj programu Amazis, na ekranie pojawi si okno instalatora programu (jeeli nie nastpi automatyczne uruchomienie instalatora, to naley z płyty uruchomi plik amasetup.exe). Po wybraniu przycisku Dalej pojawi si okno z prob o podanie nazwy folderu Menu Start (domylnie Amazis). Strona 6

7 W nastpnym oknie w celu rozpoczcia instalacji naley wybra przycisk Instaluj. Program rozpocznie instalacj, w jej trakcie nastpi uruchomienie instalacji serwera bazy danych InterBase. Strona 7

8 W celu zainstalowania IB naley wybra przycisk Next. W nastpnym oknie równie wybieramy przycisk Next. W kolejnym oknie program poprosi o potwierdzenie rozpoczcia instalacji wybieramy Yes w celu rozpoczcia instalacji. Strona 8

9 W nastpnym oknie naley wybra komponenty, które maj zosta zainstalowane (zaleca si pozostawienie ustawie proponowanych przez program). W przypadku gdy instalacja jest przeprowadzana na komputerze, który bdzie stacj robocz (nie bd na nim zainstalowane i uywane plik bazy danych) zaleca si wyłczenie opcji InerBase Server. Po wybraniu przycisku Install program zainstaluje serwer bazy danych na komputerze. Jeeli na komputerze jest ju uruchomiony (zainstalowany) InterBase, to pojawi si nastpujcy komunikat : W takim przypadku aby zakoczy instalacje naley wybra przycisk Cancel a nastpnie Exit Setup. Strona 9

10 Po zakoczeniu instalacji pojawi si okno z informacj na temat aktywacji programu. W kolejnym oknie program poinformuje o zakoczeniu instalacji, naley go zamkn przyciskiem Zakocz. Strona 10

11 5.Konfiguracja programu Po zainstalowaniu programu uytkownik nie musi wykonywa adnych dodatkowych działa i operacji. Jedynie w przypadku instalacji programu na stanowisku roboczym, które bdzie pracowało w sieci, korzystajc z bazy danych uruchomionej na innym komputerze naley : - w katalogu c:\program files\info-r\amazis otworzy do edycji plik amazis.ini - zmodyfikowa zapisy [Baza] Amazis=C:\Program files\info-r\amazis\baza\amazis.gdb Dokument=C:\Program files\info-r\amazis\baza\dokument.gdb naley zmieni na : [Baza] Amazis=Komputer:C:\Program files\info-r\amazis\baza\amazis.gdb Dokument=Komputer:C:\Program files\info-r\amazis\baza\dokument.gdb gdzie Komputer oznacza nazw komputera na którym pracuje baza danych lub jego adres IP pod którym jest widoczny w sieci. - po dokonaniu modyfikacji naley zapisa plik amazis.ini. 6. Struktura plików programu Program instaluje si w katalogu c:\program files\info-r\amazis. W katalogu głównym programu znajduj si pliki aplikacji oraz narzdzi InterBase wykorzystywanych przez program. W tym katalogu znajduje si równie plik konfiguracyjny amazis.ini. W katalogu Baza znajduj si pliki baz danych, plik amazis.gdb zawiera główn baz programu, plik dokument.gdb zawiera dokumenty przygotowane prze uytkownika. W katalogu Dokumentacja znajduj si plik z instrukcj obsługi,inne informacje techniczne oraz akty prawne, rozporzdzenia itp. W katalogu Szablon znajduj si pliki szablonów dokumentów (przygotowanych przez producenta) wykorzystywanych w programie, zapisane w formacie RTF. W katalogu Kopia, znajduj si pliki z kopi bazy danych, wykonywan okresowo przez program po potwierdzeniu prze uytkownika. Uwaga! Kopia bazy danych powinna by równie przechowywana na innym noniku np. CD-ROM lub innym komputerze. Strona 11

12 7. Weryfikacja i naprawa pliku bazy danych 1. Uruchomi program IBConsole przy uyciu polecenia Start->Programy- >InterBase->IBConsole. 2. Jeeli nie ma jeszcze zarejestrowanego serwera bazy danych to naley podwietli na licie pozycje InterBase Servers i wybra z menu pozycje Server->Register.... Na ekranie pojawi si okno, które naley wypełni jak na rysunku poniej (w polu Password wpisa masterkey) i wybra przycisk OK. 3. Jeeli mamy ju na licie zarejestrowany serwer Local Server to naley si do niego zalogowa poprzez dwukrotne kliknicie jego nazwy lub podwietlenie jego nazwy i wybranie z menu pozycji Server->Login.... W polu User name powinno by wpisane SYSDBA, w polu Password wpisa masterkey i wybra przycisk Login. 4. Rozwin list obiektów serwera poprzez kliknicie znaku + obok jego nazwy. 5. Jeeli nie mamy jeszcze na licie zarejestrowanej bazy danych, to naley podwietli pozycje Databases i wybra z menu polecenie Database->Register.... Na ekranie pojawi si okno rejestracji bazy danych. Strona 12

13 W polu File naley wpisa: - c:\program Files\Info-r\Amazis\Baza\Amazis.gdb dla bazy głównej programu - c:\program Files\Info-r\Amazis\Baza\Dokument.gdb dla bazy dokumentów programu W polu Password wpisa masterkey i wybra przycisk OK. 6. W celu weryfikacji i naprawy pliku bazy danych naley podwietli na licie nazw bazy danych np. Amazis.gdb i wybra z menu polecenie Database->Maintenance- >Validation... (gdy polecenie jest nieaktywne naley najpierw wybra z menu opcje Database->Disconnect i potwierdzi przyciskiem Yes). Po wybraniu opcji Validation na ekranie pojawi si nastpujce okno: Strona 13

14 W opcji pierwszej i trzeciej ustawiamy warto True poprzez wybranie jej z rozwijanej listy {patrz rysunek powyej) i wybieramy przycisk OK. Na ekranie pojawi si kolejne okno : Jeeli plik bazy danych zawiera błdy to zostan one wypisane w górnej czci okna i aktywny bdzie przycisk Repair. Jeeli program nie stwierdzi błdów to zamykamy okno przyciskiem OK i koczymy prac programu IBConsole. Jeeli plik jest uszkodzony to obu opcjom w dolnej czci okna ustawiamy warto True poprzez wybranie z rozwijanej listy i wybieramy przycisk Repair. Po udanym zakoczeniu operacji na ekranie pojawi si nastpujcy komunikat : Strona 14

15 Zamykamy go przyciskiem OK i koczymy prac programu IBConsole. Strona 15

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10A/1 tel. (12) 262-02-95, 788-654-748 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora Wdrażam Kadry i Płace Instrukcja Administratora ii Wdrażam Kadry i Płace Spis Treści OGÓLNA INFORMACJA O PROGRAMIE 3 Podstawowe koncepcje... 4 Minimalne wymagania sprzętowe i konfiguracyjne...6 WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo