Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 3 Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok 15 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok 17 Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 18 Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 216 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 45 Tabela Nr 4 - Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 216 rok w układzie działów i rozdziałów 56 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 71 Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg zadań 76 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 96 Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 11 Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 216 roku 15 Tabela Nr 1 - BudŜet miasta Łodzi na 216 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 16 Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 17 Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 216 rok 19

9 2 Część II Uzasadnienie 111 Dochody 113 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 115 Wpływy z opłat i inne wpływy 116 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 121 Dochody z majątku gminy 128 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 13 Pozostałe dochody 131 Subwencja ogólna Subwencja ogólna - powiat 136 Dotacje na zadania własne 137 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 138 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 143 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 145 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 145 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 145 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 Wydatki bieŝące zadania własne 147 Biuro Architekta Miasta 149 Biuro ds. Inwestycji 151 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 152 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 156 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 157 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 159 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 16 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 161 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 162 Biuro Obsługi Inwestora 163 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 164 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 166 Biuro Rady Miejskiej 167 Biuro Strategii Miasta 168 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 169 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 17 Hale Targowe 171 Łódzki Ośrodek Geodezji 172 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 173 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 174 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 187 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 188 StraŜ Miejska 189 Wydział Budynków i Lokali 19 Wydział BudŜetu 192 Wydział ds. Zarządzania Projektami 196 Wydział Edukacji 197 Wydział Finansowy 222 Wydział Gospodarki Komunalnej 223 Wydział Informatyki 229 Wydział Księgowości 231

10 3 Wydział Kultury 232 Wydział Majątku Miasta 236 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 237 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 239 Wydział Praw do Nieruchomości 241 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 243 Wydział Prawny 244 Wydział Sportu 245 Wydział Spraw Obywatelskich 249 Wydział Techniczno-Gospodarczy 25 Wydział Urbanistyki i Architektury 252 Wydział Zamówień Publicznych 253 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 254 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 255 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 257 Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Gospodarowania Odpadami Zarząd Zieleni Miejskiej Wydatki majątkowe zadania własne 277 Biuro ds. Inwestycji 279 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 28 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 281 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Strategii Miasta Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej Łódzki Ośrodek Geodezji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej StraŜ Miejska 287 Wydział Budynków i Lokali 288 Wydział BudŜetu 289 Wydział ds. Zarządzania Projektami 29 Wydział Edukacji 291 Wydział Gospodarki Komunalnej 294 Wydział Informatyki 296 Wydział Kultury 297 Wydział Majątku Miasta 298 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 299 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 3 Wydział Praw do Nieruchomości 31 Wydział Sportu 32 Wydział Techniczno-Gospodarczy 33 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 35 Zarząd Dróg i Transportu 36 Zarząd Gospodarowania Odpadami 31 Zarząd Zieleni Miejskiej 311 Zestawienie zadań zleconych 313 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 216 roku 315 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 216 roku 316 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 216 rok. 318 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 216 rok. 319

11 4 Wydatki zadania zlecone 321 Biuro ds. Zarządzania Kadrami Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 326 Łódzki Ośrodek Geodezji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 33 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 331 Wydział Budynków i Lokali Wydział Edukacji Wydział Informatyki Wydział Organizacyjno-Administracyjny Wydział Skarbu Państwa Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Techniczny-Gospodarczy 338 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 339 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 Wydatki zadania na podstawie porozumień 341 Biuro Strategii Miasta 343 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 344 Wydział Kultury 347 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 348 Część III Materiały informacyjne

12 1 C z ę ś ć I Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E Tytuł

13 2

14 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok Dział Rozdz. 3 Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Razem (1+11) w zł dotacje celowe Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Upowszechnianie turystyki Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Współpraca z wyŝszymi uczelniami Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu Obywatelskiego Sfinansowanie zakupu garaŝu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm Załącznik Nr 1

15 Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu poŝarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika algorytm Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Oddziały przedszkolne w szkołach 813 podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazjów publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea ogólnokształcące niepubliczne Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne Szkoły zawodowe niepubliczne Dotacja dla szkół zawodowych publicznych Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne Załącznik Nr 1

16 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących 815 publicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe w 8151 szkołach niepublicznych Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieŝy Załącznik Nr 1

17 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu 8195 Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/ Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej / Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Wykonanaie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umoŝliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotrej Łódź - Bałuty Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjantów - budŝet obywatelski Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania popmieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychoni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budŝet obywatelski Zakup wyposaŝenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 19 - budŝet obywatelski DoposaŜenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Załącznik Nr 1

18 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budŝet obywatelski Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budŝet obywatelski Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Promocja zdrowia Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno korekcyjne stwierdzonych wad postawy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych Załącznik Nr 1

19 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) Załącznik Nr 1

20 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8521 niepubliczne Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno terapeutycznego Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych działających na terenie innych powiatów Załącznik Nr 1

21 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 8521 innego województwa Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Niepubliczne domy pomocy społecznej Zapewnienie schronienia bezdomnym Niepubliczne domy dziennego pobytu Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu 8524 niŝ Powiat Łódź Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających 8526 trudności opiekuńczo - wychowawcze Prowadzenie placówek wsparcia 8526 dziennego w formie opiekuńczej Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 8526 realizowanej przez wychowawcę Wydatki realizowane w ramach budŝetu 8526 obywatelskiego Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 1

22 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie jednostek specjalistycznego 8522 poradnictwa Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków 8522 opuszczających formy pieczy zastępczej prowadzenie całoddobowego Usługi opiekuńcze Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych Promocja i organizacja wolontariatu Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 1

23 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bursy szkolne niepubliczne Dotacja dla burs szkolnych publicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii niepubliczne Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD Teatry Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Domy kultury (algorytm) Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Łódź dla Seniorów Galerie, biura wystaw artystycznych Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Pozostałe instytucje kultury Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Łódzkie Centrum Wydarzeń Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów Załącznik Nr 1

24 Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym Łódzkie Cenrtrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposaŝenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej Biblioteki Biblioteki (algorytm) Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budŝet obywatelski Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Muzea Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i 9212 młodzieŝy Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze 9212 utrzymany Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru Załącznik Nr 1

25 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki 9261 Łódzkiej Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających Organizacja imprez sportoworekreacyjnych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieŝy szkolnej Wspieranie szkolenia sportowego Organizacja zajęć sportowych z udziałem 9265 osób z niepełnosprawnością Międzynarodowy Halowy Mityng 9265 Lekkoatletyczny Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby 9265 sportowe Ogółem Załącznik Nr 1

26 15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Powiat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 814 oraz ośrodki kształcenia zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Załącznik Nr 2

27 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Ogółem Załącznik Nr 2

28 17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 215 rok z tego: w tym: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty inwestycje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej OGÓŁEM Załącznik Nr 3

29 18 Załącznik Nr 3

30 18 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat w tym w tym w tym Tabela Nr 1

31 19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

32 2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 płatności w ramach budŝetu środków europejskich 71 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany Tabela Nr 1

33 21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7135 Cmentarze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa w tym w tym w tym Tabela Nr 1

34 22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

35 23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

36 24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 89.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Tabela Nr 1

37 25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola 2. w tym w tym w tym 2. Tabela Nr 1

38 26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola specjalne 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 92 Pozostałe odsetki Inne formy wychowania przedszkolnego 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Gimnazja 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

39 27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Licea ogólnokształcące 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły artystyczne 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne 92 Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1

40 28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 83 Wpływy z usług Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne w tym w tym w tym Tabela Nr 1

41 29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia 83 Wpływy z usług w tym w tym w tym Tabela Nr 1

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem. Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 902/2006/P. PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29.12.0006r. Nazwa Plan 2006 r. Dz. Rozdz.

Dochody ogółem. Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 902/2006/P. PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29.12.0006r. Nazwa Plan 2006 r. Dz. Rozdz. Załącznik nr a do zarządzenia Nr 902/2006/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29.2.0006r. Dz. Rozdz. Dochody ogółem 764 459 275 00 020 050 600 630 700 0095 02095 05002 60004 6005 6006 6007 63095 7000 0590

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo